Oferty technologiczne zgłoszone przez zagraniczne ośrodki EEN

towerdevelopmentGestion des données

16 déc. 2012 (il y a 8 années et 10 mois)

1 031 vue(s)


1


Katalog
technologii i firm

sieci

Enterprise Europe Network
Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle


Międzynarodowe Targi Poznańskie
:

Innowacje


Technologie


Maszyny
,

Polska 2011


POZNAŃ
, CZERWIEC 20
11Opracowanie i wydruk katalogu powstały w ramach
projektu Enterprise Europe Network
.


Komisja Europejska nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w dokumencie. Poglądy wyrażone
w publikacji nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Usługi świadczone przez En
terprise Europe
Network finansowane są ze środków Komisji Europejskiej.


2


Szanowni Państwo,

Centrum Transferu

Technologii Politechnika Krakowska

oddaje w Państwa ręce
nową publikację zawierającą oferty i zapotrzebowania technologiczne zgłoszone
przez zagra
niczne ośrodki sieci Enterprise Europe Network oraz technologiczne i
komercyjne profile innowacyjnych firm Małopolski.

Celem publikacji jest pomoc w poszukiwaniu partnerów do realizacji wspólnych
przedsięwzięć o charakterze biznesowym, technologicznym i n
aukowo
-
badawczym
oraz promocja działalności polskich firm, które zgłosiły swój udział w
Spotkaniach
Brokerskich odbywających się w trakcie Międzynarodowych Targów
Poznańskich: Innowacje


Technologie


Maszyny, Polska 2011.

Załączone
oferty i zapytania tec
hnologiczne dotyczą obszarów: spawalnictw
o
, technik
a

obróbki
powierzchni, hydraulik
a
, pneumatyk
a
, napęd
y
, metalurgi
a
, hutnictwo, odlewnictwo i
przemysł metalowy oraz nauka w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle
.

Katalog powstał w ramach
projektu Enterprise Europe Networkinstytucji
zrzeszającej ponad 600 ośrodków z otoczenia biznesu w 47 krajach. Enterprise
Europe Network jest zawsze wiarygodnym i bezpiecznym źródłem informacji
zarówno dla firm polskich planuj
ących prowadzenie działalności na rynkach Unii
Europejskiej, jak i dla firm z innych krajów poszukujących możliwości biznesowych w
Polsce. Wszystkie działania w ramach EEN nakierowane są na szeroko rozumianą
pomoc i wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MŚP
. Konsultanci EEN pracują na
rzecz sukcesu tych firm pomagając rozwijać ich potencjał i zdolności innowacyjne.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szerszą informacją dotyczącą
zamieszczonych w katalogu ofert zapraszamy do kontaktu.

EENCentrum Transferu
Technologii

Politechnika Krakowska

enterprise@transfer.edu.pl


www.transfer.edu.pl

ITM Poznań


Pawilon 6, stoisko nr
34

3

SPIS TREŚCI

OFERTY TECHNOLOGICZN
E ZGŁOSZONE PRZEZ

ZAGRANICZNE OŚRODKI
EEN


Technologie monitorowania bezpieczeństwa osób w warunkach zagrożenia

....................

6

Health and safety monitoring technology for personel in hazardous conditions and
remo
te areas

................................
................................
................................
............................

6

Zintegrowany system zabezpieczenia żywności.

................................
................................
...

8

Integrated food safety system.

................................
................................
................................

8

Innowacyjny nadmuchiwany schron powietrzny.

................................
................................

9

Innovative Inflatable Air Shelter.

................................
................................
..........................

9

Bariery drogowe oc
hronne z drewna, stali i polietylenu.

................................
..................

11

Revolutionary road barriers made of wood, steel and polyethylene.

...............................

11

Inteligentne tekst
ylia do różnych zastosowań

................................
................................
.....

12

Intelligent textiles for various applications

................................
................................
.........

12

Innowacyjne technologie powlekania i laminacji dl
a przemysłu przetwórczego

............

14

Innovative coating and laminating technologies for the converting sector

......................

14

ZAPOTRZEBOWANIE TECH
NOL
OGICZNE ZGŁOSZONE PR
ZEZ
ZAGRANICZNE OŚRODKI
EEN

Antykorozyjne i antystatyczne modyfikowane pigmenty z przewodzącymi polimerami

16

Anticorrosive and antistatic

pigments modified with conductive polymers

....................

16

Inteligentna pianka, żel lub podobny, odporny na uderzenia materiał poszukiwany w
celu wykorzystania w osobistych ochraniaczach.

................................
...............................

17


4

Intelligent foam, gel or similar impact resistant materials sought for personal protection
applications

................................
................................
................................
............................

17

Program graficzny dla pojedynczego

wyświetlacza monitora systemów sygnalizacji
pożaru

................................
................................
................................
................................
....

18

Graphic software for single display of fire alarm systems

................................
................

18

Zabezpieczen
ia przed kradzieżą platformy multimedialnej

................................
.............

20

Telesurveillance multimedia platform

................................
................................
................

20

Oddzielenie i utylizacja metanu z odrzutu

powietrza w kopalniach podziemnych

.........

22

Separating and utilizing methane gas from the outtake air flow of underground mines

22

Sy
stem detekcji ga
zów i zanieczyszczeń

................................
................................
..............

24

Pollutants and gas detection systems

................................
................................
...................

24

PROFILE TECHNOLOGICZ
NE ORAZ KOMERCYJNE
INNOWACYJNYCH FIRM M
AŁOPO
LSKICH SIECI EEN

Wymiana doświadczeń w sektorze BHP i dokumentacji przeciwpożarowej.

..................

25

Know how or experience exchange in OHS and Fire Alarms and Documentati
on sector.

................................
................................
................................
................................
................

25

Innowacyjny system czujnika gazu.

................................
................................
....................

26

Innovative gas detectors.

................................
................................
................................
......

26

Produkcja i regeneracja narzędzi metalowych i części zamiennych na zamówienie
klienta.

................................
................................
................................
................................
...

27

Production and regeneration of metal tools and spare parts according to clients
instructions.

................................
................................
................................
...........................

27

Produkcja odzieży roboczej i ochronnej.

................................
................................
............

28

Manufacture of working and protective clothes.

................................
...............................

28


5

Projektowanie, symulacja w kolei i pojazdach przemysłowych.

................................
.......

28

Design, simulation in railways and vehicles industries.

................................
.....................

28

Inżynieria konstrukcji architektonicznych oraz konstrukcji betonowych.

....................

29

Engineering of an architectural and concrete constructions.

................................
............

29

Profesjonalne i specjalne rozwiązania w motoryzacji.
................................
......................

30

Professional power and special utility solutions in automotive industry.

........................

30

Usługi spawalnicze, obróbka metali i konstrukcje stalowe.

................................
..............

31

Welding services, metal and steel structures.

................................
................................
.....

31

MAŁOPOLSKIE FIRMY BI
ORACE UDZIAŁ W SPOTK
ANIACH
BROKERSKICH ORGANIZO
WANYCH PRZEZ OŚRODEK

EEN
PRZY CTT POLITECHNIK
A KRAKOWSKA


RCC


NOVA sp. z o.o.

................................
................................
................................
.....

32

ECC Engineering Sp.z o.o.

................................
................................
...............................

33

P.P.H.U ''VICTORIA'' Janusz Sipior

................................
................................
.............

34

Centrum Szkoleń BHP

................................
................................
................................
.....

35

Formes Sp. z o.o.

................................
................................
................................
...............

36

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Pro
-
Service Sp. z o.o.

................................
..................

37

Janusz Bik, Jacek S
zafarczyk HYDREM s.c.

................................
................................
.

38

NOVMAR Sp. z o.o.

................................
................................
................................
..........

39


6

Oferty technologiczne zgłoszone przez
zagraniczne ośrodki EEN


Technologie monitorowania bezpieczeństwa osób w
wa
runkach zagrożenia

Health and safety moni
toring technology for personel i
n
hazardous conditions and remote areas

(Ref: 11NL 60AH 3LCX)


Holenderski MŚP połączone z Europejską Agencją
Kosmiczną opracowała technologię
monitorowania
bezpieczeństwa
zdrowia pr
acowników w odległych
obszarach
,

w niebezpiecznych warunkach
np.

górnictwie,
wojskow
ości
,
ekstremalnych

warunkach i zastosowaniach

kosmicznych. Technologia

oferuje integralne rozwiązanie
zapewnienia

w czasie rzeczy
wistym
lokalizacji
,

za pomocą
tzw.
biovest

i zaawansowan
ych

technologii komunikacji
łączy szerokopasmowych
,
stanu zdrowia
. Firma poszukuje
partnerów do
umów handlowych

z

pomoc
ą

techniczn
ą
.


Description:

The monitoring technology consists of a biovest, a
telecommunication platform and webbased soft
ware to process
and present the information. The biovest incorporates different
sensors to collect data such as heart rate, body position,
temperature, speed, calories of steps per minute. In the biovest
a small detachable physiologic unit computer (PUC) i
s
integrated that contains a microprocessor, battery and radio
capable of transmitting the physiologic data up to 200 meters.
The communication system offers real
-
time mobile broadband
data access via satellite and/or telecommunications network to
personne
l and their mobile equipment in remote areas. This
flexible telecommunications platform utilizes next generation
mobile wireless (802.11n) and a variety of satellite
communications to provide reliable broadband connectivity
anywhere in the world. The webba
sed software processes the

7

information from the PUC and presents on
laptop/computer/smart phone the physiologic data/vital signs,
alarm, GPS location, travel route of personnel.

The expertise and know
-
how of the company comprises:

• the technology of the

different subsystems: biovest and
telecommunication platform and webbased software.

• the possibilities of the monitoring technology in different
application areas like space, mining industry, military.

• the implementation of the monitoring technology
in the mining
industry.

The technology can be utilized in the following areas:

• Mining industry (open pit), especially for transportation
systems where the system consists of a fatique detection
device that gathers information from the trucks and proces
s the
algorithms to alert drivers of dangerous fatique levels. This can
be combined with the biovest technology.

• Surface operations for underground mining, forestry, road
-
building and agriculture

• Security, military: it was designed with extensive inp
ut from
military training stakeholders and senior military leadership to
be used in both training and operational environments. Entities
that can achieve immediate benefits from the system include
special operation units, training units and relevant govern
ment
agencies with a security mission (e.g. customs and border
protection).

• Space: the technology was originally developed to monitor
astronauts in the International Space station.


Innovations and advantages of the offer

• Fully integrated ensemblePortable, stand
-
alone system

• Complicated data presented simply

• Increases situational awareness

• Unobtrusive on
-
body sensor garment

• Import and export data in multiple formats

• Augments and expedites the decision
-
making process


8


Zintegrowany s
ystem
zabezpieczenia

żywności.

Integrated food safety system.

(Ref: 07 GR IHND 0I3E)


Grecka

firma doradcza

opracowała innowacyjne
oprogramowanie

z zakresu

usług,
zapewniające

bezpieczeństwo w branży sektora produkcji żywności, a
także zarządzania
na wyp
adek

kryzysu na każdym
poziomie łańcucha produkcji. Zintegrowan
y system

bezpieczeństwa żywności jest narzędziem, które spełnia
wymienion
e
pow
yżej zadania

poprzez włączenie w czasie
rzeczywistym danych pochodzących z
różnych
parametrów. Firma poszukuje part
nerów
w

celu podpisania
umowy technicznej

lub handlowe
j
.


Description:

The tool developed by a Greek company covers any level of
the production chain. For the purpose of a short
demonstration, the interaction of four sub
-
systems has been
incorporated into
the program. The sub
-
systems are:Standardi
zed Safety Management Systems.Knowledge Management.Continuous Conformance to Legal and other Regulatory
Requirements.Crisis Management.


This does not exclude the inclusion of other sub
-
systems
(according
to the needs of the business) into the software,
hence ensuring security throughout the production chain of any
kind of product. Each of the above
-
mentioned sub
-
systems is
updated according to new standards, legislation, requirements,
etc. There are also c
ontrol points (for each sub
-
system) where
records, comments and transcriptions can be recorded. The
controls are applicable to the production chain, placement,
equipment and procedures. Additionally, microbiological and
environmental controls can also be i
ncluded in the system.

In this fashion the tool ensures safety at any level of
management within the company (e.g. production chain,
inventories, technical departments, etc.). It offers distinctive
information under real
-
time conditions at any level of

9

ma
nagement, wherever the headquarters are located. Finally,
crisis management is made easier through pre
-
defined
prevention actions.


Innovations and advantages of the offer

The innovative features are:

-

Real
-
time interaction.

-

Applicable to a wide ran
ge of economics
-
related sectors.

-

Preventive tool for any kind of crisis.

While the main advantages are:

-

Capability of immediate correction actions.

-

User
-
friendly.

-

Easily updated & expandable.

-

Compatible with ERP and other similar software p
rograms.

-

Provides information to any level of management
independently of the location.Innowacyjn
y

nadmuchiwany schron powietrzny.

Innovative Inflatable Air Shelter
.

(Ref:

11 GB 42O1 3LA3
)


Brytyjska spółka opracowała innowacyjny nadmuchiwan
y

schr
on

powietrz
ny, który

mo
że

być wznoszon
y

t
ylko przez
jedną osobę w ciągu dwóch

minut. Potrafi wytrzymać
ekstremalne warunki atmosferyczne i mo
że

być
wyposażony w

przewod
y elektryczne
, aby umożliwić
obsługę oświetlenia, ogrzewania, chłodzenia, itp. W
standardo
wej wersji jest wykonan
y z przezroczystego
dachu, który

umożliwia przenikanie
światła
do 80%
wewnątrz.
Firma poszukuje partnerów do współpracy
handlowej i technicznej chcących
wykorzyst


w produkcji
seryjnej i masowej,

przedstawiony

produkt w
przemyśle
m
otoryzacyjnym, lotniczym, elektrycznym, optycznym i
innych gałęziach
przemysłu
.
Spółka poszukuje partnerów

przemysłowych do dalszej współpracy technicznej.Description:

A UK company has developed an innovative inflatable ai
r

shelter which can be erected
by just one person within 2
minutes. It is a robust and versatile piece of equipment:
manufactured from high quality woven polyester with a

10

laminate of flexible pvc on each side. The shelter can
withstand extremes of weather and provide users with a
secure

and protected space in which they can be enclosed and
shielded from the elements. Weather proof flaps situated at the
bottom of the doors ensure that rain remains outside whilst in
hot weath
er it offers air
-
conditioning.
The shelter will also
provide sati
sfactory protection from chemical exposure and
complies with BS5867 re. anti
-
flammability. Each shelter can
be manufactured with service ducts to allow lighting, heating,
refrigeration, etc. to be added as required; as well as windows,
air vents,
likabilit
y

and all round weatherproofing. Unless
specified otherwise, the standard version is manufactured with
a white translucent roof that allows up to 80% of natural light
transmitted into the chamber reducing the need for additional
lighting systems. Once infl
ated, it can withstand a small
puncture or tear without detriment to the functioning of the
Shelter.

The advantages of the air shelter are linked with its different
potential sectors of application and uses, for example:Police (incident room, to secure
scene of crime, to shelter
officers o
n surveillance, mobile unit for
training and
recruitment)Ambulance: (treatment room, mortuary, training facility)Fire: (causality shelter, vehicle protection, command and
control station)Disaster Relief/Peacekeepi
ng: (field hospital, command
station, surveillance, vehicle storage, canteen, workshops to
function suites).Innovati
ons and advantages of the offer:

The main innovations of the air shelter are:

-

Rapid development : It can be deployed and single handed

within minutes.


-

Likability
: It can be linked together in order to create a
sequence of treatment areas or to create a tented village.

-

Modularity: Each Air Shelter can be used as a modular unit.
Complex applications have been simplified by using the
Shelter in this way. For example, each operational unit
occupies its own shelter

,the
likability

facilitates two way
communications and encourages teamwork.


11

Bariery drogowe ochronne z drewna, stali i polietylenu.

Revolutionary road barriers made of wood,

steel and
polyethylene
.

(Ref:
11 IT 56Z5 3LCD
)


Włoska firma działająca w sektorze drzewnym wymyślił
a
tzw. innowacyjne

bariery drogowe bezpieczeństwa w klasie
H2 (krawędzi boc
znej i krawędzi mostu), wykonane

z
drewna, stali i polietylenu. Bariera jest opatentowany we
Włoszech, jest p
rzyjazna

dla środowi
ska i zmniejsza koszty
utrzymania dróg.

Firma poszukuje partnerów
przemysłowych pragnących zastosować tę technologię w
produkcji

.

Spółkę interesuje
zakup patentów i know
-
how
związan
ych

z innowacyjną
technologią


działalności
ą

w
produkcji barier drogowych
.

Description:

The Italian company that has developed the barrier belongs to
an industrial group with a strong experience in the wood
sector. In particular, the company operates in wood road
barrier design, production and commercialization.

The company
has developed an innovative wood road barrier
in class H2 side edge and bridge edge that represents the first
example of wood
-
steel
-
polyethylene barrier. More in detail, the
barrier’s structure has a longitudinal beam with a “double
wave” section, made of
“cor
-
ten” steel, anchored to the ground
with vertical piles made of “cor
-
ten steel” and wood. A wood
beam is anchored to the steel beam to assure security
protection and a more natural impact in the environment. The
wood beam is made with wood trunks, pref
erably fir
-
wood from
certified forests, that are impregnated to gain a longer
resistance and duration in the environment. The most
innovative parts of the barrier are the high
-
density polyethylene
spacers between the piles and the steel beam, that increase

the barrier’s performance thanks to their deformation capability
(elastic and plastic). Particular attention was given to the
research and use of the materials for the eco
-
sustainability of
the barrier. For example, “cor
-
ten” steel does not need zinc
coat
ing, that represents the most pollutant part in the
workmanship of barriers, and spacers are made of high density
polyethylene, which is not toxic, is inert to the chemical
environment of roads and is completely recyclable at the end

12

of its life cycle.

St
atic
-
dynamic tests were brought out at Polytechnic of Milan
and crash tests in the international laboratory of L.I.E.R.
(Lione) were also performed. The barrier held against an
impact with a 900 kg car 11,3 ton bus, with the respective
speeds of 100 and 70

hm/h and at a 20 degree angle impact.

The barrier has verified a holding level that is defined as a high
level by European Norm, equal to an impact with an energy
level of 288
KJ
. It can be installed on any type of road or
highway. All of the European pa
rameters regarding the
severity of impact were respected (ASI 1,1; THIV 29Km/h;
PHD 17g), as well as the re
-
direction angle of the vehicle and
the maximum deflection of the system.

The company recently obtained certification ISO 9001:2008
and marking CE (
89/106/CEE) for all the road barriers.

The company is looking for financial partners or buyers to
purchase the company including patents owned, trade
agreements, brand property rights and developed suppliers
and clients base.


Innovations and advantages
of the offer

Since this is the first example in the world of a barrier in wood
-
steel
-
polyethylene, essentially there are two things that make
this project innovative: the use of fir
-
wood for road protection
and the polyethylene spacer that absorbs and cus
hions the
impact elastic in case of accidents.

The main advantage of the innovation is the use of ecological
materials and a significant reduction of the costs of
maintenance of the roads.


Inteligentne tekstylia do różnych zastosowań
.

Intelligent textiles for various applications
.

(Ref:
11 FR 37M3 3LBW

)


Francuskiego laboratorium
specjalizujące

się w

badaniu

właściwości materiałów, możliwości i odporność na rozwój
tzw.
inteligentnych tkan
in.
Zakres badań

laboratoryjnych
obejmuj
e

również
panel
e

przemysłow
e

tj.
obrona,
transport, budownictwo,
tekstylia z
godnie z oczekiwaniami
i specyfikacjami technicznymi, współprac
ą

techniczn
ą,
umowami

handlow
ymi z pomocą

techniczn
ą,
projekt
ami


13

B

+

R
.

Labo
ratorium w Europie przy pomocy umów spółek
joint venture i umów handlowych,

poszukuje

partnerów
przemysłowych, technicznych lub naukowych

do dalszej
współpracy

nad rozwojem tzw. inteligentnych tkanin
.


Description:

A French laboratory proposes its expertis
e on materials
(properties, capabilities, resistance) for the development of
innovative intelligent textiles in various domains. They have
already over three years of experience of achieved
collaboration with the R&D department of a university and
some ind
ustrial partners as well, in the below mentioned areas
(with accompanied characterization and evaluation tests):

-

Present weaving capability of numerous hybrid products

-

Further development of various 2D and 3D texture.


The potential applications are

numerous:Defense & security: individual protective clothing, pilot aircraft
and tanks shields / advanced fuel tanks.Aerospace: stiffening of panels under compressive loads.Sailing: large rigid and wrench
-
proof unfurlable sailsCivil engineering: an
ti seismic protection of buildings, bridges
and
roads

/ awnings with acoustic improvementTextiles: adaptive clothes variable shape and tightening
capacities.


The
testing’s

are performed at various temperature from LN2
cryogenic temperature to 300 °C:

-

Conventional mechanical tests: tensile & bending in static,
dynamic, fatigue.

-

Unconventional specific tests: tear, vibration, impact,
perforation, explosion.

Performed in dedicated facilities with specific instruments with
adapted sensors, fast data
acquisition systems, tensile static &
dynamic machines, high speed
actuators’
, crash tower, bullet
ballistic installation, compressed air gun.

Industry, technical or research entities are sought for
commercial agreement with technical assistance, technica
l
cooperation or collaborative R&D projects (possibly under EU
funding such as FP 7).


14


Innovations and advantages of the offer

-

Materials by design: properties mainly governed by alloy
composition

-

High force and strain capacities

-

Life time enhance
ment of conventional composite structures

-

Damping and energy absorption capacities


Innowacyjne technologie powlekania i laminacji dla
przemysłu przetwórczego
.

Innovative coating and laminating technologies for the
converting sector
.

(Ref: 09 DE 0855 3D8B )


Niemiecki dostawca urządzeń do powlekania
laminatem
specjalizuje się w projektow
aniu i wytwarzaniu
na zlecenie
klienta
części maszyn i linii dla przemysłu przetwórczego.
Oferuje on nowoopracowane technologie powlekania i
laminacji umożliwiające większą prędkość
wytwarzania na
linii

produkcyjnej, co zwiększą

wykorzystanie
materiału
pro
dukcyjnego
i

podnosi

efektywność zakładów. Ponadto
ogranicza się wady i braki

oraz oszczędza zasoby
materiało
w
e
. Poszukuje się partnerów przemysłowych do
wspólnego rozwoju i testowania nowych zastosowań
.


Description:

The German company is a specialist in
modular design
concepts and custom engineering ranging from pilot scale to
production machinery for industrial converting companies.

The
capabilities range from supplying project and plant engineering
to total turnkey solutions. They innovate continuously
in their
own R&D department.

They develop and manufacture special
lines such as coating and laminating lines or the combination of
both, impregnating lines, lacquering lines, winders, coating
heads and dryers as components for converting of all kinds of
We
b
-
like materials for processing of coating medias like
dispersions, solvent
-
based, solvent
-
free, wax, hot melt and
bitumen.


They offer newly developed coating and laminating
technologies allowing a higher line speed, thus improving the

15

utilisation and eff
ectiveness of plants. In addition failures and
defects are reduced. The machinery parts are constructed so
that they allow high line speed. This results in increased
efficiency and smooth coating layers. The technology also
saves raw materials and energy.


An example is a special winding machine, designed for usage
in existing plants. The costumer profits from an increased
production speed in a non
-
stop process. The machine is sized
for 80% of existing plants and has proven to be reliable.16

Zapotrzebowani
e technologiczne
zgłoszone przez zagraniczne ośrodki
EEN


Antykorozyjne i antystatyczne modyfikowane pigmenty z
przewodzącymi polimerami
.

Anticorrosive and antistatic pigments modified with
conductive polymers
.

(Ref: 06 ES BCAV 0EJD )


Hiszpańskie centrum

technologiczne, wraz z
innymi
partnerami europejskimi tj.
M
ŚP i ośrodkami
technologicznymi,
opracowało pigment wykorzystujący
cząstki nieorganiczne i przewodząc
e

polimery. Ta
zaawansowana technologicznie powłoka zapewnia
efektywne wykorzystanie kosztownych

przewodzących
polimerów do ochrony przeciwkorozyjnej i naprawy
uszkodzeń spowodowanych elektrycznością statyczną. Do
innych możliwych zastosowań należy osłona przed
za
kłóceniami elektromagnetycznymi
na częstotliwościach
radiowych i przec
howywanie energii
w bateriach.
Poszukuje się producentów pigmentów do umów
produkcyjnych i spółek joint venture

.


Description:

The new pigments are the main result of a European project
carried out by a Spanish technology centre along with other
European research centres a
nd SMES. Intrinsically Conductive
Polymers (hereafter ICPs) are a safe, healthy and environment
-
friendly alternative for anticorrosion protection. However, there
are two main problems for using at industrial scale: they are
expensive and have poor solubili
ty in most solvents. Poor
solubility is solved by covering an inorganic pigment with a
conductive polymer. The ICPs selected is polyanilene and
several pigments have been characterised. All of them are able

17

to shift the corrosion potential to more anodic v
alues. Moreover,
the developed formula optimises the amount of ICP used to
cover the inorganic particles which means cheaper pigments
based on ICPs. The modified pigments, introduced in a
conventional anticorrosive coating formula substituting the
conventi
onal anticorrosion agents (red lead, calcium plumbate,
basic lead sulphate, tetroxychromate, etc.), have demonstrated
technical competitiveness with commercial state
-
of
-
the
-
art
anticorrosive coatings. Therefore, the new pigments are an
innocuous and safe a
lternative to the conventionally used toxic
and pollutant anticorrosive agents for the manufacture of
anticorrosive coatings. Other applications are antistatic
protection. ESD (Electro Static Discharge) affects
manufacturing costs, product quality and reli
ability and is
dangerous in medical care areas. EMI (Electro Magnetic
Interference)/RFI (Radio Frequency Interference) shielding and
energy storage in batteries can be also possible applications.


Innovations and advantages of the offer

The coating formu
la based on inorganic particles and
conductive polymers:

-

Optimises conductive polymer concentration.

-

Keeps the effectiveness using less amount of ICP.

-

More economical pigments based on ICPs. Although
conductive polymers are expensive, optimisation of

their
concentration reduces costs.

-

Not dangerous for health and environment.


Inteligentna pianka, żel
lub podobny,

odporny na uderzenia
materiał
poszukiwany

w celu wykorzystania w osobistych
ochraniaczach.

Intelligent foam, gel or similar impact resistant materials
sought for
personal

protection applications
.

(Ref: 11 GB 42O1 3L75
)


Przedsiębiorstwo sektora MŚP z Wielkiej Brytanii
działające w sektorze bezpieczeństwa jest zainteresowane
współpracą techniczną z producentami materiałów do
rozwoju i/lub wdrożenia inteligentne materiały odporne na
uderzenia w akcesoriach takich jak kas
ki i ochraniacze na
kończyny.


18Description:

A UK SME which designs, manufactures and supplies personal
protective equipment to the police, prison service and private
security organizations is interested in technical cooperation with
materials specialists
. Their aim is to develop a range of
personal protective products offering superior performance and
properties to conventional rigid outer/foam inner combinations
through the use of intelligent impact resistant materials. Foams,
gels, textiles or other typ
es of materials will be considered.


Technical Specifications / Specific technical requirements
of the request

The ideal properties of the material are:

-

High impact resistance

-

Rapid recovery rate (for multiple impacts)

-

Light weight and flexible

-

Flame retardant


Products developed using the new materials will ultimately be
required to conform to relevant standards.


Program graficzny

dla

pojedynczego wyświetlacza
monitora

systemów sygnalizacji pożaru
.

Graphic software for single display of fi
re alarm systems
.

(Ref: 10 HU 50R8 3HUD )


Węgierski
e

MŚP

opracował
o

oprogramowanie, które
może
połączyć
systemy sygnalizacji pożaru

od
różnych
dostawców

w graficzny

system

zarządzania.

Główn
ą

zalet
ą
: system
u

operacyjn
ego

jest je
niezależn
ość
.
Technologia
ta jest

idealnym rozwiązaniem dla

operatorów
portów lotniczych
, centrów handlowych i
budynków
biurowych.

Firma

poszukuje partnerów

do świadczenia
usług
integracji nowych

systemów sygnalizacji pożarowej
.
Poszukiwani są p
artnerzy

do
podjęcia
współpracy
techn
icznej oraz
handlowej

ze wsparciem

techniczn
ym.


Description:

T
his Hungarian enterprise designs, installs and trades with

19

security systems (fire alarms, in particular), as well as provides
maintenance services for such systems.

Fire alarm manufacturers us
e their own protocols for system
communication, therefore, systems are usually incompatible
with each other. It poses a problem if a management system is
to be installed over a non
-
homogenous system.

The technology on offer can handle several protocols, h
ence,
can display different system on the operator display. The
following items are displayed on the screen:

• event log for event logging and event commenting,

• event memory with search functions,

• list window with colorful tree
-
like data point (meas
ured
pressure value, humidity, wind velocity, on or off status of
smoke detectors, etc.) access,

• treatment table for data point property access and command
initiating,

• maps with dynamic symbols to identify data point locations in
the facility (in bui
ldings and in surrounding areas,

• data point search from 3
-
letter word fragments and with direct
treatment table call.

Colors and sounds warn the operator of any abnormal (other
than default) status. Quick search makes it easier to find data
points even

in large databases. Easy, one
-
click navigation
among interfaces. Switching from graphic view to tree view text
display, or jumping to event log entries. Once database is
prepared, offline system simulation is possible for verification or
training purposes
.

This application is a JAVA based development, and is operating
system
-

(Windows, Linux, Mac) and database manager
-

(MS
-
Sql, MySql, PostgreSql) independent. Optional hot
-
standby
structure is possible. Can be made compatible with a wide
variety of sub
-
sys
tems (fire alarm centres, industrial
MODbus/TCP
-

Transmission Control Protocol
-

devices and
industrial GSM modems).

Technical data:

• Java
-
based applicationCommunication with the sub
-
systems via a dedicated Ethernet
network, WAN or internet. Older
subsystems can be integrated
with serial Ethernet device servers.

• Recommended minimum configuration: Intel® Pentium® II
450MHz, AMD Athlon™ 600MHz or faster, 2GB RAM, 128MB
Video RAM


20

Task to be resolved: Technology should be able to ensure
compatibilit
y with more recent fire alarm systems.


Innovations and advantages of the offer

Graphic software for single display of fire alarm systems:

• Majority of current graphic displays runs on Windows
operating systems. As a result of the Java environment, this

technology is independent of operating systems (including OS
versions) and computer architecture. In a server
-
client scenario,
individual workstations can run different operating systems.

• All sub
-
systems are connected via an Ethernet (LAN
-

Local
Area
Network). Older devices can be integrated with serial line
Ethernet device servers.

• Independent of operating systems.

• In case of software or hardware upgrade, JAVA environment
neutralizes incompatibility issues between older and newer
operating syste
m versions or hardware,

• easy system overview,

• easy to handle,a definitely cost
-
effective solution, can be installed on free
-
of
-
charge LINUX operating system and MySQL database
management system,

• technology application will improve future partn
er
competitiveness.Z
abezpieczenia przed kradzieżą

platformy

multimedialnej
.

Telesurveillance multimedia platform
.

(Ref: 09 ES 28F9 3CO0 )


Hiszpańska firma
R & D

opracowała technologię

oprogramowania,
o charakterze
modułow
ym
, otwart
ym, z
możliwością int
egracji

z innymi

systemami
, mar
kami

i
technologi
ami

w

dziedzinie

technologii bezpieczeństwa
,
tworząc
kompletną platformę
, która może
odpowiedzieć na

szeroki zakres

projektów związanych z

układ
em

monitorujący
m

CCTV
(Close

-

circuit Television
)
, zdaln
ym

mon
itorowanie
m

i
odbiorem alarmów
.

Firma

poszukuje
um
ó
w
o charakterze
handlow
ym ze wsparciem
technicznym
.21

Description:

The new pigments are the main result of a European project
carried out by a Spanish technology centre along with other
European research ce
ntres and SMES. Intrinsically Conductive
Polymers (hereafter ICPs) are a safe, healthy and environment
-
friendly alternative for anticorrosion protection. However, there
are two main problems for using at industrial scale: they are
expensive and have poor s
olubility in most solvents. Poor
solubility is solved by covering an inorganic pigment with a
conductive polymer. The ICPs selected is polyanilene and
several pigments have been characterised. All of them are able
to shift the corrosion potential to more a
nodic values. Moreover,
the developed formula optimises the amount of ICP used to
cover the inorganic particles which means cheaper pigments
based on ICPs. The modified pigments, introduced in a
conventional anticorrosive coating formula substituting the
c
onventional anticorrosion agents (red lead, calcium plumbate,
basic lead sulphate, tetroxychromate, etc.), have demonstrated
technical competitiveness with commercial state
-
of
-
the
-
art
anticorrosive coatings. Therefore, the new pigments are an
innocuous and

safe alternative to the conventionally used toxic
and pollutant anticorrosive agents for the manufacture of
anticorrosive coatings. Other applications are antistatic
protection. ESD (Electro Static Discharge) affects
manufacturing costs, product quality a
nd reliability and is
dangerous in medical care areas. EMI (Electro Magnetic
Interference)/RFI (Radio Frequency Interference) shielding and
energy storage in batteries can be also possible applications.Innovations and advantages of the offer

The coati
ng formula based on inorganic particles and
conductive polymers:

-

Optimises conductive polymer concentration.

-

Keeps the effectiveness using less amount of ICP.

-

More economical pigments based on ICPs. Although
conductive polymers are expensive, optimis
ation of their
concentration reduces costs.

-

Not dangerous for health and environment.22


Oddzielenie
i utylizacja

metanu z
odrzut
u powietrza

w

kopal
niach
podziemnych
.

Separating and utilizing methane gas from the outtake air
flow of underground mines
.

(R
ef: 10 HU 50S2 3GKY )


Węgierskie małe przedsiębiorstwo, które zajmuje się
projektowaniem
w
górnictw
ie

i oceną oddziaływania na
środowisko szuka technologii, która może zapewnić
oddzielanie i utylizację metanu znajdującego się w
systemie wentylacji (odrzut powietrza) w kopalniac
h
podziemnych. Wymagane jest zezwolenie środowiskowe.
Technologia ta powinna być po zakończeniu okresu
doświadczalnego. Poszukiwany obszar współpracy:
umowa licencyjna, współpraca techniczna, umowa
handlowa z pomocą techniczną lub zasobami finansowymi.


De
scription:


The objective of the more than a decade
-
old Hungarian
enterprise is to obtain the best results when
exercising

mining
rights.

The enterprise is aware of the fact that such investments are in
need of foreign capital involvement and for that wel
l
-
established
audited reports and studies are essential. In the preparatory
work the company has prepared the geological model of the
mine, the obtaining of the environmental protection permit is in
a preparatory phase, for which they need the technology s
ought
to be attached to the documentation.

Environmental permit needed due to further expected
restrictions on greenhouse gas emission.

Great emphasis is put on economic efficiency (cost, return)
when selecting the technology.


Technical Specifications
/ Specific technical requirements
of the request

The sought technology is to be built in adjacent to an outtake
airshaft.

For the specific technical requirements further information can
be provided on the expected air volume to be conveyed and its
methan
e gas concentration: 20,000 m3 /minute, methane gas

23

concentration 0,1
-
0,6 %.

The best technological solution would be a simultaneous
methane gas separation and utilization.

The depth of the mine is 450
meters
.

Another important standpoint is the complia
nce with
environmental regulations that are expected to be specified by
Hungarian authorities in 2010.


Current and Potential Domain of Application

Sustainable development and the energy crisis have thrown
new light upon coal mining.

Market enquiry can
be expected from the following fields:

• Security of mine ventilation,

• Averting danger of blasts,

• Person and property protection,

• Environmental protection.

The new pigments are the main result of a European project
carried out by a Spanish techn
ology centre along with other
European research centres and SMES. Intrinsically Conductive
Polymers (hereafter ICPs) are a safe, healthy and environment
-
friendly alternative for anticorrosion protection. However, there
are two main problems for using at in
dustrial scale: they are
expensive and have poor solubility in most solvents. Poor
solubility is solved by covering an inorganic pigment with a
conductive polymer. The ICPs selected is polyanilene and
several pigments have been characterised. All of them a
re able
to shift the corrosion potential to more anodic values. Moreover,
the developed formula optimises the amount of ICP used to
cover the inorganic particles which means cheaper pigments
based on ICPs. The modified pigments, introduced in a
conventiona
l anticorrosive coating formula substituting the
conventional anticorrosion agents (red lead, calcium plumbate,
basic lead sulphate, tetroxychromate, etc.), have demonstrated
technical competitiveness with commercial state
-
of
-
the
-
art
anticorrosive coatings
. Therefore, the new pigments are an
innocuous and safe alternative to the conventionally used toxic
and pollutant anticorrosive agents for the manufacture of
anticorrosive coatings. Other applications are antistatic
protection. ESD (Electro Static Dischar
ge) affects
manufacturing costs, product quality and reliability and is
dangerous in medical care areas. EMI (Electro Magnetic
Interference)/RFI (Radio Frequency Interference) shielding and

24

energy storage in batteries can be also possible applications.


S
ystem detekcji gazów i zanieczyszczeń
.

Pollutants and gas detection systems
.

(Ref: 11 FR 36L3 3KKT )


Francuska elektroniczna firma inżynierska

poszukuje

elektronicznego systemu

wy
krywania gazu i
zanieczyszczeń na dużą

odległości.

Takie systemy są
zainstal
owane na pokładach statków powietrznych lub
helikopter
ach, d
o

nadzoru

środowiska.


Description:


The key features of the sensors should be:

-

Multi gas detection capability at the same time

-

Long distance detection

-

Real time detection

-

High reliabi
lity in signal detection and characterization

-

Stro
ng robustness

-

Certificate

by EASA (European Aviation Security Agency) for
aircraft on
-
board systems


Technical Specifications / Specific technical requirements
of the request

The company is looking
for ready
-
to
-
use technologies.

The company can certify the usage of the equipment on aircraft
if needed.

The company requires partnership for technical cooperation but
will consider

other proposals.25

PROFILE TECHNOLOGICZ
NE ORAZ
KOMERCYJNE INNOWACYJ
NYCH
FIRM
MAŁOPOLSKICH SIECI E
EN


Wymiana doświadczeń w
sektorze
BHP i dokumentacji

przeciwpożarowej
.

Know how or experience exchange in OHS and
F
ire Alarms
and Documentation sector.

(Ref: TR_PL_34893)


Company from South of Poland, operating in sectors of
Occu
pational Health and Safety, First Aid Trainings, Fire
Alarms insta
l
lations and HACCP and ISO9001
implementations

is looking for cooperation
.
Since 2008
company had
trained 12000 employees in over 200
enterprises in whole Poland.
The innovative aspect of th
e
firm is organizing OHS and First Aid Trainings using e
-
learning
platform
, not only in Polish
language
.
Their
customers are mostly SME's, but there are also some large
firms operating with global range.


Description:

Client want to exchange some experienc
es and know
-
how with
firms from whole Europe, for enabling his firm to cooperation
and services for abroad enterprises operating in Poland.
For
profe
s
sional consulting services c
ompany needs information

about standards, norms and good practice
s in sector o
f OHS,
First Aid, s
taff Services and every causes associated with
occupational law,
ergonomic

and also fire alarm systems in
buildings.


Innovations and advantages of the
cooperation
offer

Areas of application and customers target groups for this
technolog
y: OHS,
ergonomics
, fire alarms, consulting, services,
outsourcing

Profile of target partner:

Industry enterprises,
especially

large firms with their own OHS
ce
l
ls SME's that could specify what would they expect from
OHS services
26

Innowacyjny system czujn
ika

gazu.

Innovative gas detectors.

(Ref:TO_PL_34894)


Company
,

the well
-
know medium enterprise from South
Poland, established in 1991 in production of gas detectors
for protecting life and workplace

is looking for partners in
product develop
. The company is focused on installation
as well as manufacturing of devices for gas detection. The
main area of company are innovative gas detectors,
devices for toxic and explosive gas protection integrated
with microprocessors systems according to the R
S
-
485
PAG EU rule.


Description:

Gas detectors are generally designed to set off an alarm
system long before the volume or pressure of gas exceeds well
beyond the safety threshold.

Company


devices that check
oxygen levels are usually set to give alarm whe
n the O2 levels
drop to 19%, which is not necessarily an emergency situation
but indicates that something is causing the oxygen levels to
drop, either another gas displaces oxygen in the area or the
surrounding itself is losing air.


Innovations and advant
ages of the offer

Innovative
products

such as:
OHS systems, alarm systems,
workplaces, factories, production industries

Profile of target partner:

(please specify what type of partner you are looking for and
which tasks should be performed in the targeted
co
-
operation)
.

Operating
from sectors:

-

metallurgical / heavy industry

-

energetically

/ industrial energetic

-

chemical

-

paper production and processing

-

air and water cleaning facilities


27


Produkcja i regeneracja narzędzi metalowych i części
za
miennych
na zamówienie

klient
a
.

Production and regeneration of metal tools and spare parts
according to clients instructions.

(Ref:TO_PL_34895)


A company from South of Poland, Malopolska region,
operating in sector of power hydraulics, pneumatics and
mech
anical
engineering

is looking for partners for
cooperation. They are
interested

in developing their firm by
operating with new technologies and demanding
knowledge and experience orders. The policy of enterprise
is to create a co
-
operation system, which ca
n solve all
possible technical problems of the customers. Such
system is assured by modern technologies linked to
appropriate management.


Description:

The company is operating in the following s
ervices:

1. Service of subassemblies and power hydraulic par
ts

2. Supply of spare parts for transport equipment
-

produced in
the firms plant

3. Supply of technological equipment

Firm services can help to:

Cut down the maintenance costs of machinery and
technological equipment

Extend the operation time of your

equipment

Obtain professional emergency services

Firm met its goals thanks to:

Reliable staff with many years of experience

Top quality raw materials and components

Compliance with technology standards and norms

Reliable Quality Control

Never
-
faili
ng warranty and extended services


Innovations and advantages of the offer


Company is willing to work in
engineering industry, metal
industry, heavy industry, pneumatics and hydraulics industries
.
28

Produkcja odzieży roboczej i ochronnej.

Manufacture of
working and protective clothes
.

(Ref:

TO_PL_34896)


A Polish company
specialized

in the manufacture of
comprehensive range of safety equipment and working
clothes is looking for trade intermediary services and is
offering to be a subcontractor.


Descriptio
n:

The company
specialized

in manufacturing and trade of
working clothes and can also be interested in selling the special
working products for potential partner for a good price. The
company dungarees manufacturing and trading enterprise has
been presente
d on 1996, dressmaking shop of the company
specialized

is equipped with modern sewing machines and
technology of sewing companies; logo tailored to customer
needs.


Innovations and advantages of the offer


Areas of application and customers target groups f
or
following

technology:

o

wholesale of clothing and footwear

o

retail sale of clothing in
specialized

stores

o

manufacture of work wear


Projektowanie, symulacja
w
kolei i pojazd
ach

przemysłowych.

Design, simulation in railways and vehicles industries.

(Ref:

TO_PL_34897)


A company from South Poland is involved in producing
various designs by means of CATIA V5, Pro/ENGINEER,
Solid Works systems and AUTOCAD for 8 years. They
focused o
n designs include: concept works and
visualizations
, complete technical documentation,
calculations and analysis.


Description:

The technology provided is implemented by the industry, refer
to engineering of: rail vehicles, components, elements,

29

machines,
devices, production lines, dedicated measurement
systems and modernizations of existing mechanical structures.

produces comprehensive structural designs of vehicles, parts
and subassemblies within technical documentation creation as
well as
strength
, dura
bility and
optimization

analysis. The
concept is based on such state
-
of
-
the
-
art computer aided
technologies as: CAD/CAM/CAE. The company cooperate with
companies using both traditional techniques of creating and
processing documentation and the following s
oftware:

CATIA,
Pro/Engineer, AutoCAD, Solid Works, MSC.Nastran/Patran,
MSC.Adams, LS
-
Dyna, Ansys. They offer complete technical
documentation of traction vehicles and rail cars (rolling stock),
based on valid local and international rail regulations.
The
company is looking for partners for further collaboration ,
interested in the implementation and development.


Innovations and advantages of the offer


In particular company collaborate in the following areas

• Maintenance System Documentation

• Motive

and technical Documentation

• Technical Conditions Quality of Work and Reception

•Constructional Documentation, for rail vehicles dedicated to
Polish rail operators also in EU countries.


Inżynieria konstrukcj
i

architektoniczn
ych oraz konstrukcji


beton
owych
.

Engineering of an architectural and concrete
constructions.

(Ref:

TO_PL_34898)


A company form South Poland is
specialized

in the
construction of reinforced concrete engineering projec
ts,
including specialist concretes, so called "water
-
tight
concretes" and "architectural concrete". They are seeking
partners for commercial collaboration and further
development.Description:


Company

realize

projects which create skeletons of the

30

follo
wing objects: escapades, bridges, tunnels, sewage
treatment stations and collectors and industrial construction.
They carry out all work on equipment either provided by us or
on the frame works put up by clients. The company operating in
the engineering se
ctor investment in the German market (at
least, bridges, overpasses, etc.)
-

looking for opportunities to
cooperate with the holders of German power contracts (mostly
small companies that offer services in the technical supervision
of construction).

The co
mpany is interested in t
rade
intermediate services in

sector of metal industry, automotive,
and for finishing work.


Innovations and advantages of the offer

Companies
specialize

in the construction of reinforced concrete
engineering projects, including sp
ecialist concretes, so called
"water
-
tight concretes" and "architectural concrete".

Partners willing to help in
realize

projects which create
skeletons of the following objects: escapades, bridges, tunnels,
sewage treatment stations and collectors and ind
ustrial
construction.


Profesjonalne i specjalne rozwiązania

w

motoryzac
j
i
.

Professional power and special utility solutions in
automotive industry.

(Ref:
TO_PL_34899)


A company is the expert in the field of professional and
reliable power and special utility solutions, which
are used
in the metal industry, automotive, and for finishing work.
As the inventor of small electric drill,
enterprise

has more
than 140 years developing innovative and extremely
efficient in practice, solutions, viewing even under the
harshest conditions

of continuous operation in trade and
industry.


Description:

They are offering

differ kind of

products
,

current catalog will
introduce you to the latest dimension of knowledge of power
tools. Many are waiting for you designed for the individual
needs of a

wide assortment of tools used in trade and industry.

The catalog

of companies’

products and media
presents

machines and equipment in the field: cordless, drilling,

31

threading, screwing, grinding, sheet metal, sawing and milling,
surface treatment,
oscilla
ting

tools.


Innovations and advantages of the
cooperation
offer

Companies interested in special utility solutions, which are used
in the metal industry, automotive, etc.


Usługi spawalnicze, obróbka metali i
konstrukcje

stalowe
.

Welding services, metal and steel structures.

(Ref: TO_PL_34903)


A company from Poland offers a full range of services in
the field of welding services to the non
-
destructive testing,
the metal for
ming: plasma cutting, tube bending, industrial
automation and the preparation of steel structures
including the assembly and transport. The company is
willing to cooperate in differ production sectors.


Description:

The company is specialized for all types

of welding for projects
such as:
p
aper mills;
r
ecovery boiler works, steam systems and
all other such piping systems and their associated processes.
The company has qualifications (WPQR and WPS) for welding
different kind of materials: normal carbon steel
, duplex,
stainless. In addition to the company is offering non
-
destructive
testing
-

radiographic Testing (RT). This kind of testing is a
Non
-
Destructive Testing method (NDT), which has gained a
worldwide reputation for its effectiveness. For weld joint
i
nspections the company uses a gamma ray projector IR192.


Innovations and advantages of the cooperation offer


Test results accessible over the Internet, simple to use and to
diagnose according to the client needs.


32

MAŁOPOLSKIE FIRMY BI
ORACE UDZIAŁ
W SPOTKANIACH BROKER
SKICH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ

OŚRODEK
EEN PRZY CTT POLITEC
HNIKA
KRAKOWSKA


RCC


NOVA sp. z o.o.Prezes Zarządu

Iwona Gierłach

ul. Lublańska 34,

31
-
476 Kraków

tel. (012) 627 77 33

office@rcc
-
nova.pl

www
.
rcc
-
nova
.pl


RCC
-

Nova to spółka powstała w 2006 roku jako samodzielna
jednostka badawcza. Działalność firmy opiera się na potrzebie
tworzenia projektów mechanicznych z dbałością o najwyższą
jakość, bezpieczeństwo oraz niezawodność. W procesie
realizacji

usług projektowych obok prac konstruktorskich nie
mniej ważną rolę odgrywają symulacje, obliczenia oraz badania
doświadczalne projektowanych konstrukcji. Firma RCC
-
Nova
zajmuję się wymienionymi wyżej zagadnieniami realizując
projekty badawcze i symulacyjn
e w oparciu o najwyższej klasy
oprogramowanie symulacyjne oraz sprzęt badawczy. Badania
oznaczają dla nas szerokie spektrum symulacji i analiz
komputerowych oraz rozbudowane prace eksperymentalne
przy pomiarze parametrów wytrzymałościowych konstrukcji,
par
ametrów dynamicznych, drgań a także rejestracje kamerami
przemysłowymi, termowizyjnymi oraz szybkimi.


33

ECC

E
ngine
e
ring Sp.z o.o.Prezes

Ireneusz Łuczak

Ul. Lublańska 34

31
-
476 Kraków

tel.:+48 12 627 77 40

fax.:+48 12 411 45 17

e
-
mail: office@ec
-
e.pl

www.ec
-
e.pl


F
undament
em firmy
jest działalność badawczo


rozwojowa,
związana z nowoczesnymi technikami projektowymi
(projektowanie 3D, nowoczesne materiały, lekkie konstrukcje,
optymalizacje kształtu, ergonomia projektowan
ych układów).

Firma
zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem: pojazdów,
podzespołów, detali, maszyn, urządzeń, linii specjalistycznych,
stacji pomiarowych oraz pracami polegającymi na modernizacji
konstrukcji już istniejących.

Wszystkie
projekty powstają

w środowisku 3D dzięki czemu
przeprowadzana jest analiza funkcjonalna, ergonomii,
występowania kolizji, a dokumentacja 2D związana jest z
modelem i aktualizowana w sposób automatyczny.

Dział obliczeniowy EC Engineering zajmuje się wykonywaniem
analiz nume
rycznych oraz analitycznych na potrzeby
przeprowadzanych projektów przez dział konstrukcyjny oraz dla
klientów zewnętrznych. Wykonujemy prace obliczeniowe dla
przemysłu: kolejowego, lotniczego, motoryzacyjnego a także
innych zainteresowanych podmiotów.

Z n
aszych usług korzystają:BOMBARDIER TRANSPORTATIONRATIER
-
FIGEACULTIMATEAXTONEOTIS


34

P.P.H.U ''
VICTORIA
'' Janusz SipiorWłaściciel Anna i Janusz Sipiór

o
s.Niepodległości 3

31
-
861 KRAKÓW.

Tel:
126485385

Tel: +48509828669

Fax:
126485385

biuro@odziezzawo
dowa.eu

www.odziezzawodowa.eu


Firma jest producentem
-

z wieloletnim
doświadczeniem,

specjalistycznej odzieży zawodowej m.in. dla
służb Ratownictwa Medycznego i białego personelu (szpitale,
przychodnie).

Nasz
ymi odbiorcami są także firmy budowlane i
remontowe, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, szkoły, oraz
wielu indywidualnych klientów.
Gwarantuje

peł
n
y

profesjonalizm oraz odzież
ochronną
najwyższej jakości

z
branż: odzież robocza, odzież ratownicza, odzież m
edyczna i
akcesoria (obuwie, pełny ekwipunek).

W celu szczegółowej
oferty firma zaprasza do zapoznania się z katalogiem
produktów dostępnych na stronie internetowej.

Główna z
aleta
firmy jest dobór materiałó
w do odzieży
charakteryzują
cy się w
zależności od

zastosowania

różnorodnymi walorami . takim jak
np. tkanina typu „Montana” przeznaczona na odzież zawodową,
medyczną, dla przemysłu spożywczego, oraz piekarniczego.
Sprawdza się z powodzeniem w gastronomii i w hotelarstwie.
Jest to doskonała tkanina na odz
ież letnią, fartuchy lub ubrania
lekarskie.
Dostępny jest szereg wzorów i tkanin z myślą o
użytkownikach odzieży
roboczej i ochronnej wg norm
PN
-
P
-
84525 PN
-
90/P
-
82008 PN
-
EN
34 oraz
PN
-
P
-
84525 PN
-
90/P
-
82008 PN
-
EN 34035

Centrum Szkoleń BHPWłaściciel

Michał Motyka

al. Henryka 53

32
-
500 Chrzanów

tel:
32
-
726
-
21
-
31

michal
@csbhp.pl

www.csbhp.pl


Firma Centrum Szkoleń BHP powstała w 2006r.
w odpowie
dzi
na zwiększające się zapotrzebowanie na obsługę firm w
zakresie BHP i przeprowadzanie szkoleń wstępnych i
okresowych w tym zakresie.Początkowo działali na terenie całej
Polski pod jedną firmą, jednak aby skupić całą należną uwagę
na potrzebach klientów
stworzyli dwa oddziały firmy.
Od 2008 r.
działaja na terenie południowej Polski jako Centrum Szkoleń
BHP Michał Motyka.


Są prężnie rozwijającą się firmą, która
ciągle wzmacnia swoją pozycję na rynku usług BHP.


Współpracują zarówno
z małymi jak i z dużymi

firmami

zatrudniającymi od 2
-
200 pracowników, również

zagranicznymi.

Celem firmy jest osiągnięcie maksymalnego
zadowolenia klienta ze świadczonych usług.


Specjalizują się
przeprowadzaniu szkoleń, doradztwie BHP i P.Poż jak i
znajomości prawa pracy.

Atut
ami firmy są min. ogromna
wyrozumiałość w stosunku do klienta, redukcja zbędnych
kosztów dzięki dopasowaniu odpowiednich pakietów do
wymagań klienta, możliwość negocjowania cen
.36

Formes Sp. z o.o.Prezes Zarządu

Andrzej Sroczyński

ul. Lublańska 34,

31
-
476 Kraków,

tel.: +48 12

61 62

309,

+48 12 61 62 307

f
ax: +48 12


61 62

308

biuro@formes
-
build.pl

www.formes
-
build.pl


Działalność w branży budowlanej prowadzą od 1997 roku.
Pierwotnie pod nazwą AMBASADOR firm
a koncentrowała
swoją ofertę w branży meblarskiej.W 2003 roku podjęto
działania związane z dywersyfikacją działalności, których
efektem było utworzenie działu budownictwa inżynieryjnego.

Następnie w 2006 roku wyodrębniono tą komórkę w postaci
nowo powołan
ej spółki
FORMES Sp. z o.o..


Specjalizują się w wykonywaniu konstrukcji żelbetowych
projektów inżynieryjnych, w tym betonów specjalistycznych tzw.
"betonów szczelnych"

oraz
"architektonicznych"
. Realizują
stany surowe następujących obiektów:
estakady, mos
ty, tunele,
ściany oporowe, oczyszczalnie ścieków i zbiorniki, obiekty
przemysłowe itp
. Usługi są wykonywane zarówno na
dostarczonym przez nas sprzęcie, jak również na szalunkach
powierzonych przez Klienta.37

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Pro
-
Service Sp. z
o.o.


Dyrektor firmy

Mirosław Stecuła

os. Złotej Jesieni 4

31
-
826 Kraków

tel: +48 12

425 90 90,

+48 12

644 55 89,

dh@alarmgas.com

www.alarmgas.pl


Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe Pro
-
Service Sp. z o. o

założona
została w 1991 r. Od 1992 roku zajmuje się det
ekcją gazów:
początkowo jako firma instalacyjna (ponad 2000 systemów), a
od 10 lat jako producent. Ich specjalnością są
najnowocześniejsze detektory gazów toksycznych i
wybuchowych, mikroprocesorowe centrale oraz oparty o RS
-
485 PAG
-
Przemysłowy Alarm Gazow
y
-

Zloty Medal SAWO
2002
.


Spółka, od powstania specjalizuje się w dostawach systemów
detekcji gazów toksycznych i wybuchowych dla przemysłu. Od
lat współpracuje z instalatorami gazowymi, którzy, nie tylko w
Małopolsce, są ich Partnerami.


38

Janu
sz Bik, Jac
ek Szafarczyk HYDREM s.c.
ul. Podstawie 28

34
-
100 Wadowice

Tel.: +48 33/ 87 22

450

Fax: +48 12/ 87 22 550

www.hydrem.pl


HYDREM s.c. powstał w

roku 1991. Jest firmą prywatną
zajmującą się serwisowaniem podzespołów
i elementów
hydrauliki siłowej oraz produkcją części zamiennych do
urządzeń

transportowych i sprzętu technologicznego.

Mając na uwadze stałą poprawę świadczonych usług i wzrost
wiarygodności wśród w firmie HYDREM opracowano i
wdrożono system zarządzania ja
kością i system zarządzania
środowiskowego oparty o wymagania międzynarodowych norm
ISO 9001: 2008 i ISO 14001: 2004.

OFERTA:Remonty i produkcja elementów hydrauliki siłowejProdukcja części maszyn przemysłowych i sprzętu
technologicznegoOprzyrządowania

linii produkcyjnychNarzędzia specjalne

USŁUGI
:Spawanie aluminium
wraz z
obróbką wykańczającąK
ompleksowy
montaż przemysłowy

urządzeń
hy
draulicznych (wraz z projektem)P
ełny zakres obróbki skrawani
em i obróbki cieplno
-
chemicznejCAD, CAM, toczenie cnc, f
rezowanie cnc, HSM

Ze względu na specyfikę działalności celem nadrzędnym firmy
HYDREM jest dostarczanie swoim klientom wyrobów i usług o
najwyższej jakości zapewniając jednocześnie możliwie
najmniejszy wpływ na środowisko.


39

NOVMAR Sp. z o.o.ul. Cyster
sów 11

31
-
553 Kraków

Tel.: +48 12/ 411 60 68

Fax: +48 12/ 412 24 66

www.novmar.pl


NOVMAR powstał w


roku 1991. Obecnie jest firmą średniej
wielkości, specjalizującą się w kompleksowym wykonawstwie,
remontowaniu i serwisie obiektów przemysłowych.

Kompetencja, doświadczenie, terminowa realizacja inwestycji i
staranne jej wykonywanie oraz
prostota procesu podejmowania
decyzji to największe atuty firmy.


Obszary działania firmy:Energetyka: dostawa i kompletny montaże kotłów
energetycznych (każdego typu), urządzeń towarzyszących,
kominów stalowych
.Budownictwo przemysłowe: dostawa i montaż m
łynów
paszowych (młyny, silosy, suszarnie), kompletnych linii
technologicznych przeróbki kamienia i piasku, konstrukcji
stalowych fabryk, hal produkcyjnych, mostów, konstrukcji
przemysłowych, konstrukcji stadionów sportowych:
rurociągów, linii przemysłowyc
h, kompletnych linii
przetwórstwa szkłaBadania nieniszczące: radiograficzne, ultradźwiękowe,
magnetyczno
-
proszkowe, penetracyjne, wizualne, pomiaru
grubości


NOVMAR wykonuje zlecenia na całym świecie, nawet w takich
jego zakątkach


jak: Islandia, Singapu
r, RPA, Emiraty Arabskie
i wiele innych. Od 2004 roku, wraz ze szwedzkimi partnerami,


powstała szwedzka spółka NOVMAR AB.