EKONOMIA

tamerunDéveloppement de logiciels

15 août 2012 (il y a 9 années et 2 mois)

1 440 vue(s)Uniwersytet Marii Curie
-
Skłodowskiej

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Informator o studiach matematycznych

Lublin 2009


STUDIA MATEMATYCZNE W UMCS


Rys historyczny


Uniwersytet Marii Curie
-
Skłodowsk
iej został powołany do życia 23 października 1944 roku
w

chwili, gdy większa cześć terytorium Polski była pod okupacją niemiecką. W nowej uczelni był
Wydział Przyrodniczy i w nim znalazła się sekcja matematyki, której organizatorem był Mieczysław
Biernacki
, przedwojenny profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, syn
znanego w Lublinie lekarza i działacza społecznego. Następnie przyjechał z Krakowa do Lublina
prof. dr hab. Adam Bielecki. Początki były niezwykle trudne. Brakowało wszystkieg
o


od
pomieszczeń, wyposażenia, książek i papieru poczynając, na pieniądzach na pensje, wyżywienie
i

zakwaterowanie kończąc. Nie brakowało jedynie entuzjazmu i uporu tak organizatorom, jak
i

zgłaszającym się pracownikom przedwojennych uniwersytetów oraz s
tudentom. Entuzjazm i praca
organiczna dały wkrótce pierwsze dyplomy i stopnie naukowe. Wydział Przyrodniczy okrzepł na
tyle, że w roku 1951 została podjęta decyzja o jego podziale na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
. Ten ostatni otrzymał własne pomieszczenia w nowych
budynkach, znanych obecnie pod nazwami ”stara fizyka” i ”mała chemia”. W 1970 został utworzony
Instytut Matematyki w wyniku połączenia Zespołowej Katedry Matematyki oraz Katedry Statystyki
Matematycznej.

Wcześniej, w 1965 roku powstał Zakład Metod Numerycznych jako część Katedry
Analizy Matematycznej, a od 1979 roku jako samodzielny zakład Instytutu Matematyki. W 1989
roku nastąpiły na Wydziale zmiany organizacyjne wymuszone przez rozwój poszczególnych je
go
sekcji. Powołany został samodzielny Wydział Chemii, zaś Instytuty Matematyki i Fizyki utworzyły
Wydział Matematyki i Fizyki, którego pierwszym Dziekanem został matematyk prof. dr hab.
Eligiusz Złotkiewicz. W 1997 roku Zakład Metod Numerycznych przyjął
nową nazwę
-

jest obecnie
Zakładem Informatyki. Jest to najstarszy na naszej uczelni zakład zajmujący sie informatyką. W rok
akademicki 2001/2002 decyzją Senatu UMCS Wydział wszedł z nową nazwą, uwzględniającą
szybko rozwijający się kierunek


informatykę.Należy podkreślić, że nasz matematyk prof. dr hab. Kazimierz Goebel był Rektorem UMCS w latach
1993
-

1999. Był on też w tych samych latach Prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.Działalność naukowa i dydaktyczna Instytutu Matematyki prowadzon
a jest w następujących
zakładach:
Zakład Algebry i Analizy FunkcjonalnejZakład Dydaktyki MatematykiZakład Funkcji AnalitycznychZakład GeometriiZakład InformatykiZakład Rachunku PrawdopodobieństwaZakład Równań RóżniczkowychZakład Statystyki Matematy
cznejZakład TopologiiZakład Zastosowań Matematyki


Pracuje w nich łącznie 16 profesorów i doktorów habilitowanych (grupa samodzielnych
pracowników naukowych), 39 doktorów oraz 19 magistrów. Lubelski ośrodek matematyczny znany
jest w świecie ze swoich osi
ągnięć naukowych uzyskanych w różnych działach matematyki, ale
głównie w zakresie analizy zespolonej, równań różniczkowych, analizy funkcjonalnej zarówno
liniowej jak i nieliniowej oraz teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.


Władze Wydziału

Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziekan

Prof. dr hab. Zdzisław Rychlik

Dziekanat: pok. 306

tel. (081) 537
-
5212


Prodziekani:

Prof. dr hab. Stanisław Krawczyk

Dziekanat: pok. 306

tel. (081) 537
-
5212

Prof. dr hab. Zdzisław Łojewski

Dziekanat: pok. 306

tel.

(081) 537
-
5212


Kierownik Dziekanatu:

mgr Jolanta Jarzyńska

Rektorat, Pl. Marii Curie
-
Skłodowskiej 5, Pokój 307

tel. 537
-
52
-
12, fax. 537
-
51
-
02


Władze Instytutu Matematyki

Dyrektor:

prof. dr hab. Tadeusz Kuczumów

Zastępca Dyrektora:

dr hab. Tomasz Komorow
ski, prof. UMCS


Sekretariat Instytutu Matematyki:

Pokój 604, VI p. w wieżowcu Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

tel. 537
-
61
-
20, fax. 537
-
51
-
02

e
-
mail:
imsek@golem.umcs.lublin.pl


Wydziałowy Koordyna
tor Procesu Bolońskiego i ECTS

dr Wiesława Korczak

Instytut Fizyki UMCS

Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur

Pl. Marii Curie
-
Skłodowskiej 1, pok. 52, 20
-
031 Lublin

tel. (081) 537
-
61
-
44; e
-
mail:
Wiesl
awa.Korczak@umcs.lublin.pl


Instytutowy Koordynator Procesu Bolońskiego i ECTS

dr Andrzej Ganczar

Instytut Matematyki UMCS

Zakład Funkcji Analitycznych

Pl. Marii Curie
-
Skłodowskiej 1, pok. 702A, 20
-
031 Lublin

tel. (081) 537
-
62
-
64; e
-
mail:
aganczar@golem.umcs.lublin.pl
Organizacja studiów na kierunku matematyka


Informacje ogólne


Studenci od roku akademickiego 2006/2007 studiują w systemie bolońskim (3
-
letnie studia
pierwszego stopnia, 2
-
letnie st
udia drugiego stopnia i 4
-
letnie studia trzeciego stopnia
-

studia
doktoranckie).


Mamy następujące studia na kierunku matematyka:


I

Studia stacjonarne


1.

Studia I
-
go stopnia


a)

Matematyka


specjalności:
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaSpecjalność info
rmatycznaMatematyka teoretycznaZastosowania matematyki


b)

Matematyka z informatyką
Specjalność nauczycielska


2.

Studia II
-
go stopnia


a)

Matematyka


specjalności:
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaSpecjalność informatycznaMatematyka teoretycznaZastoso
wania matematyki


b)

Matematyka z informatyką
Specjalność nauczycielska


3.

Studia doktoranckie


II

Studia niestacjonarne


1.

Studia II
-
go stopnia


a)

Matematyka
Specjalność nauczycielska


matematyka z informatyką.Plany i programy studiów są przygotowane zgodnie ze

standardami nauczania (odpowiednio
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002., Dz. U. 02.116. 1004,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07. 09. 2004, Dz. U. 04 207. 2110
i

Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 12. 07. 2007, Dz. U. 07 164, 1166)
i

zgodnie ze standardami systemu ECTS. Plany dla studiów zaocznych nie obejmują przedmiotu
"Wychowanie fizyczne". Aby ukończyć studia z tytułem zawodowym licencjata, należy zgromadzić
180 punkt
ów ECTS za przedmioty matematyczne obowiązkowe, przedmioty matematyczne z listy
"do wyboru" oraz za przedmioty niematematyczne obowiązkowe, względnie wybrane przez studenta
zgodnie z jego zainteresowaniami, zaliczyć kursy w wymiarze co najmniej 1800 godzin
, zaliczyć
praktyki zawodowe lub pedagogiczne (specjalność nauczycielska), przedstawić pracę licencjacką
i

zdać egzamin dyplomowy z wynikiem pozytywnym. Aby otrzymać tytuł zawodowy magistra
matematyki trzeba zaliczyć co najmniej 1000 godzin zajeć z liczbą
punktów ECTS co najmniej 120,
napisać pracę magisterską i zdać egzamin magisterski z wynikiem pozytywnym. Na specjalności
nauczycielskiej studenci muszą dodatkowo zaliczyć zgodnie z programem praktykę pedagogiczną.


Studia nauczycielskie na kierunku matema
tyka mają swój własny program.


W pierwszym roku studia nienauczycielskie przebiegają według wspólnego, obowiązkowego
programu. Po pierwszym roku następuje podział na specjalności. W każdej specjalności zajęcia
prowadzone są według obowiązkowych programów.

Studenci są zobowiązani do

wyboru części przedmiotów z bloku przedmiotów specjalistycznych przewidzianych dla danej
specjalności i zaliczenia z tego bloku przedmiotów. Przedmioty do wyboru mogą być wybierane
z

listy wszystkich przedmiotów oferowanych w d
anym roku przez Instytut Matematyki, przy czym
podane w programie studiów przykładowe przedmioty specjalistyczne będą zawsze w ofercie
Instytutu. Oferta przedmiotów do wyboru jest corocznie aktualizowana. Decyzja, który z wykładów
specjalistycznych jest w
danym roku akademickim wykładany, zależy od liczby zapisanych
studentów na dany wykład i decyzję tę podejmuje dyrektor Instytutu Matematyki.Dodatkowo na starszych latach studiów (III, IV i V rok) są kontynuowane aż do zakończenia studia
matematyczne, k
tóre nie są prowadzone w systemie bolońskim:
5
-
letnie magisterskie studia stacjonarne (z możliwością uzyskania uprawnień pedagogicznych,
licencjatu po trzech latach studiów)

specjalności:

o

nauczycielska

o

zastosowania matematyki

o

informatyczna5
-
letnie magist
erskie studia zaoczne (z możliwością uzyskania uprawnień pedagogicznych)


Pierwsze dwa semestry studiów licencjackich służą zapoznaniu studentów z podstawami działami
matematyki oraz umożliwiają nabycie praktycznej umiejętności korzystania z komputera. Poc
ząwszy
od trzeciego semestru studiów następuje podział na specjalności.


Studenci Instytutu Matematyki, w zależności od specjalności, odbywają praktyki zawodowe
i

praktyki nauczycielskie. Terminy i rodzaje praktyk są podane w programach studiów. Absolwenci
,
obok wykształcenia matematycznego, niezbędnego do pracy na stanowiskach, gdzie taka wiedza jest
potrzebna, nabywają wiadomości i umiejętności informatyczne, umożliwiające im swobodne
korzystanie ze środków i metod informatyki tak w pracy naukowej, jak i
w pracy zawodowej poza
uczelnią.


Baza dydaktyczna Instytutu Matematyki


Studenci matematyki wszystkie zajęcia, wyjąwszy Wychowanie Fizyczne, odbywają
w

pomieszczeniach Instytutu Matematyki w budynkach przy Placu Marii Curie

Skłodowskiej 1.
Instytut posiad
a 6 dobrze wyposażonych pracowni komputerowych. Wszystkie pracownie dysponują
komputerami dobrej klasy i na nich zainstalowane są kompilatory najważniejszych języków
programowania (Java, C/C++, C#) oraz zintegrowane środowiska programistyczne Neatbeans,
Ec
lipse, Visual Studio. Mamy także licencje programów MATHEMATICA 6.0, MAPLE 11,
STATISTICA 8, wykorzystywane na zajęciach laboratoryjnych przy nauce niektórych przedmiotów
matematycznych. Programy COREL i PAINT SHOP PRO XI używane są podczas zajęć z grafiki

komputerowej.

Studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki mają szerokie możliwości korzystania
z

pracowni komputerowych i Internetu. Posiadamy szybki i stały dostęp do Internetu, poprzez siec
metropolitarna LUBMAN. W budynkach Instytutu dostępny je
st również bezprzewodowy dostęp do
Internetu.


Biblioteka Instytutu Matematyki wraz z Czytelnia mieści się na IX piętrze w wieżowcu Wydziału
Matematyki, Fizyki i Informatyki. Posiada ona praktycznie wszystkie podstawowe podręczniki
i

zbiory zadań z różnych

dziedzin matematyki i informatyki oraz najbardziej poczytne i wartościowe
naukowo czasopisma (w tym liczne tytuły zagraniczne). Istnieje także możliwość korzystania
z

wersji elektronicznej niektórych czasopism. Czytelnia biblioteki Instytutu Matematyki dy
sponuje
około 30 miejscami.


Samorząd Studencki i Koło Naukowe


Studenci matematyki mogą działać w samorządzie studentów Wydziału Matematyki, Fizyki
i

Informatyki UMCS. Samorząd ściśle współpracuje z Dziekanem i Uczelnianym Samorządem
Studentów, pomagając
w rozstrzygnięciu różnorodnych problemów, z jakimi spotyka się student
podczas studiów.

Koło Naukowe Matematyków ”Akademia Platońska” zaczęło swoja działalność w roku 2004. Jego
członkami są głównie studenci matematyki. Celem Koła jest popularyzacja matema
tyki na naszym
Wydziale oraz w naszym regionie.


Plany studiów matematycznych magisterskich dla studentów, którzy
rozpoczęli studia w roku akademickim 2003/2004


Semest
r 1

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

ANA 101

Analiza matematyczna

4

E

10

ALL 101

Algebra liniowa

4

E

6

LTM 100

Logika i teoria mnogości

4

E

5

GEO 100

Geometria analityczna

4

E

4

PUK 100

Podstawy użytkowania komputerów

2

Z

3

LAN 101

Lektorat języ
ka angielskiego

0

Z

2

WYF 101

Wychowanie fizyczne

0

Z

0


Łącznie:

18


30


Semestr 2

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

ANA 102

Analiza matematyczna

8

E

10

ALG 102

Algebra

4

E

6

TOP 100

Topologia

4

E

6

NIF 100

Narzędzia i metody informatyki

Q

b

S

iA丠NMO

Lektorat języka angielskiego

M

w

O

t奆‱MO

tóchowan楥if楺ó捺ne

M

w

M


Łącznie:

20


30


1.1.

Przedmioty, których zaliczenie jest wymagane do uzyskania tytułu magistra matematyki


Semestr 3

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

ANA 203

Analiza matematy
czna

8

E

12

ALO 203

Algebra ogólna

4

E

7

KPR 200

Kurs programowania

4

E

4

LAN 203

Lektorat języka angielskiego

M

w

P

t奆′MP

tóchowan楥if楺ó捺ne

M

w

M


Jeden przedmiot do wyboru spośród:
MAD 210

Matematyka dyskretna

4

E

4

GRZ 200

Geometria rzuto
wa

4

E

4


Łącznie:

20


30


Semestr 4

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

ANA 204

Analiza matematyczna

8

E

15

KPR 210

Równania rózniczkowe zwyczajne

4

E

5

LAN 204

Lektorat języka angielskiego

Q

b

P

t奆′MQ

tóchowan楥if楺ó捺ne

M

w

M


Dwa przedmioty d
o wyboru spośród:
KGE 200

Konstrukcje geometryczne

4

E

5

MIO 210

Macierze i operatory

4

E

5

JPR 200

Język programowania

Q

b

R


lub z listy oferowanej dla II
-
go roku

4

E

5


Łącznie:

20


30


Semestr 5

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

RPR 301

Rac
hunek prawdopodobieństwa

Q

b

R

cA丠PMN

䙵nk捪愠慮慬楴ó捺ne

Q

b

R

Ak䘠cMN

䅮慬楺a funk捪on慬aa

Q

b

R

mo传PMN

mros敭in慲極m

O

w

R

䡉䴠PMM

䡩e瑯r楡i椠i楬i穯f楡im慴am慴óki

Q

b

R


Jeden przedmiot do wyboru spośród:
o佒 PMO

Równania różniczkowe zwyczajn
e

Q

b

R

䝆䐠PNM

䝲ó 椠iunk捪攠d散ózójne

Q

b

R

䑙a PPN

aód慫tók愠m慴am慴ók椠

Q

b

R

BA䐠POM

B慺ó d慮óch

Q

b

R

䵁b PMM

Matematyka elementerna z wyższego stanowiska

Q

b

R


Łącznie:

22


30


Semestr 6

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

RPR 302

Rachunek
prawdopodobieństwa

Q

b

R

協A PMN

却慴óstók愠m慴am慴ó捺na

Q

b

R

GER 300

Geometria różniczkowa

4

E

5

PRO 302

Proseminarium

2

Z

5


Do wyboru jeden z przedmiotów:
FAN 302

Funkcje analityczne

4

E

5

ANF 302

Analiza funkcjonalna

4

E

5

DYM 332

Dydaktyka
matematyki

4

E

5


oraz jeden z przedmiotów oferowanych do
wyboru spośród dotychczas nie wybranych

4

E

5


Łącznie:

22


30

Praktyka pedagogiczna


3 tygodnie po semestrze 6.


Semestr 7

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

GEL 400

Geometria elementarna

4

E

5

RRC 400

Równania różniczkowe cząstkowe

Q

b

R

卅p QMN

卥min慲ium

O

w
Do wyboru dwa przedmioty spośród:
ANR 410

Analiza na rozmaitościach

Q

b

R

Tf䬠QNM

T敯r楡i楮form慣j椠椠kodowan楡

Q

b

R

m協pQNN

mro捥só s瑯ch慳aó捺ne

Q

b

R

䵕B QNM

䵡瑥m慴ó
k愠w ub敺é楥捺敮楡捨

Q

b

R

協A QNO

却慴óstók愠m慴am慴ó捺na

Q

b

R

Tbi QMM

T敯r楡i汩捺l

Q

b

R

Tf䘠cPM

T散hno汯g楡i楮form慴ó捺n愠w s穫o汥

Q

b

R


Łącznie:

18


30


Semestr 8

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

MEO 440

Metody optymalizacji

4

E

5

SEM 402

Seminarium

2

Z

10

WSP 400

Wykład specjalistyczny

Q

b

R


Do wyboru dwa przedmioty spośród:
TER 410

Teoria ryzyka

4

E

5

PST 412

Procesy stochastyczne

4

E

5

TED 410

Teoria dystrybucji

4

E

5

SRR 410

Stochastyczne równania różniczkowe

Q

b

R

Tbo QNM

T
敯r楡i敲godó捺na

Q

b

R

䑙a QPM

aód慫tók愠m慴am慴óki

O

b

N

b䵇 PNM

Emisja głosu

Q

b

R

om䴠QMM

Rozwój pojęć matematycznych

Q

b

R


Wykład specjalistyczny można wybrać z grupy
przedmiotów do wyboru lub z przedmiotów
oferowanych przez Instytut Matematyki

Łącznie:

20


30+1

Praktyka pedagogiczna
-

3 tgodnie po semestrze 8.


Semestr 9

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

FIZ 511

Fizyka

4

E

5

WMO 501

Wykład monograficzny A

Q

b

R


Wykład monograficzny B*

Q

b

R

卅p RMP

卥min慲ium

O

w
Do wyboru jede
n przedmiot spośród:
TAP 510

Teoria aproksymacji

4

E

4

BAO 511

Badania operacyjne

4

E

6

KAD 510

Komputerowa analiza danych

4

E

4


Łącznie:

18


30

Semestr 10

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

FIL 500

Filozofia

4

E

6

WMO 502

Wykład monografic
穮ó A

Q

b

S


Wykład monograficzny B*

4

E

5

SEM 504

Seminarium

2

Z

10


Do wyboru jeden przedmiot spośród:
SOC 500

Socjologia

2

Z

3

HIP 500

Historia Polski

2

Z

3

EKO 500

Ekonomia

2

Z

3


lub z listy wykładów ogólnouniwersyteckich
ogłoszonych przez R
ektora

Łącznie:

16


30

*Wykład wskazany przez prowadzącego pracę magisterską


1.2. Przedmioty, których zaliczenie wymagane jest do uzyskania tytułu magistra matematyki

ze specjalnością: zastosowania matematyki


Semestr 3

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/
Z

ECTS

ANA 203

Analiza matematyczna

8

E

12

ALO 203

Algebra ogólna

4

E

7

MAD 220

Matematyka dyskretna

4

E

4

KPR 200

Kurs programowania

4

E

4

LAN 203

Lektorat języka angielskiego

M

w

P

t奆′MP

tóchowan楥if楺ó捺ne

M

w

M


Łącznie:

20


30


Semestr 4

K
od ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

ANA 204

Analiza matematyczna

8

E

12

ROR 201

Równania różniczkowe zwyczajne

Q

b

R

䵉传OOM

䵡捩敲穥 椠ié敲慴aró

Q

b

R

iA丠OMQ

Lektorat języka angielskiego

M

b

P

t奆′MQ

tóchowan楥if楺ó捺ne

M

w

M


Jeden przedmiot do wy
boru spośród:
KGE 200

Konstrukcje geometryczne

4

E

5

JPR 200

Jezyk programowania

4

E

5


lub z listy oferowanej dla II
-
go roku

4

E

5


Łącznie:

20


30


Semestr 5

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

RPR 301

Rachunek prawdopodobieństwa

Q

b

R

Ak䘠cMN

䅮慬楺a funk捪on慬aa

Q

b

R

cA丠PMN

䙵nk捪攠慮慬楴ó捺ne

Q

b

R

b低lPNM

Elementy obliczeń numerycznych

O

b

R

mo传PMN

mros敭in慲極m


w

R


Jeden przedmiot do wyboru spośród:
ROR 302

Równania różniczkowe zwyczajne

Q

b

R

䝆䐠PNM

䝲ó 椠iunk捪攠d散ózójne

Q

b

R


Łącznie:

22


30


Semestr 6

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

RPR 302

Rachunek prawdopodobieństwa

Q

b

R

協A PMN

却慴óstók愠m慴am慴ó捺na

Q

b

R

䙓T PNM

Funkcje specjalne i transformacje całkowe

Q

b

R

䝅o PMM

Geometria różniczkowa

Q

b

R

mo传PM
O

mros敭in慲極m

O

w

R


Jeden przedmiot do wyboru spośród:
ANF 302

Analiza funkcjonalna

4

E

5

ANW 310

Analiza wypukła

Q

b

R


Łącznie:

22


30

Praktyka zawodowa po 6 lub 8 semestrze (we wrześniu)
J

Q tógodn楥


Semestr 7

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

RRC 400

Równania różniczkowe cząstkowe

Q

b

R

STA 412

Statystyka matematyczna

4

E

5

PST 411

Procesy stochastyczne

4

Z

5

TIN 410

Teoria informacji i kodowania

4

E

5

SEM 411

Seminarium

2

Z

5


Do wyboru jeden z przedmiotów:
ANR 410

Analiza na

rozmaitościach

4

E

5

MUB 410

Matematyka w ubezpieczeniach

4

E

5


Łącznie:

22


30


Semestr 8

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

PST 412

Procesy stochastyczne

4

E

5

MEO 400

Metody optymalizacji

4

E

5

WMO 411

Wykład monograficzny

Q

w

R

卅p QNO

卥mina
rium

O

w

R


Do wyboru jeden z przedmiotów:
SRR 410

Stochastyczne równania różniczkowe

Q

b

R

Tb䐠QNM

T敯r楡idós瑲óbu捪i

Q

b

R


Do wyboru jeden z przedmiotów:
TIK 410

Teoria informacji i kodowania

4

E

5

TST 410

Teoria sterowania

4

E

5

TER 410

Te
oria ergodyczna

4

E

5

TRY 410

Teoria ryzyka

4

E

5


Łącznie:

22


30


Semestr 9

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

FIZ 511

Fizyka

4

E

5

WMO 513

Wykład monograficzny

Q

b

R

TAm RNM

T敯r楡i慰roksóm慣ji

Q

b

R

BA传RNN

B慤慮楡ioé敲慣ójne

Q

b

R

卅p RNP


min慲ium

O

w
Łącznie:

18


30


Semestr 10

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

BAO 520

Filozofia

4

E

6

WMO 522

Wykład monograficzny

Q

b

S

卅p ROQ

卥min慲ium

O

w
Do wyboru jeden z przedmiotów:
BAO 512

Badania operacyjne

4

E

5

FIZ 512

Fizyk
a

4

E

5

KAD 510

Komputerowa analiza danych

4

E

5


Do wyboru jeden z przedmiotów:
SOC 500

Socjologia

2

Z

3

HIP 500

Historia Polski

2

Z

3

EKO 500

Ekonomia

2

Z

3


lub z listy wykładów ogólnouniwersyteckich
ogłoszonych przez Rektora

Łącznie:

20


30
1.3. Przedmioty, których zaliczenie wymagane jest do uzyskania tytułu magistra matematyki

ze specjalnością informatyczną


Semestr 3

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

ANA 203

Analiza matematyczna

8

E

12

ALO 203

Algebra ogólna

4

E

7

MAD

210

Matematyka dyskretna

4

E

4

EAP 220

Elementy algorytmizacji i programowania

4

E

5

LAN 203

Lektorat języka angielskiego

0

Z

2

WYF 203

Wychowanie fizyczne

0

Z

0


Łącznie:

20


30


Semestr 4

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

ANA 204

Analiza matemat
yczna

8

E

12

ROR 201

Równania różniczkowe zwyczajne

Q

b

Q

mA匠pOM

Programowanie w języku Pascal

Q

b

S

b低lOOM

Elementy obliczeń numerycznych

Q

b

S

iA丠OMQ

Lektorat języka angielskiego

M

b

P

t奆′MQ

tóchowan楥if楺ó捺ne

M

w

M


Łącznie:

20


30


Semest
r 5

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

RPR 301

Rachunek prawdopodobieństwa

QR

Ak䘠cMN

䅮慬楺a funk捪on慬aa

Q

b

R

Akw PMN

䙵nk捪攠慮慬楴ó捺ne

Q

b

R

Tmo POM

T散hn楫椠irogramowan楡

Q

b

R

Ak丠POM

䅮慬楺a num敲ó捺na

Q

b

R

mo传PMN

mros敭in慲極m

O

w

R


Łącznie:

22


30


Semestr 6

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

RPR 302

Rachunek prawdopodobieństwa

Q

b

R

協A PMN

却慴óstók愠m慴am慴ó捺na

Q

b

R

䝅o PMM

Geometria różniczkowa

Q

b

Q

Tb䜠POM

T敯r楡igr慦ów

Q

b

R

卄A POM

却牵k瑵ró d慮ó捨 椠ilgorótmó

Q

b

Q

m低lPON

Pracowania obliczeń numerycznych I

OO

mo传PMO

mros敭in慲極m

O

w

O


Łącznie:

24


30

Praktyka informatyczna (zawodowa lub nauczycielska) po 6 lub 8 semestrze (wrzesień)
J


tógodn楥


Semestr 7

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

RRC 40
0

Równania różniczkowe cząstkowe

Q

b

R

mog QOM

Programowanie w języku C++

QQ

BA䐠QOM

B慺ó d慮óch

Q

b

R

m低lQOO

Pracownia obliczeń numerycznych II

OP

i卋‴OM

iok慬n攠s楥i椠ioméu瑥towe

OP

卅p QON

卥min慲ium

O

w

R


Przedmiot do wyboru spośró
d:
PWR 420

Programowanie współbieżne i rozproszone

Q

b

R

Ag䘠cOM

Automaty i języki formalne

Q

b

R

TAi QOM

T敯r楡i慬aorótmów

Q

b

R


Inny wykład specjalistyczny oferowany przez
fnstótu琠t慴am慴óki

Q

b

R


Łącznie:

22


30


Semestr 8

Kod ECTS

Prze
dmiot

Punkty

E/Z

ECTS

MEO 400

Metody optymalizacji

4

E

5

PKO 420

Programowanie komponentowe

4

E

4

WSI 420

Współczesny sprzęt informatyczny

3

ZO

3

SEM 422

Seminarium

2

Z

10


Przedmiot do wyboru spośród:
PRR 420

Programowanie równoległe

4

E

5

PRD 4
20

Programowanie deklaratywne

4

E

5

PDE 420

Przetwarzanie empiryczne danych

4

E

5

GRK 420

Grafika komputerowa

4

E

5

SOP 420

Systemy operacyjne

4

E

5


Inny wykład specjalistyczny z bieżącej oferty
Instytutu Matematyki

4

E

5


Pracowania do wyboru spośró
d:
AIN 420

Aplikacje internetowe

2

ZO

3

SOU 420

System operacyjny UNIX

2

ZO

3

DEI 421

Dydaktyka elementów informatyki I

2

ZO

3


Inna pracownia z bieżącej oferty Instytutu
Matematyki

2

ZO

3


Łącznie:

18


30


Semestr 9

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

FIZ 511

Fizyka

4

E

5

PSU 521

Projektowanie systemów użytkowych I

OP

m䵇 RON

mr慣own楡imagis瑥tska

O

w

O

卅p ROP

卥min慲ium

O

w

U


Dwa przedmioty (dotąd nie zaliczone) z:
PWR 420

Programowanie współbieżne i rozproszone

Q

b

R

Ag䘠cOM

䅵瑯
maty i języki formalne

Q

b

R

TAi QOM

T敯r楡i慬aorótmów

Q

b

R


Inny wykład specjalistyczny z bieżącej oferty
fnstótu瑵 䵡瑥m慴óki

4

E

5


Pracownia do wyboru spośród:
PRF 520

Programowanie funkcjonalne

2

ZO

2

DEI 522

Dydaktyka elementów informatyki
II

2

ZO

2


Inna pracownia z bieżącej oferty Instytutu
䵡瑥m慴óki

OO


Łącznie:

20


30


Semestr 10

Kod ECTS

Przedmiot

Punkty

E/Z

ECTS

FIL 500

Filozofia

4

E

6

PSU 522

Projektowanie systemów użytkowych II

OP

m䵇 ROO

mr慣own楡imagis瑥tska

O

w

P

卅p ROQ

卥min慲ium

O

w
Do wyboru jeden z przedmiotów:
SOC 500

Socjologia

2

Z

3

HIP 500

Historia Polski

2

Z

3

EKO 500

Ekonomia

2

Z

3


lub z listy wykładów ogólnouniwersyteckich
ogłoszonych przez Rektora

O

w

P


Przedmiot do wyboru (dotąd nie zal
iczony) z:
PRR 420

Programowanie równoległe

Q

b

R

mo䐠QOM

mrogr慭owan楥id敫污l慴ówne

Q

b

R

m䑅 ROM

mr穥瑷慲穡n楥iemé楲ó捺n攠d慮ó捨

Q

b

R

䝒䬠QOM

䝲慦ik愠koméu瑥towa

Q

b

R

协p QOM

pós瑥mó oé敲慣ójne

Q

b

R


Inny wykład specjalistyczny z bieżącej ofe
rtó
fnstótu瑵 䵡瑥m慴óki

Q

b

R


Łącznie:

16


30Plany dziennych studiów matematycznych

I
-
go stopnia (licencjat)

2. Plany dziennych studiów matematycznych dla studentów, którzy rozpoczęli
studia

w roku akademickim 2004/2005
.Semestr 1

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 101

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ALL 101

Algebra liniowa

2

2

E

5

LTM 100

Logika i teoria mnogości

O

O

b

R

䝅传NMM

䝥dm整e楡i慮慬楴ó捺na

O

O

b

Q

m啋rNMM

Podstawy użytkowania komputerów


O ib

w

P

iA丠NMN

Lektorat języka angielskiego


O ik

w

N

t奆‱MN

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

10

16


30


2.1. Przedmioty, których zaliczenie wymagane jest do uzyskania tytułu magistra matematyki


ze specjalnością nauczycielską


Semestr 2

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 102

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ALG 102

Algebra

2

2

E

5

TOP 100

Topologia

2

2

E

5

NIF 100

Narzędzia i metody informatyki

O

O ib

b

R

m卙‱NM

msócho汯g楡

P

O

b

O

iA丠NMO

Lektorat języka angielskiego


O ik

w

N

t奆‱MO

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

13

16


30


Semestr 3

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 203

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ALO 203

Algebra og
ólna

2

2

E

8

GRZ 210

Geometria rzutowa

2

2

E

5

PED 210

Pedagogika

3

2

E

4

LAN 203

Lektorat języka angielskiego


O ik

w

N

t奆′MP

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

11

14


30


Semestr 4

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 204

Analiza matematyczna

4

4

E

14

KPR 210

Kurs programowania

4

4 Lb

E

14

LAN 204

Lektorat języka angielskiego


O ik

b

O

t奆′MQ

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

8

12


30

Praktyka ogólnopedagogiczna po 4 semestrze
-

2 tygodnie


Semestr 5

Ko
d ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

BAD 310

Bazy danych

2

2 Lb

E

6

ANZ 300

Analiza zespolona

2

2

E

6

ANF 300

Analiza funkcjonalna

2

2

E

6

ROR 310

Równania różniczkowe zwyczajne

O

O

b

S

䑙䐠PNN

aód慫tók愠m慴am慴ók椠i

O

O

b

Q


传PMN

mros敭in慲極m


O

w

O


Łącznie:

10

12


30
Semestr 6

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

RPR 310

Rachunek prawdopodobieństwa

3

2

E

6

RRC 310

Równania różniczkowe cząstkowe

3

2

E

6

GER 300

Geometria różniczkowa

2

2

E

6

DYD 312

Dydaktyka matematyki II

2

2

E

4

AIN 310

Aplikacje internetowe

2

2 Lb

E

4

EMG 310

Emisja głosu

1

1

E

2

PRO 302

Proseminarium


2

Z

2


Łącznie:

13

13


30

Praktyka w szkole we wrześniu po 6 semestrze
-

3 tygodnie


Semestr 7

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANW 410

Analiza wypukła

O

O

b

S

協A QNM

却慴óstók愠m慴am慴ó捺na

O

O ib

b

S

Tbi QNM

T敯r楡i汩捺l

O

O

b

S

Tf匠pNM

T散hno汯g楡i楮form慣ójn愠w s穫o汥

O

O ib

b

S

䡉䴠QNM

䡩e瑯r楡i椠i楬i穯f楡im慴am慴óki

O

O

b

S

p
b䴠QNN

卥min慲ium


O

w

M


Łącznie:

10

12


30


Semestr 8

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

MNR 410

Metody nauczania rachunku prawdopodobieństwa
椠獴慴óstók椠

O

O

b

U

b䵆jQNM

b汥mentó m慴am慴ók椠iinansow敪

O

O

b

U

䝅i QNM

䝥dm
整e楡i敬emen瑡tna

O

O

b

S

䑙䐠QNP

aód慫tók愠m慴am慴ók椠iff

O

O

b

U

卅p QNO

卥min慲ium


O

w

M


Łącznie:

8

10


30

Praktyka w szkole we wrześniu po 8 semestrze
J

P tógodn楥


Semestr 9

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

FIZ 500

Fizyka

2

2 Lb

E

4

WMO 511

Przedmiot monograficzny I

2

2

E

8

FIL 500

Filozofia

2

2

E

4

ALE 510

Algebra elementarna

2

2

E

6

DEI 511

Dydaktyka elementów informatyki I

2

2 Lb

E

4

SEM 513

Seminarium


2

Z

4


Łącznie:

10

12


30


Semestr 10

Kod ECTS

Przedm
iot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

DEI 512

Dydaktyka elementów informatyki II

2

2 Lb

E

6

WMO 512

Przedmiot monograficzny II

2

2

E

12

ETK 510

Etyka lub inny wykład wskazany przez Dyrekcję
fnstótu瑵 䵡瑥m慴óki

O

O

b

Q

卅p RNQ

卥min慲ium


O

w

U


Łącznie:

6

8


302.2. Przedmioty, których zaliczenie wymagane jest do uzyskania tytułu magistra matematyki

ze specjalnością: zastosowania matematyki


Semestr 2

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 102

Analiza mat
ematyczna

4

4

E

12

ALG 102

Algebra

2

2

E

6

TOP 100

Topologia

2

2

E

6

NIF 100

Narzędzia i metody informatyki

O

O ib

b

R

iA丠NMO

Lektorat języka angielskiego


O ik

w

N

t奆‱MO

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

10

14


30


Semestr 3

Kod ECTS

Przedm
iot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 203

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ALO 203

Algebra ogólna

2

2

E

6

MAD 220

Matematyka dyskretna

3

2

E

6

KPR 210

Kurs programowania

3

2 Lb

E

5

LAN 203

Lektorat języka angielskiego


O ik

w

N

t奆′MP

tócho
wan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

12

14


30


Semestr 4

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 204

Analiza matematyczna

4

4

E

12

RRM 220

Równania różniczkowe zwyczajne i modelowanie

O

O

b

S

䵉传OOM

䵡捩敲穥 椠ié敲慴aró

O

O

b

Q

gmo OOM

Język programowania

O

O ib

b

S

iA丠OMQ

Lektorat języka angielskiego


O

b

O

t奆′MQ

tóchowan楥if楺ó捺ne


O ik

w

M


Łącznie:

10

14


30


Semestr 5

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

RPR 321

Rachunek prawdopodobieństwa I

O

O

b

S

Ak䘠cMM

䅮慬楺a funk捪on慬aa

O

O

b

S

Akw PMM

䅮慬楺a 穥séo汯na

O

O

b

S

䝆䐠POM

䝲ó 椠iunk捪攠d散ózójne

O

O

b

Q

b低lPOM

Elementy obliczeń numerycznych

O

O ib

b

S

mo传PMN

mros敭in慲極m


O

w

O


Łącznie:

10

12


30


Semestr 6

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

Kw/Lb

godz./tyg.

E/Z

ECTS

RPR 322

Rachunek prawdopodobieństwa II

O

O

b

S

協A PON

却慴óstók愠m慴am慴ó捺n愠f

O

O

b

S

ooC PNM

Równania różniczkowe cząstkowe

N

N

b

P

䝅o PMM

Geometria różniczkowa

N

N

b

P

wA䘠cOM

w慳瑯sowan楡ian慬楺ó funk捪o
n慬a敪

O

O

w

O

Atw POM

Analiza wypukła i jej zastosowania

O

O

b

O

BA䐠POM

B慺ó d慮óch

O

O ib

b

S

mo传PMO

mros敭in慲極m


O

w

O


Łącznie:

12

14


30

Praktyka zawodowa po 6 lub 8 semestrze (we wrześniu)
J

Q tógodn楥
Semestr 7

Kod ECTS

Przedmiot

WY

go
dz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

TED 420

Teoria dystrybucji

2

2

E

6

STA 422

Statystyka matematyczna II

2

2

E

6

PST 420

Procesy stochastyczne

2

2

E

6

TIN 420

Teoria informacji

2

2

E

4

MAU 420

Matematyka w ubezpieczeniach

2

2

E

4

SEM 421

Seminariu
m


2

Z

4


Łącznie:

10

12


30


Semestr 8

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

FST 420

Funkcje specjalne i transformacje całkowe

O

O

b

U

Tbo QOM

T敯r楡i敲godó捺na

O

O

b

S

wTf QOM

w慳瑯sowan楡i瑥tr楩⁩nform慣ji

O

O

b

S

To夠QOM

T敯r楡irózók
a

O

O

b

S

卅p QOO

卥min慲ium


O

w

Q


Łącznie:

8

10


30


Semestr 9

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

FIZ 500

Fizyka

2

2 Lb

E

4

WMO 521

Wykład monograficzny I

O

O

b

U

䙉c RMM

䙩co穯f楡

O

O

b

Q

Amf ROM

Aé汩k慣j攠楮瑥tn整ewe

O

O ib

b

R

TpT ROM

T敯r楡is瑥towan楡

O

O

b

R

卅p ROP

卥min慲ium


O

w

Q


Łącznie:

10

12


30


Semestr 10

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

BAO 520

Badania operacyjne

2

2

E

6

WMO 522

Wykład monograficzny II

O

O

b协p ROM

p
ocjologia lub inny wykład wskazany przez
Dyrekcję Instytutu Matematyki

O

O

b

Q

卅p ROQ

卥min慲ium


O

w

U


Łącznie:

6

8


30


2.3. Przedmioty, których zaliczenie wymagane jest do uzyskania tytułu magistra matematyki

ze specjalnością informatyczną


Semes
tr 2

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 102

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ALG 102

Algebra

2

2

E

6

TOP 100

Topologia

2

2

E

6

NIF 100

Narzędzia i metody informatyki

O

O ib

b

R

iA丠NMO

Lektorat języka angielskiego


O ik

w

N

t奆‱MO

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

10

14


30


Semestr 3

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 203

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ALO 203

Algebra ogólna

2

2

E

6

MAD 220

Matematyka dyskretna

3

2

E

6

EAP 230

Elemen
ty algorytmizacji i programowania

3

2 Lb

E

5

LAN 203

Lektorat języka angielskiego


O ik

w

N

t奆′MP

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

12

14


30


Semestr 4

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 204

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ROR 230

Równania różniczkowe zwyczajne

O

O

b

S

mA匠pPM

Programowanie w języku Pascal

O

O ib

b

S

b低lOPM

Elementy obliczeń numerycznych

O

O ib

b

Q

iA丠OMQ

Lektorat języka angielskiego


O ik

b

O

t奆′MQ

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

10

14


30


Semestr 5

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

RPR 321

Rachunek prawdopodobieństwa I

O

O

b

S

Ak䘠cMM

䅮慬楺a funk捪on慬aa

O

O

b

S

Akw PMM

䅮慬楺a 穥séo汯na

O

O

b

S

f乏kPPM

Inżynieria oprogramowania

O

O ib

b

Q

BA䐠PPM

B慺
ó d慮óch

O

O ib

b

S

mo传PMN

mros敭in慲極m


O

w

O


Łącznie:

10

12


30


Semestr 6

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

RPR 322

Rachunek prawdopodobieństwa II

O

O

b

S

協A PPM

却慴óstók愠m慴am慴ó捺na

O

O ib

b

S

䝅o PMM

䝥dm整e楡ir
óżniczkowa

N

N

b

P

Tb䜠PPM

T敯r楡igr慦ów

N

N

b

P

卄A PPM

却牵k瑵ró d慮ó捨 椠ilgorótmó

P

O ib

b

Q

Amf PPN

Aé汩k慣j攠楮瑥tn整ewe


P ib

w

O

卉p PPM

卩散椠koméu瑥towe

N

P ib

b

Q

mo传PMO

mros敭in慲極m


O

w

O


Łącznie:

10

16


30

Praktyka informatyczna (za
wodowa lub nauczycielska) po 6 lub 8 semestrze (wrzesień)
J

Q tógodn楥


Semestr 7

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

RRC 430

Równania różniczkowe cząstkowe

O

O

b

S

mog QPM

Programowanie w języku C++

O

O ib

b

S

Ak丠QPM

䅮慬楺a

num敲ó捺na

O

O ib

b

Q

m低lQPO

Pracownia obliczeń numerycznych

M

O ib

b

O

协p QPM

pós瑥mó oé敲慣ójne

O

O ib

w

Q

mto QPM

Programowanie współbieżne i rozproszone

O

O ib

b

Q

卅p QPN

卥min慲ium


O

w

Q


Łącznie:

10

14


30

Semestr 8

Kod ECTS

Przedmio
t

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

MEO 430

Metody optymalizacji

2

2

E

6

PKO 430

Programowanie komponentowe

2

2 Lb

E

6

PRS 430

Pracownia sprzętowa

M

N ib

w

Q

䝒䬠QPM

䝲慦ik愠koméu瑥towa

O

O ib

b

S

䙉c QPM

䙩co穯f楡

O

O

b

Q

卅p QPO

卥min慲ium


O

w

Q


Łącznie:

8

11


30
Semestr 9

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

FIZ 500

Fizyka

2

2 Lb

E

4

PSU 530

Projektowanie systemów informatycznych

2

2 Lb

E

10

PMG 531

Pracownia magisterska

0

2 Lb

Z

2

SEM 533

Seminarium


2

Z

4


Przedmiot do wyboru spośród :

AJF 530

Automaty i języki formalne

2

2 Lb

E

6

TAL 530

Teoria algorytmów

2

2 Lb

E

6


Pracownia do wyboru spośród:

PFN 530

Programowanie funkcjonalne

0

2 Lb

E

4

DEI 532

Dydaktyka elementów informatyki

0

2 Lb

E

4

PJJ 530

Programowanie w języku Java

0

2 Lb

E

4


Łącznie:

6

12


30


Semestr 10

Kod ECTS

Przedmiot

WY

godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

SOC 520

Socjologia lub inny wykład wskazany przez
Dyrekcję Instytutu Matematyki

O

O

b

Q

m䑅 RPM

mr穥瑷慲穡n
楥id慮ó捨 emé楲ó捺nóch

N

O ib

b

U

m䵇 RPO

mr慣own楡imagis瑥tska


O ib

w

O

卅p RPQ

卥min慲ium


O

w

U


Przedmiot do wyboru spośród :

PRR 530

Programowanie równoległe

O

O ib

b

U

mo䐠RPM

mrogr慭owan楥id敫污l慴ówne

O

O ib

b

U


Łącznie:

5

10


303.

Plany dziennych studiów matematycznych dla studentów, którzy rozpoczęli studia

w roku akademickim 2005/2006


Semestr 1

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 101

Analiza matematyczna

4

4

E

12

GEO 100

Geometria analityczna

2

2

E

4

ALL 101

Algebra liniowa

2

2

E

5

WDM 100

Wstęp do matematyki

O

O

b

R

m啋rNMM

Podstawy użytkowania komputerów


O ib

w

P

iA丠NMN

Lektorat języka angielskiego


O ik

w

N

t奆‱MN

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

10

16


30


Semestr 2

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 102

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ALG 102

Algebra

2

2

E

6

TOP 100

Topologia

2

2

E

5

NIF 100

Narzędzia i metody informatyki

O

O

b

S

iA丠NMO

Lektorat języka angielskiego


O

w

N

t奆‱MO

tóchow
an楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

10

14


303.1. Przedmioty, których zaliczenie wymagane jest do uzyskania tytułu magistra matematyki

ze specjalnością nauczycielską


Semestr 3

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 20
3

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ALO 203

Algebra ogólna

2

2

E

8

PSY 210

Psychologia

3

2

E

4

GRZ 210

Geometria rzutowa

2

2

E

5

LAN 203

Lektorat języka angielskiego


O ik

w

N

t奆′MP

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

11

14


30


Semestr 4

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 204

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ROR 210

Równania różniczkowe zwyczajne

O

O

b

S

mb䐠ONM

m敤慧og楫a

P

O

b

Q

mgg ONM

Programowanie w języku Java

O

O ib

b

S

iA丠OMQ

Lektorat języka angielskiego


O ik

b

O

t奆′MQ

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

11

14


30

Praktyka ogólnopedagogiczna po 4 semestrze
-

2 tygodnie


Semestr 5

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

WZA 310

Wybrane zagadnienia analizy matematycznej

2

2

E

6

ANZ 300

Analiza zespolona

2

2

E

6

ANF 300

Analiza funkcjonalna

2

2

E

6

BAD 310

Bazy danych

2

2 Lb

E

6

DYD 311

Dydaktyka matematyki I

2

2

E

4

PRO 301

Proseminarium


2

Z

2


Łącznie:

10

12


30


Semestr 6

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB

godz./tyg.

E/Z

ECTS

RPR 310

Rachunek prawdopodobieństwa

P

O

b

S

ooC PNM

Równania różniczkowe cząstkowe

P

O

b

S

䝅o PMM

Geometria różniczkowa

O

O

b

S

䑙䐠PNO

aód慫tók愠m慴am慴ók椠if

O

O

b

Q

Af丠PNM

Aé汩k慣j攠楮瑥tn整ewe

O

O ib

b

Q

b䵇 PNM

Emisja gło


N

N

b

O

mo传PMO

mros敭in慲極m


O

w

O


Łącznie:

13

13


30

Praktyka w szkole we wrześniu po 6 semestrze
J

P tógodn楥Semestr 7

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANW 410

Analiza wypukła

O

O

b

S

協A QNM

却慴óstók愠m慴a
m慴ó捺na

O

O ib

b

S

Tbi QNM

T敯r楡i汩捺l

O

O

b

Q

Tf匠pNM

T散hno汯g楡i楮form慣ójn愠w s穫o汥

O

O ib

b

S

䡉䴠QNM

䡩e瑯r楡i椠i楬i穯f楡im慴am慴óki

O

O

b

Q

卅p QNN

卥min慲ium


O

w

Q


Łącznie:

10

12


30

Semestr 8

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/L
B
godz./tyg.

E/Z

ECTS

MNR 410

Metody nauczania rachunku prawdopodobieństwa
i statystyki

2

2 Lb

E

8

EMF 410

Elementy matematyki finansowej

2

2

E

8

GEL 410

Geometria elementarna

2

2

E

6

DYD 413

Dydaktyka matematyki III

2

2

E

4

SEM 412

Seminarium


2

Z

4


Łącznie:

8

10


30

Praktyka w szkole we wrześniu po 8 semestrze
-

3 tygodnie


Semestr 9

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

FIZ 500

Fizyka

2

2 Lb

E

4

WMO 511

Wykład monograficzny I

O

O

b

U

䙉c RMM

䙩co穯f楡

O

O

b

Q

䅌b
㔱R

Alg敢r愠敬emen瑡tna

O

O

b

S

䑅f RNN

aód慫tók愠敬emen瓳w inform慴ók椠i

O

O ib

b

Q

卅p RNP

卥min慲ium


O

w

Q


Łącznie:

10

12


30


Semestr 10

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

DEI 512

Dydaktyka elementów informatyki II

2

2 Lb

E

6

WMO 512

Wykład monograficzny II

O

O

bbT䬠RNM

Etyka lub inny wykład wskazany przez dyrekcję
fnstótu瑵 䵡瑥m慴óki

O

O

b

Q

卅p RNQ

卥min慲ium


O

w

U


Łącznie:

6

8


30


3.2. Przedmioty, których zaliczenie wymagane jest do uzyskania tytułu
magistra matematyki

ze specjalnością: zastosowania matematyki


Semestr 3

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 203

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ALO 203

Algebra ogólna

2

2

E

6

MAD 220

Matematyka dyskretna

3

2

E

6

ALP 210

Algorytmizacja i programowanie

2

3 Lb

E

5

LAN 203

Lektorat języka angielskiego


O ik

w

N

t奆′MP

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

11

15


30Semestr 4

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 204

Analiza matematyczna

4

4

E

12

RRM 220

Równania różniczkowe zwyczajne i modelowanie

O

O

b

S

䵉传OOM

䵡捩敲穥 椠ié敲慴aró

O

O

b

Q

gmo OOM

B慺ó d慮óch

O

O ib

b

S

iA丠OMQ

Lektorat języka angielskiego


O ik

b

O

t奆′MQ

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

10

14


30

Sem
estr 5

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

RPR 321

Rachunek prawdopodobieństwa I

2

2

E

6

ANF 300

Analiza funkcjonalna

2

2

E

6

ANZ 300

Analiza zespolona

2

2

E

6

GFD 320

Gry i funkcje decyzyjne

2

2

E

4

EON 320

Elementy oblicz
eń numerycznych

2

2

E

6

PRO 301

Proseminarium


2

Z

2


Łącznie:

10

12


30


Semestr 6

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

RPR 322

Rachunek prawdopodobieństwa II

O

O

b

S

協A PON

却慴óstók愠m慴am慴ó捺n愠f

O

O ib

b

S

ooC PNM


wnania różniczkowe cząstkowe

O

O

b

S

䝅o PMM

Geometria różniczkowa

O

O

b

S

wA䘠cOM

w慳瑯sowan楡ian慬楺ó funk捪on慬a敪

O

O

b

O

Atw POM

Analiza wypukła i jej zastosowania

O

O

b

O

mo传PMO

mros敭in慲極m


O

w

O


Łącznie:

12

14


30


Semestr 7

Kod ECTS

Pr
zedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

TED 420

Teoria dystrybucji

2

2

E

6

STA 422

Statystyka matematyczna II

2

2 Lb

E

6

PST 421

Procesy stochastyczne I

2

2

E

6

TIN 420

Teoria informacji

2

2

E

4

MAU 420

Matematyka w ubezpieczeniach

2

2

E

4

SEM 421

Seminarium


2

Z

4


Łącznie:

10

12


30


Semestr 8

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

FST 420

Funkcje specjalne i transformacje całkowe

O

O

b

U

Tbo QOM

T敯r楡i敲godó捺na

O

O

b

S

wTf QOM

w慳瑯sowan楡i瑥tr楩⁩nform慣ji

O

O

b

S

To夠QOM

T敯r楡iróz
祫ó

O

O

b

S

卅p QOO

卥min慲ium


O

w

Q


Łącznie:

8

10


30


Semestr 9

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

FIZ 500

Fizyka

2

2 Lb

E

4

WMO 521

Wykład monograficzny I

O

O

b

U

䙉c RMM

䙩co穯f楡

O

O

b

Q

Amf ROM

Aé汩k慣j攠楮瑥tn整
owe

O

O ib

b

R

TpT ROM

T敯r楡is瑥towan楡

O

O

b

R

卅p ROP

卥min慲ium


O

w

Q


Łącznie:

10

12


30


Semestr 10

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

BAD 520

Badania operacyjne

2

2

E

6

WMO 522

Wykład monograficzny II

O

O

b
C ROM

Socjologia lub inny wykład wskazany przez
Dyrekcję Instytutu Matematyki

O

O

b

Q

卅p ROQ

卥min慲ium


O

w

U


Łącznie:

6

8


303.3. Przedmioty, których zaliczenie wymagane jest do uzyskania tytułu magistra matematyki

ze specjalnością informatyczną


Semestr 3

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 203

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ALO 203

Algebra ogólna

2

2

E

6

MAD 220

Matematyka dyskretna

3

2

E

6

EAP 230

Elementy algorytmizacji i programowania

2

3 Lb

E

5

LAN 203

L
ektorat języka angielskiego


2 Lk

Z

1

WYF 203

Wychowanie fizyczne


2

Z

0


Łącznie:

12

14


30Semestr 4

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

ANA 204

Analiza matematyczna

4

4

E

12

ROR 230

Równania różniczkowe zwyczajne

O

O

b

S

mgg OPM

Programowanie w języku Java

O

O ib

b

S

b低lOPM

Elementy obliczeń numerycznych

O

O ib

b

Q

iA丠OMQ

Lektorat języka angielskiego


O ik

b

O

t奆′MQ

tóchowan楥if楺ó捺ne


O

w

M


Łącznie:

10

14


30


Semestr 5

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

RPR 321

Rachunek prawdopodobieństwa I

2

2

E

6

ANF 300

Analiza funkcjonalna

2

2

E

6

ANZ 300

Analiza zespolona

2

2

E

6

INO 330

Inżynieria oprogramowania

2

2 Lb

E

4

BAD 330

Bazy danych

2

2 Lb

E

6

PRO 331

Proseminarium


2

Z

2


Łącznie:

10

12


30


Semestr 6

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

RPR 322

Rachunek prawdopodobieństwa II

O

O

b

S

協A PPM

却慴óstók愠m慴am慴ó捺na

O

O ib

b

S

䝅o PMM

Geometria różniczkowa

N

N

b

P

Tb䜠PPM

T敯r楡igr慦ów

N

N

b

P

卄A PPM

却牵k瑵ró d慮ó捨 椠ilgorótmó

P

O ib

b

Q

Amf PPN

Aé汩k慣j攠楮瑥tn整ewe


P ib

w

O

卉p PPN

卩散椠koméu瑥towe

N

P ib

b

Q

mo传PMO

mros敭in慲極m


O

w

O


Łącznie:

10

16


30Semestr 7

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

EC
TS

RRC 430

Równania różniczkowe cząstkowe

2

2

E

6

PRJ 430

Programowanie w języku C++

2

2 Lb

E

6

ANN 430

Analiza numeryczna

2

2 Lb

E

4

PON 432

Pracownia obliczeń numerycznych

0

2 Lb

E

2

LSK 430

Systemy operacyjne

2

2 Lb

Z

4

PWR 430

Programowanie wspó
łbieżne i rozproszone

2

2 Lb

E

4

SEM 431

Seminarium


2

Z

4


Łącznie:

10

14


30


Semestr 8

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

MEO 430

Metody optymalizacji

2

2

E

6

PKO 430

Programowanie komponentowe

2

2 Lb

E

6

PRS 430

P
racownia sprzętowa

M

N ib

w

Q

䝒䬠QPM

䝲慦ik愠koméu瑥towa

O

O ib

b

S

䙉c QPM

䙩co穯f楡

O

O

b

Q

卅p QPO

卥min慲ium


O

w

Q


Łącznie:

8

11


30


Semestr 9

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz./tyg.

KW/LB
godz./tyg.

E/Z

ECTS

FIZ 500

Fizyka

2

2 Lb

E

4

PSU 530

Projektowanie systemów informatycznych

2

2 Lb

E

10

PMG 531

Pracownia magisterska


2 Lb

Z

2

SEM 533

Seminarium


2

Z

4


Przedmiot do wyboru spośród:

AJF 430

Automaty i języki formalne

O

O ib

b

S

TAi QPM

T敯r楡i慬aorótmów

O

O ib

b

S


Pracownia do w
yboru spośród:

PFN 530

Programowanie funkcjonalne


2 Lb

E

4

DEI 532

Dydaktyka elementów informatyki


2 Lb

E

4


Łącznie:

6

12


30


Semestr 10

Kod ECTS

Przedmiot

WY
godz