<span dir="rtl">אוניברסיטת בן-גוריון בנגב</span>

nothingstockingsMécanique

30 oct. 2013 (il y a 8 années et 9 jours)

541 vue(s)

ןב תטיסרבינוא
-
בגנב ןוירוג

.ד.ת
356
ראב ,
-
עבש
50145


Ben
-
Gurion University of The Negev

P.O.B. 653, Beer
-
Sheva 84105, Israel

ח"פורפ

שאביסוי רהז
לט
:
Int) 972
-
8
-
6477103/7025
)
Tel
:
Prof. Zohar Yosibash

תיבושיח הקינכמל הדבעמה שאר

סקפ
:
Int) 972
-
8
-
6477101
)
Fax
:Head

of

Computational

Mechanics
Lab
.
תונוכמ תסדנהל הקלחמה


Mechanical Enginee
ring Department

קלא ראוד
:
Zohary@bgu.ac.il

mail:
-
E

http://www.bgu.ac.il/~zohary
רבשה תקינכמ

1876
-
2
-
212


רטסמסב
ב
שת '
ס
"
ח

" סרוקה ןתינ
רבשה תקינכמ
תסדנהל הקלחמה תרגסמב הריחב סרוק אוהש "
םיטנדוטסל תונוכמ
ינש ראותל
הז סרוק .
קצומה תקינכמב עקר ילעב םיטנדוטסל דעוימ
סרוקה .
י"ע ןתינ
'פורפ

שאביסוי רהז
:םיטנדוטס תלבק תועש .
1
2
:44
-
1
0
:44

ימיב
ב
'
רשמב
וד

הצרמה לש
(
665

:'לט .)תונוכמ תסדנה ןינבב תישילש המוקב
3077146

תמויס הדבעמב(
7425
:ינורטקלא ראוד .)
zohary@bgu.ac.il
.


סרוקה תושירד

א
.

:תיב יליגרת

ונתני סרוקה ךלהמב
רפסמ

כ םיווהמה תיב יליגרת
-

15
%

תא .ללוכה ןויצהמ
רתפה
שיגהל שי תונו
דע

עבקנש דעומה
סרוקה לש תיבה ףדב
אל דעיה ךיראת רחאל תונורתפ .
.םישגומכ ומשריי וקדביי אל רשא תונורתפ .ןויצ םהל ןתנייו קדביי תונורתפהמ םגדמ .ולבקתי
ןויצ לבקי תחא תיב תדובעמ רתוי ריסחמה טנדוטס
4

לכ רובע

תיב ליגרת

שגוה אלש
.

םיליגרתה

םיעיפומ

יצבקכ

MS/Word

תבותכב

:טנרטניאה

www.bgu.ac.il/~zohary/Courses/
Fracture_Mech
/
Fracture_Mech_
main.html

ב
.


ןחוב
:

עובשב
ןורחאה

לש
רטסמסה

םייקתי

ןחוב

הווהמה יפוס
25
%

.יפוסה ןויצהמ
ןחובה


םע
רמוח
דבלמ רוגס
15

איבהל ןתינש םידומע
כ וכרואו ,
-
העש
.


ג
.

:האצרהו רמג תדובע

טנדוטס לכ
ךלהמב ריבעיו ,רמג תדובעל אשונ רחבי
6

תועובשה
האצרהה ןויצ .רחבנה אשונה לע העש תב האצרה רטסמסה לש םינורחאה
25
%

.יפוסה ןויצהמ
דע הצרמל שגוי רמגה תדובע םוכיס
ה
-
64

טסוגואב


ןויצ
הדובעה

65
%

.יפוסה ןויצהמ


סובליס

1
.

םוחתה חותיפ לש הירוטסיההו רבשה תקינכמל אובמ

2
.

אובמ
:תויטסלפו תויטסלא לע רצק

a
.

הדוקנב םיצמאמ

b
.

םיישאר םינויכו םיישאר םיצמאמ

c
.

קוה קוחו םירוביע

d
.

יוויש תואוושמ
-
לקשמ

e
.

וד םיצמאמ בצמ
-
ידממ

f
.

םירוביע תייגרנא

g
.

יטסלפ לשכ ינוירטירק

6
.

לש יתגרנאה ןוירטירקה
Griffith

רבשל
-

ERR

a
.

Linear Elastic Fracture Mechanics

-

ו תוזזהה הדש חותיפ
הצק תברקב םיצמאמה
תואושמ ךותמ קדס
Navier
-
Lame

תויצקנופ ךותמו
Airy


b
.

םיצאמאמה תמצוע םדקמ תרדגה

c
.

לש ןוירטירקה
Irwin

הקידסל

d
.

ה ןיב רשקה
-
ERR

םיצמאמה תמצוע םדקמו

e
.

ה
-
J
-
integralלולסמ רמשמ לרגטניא אוה יכ החכוה

f
.

ה
-
J
-
integral

ל וניב רשקהו
-
ERR

םיצמאמה תמצוע םדקמלו

0
.

שקונ
רמוחה תו


בצמל תולבגמהו ותאיצמל תויוסינ תוטיש
2
-
D

a
.

רמוחה תושקונ לע 'פמטו יבוע תעפשה

b
.

ברועמ דומב הסמעה


ברועמ דומב רבש ינוירטירק

5
.

םיצמאמה תמצוע םדקמ בושיח תוטיש

a
.

תוזזהה תייצלופרטסקא תוטיש

b
.

ה תטיש
-
Contour Integral Method

c
.

תויתגרנא תוטיש

d
.

ןירג תויצקופ

e
.

צקולוק תוטיש
הי


3
.

קדסה הצקב יטסלפה רוזאה

a
.

יטסלפה סוידרה בושיח

b
.

ה
-
J
-
integral

וטסלא הרקמל
-
יטסלפ

7
.

העובק תירוזחמ הסמעה תחת םיקדס תוטשפתה

a
.

קוח
Paris

םיקדס תוטשפתהל

b
.

קוח תבחרה
Paris

םימוחתל
I

ו
-
III
יקוח ,
Wheeler, Whilemburg

5
.

הנתשמ תירוזחמ הסמעהב םיקדס תוטשפתה

a
.

םיסמועה םורטקפס

b
.

גשומ
ה
-
Retardation

9
.

רבשה תקינכמב םימדקתמ םיאשונל אובמ

a
.

םיימרטה םיצמאמה תמצוע ימדקמ

b
.

םיימניד םיקדס

c
.

תודח תוניפ תוחכונב לשכ

d
.

תלת םיפוגב םיקדס
-
םויקו םיידממ
6

םינוש תוירלוגניס יגוס

e
.

רוקב דוביע


םיקדס תוחתפתה בוקיעל הטיש


םיצלמומ םירפס

1.

Melvin F. Kanninen & Carl. H. Pope
lar, "Advanced Fracture Mechanics", Oxford Univ. Press,
1985.

2.

M. Jenssen, J. Zuidema & R.J.H. Wanhill, "Fracture Mechanics", 2
nd

edition, Routledge, 2004.

3.

David Broek, “The practical use of fracture mechanics”, Kluwer Academic publishers, Netherlands,
1989
.

4.

T. L. Anderson, “Fracture mechanics: Fundamentals and Applications”, CRC press, 1991.

5.

David Broek, “Elementary engineering fracture mechanics”, 4
-
th edition, Martinus Nijhoff,
1987.S.T.

6.

Rolfe & J.M. Barsom, Fracture and fatigue control in structures, A
pplications of fracture
mechanics, Prentice
-
Hall, 1977.

7.

A.S. Kobayashi, editor, “Experimental techniques in fracture mechanics”, Vol. 1
-
2, The Iowa state
university press and SESA, 1975.

8.

H. Liebowitz, editor, “Fracture”, Vol. 2, Academic Press, 1980.

9.

K. H
ellan, Introduction to fracture mechanics, McGraw
-
Hill, 1985.

10.
Rich, D.L. & Impellizzeri, L.F.,
“Fatigue analysis of cold worked and interference fit fastener
holes”
, ASTM STP637.

11.
Timoshenko, S.P. & Goodier, J.N.,
Theory of elasticity,
McGrow Hill, 1970.

ץעי ירפס

1.

Tada, H., Paris, P. & Irwin, G.,
The stress analysis of cracks handbook,
Del Research Corporation,
Hellertown, Pensylvania, 1973.

2.

Rooke, D.P. & Cartwright, D.J.,
Compendium of stress intensity factors,
Her Majesty Stationery
Office, London, 1976.

3.

Murakami, Y.,
Stress intensity factors handbook,
3 volumes, Pergamon Press, 1988.

4.

NASA/FLAGRO 2.0

םיקדס לודיג תומוקעו םיקדס לודיג יבושיחל ךירדמ
-


סרוקל רזע ירמאמ

[1] Duga J.J., Fisher W.H., Buxbaum R.W, Rosenfield A.R., Burh A.R., Honton E.J. & McMillan

S.C., “The
economic effects of fracture in the US”, NBS Special publication 647
-
2, U.S. dept. of Commerce,
Washington DC, 1983.

[2] Inglis C. E., “Stresses in a plate due to the presence of cracks and sharp corners”, Trans. of the Inst. of
Naval Architec
ts,
55
, 1913, pp. 219
-
241.

[3] Griffith A.A., “The phenomena of rupture and flaw in solids”, Philosophical Trans., Ser. A.,
221
, 1920,
pp. 163
-
198.

[4] Irwin G.R., “Fracture dynamics”,
Fracturing in Metals
, American Society of Metals, Cliveland, USA,
1948,

pp. 147
-
166.

[5] Irwin G.R., “Analysis of stresses and strains near the end of a crack traversing a plate”, Jour. Appl. Mech.,
24
, 1957, pp. 361
-
364.

[6] Williams M.L., “On the stress distribution at the base of a stationary crack”,Jour. Appl. Mech.,
24
,

1957,
pp. 109
-
114.

[7] Rice J.R., “A path independent integral and the approximate analysis of strain concentration by notches
and cracks”, Jour. Appl. Mech.,
35
, 1968, pp. 379
-
386.

[8] Hutchinson J. W., “Singular behaviour at the end of
a tensile crack tip in a hardening material”, Jour.
Mech. Phys. Sol.,
16
, 1968, pp. 13
-
31.

[9] Khan A. S. and Huang S.,
Continuum theory of plasticity,

John Wiley and Sons Inc., 1995.

[10] Shigley E. J and Mischke R. C.,
Mechanical Engineering Design,
5
th

ed., Chapter 7, McGraw
-
Hill, 1989.

[
11
] Miner M. A., “Cumulative damage in fatigue”, Jour. Appl. Mech., 1
2
, 1945, pp. A159
-
164.

[
12
]

Yosibash Z.

and Szabo B. A., "Numerical analysis of singularities in two dimensions, Part 1:
Computation of eigenpairs",
Int
.

Journal for Numerical Methods in Engineering
,

38
, 2055
-
2082, (1995).

[
13
] Orowan E., “Fracture and strength of solids”,
Reports on Progress in Physics,
Vol. XII, p. 185, 1948.

[
14
] E 399
-
83, “
Standard Test Method for Plane
-
Strain Fracture Toughness of Metallic Materials”,
American
Society for Testing and Materials,
Philadelphia, USA, 1983.

[
15
] Rice J. R.., “A path independent integral and the approximate analysis of strain concentration by not
ches
and cracks”,
Journal of Applied Mechanics,
Vol. 35, pp. 379
-
386, 1968.

[
16
] Hutchinson J. W., “Singular behavior at the end of a tensile crack tip in a hardening material”,
Journal of
the Mechanics and Phisycs of Solids,
Vol. 16, pp. 13
-
31, 1968.

[
17
]

Rice J. R.. and Rosengren G. F., “Plane strain deformation near a crack tip in a power
-
law hardening
material”,
Journal of the Mechanics and Phisycs of Solids,
Vol. 16, pp. 1
-
12, 1968.

[
18
] Paris P. C. and Erdogan F.’, “A critical analysis of crack propag
ation laws,
Journal of Basic Engineering,
Vol. 85, pp. 528
-
534, 1960.

[19]
Yosibash Z.
, "Thermal generalized stress intensity factors in 2
-
D domains",
Computer Methods in
Applied Mechanics and Engineerin
g
,

,
157
, 365
-
385, (1998).

[20]
Yosibash, Z
., Adan O., Shneck R. & Atlas H., ``Thermo
-
Mechanical Failure Criterion at the Micron
Scale in Electronic Devices'',
International Journal of Fracture
,

122
, 47
-
64, (2003).