<span dir="rtl">Slide 1 - سازمان ثبت احوال کشور</span>

minorbigarmSécurité

30 nov. 2013 (il y a 7 années et 11 mois)

843 vue(s)

Etem ACAR

راک

ا متا

Deputy General Director
لک ريدم نواعم

Republic of
Turkey
هيکرت
ي
ر
وهمج

Ministry of Interior

ر
وشک ترا
ز
و

䝥湥ب慬
䑩D散ي潲نt攠潦 䍩癩C س敧楳瑲ن瑩潮t慮搠
乡瑩潮慬楴t


ر
وشک لاوحا تبث لک هرادا

»

Civil Registration Records

»

Sharing civil registration records in electronic form

»
Implemented Projects


1.
Central Civil Registration System (MERNIS)

2.
Identity Information Sharing System (KPS)

3.
Address Registration System (AKS)

4.
Disaster Recovery Centre (FKM)


AGENDA

»
Ongoing Projects


1
-

Electronic

Identity Card


2
-

e
-
Citizenship


3
-

Spatial Address Registration System


4
-

Digital Archive Project


يگدنيامن
لاوحا تبث ياهد
ر
وکر

‡

لاوحا تبث تاشرازگ
ي
راذگ کارتشا هب

کين
و
رت کلا لکش هب

‡

هژ
و
رپ
ارجا ياه


.1

ي
زکرم لاوحا تبث متسيس


يتيوه تاعلاطا
ي
راذگ کارتشا متسيس

.1
سرد

ا تبث متسيس

.2

ي
رارطضا يبايزاب زکرممادقا تسد رد ياه هژ
و
رپ

.1
يکين
و
رت کلا ي ياسانش تراک


يکين
و
رت کلا تيعبات


سرد

ا تبث
ي
زاجم متسيس


يلاتيجيد ويشر

ا هژ
و
رپ

CIVIL REGISTRATION
RECORDS

لاوحا تبث تاشرازگ

Civil

registration

records

in

Turkey

are

maintained

on

the

basis

of

family

registers
.

Family

registers


are

comprised

of

records

kept

in

the

form

of

Province,

District,

Volume,

Family

sequence

number

(household)

and

the

individual

sequence

number
.

In

this

format,

in

the

family

register

each

person

has

entries

such

as

the

Republic

of

Turkey

identity

number,

the

province,

district,

and

village

or

neighbourhood

of

place

of

registration,

the

family

sequence

number,

the

individual

sequence

number,

his

name,

surname,

father's

name,

mother's

name,

place

of

birth,

date

of

birth

,

sex,

religion

information,

marital

status,

domicile

address,

as

well

as

changes

in

vital

events

(marriage,

divorce,

acquisition

of

nationality,

death,

etc
.
)
.


ساسا رب هک ي ياهد
ر
وکر زا تسا لکشتم هداوناخ تبث،دنشاب يم هداوناخ تبث ساسا رب هيکرت لاوحا تبث تاشرازگ
و راوناخ لايرس هرامش ،دلج ،شخب ،ناتسا
درف لايرس هرامش
اعلاطا ملاقا رياس و دوش يم دراو هيکرت
ي
ر
وهمج ي ياسانش هرامش کي ناونعب درف ره هداوناخ تبث رد ،تمرف عون نيا رد و دنوش يم
ي
رادهگن
يت
زا
ليبق
:
دلوت لحم و خيرات ،ردام
و
ردپ مان ،يگداوناخ مان ،مان ،درف لايرس هرامش ،راوناخ لايرس هرامش ،تبث ناکم هياسمه اي اتس
و
ر ،شخب ،ناتسا
نج،
،س
يتايح عياقو هب طوبرم تارييغت ،تنوکس لحم سرد

ا ،لهات تيعضو ،بهذم
(
و توف ،تيعبات بسک ،قلاط ،جاودزا هلمج زا
)...


The
civil status events information contained in the family registers can be listed
as

f潬汯w献

دشاب يم ليذ
ح
رش هب يگداوناخ ياه تبث رد دوجوم لاوحا تبث يتايح عياقو تاعلاطا
.

1
.

Birth

and

Acquisition

of

Nationality
:

The

first

entry

of

the

persons

in

the

family

register

is

done

by

birth

or

acquisition

of

Turkish

nationality
.

تيعبات باست کا و تدلاو
(
تيلم
:)
تسا هدش ماجنا يا هيکرت تيلم نتشاد و تدلاو ساسا رب ،هداوناخ تبث رد صاخشا دو
ر
و نيلوا
.

%
.

䵡M物慧e
:

Information

related

to

marriage

of

persons

is

inscribed

in

the

civil

registers

together

with

the

date
.


جاودزا
:
تسا هدش تبث ن

ا خيرات هب هجوت اب لاوحا تبث رد دارفا جاودزا تيعضو هب طوبرم تاعلاطا
.

3
.

Divorce
:

Similarly

to

marriage,

information

related

to

divorce

is

also

inscribed

in

the

civil

registers

together

with

the

date
.

قلاط
:
دوش يم تبث لاوحا تبث رد خيرات هارمهب زين قلاط هب طوبرم تاعلاطا ،جاودزا دننامه
.

4
.

䍯畲t

佲摥rs
:

䍯畲瑳

潲摥rs

reg慲摩dg

捨慮aes捩c楬

sta瑵s

even瑳瑨t

灥r獯s

慲e

慬獯

楮獣i楢id瑨t

捩c楬

re杩gters
.

اههاگداد ماکحا
:
دوش يم تبث لاوحا تبث رد زين صاخشا تبث تيعضو رييغت هب طوبرم ماکحا
.

5
.

Death
:

In

the

case

of

death,

this

information

is

also

entered

in

the

civil

registers

together

with

the

date

of

death
.

توف
:
ددرگ يم ج
ر
د هعقاو خيرات هارمهب لاوحا تبث رد زين هطوبرم تاعلاطا ،توف ت
ر
وص رد
.

The

first

population

census

in

our

country

was

carried

out

in

1904

and

civil

status

records

have

been

maintained

in

the

above

mentioned

format

ever

since
.

Records

of

all

individuals

who

have

been

citizens

of

the

Republic

of

Turkey

from

that

date

to

present

are

available

and

are

maintained

electronically

in

a

central

database
.


ر
وشک
ي
رامشرس نيلوا
(
هيکرت
)
لاس رد
1904

تسا هدش
ي
رادهگن
ر
وکذم لکش و بلاق هب هجوت اب لاوحا تبث تاشرازگ و دش ماجنا
.
دانسا
هاگياپ رد يکين
و
رت کلا ت
ر
وصب و تسا يسرتسد لباق نونک ات خيرات ن

ا زا دنا هدوب هيکرت
ي
ر
وهمج دن
و
رهش هک صاخشا همه هب طوبرم
تاعلاطا

دنوش يم
ي
رادهگن
ي
زکرم
.The

system

which

maintains

civil

status

records

in

a

central

database

is

called

MERNIS
.

Detailed

information

about

MERNIS

is

given

in

the

subsequent

slides
.

دوش يم هديمان سينرم ديامن يم
ي
رادهگن ار تاعلاطا
ي
زکرم هاگياپ رد ار لاوحا تبث دانسا هک يمتسيس
.
سينرم هب طوبرم تاعلاطا رياس
ددرگ يم هئارا يدعب تاحفص رد
.

SHARING CIVIL STATUS RECORDS IN ELECTRONIC
FORM

کين
و
رت کلا لکش هب لاوحا تبث تاشرازگ
ي
راذگ کارتشا هب


Civil

status

records

kept

in

a

central

database

are

being

shared

electronically

with

every

institution

provid
ing

public

services

and

require

such

information
.

هدرازگ کارتشا هب يکين
و
رت کلا ت
ر
وص هب و هدش
ي
رادهگن تاعلاطا
ي
زکرم هاگياپ رد لاوحا تبث ياهشرازگ هب طوبرم تاعلاطا
يتاعلاطا نينچ هدننک تساوخرد و يمومع تامدخ هدنهد هئارا هسسؤم ره يارب دوش يم

C
ENTRAL

C
IVIL

R
EGISTRATION

S
YSTEM


ي
زکرم لاوحا تبث متسيس
(
سينرم
)

MERNIS


»

What

is

Mernis?


It

is

a

project

where

civil

status

records

are

kept

in

electronic

form,

the

collected

information

is

utilised

in

terms

of

public

services

and

citizens

and

civil

registration

services

are

re
-
organised

according

to

these

principles
.
؟تسيچ
ي
زکرم لاوحا تبث متسيس

تامدخ بوچراهچ رد هدش
ي
ر
و

ا عمج تاعلاطا و دوش يم
ي
رادهگن يکين
و
رت کلا ت
ر
وصب ن

ا رد لاوحا تبث دانسا هک تسا يا هژ
و
رپ
دريگ يم رارق
ي
رادرب هرهب د
ر
وم ،تسا هدش يهد نامزاس
ر
وبزم لوصا ساسا رب هک لاوحا تبث تامدخ و يدن
و
رهش و يمومع
.


To

carry

out

civil

registration

transactions

in

computerised

environment

at

the

headquarters

and

in

the

districts

in

accordance

with

the

civil

registration

legislation,

and

to

set

up

a

central

database
,


To

assign

Republic

of

Turkey

Identity

Number

to

individuals
,


To

roll

out

identity

cards

that

are

convenient

to

carry,

difficult

to

forge

and

contemporary
,


To

compile

fast

and

reliable

civil

status

and

family

statistics
,


To

provide

civil

registration

records

in

electronic

form

for

the

benefit

of

public

institutions

and

agencies
.


هاگياپ
ي
زادنا هار و لاوحا تبث نوناق رب ينتبم اهشخب و
ي
زکرم تارادا رد
ي
رتويپماک طيحم رد لاوحا تبث ياه شنکارت نداد ماجنا
تاعلاطا
ي
زکرم

‡
دارفا يارب هيکرت
ي
ر
وهمج ي ياسانش هرامش صيصخت


ديدج و لعج لباق يتخس هب ،لمح لباق ي ياسانش ياهتراک
ي
زادنا هار


لاوحا تبث و يگداوناخ ياهرام

ا حيحص و عيرس نيودت

‡
يمومع تاسسؤم و اهسناژ

ا رد هدافتسا
ر
وظنمب کين
و
رت کلا ت
ر
وص هب تبث تاشرازگ هيهت

>>

Aims of
Mernis
سينرم فادها

>>
How was
M
ernis

implemented
?
سينرم
ي
ريگ لکش يگنوگچ
MERNIS idea was incepted in
1971
.It was conceptualised as project by the State Planning Organisation in
1976
.The project was awarded to Middle East Technical University in
1980
.


The civil registration application software was developed after setting up in
1990

the first civil registration database that can operate on
-
line in a centralised
architecture.


لاس رد سينرم هديا
1971

دش
ي
زير ي پ


لاس رد هديا نيا
1976

دش هتفريذپ تلود
ي
زير همانرب نامزاس يوس زا يا هژ
و
رپ ناونعب
.


لاس رد هژ
و
رپ نيا
1980

داد صاصتخا دوخ هب ار هنايم
ر
واخ ينف هاگشناد هزياج
.

™
لاس رد لاوحا تبث
ي
زکرم هاگياپ نيلوا
ي
زادنا هار زا دعب لاوحا تبث يدربراک رازفا مرن
1990

زکرمتم
ي
رامعم رد نيلان

ا ت
ر
وصب هک تفاي هعسوت
دنک راک دناوت يم
.

>>
How was Mernis implemented
?

سينرم
ي
ريگ لکش يگنوگچ1997


The

MERNIS

project

gained

momentum

after

a

management

support

agreement

was

signed

with

the

United

Nations

Development

Programme
.


Computers,

databases

and

local

area

network

infrastructure

were

installed

in

all

districts
.


Districts

were

able

to

carry

out

independently

all

transactions

using

computers
.


لاس

1997
:
اضما دحتم للم هعسوت همانرب اب هک يتيريدم ينابيتشپ همان قفاوت زا سپ سينرم هژ
و
رپ


تفاي باتش دوب هدش
.


دندش بصن اهشخب همه رد يلحم هکبش تخاسريز و يتاعلاطا ياههاگياپ ،اهرتويپماک
.

‡
دنهد ماجنا اهرتويپماک زا هدافتسا اب لقتسم ت
ر
وصب ار اه شنکارت هيلک دندوبرداق اهشخب
.
1998

-

2000A

new

software

which

could

work

on
-
line

and

ensure

that

civil

registration

transactions

are

carried

out

in

a

more

detailed

and

controlled

manner

was

developed

and

expanded

to

all

districts
.

ياهلاس

1998

يلا

2000
:

کي

مرن

رازفا

ديدج

هک

يم

تسناوت

ت
ر
وصب

نيلان

ا

راک

هدومن

و

نيمضت

يم

درک

هک

شنکارت

ياه

تبث

اب

تايئزج

رتشيب

و

ش
و
ر

لرتنک

هدش

ماجنا

دنوش

رد

مامت

اهشخب

شرتسگ

و

هعسوت


تفاي
.

»

How was Mernis implemented?

سينرم
ي
ريگ لکش يگنوگچ


The

process

of

assignment

TR

Identity

Numbers

simultaneously

across

Turkey

was

completed

in

2000
.

لاس رد هيکرت رسارس رد نامزمه هيکرت يتيوه ياه هرامش ميظنت دني

ارف
2000

دش ليمکت
.

A

Wide

Area

Network

(WAN)

covering

all

provinces

and

districts

was

set

up

in

2002
,

and

civil

registration

transactions

began

to

be

carried

out

on
-
line

after

adopting

de
-
centralised

architecture
.

لاس رد
2002

زا دعب لاوحا تبث ياه شنکارت و داد رارق ششوپ تحت ار اهشخب و اهناتسا يمامت و دش
ي
زادنا هار هقطنم هدرتسگ هکبش
دش
ي
زادنا هار نيلان

ا ت
ر
وصب ي يادز زکرمت راتخاس
.

Transition

to

centralised

architecture

was

completed

in

2007

and

the

servers

located

in

the

districts

(
923
)

were

removed
.

In

this

way,

all

civil

registration

transactions

could

be

recorded

on
-
line

in

a

single

database
.


لاس رد زکرمتم راتخاس هب رذگ هلحرم
2007

اهشخب رد رقتسم ياهر
و
رس و هدش لماک
(
923
)
ياهشنکارت يمامت بيترت نيا هب ،دندش هتشادرب
دنوش تبث دنتسناوت يم نيلان

ا ت
ر
وصب يتاعلاطا هاگياپ کي رد لاوحا تبث
.


»
Operation
Transaction
Numbers
2011

لاس رد يتايلمع ياه شنکارت رادومن
2011


0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
January
February
March
April
May
June
July
August
September
Citizenship
Marriage-Divorce
Birth-Death
Adress Declaration
ID Card Issuance
Domicile
Other

يدن
و
رهش

‡
جاودزا
/
قلاط

‡
تدلاو
/
توف

‡
سرد

ا ملاعا

‡
يتيوه تراک
ر
ودص

‡
تنوکس لحم

‡
رياس

>>
Total Transaction Numbers
-

201
1

0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
2011
Total Transaction:
49.297.466

»
Transaction

Numbers
2011
لاس رد اه شنکارت دادعت
2011


شنکارت لک

»

Mernis

Interfaces
سينرم لاصتا طخ

A screen shot of registering a birth event
in MERNIS
.

سينرم رد تدلاو هعقاو تبث زا يا هحفص شيامن

>>

What is the TR Identity Number?

؟تسيچ هيکرت ي ياسانش هرامش


It

is

comprised

of

11

digits

that

do

not

contain

personal

information
.

The

last

two

digits

of

this

number

are

check

digits,


There

are

no

relationship

among

the

Republic

of

Turkey

Identity

Numbers

of

family

members
.


Every

citizen

of

the

Republic

of

Turkey

shall

be

assigned

an

identity

number
,


The

Identity

Number

shall

not

contain

personal

information,The

number

shall

be

assigned

automatically

in

electronic

environment
,


The

identity

number

cannot

be

changed
.

-
زا
11

دنتسه لرتنک مقر هرامش نيا رخ

ا مقر ود ،دريگ يمن رب رد ار يصخش تاعلاطا هک هدش ليکشت مقر
.

-
يطابترا

نيب

هرامش

ي ياسانش

اضعا

هداوناخ


ي
ر
وهمج

هيکرت

دوجو

درادن
.

-
هب

ره

دن
و
رهش


ي
ر
وهمج

هيکرت

کي

هرامش

ي ياسانش

صاصتخا

هداد

يم

دوش
.

-
هرامش

ي ياسانش

تاعلاطا

يدرف

ار

رد

رب

يمن

دريگ
.

-
نيا

هرامش

ت
ر
وصب

تاموتا

و

رد

طيحم

کين
و
رت کلا

صاصتخا

هداد

يم

دوش
.

-
هرامش

ي ياسانش

لباق

رييغت

تسين
.


>>

Targets of the TR Identity Number
ي ياسانش هرامش فادها


To

facilitate

the

access

to

every

citizen's

information

regarding

civil

registration,

tax,

health,

military,

social

security,

etc
.
,

areas

through

a

single

number
,


To

prevent

information

duplication

and

confusion

that

may

arise,

and

fraud
,


To

enable

merging

information

kept

at

two

different

locations

using

the

Republic

of

Turkey

Identity

Number
,


To

facilitate

the

life

for

citizens
,


To

ensure

that

the

service

is

delivered

in

a

flawless,

fast

and

secure

way
.


و يعامتجا نيمات ،هفيظو ماظن ،تشادهب ،تايلام ،لاوحا تبث اب طابترا رد دن
و
رهش ره تاعلاطا هب يسرتسد ليهست
...
دحاو هرامش قيرط زا

‡
لعج و دي

ا شيپ تسا نکمم هک يمگردرس و تاعلاطا رارکت زا
ي
ريگولج

‡
هيکرت
ي
ر
وهمج ي ياسانش هرامش هدافتسا اب فلتخم ناکم ود رد هدش
ي
رادهگن تاعلاطا ماغدا ناکما

‡
نادن
و
رهش يارب يگدنز ليهست

‡
صقن و بيع يب و عيرس ،نما تامدخ هئارا نيمضت

Identity Information Sharing System
(KPS)

يتيوه تاعلاطا
ي
راذگ کارتشا متسيس


>>

What is KPS?

؟تسيچ

kps


It

is

a

project

which

enables

institutions

to

access

on
-
line

from

the

KPS

Database

up
-
to
-
date

civil

registration

and

address

information

held

by

the

General

Directorate

of

Civil

Registration

and

Nationality

in

electronic

form
.
Kpsي
ر
و

ا عمج تاعلاطا و لاوحا تبث ز
و
ر هب يتاعلاطا هاگياپ هب نيلان

ا يسرتسد ناکما تاسسؤم يارب هک تسا يا هژ
و
رپ
دزاس يم مهارف کين
و
رت کلا بلاق رد ار سرد

ا هب طوبرم ،تيلم و لاوحا تبث لک هرادا طسوت هدش
.

>>

Aims of KPS
kps
فادهاTo

provide

personal

and

address

information

maintained

by

the

General

Directorate

of

Civil

Registration

and

Nationality

for

the

use

of

institutions

that

need

them
.


To

improve

the

quality

of

the

service
.


To

reduce

bureaucracy
.

(To

abolish

correspondence

traffic

among

institutions,

to

increase

the

speed

of

transactions
.
)


To

ensure

transparency,

and

institutional

and

citizen

satisfaction
.هدافتسا يارب ار تيلم و لاوحا تبث لک هرادا رد هدش
ي
رادهگن سرد

ا و يدرف تاعلاطا

ديامن يم هيهت دنراد ار اهن

ا هب زابن هک تاسسؤم
.


تامدخ تيفيک دوبهب

‡

ي
رادا
ي
راگن همان شهاک
(
يسارک
ر
وب
)
شيازفا و تاسسؤم نيب رد يطابترا کيفارت فذح


شنکارت تعرس


تاسسؤم و نادن
و
رهش تياضر و تيفافش نيمضت

»

KPS

Functionality

kps
تامادقا


With

add
-
ons

to

their

own

applications,

institutions

can
:


Perform

on
-
line

enquiries,


Verify

the

accuracy

of

the

declared

identity

and

civil

status

events

information,


Fill

out

the

sections

in

their

institutional

applications

automatically

with

data

obtained

from

the

KPS,


Process

in

bulk,

rather

than

individually,

the

information,

which

used

to

be

obtained

with

correspondence,

by

developing

applications
.

Information

which

used

to

be

obtained

from

the

General

Directorate

of

Civil

Registration

and

Nationality

with

correspondence

is

now

being

obtained

in

electronic

form
.


دوش يم تفايرد کين
و
رت کلا لکش هب رضاح لاح رد ،دش يم تفايرد هبتاکم ت
ر
وصب لاوحا تبث لک هرادا زا هک يدربراک تاعلاطا
.
ناشدوخ ياهدربراک رب هولاع
دننک هدافتسا ن

ا زا زين ليذ دراوم رد دنناوت يم تاسسؤم
:

-
ملاعتسا نيلان

ا يارجا

-

لاوحا تبث تاعلاطا و هدش هئارا ياه تيوه تحص يس
ر
رب

-

زا هک يتاعلاطا اب کيتاموتا ت
ر
وصب تاسسؤم ياهتساوخرد رد اهشخب ليمکت
kps

د
ر
و

ا يم تسدب

-
اهتساوخرد شرتسگ طسوت دني

ا يم تسدب هيتاکم قيرط زا هک ،يدرف هن يعمج ت
ر
وصب تاعلاطا شزادرپ

>>

Query Services


ملاعتسا تامدخ

Queries

via

the

Identity

Information

Sharing

System

can

be

performed

using

two

different

methods
.


Web

Pages

Institutional

and

agency

users

can

perform

queries

and

print

out

the

results

by

entering

the

KPS

Web

pages
.


Web

Services

(XML

Infrastructure)

Institutions

and

agencies

can

access

KPS

Web

Services

and

perform

queries

by

adding

add
-
ons

to

their

own

applications

or

by

developing

their

own

applications
.

تسارجا لباق فلتخم ش
و
ر ود هب ي ياسانش تاعلاطا متسيس کارتشا قيرط زا ملاعتسا
.

بو تاحفص

بو تاحفص هب دو
ر
و اب ار تنيرپ و هداد ماجنا ملاعتسادنناوت يم ربراک تاسسؤم و اهسناژ

ا
kps

دنيامن هيهت
.

بو تامدخ
(
تخاسريز
(xml

بو تامدخ هب دنناوت يم اهسناژ

ا و تاسسؤم
kps

هب ندرک هفاضا اب ار دوخ ياهملاعتسا و هتشاد يسرتسد


دنيامن ارجا ناشکرتشم ياهتساوخرد هعسوت اي و ناشدوخ ياهتساوخ رد
.

>>

KPS WEB PAGES

kps
بو تاحفص

>>

KPS WEB PAGES

kps
بو تاحفص

»

KPS

Web Services (XML)
kps
بو تامدخ

>>
Provided Services
تامدخ هئارا


The

following

queries

can

be

performed

via

the

KPS
:


Personal

information

using

the

TR

Identity

Number,


TR

Identity

Number

using

personal

information,


Identity

information

using

information

regarding

the

place

of

registration,


Copy

of

Civil

Registration

Record,


Address

information
.

قيرط زا ليذ ياه ملاعتسا
kps

تسا ارجا لباق
:


هيکرت ي ياسانش هرامش زا هدافتسا اب يدرف تاعلاطا

‡
يدرف تاعلاطا زا هدافتسا اب هيکرت ي ياسانش هرامش

‡
تبث لحم هب طوبرم تاعلاطا اب طابترا رد ي ياسانش تاعلاطا زا هدافتسا


لاوحا تبث شرازگ ريوصت


سرد

ا تاعلاطا

»
Redirecting

and Logs
متسيس هب دورو و ريسم رييغت


Bilateral

protocol

is

signed

between

the

General

Directorate

of

Civil

Registration

and

Nationality

and

the

institution

or

agency

which

wants

to

use

the

services

of

KPS
.In

the

authorisation

section

of

this

protocol,

the

following

clauses

regarding

the

access

rights

of

institutions

and

agencies

are

set

out
:


Which

queries

can

be

performed,


What

information

can

be

accessed

during

these

queries
.All

kinds

of

transactions

performed

via

KPS

are

being

logged
.تامدخ زا هدافتسا راتساوخ هک سناژ

ا اي هسسوم و لاوحا تبث نيب لکت
و
رپ اضما
kps

دشاب يم


دوش يم ج
ر
د اهسناژ

ا و تاسسؤم يسرتسد قوقح هب هجوت اب ليذ تارابع ، همان قفاوت نيا تاراتيتخا شخب رد
:تسارجا لباق ي ياه ملاعتسا عون هچ

ƒ
دشاب يسرتسد لباق اه ملاعتسا قيرط زا دناوت يم يتاعلاطا هچ


قيرط زا هدش ارجا ياهشنکارت عاونا مامت
kps

دنوش يم تبث
.

>>

Benefits
ايازم


The

process

of

identity

verification

and

obtaining

up
-
to
-
date

data,

which

used

to

be

a

long

process

for

institutions,

was

reduced

to

seconds
.


On
-
line

information

sharing

between

institutions,

which

is

one

of

the

basic

principles

of

e
-
Government,

was

implemented

by

KPS

for

the

first

time

in

our

country
.


Data

sharing

among

institutions

which

had

different

operating

systems

and

softwares

developed

using

different

application

tools

was

enabled

without

the

need

for

additional

investment
.


The

need

of

requesting

civil

registration

documents

from

citizens

by

the

institutions

was

abolished
.


تسا هتفاي شهاک اه هيناث هب ، دوب يدايز نامز دنمزاين تاسسؤم يارب هک ، ز
و
ر هب تاعلاطا ند
ر
و

ا تسدب و تيوه يس
ر
رب دني

ارف
.

طسوت
ر
وشک رد راب نيلوا يارب ، تسا کين
و
رت کلا تلود لوصا نيرت يساسا زا يکي هک تاسسؤم نيب رد نيلان

ا تاعلاطا کارتشا

kps

تسا هدش ارجا
.

گ يتساوخرد رازبا و فلتخم يتايلمع ياهمتسيس و اهرازفا مرن اب هک تاسسؤم طسوت ، يفاضا
ي
راذگ هيامرس هب زاين نودب ، تاعلاطا کارتشا
انو
هدش زيهجت نوگ
تسا هدش ريذپ ناکما ، دنا
.


تسا هدش وغل تاسسؤم طسوت نادن
و
رهش زا لاوحا تبث دانسا تساوخرد زاين
.

>>

Number of Institutional Users
تاسسؤم ياهربراک دادعت

INSTITUTION
TYPE

عون

NUMBER

دادعت

INSTITUTION TYPE

NUMBER

GRAND TOTAL:

3
,
443

GOVERNORSHIPS
تلودDISTRICT GOVERNORSHIPS
هزوح

تلود

UNIVERSITIES
اههاگشناد

HOSPITALS
اهناتسراميب


CHAMBERS OF
AGRICULTURE


ي
ز
ر
واشک ياه قاتا

Military Prosecutor's
Offices

يماظن يناتسداد تارادا

MUNICIPALITIES
اهيرادرهش

BANKS
اهکناب


METROPOLITAN
MUNICIPALITIES

تيعمجرپ ياهرهش ياه
ي
رادرهش

PROVINCIAL DIRECTORATE OF CIVIL
REGISTRATION

لاوحا تبث يناتسا لک تارادا

OTHER
INSTITUTIONS

تاسسؤم رياس

SPECIAL PROVINCIAL
ADMINISTRATIONS

يناتسا هژيو تارادا

64


424


81


66


16


1785


48

107


180


31


115


526

»
Yearly Usage
Statıstics

0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
3,500,000,000
4,000,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
»


Usage According to Years
لاس ساسا رب دربراک

Address Registration System

(AKS)
سردآ تبث متسيس


>>

What Is AKS?
؟تسيچ
aks

It

is

a

project,

developed

based

on

the

Civil

Registration

Services

Law

No

5490
,

which

maintains

electronically

in

a

centralised

system

up
-
to
-
date

domicile

and

other

address

information

of

Turkish

nationals

and

foreigners

settled

in

Turkey
.هرامش نوناق هب دانتسا اب هک تسا يا هژ
و
رپ
5490

ماگنهب متسيس کي رد هژ
و
رپ نيا و هدش
ي
زير ي پ لاوحا تبث تامدخ
يم
ي
رادهگن ار
ر
وشک ن

ا رد يجراخ نينکاس و يا هيکرت نادن
و
رهش سرد

ا تاعلاطا رياس و تنوکس لحم، زکرمتم يکين
و
رت کلا
ديامن
.>>

Aims
o
f AKS
aks
فادها


Eff
icient

use

of

resources,


Fast

and

efficient

provision

of

public

services,


Setting

up

a

single

type

of

address

information

across

the

country,


Enabling

instantaneous

population

census,


Compilation

of

reliable

statistical

information
.عبانم زا ديفم هدافتسا

ƒ
يمومع تامدخ رثوم و عيرس
ي
زاس مهارف

ƒ

ر
وشک رسارس رد سرد

ا تاعلاطا زا ريظن يب عون
ي
زادنا هار

ƒ
تيعمج
ي
ر
وف
ي
رامشرس ناکما

ƒ
يقطنم و حيحص
ي
رام

ا تاعلاطا فيلات


>>

AKS Functionality
aks
ياهتيلباق


Address

Components
:

-
Ensuring

standard

form

throughout

the

country,

-
Ensuring

continuous

update
.


Persons
;

-
Recording

domicile

addresses

of

persons

by

matching

with

their

corresponding

address

components,Enabling

continuous

update
.


A
ddress

components

and

address

information
;

-
Enabling

on
-
line

sharing

of

address

components

and

address

information

with

institutions

and

agencies
.سرد

ا تايوتحم
:
-


ر
وشک رسارس رد درادناتسا ياهمرف نييعت زا نانيمطا-

ندوب ز
و
ر هب رارمتسا زا نانيمطا

™
صاخشا
:


-

رمتسم
ي
زاس ماگنهب
ر
وظنمب ،سرد

ا تايوتحم اب سايق قيرط زا دارفا تنوکس لحم سرد

ا تبث

™
ن

ا تاعلاطا و سرد

ا تايوتحم
:


-

اهسناژ

ا و تاسسؤم يارب ن

ا تاعلاطا و سرد

ا تايوتحم نيلان

ا کارتشا ناکما

>>

Featured Functions and User Groups
ربراک ياه ه
و
رگ و اه شقن تيصوصخ

Numbering

دادعت


Municipalities

اه
ي
رادرهش

Special
Provincial
Administrations

اهناتسا هژيو تارادا

Organised
Industrial
Zones

يهدنامزاس قطانم
يتعنص هدش

ADDRESS NOTIFICATION
FORM
سرد

ا ملاعا هوحن

In
Person

يصخش

By
Mail

تسپ قيرط زا
کين
و
رت کلا

Electronic
Signature

يکين
و
رت کلا ياضما

Address
Verification
سرد

ا ديئات

Mukhtars

اهراتخم

Law
Enforcement
Authority

نوناق يارجا عجرم

Address
Notification
سرد

ا ملاعا


District Civil
Registration
Offices

لاوحا تبث تارادا
شخب

Institutions
Providing
Address
-
Based
Services

تامدخ هدننک هئارا تاسسوم
سرد

ا رب ينتبم

Electronic
Signature

يکين
و
رت کلا اضما

Administrator,
Private Housing
Owners

يصوصخ کلاما ناکلام


تارادا و

SHARING
کارتشا


National Address
Database

All
Institutions

سرد

ا يتاعلاطا هاگياپ تاسسؤم همه

ر
وشک


Domicile Address
Information

Public
Institutions

تاعلاطا يمومع تاسسؤم
تنوکس لحم سرد

ا

>>

System Infrastructure at the Headquarters

ي
زکرم داتس رد تخاس ريز متسيس

Disaster Recovery Centre

(FKM)

ي
رارطضا ينيبزاب زکرم


WHAT IS FKM?
؟تسيچ
FKM

It

was

a

project

where

a

second

data

center

was

implemented

in

2005
.

The

aim

was

to

ensure

the

continuity

and

the

backup

of

the

systems

(Mernis,KPS,AKS)

at

the

headquarters
.


Both

Ankara

and

FKM

systems

planed

to

work

together

clustered

and

load

balanced

using

new

software

and

hardware

technologies

with

a

distance

of

300

km
.


The

project

for

the

modernization

of

the

Disaster

Recovery

Centre

which

will

ensure

service

continuity

without

causing

any

interruptions

to

services

using

the

latest

technological

solutions

has

been

developed

and

the

works

will

be

completed


in

2011
.

لاس رد هک تاعلاطا مود زکرم د
ر
وم رد تسا يا هژ
و
رپ
2005

دش ارجا
.
،سينرم متسيس زا ينابيتشپ و ماجسنا زا نانيمطا ن

ا فده
KPS
،

A䭓ج
،
دشاب يم
ي
زکرم نامزاس رد
.

متسيس ود ره
䙋F

هلصاف هب ، رازفا مرن و رازفا تخس ديدج ياه
ي
ژ
ولونکت زا هدافتسا اب و هتشاد ماوت
ي
راکمه هک دنا هدش يحارط اراکن

ا و
300


دنا هدش
ي
راذگ راب ، رگيدکي زا
.

هراک و تسا هتفاي هعسوت تامدخ هئارا رد هفقو نودب و هتفرشيپ ياه
ي
ژ
ولونکت نيرخ

ا زا هدافتسا اب
ي
رارطضا ينيبزاب زکرم
ي
زاسون هژ
و
رپ
يا
لاس رد ن

ا
2011

دش دهاوخ لماک
.

FKM Infrastructure

Database
Servers
يتاعلاطا هاگياپ ياهر
و
رس

MERNIS Application
Servers

سينرم يدربراک ياهر
و
رس

MERNIS

MERNIS

ADDRESS

سردآ

ADDRESS

سردآ

KPS Application
Servers

يدربراک ياهر
و
رس
歰s


ADRESS Application
Servers

سرد

ا يدربراک ياهر
و
رس

Synchronization

with
EMC

اب
ي
زاس گنهامه
䕍ا


KONYA DISASTER RECOVERY CENTRE

KPS

AKS

FKM

The Electronic Identity Card

(TRID)
کين
و
رت کلا ي ياسانش تراک

»

From
"Tezkire" to the
Identity Card

ي ياسانش تراک ات هرکذت زا

Identity
Booklet

همانسانش

1926

Identity
Card

(Paper
-
Based
)

يذغاک ي ياسانش تراک

1976

REPUBLIC OF TURKEY
Identity
Card

هيکرت
ي
ر
وهمج ي ياسانش تراک

Devlet
-
i Aliye
-
i
Osmaniye
Tezkiresi

1904

To

enable

easy

portability

and

durability
لباق

لمح

ناس

ا

و

راگدنام


To

prevent

counterfeiting,

tampering

and

identity

fraud

بلقت و
ي
راکتسد ،لعج زا نوصمf慣ن汩tنtي

瑨ي

汩lيour

و楴izي sي نbli g

f慳tيr

sيr癩وي

dيl楶ي特publ楣

楮s瑩瑵瑩t s

慮ن

慧ي 捩敳

يتلود ياهسناژ

ا و تاسسؤم رد رتعيرس تمدخ هئارا اب نادن
و
رهش يگدنز ليهست獵ppo牴

ي
-
䝯vي牮rي t

慰ن汩lن瑩t s


† †
تيامح

زا

هعجارم

ناگدننک

هب

تلود

کين
و
رت کلا
慣نن

獥捵rي

kيy

u 汯l歩 g

瑨t

獥r癩vيs

dي汩lيrيdي汥捴و潮oو

ي 癩v潮浥 t

يکين
و
رت کلا طيحم رد تامدخ هئارا رد لفق نودب يتينما ديلک هلزنمب
坨礠䕬散瑲潮i挠䥤ت 瑩瑹t䍡rd?
؟يکين
و
رت کلا ي ياسانش تراک ارچ

The

project

was

carried

out

as

an

R&D

work

together

with

TUBITAK

and

a

piloting

was

conducted

where

220
,
000

cards

were

rolled

out

to

the

whole

population

of

Bolu

province
.


هژ
و
رپ

ناونعب

کي

راک

قيقحت

و

هعسوت

刦R

اب


ي
راکمه

يا
ر
وش

شه
و
ژپ

ياه

يملع

و

ينف

هيکرت

ماجنا

دش

و

تولياپ

220
،
000

تراک

يارب

مامت

تيعمج

ناتسا

ولوب

ماجنا

دش

.Electronic

Identity

Card Piloting

يکين
و
رت کلا ي ياسانش تراک تولياپ


Tested

Methods

and

Technologies in the Piloting

ي يارجا لحارم رد دوجوم ياه
ي
ژ
ولونکت ،يشيامز

ا ياهش
و
ر

CHIP: Contact and
contactless

هشارت
:
سامت نودب و سامت


Market
Chips


ي
راجت هشارت
Native chip (UEKAE
design)
يلم هشارت

卭慲琠䍡Cd 佰敲ن瑩湧tشyst敭㨠ين瑩t 慬 op敲ن瑩湧tsyst敭猠(A䭉匠慮ن 啋ت匩

دنمشوه تراک ي يارجا متسيس
:
يلم ي يارجا متسيس

Card

Material
:

100
%

polycarbonate
تراک

لهات

(
100
%

کينوبرکيلپ
)


偲楮i楮i
:

䱡獥L

敮e牡r楮i
پاچ
:


ر
زيل

هتسجرب


䉩潭整物e

摡da
:

䙩F来牰物湴s

⡡(d

䙩F来g

V敩e

A畴桥ht楣慴楯i)

تشگنا رثا و کيرتمويب تاعلاطا
(
تشگنا رثا ديئات
ير
و

ا نف
)

䥮I楴i瑩tn

䵥瑨Md
:灯獴s

捡牧漬

慮a潵湣敭敮t
ش
و
ر


ير
و

اون
:

زا

قيرط

،تسپ

،ملاعا


ي
راذگراب


副汬

潵o

䵯摥汳
:

䍥湴牡汩r敤e


-
捥湴牡汩r敤

慮a

䵯扩汥

卹獴敭s

هعسوت عاونا
:
رايس ياه متسيس ،زکرمتم ريغ ،زکرمتم

Depending

on

the

type

of

the

service,

authentication

methods

at

different

security

levels

can

be

employed
.

د
و
ر يم راکب يتينما فلتخم حوطس رد ديئات ياهش
و
ر ،تامدخ عون هب هجوت اب
.


AUTHENTICATION METHODS

ديئات هوحن

Comparison of the
P
rinted

photograph
with the
person

درف دوخ اب سکع ريوصت هسياقم


Authentication of the
identity certificate


تدلاو يهاوگ ديئات

PIN
verification

pin
يس
ر
رب

Biometric
authentication
کيرتمويب ديئات

Biometrics + PIN

Verification

pin

و کيرتمويب ديئات

Citizens

will

be

able

to

authenticate

their

identities

using

the

card

without

having

to

carry

with

them

different

documents,

cards,

etc
.

TR

Identity

Number

application,

a

new

period

where

single

card

-

single

PIN

will

begin
.

Citizens

will

be

protected

against

identity

fraud
.

E
-
Government

services

will

be

accessible

using

the

identity

card

from

any

place

with

internet

access

(home,

workplace,

etc
.
)

The

identity

card

can

be

used

as

a

travel

document
.

Benefits of the Electronic ID Card for the Citizens

نادن
و
رهش يارب يکين
و
رت کلا ي ياسانش تراک يايازم


.
و فلتخم ياهتراک و دانسا لمح هب رابجا نودب ، دوخ تيوه دييات يارب دوب دنهاوخ رداق نادن
و
رهش
...
دنيامن هدافتسا تراک نيا زا ،
.

دش دهاوخ ع
و
رش درفب رصحنم نيپ و درف هب رصحنم تراک اب هک تسا يديدج ه
ر
ود ،هيکرت ي ياسانش هرامش دربراک
.

دنوش يم تظفاحم يتيوه لعج لابق رد نادن
و
رهش
.

دشاب هتشاد دوجو يسرتسد تنرتنيا هب هک اج ره زا ي ياسانش تراک زا هدافتسا اب کين
و
رت کلا تلود تامدخ
(

و
راک لحم ،هناخ
) ...
دش دهاوخ رسيم
.

دوش عقاو هدافتسا د
ر
وم دناوت يم زين رفس کردم هلزنمب ي ياسانش تراک
.

The

identity

card

will

reduce

bureaucracy

in

the

delivery

of

services

to

citizens

by

public

institutions

by

supporting

electronic

business

processes

The

eligibility

check

of

persons

benefiting

from

the

services

will

be

carried

out

in

a

fast

and

secure

manner

Cases

of

fraud,

corruption

and

financial

losses

(social

security,

health,

insurance,

banking,

etc
.
)

stemming

from

inadequate

person

authentication

will

be

reduced

to

a

minimum

The

number

and

quality

of

e
-
government

services

will

increase

due

to

the

secure

identity

authentication

provided

by

the

identity

cardBenefits of the Electronic

ID

Card for

the

Public

Institutions

يمومع تاسسؤم يارب کين
و
رت کلا تيوه تراک يايازم

دش دهاوخ يکين
و
رت کلا تراجت ينابيتشپ دني

ارف اب يمومع تاسسؤم طسوت نادن
و
رهش هب تامدخ هئارا رد يسارکو
ر
وب شهاک بجوم ي ياسانش تراک
.

دش دهاوخ ماجنا نئمطم و عيرس يش
و
ر هب ، تامدخ زا هدننک هدافتسا دارفا يگتسياش يس
ر
رب
.

يلام ياهدربتسد و داسف ،لعج دراوم
(

ي
رادکناب ،هميب ،تشادهب ،يعامتجا نيمات
)...
تفاي دهاوخ شهاک لقا دح هب دارفا بسانمان ديئات زا يشان
.

تفاي دهاوخ شيازفا ، ي ياسانش تراک طسوت هدش مهارف نئمطم ديئات هب هجوت اب کين
و
رت کلا تلود تامدخ تيفيک و تيمک
.

The

equipment

to

be

used

in

the

production

and

personalisation

of

the

card

requires

specialised

manufacturing,


The

country
-
wide

roll

out

would

require

a

1

year

supply

and

installation

time

with

further

4

years

for

issuance
,as

conclusion
.

»
Electronic

Identity

Card Feasibility Studies

يکين
و
رت کلا تيوه تراک يجنس ناکما تاعلاطم


تسا هژيو تخاس دنمزاين تراک
ي
زاس يصخش و ديلوت يارب هدش هدافتسا تازيهجت
.

و
ي
زادنا هار و عبانم نيمات يارب نامز لاسکي دنمزاين ،
ر
وشک حطس رد ارجا
4

دشابيم
ر
ودص يارب لاس
.

E
-
Citizenship

کين
و
رت کلا يدن
و
رهش

»

E
-
CITIZENSHIP

SERVICES PROJECT

يدن
و
رهش يکين
و
رت کلا تامدخ هژ
و
رپ

佮ذ瑨t

浡楮

潢橥jt楶敳瑨楳

灲潪散ي

ي湡扬

و慲r祩yg

潵t

敬散瑲潮oو慬汹

捩و楺敮ي桩p

慰灬楣نt楯湳

慮d

瑲慮獡ن瑩t湳,

楮捬畤楮u

瑨潳o

浡摥

瑨to畧u

瑨t

敭ي慳獩敳
.

A湯瑨敲

業灯pt慮t

潢橥jt楶ي瑨t

灲o橥jt

enable

the

registration

in

the

MERNIS

database

of

documents

such

as

birth,

marriage,

divorce

and

rectification

of

records

issued

by

other

agencies
.


يکي

زا

نيرتمهم

فادها

يلصا

نيا

هژ
و
رپ

رداق

نتخاس

يارجا

اهتساوخرد

و

شنکارت

ياه

يکين
و
رت کلا

نادن
و
رهش

طسوت

هناخترافس

اه

يم

دشاب
.

فده

رگيد

هژ
و
رپ

ناکما

تبث

رد

هاگياپ


ي
زکرم

دانسا

سينرم

زا

ليبق

،تدلاو

،جاودزا

قلاط

و

حلاصا

تاشرازگ

هرداص

طسوت

ياهسناژ

ا

رگيد

تسا
.


The
1
st phase of the project was completed as of the end of December
2010
.


لاس ربماسد ناياپ ات هژورپ هلحرم نيلوا
2010

دش لماک

The

2
nd

phase

of

the

project

was

tendered

in

2011

and

will

be

completed

by

the

end

of

2012
.

لاس رد هژورپ هلحرم نيمود
2011

لاس ناياپ ات و زاغآ
2012

دش دهاوخ لماک
.

SPATIAL ADDRESS REGISTRATION SYSTEM

MAKS
سرد

ا تبث
ي
زاجم متسيس

»

Objectives of
MAKS

فادها
䵁Mش

(
سرد

ا
ي
زاجم متسيس
)
With

this

project

UAVT

will

work

integrated

with

GIS
.

By

this

way

UAVT

can

be

used

as

GIS

with

other

organizations
.

This

project

planned

to

end

in

2012اب

نيا

،هژ
و
رپ

UAVT

اب

䝉G

هب

ت
ر
وص

هچراپکي

راک

دنهاوخ

درک

.

اب

نيا

ش
و
ر

UA噔

دننامه

䝉G

يارب

رياس

اهنامزاس

يم

دناوت

د
ر
وم

هدافتسا

عقاو

دوش
.نيا

هژ
و
رپ

همانرب


ي
زير

هدش

هک

رد

لاس

2012

هب

مامتا

دسرب
.

DIGITAL ARCHIVE PROJECT

DAP

يکين
و
رت کلا ويشر

ا هژ
و
رپ

»

DIGITAL ARCHIVE PROJECT

يکين
و
رت کلا ويشر

ا هژ
و
رپ

The

Electronic

Archive

Project

aims

to

transfer

civil

registers

and

legal

reference

documents

such

as

birth,

death,

marriage

and

divorce

documents

into

electronic

form

and

share

them

with

other

institutions
.


R&D

activities

have

been

initiated

and

are

planned

to

be

completed

in

2013
.

فادها

هژ
و
رپ

ويشر

ا

يکين
و
رت کلا

لاقتنا

تبث

لاوحا

و

دانسا

يقوقح

عجرم

نوچمه

،تدلاو

،توف

،جاودزا

قلاط

هب

لکش

يکين
و
رت کلا

و

کارتشا


ي
راذگ

اهن

ا

اب

رياس

تاسسؤم

يم

دشاب
.

ياهتيلاعف

R&D

زاغ

ا

هديدرگ

و

همانرب


ي
زير

هدش

هک

ات

لاس

2013

لماک

ددرگ

.