Ε-2/ΠεριφερειακήΤεχνολογικήΠλατφόρµα: ΨηφιακάΣυστήµατακαιΣυστήµαταΤηλεπικοινωνιών(ΨΣΣΤ)

utterheadyAI and Robotics

Oct 20, 2013 (4 years and 6 months ago)

142 views

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Θεσσαλονίκη, ∆εκέµβριος 2008
Ε-2/
Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρµα:
Ψηφιακά Συστήµατα και Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών (ΨΣΣΤ
)
Ιωάννης Ν. Σάχαλος
Χώρος για
το λογότυπο
του Πόλου
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης & Σύνδεσµος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Β. Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)
Email: sahalos@auth.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
∆ιάρκεια
∆ιάρκεια
από
από
1/11/06
1/11/06
µέχρι
µέχρι
31/10/08
31/10/08
(15/12/08)
(15/12/08)
Ουσιαστική
Ουσιαστική
έναρξη
έναρξη
: 1/7/07
: 1/7/07
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Ιωάννης
Ιωάννης
Ν
Ν
.
.
Σάχαλος
Σάχαλος
Καθηγητής
Καθηγητής
Α
Α
.
.
Π
Π
.
.
Θ
Θ
.
.
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Φάσεις του έργου
1
1
η
η
Φάση
Φάση
:
:
∆ηµιουργία
∆ηµιουργία
της
της
ΤΠ
ΤΠ
2
2
η
η
Φάση
Φάση
:
:
Καθορισµός
Καθορισµός
της
της
ΣΕΑ
ΣΕΑ
3
3
η
η
Φάση
Φάση
:
:
Υλοποίηση
Υλοποίηση
της
της
ΣΕΑ
ΣΕΑ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Οµαδοποίηση
Οµαδοποίηση
των
των
ενδιαφερόµενων
ενδιαφερόµενων
/
/
εµπλεκόµενων
εµπλεκόµενων
φορέων
φορέων
.
.
Κείµενο
Κείµενο
που
που
περιγράφει
περιγράφει
το
το
όραµα
όραµα
&
&
την
την
στρατηγική
στρατηγική
της
της
Πλατφόρµας
Πλατφόρµας
.
.
Καθορισµός
Καθορισµός
των
των
σχέσεων
σχέσεων
και
και
υποχρεώσεων
υποχρεώσεων
των
των
συµµετεχόντων
συµµετεχόντων
Εναρκτήρια
Εναρκτήρια
συνάντηση
συνάντηση
(
(
kick
kick
-
-
off meeting
off meeting
)
)
∆ηµιουργία
∆ηµιουργία
δικτυακού
δικτυακού
τόπου
τόπου
1η ΦΑΣΗ:
∆ιάρκεια 1/7/07 - 30/9/07
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Πλατφόρµα
Πλατφόρµα
Ψηφιακών
Ψηφιακών
Συστηµάτων
Συστηµάτων
&
&
Συστηµάτων
Συστηµάτων
Τηλεπικοινωνιών
Τηλεπικοινωνιών
(
(
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
)
)
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
∆ικτυακός
∆ικτυακός
Τόπος
Τόπος
Παραδοτέο 1.1
Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών Α.Π.Θ.
στα πλαίσια του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας
Σεπτέµβριος 2007
1η ΦΑΣΗ: Λήξη 30/9/07
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΣΕΑ
ΣΕΑ
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Όραµα
Όραµα
&
&
Στρατηγική
Στρατηγική
Παραδοτέο 1.2
Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών Α.Π.Θ.
στα πλαίσια του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας
Σεπτέµβριος 2007
1η ΦΑΣΗ: Λήξη 30/9/07
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Πλατφόρµα
Πλατφόρµα
Τηλεπικοινωνιών
Τηλεπικοινωνιών
-
-
Γιατί
Γιατί
?
?
Τεχνολογίες
Τεχνολογίες
Πληροφορικής
Πληροφορικής
/
/
Επικοινωνιών
Επικοινωνιών
:
25% της αύξησης του ΑΕΠ της ΕΕ
40% της αύξησης της παραγωγικότητας της ΕΕ
Ηλεκτρονικές
Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες
Επικοινωνίες
της
της
ΕΕ
ΕΕ
:
40%-50% της παγκόσµιας αγοράς
νέες αναδυόµενες αγορές (Κίνα, Ινδία) µε διψήφιους
ρυθµούς ανάπτυξης
Κινητές
Κινητές
Επικοινωνίες
Επικοινωνίες
της
της
ΕΕ
ΕΕ
:
>3% του ΑΕΠ
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Υπό
Υπό
κατασκευή
κατασκευή
διαδηµοτικά
διαδηµοτικά
Metropolitan
Metropolitan
Area
Area
Network
Network
s + Wireless Nets
s + Wireless Nets
σε 8 πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας MAN + >
35 πόλεις Wireless:
ευκαιρίες για R&D σε προϊόντα/υπηρεσίες ΨΣΣΤ προστιθέµενης
αξίας…
Ελληνική
Ελληνική
Παθογένεια
Παθογένεια:
µικρές επενδύσεις σε R&D στα ΨΣΣΤ, έµφαση στο εµπόριο
ΨΣΣΤ…
κατακερµατισµός των ερευνητικών προσπαθειών…
«µικρή» (?) αγορά…
έµφαση στην αξιολόγηση προτάσεων R&D και όχι στην
αξιολόγηση παραδοτέων…
Πλατφόρµα
Πλατφόρµα
Τηλεπικοινωνιών
Τηλεπικοινωνιών
στην
στην
Κ
Κ
.
.
Μ
Μ
.
.
-
-
Γιατί
Γιατί
?
?
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Πλεονεκτήµατα
Πλεονεκτήµατα
Κ
Κ
.
.
Μακεδονίας
Μακεδονίας:
Πλήθος ερευνητικού δυναµικού υψηλής
κατάρτισης
(π.χ. Α.Π.Θ. µεγαλύτερο πανεπιστήµιο των
Βαλκανίων)
Βαλκάνια/ ΝΑ Ευρώπη: Αναδυόµενη και
ανταγωνιστική αγορά!
Πλατφόρµα
Πλατφόρµα
Τηλεπικοινωνιών
Τηλεπικοινωνιών
στην
στην
Κ
Κ
.
.
Μ
Μ
.
.
-
-
Γιατί
Γιατί
?
?
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
∆ηµιουργία
∆ηµιουργία
δικτύου
δικτύου
Φορέων
Φορέων
R&D
R&D
στα
στα
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
(Βιοµηχανία, SME, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήµια κλπ.)
Συνένωση & συντονισµός ερευνητικών
προσπαθειών στα ΨΣΣΤ,
δηµιουργία
δηµιουργία
«
«
κρίσιµης
κρίσιµης
ερευνητικής
ερευνητικής
µάζας
µάζας
:
:
Μέσωχάραξης ενιαίας Στρατηγικής Ερευνητικής Ατζέντας
(ΣΕΑ)
Επιδίωξη
Επιδίωξη
ρόλου
ρόλου
στην
στην
χάραξη
χάραξη
Ερευνητικής
Ερευνητικής
Πολιτικής
Πολιτικής ΨΣΣΤ σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Αποστολή
Αποστολή
Πλατφόρµας
Πλατφόρµας
Τηλεπικοινωνιών
Τηλεπικοινωνιών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Γενική
Γενική
Συνέλευση
Συνέλευση
Συµβουλευτική
Συµβουλευτική
Οµάδα
Οµάδα
&
&
Εκτελεστική
Εκτελεστική
Οµάδα
Οµάδα
Οµάδα
Οµάδα
∆ιεπαφής
∆ιεπαφής
Γραµµατεία
∆ΙΚΤΥΑ
∆ΙΚΤΥΑ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ
-
-
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
&
&
ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΕΞΥΠΝΑ
ΕΞΥΠΝΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Οργανωτική
Οργανωτική
∆οµή
∆οµή
Πλατφόρµας
Πλατφόρµας
Τηλεπικοινωνιών
Τηλεπικοινωνιών
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
2
2
η
η
ΦΑΣΗ
ΦΑΣΗ
:
:
Λήξη
Λήξη
28/02/08
28/02/08
Προς την ∆ηµιουργία
Στρατηγικής Ερευνητικής Ατζέντας
(ΣΕΑ)
Επίσκεψη
Επίσκεψη
σε
σε
εταιρίες
εταιρίες
Υψηλής
Υψηλής
Τεχνολογίας
Τεχνολογίας
Αποστολή
Αποστολή
Ερωτηµατολόγιου
Ερωτηµατολόγιου
Εξέλιξη
Εξέλιξη
Πλατφόρµας
Πλατφόρµας
Τηλεπικοινωνιών
Τηλεπικοινωνιών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 8
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Τεχνολογίες
Γνώσης +
Παραγωγή
Περιεχοµένου,
Προτυποποίηση,
Απεικόνιση
Τεχνολογίες
Γνώσης +
Παραγωγή
Περιεχοµένου,
Προτυποποίηση,
Απεικόνιση
Προηγµένα & Ανοιχτά
∆ίκτυα Επικοινωνιών
Προηγµένα & Ανοιχτά
∆ίκτυα Επικοινωνιών
Αξιόπιστο &
Ασφαλές
Λογισµικό
Αξιόπιστο &
Ασφαλές
Λογισµικό
Ενσωµατωµένα
Συστήµατα
Ενσωµατωµένα
Συστήµατα
Νανοηλεκτρονική
Νανοηλεκτρονική
7ο ΠΠ
7
7
ο
ο
ΠΠ
ΠΠ
Οδηγός
Οδηγός
της
της
ΣΕΑ
ΣΕΑ
/
/
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
Ερευνητική
Ερευνητική
Ατζέντα
Ατζέντα
στην
στην
Ευρώπη
Ευρώπη
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
7
7
Σχετικές
Σχετικές
µε
µε
την
την
Πλατφόρµα
Πλατφόρµα
Τηλεπικοινωνιών
Τηλεπικοινωνιών
:
:
ENIAC (
ENIAC (
nanoelectronics
nanoelectronics
)
)
ISI (
ISI (
satellite
satellite
)
)
eMobility
eMobility
(
(
mobile
mobile
wireless
wireless
)
)
ARTEMIS (
ARTEMIS (
embedded
embedded
systems
systems
)
)
EPoSS
EPoSS
(
(
smart
smart
systems
systems
)
)
NEM (
NEM (
electronic
electronic
media
media
)
)
NESSI (
NESSI (
software
software
)
)
Οδηγός
Οδηγός
της
της
ΣΕΑ
ΣΕΑ
/
/
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
Ερευνητικές
Ερευνητικές
Πλατφόρµες
Πλατφόρµες
στην
στην
Ευρώπη
Ευρώπη
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 9
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Ερευνητικές
Ερευνητικές
Πλατφόρµες
Πλατφόρµες
στην
στην
Ευρώπη
Ευρώπη
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Ερευνητικές
Ερευνητικές
Πλατφόρµες
Πλατφόρµες
στην
στην
Ευρώπη
Ευρώπη
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 10
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΠΕ στην ΕΕ
Πως θα είναι οι ΤΠΕ το 2020 ??
• Παγκόσµια ∆ιείσδυση
• Μοντέλα Επιχειρήσεων
• Σχέση Κινητών – Σταθερών
• Πολυπλοκότητα Συστηµάτων
Πως θα είναι οι ΤΠΕ το 2020 ??
• Παγκόσµια ∆ιείσδυση
• Μοντέλα Επιχειρήσεων
• Σχέση Κινητών – Σταθερών
• Πολυπλοκότητα Συστηµάτων
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΠΕ στην ΕΕ
Πως θα είναι το INTERNET το 2020 ??
• Εξειδικευµένα ∆ίκτυα
• Εξειδικευµένες Υπηρεσίες
• ∆ηµόσιο Αγαθό
• 3 D
Πως θα είναι το INTERNET το 2020 ??
• Εξειδικευµένα ∆ίκτυα
• Εξειδικευµένες Υπηρεσίες
• ∆ηµόσιο Αγαθό
• 3 D
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 11
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΣΕΑ
ΣΕΑ
Θεµατικές
Θεµατικές
Οµάδες
Οµάδες
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΘΟ
ΘΟ
1
1
∆ίκτυα
∆ίκτυα
Τηλεµετρίας
Τηλεµετρίας
,
,
Αισθητήρων
Αισθητήρων
και
και
Ελεγκτών
Ελεγκτών
GS
M
ΣΕΑ
ΣΕΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 12
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΘΟ
ΘΟ
2
2
Έξυπνα
Έξυπνα
Λογισµικά
Λογισµικά
ΣΕΑ
ΣΕΑ
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΘΟ
ΘΟ
3
3
Ριζοσπαστικές
Ριζοσπαστικές
Τεχνολογίες
Τεχνολογίες
ΣΕΑ
ΣΕΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 13
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΘΟ
ΘΟ
4
4
Κοινωνικο
Κοινωνικο
-
-
Οικονοµικές
Οικονοµικές
Μετρήσεις
Μετρήσεις
ΣΕΑ
ΣΕΑ
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
2η ΦΑΣΗ
Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα
(ΣΕΑ)
Πλαίσιο Υλοποίησης Στόχων
της ΣΕΑ
Εξέλιξη
Εξέλιξη
Πλατφόρµας
Πλατφόρµας
Τηλεπικοινωνιών
Τηλεπικοινωνιών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 14
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
∆ιαπιστώσεις
∆ιαπιστώσεις
1.
1.
Καλή
Καλή
συνεργασία
συνεργασία
σε
σε
επίπεδο
επίπεδο
∆ιοικήσεων
∆ιοικήσεων
2.
2.
Ουδέτερη
Ουδέτερη
αντιµετώπιση
αντιµετώπιση
από
από
τα
τα
µέλη
µέλη
της
της
ΠΤΠ
ΠΤΠ
3.
3.
Ύπαρξη
Ύπαρξη
κρίσιµης
κρίσιµης
µάζας
µάζας
4.
4.
Απαραίτητη
Απαραίτητη
εξωστρέφεια
εξωστρέφεια
Πλαίσιο
Πλαίσιο
Υλοποίησης
Υλοποίησης
της
της
ΣΕΑ
ΣΕΑ
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki


Η
Η
επιχειρηµατική
επιχειρηµατική
δραστηριότητα
δραστηριότητα
σε
σε
ΤΠΕ
ΤΠΕ
στην
στην
ΚΜ
ΚΜ
γίνεται
γίνεται
κυρίως
κυρίως
από
από
ΜΜΕ
ΜΜΕ.
R to D
R to D


Η
Η
καινοτοµία
καινοτοµία
θα
θα
προωθείται
προωθείται
µέσω
µέσω
της
της
έρευνας
έρευνας
από
από
τα
τα
αντίστοιχα
αντίστοιχα
Ιδρύµατα
Ιδρύµατα
(
(
ΑΕΙ
ΑΕΙ
,
,
Ερευνητικά
Ερευνητικά
Κέντρα
Κέντρα
).
).


Η
Η
επιτυχία
επιτυχία
στηρίζεται
στηρίζεται
στην
στην
συνεργασία
συνεργασία
κατά
κατά
την
την
µεταφορά
µεταφορά
γνώσης
γνώσης
και
και
τεχνολογίας
τεχνολογίας
.
.
∆ιαπιστώσεις
∆ιαπιστώσεις
Πλαίσιο
Πλαίσιο
Υλοποίησης
Υλοποίησης
της
της
ΣΕΑ
ΣΕΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 15
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Προώθηση
Προώθηση
Αριστείας
Αριστείας
της
της
Επιστηµονικής
Επιστηµονικής
Τεχνολογικής
Τεχνολογικής
Έρευνας
Έρευνας
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
:
:
Θεµατικοί
Θεµατικοί
τοµείς
τοµείς
για
για
την
την
ενίσχυση
ενίσχυση
της
της
Βιοµηχανικής
Βιοµηχανικής
Ανταγωνιστικότητας
Ανταγωνιστικότητας
Ι∆ΕΕΣ
Ι∆ΕΕΣ
:
:
Υποστήριξη
Υποστήριξη
Βασικής
Βασικής
Έρευνας
Έρευνας
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΆΝΘΡΩΠΟΙ
ΆΝΘΡΩΠΟΙ
:
:
Ποσοτική
Ποσοτική
και
και
Ποιοτική
Ποιοτική
ενίσχυση
ενίσχυση
του
του
Ανθρώπινου
Ανθρώπινου
∆υναµικού
∆υναµικού
στην
στην
Ευρώπη
Ευρώπη
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
:
:
Ενίσχυση
Ενίσχυση
των
των
Ευρωπαϊκών
Ευρωπαϊκών
Ικανοτήτων
Ικανοτήτων
Πλαίσιο
Πλαίσιο
Υλοποίησης
Υλοποίησης
της
της
ΣΕΑ
ΣΕΑ
:
:
7
7
ο
ο
ΠΠ
ΠΠ
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Πηγές
χρηµατοδότησης
τεχνογνωσία
ΠΤΠ
ΨΣΣΤ
Έρευνα
Ανάπτυξη - Προϊόντα & Υπηρεσίες
εκπαίδευση
Ανάγκες
ΤΠΕ
Κύκλος
Κύκλος
της
της
ΠΤΠ
ΠΤΠ
/
/
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ
ΕΚ
ΑΓΟΡΑ
(
ΣΕΒΒΕ,ΣΕΠΒΕ
)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
“products” “products”
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΓΟΡΑ
ΑΓΟΡΑ
ΑΓΟΡΑ
ΑΓΟΡΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Χρηµατοδότηση
Έρευνα
Κύκλος
Κύκλος
της
της
ΠΤΠ
ΠΤΠ
/
/
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΕΛΕΧΗ
Πλατφόρµα
Τηλέπικοινωνιών
- Products -
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
1.
1.
Τοπικές
Τοπικές
-
-
Περιφερειακές
Περιφερειακές
πηγές
πηγές
2.
2.
Εθνικές
Εθνικές
πηγές
πηγές
3.
3.
Ευρωπαϊκές
Ευρωπαϊκές
πηγές
πηγές
Πηγές
Πηγές
της
της
ΠΤΠ
ΠΤΠ
/
/
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 17
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΟΡΑΜΑ
ΟΡΑΜΑ
ΣΧΕ∆ΙΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΕΑ
ΣΕΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2007
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2008
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2008
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2008
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕΑ
ΣΕΑ
Εξέλιξη
Εξέλιξη
της
της
ΠΤΠ
ΠΤΠ
/
/
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
∆ράσεις
∆ράσεις
∆ηµοσιότητας
∆ηµοσιότητας
της
της
ΠΤΠ
ΠΤΠ
/
/
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
Εγγραφές
εξωτερικού
~10/εβδοµάδα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 18
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
6 – Ηµερίδες Παραγωγή DVD & Έντυπου Υλικού
02/06/08
-- Πλαίσιο Υλοποίησης της Στρατηγικής
Ερευνητικής Ατζέντας.
25/06/08
-- ∆ιεθνείς Πλατφόρµες Τηλεπικοινωνιών
& Καινοτόµες ∆ράσεις.
10/09/08
-- ∆ιεπιστηµονική Καινοτοµία Τηλεπικοινωνιών
& ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας.
24/09/08
-- ∆ίκτυα Νέας Γενιάς και Ανάπτυξη-Κατοχύρωση
Καινοτόµων Υπηρεσιών.
08/10/08
-- Προϊόντα και Στρατηγικές Οπτικών κα
Ασυρµατικών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνίας.
22/10/08-
Τεχνικο-Οικονοµικές Μελέτες – Έλεγχος
Πρωτοτύπων & Πεπραγµένα ΠΤΠΤηλεπικοινωνιών.
∆ράσεις
∆ράσεις
∆ηµοσιότητας
∆ηµοσιότητας
της
της
ΠΤΠ
ΠΤΠ
/
/
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Συµµετοχή σε 8 ∆ιεθνή Συνέδρια & 3 ∆ιεθνείς Εκθέσεις
European Microwave Conference (EuMC), October 2008,
Amsterdam, Netherlands.
IEEE Personal Indoor Mobile Radio Communications
Conference (PIMRC), September 2008, Cannes, France.
URSI GA, Chicago, Illinois, USA, August 7th-16th, 2008
IEEE CEFC, May 2008, Athens, Greece
COST (ASSIST) Workshop, April 2008, Limassol, Cyprus.
COST IC0603, Bonn, Germany, October 24th-26th, 2007.
19th Int. Conference on EΜand Com, Dubrovnik, Croatia,
24-26 September 2007.
(PIERS), Prague, Aug.2007.
∆ράσεις
∆ράσεις
∆ηµοσιότητας
∆ηµοσιότητας
της
της
ΠΤΠ
ΠΤΠ
/
/
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 19
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Συµµετοχή σε 8 ∆ιεθνή Συνέδρια & 3 ∆ιεθνείς Εκθέσεις
22th International Exhibition of Informatics,
Telecommunications and Digital Technology - Infosystem,
www.helexpo.gr
, HELEXPO Exhibition Center in Thessaloniki,
Greece, from 24th September to 1st October 2008 and,
73η ∆.Ε.Θ, . Σεπτέµβριος 2008 HELEXPO Exhibition
Center in Thessaloniki, (Ειδικό βραβείο).
the 6th International Exhibition of Local Goverment, Public
and Social Sector and Private Enterprises – Polis,
www.helexpo.gr, HELEXPO Exhibition Center in Thessaloniki,
Greece, from 22nd November to 25th November 2007
∆ράσεις
∆ράσεις
∆ηµοσιότητας
∆ηµοσιότητας
της
της
ΠΤΠ
ΠΤΠ
/
/
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Περιοδικά
1. Κ.Gotsis, Th. Kaifas, K. Siakavara, and J. Sahalos, Direction of Arrival (DoA)
Estimation for a Switched-Beam DS-CDMA System using Neural Networks, Journal
Automatika, vol 49, no 1-2, pp. 27-33, 2008, invited paper.
2.K. Gotsis, K. Siakavara and J. N. Sahalos, "On the Direction of Arrival (DoA) Estimation
for a Switched-Beam Antenna System using Neural Networks," IEEE Transactions on
Antennas and Propagation, 2008.
3.A. Bletsas, A.G. Dimitriou and J.N. Sahalos, "Interference-Aware Opportunistic
Relaying with Reactive Spectrum Sensing", submitted August 2008,IEEE Transactions on
Wireless Communications (TWC).
4.Fanis Mavromatis, Achilleas Boursianis, Theodoros Samaras, Christos Koukourlis and
John N. Sahalos, "A Broadband Monitoring Systemfor Electromagnetic Radiation
Assessment", IEEE Antennas and Propagation Magazine, accepted June 2008.
5.A. Bletsas, S. Siachalou and J.N. Sahalos, "Anti-collision Backscatter Sensor
Networks", submitted June 2008, IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC).
6.G. Vannucci, A. Bletsas and D. Leigh, "A Software-Defined Radio System for
Backscatter Sensor Networks", IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC), Vol.
7, No. 6, pp. 2170-2179, June 2008.
7.T.N. Kaifas, J.N. Sahalos, A 4x4 Butler Matrix Optimized for UMTS applications,
Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 49, Issue 3, pp. 585-588, Mar 2007.
∆ράσεις
∆ράσεις
∆ηµοσιότητας
∆ηµοσιότητας
της
της
ΠΤΠ
ΠΤΠ
/
/
ΨΣΣΤ
ΨΣΣΤ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 20
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Ανάγκη
Ανάγκη
εξωστρέφειας
εξωστρέφειας
Συνέχεια
Συνέχεια
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΠΕ στην ΚΜ
Εξεύρεση
Εξεύρεση
Πόρων
Πόρων
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Καινοτοµία
Καινοτοµία
µέσω
µέσω
Έρευνας
Έρευνας
ΑΕΙ
ΑΕΙ
&
&
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΚΕΝΤΡΑ
∆ηµιουργία
∆ηµιουργία
Προϊόντων
Προϊόντων
Ανταγωνιστικότητα
Ανταγωνιστικότητα
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΠΕ στην ΚΜ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 21
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ


ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ


ΑΛΥΣΙ∆Α
ΑΛΥΣΙ∆Α
SUPER MARKET
SUPER MARKET


ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΠΝΟΥ
ΚΑΠΝΟΥ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΤΠΕ
ΤΠΕ


ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ
ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
,
,
ΟΤΑ
ΟΤΑ
,
,
ΥΜΕ
ΥΜΕ
,
,
ΓΓΕΤ
ΓΓΕΤ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 22
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ON THE RFID DESIGN WITH PASSIVE TAGS AND A BUTLER
ON THE RFID DESIGN WITH PASSIVE TAGS AND A BUTLER
MATRIX READER
MATRIX READER
1
2
3
The components of the Switch Beam Reader front-end
Prototype
Carrier
Modulating
Waveform
Backscattered
Waveform
SENSOR NETWORKS &
SENSOR NETWORKS &
RFIDs
RFIDs
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
RFIDs
RFIDs
for HEALTHCARE
for HEALTHCARE
Tag
PDA
telecom
Controller
PC
LAN Reciever/ Reader
Butler Matrix Reader
Sounder
Lights
Door Contact
Keypad
Magnetic Door Lock
Exciter
SENSOR NETWORKS &
SENSOR NETWORKS &
RFIDs
RFIDs
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 23
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Towards Scalable
Towards Scalable
Backscatter Sensor Networks
Backscatter Sensor Networks
SENSOR NETWORKS &
SENSOR NETWORKS &
RFIDs
RFIDs
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
BROADBAND MONITORING SYSTEM
SENSOR NETWORKS &
SENSOR NETWORKS &
RFIDs
RFIDs
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 24
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
MOBILE MONITORING SYSTEM
MOBILE HERMES
SENSOR NETWORKS &
SENSOR NETWORKS &
RFIDs
RFIDs
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ORAMA PLUS
Antenna
Arrays
Interferer
Subscriber B
Subscriber A
Interferer
Beamforming
Directing the radiation pattern
Interferer
Subscriber B
Subscriber A
Interferer
Area minimization
Directing the radiation pattern
Interferer
Subscriber B
Subscriber A
Interferer
Directing the radiation pattern
SLL
SMART SOFTWARE
SMART SOFTWARE
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 25
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Printed dipole array (2400MHz)
SMART Beam forming Networks
SMART Beam forming Networks
DISRUPTIVE TECHNOLOGIES
DISRUPTIVE TECHNOLOGIES
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Neural Networks
Neural Networks
A Neural Network Estimation Method
A Neural Network Estimation Method
for
for
DoA
DoA
with a Switched
with a Switched
-
-
Beam Antenna System
Beam Antenna System
DISRUPTIVE TECHNOLOGIES
DISRUPTIVE TECHNOLOGIES
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 26
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
D
EOC
U
2
=0.004887
U
1
=0.01466
U
0
=0.00567
Three beams with the corresponding spots
• The first constraint is that
2 1
/( )/( ) 25
=
= ≥
A
C I Fu Fu d
B
Combination Between OM &OPM
Combination Between OM &OPM
D
C
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
DRAs
DRAs
for SATELLITE COMMUNICATIONS
for SATELLITE COMMUNICATIONS
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
x-axis (wavelength)
y-axis (wavelength)
DISRUPTIVE TECHNOLOGIES
DISRUPTIVE TECHNOLOGIES
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 27
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
(a) (b)
a) The upper (printed monopoles) and b) the bottom layer (ground plane) of the
constructed prototype diversity antenna with the corrugated ground plane
A Spatial Diversity Two-branch Antenna for Wireless
Devices
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Βιοϊατρική τεχνολογία – Ερευνητική δραστηριότητα ΕΡα
∆ιαγνωστικά συστήµατα τοµογραφίας εφαρµοσµένου δυναµικού
(παθήσεις θωρακικής κοιλότητας)
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΜΕΣΩ
ΜΕΣΩ
ΚΙΝΗΤΟΥ
ΚΙΝΗΤΟΥ
DISRUPTIVE TECHNOLOGIES
DISRUPTIVE TECHNOLOGIES
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 28
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
/
/
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στο
Στο
EuroAfrica
EuroAfrica
-
-
ICT
ICT
Στο
Στο
COST
COST
-
-
ASSIST
ASSIST
Στις
Στις
Euro
Euro
Platforms
Platforms
Στο
Στο
COST
COST
-
-
RFCSET
RFCSET
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ESA (RCL, CNIT, SPACE ENGINEERING)
ESA (RCL, CNIT, SPACE ENGINEERING)
Innovative Architectures For Reducing The
Innovative Architectures For Reducing The
Number Of Controls Of Multiple Beam
Number Of Controls Of Multiple Beam
Telecommunications Antennas
Telecommunications Antennas
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
/
/
PROJECTS
PROJECTS
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 29
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
RESEARCH PROMOTION FOUNDATION CYPRUS
RESEARCH PROMOTION FOUNDATION CYPRUS
RFIDs
RFIDs
for Healthcare Applications
for Healthcare Applications (9.23/10)
University of Nicosia, Cyprus
University of Nicosia, Cyprus
H.S DATA ,
H.S DATA ,
Cyprus
Cyprus
CARI S.A.
CARI S.A.
BCOC , Cyprus
BCOC , Cyprus
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
/
/
PROJECTS
PROJECTS
5/12/08 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
WIND (RCL)
WIND (RCL)
Broadband Monitoring System for EM
Broadband Monitoring System for EM
Radiation Assessment
Radiation Assessment
(
(
ΦΑΣΜΑ
ΦΑΣΜΑ
)
)
WIND
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
/
/
PROJECTS
PROJECTS
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 30
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
VODAFONE (RCL)
VODAFONE (RCL)
MOBILE HERMES
MOBILE HERMES
VODAFONE
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
/
/
PROJECTS
PROJECTS
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ICOM ( RCL, TCOM DUTH)
ICOM ( RCL, TCOM DUTH)
Development of the SMS
Development of the SMS
-
-
K Network
K Network
DEMOCRITUS UNIVERITY OF THRACE
ICOM S.A
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
/
/
PROJECTS
PROJECTS
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 31
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
&
&
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ
ΣΤΗΝ
ΠΑΛΤΦΟΡΜΑ
ΠΑΛΤΦΟΡΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
ΜΑΙΟΣ 2008
ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
ΙΟΥΛΙΟΣ 2008
ΑΥΓΟΥ 2008
ΣΕΠΤΕΜΒ 2008
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
Σ
Σ
Υ
Υ
Ν
Ν
Ε
Ε
Χ
Χ
Ε
Ε
Ι
Ι
Α
Α
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
Α
Α
Ν
Ν
Τ
Τ
Α
Α
Γ
Γ


Ν
Ν
Ι
Ι
Σ
Σ
Τ
Τ
Ι
Ι
Κ
Κ
Ο
Ο
Τ
Τ
Η
Η
Τ
Τ
Α
Α
? ? ?
? ? ?
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
&
&
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ
ΣΤΗΝ
ΠΑΛΤΦΟΡΜΑ
ΠΑΛΤΦΟΡΜΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
ΜΑΙΟΣ 2008
ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
ΙΟΥΛΙΟΣ 2008
ΑΥΓΟΥ 2008
ΣΕΠΤΕΜΒ 2008
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
4ο ΚΠΣ
4ο ΚΠΣ
4ο ΚΠΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 32
Radiocommunications Lab.
Physics Dept.
Aristotle University
of Thessaloniki
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ
για
για
την
την
προσοχή
προσοχή
σας
σας
http://telecomplatform.auth.gr