ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (6 years and 1 month ago)

1,037 views


1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Τ
ΜΗΜΑ
Δ
ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τ
ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.β «Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.2.2. «Ολοκλήρωση
της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων της τριτοβάθμ
ιας εκπαίδευσης», Μέτρο 2.2.
«Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών


Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», με ημερομηνία
01.09.2004
-
31.08.2008, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και συγχρηματοδοτείται μέσω
του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ’ Κοινο
τικό Πλαίσιο Στήριξης) κατά 75% από την Κοινοτική
Συμμετοχή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας

(2006
-
2008)
Συντάκτες:

N
ούλας Αθανάσιος, Καθηγητής Τμ.
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πα. Μακ.


Πανουσοπούλου Πέγκυ, Οικονομολόγος
Μάρτιος, 2008
Y
ποέργο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, με έδρα τη Νάουσα


Με συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 25% από Εθνικούς
Π
όρους.


2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

................................
................................
................................
................................
................................
.............................
3

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥ
ΡΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔ
ΩΝ

................................
................................
................................
.......
4

1.

Πρόταση Ε. Ρουμελιώτη, Καθηγητή Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας

................................
................................
...........
4

Α. Αλλαγή στο Πρόγραμμα Σπουδών
................................
................................
................................
................................
...............
4

Β. Εισαγωγή νέων Μαθημάτ
ων
................................
................................
................................
................................
.......................
4

2.

Πρόταση Κ. Παπαρρίζου, Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής

................................
................................
........................
6

Α. Διάσπαση μαθήματος

................................
................................
................................
................................
................................
..
6

Β. Εισαγωγή νέων μαθημάτων

................................
................................
................................
................................
........................
7

3.

Πρόταση Α. Κάτου, διδάσκουσα ΠΔ. 407/80

................................
................................
................................
........................
8

Α. Εισαγωγή νέων μαθημάτων

................................
................................
................................
................................
........................
8

4.

Πρόταση Μ. Σύρπη, διδάσκουσα ΠΔ. 407/80

................................
................................
................................
....................

11

Α. Πρόταση για τα Μαθηματικά Ι του 1
ου

εξαμήνου

................................
................................
................................
......................

12

Β. Πρόταση για τα Μαθηματικά ΙΙ του 2
ου

εξαμήνου

................................
................................
................................
.....................

13

Γ. Πρόταση για τα Μαθηματικά στα επόμενα έτη

................................
................................
................................
.........................

13

5.

Πρόταση Ι. Νικολαΐδη, διδάσκων ΠΔ. 407/80

................................
................................
................................
....................

15

Α. Προσθήκη νέων μαθημάτων & Αναπροσαρμογή Περιεχομένου υπαρχόντων μαθημάτων

................................
........................

15

6.

Πρόταση Α. Ματόπουλου, διδάσκων ΠΔ. 407/80

................................
................................
................................
...............

17

7.

Πρόταση Φ. Κίτσιου, διδάσκων ΠΔ. 407/80

................................
................................
................................
.......................

18

Α. Διάσπαση Μαθημάτων

................................
................................
................................
................................
.............................

18

Β. Μετονομασία Μαθημάτων

................................
................................
................................
................................
........................

18

Γ. Προσθήκη νέων μαθημάτων

................................
................................
................................
................................
.....................

18

8.

Πρότα
ση Α. Μάργαρη, διδάσκων ΠΔ. 407/80

................................
................................
................................
....................

21

Α. Αλλαγές Προγράμματος Σπουδών

................................
................................
................................
................................
.............

21

9.

Πρόταση Π. Μιχαηλίδη, διδάσκων ΠΔ. 407/80

................................
................................
................................
..................

22

Α. Προσθήκη νέων μαθημάτων

................................
................................
................................
................................
.....................

22

10.

Πρόταση Α. Μπλέτσα, διδάσκων ΠΔ. 407/80

................................
................................
................................
.....................

23

Β. Ανάλυση και Επιμέρους Προτάσεις

................................
................................
................................
................................
...........

25

11.

Πρόταση Η. Νίτσου, διδάσκων ΠΔ. 407/80

................................
................................
................................
........................

29

Α . Ύλη μαθημάτων: επέκταση / μείωση /

τροποποίηση

................................
................................
................................
................

29

Β. Επικάλυψη ύλης μεταξύ μαθημάτων

................................
................................
................................
................................
.........

29

Γ. Προσθήκη νέων μαθημάτων

................................
................................
................................
................................
.....................

30

12.

Πρόταση Π. Χατζημίσιου, διδάσκων ΠΔ. 407/80

................................
................................
................................
...............

30

Α. Αλλαγές σε υπάρχοντα μαθήματα

................................
................................
................................
................................
..............

30

Β. Καθορισμός προαπαι
τούμενων μαθημάτων

................................
................................
................................
..............................

31

Γ. Νέα μαθήματα επιλογής

................................
................................
................................
................................
............................

31

Δ . Ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών

................................
................................
................................
................................
...........

32

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩ
Ν ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ

................................
................................
................................
.............................

43

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗ
ΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚ
ΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

................................
..........................

48

ΝΕΟ
ECTS

Τ
ΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕ
ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

................................
................................
................................
............

50

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩ
Ν

................................
................................
................................
................................
....................

533

Εισαγωγή


Το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας δίνει έμφαση στην ανάπτυξη στελεχών διοίκησης και
παραγωγής

για επιχειρήσεις και οργανισμούς με έντονο τεχνολογικό προσανατολισμό, τόσο στη
δομή και οργάνωσή τους όσο και στα προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγουν, με άξονα πάντοτε τις
ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες. Σκοπός του Τμήματος είναι να δημιουργήσε
ι
πτυχιούχους, των οποίων το προφίλ θα συνδυάζει:

(α) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, και

(β) τεχνολογικές γνώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των
ψηφιακών συστημάτων.

Το Τμήμα εστιάζει την προσ
οχή του σε δύο νέες τεχνολογίες, συγκεκριμένα τα Ψηφιακά
Συστήματα και τις Τηλεπικοινωνίες. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι τεχνολογίες αυτές βρίσκονται στο
επίκεντρο όχι μόνο της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας αλλά συμμετέχουν σε
συνεχώς αυξανόμεν
ο βαθμό και σε άλλες σημαντικές πλευρές της κοινωνικής ζωής όπως η
εκπαίδευση, ψυχαγωγία, πληροφόρηση, υγεία, διακυβέρνηση, κλπ.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πρέπει να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου για
επιχειρήσεις και οργανισμούς, ικανά να αν
τιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των
σύγχρονων και μελλοντικών τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.


Με
γνώμονα λοιπόν τα παραπάνω ζητήθηκε από τους διδάσκοντες 407/80 του Τμήματος, οι οποίοι
είχαν εμπειρία από της πληρότητας και
αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος προγράμματος
σπουδών, να υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις και απόψεις τους έτσι ώστε να γίνει αναμόρφωση
που υπάρχοντος Προγράμματος Σπουδών.

Ως αποτέλεσμα της παρούσας μελέτης διαμορφώθηκε το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών κα
ι
τυπώθηκε ο Οδηγός Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2007


2008 του Τμήματος ο οποίος είναι
διαθέσιμος ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
http://mt.uom.gr

και έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος
Διοίκησης στη Νάουσα.

Παρακάτω παρατί
θενται οι προτάσεις για την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών
των μελών της ΠΓΣ καθώς και διδασκόντων.4

Προτάσεις για καινούργιο Πρόγραμμα Σπουδών


1.

Πρόταση Ε. Ρουμελιώτη, Καθηγητή Τμήματος Διοίκησης ΤεχνολογίαςΑ. Αλλαγή στο Πρόγραμμα Σ
πουδών

Το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης προήλθε από μακρόχρονη επεξεργασία και αφού
ελήφθησαν υπ’ όψιν αντίστοιχα προγράμματα σπουδών άλλων πανεπιστημίων αλλά και μελέτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ως εκ τούτου εί
ναι αρκετά καλό και
επιδέχεται μόνο μικρές τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι αλλαγές
θα πρέπει να είναι βαθμιαίες είναι το σύστημα εξετάσεων (πολλές εξεταστικές και μεταφερόμενα
μαθήματα) που καθιστά δύσκολες τις μεταβατικές π
εριόδους σε κάθε αλλαγή του προγράμματος
σπουδών. Με αυτό το σκεπτικό, οι αλλαγές που προτείνονται παρακάτω είναι.

Α1.

Παρατηρείται μεγάλη ποικιλία μαθημάτων τηλεπικοινωνιών με αρκετές επικαλύψεις σε αυτά.
Αυτό έγινε εμφανές από όταν ακόμη καθορίζαμε την ύ
λη και περιγραφή των μαθημάτων. Για
παράδειγμα, αν εξετάσει κανείς την ύλη των μαθημάτων:

1.

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Δ’ εξάμηνο)

2.

Τεχνολογίες Ιστού (Δ΄ εξάμηνο)

3.

Ευρυζωνικές Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες και Υπηρεσίες

Θα διαπιστώσει αρκετές επικαλύψεις. Το ίδιο

θα διαπιστωθεί εξετάζοντας την ύλη των μαθημάτων:

1.

Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες (ΣΤ΄ εξάμηνο)

2.

Κινητές Τηλεπικοινωνίες (ΣΤ΄ εξάμηνο)

Προτείνεται όπως είτε τα τρία μαθήματα της πρώτης ομάδας συμπτυχθούν σε δύο, είτε τα δύο
μαθήματα της δεύτερης ομάδας συμπτυχθο
ύν σε ένα. Στην ακραία περίπτωση που κρίνεται
αναγκαία η εισαγωγή επιπλέον μαθημάτων, μπορούν να γίνουν και οι δύο συμπτύξεις που
προτείνονται.


Β. Εισαγωγή νέων Μαθημάτων


Προτείνεται η εισαγωγή του μαθήματος «Τεχνικές Προσομοίωσης» το οποίο ταιριάζει ιδι
αίτερα
στο ύφος του Τμήματος. Το μάθημα αυτό είναι απαραίτητο τόσο για την αξιολόγηση ψηφιακών
συστημάτων όσο και για τον έλεγχο συστημάτων παραγωγής και λήψης αποφάσεων.
Επισυνάπτεται
syllabus

με περιγραφή του μαθήματος. Αν εξετάσει κανείς τη συγγένεια το
υ
Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας με άλλα Τμήματα, θα διαπιστώσει ότι από τα υπάρχοντα
τμήματα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια το Τμήμα ΔΤ είναι το πλέον πλησιέστερο στο τμήμα που
ονομάζεται στο εξωτερικό “
Industrial

Engineering
” (χωρίς όμως να είναι αντίστοιχο μ
ε αυτό). Σε
ένα παρόμοιο τμήμα λοιπόν είναι απαραίτητο το μάθημα «Θεωρία Ουράς» το οποίο διδάσκεται
σχεδόν σε όλα τα τμήματα
Industrial

Engineering
. Το μάθημα αυτό βρίσκει εφαρμογή σε
συστήματα παραγωγής, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (η θεωρία αυτή ξεκίνησε από

τον
Erlang

που
μελετούσε τις ανάγκες της
AT
&
T
, όπου εργαζόταν, σε τηλεπικοινωνιακές γραμμές), δίκτυα
μεταφοράς, κλπ. Επισυνάπτεται
syllabus

με περιγραφή του μαθήματος.


1. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Εξάμηνο:

ΣΤ΄

Περιεχόμενο:
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια

εκτεταμένη εισαγωγή στις τεχνικές προσομοίωσης με
τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, από το στάδιο κατασκευής των μοντέλων προσομοίωσης,
μέχρι τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις
προγραμματισμού, παρουσιάζοντα
ι οι μεθοδολογίες προσομοίωσης, τόσο με εξειδικευμένες

5

γλώσσες, όσο και με γενικές γλώσσες προγραμματισμού. Περιλαμβάνονται η παραγωγή τυχαίων
αριθμών, οι μέθοδοι δειγματοληψίας, η στατιστική ανάλυση των, η μέθοδος
Monte

Carlo
, οι
τεχνικές ροής χρόνου, και

ο έλεγχος αξιοπιστίας της προσομοίωσης.


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Μάνος Ρουμελιώτης, “Τεχνικές Προσομοίωσης,” Εκδόσεις Επίκεντρο.


Διάγραμμα Μαθήματος

Θέμα
Εβδομάδα


1. Προσομοίωση και μοντέλα συστημάτων
1

2. Ανάπτυξη μοντέλ
ων διακριτών συστημάτων
2
-
3

3. Εξειδικευμένες γλώσσες προσομοίωσης
4
-
5

4. Ανάπτυξη προγραμμάτων προσομοίωσης
6

5. Παραγωγή τυχαίων αριθμών

7

6. Μέθοδοι Δειγματοληψίας

8
-
9

7. Προσομοίωση
Monte

Carlo

10

8. Ανάλυση αποτελεσμάτων

11
-
12

9. Επικύρωση και επαλήθευση

13


Αξιολόγηση:

Εργασία 1:


10%

Εργασία 2:


10%

Τελική εργασία:


30%

Εξετάσεις:


50%

Σύνολο:


100%


2. ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΑΣ

Εξάμηνο
:Περιεχόμενο:

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τη θεωρία ουράς και τις εφαρμογές της σε δ
ιάφορα
συστήματα. Περιλαμβάνει Μαρκοβιανές αλυσίδες, ιδιότητες Μαρκοβιανών αλυσίδων, βασική
δομή των προτύπων Ουράς, παραδείγματα συστημάτων ουράς, η εκθετικής κατανομή και η
κατανομή
Poisson
, διαδικασία γεννήσεων
-
θανάτων, ουρές
M
/
M
/1,
M
/
M
/
m
,
M
/
G
/1,
G
/
M
/1,

o
υρές
με προτεραιότητες, δίκτυα ουρών, εφαρμογές της Θεωρίας Ουράς.


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
:

1.

Σημειώσεις.


Διάγραμμα Μαθήματος

Θέμα
Εβδομάδα

1. Ορισμοί και Ταξινόμηση Ουρών

1

2. Μαρκοβιανές αλυσίδες διακριτού και συνεχούς χ
ρόνου2
-
4

3. Ουρές γεννήσεων
-
θανάτων σε ισορροπία
4

4. Ουρές Μ/Μ/1, Μ/Μ/
m
,
M
/
M
/∞

5
-
6

5. Μαρκοβιανές ουρές σε ισορροπία

7


6

6. Η ουρά
M
/
G
/1


8
-
9

7. Η ουρά
G
/
M
/
m


10

8. Ουρές με προτεραιότητες

11

9. Δίκτυα ουρών


12

10. Εφαρμογές


13Αξιολόγηση
:

Εργασία 1:
=
=
㄰N
=
Εργασία 2:
=
=
㄰N
=
Τελική εργασία:
=
=
㌰P
=
Εξετάσεις:
=
=
㔰R
=
Σύνολο:
=
=
㄰〥
=
=
2.

Πρόταση Κ. Παπαρρίζου, Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής


Α. Διάσπαση μαθήματος

Το μάθημα “
Επιχειρησιακή Έρευνα
” να διασπαστεί στα ακόλουθα τρία:

1.

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είδος Μαθήματος:
Y
ποχρεωτικό

Εξάμηνο:

Δ` εξάμηνο

Περιεχόμενο:

Η προσέγγιση της Επιχειρησιακής Έρευνας στη Μοντελοποίηση. Μορφοποίηση
Προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας και Μελέτη περιπτώσεων. Ανάλυση προβλημάτ
ων
Γραμμικού Προγραμματισμού (
LP
). Γραφική επίλυση προβλημάτων
LP
. Επίλυση προβλημάτων
LP

με τη μέθοδο
Simplex
. Επίλυση προβλημάτων
LP

με χρήση υπολογιστικών πακέτων
Lingo
,
WinQSB
,
Excel
. Δυϊκή Θεωρία και ερμηνεία της. Ανάλυση ευαισθησίας, Εφαρμογές του
Γρ
αμμικού Προγραμματισμού στην Διοίκηση Τεχνολογίας.

Προαπαιτούμενα μαθήματα:
Γραμμική Βελτιστοποίηση και εφαρμογές,

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Διδασκαλία 4 ώρες εβδομαδιαίως:
τρείς
(3) ώρες θεωρία και μία (1) ώρα
εργαστήριο.


2. ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είδος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό

Εξάμηνο:

Ε` εξάμηνο,

Περιεχόμενο:

Βασικοί παράμετροι γράφων, μοντελοποίηση προβλημάτων με τη βοήθεια γράφων.
Προσανατολισμένοι γράφοι, πλήρεις, διμερείς, επίπεδοι γράφοι, υπογράφοι, ισομορφισμός γράφων.
Συνεκτικές

συνιστώσες, εφαρμογές στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Κωδικοποίηση γράφων. Δένδρα
επικάλυψης, Αλγόριθμοι διάσχισης. Βέλτιστα μονοπάτια, αλγόριθμος
Bellman
. Προβλήματα
χρονοπρογραμματισμού,
critical

paths
,
το πρόβλημα του σακιδίου (
knapsack

problem
).

Ροές σε
δ
ίκτυα, μέγιστη ροή, θεώρημα
max

flow
-
min

cut
, δίκτυα με άνω και κάτω φράγματα
χωρητικότητας. Μέγιστη ροή ελάχιστου κόστους
-

εφαρμογές στη σχεδίαση δικτύων. Το πρόβλημα
της Μεταφοράς. Το πρόβλημα της Ανάθεσης. Εφαρμογές της Δικτυακής Βελτιστοποίησης στην
Δ
ιοίκηση Τεχνολογίας.

Προαπαιτούμενα μαθήματα:

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και εφαρμογές

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Διδασκαλία 4 ώρες εβδομαδιαίως:
τρείς
(3) ώρες θεωρία και μία (1) ώρα
εργαστήριο.7

3. ΜΑΘΗΜΑ:
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ

Είδος Μα
θήματος:
Επιλογής

Εξάμηνο:
Ζ` εξάμηνο,

Περιεχόμενο:

Εφαρμογές των Στοχαστικών Μεθόδων Επιχειρησιακής Έρευνας στην Διοίκηση
Τεχνολογίας.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Διδασκαλία 3 ώρες εβδομαδιαίως:
τρείς
(3) ώρες θεωρία.

Η προτεινόμενη διάσπαση του μαθήματος “
Επιχει
ρησιακή Έρευνα
”, σε άλλα τρία δεν
προκαλεί κανένα πρόβλημα επικάλυψης ύλης με άλλα υπάρχοντα μαθήματα. Απεναντίας, πρόκειται
να ωφελήσει σημαντικά τους φοιτητές του Τμήματος
Διοίκησης Τεχνολογίας διότι το γνωστικό
πεδίο της Επιχειρησιακής Έρευνας είναι αρκ
ετά ευρύ και δεν είναι δυνατόν σε ένα εξαμηνιαίο
μάθημα να προλάβει κάποιος να διδάξει αναλυτικά όλα τα αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο,
δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν στην μοντελοποίηση μιας πληθώρας
πραγματικών προβλημάτων από το χώρο
της Διοίκησης Τεχνολογίας, με χρήση μαθηματικών
μοντέλων.


Β. Εισαγωγή νέων μαθημάτων

Στον Τομέα Ψηφιακή Τεχνολογία η προσθήκη ενός μαθήματος επιλογής όπως είναι το “
Αλγόριθμοι
και Εφαρμογές
” θεωρείται απαραίτητο. Σε όλα τα αντίστοιχα Τμήματα, διδάσκονται
τέτοια
μαθήματα ως υποχρεωτικά.


1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είδος Μαθήματος:
Επιλογής

Εξάμηνο:

Γ` εξάμηνο,

Περιεχόμενο:
Θεμελιώδεις δομές δεδομένων: Εισαγωγή, Αναπαράσταση των δομών πίνακα,
εγγραφής και συνόλου, Ακολουθία, Αναζήτηση. Ταξινόμηση: Ε
ισαγωγή, Ταξινόμηση πινάκων,
Εξελιγμένες μέθοδοι ταξινόμησης, Ταξινόμηση ακολουθιών. Αναδρομικοί αλγόριθμοι. Δυναμικές
δομές πληροφοριών: Αναδρομικοί τύποι δεδομένων, Δείκτες, Γραμμικές λίστες, Δομές δέντρου,
Ισορροπημένα δέντρα, Βέλτιστα δέντρα αναζήτησης
. Μετασχηματισμοί κλειδιών
(Κατακερματισμός), Εφαρμογές αλγορίθμων στη Διοίκηση Τεχνολογίας.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Διδασκαλία
4 ώρες εβδομαδιαίως: τρεις (3) ώρες θεωρία και μία (1) ώρα
εργαστήριο.


2. ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝ
ΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Είδος Μαθήματος:
Επιλογής

Περιεχόμενο:

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (
E
&
TA
)
-

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες. Εφαρμογή των προγραμμάτων Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης
-

Επικοινωνιακές Τεχ
νολογίες. Ανάλυση κόστους υλοποίησης
επικοινωνιακών υποδομών. Προϋπολογισμός και μέθοδοι χρηματοδότησης. Αποτίμηση λειτουργίας
και βιωσιμότητα επικοινωνιακών συστημάτων.. Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων και καινοτόμων
στρατηγικών υποβολής προτάσεων
E
&
TA
. (Τεχ
νολογίες Καινοτομίας,
-

Τεχνολογίες
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων). Συνθήκες επιχειρηματικού και εργασιακού Περιβάλλοντος
-

Επικοινωνιακές Τεχνολογίες. Συνοπτική παρουσίαση τεχνολογικών επιλογών. Κανονιστικά θέματα
επικοινωνιακών συστημάτων. Μεθοδολογία ανάλ
υσης αναγκών. Ανάλυση επενδυτών και
προμηθευτών. Μοντέλα εισαγωγής επικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών. Αρχιτεκτονικές
κοστολόγησης και διάρθρωσης τιμολογίων. Εισαγωγή στη δικτυωμένη οικονομία. Δυνατότητες

8

εμπορικών δραστηριοτήτων στο
Internet
. Ο ρόλος τ
ου
Internet

στο στρατηγικό σχεδιασμό
επιχειρήσεων.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Διδασκαλία 4 ώρες εβδομαδιαίως: δύο (2) ώρες θεωρίας και δύο (2) ώρες
εργαστήριο.


3.

Πρόταση Α. Κάτου, διδάσκουσα ΠΔ. 407/80


Α. Εισαγωγή νέων μαθημάτων

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

e

-

Human

Resources

Management

(
e
-
HRM
)

Είδος Μαθήματος:

Επιλογής (μετά το τρίτο εξάμηνο)

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις καινοτομικές και δημιουργικές
απόψεις του σύγχρονου τρόπου διοίκησης των ανθρωπίνων
πόρων στις επιχειρήσεις με τη βοήθεια
των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε αυτές να διατηρήσουν και βελτιώσουν ανταγωνιστικά τους
πλεονεκτήματα στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον.

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:Να

κατανοούν τις σύγχρονες αρχές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.Να συνδέουν τις θεωρίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων με τις νέες τεχνολογίες.Να εφαρμόζουν τις λειτουργίες της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων με τη βοήθεια
των νέων τεχνολογιών σε πραγματικέ
ς περιπτώσεις.

Μέθοδοι διδασκαλίας:

Διαλέξεις:

1,5 ώρες εβδομαδιαίως

Θα πραγματοποιηθούν 14 διαλέξεις. Κάθε διάλεξη θα περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο θέμα από τη
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων έμφαση θα δοθεί:

o

Σε
αναλύσεις περιπτώ
σεων,

για να βοηθηθούν οι φοιτητές να αναπτύξουν την κριτική τους
σκέψη σε θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

o

Σε
ομαδικές συζητήσεις,

για να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τα
θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρ
ων.

Εργαστήρια:

1,5 ώρες εβδομαδιαίως

Οι διαλέξεις θα συνοδεύονται από αντίστοιχα εργαστήρια. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων
έμφαση θα δοθεί:

o

Στις διαδικασίες συλλογής στοιχείων σχετικών με τη Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων.

o

Στις διαδικασίες ελέγχου της π
οιότητας των στοιχείων.

o

Στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για τη διερεύνηση της επιδόσεως των επιχειρήσεων
αναφορικά με την επιχειρηματική στρατηγική και τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

o

Εξοπλισμός:

Χρειάζονται τα πακέτα
SPSS

και
LISREL

(το Πανεπιστήμιο Μακε
δονίας διαθέτει
και τα δύο αυτά πακέτα).

Ομαδικές εργασίες:

o

Θα πραγματοποιηθεί μια διάλεξη σχετικά με τη Μεθοδολογία Οργανώσεως και Συγγραφής της
Ομαδικής Εργασίας.

o

Η κάθε ομάδα φοιτητών θα παρουσιάσει την εργασία της στο τέλος της σειράς των διαλέξεων.

Π
ροαπαιτούμενα μαθήματα:

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία, Μαθηματικά Ι,
Πληροφορική Τεχνολογία και Εφαρμογές, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Περιεχόμενο:

Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στις παρακάτω ενότητες:

1. Το υπόβαθρο στη Διοίκηση Ανθρωπ
ίνων Πόρων


9

o

Στελέχωση (Ανάλυση και Περιγραφή εργασίας, Προγραμματισμός θέσεων εργασίας,
Προσέλκυση εργαζομένων, Επιλογή εργαζομένων)

o

Εκπαίδευση (Κατάρτιση ανθρωπίνου δυναμικού, Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού)

o

Αμοιβές (Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων, Αμοιβέ
ς εργαζομένων)

o

Σχέσεις (Εργασιακές σχέσεις, Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων)

b)

Οι νέες απόψεις στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

o

e
-

Στελέχωση

(e
-

Staffing)

o

e
-

Εκπαίδευση

(e
-

Learning)

o

e
-

Αμοιβές

(e
-

Rewarding)

o

e
-

Σχέσεις

(e


Relations)

c)

Η σύνδεση της Διοίκ
ησης Ανθρωπίνων Πόρων με τις Νέες Τεχνολογίες

o

Σύνδεση ανθρωπίνων πόρων, επιχειρηματικής στρατηγικής και επίδοσης της
επιχείρησης.

o

Υποδείγματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (καθολικά, συμπτωματικά,
διαμορφωτικά, ταυτόχρονα).

o

Σύνδεση υποδειγμάτων Διοίκησης Ανθρ
ωπίνων Πόρων με τις νέες τεχνολογίες.

Αξιολόγηση:

Γραπτές Εξετάσεις στις οποίες θα δοθούν 4 θέματα, από τα οποία ο φοιτητής καλείται να
απαντήσει σε δύο μόνον θέματα. (70%)

Ομαδικής Εργασίας: Όλοι οι φοιτητές σε μια ομάδα παίρνουν τον ίδιο βαθμό.(30%)

Παρ
ατηρήσεις:

o

Η Ομαδική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική.

o

Τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά. Φοιτητής που δεν παρακολούθησε το 1/3 των εργαστηρίων
δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στις εξετάσεις.

o

Οι φοιτητές που δε θα λάβουν μέρος στις Ομαδικές Εργασίες αξιολογούν
ται με τις γραπτές
μόνον εξετάσεις, με άριστα το βαθμό 7.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:Ξηροτύρη
-
Κουφίδου, Στέλλα (2001)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
3
η

έκδ. Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις Ανικούλα.Παπαλεξανδρή, Νάνσυ και Μπουραντάς, Δημήτρης (2003)
Διοίκηση Ανθρωπίνω
ν Πόρων.
Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.Τερζίδης, Κώστας και Τζωρτζάκης, Κώστας (2004)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
Αθήνα:
Rosili
.Χυτήρης, Λεωνίδας (2001)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
Αθήνα
: Interbooks.Armstrong, Michael (2003)
A Handbook of Human Resource Manageme
nt.
9
th

ed. London:
Kogan Page.Bratton, John and Gold, Jeffrey (2003)
Human Resource Management: Theory and Practice.
3
rd

ed. New York: Palgrave Macmillan.Hall, Laura, Torrington, Derek and Taylor, Stephen (2004)
Human Resource Management.
London: FT Pre
ntice Hall.Jöreskog, K.G. & Sörbom, D. (2004)
LISREL 8.7 for Windows [Computer Software].

Lincolnwood, IL: Scientific Software International, Inc.Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2006) Human resource management systems and organizational
performance: a test
of a mediating model in the Greek manufacturing context.
International
Journal of Human Resource Management,
17(7): 1223
-
1253.


10Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007) The effect of human resource management policies on
organizational performance in Greek manufa
cturing firms.
Thunderbird International Business
Review,
49(1): 1
-
35.Katou, A. Anastasia (
accepted, 2008
) e
-
Resourcing as an effective function of e
-
HRM
performance linkage models. In:
Torres
-
Coronas, Teresa and Arias
-
Oliva, Mario, eds.
Encyclopedia of H
uman Resources Information Systems: Challenges in e
-
HRM.

London: Idea
Group Publishing.Marchington, Mick and Wilkinson, Adrian (2005)
Human Resource Management at Work.
London: Chartered Institute of Personnel Management.Strohmeier, S. (2007) Research in

e
-
HRM: Review and implications.
Human Resource
Management Review.
17: 19
-
37.Torres
-
Coronas, Teresa and Arias
-
Oliva, Mario (2005)
e
-
Human Resources Management:
Managing Knowledge People.

London: Idea Group Publishing.


2.
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ


Human Resources Management (HRM)

Είδος Μαθήματος:

Υποχρεωτικό (3
ο

Εξάμηνο)

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις διαδικασίες του σύγχρονου
τρόπου διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στις επιχειρήσ
εις, έτσι ώστε αυτές να διατηρήσουν και
βελτιώσουν ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.


Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:Να κατανοούν τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.Να αναγνωρίζουν τις βασικές

θεωρίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.Να εφαρμόζουν τις λειτουργίες της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων σε πραγματικές
περιπτώσεις.

Μέθοδοι διδασκαλίας:


Ώρες παρακολούθησης: 3 ώρες εβδομαδιαίως

Διαλέξεις:

Θα πραγματοποιηθούν 14 διαλέξεις. Κάθε διάλεξη θ
α περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο
θέμα από τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων έμφαση θα δοθεί:

o

Σε
αναλύσεις περιπτώσεων,

για να βοηθηθούν οι φοιτητές να αναπτύξουν την
κριτική τους σκέψη σε θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

o

Σε
ομαδ
ικές συζητήσεις,

για να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να κατανοήσουν
καλύτερα τα θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων.

Ομαδικές εργασίες:

Θα πραγματοποιηθεί μια διάλεξη σχετικά με τη Μεθοδολογία Οργάνωσης και Συγγραφής της
Ομαδικής

Εργασίας.

Η κάθε ομάδα φοιτητών θα παρουσιάσει την εργασία της στο τέλος της σειράς των διαλέξεων.


Προαπαιτούμενα μαθήματα:

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία

Περιεχόμενο:

Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στις παρακάτω ενότητες:

1.

Εισαγωγή στη

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

2.

Στελέχωση (Ανάλυση και Περιγραφή εργασίας, Προγραμματισμός θέσεων εργασίας,
Προσέλκυση εργαζομένων, Επιλογή εργαζομένων)

3.

Εκπαίδευση (Κατάρτιση ανθρωπίνου δυναμικού, Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού)


11

4.

Αμοιβές (Αξιολόγηση απόδοσης εργα
ζομένων, Αμοιβές εργαζομένων)

5.

Σχέσεις (Εργασιακές σχέσεις, Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων)

6.

Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων σε σύγχρονο περιβάλλον (Στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων
πόρων, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων σε διεθνές περιβάλλον)

Αξιολόγηση φοιτητών:

Γραπτέ
ς Εξετάσεις στις οποίες θα δοθούν 4 θέματα, από τα οποία ο φοιτητής καλείται να
απαντήσει σε δύο μόνον θέματα.(70%)

Ομαδικής Εργασίας: Όλοι οι φοιτητές σε μια ομάδα παίρνουν τον ίδιο βαθμό.(30%)

Παρατηρήσεις:

o

Η Ομαδική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική.

o

Οι φοι
τητές που δε θα λάβουν μέρος στις Ομαδικές Εργασίες αξιολογούνται με τις γραπτές
μόνον εξετάσεις, με άριστα το βαθμό 7.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:Ξηροτύρη
-
Κουφίδου, Στέλλα (2001)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
3η έκδ. Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις Ανικούλα.Παπαλεξα
νδρή, Νάνσυ και Μπουραντάς, Δημήτρης (2003)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.Τερζίδης, Κώστας και Τζωρτζάκης, Κώστας (2004)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
Αθήνα:
Rosili
.Χυτήρης, Λεωνίδας (2001)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
Αθήνα
: Interbooks.A
rmstrong, Michael (2003)
A Handbook of Human Resource Management.
9
th

ed. London:
Kogan Page.Bratton, John and Gold, Jeffrey (2003)
Human Resource Management: Theory and Practice.
3
rd

ed. New York: Palgrave Macmillan.Hall, Laura, Torrington, Derek and Ta
ylor, Stephen (2004)
Human Resource Management.
London: FT Prentice Hall.Hook, Caroline and Hook, Margaret (2005)
Introducing Human Resource Management.
London: FT Prentice Hall.Marchington, Mick and Wilkinson, Adrian (2005)
Human Resource management at
Work.
London: Chartered Institute of Personnel Management.Storey, John (2000)
Human Resource Management: A critical Text.

London: Thomson
Learning.Tyson, Shaun and York, Alfred (2000)
Essentials of HRM.
4
th

ed. London: Butterworth


Heinemann.


4.

Πρόταση Μ
. Σύρπη,
διδάσκουσα ΠΔ. 407/80

Η επιλογή, αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας, των μαθηματικών αντικειμένων που πρέπει να
διδάσκονται στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας έχουν άμεση σχέση με τον επαγγελματικό
προσανατολισμό, την «κατεύθυνση του πτυχίου».

Το ερώτημ
α, δηλαδή, είναι: «Πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνώσεις Τεχνολογίας» ή
«Πτυχιούχοι Τεχνολογίας με γνώσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων;». ι πτυχιούχοι του τμήματος, όταν
βγουν στην αγορά εργασίας, να μπορούν να αξιολογούν και να αξιοποιούν τις Νέες Τε
χνολογίες σε
όφελος των Επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, για τα μαθηματικά υπάρχει ένας βασικός στόχος. Οι φοιτητές να
αποκτήσουν το ελάχιστο των μαθηματικών γνώσεων που απαιτείται για να μπορούν να

12

παρακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
άλλα μαθήματα. Το περιεχόμενο όλων των
άλλων μαθημάτων καθορίζει το περιεχόμενο των μαθηματικών, σε «πλάτος και σε βάθος».

Παρακάτω, αναφέρονται κάποιες σκέψεις για τη διδασκαλία και το περιεχόμενο των μαθηματικών
αντικειμένων που διδάσκονται στο τμήμα.


Α. Πρόταση για τα Μαθηματικά Ι του 1
ου

εξαμήνου


Μέθοδος διδασκαλίας:

5 ώρες

Περιεχόμενο:

Βασικά Μαθηματικά

1.

ΛογάριθμοιΟρισμός


Φυσικοί και Δεκαδικοί ΛογάριθμοιΠράξεις και βασικές ιδιότητες των λογαρίθμων

2.

ΤριγωνομετρίαΤριγωνομετρικός Κύκλος και Ακτινια
κό Μέτρο ΓωνίαςΤριγωνομετρικοί ΑριθμοίΤριγωνομετρικές Ταυτότητες


Τριγωνομετρικές Εξισώσεις

3.

Οι Μιγαδικοί ΑριθμοίΟρισμός και Πράξεις των Μιγαδικών ΑριθμώνΤριγωνομετρική Μορφή των Μιγαδικών ΑριθμώνΡίζες Μιγαδικών ΑριθμώνΤύπος
EulerΕκθετική Μορφή τ
ων Μιγαδικών Αριθμών

Διαφορικός λογισμός

1.

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής

Εισαγωγή στις συναρτήσεις


Επανάληψη βασικών ορισμών και εννοιώνΕκθετική και Λογαριθμική ΣυνάρτησηΤριγωνομετρικές Συναρτήσεις και οι Αντίστροφές τουςΜιγαδικές Συναρτήσεις

2.

ΠαράγωγοιΚλίση Καμπύλης


Εφαπτομένη Καμπύλης


Η παράγωγος ως Ρυθμός Μεταβολής


Παράγωγος και Διαφορικό ΣυνάρτησηςΚανόνες
Παραγώγισης
Κανόνας

Αλυσιδωτής ΠαραγώγισηςΠαραγώγιση
Μιγαδικών Συναρτήσεων

Ολοκληρωτικός λογισμός


5.

Αντιπαράγωγος Συνάρτησης


Αόριστα και

Ορισμένα Ολοκληρώματα

6.

Τύποι και Κανόνες Ολοκλήρωσης

7.

Μέθοδοι ΟλοκλήρωσηςΗ Μέθοδος της ΑντικατάστασηςΜερικά ΚλάσματαΟλοκλήρωση κατά Παράγοντες

8.

Ολοκλήρωση Μιγαδικών Συναρτήσεων

Ανάλυση
fourier

1.

Ακολουθίες


Άπειρες Σειρές


13

2.

Τριγωνομετρικές Σειρές και Σειρές

Fourier

3.

Μετασχηματισμός
Fourier

Παραλείπονται, από το παλιό πρόγραμμα σπουδών, οι Εφαρμογές σε Τεχνοοικονομικά Θέματα, τα
Στοιχεία Διαφορικών Εξισώσεων και Εξισώσεων Διαφορών.
Η προτεινόμενη ύλη έχει διαμορφωθεί
με στόχο να καλύψει τα κεφάλαια εκείνα που
είναι απαραίτητα κυρίως για τα μαθήματα της
Τεχνολογίας.

Ωστόσο η ύλη είναι και πάλι μεγάλη σε έκταση και αρκετά δύσκολη


δεδομένου του χαμηλού
επιπέδου μαθηματικών γνώσεων που έχουν οι φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα.


Β. Πρόταση για τα Μαθηματικά ΙΙ τ
ου 2
ου

εξαμήνου

Διανύσματα
-

πίνακες

1.

ΔιανύσματαΔιανύσματα


Πράξεις ΔιανυσμάτωνΕσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων

2.

Πίνακες
-

ΟρίζουσεςΠράξεις ΠινάκωνΟρίζουσες

Γραμμικά συστήματα

1.

Γραμμικά Συστήματα

Η μέθοδος της Απαλοιφής
GaussΗ Μέθοδος του Επαυξημένου Π
ίνακαΤαξινόμηση Γραμμικών Συστημάτων


Εύρεση Αντίστροφου ΠίνακαΔιανυσματική Μορφή των Γραμμικών Συστημάτων


Γεωμετρική Ερμηνεία


Γραμμικός
Συνδυασμός


Τάξη ΠίνακαΟμογενή Γραμμικά Συστήματα

Διανυσματικοί χώροι

1.

Γραμμική Ανεξαρτησία και Γραμμική Εξάρτ
ηση Διανυσμάτων

2.

Διανυσματικοί Χώροι


Βάση και Διάσταση

3.

Διανυσματικοί Υποχώροι

4.

Ιδιοτιμές


Ιδιοδιανύσματα

5.

Γραμμικοί Μετασχηματισμοί


Από την παλιά ύλη των Μαθηματικών ΙΙ, έχουν αφαιρεθεί τελείως τα κεφάλαια των Διακριτών
Μαθηματικών, τα οποία δεν χρειάζοντ
αι σε κάποιο από τα μαθήματα των επόμενων εξαμήνων,
αντίθετα με τη Γραμμική Άλγεβρα η οποία για το λόγο αυτό πρέπει να διδαχτεί αναλυτικά. Τα
Διακριτά Μαθηματικά μπορούν να εισαχθούν στο Πρόγραμμα Σπουδών ως μάθημα επιλογής.


Γ. Πρόταση για τα Μαθηματικά
στα επόμενα έτη


Γ1. Στατιστική και πιθανότητες

Μέχρι τώρα, η έμφαση δίνεται στη διδασκαλία της Στατιστικής. Επομένως από τη Θεωρία των
Πιθανοτήτων διδάσκονται αυτά που είναι απαραίτητα για την Στατιστική. Εδώ, μάλλον, θα πρέπει
να υπάρξουν δύο διαφορετικά

μαθήματα, ένα μάθημα Θεωρίας Πιθανοτήτων και ένα μάθημα
Στατιστικής.
Η άρτια γνώση και η κατανόηση των πιθανοτήτων είναι απαραίτητη για προϋπόθεση
για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων (μεταξύ των οποίων η Στατιστική, οι Τηλεπικοινωνιακές
Τεχνολογίες, οι Οικ
ονομικές Προβλέψεις και Εκτιμήσεις, η Επιχειρησιακή Έρευνα)


14

Μαθήματα όπως η Στατιστική οι Οικονομικές Προβλέψεις και Εκτιμήσεις και η Επιχειρησιακή
Έρευνα


τα οποία θεωρώ σημαντικά για το πρόγραμμα σπουδών


πρέπει να έχουν σαν στόχο τις
Εφαρμογές. Δηλαδ
ή, τη χρήση μεθόδων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Για να γίνει όμως
αυτό, θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν έτοιμα τα μαθηματικά «εργαλεία» που είναι απαραίτητα. Η
καλή γνώση των Πιθανοτήτων, και η κατανόηση των βασικών εννοιών τους, θα επιτρέψει μια
π
ερισσότερο ουσιαστική και αποτελεσματική και χρήσιμη διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων.
Τα μαθήματα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής, μπορούν να διδαχτούν στο Γ΄ και Δ΄
Εξάμηνο, αντίστοιχα.

Στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, η Στατιστική διδάσκεται στο Γ΄

Εξάμηνο, ενώ στο Δ΄ Εξάμηνο
διδάσκεται η Επιχειρησιακή Έρευνα. Η Επιχειρησιακή Έρευνα μπορεί να διδαχτεί


και ίσως θα ήταν
καλύτερα


σε κάποιο από τα επόμενα εξάμηνα (Ε΄ ή ΣΤ΄)

Περιεχόμενο:

Πιθανότητες
-

Σύνολα και Πιθανότητες


1.

Δειγματοχώρος


Γεγονότα

2.

Δεσμευμένη Πιθανότητα


Ολική Πιθανότητα

3.

Θεώρημα
BayesΑνεξαρτησία Γεγονότων

4.

Πιθανότητες με Συνδυαστική

Τυχαίες μεταβλητές
-

κατανομές

1.

Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές


Συναρτήσεις Πιθανότητας

2.

Παράμετροι Κατανομών (Μέση Τιμή


Διασπορά


Ροπές)

3.

Συνεχείς Τυ
χαίες Μεταβλητές

4.

Θεωρητικές Κατανομές

5.

Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών

Στοχαστικές διαδικασίες

1.

Διαδικασίες
Markov

Στατιστική
-

Περιγραφική Στατιστική

1.

Πληθυσμός


Δείγμα


Είδη Μεταβλητών

2.

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων


Απογραφή και Τεχνικές Δειγματοληψίας

3.

Σ
τατιστικοί Πίνακες


Συχνότητες


Γραφικές Παραστάσεις

4.

Μέτρα Θέσης και Διασποράς

Εκτιμητική

1.

Δειγματικές Κατανομές

2.

Κατανομές Αθροισμάτων Τυχαίων Μεταβλητών

3.

Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

4.

Εκτιμητές σε Σημείο και σε Διάστημα

Επαγωγική Στατιστική

1.

Έλεγχοι Υποθέσεων


Γ
2. Επιχειρησιακή έρευνα

Νομίζω ότι για την Επιχειρησιακή Έρευνα, ισχύει ότι για την Στατιστική και τις Οικονομικές
Προβλέψεις και Εκτιμήσεις. Δηλαδή να έχει σαν στόχο τη χρήση των μεθόδων και την ερμηνεία. Το
μάθημα αυτό θα μπορούσε να είναι και το τελευτα
ίο από τα αντικείμενα των μαθηματικών που
διδάσκονται και να γίνεται στο ΣΤ΄ Εξάμηνο. Μπορεί να είναι ένα ενδιαφέρον, χρήσιμο και όχι
ιδιαίτερα δύσκολο μάθημα. Στο Δ΄ Εξάμηνο που διδάσκεται τώρα, δεν υπάρχει από τους φοιτητές,
όχι τόσο η γνώση, αλλά η ωριμ
ότητα να το κατανοήσουν. Το περιεχόμενο του μαθήματος μπορεί να

15

παραμείνει ως έχει.


Γ3. Πρόταση για μαθήματα επιλογής

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Περιεχόμενο:

Σύνολα
-

σχέσεις

1.

Σύνολα


Πράξεις Συνόλων

2.

Σχέσεις και Συναρτήσεις

3.

Ιδιότητες σχέσεων


Σχέσεις Ισοδυναμία
ς

Άλγεβρες και αλγόριθμοι

1.

Άλγεβρες και λογική


Λογικές εκφράσεις

2.

Μαθηματικές αποδείξεις


Μαθηματική επαγωγή

3.

Αλγόριθμοι

Στοιχεία από τη θεωρία των γραφημάτων

1.

Εισαγωγή


Βασικοί Ορισμοί

2.

Ιδιότητες και Τύποι Γραφημάτων

3.

Επίπεδα Γραφήματα


Ισομορφισμοί Γραφη
μάτων

4.

Ακολουθίες και ασυμπτωτικοί συμβολισμοί
-

αναδρομικές εξισώσεις


5.

Πρόταση Ι. Νικολαΐδη,
διδάσκων ΠΔ. 407/80


Α. Προσθήκη νέων μαθημάτων & Αναπροσαρμογή Περιεχομένου υπαρχόντων μαθημάτων


1. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
=
Περιεχόμενο:

-

Πλ
ηθωρισμός και κόστος κεφαλαίου.
=
J
=
Επενδυτικά σχέδια
J
=
χρονική μεταβολή τιμών.
=
J
=
Η παραγωγική μονάδα: παραγωγικός και βοηθητικός εξοπλισμός, πάγια
περιουσιακά στοιχεία.
=
J
=
Οικονομικά χαρακτηριστικά μιας επένδυσης: κόστος επένδυσης,
υπολειμματική αξία, ωφέλιμ
η ζωή, έσοδα, δαπάνες, αποσβέσεις (μέθοδοι
απόσβεσης), χρηματορροές κλπ.
=
J
=
Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων (παρούσα αξία, μελλοντική αξία,
Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης, περίοδος
αποπληρωμής της αρχικής επένδυσης, Δείκτης Οφέλους
J
Κόστους
κλπ.).
=
J
=
Σύγκριση εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών.
=
J
=
Μελέτες σκοπιμότητας, τεχνικοοικονομικές μελέτες.
=
J
=
Ανάλυση νεκρού σημείου.
=
J
=
Περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies).
=
Μέθοδος Διδασκαλίας:
Προφορικές παραδόσεις (13 εβδ. x 3 ώρες, κατά βάση θεωρίας
, αλλά
και ασκήσεων) και 1 κατ’ οίκον εργασία.
=
=
2. ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
=
Εξάμηνο:
Γ’
=
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ
=
Περιεχόμενο:

-

Γενικές έννοιες: πληθυσμός, δείγμα, στατιστικό μέγεθος κλπ.
=
J
=
Συλλογή στατιστικών στοιχείων: απογρα
φή και τεχνικές δειγματοληψίας.
=

16

-

Ταξινόμηση στατιστικών στοιχείων: με κλάσεις ή/και γραφικές
παραστάσεις.
=
J
=
Kατανομές συχνότητας. Χαρακτηριστικές τιμές θέσης και διασποράς.
=
J
=
Γενικές έννοιες θεωρίας πιθανοτήτων: δοκιμή, δειγματικός χώρος, απλά
και σύνθετα
=
γεγονότα κλπ.
=
J
=
Υπό συνθήκη πιθανότητα. Θεώρημα Bayes.
=
J
=
Συναρτήσεις πιθανότητας.
=
J
=
Ασυνεχείς κατανομές: Διωνυμική, Poisson κλπ.
=
J
=
Συνεχείς κατανομές: Κανονική, Εκθετική κλπ.
=
Μέθοδος Διδασκαλίας:
Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 2 ώρες θεωρία και 2
ώρες
ασκήσεις) και 2
J
3 κατ’ οίκον εργασίες.
=
=
3. ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
=
Εξάμηνο:

Δ’
=
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Στατιστική Ι
=
Περιεχόμενο

-

Κατανομές δειγματοληψίας.
=
J
=
Κεντρικό οριακό θεώρημα.
=
J
=
Σημειακές εκτιμήσεις.
=
J
=
Ιδιότητες
=
εκτιμητριών.
=
J
=
Διαστήματα εμπιστοσύνης.
=
J
=
Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος.
=
J
=
Θεωρία και εφαρμογές ελέγχου υποθέσεων.
=
J
=
Έλεγχος προσαρμογής δεδομένων σε ορισμένη κατανομή.
=
J
=
Συναρτήσεις πιθανότητας πολλών τυχαίων μεταβλητών: μαθηματική
προσδοκία, μεταβλητ
ότητα, συμμεταβλητότητα, συντελεστής συσχέτισης
κλπ.
=
J
=
Παλινδρόμηση
J
=
Συσχέτιση: γραμμική παλινδρόμηση δύο και
περισσοτέρων μεταβλητών, μη γραμμική παλινδρόμηση, συσχέτιση.
=
Μέθοδος Διδασκαλίας
: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρε
ς
ασκήσεις) και 2
J
3 κατ’ οίκον εργασίες.
=
=
4. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ Ι
=
Εξάμηνο:

Ε’
=
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:
Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ
=
Περιεχόμενο

-

Γενικές έννοιες: μαθηματικό πρότυπο, μεταβλητή, παράμετροι
αντικειμενικών συναρτήσεων, περιορισμ
οί.
=
J
=
Γραμμικός προγραμματισμός: μέθοδος Simplex, αναθεωρημένη μέθοδος
Simplex, δυϊκή θεωρία, δυϊκή μέθοδος Simplex.
=
J
=
Ανάλυση ευαισθησίας.
=
J

Πρότυπο μεταφοράς.
=
J
=
Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού με χρήση Η/Υ.
=
J
=
Ακέραιος προγραμματισμός.
=
J
=
Μέθοδοι πρόβ
λεψης: μεθοδολογικά εργαλεία στις μεθόδους πρόβλεψης.
=
J
=
Χρονοσειρές.
=
J
=
Εγκυρότητα και αξιοπιστία στις μεθόδους πρόβλεψης.
=

17

-

Μέθοδοι κινούμενων μέσων και εκθετικής εξομάλυνσης.
=
J
=
Χρήση λογιστικών φύλλων Η/Υ στις μεθόδους πρόβλεψης.
=
Μέθοδος Διδασκαλίας
: Προ
φορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες
ασκήσεις) και 2
J
3 κατ’ οίκον εργασίες.
=
=
5. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΙΙ
=
Εξάμηνο: ΣΤ΄
=
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:
Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ
=
Περιεχόμενο

-

Στοχαστικές διαδικασίες
J
=
Μαρκοβιανές
=
αλυσίδες.
=
J
=
Θεωρία Αναμονής: κατηγορίες και παραδείγματα φαινόμενων αναμονής.
=
J
=
Διαδικασία αφίξεων Ρoisson.
=
J
=
Διαδικασία «γέννησης
J
θανάτου».
=
J
=
Συστήματα αναμονής με μία ή περισσότερες θέσεις εξυπηρέτησης, με
περιορισμένο ή άπειρο μήκος ουράς, με περιορισμ
ένο ή άπειρο πληθυσμό,
με προτεραιότητα στη σειρά εξυπηρέτησης.
=
J
=
Προσομοίωση: σχεδίαση, ανάλυση και δημιουργία μιας προσομοίωσης.
=
J
=
Τυχαίοι αριθμοί και γεννήτριές τους.
=
J
=
Προσομοιωτική δειγματοληψία.
=
J
=
Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης.
=
J
=
Εφαρ
μογές προσομοίωσης σε προβλήματα οργάνωσης και επιχειρησιακής
έρευνας.
=
J
=
Εφαρμογές προσομοίωσης σε λογισμικό προσομοίωσης (Crystal Ball).
=
Μέθοδος Διδασκαλίας
: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα
ασκήσεις) και 2 κατ’οίκον εργασίες
K
=
=
6. ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
=
Εξάμηνο:

Ε’
=
Περιεχόμενο

-

Προγραμματισμός, λειτουργία και έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας για
επιχειρήσεις και οργανισμούς.
=
J
=
Σύνθετες αλυσίδες αποτελούμενες από παραγωγικές μονάδες, αποθήκες,
ενδιάμεσα ση
μεία διανομής και τελικά σημεία διάθεσης (διαφορετικών
ενδεχομένως επιχειρήσεων).
=
J
=
Απαιτήσεις οργάνωσης και σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.
=
J
=
Επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας
(π.χ. προμήθειες, διαχείριση αποθεμάτων, ο
ργάνωση δικτύου διανομής,
κλπ.).
=
J
=
Αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες: αίτια δημιουργίας τους.
=
J
=
Διαφορές εμπρόσθιων
J
=
αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων.
=
J
=
Διαδικασίες ανακατασκευής
=
Μέθοδος Διδασκαλίας
: Προφορικές παραδόσεις (13 εβδομάδες x 2 ώρες θεωρία κ
αι 1 ώρα
ασκήσεις) και 2 κατ’ οίκον εργασίες.
=
=
6.

Πρόταση Α. Ματόπουλου,
διδάσκων ΠΔ. 407/80

Προσθήκη εργαστηριακών ωρών (2
-
3) για εξάσκηση των φοιτητών σε πληροφοριακά συστήματα
(πχ. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών
-

WMS
). Το εργαστήριο κατά τη γνώ
μη μου
θα μπορούσε να ενταχθεί είτε στο μάθημα Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Ε’ εξάμηνο) είτε στο

18

μάθημα Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης (Γ’ εξάμηνο). Η μη πρακτική εφαρμογή και
εξάσκηση κάποιου σχετικού πληροφοριακού συστήματος δημιουργεί ένα μεγάλο κεν
ό μεταξύ
θεωρίας και πράξης. Οι απόφοιτοι του τμήματος λοιπόν, ενώ έχουν ακούσει πάρα πολλά σε σχέση
με τα πληροφορικά συστήματα (ΠΣ), τελειώνοντας το τμήμα δεν θα έχουν έρθει σε επαφή (από
όσο γνωρίζω) και δεν θα έχουν εξασκηθεί καθόλου. Η προστιθέμενη α
ξία στις γνώσεις των
αποφοίτων θα είναι πολύ μεγάλη. Ήδη σε πολλές σχετικές θέσεις εργασίας απαιτείται/ ζητείται η
γνώση ενός τέτοιου ΠΣ.

Σχετικά με την προμήθεια ενός τέτοιου ΠΣ, υπάρχουν εταιρίες (μεγάλες και μικρές, ελληνικές και
πολυεθνικές) οι οποίες
μπορούν να εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα είτε εντελώς δωρεάν, είτε με
μικρό αντίτιμο, καθώς υπάρχει μια ανταποδοτικότητα για αυτές με την έννοια ότι τα συστήματα
τους γίνονται γνωστά στα μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων.


7.

Πρόταση Φ. Κίτσιου,
διδάσκων ΠΔ. 4
07/80


Α. Διάσπαση Μαθημάτων

Προτείνεται τα μαθήματα Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών να διαχωριστεί σε δύο
μαθήματα:

1.

Μάθημα:

«Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ», που να διδάσκεται σε αρχικό εξάμηνο και να
περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ και

2.

Μάθημα:

«Μάρκετινγκ Υπηρεσιών», σε κάποιο εξάμηνο αργότερα ώστε να δίνεται η
ανάλογη σημασία στην έννοια των υπηρεσιών ως προστιθέμενη αξία στους κλάδους νέας
τεχνολογίας και έντασης γνώσης


Β. Μετονομασία Μαθημάτων

Το μάθημα «Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών» ν
α μετονομαστεί σε «Διοίκηση Παραγωγής» ή
«Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής» όπου σε συνδυασμό με τις «Τεχνολογίες Σχεδιασμού»
και τις «Τεχνολογίες Παραγωγής» αλλά και την «Έρευνα Προϊόντων» να καλύπτουν σε αρκετά
ικανοποιητικό βαθμό τη γνώση όσο αφορά στ
η μελέτη των Νέων Προϊόντων από τη σύλληψη της
ιδέας τους μέχρι και τη διάθεσή τους στην αγορά.

Όσο αφορά στις υπηρεσίες, η παραγωγή και ανάπτυξη των οποίων αποτελεί σχετικά νέο
αντικείμενο μελέτης, με λιγότερη διαθέσιμη θεωρία σε σχέση με τα απτά προϊόντ
α αλλά αυξημένη
σημασία για τον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και ως χώρα
παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών να καλύπτεται επιπλέον από το μάθημα «Διαχείριση
Καινοτομίας στην Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών» και το «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών»
.

Τέλος το μάθημα της «Ηγεσίας» κρίνεται απαραίτητο για την απόκτηση των γνώσεων και των
δεξιοτήτων εκείνων που είναι απαραίτητες σε μεσαία και ανώτερα στελέχη που επιφορτίζονται με
ευθύνες κυρίως υιοθέτησης και εφαρμογής νέων τεχνολογικών αλλαγών και πρέπ
ει να
διαχειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο το προσωπικό της εκάστοτε επιχείρησης.


Γ. Προσθήκη νέων μαθημάτων


Γ1. Προσθήκη μαθήματος Ηγεσίας

Η ηγεσία ως όρος, χρησιμοποιείται να περιγράψει ένα ιδιαίτερο συνδυασμό προσωπικών ποιοτικών
χαρακτηριστικών, «έν
α τρόπο ζωής», τα οποία χαρακτηριστικά ενθαρρύνουν και προσελκύουν
τους άλλους να ακολουθήσουν. Ηγεσία είναι η ικανότητα να θέτει κανείς στόχους και να επινοεί
τρόπους για την επίτευξή τους. Η αντίληψη ότι ένα άτομο διαθέτει ηγετικά χαρακτηριστικά,

19

σημαίνε
ι πρακτικά ότι εφαρμόζει με επιτυχία ένα σύνολο από πρακτικές οι οποίες διδάσκονται και
καλλιεργούνται.

Τα μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων είναι έντονα επιφορτισμένα με
μεγάλες ευθύνες κυρίως ως προς την επιτυχή ολοκλήρωση μεγάλων τε
χνολογικών και διοικητικών
αλλαγών και είναι απαραίτητες οι γνώσεις και δεξιότητες αξιοποίησης των πόρων (ανθρώπινου
δυναμικού, μέσων αλλά και του διαθέσιμου χρόνου τους) για την επίτευξη βέλτιστων
αποτελεσμάτων.

Το μάθημα της ηγεσίας θα βοηθήσει τους φοιτ
ητές να αποκτήσουν τις γνώσεις για τις πλέον
σύγχρονες και αναγνωρισμένες πρακτικές ηγεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:Να αναπτύξουν με πρακτικούς τρόπους τις ηγετικές τους ικανότητες.Nα κατανοήσουν τον ρ
όλο της Ηγετικής Ομάδας ενός Οργανισμού, όπως αυτός
προσδιορίζεται από τις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης.Να γνωρίσουν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αποτελεσματικής Διοίκησης,
ειδικότερα σε θέματα Ηγεσίας

Περιεχόμενο

Ενότητα #1
=
Ο ρόλος της ηγ
εσίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς (δεσμός μεταξύ
ηγεσίας και διοίκησης)
=
Ενότητα #2
=
Χαρακτηριστικά, γνωρίσματα και δεξιότητες του ηγέτη ως πρότυπο συμπεριφοράς
και πρακτικής εφαρμογής των αξιών της επιχείρησης
=
Ενότητα #3
=
Θεωρίες και μοντέλ
α ηγεσίας
J
=
Παρουσίαση επιτυχημένων σχετικών πρακτικών
από βραβευμένες επιχειρήσεις/ οργανισμούς
=
Ενότητα #4
=
Θεωρία Χ και Υ (McGregor)
=
Ενότητα #5
=
Δίκτυο ηγεσίας

=
Διοικητικό πλέγμα (Blake & Mouton)
=
Ενότητα #6
=
Οι Ηγέτες ως διευκολυντές των αλλαγών και υπο
στηρικτές καινοτομιών και
αλλαγών σε δομές και συστήματα (ενεργός εμπλοκή των ηγετών σε όλα τα στάδια
των αλλαγών π.χ. εντοπισμός και αξιολόγηση ευκαιριών, προετοιμασία για την
αλλαγή, διαμόρφωση κουλτούρας επιχειρηματικής αρίστευσης
=
Ενότητα #7
=
Δημιουργία
=
και λειτουργία ομάδων (δυναμική των ομάδων)
=
Ενότητα #8
=
Συμμετοχική διοίκηση

=
συμμετοχική λήψη αποφάσεων
=
Ενότητα #9
=
Ο ρόλος της Ηγεσίας στην εξασφάλιση της εμπλοκής και της δέσμευσης του
Ανθρώπινου Δυναμικού της επιχείρησης /οργανισμού στο Όραμα και του
ς στόχους
του (υποκίνηση, παρώθηση, ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού)
=
Ενότητα #10
=
Ο ρόλος του ηγέτη στη διαχείριση συγκρούσεων (διευθέτηση διαφωνιών και
αντιπαραθέσεων)
=
Ενότητα #11
=
Τεχνικές επικοινωνίας

=
προβλήματα και βελτίωση της επικοινωνίας
=
Ενότητα
⌱#
=
Διαχείριση χρόνου
=
Ενότητα #13
=
Παρουσίαση επιτυχημένων περιπτώσεων και πρακτικών από τον χώρο των
βραβευμένων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.
=
=
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:Μπουραντάς, Δ., (2005), "Ηγεσία:

Ο δρόμος της Διαρκούς Επιτυχίας
”,
=
Εκδόσεις Κριτική,
Αθήνα
=


Maxwell
,
J
., (2004), “Οι 21 απαραίτητες αρετές του ηγέτη”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
=
=

20

Μέθοδος διδασκαλίας
:
Προφορικές παραδόσεις (13 εβδ. x 3 ώρες). Θεωρία, ασκήσεις και
εφαρμογές. Ανάθεση εξαμηνιαίων ατομικών εργασιών (προφορι
κή παρουσίαση και γραπτή
εργασία)

Εργασία:

Θα εκπονηθεί μια υποχρεωτική ατομική εργασία και προαιρετική ομαδική εργασία.

Αξιολόγηση:

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος (ΤΒ) θα προκύψει από συνδυασμό των βαθμών α)
της γραπτής τελικής εξέτασης (ΕΞ) και (β) της
εργασίας (ΕΡ), ως εξής:

ΤΒ = 0,70 ΕΞ + 0,30 ΕΡ

Τέλος, θα ληφθούν θετικά υπόψη οι παρουσίες των φοιτητών κατά την παράδοση της θεωρίας και
των εβδομαδιαίων ασκήσεων (μελέτες περιπτώσεων) στην αίθουσα.


Γ2. Προσθήκη μαθήματος Διαχείριση Καινοτομίας στην Ανάπ
τυξη Νέων Υπηρεσιών

Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε σημαντικές εξελίξεις στην Παγκόσμια Οικονομία.
Εξελίξεις που αποτυπώνονται με την εντατικοποίηση του Διεθνούς Ανταγωνισμού, την εκτίναξη
των Εμπορικών Συναλλαγών και την Αύξηση της Οικονομικής Αλλ
ηλεξάρτησης μεταξύ των
χωρών. Για να αντεπεξέλθει η Ελλάδα στο Διεθνή Ανταγωνισμό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
ταχύτερη αύξηση της Παραγωγικότητας, η Βελτίωση της Ποιότητας των Προσφερόμενων Αγαθών
και Υπηρεσιών, καθώς και η Παραγωγή και Προώθηση νέων πρ
ωτοποριακών προϊόντων στη
Διεθνή Αγορά!.

Στη διεθνή οικονομία ο τομέας των υπηρεσιών έχει κατακόρυφα αυξήσει τη σημαντικότητά του.
Πολλοί είναι οι μελετητές που δηλώνουν ότι «όλοι συμμετέχουν στην οικονομία των υπηρεσιών».
Σε πολλές χώρες ο τομέας των υπηρ
εσιών θεωρείται ως η βάση της εθνικής οικονομίας, ο τομέας
που θα προσφέρει τις περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι βασικές αλλαγές επήλθαν στη δομή
της οικονομίας σε πολλές χώρες από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με τις υπηρεσίες να γίνονται ο
βασικός τομ
έας οικονομικής δραστηριότητας:Στα ανεπτυγμένα κράτη αντιπροσωπεύουν το 60% του ΑΕΠ20
-
30% των παγκόσμιων ανταλλαγώνΟι ανώτερες ανάγκες απαιτούν αϋλα αγαθάΟ παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης των υπηρεσιών είναι σχεδόν ο διπλάσιος από τον ρυθμό
ανάπτυξης του
τομέα της παραγωγής

Περιεχόμενο

Ενότητα #1
=
Ο τομέας των υπηρεσιών, Αλλαγές στην προσφορά και τη ζήτηση των
υπηρεσιών
=
Ενότητα #2
=
Η καινοτομία ως διαδικασία και ως προϊόν/ υπηρεσία, Λήψη αποφάσεων ειδικά
για υπηρεσίες
=
Ενότητα #3
=
Διαφορές μεταξύ προϊόντων
και υπηρεσιών, Χαρτοφυλάκια νέων υπηρεσιών
=
Ενότητα #4
=
Ανάπτυξη νέων προϊόντων

=
μοντέλα ανάπτυξης, οργανωτικό πλαίσιο,
διαδικασία ανάπτυξης
=
Ενότητα #5
=
Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

=
Αποτυχίας Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων
=
Ενότητα #6
=
Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών

=
μοντέλα ανάπτυξης, οργανωτικό πλαίσιο,
διαδικασία ανάπτυξης
=
Ενότητα #7
=
Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

=
Αποτυχίας Ανάπτυξης Νέων Υπηρεσιών
=
Ενότητα #8
=
Η έννοια της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στις υπηρεσίες
=
Μεγιστοποίηση αξίας
=
Ενότητα #9
=
Προκαταρκτικά στάδια της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών

=
Στρατηγική
ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, σύλληψη νέων ιδεών, αξιολόγηση ιδεών,

21

ανάπτυξη και δοκιμή ιδέας της υπηρεσίας
=
Ενότητα #10
=
Στάδιο ανάπτυξης και δοκιμής νέας υπηρεσίας

=
πλήρη ανάπτυξη
επιχειρηματικής
=
ανάλυσης για την υπηρεσία
=
Ενότητα #11
=
Στάδια που έπονται της ανάπτυξης

=
εισαγωγή νέας υπηρεσίας στην αγορά,
στρατηγικές μάρκετινγκ νέων υπηρεσιών
=
Ενότητα #12
=
Χρήση μεθόδων και εργαλείων κατά την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
=
Κατανομή πόρων στα επιμέρους στάδ
ια της διαδικασίας ανάπτυξης
=
Ενότητα #13
=
Διαδικασία υιοθέτησης νέων υπηρεσιών

=
μοντέλα υιοθέτησης καινοτομιών
στις υπηρεσίες, παράγοντες επηρεασμού της υιοθέτησης
=
=
Προτεινόμενη ΒιβλιογραφίαΚίτσιος, Φ., Ζοπουνίδης, Κ., (2008), "Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών:

Τουρισμός, Υγεία,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία
”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
=


Αυλωνίτης, Γ., Παπασταθοπούλου, Π., (2004), “Αποτελεσματική διοίκηση χαρτοφυλακίου
προϊόντων και υπηρεσιών”, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα
=
=
Μέθοδος διδασκαλίας:

Προφορικές παραδό
σεις (13 εβδ. x 3 ώρες). Θεωρία, ασκήσεις και
εφαρμογές. Ανάθεση εξαμηνιαίων ατομικών εργασιών (προφορική παρουσίαση και γραπτή
εργασία)

Εργασία:

Θα εκπονηθεί μια υποχρεωτική ατομική εργασία και προαιρετική ομαδική εργασία.

Αξιολόγηση:

Ο τελικός βαθμός το
υ μαθήματος (ΤΒ) θα προκύψει από συνδυασμό των βαθμών α)
της γραπτής τελικής εξέτασης (ΕΞ) και (β) της εργασίας (ΕΡ), ως εξής:

ΤΒ = 0,70 ΕΞ + 0,30 ΕΡ

Τέλος, θα ληφθούν θετικά υπόψη οι παρουσίες των φοιτητών κατά την παράδοση της θεωρίας και
των εβδομαδιαίω
ν ασκήσεων (μελέτες περιπτώσεων) στην αίθουσα.


8.

Πρόταση Α. Μάργαρη,
διδάσκων ΠΔ. 407/80


Α. Αλλαγές Προγράμματος Σπουδών

Το μάθημα «Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες» θεωρώ πως πρέπει να μπει σε μεγαλύτερο εξάμηνο


για
παράδειγμα το αντίστοιχο μάθημα στο Τμήμα Μηχ
ανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μάθημα του 5
ου

εξαμήνου ενώ η κατανόησή του
απαιτεί εξαιρετική γνώση μιγαδικής ανάλυσης


μιγαδικές συναρτήσεις μιγαδικής μεταβλητής,
λογισμός υπολοίπων, μετασχηματισμός
Ζ κλπ


που δεν φαίνεται να διδάσκεται σε κάποιο μάθημα.
Τα υπόλοιπα μαθηματικά διδάσκονται στο ίδιο εξάμηνο με το εν λόγω μάθημα και ίσως δεν έχουν
εμπεδωθεί καλά από τους μαθητές έτσι ώστε να κατανοήσουν την ύλη του μαθήματος των
Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών

που είναι αρκετά προχωρημένη.

Διαπιστώνεται η ύπαρξη αρκετών μαθημάτων πάνω σε Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες και συναφή
αντικείμενα και ίσως είναι προτιμότερο να μειωθεί ο αριθμός τους με ενδεχόμενη συγχώνευσή τους
και απομάκρυνση εξειδικευμένης ύλης.

Θα ήταν
ίσως ενδιαφέρον να προστεθεί ένα μάθημα παράλληλου προγραμματισμού με τις
βιβλιοθήκες
PVM

και
MPI

καθώς η τεχνολογία αυτή (
clusters

and

grid

technology
) γνωρίζει
μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια και η γνώση της ίσως αργότερα θεωρηθεί επιβεβλημένη. Για
τον

ίδιο λόγο προτείνω την εισαγωγή μαθημάτων σχετικά με την πλατφόρμα
LAMP

(
Linux
,
Apache
,
PHP
,
MySQL
) που ζητείται ιδιαίτερα στην αγορά της Πληροφορικής αφού επιτρέπει την
ανάπτυξη εφαρμογών που στηρίζονται στη χρήση του διαδικτύου.


22

Όσον αφορά τα εργαστήρια

(Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών του Γ’ εξαμήνου και Εργαστήριο
Κατανεμημένων Συστημάτων του Ε’ εξαμήνου) η ύλη που καλύπτεται είναι σε συμφωνία με την
αντίστοιχη θεωρία αλλά απαιτούνται κάποιες βελτιώσεις: το μεν υλικό των δικτύων στηρίζεται
κατά κύριο λό
γο στη χρήση της εφαρμογής
Ethereal

και θα πρέπει να εμπλουτιστεί με υλικό
σχετικά με χρήση υπηρεσιών απομακρυσμένης πρόσβασης (
telnet
,
ssh
,
ftp
, κλπ) που ήδη γίνεται
καθώς και μελέτη των δικτυακών δυνατοτήτων του λειτουργικού συστήματος
Linux
. Το πρόβλημα

είναι πως οι πιο πολλές από αυτές τις διαδικασίες απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή που δεν
μπορούν να αποδοθούν στους φοιτητές για προφανείς λόγους και θα πρέπει να βρεθεί κάποιος
τρόπος να παρακαμφθεί το πρόβλημα. Για το εργαστήριο των κατανεμημένων συστη
μάτων δεν έχω
να κάνω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο και ακολούθησα το περσινό πρόγραμμα που βρήκα στη σελίδα
του μαθήματος.

Μία τελευταία παρατήρηση που σίγουρα έχει γίνει και από άλλους συναδέλφους, αφορά τη
χρονική διάρκεια των εργαστηρίων η οποία είναι αρκετά

περιορισμένη. Τα εργαστήρια θα πρέπει
να διαρκούν δύο ώρες το κάθε τμήμα έτσι ώστε αφαιρώντας το ακαδημαϊκό τέταρτο προσέλευσης
να μένει τουλάχιστον μιάμιση ώρα συνεχούς απασχόλησης των φοιτητών με τις εργαστηριακές
ασκήσεις. Αντιλαμβάνομαι βέβαια πως η α
ιτία του προβλήματος είναι ο περιορισμένος χώρος που
διατίθεται για τη στέγαση των εργαστηρίων και ελπίζω κάποιος στιγμή να επιλυθεί το πρόβλημα
έτσι ώστε η διεξαγωγή των εργαστηρίων να γίνεται σε καθεστώς ιδανικών συνθηκών.


9.

Πρόταση Π. Μιχαηλίδη,
διδάσκων

ΠΔ. 407/80


Α. Προσθήκη νέων μαθημάτων

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Οι ταχείες εξελίξεις των δυνατοτήτων του υπολογισμού, της αποθήκευσης, και της δικτύωσης
καθώς και τις τεχνικές κατασκευής τους στις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν κατ
αστήσει την
εμπορευματοποίηση των υπολογιστών υψηλής απόδοσης σε χαμηλό κόστος. Αυτή η κατάσταση
ουσιαστικά έχει περιορίσει τα εμπόδια εισαγωγής των υπολογιστών υψηλής απόδοσης από την
πλευρά τους κόστους και της πολυπλοκότητας, έτσι ώστε οι χρήστες μπορού
ν να υλοποιήσουν τις
υπολογιστικές υποδομές. Αναπτύσσονται συστήματα υπολογιστών υψηλής απόδοσης με την χρήση
συστατικών εμπορίου, που ονομάζονται πολλαπλοί πυρήνες (multi
-
cores) και συστοιχίες (clusters)
οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίλυση απαι
τητικών υπολογιστικών προβλημάτων σε
πολλές περιοχές καθώς επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί ως διακομιστές ειδικού σκοπού. Τα
παραπάνω συστήματα έχουν γίνει βασικό κομμάτι πολλών επιχειρηματικών συστημάτων ΤΠΕ
όπως στην περίπτωση Google και Amazon και επίσης έχ
ουν γίνει δομικές μονάδες της
τεχνολογικής τους υποδομής. Σε μια ευρεία κλίμακα, οι πολλαπλοί πυρήνες, συστοιχίες και άλλοι
πόροι όπως οι διακομιστές αποθήκευσης έχουν συνδεθεί για να δημιουργήσουν τα πλέγματα (grids)
για να επιτρέψουν το κατανεμημένο υπολ
ογισμό υψηλής απόδοσης για επιστημονικές και
επιχειρηματικές εφαρμογές.

Έτσι, υπάρχει μια αυξανόμενη απαίτηση για εκπαίδευση φοιτητών στην ανάπτυξη και διαχείριση
τέτοιων τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογών. Για αυτό το λόγο προτείνεται να εισαχθεί μάθημα
επιλογής ''Εφαρμογές Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων'' στο Ζ' Εξάμηνο του 4ου έτους. Αυτό το
μάθημα εστιάζεται στις τεχνολογίες υλικού και λογισμικού για την υλοποίηση τέτοιων
υπολογιστικών συστημάτων υψηλής απόδοσης και στα μοντέλα και εργαλεία προγραμματισμο
ύ
των συστημάτων αυτών.

Εξάμηνο:
Ζ


23

Προαπαιτούμενα μαθήματα:

Αρχιτεκτονικές Κατανεμημένων Συστημάτων, Εφαρμογές,
Κατανεμημένων Συστημάτων, Προγραμματισμός C ή Java

Μέθοδοι Διδασκαλίας: 3 ώρες / εβδομάδα (2 ώρες Θεωρία + 1 ώρα Εργαστήριο)

Περιεχόμενο:

Μελέτη

των αρχιτεκτονικών ζητημάτων υλικού και λογισμικού διαχείρισης των συστημάτων
συμμετρικών πολυεπεξεργαστών, πολλαπλών πυρήνων, υπολογιστικών συστοιχιών και
υπολογιστικού πλέγματος. Τεχνικές προγραμματισμού. Προγραμματισμός συστήματος (Διεργασίες
και διαδι
εργασιακή επικοινωνία). Ανάπτυξη εφαρμογών με πολυνηματικό προγραμματισμό POSIX
Threads και OpenMP. Ανάπτυξη εφαρμογών με προγραμματισμό μεταβίβασης μηνυμάτων MPI και
υπηρεσιών πλέγματος.


2. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τα τελευταία χρόνια υπάρχε
ι εξέλιξη στο Διαδίκτυο δηλαδή δεν είναι αυτή ενός δικτύου που
διασυνδέεται μέσω συμβατικών μέσων επικοινωνίας με προσωπικούς υπολογιστές
εγκατεστημένους πάνω σε γραφεία αλλά γίνεται η χρήση ασύρματων συσκευών όπως κινητών
τηλεφώνων και μικρών ελαφρών υπολ
ογιστών που λειτουργούν ως πελάτες και διακομιστές στο
Διαδίκτυο. Ενώ πρόσφατα έχει προκύψει μια νέα κατηγορία επιχειρηματικών εφαρμογών όπως το
κινητό εμπόριο (mobile commerce) που ενσωματώνονται στις ασύρματες συσκευές ως πελάτες και
αποτελεί ως ένας σημ
αντικός τομέας μελέτης. Αυτές οι εφαρμογές εκμεταλλεύονται τις νέες
δυνατότητες των όλο και περισσοτέρων σύγχρονων ασύρματων συσκευών όπως τα κινητά
τηλέφωνα και φέρνουν τα πλεονεκτήματα των επιχειρηματικών εφαρμογών πολύ πιο κοντά στους
ανθρώπους.

Έτσι πρ
οτείνεται να εισαχθεί μάθημα επιλογής ''Εφαρμογές Κινητού Υπολογισμού'' στο Η'
Εξάμηνο του 4ου έτους. Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές την τέχνη
προγραμματισμού μικρών συσκευών και συνεργατικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων ιδια
ίτερα
στα πλαίσια επιχειρηματικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Εξάμηνο:

Η

Προαπαιτούμενα μαθήματα:

Αρχιτεκτονικές Κατανεμημένων Συστημάτων, Εφαρμογές
Κατανεμημένων Συστημάτων, Ενσωματωμένα συστήματα, Προγραμματισμός Java

Μέθοδος διδασκαλίας
: 3 ώρες / ε
βδομάδα (2 ώρες Θεωρία + 1 ώρα Εργαστήριο)

Περιεχόμενο ύλης: Κινητό εμπόριο (mobile commerce) και εφαρμογές. Πρότυπα και τεχνολογίες
ασύρματων συσκευών. Ασύρματα πρωτόκολλα. Ασύρματες τεχνολογίες διαδικτύου. Ανάπτυξη
κινητών εφαρμογών με την χρήση τεχνολογ
ιών WML, WMLScript, Java Wireless Enterprise
Computing (J2EE). Εφαρμογές VoiceXML. Υπηρεσίες Ιστού για ασύρματες συσκευές. Τεχνικές
για επεξεργασία XML σε μικρές συσκευές. Ανάπτυξη κινητών εφαρμογών με την χρήση J2ME /
MIDP. Σχεδιασμός διεπαφής για κινητές

εφαρμογές. Υπηρεσίες εντοπισμού. Ασφάλεια κινητών
συστημάτων.


10.

Πρόταση Α. Μπλέτσα,
διδάσκων ΠΔ. 407/80

Το

Τμήμα

Δ
ιοίκησης

Τεχνολογίας
,
σύμφωνα

με

το

υφιστάμενο

Πρόγραμμα

Σ
π
ουδών

στοχεύει

στην

εκ
π
αίδευση

μελλοντικών

στελεχών

Δ
ιοίκησης

Ε
π
ιχειρήσεων
,
με

έμφα
ση

στις

Πληροφοριακές

&
Τηλε
π
ικοινωνιακές

Τεχνολογίες
.


Α. Θετικά υφιστάμενου Προγράμματος Σπουδών

Η

σύνθεση

ενός

Π
ρογράμματος

σ
π
ουδών

βασισμένου

σε

τρεις

θεματικές

ενότητες

(
Τηλε
π
ικοινωνίες
,
Πληροφορική
, Δ
ιοίκηση

Ε
π
ιχειρήσεων
),
κοινές

για

όλους

τους
φοιτη
τές
,

24

α
π
οτελεί

την

μεγάλη

δύναμη

του

τμήματος

και

θα

π
ρέ
π
ει

αυτή

η

π
αρατηρούμενη

π
οικιλία

να

διαφυλαχθεί

ή
/
και

να

ενισχυθεί
.
Άλλα

τμήματα

στον

Ελλαδικό

χώρο

αντιμετω
π
ίζουν

τις

Τηλε
π
ικοινωνίες

ως

ένα

διαφορετικό

θεματικό

π
εδίο

α
π
ό

την

Πληροφορική
,
ό
π
ως

τα

τ
μήματα

των

Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών

ό
π
ου

οι

π
ρο
π
τυχιακοί

φοιτητές

καλούνται

να

εξειδικευτούν

σε

κατεύθυνση

Τηλε
π
ικοινωνιών

ή

σε

κατεύθυνση

Πληροφορικής
.
Υ
π
άρχουν

ε
π
ίσης

τμήματα

Πληροφορικής

και

Τηλε
π
ικοινωνιών

ό
π
ου

η

Δ
ιοίκηση

Ε
π
ιχειρήσεων

αποτελεί
αντικείμεν
ο

μεταπτυχιακών
κυρίως
,
σ
π
ουδών
.

Συνε
π
ώς
,
η

τολμηρή

π
ροσέγγιση

του

Πανεπιστημίου
Μακεδονίας

να

συνθέσει

τις

τρεις

π
αρα
π
άνω

θεματικές

ενότητες

προσδίδει
συγκριτικό

π
λεονέκτημα

στους

αποφοίτους της
Νάουσας
,
ενώ

ταυτόχρονα

είναι

σύμφωνη

με

το

π
νεύμα

της

ε
π
οχή
ς

η

ο
π
οία

ζητά

ε
π
ιστήμονες

με

ευρύτητα

και

βάθος

γνώσεων

ικανούς
,
αυτόνομα
,
να

συλλέγουν

δεδομένα

(
Τηλε
π
ικοινωνίες
),
να

τα

ε
π
εξεργάζονται

(
Πληροφορική
)
και

να

αποφασίζουν (Διοίκηση)
μέσα

σε

σύνθετα

(
ε
π
ιχειρηματικά

ή

μη
) περιβάλλοντα.
Σημειώνεται

π
ως

αντίστ
οιχα

Π
ρογράμματα

σε

διεθνούς

κύρους

Πανεπιστήμια
(
ό
π
ως

στον

Sloan Management School
του

MIT)
ακολουθούν

με

θρησκευτική

ευλάβεια

π
ροσεγγίσεις

π
αρόμοιες
,
οι

ο
π
οίες

συνδυάζουν

ευρύτητα

διαφορετικών

ε
π
ιστημονικών

π
εδίων

(diversity).


Β. Αρνητικά υφιστάμενου Πρ
ογράμματος Σπουδών

Δυστυχώς «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες»: η ενασχόληση σε προπτυχιακό επίπεδο με
τρεις (φαινομενικά τουλάχιστον) διαφορετικές θεματικές περιοχές ελλοχεύει τον κίνδυνο της
επιφανειακής προσέγγισης τους. Το πρόγραμμα σπουδών παρουσ
ιάζει όλες τις αδυναμίες που
παρουσιάζουν πολλά προγρ
άμματα σπουδών στον Ελληνικό χώρο, με αποτέλεσμα η ευρύτητα
γνώσεων να μη συνοδεύεται από βάθος γνώσεων, και επομένως να κινδυνεύει να ακυρωθεί:

Α)Τεράστιος βαθμός επικάλυψης μεταξύ των μαθημάτων

Β) Μεγά
λος αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο

Γ) Μικρός Αριθμός ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα (εξαιτίας του μεγάλου αριθμού μαθημάτων )

Δ) Έλλειψη εφαρμοσμένης διδασκαλίας, μικρός αριθμός εργαστηριακών μαθημάτων, παντελής
έλλειψη εργαστηριακής υποδομής, καθώς οι υφιστά
μενες εγκαταστάσεις παρέχουν προσομοίωση
εργαστηρίου (
virtual

lab
) και όχι εργαστήριο. Ωστόσο το πρόβλημα αυτό δεν είναι πρόβλημα
εγκαταστάσεων, καθώς οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις μπορούν εύκολα να βελτιωθούν με μικρό
κόστος. Το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στ
ο πρόγραμμα σπουδών.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η έλλειψη βασικών γνώσεων, η έλλειψη κριτικής σκέψης
και η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων συναφών με το αντικείμενο σπουδών από τον φοιτητή του
Τμήματος, τουλάχιστον στην αρχή του τέταρτου έτους.

Θα μ
πορούσε να ειπωθεί πως το ζητούμενο βάθος γνώσεων αποτελεί ενδεχομένως αντικείμενο
εξειδίκευσης και επομένως αντικείμενο μεταπτυχιακών σπουδών, ωστόσο αυτή η θεώρηση δεν
είναι επαρκής. Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει πως το εύρος και το βάθος γνώσεων σε
πρ
οπτυχιακό επίπεδο είναι συνταγές αριστείας, ενώ αντίθετα η επιφανειακότητα προπτυχιακά και η
υπερεξειδίκευση μεταπτυχιακά είναι βέβαιες συνταγές μετριότητας και ανεργίας.

Σε κάθε περίπτωση, το τμήμα της Νάουσας παρουσιάζει παιδικές ασθένειες (λόγω της μικρ
ής του
ηλικίας) οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν, ανεξάρτητα εάν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με
τον γενικότερο προσανατολισμό που πρέπει να έχει η προπτυχιακή εκπαίδευση.


25

Γ. Ανάλυση και Επιμέρους Προτάσεις

Παρακάτω
,
ε
π
ιχειρείται

η

ανάλυση

των

π
ροβλημάτ
ων

και

υ
π
οβάλλονται

συγκεκριμένες

π
ροτάσεις

Σύγκριση

με

το

αντίστοιχο

π
ρο
π
τυχιακό

του

Sloan Management School
στο

ΜΙΤ
,
θα

ε
π
ιχειρηθεί

ό
π
ου

είναι

δυνατόν
.

Γ1.
Μείωση

του

συνολικού

αριθμού

μαθημάτων

με

ταυτόχρονη

αύξηση

των

συνολικών

ωρών

διδασκαλίας

Ο

αριθμ
ός

των

μαθημάτων

στην

Νάουσα

είναι

50 (π
ενήντα
)
για

8 (
οκτώ
)
ακαδημαϊκά

εξάμηνα
,
13
ων

εκ
π
αιδευτικών

εβδομάδων

το

καθένα
.
Στο

αντίστοιχο

4
ετές

π
ρο
π
τυχιακό

π
ρόγραμμα

του

ΜΙΤ
,
τα

μαθήματα

είναι

κατά

μέσο

όρο

35 (
τριάντα

π
έντε
).

Συγκεκριμένα
,
ο

φοιτητής

στο

ΜΙ
Τ

α
π
αιτείται

να

π
αρακολουθήσει

17
μαθήματα

με

βάση

τις

οδηγίες

π
ου

αφορούν

όλα

τα

τμήματα

του

ΜΙΤ

και

ονομάζονται

General Institute Requirements
(GIR).
Οι

οδηγίες

αυτές

αφορούν

6
μαθήματα

ε
π
ιλογής

του

φοιτητή

σε

Science, 2
μαθήματα

σε

Science & Technology,

8
μαθήματα

σε

Humanities, Arts and Social Sciences (
οι

οικονομικές

σ
π
ουδές

είναι

σ
ε
αυτήν

την

κατηγορία
)
και

1
εργαστηριακό

μάθημα
.
Η

ε
π
ιλογή

μ
π
ορεί

να

γίνει

α
π
ό

το

σύνολο

των

μαθημάτων

π
ου

διδάσκονται

σε

όλα

τα

π
ρο
π
τυχιακά

τμήματα

του

Ινστιτούτου
.
Ε
π
ι
π
λέ
ον
,
ο

φοιτητής

οφείλει

να

συμ
π
ληρώσει

180
μονάδες

α
π
ό

μαθήματα
,
του

π
ρογράμματος

σ
π
ουδών

ή

άλλων

α
π
ό

το

υ
π
όλοι
π
ο

π
ανε
π
ιστήμιο
,
εκτός

των

17 π
αρα
π
άνω
. Δ
εδομένου

ότι

το

κάθε

εξαμηνιαίο

μάθημα

α
π
αιτεί

9
-
12
μονάδες

(
όσες

και

οι

ώρες

διδασκαλίας

+ π
ροετοιμασία

ανά

εβδομάδα
),
καταλαβαίνουμε

π
ως

α
π
αιτούνται

κατά

μέσο

όρο

180/10.5≈18
ε
π
ι
π
λέον

μαθήματα

(
συνολικά

35
στο

ΜΙΤ
).
Άρα

ο

π
ρο
π
τυχιακός

φοιτητής

της

Νάουσας

π
αρακολουθεί

σχεδόν

30%
π
ερισσότερα

μαθήματα

ανά

εξάμηνο

σε

σχέση

με

τονσυνάδελφο

του

στο

ΜΙΤ
:

Νάουσα

Μ
ΙΤ

(Sloan)

6,25
μαθήματα

ανά

εξάμηνο

4,375
μαθήματα

ανά

εξάμηνο

Ω
στόσο
,
οι

ώρες

διδασκαλίας

ανά

εβδομάδα

δεν

είναι

π
ολύ

διαφορετικές

μεταξύ

των

δύο

τμημάτων
.
Α
π
ό

το

υ
π
άρχον

π
ρόγραμμα

σ
π
ουδών

της

Νάουσας

υ
π
ολογίζουμε

158
ώρες

διδασκαλίας

(
θεωρία
/
ασκήσεις

+
εργαστήριο
)
ανά

εβδομάδα

για

τα

8
εξάμηνα
,
δηλαδή

158/8 =
19,75
ώρες

διδασκαλίας

ανά

εβδομάδα

ανά

εξάμηνο
.
Τα

μαθήματα

στο

MIT
έχουν

κατά

μέσο

όρο

2
διαλέξεις

ανά

εβδομάδα

α
π
ό

1.5
ώρες

η

κάθε

διάλεξη
, 1
-
2
ώρες

φροντιστήριο

(recitation)
και

1
-
2
ώρες

εργαστή
ριο

(
τουλάχιστον
)
για

όσα

μαθήματα

έχουν

εργαστήριο
.
Άρα

κατά

μέσο

όρο
,
έχουμε

5
ώρες

διδασκαλίας

ανά

μάθημα

την

εβδομάδα
.
Συνε
π
ώς
,
Νάουσα

ΜΙΤ

(Sloan) 19,75
ώρες

διδασκαλίας

ανά

εβδομάδα
, 21,87
ώρες

διδασκαλίας

ανά

εβδομάδα
.

Ο
ι

π
ρο
π
τυχιακοί

φοιτητές

στο

ΜΙ
Τ

έχουν

π
ερισσότερο

χρόνο

διδασκαλίας

σε

σχέση

με

τους

συναδέλφους

τους

στην

Νάουσα
.
Με

δεδομένο

ότι

οι

ώρες

αυτές

μοιράζονται

σε

λιγότερα

μαθήματα
,
είναι

βέβαιο

π
ως

οι

φοιτητές

στο

ΜΙΤ

έχουν

π
ερισσότερες

ευκαιρίες

να

εμβαθύνουν

στις

διδασκόμενες

έννοιες

σ
ε

σχέση

με

τους

συναδέλφους

της

Νάουσας
.
Είναι

π
εριττό

να

σημειωθεί

π
ως