Promatrix 8000

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (6 years and 11 days ago)

506 views

Deutsch
Σταθερή εγκατάσταση
Promatrix 8000
Η ολοκλΗρωμένΗ λύσΗ για έπαγγέλματικο
Ηχο, ανακοινωσέισ και έκκένωσΗ χωρων
μέσω φωνΗτικΗσ αναγγέλιασ

2
Το Promatrix 8000 παράγει εκπληκτική ποιότητα ήχου χάρη
στους κορυφαίους ψηφιακούς επεξεργαστές 24-bit, τους
ισχυρούς μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό,
και τον εκπληκτικό λόγο σήματος προς θόρυβο.
P
romatrix
8000
3
ΚατασΚευασμενο για να εντυπωσιαζει
στην εποχή μας, υπάρχει η απαίτηση για ήχο
υψηλής ποιότητας, χωρίς συμβιβασμούς, σε όλους
τους χώρους. γι' αυτό, το Promatrix 8000 δεν
σχεδιάστηκε με γνώμονα μόνο τη δημιουργία ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος, αλλά και την πλήρη
ικανοποίηση των πελατών.
Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που παράγει
ήχο αληθινά επαγγελματικής ποιότητας για
μουσική υποβάθρου, με απόδοση πέρα από κάθε
προσδοκία. Καθώς το Promatrix 8000 αποτελεί
μία ολοκληρωμένη επαγγελματική λύση ήχου,
ανακοινώσεων και εκκένωσης χώρων μέσω φωνητικής
αναγγελίας, χρειάζεστε ένα μόνο σύστημα, που
σημαίνει ταχύτερη εγκατάσταση και λιγότερα έξοδα.
γρήγορή Και αποδοτιΚή εγΚαταστασή
Άξιος διάδοχος του επιτυχημένου Promatrix 4000,
το Promatrix 8000 ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα
χαρακτηριστικά προκειμένου να επιτρέπει τη γρήγορη
και εύκολη εγκατάσταση επαγγελματικού επιπέδου.
Για παράδειγμα, η διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου
γίνεται εύκολα μέσω της πρωτοποριακής εφαρμογής
λογισμικού IRIS-Net™, που παρέχει τη δυνατότητα
ρύθμισης μεμονωμένων στοιχείων και άμεσης
ενσωμάτωσης. Επιπλέον, το υψηλό επίπεδο ενσωμάτωσης
λειτουργιών στον ελεγκτή καθιστά περιττή την προσθήκη
εξαρτημάτων ή εξοπλισμού άλλου κατασκευαστή. Εκτός
Οικονομική λύση υψηλής ποιότητας
το έύέλικτο σύστΗμα Promatrix 8000 καταργέι καθέ πέριορισμο
από έναν σχεδόν απεριόριστο αριθμό σταθμών κλήσης,
εισόδων γραμμής και μεγάφωνων, καθώς επίσης και τις
κεντρικές μονάδες ελέγχου με δυνατότητα σύνδεσης
σε δίκτυο, το Promatrix 8000 προσφέρει ευέλικτες
δυνατότητες πίνακα, που διευκολύνουν την κάλυψη των
αναγκών όλων των χρηστών.
ευΚολια χρήσήσ, τωρα Και στο μελλον
το ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό διασύνδεσης χρήστη
και η ευανάγνωστη οθόνη LCD με οπισθοφωτισμό
στον κυρίως σταθμό κλήσης καθιστούν τη χρήση του
συστήματος γρήγορη και αποδοτική.
Επιπλέον, χάρη στην αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική
του, το σύστημα είναι άκρως επεκτάσιμο, ενώ μπορεί
να υποστηρίξει έως και τοπολογίες μεγάλων δικτύων,
χωρίς διαχείριση μέσω υπολογιστή.
μια ενιαια λυσή
το Promatrix 8000 είναι ιδανικό για χώρους
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, οι οποίοι απαιτούν
ένα μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα ήχου με
λειτουργίες ανακοινώσεων και εκκένωσης μέσω
φωνητικής αναγγελίας.
Για παράδειγμα:
Γήπεδα και στάδια

Αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι ψυχαγωγίας

Πανεπιστήμια

Κτήρια γραφείων

Ξενοδοχεία και καζίνο

Ο
ικΟνΟμική

λύσή

ύψήλήσ

πΟιΟτήτασ

4
διΚτυωμενο συστήμα επαγγελματιΚου ήχου
το σύστημα Promatrix 8000 μπορεί να διανέμει
ηχητικά σήματα σε πολλές διαφορετικές ζώνες.
αυτό συμβαίνει γιατί βασίζεται σε μια ευέλικτη,
προγραμματιζόμενη δομή πίνακα στον ελεγκτή
δικτύου.
Ο ελεγκτής δικτύου διαθέτει οκτώ υποδοχές
σύνδεσης για κάρτες Εισόδου/Εξόδου, γεγονός
που επιτρέπει τη σύνδεση με διάφορους σταθμούς
κλήσης, πηγές μουσικής και συστήματα προ-
ηχογραφημένων μηνυμάτων. Επιπλέον, το Promatrix
8000 παρέχει συνολικό έλεγχο του συστήματος για
έως 240 επαφές εισόδου και 1.275 επαφές εξόδου,
καθώς και 100 διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας.
Ισχυρά πλεονεκτήματα
προσαρμοσμένοσ έπαγγέλματικοσ Ηχοσ για καθέ ζωνΗ
Όλα αυτά σημαίνουν απεριόριστη Πολυκαναλική
μίξη και Έλεγχο με ρυθμιζόμενη εξισορρόπηση
και περιορισμό πολλαπλών ζωνών συχνοτήτων ανά
κανάλι. Πλέον, κάθε ζώνη μπορεί να ρυθμιστεί έτσι
ώστε να παράσχει προσαρμοσμένο ήχο σε όλη την
εγκατάσταση. Το σύστημα μπορεί να τροφοδοτήσει
έως 1.000 ζώνες με προ-ηχογραφημένα μηνύματα,
ζωντανή ομιλία ή/και μουσική.
Χάρη σε αυτή την ευελιξία, οι τεχνικοί εγκατάστασης
μπορούν εύκολα να ανταποκριθούν στις διάφορες
ανάγκες διαφορετικών έργων, ανεξάρτητα από το
πόσο σύνθετες ή υψηλού επιπέδου μπορεί να είναι
οι απαιτήσεις.
ι
σχύρα

πλεΟνεκτήματα
5
το Promatrix 8000 συνδυάζει ένα ηχοσύστημα 100V με
ένα ηχοσύστημα χαμηλής αντίστασης για τη δημιουργία
μιας ολοκληρωμένης λύσης επαγγελματικού ήχου με
λειτουργίες ανακοινώσεων και εκκένωσης χώρων μέσω
φωνητικής αναγγελίας.
εγΚαταστασή απο επαγγελματιεσ
Για να είναι απόλυτα σωστή η εγκατάσταση κάθε
συστήματος, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο
από εκπαιδευμένους τεχνικούς των αντιπροσώπων,
εξουσιοδοτημένους από την DYNACORD.
εφεδριΚή μπαταρια
Όλοι οι ενισχυτές διαθέτουν εφεδρική μπαταρία 24V
DC, έκτακτης ανάγκης, για απρόσκοπτη λειτουργία σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος.
χαμήλή Καταναλωσή ισχυοσ
Όλοι οι ενισχυτές διαθέτουν βελτιστοποιημένη διαχείριση
ισχύος για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης,
ιδίως σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Με αυτόν τον
τρόπο, μειώνονται η απαιτούμενη χωρητικότητα της
εφεδρικής μπαταρίας και τα σχετικά κόστη.
πλήρήσ εποπτεια
Για σωστή λειτουργία σε όλες τις περιπτώσεις,
το σύστημα ελέγχεται πλήρως, από το σταθμό
αναγγελίας έως το τελευταίο μεγάφωνο στη γραμμή.
Ένας ρυθμιζόμενος πιλοτικός τόνος επιτρέπει τη
συνεπή και αποδοτική εποπτεία των ενισχυτών, των
σταθμών κλήσης και των γραμμών των μεγαφώνων.
τρομερή ευελιξια
Το λογισμικό ΙRIS-Net
TM
και η δυνατότητα κεντρικού
αλλά και τοπικού ελέγχου του συστήματος από
περισσότερες από μία θέσεις, διασφαλίζουν ένα
άκρως ευέλικτο σύστημα, ειδικά για εφαρμογές
μεγάλης επιφάνειας, στις οποίες πολλοί ελεγκτές
μπορούν να συνδεθούν και να δικτυωθούν.
συμμορφωσή Κατα EVAC
Το Promatrix 8000 συμμορφώνεται με όλα τα σχετικά
πρότυπα ασφαλείας, διασφαλίζοντας έτσι τη χρήση
του συστήματος για εγκαταστάσεις ανακοινώσεων και
εκκένωσης χώρων μέσω φωνητικής αναγγελίας.
Επαγγελματικός ήχος
υψηλής ποιότητας
και συμμόρφωση με
EVAC
σέ ολέσ τισ χρΗσέισ
ε
παγγελματικΟσ

ήχΟσ

ύψήλήσ

πΟιΟτήτασ

και

σύμμΟρφωσή

με
EVaC

6

π
ρΟνΟμια

τελικΟύ

χρήστή


7
ενα συστήμα – τρεισ εφαρμογεσ
το Promatrix 8000 αποτελεί μια
ολοκληρωμένη λύση για εφαρμογές όπου
απαιτείται ένα μόνιμα εγκατεστημένο
σύστημα επαγγελματικού ήχου με
πρόσθετες λειτουργίες ανακοινώσεων
και εκκένωσης χώρων μέσω φωνητικής
αναγγελίας.
Αυτή η λύση "3 σε 1" δεν επιτρέπει απλώς
την εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου
εγκατάστασης, αλλά και τον πλήρη έλεγχο
πολλών συστημάτων μέσω μίας μόνο
διασύνδεσης χρήστη.
εΚπλήΚτιΚοσ ήχοσ επαγγελματιΚήσ
ποιοτήτασ σε ολεσ τισ ζωνεσ
το υψηλό δυναμικό εύρος των
105 dB ξεπερνά την απόδοση πολλών
επαγγελματικών συστημάτων ήχου, ενώ
καλύπτει με το παραπάνω τις ηχητικές
απαιτήσεις των περισσότερων ζωντανών
συναυλιών.
Επιπλέον, διασφαλίζει τον ίδιο ήχο
υψηλής ποιότητας σε όλες τις ζώνες,
με διαθέσιμη μουσική προσκηνίου σε
ολόκληρο το εύρος συχνοτήτων και σε
κάθε επίπεδο ενίσχυσης.
σταθμοι Κλήσήσ φιλιΚοι προσ
το χρήστή
ο κυρίως σταθμός κλήσης μπορεί να
επεκταθεί έως και με πέντε πρόσθετους
σταθμούς κλήσης. Κάθε σταθμός
εμφανίζει σαφή μηνύματα λειτουργίας,
κατάστασης και βλάβης.
Τα πληκτρολόγια των σταθμών κλήσης
διαθέτουν είκοσι προγραμματιζόμενα
κουμπιά για την πραγματοποίηση μη
αυτόματων ή προηχογραφημένων
Προνόμια τελικού χρήστη
σύνοπτικΗ παρούσιασΗ
ανακοινώσεων σε κάθε αντιστοιχισμένη
ζώνη, για την επιλογή ζωνών ή την
εκτέλεση προκαθορισμένων ενεργειών.
εξοδοι για ελεγχο Κινήσήσ
το Promatrix 8000 διαθέτει αναλογικές
εξόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για μη ηχητικούς σκοπούς.
Για παράδειγμα, μπορεί να ελέγξει την κίνηση
πανοραμικής λήψης και την κλίση καμερών
CCTV, ή το επίπεδο φωτισμού μεμονωμένων
φωτιστικών ή/και ζωνών. Μπορεί επίσης να
ενεργοποιήσει φωτισμό έκτακτης ανάγκης
ή το άνοιγμα και το κλείσιμο διαχωριστικών
προστασίας από τον ήλιο.
τεχνολογια εποπτειασ γραμμήσ
μεγαφωνου
τόσο οι τελικοί χρήστες όσο και οι τεχνικοί
εγκατάστασης μπορούν να επιλέξουν
την τεχνολογία εποπτείας γραμμής που
ταιριάζει καλύτερα στον προϋπολογισμό
της εγκατάστασης και τις απαιτήσεις όσον
αφορά την αξιοπιστία:
εποπτεία πιλοτικού τόνου με •
ανάδραση ενσύρματης επαφής
μέτρηση αντίστασης γραμμής •
ή μια νέα ασύρματη τεχνολογία •
εποπτείας Τέλους γραμμής για την
οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ελεγχοσ με το πατήμα ενοσ
Κουμπιου
Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των
ρυθμίσεων, το σύστημα λειτουργεί χωρίς
τη χρήση υπολογιστή. Ωστόσο, παρέχεται
η δυνατότητα χρήσης υπολογιστή
για λειτουργία και εποπτεία μέσω
ενός προγραμματιζόμενου γραφικού
περιβάλλοντος χρήστη στο IRIS-Net™.
π
ρΟνΟμια

τελικΟύ

χρήστή
04
04
02
01

8
Ξενοδοχειακή
χρήση του
Promatrix 8000
αναβαθμισΗ έγκαταστασέων,
βέλτιωσΗ έσοδων και
φιλοξένιασ
Ξ
ενΟδΟχειακή

χρήσή

τΟύ
P
romatrix
8000
προθάλαμος
αίθουσα ελέγχου
έστιατόριο
γυμναστήριο
αίθουσες συνεδριάσεων
δωμάτια
χώρος υποδοχής
01
02
03
04
05
06
07
Πρώτος όροφος
06
06
06
05
05
05
05
05
07
07
03
05
9
σε ένα τυπικό μεγάλο ξενοδοχείο,
το Promatrix 8000 αναβαθμίζει τις
διάφορες εγκαταστάσεις και παρέχει τόσο
στους πελάτες όσο και στο προσωπικό τη
δυνατότητα να απολαμβάνουν μουσική
υψηλής ποιότητας, παραμένοντας, συγχρόνως,
διαθέσιμο για την εκφώνηση ανακοινώσεων
ή αναγγελιών με σκοπό την εκκένωση του χώρου.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση κατά την οποία μια μεγάλη
αίθουσα συσκέψεων έχει χωριστεί σε δύο μικρότερες
αίθουσες, μέσω συρόμενων διαχωριστικών, το σύστημα
μπορεί να αναδιαμορφωθεί πλήρως, αυτόματα, προκειμένου
να διασφαλίσει ότι κάθε αίθουσα θα διαθέτει το δικό της
αναβαθμισμένο σύστημα επαγγελματικού ήχου. Ωστόσο,
όλα τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανά πάσα
στιγμή, για την εκφώνηση ανακοινώσεων ή αναγγελιών με
σκοπό την εκκένωση του χώρου, εφόσον είναι απαραίτητο.
Επιπλέον, σε ζώνες όπως εστιατόρια (μουσική προσκήνιου)
και γυμναστήρια (μουσική παρασκήνιου), ο τοπικός έλεγχος
του συστήματος αντικαθίσταται από τον κεντρικό έλεγχο
του Promatrix 8000, εφόσον είναι απαραίτητο.
Ξ
ενΟδΟχειακή

χρήσή

τΟύ
P
romatrix
8000
Πάνω όροφοι
Δεύτερος όροφος
03
03
03
05
08

10
Χρήση του Promatrix 8000
σε αθλητικές εγκαταστάσεις
τονωσΗ τού ένθούσιασμού,
παρακολούθΗσΗ των θέατων
είτε ως κυρίως, είτε ως βοηθητικό σύστημα ήχου, το
Promatrix 8000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αθλητική
εγκατάσταση χωρητικότητας έως και 30.000 θεατών.
Μια εγκατάσταση τέτοιων διαστάσεων χωρίζεται,
συνήθως, σε πέντε ζώνες φωνητικού συναγερμού: κυρίως
αγωνιστικός χώρος, βόρεια, νότια, ανατολική και δυτική
ζώνη. Κατόπιν, αυτές οι ζώνες διαιρούνται σε επιμέρους
λειτουργικές ζώνες, καθεμία από τις οποίες διαθέτει
τουλάχιστον ένα ξεχωριστό κανάλι ενισχυτή.
Οι ζώνες μπορούν να ομαδοποιηθούν ξανά και ξανά,
σχηματίζοντας λειτουργικά σύνολα, όπως για παράδειγμα
για ζωντανό σχολιασμό και αναπαραγωγή μουσικής κατά
τη διάρκεια των διοργανώσεων, αλλά και για την εκφώνηση
ανακοινώσεων με υπόκρουση μουσικής σε διάφορα μέρη
του σταδίου (εστιατόριο, αποδυτήρια, χώροι υποδοχής),
πριν και μετά το αθλητικό γεγονός.
Το σύστημα διαθέτει πολλούς σταθμούς κλήσης για
έλεγχο συστήματος και εκφώνηση ανακοινώσεων, όπως
για παράδειγμα στο γραφείο του προσωπικού ασφαλείας
(Πυροσβέστες), το γραφείο διοίκησης, στην αίθουσα
ελέγχου ήχου, και τον κυρίως αγωνιστικό χώρο (Διαιτητές).
χ
ρήσή

τΟύ
P
romatrix
8000
σε

αθλήτικεσ

εγκαταστασεισ
χ
ρήσή

τΟύ
P
romatrix
8000
σε

αθλήτικεσ

εγκαταστασεισ
01
01
02
03
03
03
04
08
06
07
05
11
Μέχρι τώρα, πολλές εγκαταστάσεις απαιτούσαν διακριτά
συστήματα για ανακοινώσεις/εκκένωση χώρου μέσω φωνητικής
αναγγελίας και για επαγγελματικό ήχο. Με το συμβατό με EVAC
Promatrix 8000, αρκεί ένα μόνο σύστημα, δηλαδή μία μόνο
επένδυση, για την κάλυψη όλων των αναγκών.
αίθουσα αναμονής ViP
έστιατόριο
καταστήματα / σνακ-μπαρ
γραφείο τύπου
αποδυτήρια
διοίκηση προσωπικού
κεντρική αίθουσα ελέγχου
χώρος υποδοχής
01
02
03
04
05
06
07
07
08
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH · Art.Nr. PA-EH-el-01_F01U559471_01 ·
Η εκτύπωση πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία · Υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση!
www.dynacord.com
Bosch Security Systems, Kapittelweg 10, 4827 HG Breda, The Netherlands
boschST@gr.bosch.com, www.boschsecurity.gr