Greek Geeks Company Profile

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (6 years and 1 month ago)

580 views
Your e-Business Partner


Εταιρική Παρουσίαση
Greek Geeks A.E.Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E

Επωνυµία
GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET
COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα ∆εδοµένων
και ∆ιαδικτυακή Επικοινωνία Ανώνυµη Εταιρεία.
Νοµική
Μορφή: Ανώνυµη Εταιρία (Α.Ε)
Έτος
Ίδρυσης:
Από το 1997 µέχρι το 2002 η εταιρία λειτουργούσε ως εταιρία
περιορισµένης ευθύνης. Από το 2002 λειτουργεί ως Ανώνυµη
Εταιρία σύµφωνα µε τις Ν. 2166/1993 και Κ.Ν 2190/1920.
∆ιεύθυνση: Αετιδέων 13, 15561 Χολαργός, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30210 65 95 650
Fax: +30210 65 95 656
URL: www.greekgeeks.com

e-mail: contact@greekgeeks.com


Η Greek Geeks, είναι µια εξειδικευµένη εταιρεία πληροφορικής η οποία στρατηγικά
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επιχειρησιακών εφαρµογών λογισµικού και
ολοκληρωµένων λύσεων που αξιοποιούν το διαδίκτυο.
Απευθυνόµαστε σε εταιρίες & οργανισµούς που απαιτούν την έµπρακτη χρήση του
web τόσο για την επικοινωνία τους όσο και
τις ηµερήσιες συναλλαγές τους. Οι
λύσεις, που προσφέρει στους πελάτες της επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως µέσου επικοινωνίας,
συναλλαγών και διαχείρισης σχέσεων οργανισµών και εταιριών µε την αγορά, τους
πελάτες, τους προµηθευτές, τους συνεργάτες, τους πολίτες καθώς και κάθε
ενδιαφερόµενο.
Πιο συγκεκριµένα, η Greek Geeks επενδύει συστηµατικά στους παρακάτω άξονες
λογισµικού & υπηρεσιών:
 ∆ιαδικτυακές εφαρµογές και πύλες (Portal & Web Applications)
 Συµβουλευτικές υπηρεσίες
 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εγγράφων και Περιεχοµένου (Document & Content
Management Systems)
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

 Εφαρµογές ηλεκτρονικών προµηθειών (e-procurement)
 Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου (e-shop, B2B)
 Συστήµατα Εσωτερικής – Εξωτερικής συναλλαγής και πληροφόρησης
(Intranet – Extranet, CRM)
 ∆ιαφήµιση και προβολή (On Line advertising)
 Θεµατικές και Εταιρικές παρουσιάσεις (Multimedia, CD-ROM, Info kiosk)
 Πληροφοριακά συστήµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government)
 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

Οι παραπάνω κατηγορίες εφαρµογών λογισµικού βασίζονται σε τεχνολογίες
αιχµής, διεθνή πρότυπα (best practice) και χαρακτηρίζονται από µία διαρκή
προσπάθεια να µετατρέπουν το web για τους πελάτες µας σε ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα.
Στόχος των προτεινόµενων λύσεων είναι η µείωση του κόστους των συναλλαγών,
η αύξηση της παραγωγικότητας και η βελτίωση των σχέσεων µε κάθε εξωτερικό -
εσωτερικό συναλλασσόµενο.

Όραµα
Να είµαστε σηµαντικοί για τους πελάτες µας, χτίζοντας µακροχρόνιες
και αµοιβαία επωφελείς σχέσεις εµπιστοσύνης.
Να αναγνωρίζει ο πελάτης µας στην εταιρία και τα στελέχη της, τους
ειδικούς στο web που µπορεί να εµπιστεύεται και να προσδοκά
αποτέλεσµα

Αποστολή
Να παρέχουµε εξειδικευµένες λύσεις λογισµικού & υπηρεσιών όπου
µετατρέπουν το web για τους πελάτες µας σε ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα.
Μέτρο επιτυχίας µας & ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης µας θεωρούµε
την ικανοποίηση του πελάτη, που πρέπει να κερδίζει αποτέλεσµα,
ποιοτικό και ποσοτικό

Αξίες
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

I. Ακεραιότητα
Όλες οι ενέργειες των στελεχών της Greek Geeks αντανακλούν
τις αξίες µας

II. Πελατοκεντρική Αντίληψη
Στο επίκεντρο του εταιρικού DNA είναι η ικανοποίηση των
αναγκών των πελατών µας

III. Οµαδικότητα
Τα στελέχη µας επιδιώκουν συστηµατικά να εργάζονται οµαδικά
µε στόχο τη µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος

IV. Σεβασµός
Όλα τα στελέχη µας έχουν αξία και αξίζουν τον σεβασµό

Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

2. Εταιρική Περιγραφή της Greek Geeks
2.1 Υποδοµή της Εταιρείας

2.1.1 Κτίρια
Η εταιρεία καταλαµβάνει περίπου 500 τµ σε δύο ορόφους του κτιρίου της Αετιδέων
13 στο Χολαργό, χώρος ο οποίος φυλάσσεται επί εικοσιτετραώρου βάσεως µε
ελεγχόµενη πρόσβαση τόσο από το προσωπικό όσο και επισκέπτες της εταιρείας.

2.1.2 Φυσική ασφάλεια συστηµάτων και υποδοµών
Οι διακοµιστές της εταιρίας στεγάζονται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο (Data
Center), µε ξεχωριστές κλιµατιστικές µονάδες, UPS για προστασία και αδιάλειπτη
παροχή ρεύµατος καθώς και γεννήτρια αυτονοµίας 24 ωρών. Το τηλεφωνικό
κέντρο λειτουργεί µε ξεχωριστό σύστηµα αυτονοµίας, και οι γραµµές του
προστατεύονται και από τα δύο άκρα. Επιπλέον το κτήριο διαθέτει σύστηµα
πυρασφάλειας µε 32 σταθµούς πυρόσβεσης.

2.1.3 Μηχανογραφική Υποδοµή Συστηµάτων
Την εταιρεία µας υποστηρίζουν µηχανογραφικά 30 servers µε διπλούς
επεξεργαστές και µεγάλα αποθηκευτικά µέσα (περίπου 2 TB σε διατάξεις RAID). Το
εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας είναι LUCENT Gigabit Ethernet υλοποιηµένο µε
παθητικό και ενεργό εξοπλισµό LUCENT Patch Panels, 14 switches 3COM της
σειράς 3300, racks (περίπου 180U), CISCO 2600 router, και 60 σταθµούς
εργασίας (από τους οποίους οι 10 είναι φορητοί) µε όλα τα απαραίτητα
περιφερειακά.
Τα λειτουργικά συστήµατα της υπολογιστικών συστηµάτων της εταιρείας
απαρτίζονται τόσο από Microsoft (η εταιρεία είναι µέλος του Microsoft Developers
Network), όσο και από Linux (RedHat, Debian τελευταίας έκδοσης).

2.1.4 Τηλεπικοινωνιακή Υποδοµή
Για την παροχή σύνδεσης στο Internet η εταιρεία έχει στη διάθεση της δύο ADSL
γραµµές της τάξεως των 24Mbit και 2Μbit αντίστοιχα για την αδιάλειπτη παροχή
σύνδεσης. Τα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα της Greek Geeks περιλαµβάνουν ένα
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

τηλεφωνικό κέντρο 200 γραµµών µε επιπλέον 10 ISDN διπλές γραµµές ασφαλείας
και 10 απλού τύπου. Το δίκτυο προφυλάσσεται από firewall που διαθέτει Intrusion
Detection System (IDS) και αυτόµατο µηχανισµό ειδοποίησης του τεχνικού
προσωπικού µέσω email ή SMS σε περίπτωση ανάγκης. Το δίκτυο παρακολουθείται
επί 24ώρου βάσεως σε επίπεδο κίνησης, διαθεσιµότητας και ασφάλειας µέσω
ολοκληρωµένου προγράµµατος παρακολούθησης και καταγραφής περιστατικών µε
παράλληλη διατήρηση πλήρους ιστορικού.

2.1.5 Υποδοµή φιλοξενίας (Greek Geeks Web Hosting)
Πλατφόρµες

Η εταιρία µας παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας σε πλατφόρµες Windows και FreeBSD.
Ως βάσεις δεδοµένων υποστηρίζονται αντίστοιχα οι MS SQL Server, MySQL και
Oracle. Υποστηρίζονται οι τελευταίες εκδόσεις των ASP και ASP.NET για φιλοξενία
στις Windows υποδοµές και αντίστοιχα PHP για τις FreeBSD υποδοµές.
Hardware

Η υποδοµή φιλοξενίας της εταιρίας είναι βασισµένη στη πλατφόρµα HP
BladeSystem c-Class. Ο κορµός του συστήµατος είναι ένα HP BladeSystem c7000
Enclosure το οποίο αυτή τη στιγµή φιλοξενεί έξι HP BladeSystem c-Class Server
Blades µε δυνατότητα επέκτασης στα δεκατέσσερα ανάλογα µε τις ανάγκες. Πιο
συγκεκριµένα έχουν εγκατασταθεί:
 Ένας BL480c µε προδιαγραφές 2 Dual Core CPUs, µνήµη 4Gb ram και δύο
συστοιχίες δίσκων σε διάταξη RAID 1 αντίστοιχα ο οποίος εξυπηρετεί τις
ανάγκες του SQL Server µε λειτουργικό σύστηµα Windows 2003 Server .
 ∆ύο BL460c µε προδιαγραφές 1 Dual Core CPU, µνήµη 2Gb ram και µία
συστοιχία δίσκων δε διάταξη RAID 1 αντίστοιχα οι οποίοι εξυπηρετούν τις
ανάγκες των δύο IIS6 servers µε λειτουργικό σύστηµα Windows 2003
Server.
 Τρεις BL465c µε προδιαγραφές 1 Dual AMD Opteron CPU, µνήµη 2Gb ram
και µία συστοιχία δίσκων δε διάταξη RAID 1 αντίστοιχα οι οποίοι
εξυπηρετούν τις ανάγκες του hosting σε FreeBSD, mail server καθώς και
δύο DNS server µε λειτουργικό σύστηµα FreeBSD.
∆ίκτυο

Το διαθέσιµο bandwidth διασύνδεσης µε το Internet είναι 10Mbit µε δυνατότητα
αναβάθµισης σε µηδενικό χρόνο εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Ασφάλεια – αδιάλειπτη παροχή υπηρεσίας

Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

Το όλο δίκτυο προφυλάσσεται µέσο ενός Cisco ASA 5510 Firewall καθώς και ενός
AIP-SSM Intrusion Prevention System. Το συγκεκριµένο Intrusion Prevention
System βοηθάει στην απάλειψη των απειλών κακόβουλης κίνησης όπως worms,
spyware/adware, ιούς και κατάχρησης εφαρµογών λόγω των ακολούθων
στοιχείων:
 Ακριβείς τεχνολογίες πρόληψης: Βοηθούν στην πρόληψη ενός µεγάλου
εύρους απειλών χωρίς τον κίνδυνο απόρριψης θεµιτής κίνησης. Αυτές οι
τεχνολογίες προσφέρουν αυτοµατοποιηµένη και λεπτοµερή ανάλυση των
δεδοµένων.
 Αναγνώριση πολυεπίπεδων απειλών: Προστατεύει το δίκτυο από
παραβιάσεις της πολιτικής ασφαλείας, εκµετάλλευση τρωτών σηµείων
(vulnerability exploits) και µη οµαλής δραστηριότητας µέσω λεπτοµερούς
επιθεώρησης της κίνησης στα layers 2 µε 7.
 ∆υνατότητες network collaboration: βελτιωµένη επεκτασιµότητα της
υποδοµής ώστε να µπορεί να υποστηρίξει µεγαλύτερη κίνηση µέσω
τεχνικών load-balancing και της δυνατότητας επεξεργασίας ακόµα και της
κρυπτογραφηµένης κίνησης.
 Ισχυρών µηχανισµών διαχείρισης και υποστήριξης: Παρέχει µια
ολοκληρωµένη λύση συµπεριλαµβάνοντας την ρύθµιση, την διαχείριση, την
συσχέτιση των δεδοµένων για την αναγνώριση, την αποµόνωση και την
ακριβή αφαίρεση των απειλητικών στοιχείων.
Για λόγους επίβλεψης χρησιµοποιείται το λογισµικό Cisco Security Monitoring,
Analysis and Response System (MARS), το οποίο παρέχει δυνατότητα
παρακολούθησης της δικτυακής ασφάλειας καθώς και της ασφάλειας των
εφαρµογών της υποδοµής της Cisco και άλλων κατασκευαστών. Το MARS
βοηθάει:
 Στην παροχή συγκεκριµένων συστάσεων για την αντιµετώπιση των απειλών
ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας οπτικοποίησης της
επίθεσης και προσδιορισµού της πηγής της, µε λεπτοµερή γραφήµατα που
διευκολύνουν την διαχείριση της ασφάλειας.
 Την µεγάλη µείωση των false alarms µε την παροχή µιας ολοκληρωµένης
όψης όλου του δικτύου.
 Τον έλεγχο συµµόρφωσης µε τους κανόνες ασφαλείας προσφέροντας 150
έτοιµα reports
Τα συστήµατα βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση και σε όλα τα λειτουργικά
συστήµατα και εφαρµογές εγκαθίστανται αυτόµατα τα πιο πρόσφατα patches και
security fixes.
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

Τέλος προσφέρεται η δυνατότητα για on-line backup σε εφαρµογές που κρίνονται
απαραίτητες από τους πελάτες πέρα από το καθηµερινό προγραµµατισµένο
backup της εταιρίας.
Για τις ανάγκες τις αδιάλειπτης λειτουργίας των συστηµάτων της GreekGeeks
διατίθεται κλιµατιζόµενος χώρος σε θερµοκρασία 18
ο
Celsius καθώς και εφεδρικά
συστήµατα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS, Γεννήτριες) συνολικής
αυτονοµίας µίας εβδοµάδας. Επίσης λειτουργεί σύστηµα αυτόµατης πυρόσβεσης
καθώς και σύστηµα παρακολούθησης και ειδοποίησης σε πραγµατικό χρόνο σε
περίπτωση αστοχίας υλικού.Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com


2.2 Στελέχωση και Εταιρική δοµή
Το ανθρώπινο δυναµικό της Greek Geeks AE απαρτίζεται από µια ισχυρή, ευέλικτη
και έµπειρη οµάδα, ικανή να παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις προς την ολοένα και
πιο απαιτητική αγορά. Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας µας απαρτίζεται από
επαγγελµατίες του χώρου που ο καθένας διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογική
κατάρτιση και εµπειρία που απαιτούν τα έργα που η εταιρία αναλαµβάνει.
Συγκεκριµένα, οι ειδικότητες στελεχών της Greek Geeks είναι:

 Business Development Consultants για την ανεύρεση νέων
τεχνολογιών και συνεργασιών,
 Account Managers για την εµπορική διαχείριση έργων και διαχείριση
σχέσεων µε πελάτες,
 Solution Consultants για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε
επιχειρησιακό, λειτουργικό και τεχνικό επίπεδο.
 Project Managers για τον συντονισµό των εργασιών της οµάδας και την
τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των τεχνικών προδιαγραφών του
έργου ή των εφαρµογών.
 Application Analysts για τον καθορισµό προδιαγραφών των εφαρµογών
σύµφωνα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις ενός έργου,
 Web Designers για την εικαστική επιµέλεια του έργου,
 Web Authors για την δηµιουργία κώδικα µορφοποίησης και περιεχοµένου
 Illustrator Designers για τον σχεδιασµό για την βοήθεια των multimedia
εφαρµογών,
 Multimedia Developers για την δηµιουργία multimedia εφαρµογών,
(ήχος - κίνηση).
 Programmers για την ανάπτυξη των εφαρµογών και τον σχεδιασµό
βάσεων δεδοµένων,
 System Administrators για την τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών
συστηµάτων, της δικτυακής υποδοµής και των συστηµάτων ασφαλείας της
εταιρείας,
 Technical Support Engineers για την τεχνική υποστήριξη του
λογισµικού,

Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

Στα πλαίσια ανάπτυξης και εύρυθµης λειτουργίας της, η Greek Geeks A.E. έχει
οργανώσει τις καθηµερινές λειτουργίες της σε τµήµατα που στόχο έχουν την
αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της και την αύξηση της απόδοσης
της επένδυσης (ROI) των πελατών και συνεργατών της. Παρακάτω παρατίθεται το
οργανόγραµµα της εταιρίας µας το οποίο σχεδιάστηκε µε γνώµονα την ευελιξία,
προσανατολισµένο στις απαιτήσεις των σύγχρονων εταιριών.

Οργανόγραµµα Greek Geeks Α.Ε.


Εµπορικό Τµήµα – ∆ιευθύνσεις
Πωλήσεων
Account Management, Customer Service, Marketing,
Consulting
Τµήµα Ανάπτυξης – Ανάπτυξη
Εφαρµογών
Programming & Analysis, Authoring Product R&D, Network
Administration, Systems Analyst,
Τµήµα Ανάπτυξης – Σχεδιασµός
Web Design, Flash Design, Illustration & Animation
Τµήµα Λύσεων και Έργων
Solution Consultants (Product specialists), Pre Sales support,
Project Management, Product Marketing
Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Υπηρεσιών
∆ιοικητικές υπηρεσίες, Οικονοµική παρακολούθηση και
διαχείριση
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

∆οµή προσωπικού της Greek Geeks Α.Ε.

 Ποσοστιαία κατανοµή προσωπικού ανά τµήµα
36
%
22
%
14
%
11
%
17
%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Ανθρώπινο ∆υναµικό (2008)
Ανάπτυξης εφαρµογών
∆ηµιουργικό - Web Design
Λύσεων & Έργων
Εµπορικό - Πωλήσεις
∆ιοικητικές & Επιχειρησιακές Υπηρεσίες

 Μορφωτικό Επίπεδο
Μορφωτικό Επίπεδο Στελεχών (2008)
25
%
44
%
25
%
6
%
College
AEI/TEI
Μεταπτυχιακό (MSc,MA,MBA)
∆ιδακτορικό


Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

2.3 Τεχνολογίες & Προϊόντα
Η Greek Geeks υποστηρίζει ένα ευρύ φάσµα τεχνολογιών, εργαλείων
ανάπτυξης εφαρµογών και έτοιµων λογισµικών πακέτων, παρακολουθώντας
παράλληλα συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις, εκτιµώντας και αξιολογώντας το
όφελος που αυτές µπορούν να έχουν για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και
οργανισµούς. Η εκάστοτε επιλογή τεχνολογιών ανάπτυξης έργου βασίζεται µεταξύ
άλλων στις ανάγκες λειτουργικότητας που ορίζονται από την ανάλυση απαιτήσεων
του πελάτη, το µέγεθος του έργου, των προτύπων (standards) που θα
εφαρµοστούν, της υπάρχουσας υποδοµής του πελάτη και του χρόνου υλοποίησης.
2.3.1 Τεχνολογίες
Συνοπτικά η εταιρία µας διαθέτει τεχνογνωσία µεταξύ άλλων στις παρακάτω
περιοχές:
Εργαλεία Ανάπτυξης Κώδικα & Γραφικών
• Eclipse Development Platform
• Websphere Development Studio
• Microsoft Visual Studio .NET
• Adobe Dreamweaver
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe Flash
• Adobe Director
• Corel Draw

Βάσεις ∆εδοµένων
• Oracle
• MS SQL Server
• MySQL
• IBM DB2
Γλώσσες Προγραµµατισµού
• ASP.NET (C#, VB.NET)
• ASP (VBScript)
• Java, JavaScript
• PHP
• XML, XSL
• HTML, CSS, DHTML
Εργαλεία Ελέγχου
• W3C Markup Validation Service
• W3C CSS Validation Service
• Watchfire WebXACT
• HTML Tidy
• MS Web Application Stress Tool
• Apache JMeter
• XENU Link Sleuth

Έτοιµες Πλατφόρµες – Frameworks
• e-Mentor Portal & Content Management
• Vignette Content Management System
• Vignette Portal, Vignette Collaboration,
Vignette Records & Documents
• Autonomy IDOL
• Healy Hudson e-Tender & e-
Procurement

Web / Application Servers
• Microsoft IIS
• Apache HTTP Server
• BEA Weblogic
• IBM Websphere

呯浣慴m

Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com


2.3.2 Προϊόντα
Η Greek Geeks στηρίζει τις λύσεις που προσφέρει στις σύγχρονες επιχειρήσεις και
οργανισµούς σε µια γκάµα κορυφαίων πακέτων λογισµικών συστηµάτων και
εφαρµογών, επιλεγµένων ούτως ώστε να καλύπτει µεγάλο εύρος λειτουργικών
απαιτήσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών (low-end to high-end solutions).


Το e-Mentor Content & Portal Management είναι µια
πλατφόρµα διαχείρισης περιεχοµένου και διαδικτυακών τόπων που
καλύπτει τις ανάγκες ανάπτυξης, ενηµέρωσης και λειτουργίας µιας
µεγάλης γκάµας ιστοτόπων από απλά sites µέχρι intranets, corporate
extranets, portals και e-shops.
Το e-Mentor διαχωρίζει το περιεχόµενο από την εµφάνιση
συµβαδίζοντας µε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο
των συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου, και έχει
κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από την Greeks Geeks µε
γνώµονα την ταχύτητα και την ευελιξία στην ανάπτυξη και
συντήρηση λύσεων, καθώς και την ευκολία στην εκµάθηση και τη
χρήση του από ανθρώπους χωρίς τεχνικό υπόβαθρο.


Πρόκειται για την κορυφαία πλατφόρµα διαχείρισης περιεχοµένου,
εγγράφων και ροών εργασιών, διαδικτυακών πυλών και
συνεργατικών χώρων στον κόσµο, µε πλήθος εγκαταστάσεων στις
µεγαλύτερες εταιρείες και οργανισµούς παγκοσµίως. Η Greek Geeks
είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Vignette στην Ελλάδα και
Κύπρο, και µέχρι σήµερα έχει υλοποιήσει επιτυχώς µεγάλο αριθµό
πολύπλοκων έργων στον δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα. Η
πλατφόρµα Vignette V7 παρέχει ένα µοναδικό στο είδος του
ολοκληρωµένο και οµοιογενές περιβάλλον τεχνολογίας αιχµής,
βασισµένο σε διεθνή πρότυπα και πρακτικές, µε βασικά συνιστάµενα
προϊόντα:
• Vignette Content Management
• Vignette Portal
• Vignette Collaboration
• Vignette Records & Documents

噩杮整瑥⁄楡t潧Ⱐ κλπ


Η Greek Geeks είναι συνεργάτης της διεθνώς γνωστής εταιρίας
λογισµικού Autonomy. Η µοναδική τεχνολογία της πλατφόρµας
Autonomy επιτρέπει στους οργανισµούς και στις επιχειρήσεις να
‘κατανοούν’ τις πληροφορίες, µε το να αυτοµατοποιεί τη διαχείριση,
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

επεξεργασία και παράδοση της πληροφορίας, αδόµητης και
δοµηµένης, από ετερογενείς εσωτερικές και εξωτερικές πηγές,
ανεξάρτητα µε τη µορφή, τον τύπο και την τοποθεσία της
πληροφορίας. Το κέντρο της τεχνολογίας της πλατφόρµας Autonomy
είναι το Intelligence Data Operating Layer (IDOL), µια
πλατφόρµα η οποία βρίσκεται στο κέντρο όλων των πληροφοριών
της επιχείρησης και ‘κατανοεί’ µε εννοιολογικό τρόπο αυτές τις
πληροφορίες.
Η Greek Geeks διαθέτει άρτια εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό στα
προϊόντα της Microsoft, όπως:
• Λειτουργικά συστήµατα (σταθµών εργασίας,
εξυπηρετητών)
• Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων
• Εξυπηρετητές διαδικτύου και εφαρµογών
• Επιχειρηµατικών εφαρµογών

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)

Η Greek Geeks είναι συνεργάτης της γερµανικής εταιρείας Healy
Hudsonπρωτοπόρος διεθνώς στον χώρο του ηλεκτρονικών
προµηθειών (e-tender & e-procurement). H Greek Geeks
παρέχει λύσεις βασισµένες στα προϊόντα:
• HH E-Vergabe2 (e-tender)
• HH ELBE (e-procurement)
Πρόκειται για µια ολοκληρωµένη πλατφόρµα σχεδιασµού, εκτέλεσης
και διαχείρισης ηλεκτρονικών προµηθειών µέσα από ένα αµιγώς
διαδικτυακό περιβάλλον, συµβατό µε διεθνή πρότυπα προµηθειών και
σε πλήρη συµµόρφωση µε ευρωπαϊκές και κρατικές οδηγίες για την
διεκπεραίωση ηλεκτρονικών προµηθειών.
Η Greek Geeks είναι συνεργάτης της Oracle, µέλος του Oracle
Partner Network, ενισχύοντας έτσι την γκάµα προϊόντων και
τεχνολογιών που υπάρχουν για την κάλυψη των εξειδικευµένων
αναγκών, διευρύνοντας το σύνολο των λύσεων που προσφέρονται
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα. Στον πυρήνα της
συνεργασίας µε την Oracle, είναι τα προϊόντα:
• Συστήµατα ∆ιαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων
∆εδοµένων (Relational Database Management
Systems – RDBMS)
• Λογισµικό Εξυπηρετητή Εφαρµογών & Λογισµικό
ανάπτυξης και διαχείρισης ∆ιαδικτυακών κόµβων
(Application Server)

Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com


Η Greek Geeks είναι συνεργάτης της HP (Preferred Partner) και
διαθέτει πιστοποιηµένα στελέχη.

2.4 Λύσεις & Υπηρεσίες
2.4.1 Λύσεις
To portfolio λύσεων της Greek Geeks βασίζεται τόσο στην γκάµα προϊόντων που
διαθέτει όσο και στην τεχνογνωσία και εµπειρία των στελεχών της, στοιχεία που
λειτουργούν συµπληρωµατικά, επαυξάνοντας και διευρύνοντας τις out-of-the-box
δυνατότητες των έτοιµων προϊόντων. Πρόκειται για λύσεις βασισµένες σε προϊόντα
και τεχνολογίες αιχµής (.ΝΕΤ, J2EE, Web 2.0, Enterprise 2.0), παρέχοντας
σηµαντικά οφέλη στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισµούς ως προς την
µείωση λειτουργικών εξόδων, καθώς και τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας και
επικοινωνίας µε συνεργάτες και προµηθευτές µέσω αυτοµατοποιηµένων
διαδικασιών.

STATIC &
DYNAMIC
WEB SITES
Ιστότοποι µε στατικό ή δυναµικά διαχειρίσιµο περιεχόµενο, καλύπτοντας τις
ανάγκες διαδικτυακής παρουσίας και βασικής αλληλεπίδρασης µε
διαφορετικές οµάδες επισκεπτών για επιχειρήσεις, επαγγελµατίες, δηµόσιους
φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγους, εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς, κλπ. Ενδεικτικά διακρίνονται οι παρακάτω τύποι:
 Corporate websites
 event-driven websites
 promotional & marketing websites
 Καθετοποιηµένοι ιστότοποι παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών
πληροφόρησης, κλπ (subscription-based information vortals)
Κλπ.
MULTI-SITE
PORTALS
∆ιαδικτυακοί τόποι µε δυνατότητα ενσωµάτωση και διαχείρισης από ένα
κεντρικό περιβάλλον πολλαπλών ιστοτόπων. Καλύπτει τις ανάγκες οµίλων
εταιρειών, αλυσίδων retail franchise, κλπ παρέχοντας κεντρική διαχείριση και
έλεγχο πολλαπλών διαφορετικών ιστοτοπών µε ανοµοιογενή σχεδιαστικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

EXTRANETS
∆ιαδικτυακοί τόποι εξωεπιχειρησιακής δικτύωσης παρέχοντας αποµακρυσµένη
πρόσβαση µέσω διαδικτύου σε ένα κεντρικά διαχειρίσιµο περιβάλλον το οποίο
παρέχει δυναµικό περιεχόµενο και διαδικτυακές & εταιρικές εφαρµογές (web
& back-end applications) σε δίκτυο προµηθευτών, συνεργατών,
πωλητές (field sales), κλπ. Ενδεικτικά ένα Extranet portal συµπεριλαµβάνει:
 Αδιαφανή διασύνδεση µε back-end εφαρµογές όπως CRM, ERP, SCM,
και πρόσβαση σε αυτές µέσω διαδικτυακών διεπαφών (web-based
interfaces)
 Πρόσβαση σε συνεργατικούς χώρους εργασίας (Collaborative
workspaces), και σε υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων, συνοµιλίας σε
πραγµατικό χρόνο, συνεργατικής επεξεργασίας κειµένων, εργαλεία
αυτοµατισµού γραφείου, κλπ.
 Εξελιγµένη αναζήτηση και βέλτιστη ανάκτηση πληροφοριών από
αποθετήρια δεδοµένων και εγγράφων (data & document
repositories)
INTRANETS
∆ιαδικτυακοί τόποι ενδοεπιχειρησιακής δικτύωσης παρέχοντας ενιαία
πρόσβαση µέσω διαδικτύου σε ένα κεντρικά διαχειρίσιµο περιβάλλον το οποίο
παρέχει δυναµικό περιεχόµενο και διαδικτυακές & εταιρικές εφαρµογές (web
& back-end applications) σε υπαλλήλους, διοικητικά στελέχη,
διαβαθµισµένους συνεργάτες, κλπ. Ένα Intranet portal συµπεριλαµβάνει:
 Αδιαφανή διασύνδεση µε back-end εφαρµογές όπως CRM, ERP, SCM,
και πρόσβαση σε αυτές µέσω διαδικτυακών διεπαφών (web-based
interfaces)
 Εφαρµογές ηµερολογίου και υποχρεώσεων, υποβολής αιτήσεων
(αδείας, εξοδολόγιου, κλπ).
 Πρόσβαση σε συνεργατικούς χώρους εργασίας (Collaborative
workspaces), και σε υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων, συνοµιλίας σε
πραγµατικό χρόνο, συνεργατικής επεξεργασίας κειµένων, εργαλεία
αυτοµατισµού γραφείου, κλπ.
 Εξελιγµένη αναζήτηση και βέλτιστη ανάκτηση πληροφοριών από
αποθετήρια δεδοµένων και εγγράφων (data & document
repositories)
 Πίνακες ανακοινώσεων, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κλπ.
e-GOVERNMENT
SOLUTIONS
Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
παρέχοντας αποµακρυσµένη πρόσβαση µέσω διαδικτύου σε σύνολο
πληροφοριακού περιεχοµένου και εφαρµογών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης
πολιτών. Πραγµατοποιείται σε επίπεδο Κεντρικής κυβέρνησης
(∆ιαδικτυακές
Πύλες Κυβέρνησης, Υπουργείων και λοιπών κεντρικών φορέων) και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(Νοµαρχιακές και ∆ηµοτικές ∆ιαδικτυακές Πύλες), και
καθοδηγείται από κρατικές και ευρωπαικές (eEurope) λειτουργικές
προδιαγραφές και οδηγίες. Μια τυπική ∆ιαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης συµπεριλαµβάνει:
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

 Online υπηρεσίες παροχής πληροφοριών προς τους πολίτες και
επιχειρήσεις
 Online υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων µέσα από
ένα σύνολο εφαρµογών, όπως:
• Πληρωµές προστίµων και τελών
• Υποβολές αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών για
έκδοση πιστοποιητικών
• Παρακολούθηση εξέλιξης αιτηµάτων
• Ηλεκτρονικές εκδόσεις πιστοποιητικών
Κλπ.
e-COMMERCE
SOLUTIONS
∆ιαδικτυακοί τόποι παρουσίασης, προώθησης εµπορικών προϊόντων &
υπηρεσιών, και διεκπεραίωσης εµπορικών συναλλαγών (transactional e-
commerce). ∆ιακρίνονται οι παρακάτω τύποι e-Commerce portals:
 Ηλεκτρονικά καταστήµατα λιανικής - B2C retail e-shops
 Ηλεκτρονικά καταστήµατα χονδρικής - Β2Β wholesale e-shops
 Περιβάλλον ηλεκτρονικών προµηθειών - e-procurement (βάσει
καταλόγων), και e-tender (βάσει προκηρύξεων)
 Περιβάλλον ηλεκτρονικών δηµοπρασιών - e-auction
INFORMATION &
KNOWLEDGE
MGMT
SOLUTIONS
Εφαρµογές ολοκληρωµένης και αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης κάθε τµήµατος
πληροφορίας που βρίσκεται σε κείµενο, φωνή ή βίντεο, και αυτόµατη
εκτέλεση σε πραγµατικό χρόνο προηγµένων εργασιών, όπως δηµιουργία
υπερσυνδέσµων, οµαδοποίηση οµοειδών πληροφοριών, δηµιουργία προφίλ
των χρηστών, ανάκτηση, κατηγοριοποίηση, δηµιουργία περίληψης,
δηµιουργία κοινοτήτων χρηστών µε κοινά ενδιαφέροντα και αποστολή
ειδοποιήσεων. ∆ίνεται η δυνατότητα σε οργανισµούς και επιχειρήσεις να
αντιληφθούν την πραγµατική επιχειρηµατική αξία όλων των πληροφοριών
τους.
WEB DESIGN
Γραφιστικός σχεδιασµός και υλοποίηση στατικών και δυναµικών εικαστικών
για ιστοτόπους και διαδικτυακές πύλες, χρησιµοποιώντας σύγχρονες
τεχνολογίες και εργαλεία:
 Adobe Photoshop
 Adobe Illustrator
 Corel Draw
 Adobe Flash
 Adobe Director
 Adobe Dreamweaver
PRODUCTIVITY
TOOLS
Συνεργατικοί χώροι εργασίας (Collaborative workspaces), παρέχοντας
πρόσβαση σε υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων, συνοµιλίας σε πραγµατικό
χρόνο, συνεργατικής επεξεργασίας κειµένων, εργαλεία αυτοµατισµού
γραφείου, κλπ.
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com


CUSTOM
BUSINESS
APPLICATIONS
Custom-made εφαρµογές προσαρµοσµένες στις ειδικές ανάγκες επιχειρήσεων
και οργανισµών, βασισµένες σε σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία, π.χ.
 Εφαρµογές online reservations
 Εφαρµογές online ticketing
ONLINE
MARKETING
Υποστήριξη πρωτοβουλιών προώθησης και διαφήµισης στο διαδίκτυο µέσω
υπηρεσιών:
 Graphic design (banners & animations)
 Paid Search Marketing Campaigns
 Holistic Search Marketing Campaigns
 Search Engine Optimazation (SEO)


2.4.2 Υπηρεσίες
Συµβουλευτικές
υπηρεσίες
Υποστήριξη του πελάτη σε κάθε στάδιο ανάπτυξης ενός έργου. Οι
υπηρεσίες αυτές προσφέρονται µε στόχο την µεγιστοποίηση της
απόδοσης του έργου είτε στον αρχικό σχεδιασµό του είτε κατά τη
διάρκεια υλοποίηση του. Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης δύναται να
αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα του έργου µε βάση συγκεκριµένες
µετρήσεις αποδοτικότητας.
Ανάλυση
Η εταιρεία έχει συσσωρευµένη εµπειρία σε ευρύ φάσµα διαφορετικών
επιχειρηµατικών αγορών, γεγονός που της επιτρέπει να αναλύει γρήγορα
και µε ακρίβεια τις απαιτήσεις και των πλέον απαιτητικών εφαρµογών.
Σχεδίαση
Η διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού βασίζεται στην ανάπτυξη
πρωτοτύπων µε συνεχώς διευρυνόµενη λειτουργικότητα, ώστε ο πελάτης
να έχει πάντα ολοκληρωµένη αντίληψη του τι πρόκειται να παραλάβει
τελικά και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται ότι το σύστηµα που θα
αναπτυχθεί θα ευθυγραµµίζεται µε την φιλοσοφία της επιχείρησης.
Υλοποίηση
Εφαρµόζονται οι πλέον εξελιγµένες αλλά και διαδεδοµένες τεχνικές
υλοποίησης που εναρµονίζονται µε τις προδιαγραφές παγκοσµίως
αποδεκτών πρακτικών, ώστε ο πελάτης να εξασφαλίζει άµεσα σηµαντική
λειτουργικότητα και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η επένδυσή για το
µεγαλύτερο δυνατό ορίζοντα.
Εγκατάσταση
Επιτυχηµένο σύστηµα δεν είναι αυτό που λειτουργεί στις «ιδανικές»
συνθήκες του εργαστηρίου, αλλά αυτό που θα αποτελέσει βασικό
εργαλείο της καθηµερινής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, η Greek
Geeks υποστηρίζει το σύστηµα σε όλες τις φάσεις µέχρι τη διαπίστωση
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

της απρόσκοπτης λειτουργίας του.
Λειτουργική
Υποστήριξη
Για τις επιχειρήσεις εκείνες που στοχεύουν να επικεντρώνουν το
ενδιαφέρον τους µόνο σε όσες δραστηριότητες αποτελούν τον πυρήνα
των δεξιοτήτων τους, προσφέρουµε και λειτουργική υποστήριξη
(authoring, operation & hosting) των συστηµάτων τους.
Λειτουργούµε δηλαδή το σύστηµα για λογαριασµό του πελάτη, ώστε να
αποφύγει την απαιτούµενη επένδυση (π.χ. προσωπικό, διαδικασίες, κλπ.).
Τεχνική
Υποστήριξη
Τ
εχνική υποστήριξη σε επίπεδο διορθωτικών αλλαγών, προληπτικών
ελέγχων, αναβάθµισης και συντήρησης υλικού και λογισµικού.Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com


2.5 Σηµεία υπεροχής της Greek Geeks
Η Greek Geeks διαθέτει βαθειά τεχνογνωσία στην αξιοποίηση του Internet µε
τρόπο που να µετατρέπουν το web για τους πελάτες µας σε ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα. Τα στοιχεία που διαφοροποιούν την Greek Geeks στην Ελληνική
αγορά και στοιχειοθετούν την επαγγελµατική µας φήµη είναι,

 Στη βαθιά κατανόηση των αναγκών του πελάτη
 Εµµονή σε διεθνή πρότυπα και πρακτικές
 Στην ικανότητα να ολοκληρώνουµε εγκαίρως πολύπλοκα και
απαιτητικά έργα
 Στην τήρηση των κανόνων συνεργασίας µε πελατοκεντρική οπτική
 Στη λογική αντιστοίχησης κόστους και ποιότητας των παρεχοµένων
υπηρεσιών
 Στους έµπειρους και δηµιουργικούς ανθρώπους µας
 στην διαρκή επένδυση µας σε νέες τεχνολογίες
 στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης

O µεγάλος αριθµός επιτυχηµένων επιχειρησιακών εγκαταστάσεων σε µία ευρεία
κλίµακα πελατών, µας παρέχει συσσωρεµένη γνώση και εξειδίκευση στον κλάδο
των επιχειρησιακών εφαρµογών και την έµπρακτη χρήση του web τόσο για την
επικοινωνία τους όσο και
τις ηµερήσιες συναλλαγές τους

2.5.1 Αντίληψη των έργων
Τα τελευταία χρόνια η χρήση ΤΠΕ έχει αναδειχθεί ως κυρίαρχο µέσο συναλλαγής
και επικοινωνίας, χάρη στην ταχύτητά του αλλά κυρίως επειδή παρέχει την
δυνατότητα εξωστρέφεια των πληροφοριακών συστηµάτων, η οποία µπορεί είτε να
εστιάσει στην παροχή και διάδοση πληροφοριών είτε να αξιοποιηθεί ως
επιχειρησιακό εργαλείο στην ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστηµάτων ή
στην ολοκληρωµένη διεκπεραίωση επιχειρηµατικών συναλλαγών των χρηστών-
πολιτών µε εταιρείες ή δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς.

Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

 Κοινωνία της Πληροφορίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (e-
Government)
Ο εκσυγχρονισµός του κυβερνητικού έργου απαιτεί τον συνδυασµό των
απαιτήσεων της διακυβέρνησης και των δυνατοτήτων των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών. Κατά συνέπεια απαιτεί την διαλειτουργικότητα
των πληροφορικών συστηµάτων των διαφόρων υπουργείων , οργανισµών και εν
γένη όλων των οντοτήτων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της κυβέρνησης και
συµβάλουν στο έργο της. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνει δυνατή η
απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των κυβερνητικών οργανισµών. Σε
αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσµα θα είναι αποµονωµένα συστήµατα – νησίδες
πληροφορικής τα οποία θα υπολειτουργούν και θα αποτύχουν να
πραγµατοποιήσουν το δυναµισµό που υπόσχεται η εποχή της πληροφορίας.
Η βέλτιστη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι
βασικός παράγοντας ανάπτυξης αλλά και βελτίωσης της ποιότητας της
καθηµερινής ζωής των πολιτών, κυρίως όσον αφορά στις συναλλαγές τους µε το
∆ηµόσιο Τοµέα – όπως έχει αναγνωρισθεί τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό
επίπεδο – µε την πρωτοβουλία e Europe και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την
«Κοινωνία της Πληροφορίας» αντίστοιχα. Καλύτερες δηµόσιες υπηρεσίες
προσαρµοσµένες στις ανάγκες του πολίτη και του ιδιωτικού τοµέα, όπως
οραµατίζονται στη Λευκή Βίβλο Εκσυγχρονισµού της Κυβέρνησης, απαιτούν την
απρόσκοπτη ροή πληροφοριών σε όλα τα κρατικά όργανα. Στην κατεύθυνση αυτή,
το Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας θέτει τις τεχνικές πολιτικές και τα πρότυπα του
κρατικού συστήµατος προκειµένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα και η
διασύνδεση των συστηµάτων πληροφορικής στο δηµόσιο τοµέα. Το Πλαίσιο
∆ιαλειτουργικότητας προσδιορίζει τα απαραίτητα προαπαιτούµενα για
διασυνδεδεµένη και µε δυνατότητα WEB διοίκησης και αποτελεί θεµελιώδη
πολιτική στη συνολική στρατηγική του e- government.
Τα προβλήµατα που σήµερα παρατηρούνται οφείλονται κυρίως στην έλλειψη
πληροφόρησης για τα θέµατα διοικητικών διαδικασιών, δε προβλήµατα που
παρατηρούνται στην παροχή υπηρεσιών, και στην πολυπλοκότητα των
γραφειοκρατικών πρακτικών που πολλές φορές ακολουθούνται. Ως εκ τούτου, η
διευκόλυνση απόκτησης των πληροφοριών και των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
Τοµέα, οφείλει να εξετασθεί υπό το πρίσµα της Κοινωνίας των Πληροφοριών και
των δυνατοτήτων ευρείας προσβασιµότητας την οποία ευνοούν οι νέες
τεχνολογίες. Η βελτίωση αυτή είναι ταυτόσηµη µε την δηµιουργία του κατάλληλου
ηλεκτρονικού περιβάλλοντος διεποικοινωνίας της δηµόσιας πληροφορίας το οποίο
θα επιτρέψει «να κινείται µεταξύ των υπηρεσιών η πληροφορία και όχι ο πολίτης».
∆ιεθνώς, όλες οι προσπάθειες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βασίζονται στην
υποχρεωτική συµµόρφωση σε συγκεκριµένες ανοικτές προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας. Οι προδιαγραφές αυτές θέτουν την βασική υποδοµή
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

απελευθερώνοντας τους διάφορους δηµόσιους φορείς έτσι ώστε να µπορούν να
συγκεντρώνονται στην εξυπηρέτηση του πολίτη µέσα από υπηρεσίες
προστιθέµενης πληροφορίας και υπηρεσιών. Ένα τέτοιο πλαίσιο καθορίζει τις
προδιαγραφές και νόρµες επικοινωνίας αλλά αφήνει στους ίδιους τους δηµόσιους
φορείς να καθορίσουν πώς να προσαρµόσουν τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες
έτσι ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους επωφελούµενοι των ευκαιριών
που προσφέρει µία αυξηµένη ∆ιαλειτουργικότητα.
Ως ∆ιαλειτουργικότητα ορίζεται η ικανότητα µεταφοράς και χρησιµοποίησης της
πληροφορίας µε ένα οµοιογενές και αποτελεσµατικό τρόπο µεταξύ διαφόρων
οργανισµών σε επίπεδο συστηµάτων πληροφορικής. Η ∆ιαλειτουργικότητα παρέχει
πολλαπλά πλεονεκτήµατα σε επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και την ευρύτερη
οικονοµία µέσα από το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e- business).
Κατά τα τέλη του 1990 αναγνωρίσθηκε η ανάγκη για ένα Πλαίσιο
∆ιαλειτουργικότητας µέσα από την ευρύτερη προσπάθεια της Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (e-Government). Ο στόχος επίτευξης βελτιωµένων και
αποτελεσµατικότερων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών για την ταχύτερη και αµεσότερη
εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων – όπως αυτές αντιµετωπίζονται στα
πλαίσια της στρατηγικής της Κοινωνίας της Πληροφορίας – απαιτούν την οµαλή
διακίνηση πληροφοριών µεταξύ των πληροφοριακών συστηµάτων που τη
συνθέτουν (κυβέρνηση, πολίτης, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις άλλων κρατών,
διεθνείς οργανισµοί). Το Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (Π∆Η∆) θέτει τις τεχνικές πολιτικές και προδιαγραφές για την
επίτευξη της διαλειτουργικότητας και συνοχής των συστηµάτων πληροφορικής του
δηµοσίου τοµέα, ορίζοντας τις βασικές προαπαιτήσεις για µία ολοκληρωµένη και
ηλεκτρονική κυβέρνηση µε έµφαση στο Internet και τις Web-enabled εφαρµογές
εξυπηρέτησης του πολίτη.
Η προσκόλληση στα πρότυπα και τις πολιτικές είναι υποχρεωτική. Καθορίζουν τη
βασική υποδοµή απελευθερώνοντας τους οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα ώστε
να επικεντρωθούν στην εξυπηρέτηση του πολίτη δηµιουργώντας πληροφορίες και
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. Θα έγκειται στους ίδιους τους οργανισµούς να
εξετάσουν πως η εργασιακή τους διαδικασία µπορεί να µεταβληθεί για να γίνει πιο
αποτελεσµατική, εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες που θα παρέχει η
διαλειτουργικότητα.
Το πλέγµα των δράσεων που αναλαµβάνονται µε στόχο την Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση (e-Government), είναι άµεσης προτεραιότητας αφού µέσω αυτών
θα εξασφαλισθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη. Το µοντέλο που πανευρωπαϊκά
προτείνεται για την εξειδίκευση των υπηρεσιών «Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης»
αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα, µε βάση τους τέσσερις κύριους τύπους
υπηρεσιών που καλύπτουν:
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

1
ο
επίπεδο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: Υπηρεσίες Πληροφόρησης (Information)
Υπηρεσίες Πληροφόρησης µέσω ∆ιαδικτύου (π.χ. ιστοθέσεις www) για την
ανάκληση επιλεγµένων, οργανωµένων και ταξινοµηµένων πληροφοριών του
δηµοσίου τοµέα όταν ζητηθούν από τους πολίτες ή από τις επιχειρήσεις.
2
ο
επίπεδο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: Υπηρεσίες επικοινωνιών και
αλληλεπίδρασης (interaction)
Υπηρεσίες επικοινωνιών και αλληλεπίδρασης µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών και
προσώπων (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή οµάδων προσώπων (π.χ. µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ηλεκτρονικών χώρων συζητήσεων). Επίσης διάθεση
ψηφιοποιηµένων δικαιολογητικών (π.χ. εντύπων διοικητικών διαδικασιών) µέσω
∆ιαδικτύου.
3
ο
επίπεδο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: Υπηρεσίες αµφίδροµης επικοινωνίας
(Two way interaction)
Υπηρεσίες αµφίδροµης επικοινωνίας για την ηλεκτρονική υποβολή δεδοµένων και
δικαιολογητικών εκ µέρους των πολιτών και των επιχειρήσεων (π.χ. έντυπα
δηµοσίων υπηρεσιών) σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση, περιλαµβανοµένης της
χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής.
4
ο
επίπεδο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: Υπηρεσίες διοικητικής διεκπεραίωσης και
συναλλαγών (Transaction)
Υπηρεσίες διοικητικής διεκπεραίωσης των αιτηµάτων των πολιτών, παροχή των
συγκεκριµένων υπηρεσιών και ολοκλήρωση των συναλλαγών περιλαµβανοµένων
και ηλεκτρονικών πληρωµών όπου είναι απαραίτητο. Ταυτόχρονα θα διασφαλισθεί
ότι οι διαδικασίες που προαναφέρθηκαν δεν θα δηµιουργήσουν κανενός είδους
αποκλεισµό διαφόρων οµάδων του πληθυσµού, ενώ αντίθετα θα συµβάλλουν στην
οικοδόµηση της εµπιστοσύνης των πολιτών και επιχειρήσεων και θα ενισχύσουν
την κοινωνική συνοχή, γεγονός που αποτελεί και βασικό στόχο του eEurope.

2.5.2 Μεθοδολογία υλοποίησης έργων
Στα πλαίσια υλοποίησης έργων πληροφορικής η εταιρία χρησιµοποιεί τη διεθνώς
αναγνωρισµένη µεθοδολογία ∆ιοίκησης έργων και διαχείρισης αλλαγών, PRINCE2
(PRojects IN Controlled Environments) η οποία περιλαµβάνει διαδικασίες
διασφάλισης ποιότητας (quality assurance), διαχείρισης του ρίσκου (risk
management) και διαχείρισης των αλλαγών (change management).
Η µεθοδολογία PRINCE2 αντιµετωπίζει ένα έργο σε οκτώ θεσµικές διαδικασίες και
πιο συγκεκριµένα,
1. Προετοιµασία Έργου
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

2. ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργου
3. Έναρξη Έργου
4. Έλεγχος Φάσεων Έργου
5. ∆ιαχείριση και Ολοκλήρωση Φάσεων Έργου
6. Σχεδιασµός
7. ∆ιαχείριση Παράδοσης Προϊόντων / Παραδοτέων
8. Κλείσιµο Έργου
Η PRINCE αποτελεί µια ευρέως αναγνωρισµένη µεθοδολογία διαχείρισης έργων
που ανήκει και διατηρείται από το Υπουργείο Εµπορίου της Μεγάλης Βρετανίας.
Εκτός από την ευρεία εφαρµογή της µεθοδολογίας αυτής σε έργα πάσης φύσεως
αλλά κυρίως τεχνολογίας και πληροφορικής, η PRINCE είναι από τις βασικές
µεθοδολογίες που διδάσκονται στα Πανεπιστηµιακά Προγράµµατα ∆ιαχείρισης
Έργων παγκοσµίως, τυγχάνοντας τόσο εµπορικής όσο και ακαδηµαϊκής
αναγνώρισης και χρήσης.
Στην 2
η
έκδοση στην οποία βρίσκεται αυτή την στιγµή (PRINCE2) έχει υιοθετηθεί
από πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες ανά τον κόσµο σαν η επίσηµη, πρότυπη και
αναγνωρισµένη µεθοδολογία υλοποίησης έργων.
Η παραπάνω µεθοδολογία δηµιουργεί ένα στιβαρό µηχανισµό σωστού
προγραµµατισµού, υλοποίησης και ελέγχου της πορείας των έργων πληροφορικής,
θέτοντας επιπλέον ένα σαφές πλαίσιο συνεργασίας και αµοιβαίας κατανόησης µε
τις υπηρεσίες και τους οργανισµούς – πελάτες.

2.5.3 Εφαρµογές και Υπηρεσίες
Στις τεχνολογίες – Brands που προαναφέρθηκαν, η Greek Geeks έχει αναπτύξει
µια δυναµική σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προωθεί µε υψηλούς
δείκτες επιτυχίας στην αγορά.
Όλα είναι σχεδιασµένα µε βάση τις τελευταίες τεχνολογίες και διαρκώς
ανανεώνονται, ώστε να προσαρµόζονται στις εξελίξεις της αγοράς και να
ανταποκρίνονται στις αυξανόµενες απαιτήσεις των πελατών µας.
Οι προσφερόµενες εφαρµογές και υπηρεσίες µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις
ενότητες:
 ανάπτυξη εφαρµογών και ολοκλήρωση συστηµάτων
 ηλεκτρονική κυβέρνηση και διοικητικές υπηρεσίες
 συµβουλευτικές και επαγγελµατικές υπηρεσίες
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

2.5.4 ∆ραστηριότητες της Greek Geeks
Η εταιρεία προσφέρει πλήρη υποστήριξη στους πελάτες που δραστηριοποιούνται στον χώρο
του ηλεκτρονικού επιχειρείν και για το σκοπό αυτό παρέχει ευρεία γκάµα σχετικών
υφιστάµενων και δυνητικών υπηρεσιών µε βάση το καταστατικό σκοπό της.

1
Σχεδιασµό, δηµιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση, µίσθωση,
εκµίσθωση, πώληση και µεταπώληση, χονδρική ή λιανική:

(α) ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξαρτηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και σχετικών
µε τα παραπάνω µηχανηµάτων ή/και εξαρτηµάτων, όπως επίσης και παροχή υπηρεσιών σχετικών
µε, υπάρχον σήµερα ή µη, παγκόσµιο ή µη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή,
ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η υποστήριξη των κεντρικών µονάδων (“servers”) Internet και
Intranet ή άλλων διαδικτύων και δικτύων,
(β) σελίδων – απλών ή/και δυναµικών (“dynamic”) – σε, παγκόσµιο ή µη, διαδίκτυο
ηλεκτρονικών υπολογιστών (“web-authoring”), (web aplication development)
(γ) προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, και συναφών υπηρεσιών µηχανοργάνωσης
σχετικών ή όχι µε, υπάρχον σήµερα ή µη, παγκόσµιο ή µη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών
(δ) εφαρµογών ή/και λογισµικών σχετικών µε την ενδοεπιχειρησιακή (εξωεπιχειρησιακή)
δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνωστή ως «Intranet» («Extranet») ή άλλων, έτοιµων ή
κατά παραγγελία

(ε) υπάρχον σήµερα ή µη, χώρου µνήµης για καταχώρηση των σελίδων αυτών (“web-hosting”)
(στ) εφαρµογών και περιεχοµένου για τη δηµιουργία και λειτουργία διαφηµιστικών µηνυµάτων ή
άλλων υπηρεσιών τρίτων µέσω του παγκοσµίου διαδικτύου (Internet) ή άλλων δικτύων ή
διαδικτύων ή κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας
(ζ) λογισµικών για εφαρµογές κινητής τηλεφωνίας στο εµπόριο (Mobile Applications)

(η) εφαρµογών και κάθε είδους λογισµικού µε βάση τα ηλεκτρονικά πρωτόκολλα υπάρχοντα
σήµερα ή µη σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας
2
Σχεδιασµό, δηµιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη και η µε κάθε τρόπο εκµετάλλευση - γνωστών
σήµερα ή όχι - δικτυακών τόπων (sites).
3
∆ιαφήµιση και παροχή κάθε είδους πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα, ιδίως αλλά όχι
αποκλειστικώς µέσω του Internet ή άλλων διαδικτύων και δικτύων, ή µέσω σταθερής ή/ και
κινητής τηλεφωνίας
4
∆ιενέργεια σεµιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων µε αντικείµενο το Internet ή άλλα
διαδίκτυα και δίκτυα και γενικά η παροχή εκπαίδευσης και πληροφοριών µε αντικείµενο το Internet
ή άλλα διαδίκτυα ή δίκτυα και την σταθερή ή/και κινητή τηλεφωνία.
5
∆ιενέργεια κάθε είδους έρευνας και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους σε σχέση µε τα
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

παραπάνω.
6
∆ιενέργεια κάθε πράξης γενικά που εξυπηρετεί την επίτευξη των άνω αναφεροµένων σκοπών της
εταιρείας.
7
Αντιπροσώπευση επιχειρήσεων ή εταιριών, ηµεδαπών ή/και αλλοδαπών

Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com


2.5.5 ∆ιασφάλιση Ποιότητας
Η Greek Geeks πιστοποιήθηκε µε επιτυχία από τον ∆ιεθνή Οργανισµό ISOQAR για
το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, για το πρότυπο ISO 9001:2000.

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που διαθέτει η Greek Geeks αφορά :
σχεδιασµό, ανάπτυξη, διατήρηση και παροχή υπηρεσιών λογισµικού και
ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και στην φιλοξενία
διαδικτυακών τόπων και διαδικτυακών εφαρµογών
.∆ιασφάλιση Ποιότητας από την Greek Geeks

Όσον αφορά τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζει κατά την
διάρκεια υλοποίησης των έργων, ισχύουν τα ακόλουθα:
Η ∆ιασφάλιση Ποιότητας συνδέεται άµεσα µε το Σχέδιο Ποιότητας που
ακολουθηθεί και το οποίο οριστικοποιείται µε την έναρξη του έργου και
περιλαµβάνει ενέργειες όπως:
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

 Καθορισµός των κριτηρίων και µεθόδων ελέγχου της ποιότητας διαδικασιών
και παραδοτέων, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και αρχές του Συστήµατος
Ποιότητας, µε το οποίο διασφαλίζετε συµφωνία µε τις απαιτήσεις που
θέτουν τα πρότυπα του ISO 9001 και 9004,
 Περιοδικός έλεγχος διαδικασιών και παραδοτέων για τη συµφωνία τους µε
το Σχέδιο Ποιότητας.
 Ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων µερών του έργου για τα
αποτελέσµατα των ελέγχων Ποιότητας και τις διορθωτικές ενέργειες που θα
πρέπει να γίνουν σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τις αρχικές
προδιαγραφές.
Για τη διασφάλισης ποιότητας διαδικασιών και παραδοτέων προβλέπεται ο ρόλος
του υπεύθυνου ποιότητας στο οργανόγραµµα της οµάδας έργου.

Ενδεικτικά τα κριτήρια ελέγχου ποιότητας διαδικασιών είναι:
 Η έγκαιρη διάχυση της κατάλληλης πληροφορίας στα κατάλληλα άτοµα.
 Η τεκµηρίωση των δραστηριοτήτων σε τακτική χρονική βάση (τήρηση
αναλυτικού ηµερολογίου πεπραγµένων από την οµάδα συντονισµού του
έργου).
 Η αποτελεσµατικότητα των συσκέψεων και συναντήσεων (άρτια
προετοιµασία, µικρή διάρκεια, αποτελεσµατική επικοινωνία και
συγκέντρωση των απαιτούµενων δεδοµένων, ώστε να προκύψουν
συγκεκριµένες αποφάσεις και να αποφευχθούν παραποµπές σε νέες
συναντήσεις λόγω έλλειψης στοιχείων ή ολιγωρίας).
 Ο αριθµός και η ετοιµότητα των εναλλακτικών λύσεων, ανεξάρτητα από την
τελική τους δροµολόγηση και επιλογή από τους φορείς που είναι
επιφορτισµένοι µε την παρακολούθηση του έργου σε όλα τα επίπεδα και
την πρόβλεψη των ενδεχόµενων κινδύνων.
 Η περιοδική έγκριση των ενδιάµεσων παραδοτέων (π.χ. τεύχος
λειτουργικών απαιτήσεων) από την επιτροπή συντονισµού έργου.
 Η αποδοτικότητα των οµάδων εργασίας, η οποία θα µετριέται από την
έγκαιρη ολοκλήρωση και ποιότητα των παραδοτέων, καθώς και από το
επίπεδο συνεργασίας των ατόµων που τις απαρτίζουν.
 Η εµπρόθεσµη ολοκλήρωση των εργασιών, σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα.
 Η εφαρµογή των κανόνων παραλαβής του έργου.
Ενδεικτικά κριτήρια ελέγχου των παραδοτέων είναι τα ακόλουθα:
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

 Ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν περιγραφεί,
 Λειτουργικότητα, ευχρηστία, επεκτασιµότητα, και αξιοπιστία των
εφαρµογών Λογισµικού που θα αναπτυχθούν,
 Σαφήνεια, περιεκτικότητα και πληρότητα των εγγράφων τεκµηρίωσης που
θα παραχθούν (τεύχη λειτουργικών προδιαγραφών, εγχειρίδια χρήσης
κ.λ.π.) και συµφωνία τους µε προαποφασισµένες µορφές εγγράφων,
 Αποτελεσµατική µεταδοτικότητα των προβλεπόµενων εκπαιδεύσεων και
σύνταξη του κατάλληλου υλικού εκπαίδευσης, ύστερα από αξιολόγηση της
γνώσης των εκπαιδευοµένων.

Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

2.5.6 Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 Greek Geeks

Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com


2.6 Ιστορικό και κύρια βήµατα ανάπτυξης
Ορισµένα από τα σηµεία ορόσηµο που χαρακτήρισαν την πορεία της εταιρείας την
τελευταία τριετία είναι:
 Αναβάθµισε υφιστάµενες και σύναψε νέες συνεργασίες (π.χ. HP Preferred
Partner) µε εδραιωµένες Ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής.
 Ενδυνάµωσε τη στρατηγική συνεργασία της µε την παγκόσµια ηγέτιδα
εταιρεία σε λογισµικό Document & Content Management, Portal &
Collaboration, την Vignette
 Θέσπισε σηµαντική συνεργασία µε την πρωτοπόρο εταιρεία λογισµικού
ηλεκτρονικών προµηθειών (e-procurement), την Healy Hudson
 Σύναψε συνεργασία µε την κορυφαία εταιρεία λύσεων διαχείρισης γνώσης
και πληροφοριών, την Autonomy
 Συγχρόνως, ενδυνάµωσε και ανέπτυξε τις υπάρχουσες συνεργασίες µε την
Microsoft και την Oracle.
 Εκπαίδευσε και πιστοποίησε το τεχνικό προσωπικό σε περιβάλλον
ανάπτυξης Microsoft, Oracle και Vignette.
 Ανανέωσε την πιστοποίηση της ISO 9001:2000 για την αρτιότητα των
υπηρεσιών της

Συνεργασίες
Η Greek Geeks, πιστή στην αρχή της να ανταποκρίνεται µε σεβασµό στις
απαιτήσεις των πελατών της, προσφέροντας αξιόπιστες και αποτελεσµατικές
λύσεις, παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις έτσι ώστε να γνωρίζει τα
νέα προϊόντα στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, επιδιώκοντας να είναι σε
θέση να υιοθετεί και να προσφέρει σύγχρονες και καινοτόµες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες και διαδικτυακές εφαρµογές, υπό το πρίσµα πάντοτε της µέγιστης
τεχνογνωσίας και αξιοπιστίας.
Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της, έχει προβεί σε στρατηγικές
συνεργασίες µε τους κύριους πρωταγωνιστές του χώρου της πληροφορικής.
i. Η Greek Geeks είναι συνεργάτης της Vignette, διαθέτοντας προσωπικό
εκπαιδευµένο στην ανάπτυξη συστηµάτων, όπως:
 Content Management
 Document Management
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

 Portal Management
 Workflow
 Collaboration
 Application Builder
 Data Integration
ii. H Greek Geeks διαθέτει άρτια εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό στα
προϊόντα της Microsoft µε µεγάλη εµπειρία στην υλοποίηση έργων που
αφορούν:
 την δηµιουργία επιχειρηµατικών εφαρµογών
 την δηµιουργία web εφαρµογών
 προβολή στο διαδίκτυο
 B2B & B2C projects ηλεκτρονικών καταστηµάτων.
iii. H Greek Geeks διαθέτει τεχνογνωσία στην πλατφόρµα Autonomy
IDOL

Ως αποτέλεσµα, η Greek Geeks είναι σε θέση να αξιολογεί κάθε φορά τις ακριβείς
απαιτήσεις του κάθε έργου και, επιλέγοντας ανάµεσα στους συνεργάτες της, να
παρέχει την λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις εκάστοτε συνθήκες.
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com


3. Έργα / Πελατολόγιο
3.1 Πελατολόγιο και ενδεικτικά έργα 3ετίαςΕνδεικτικό πελατολόγιο Greek Geeks
Α/Α
ΠΕΛΑΤΕΣ/
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1
Λ
αϊκή Τράπεζα
Υ
πηρεσίες ανάπτυξης και προσαρµογής προϊόντος
λ
ογισµικού Internet Bankin
g
for Business.
2
Ί
δρυµα Τύπου
Α
νάπτυξη portal (www.e-tipos.com) για την
εφηµερίδα Ελεύθερος Τύπος.
3
ΟΠΑΠ (Πάµε Στοίχηµα)
Α
νάπτυξη διαδικτιακής πύλης για το
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

w
ww.pamestoixima.gr
.
4
ΟΠΑΠ
Extranet Portal Πρακτόρων
5
Τ
ΙΜ
Α
νάπτυξη του portal της ΤΙΜ
6
W
IND
Α
νάπτυξη του portal της WIND (www.wind.com.gr)
7
T
ELLAS
Επίσηµος ∆ιαδικτυακός Τόπος
8
W
IND
Προιοντικός διαδικτυακός τόπος WIND PLUS
9
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Λ
ευκάδας
Α
νάπτυξη της διαδικτιακής πύλης www.lefkada.gr

10
Καριέρα

ιαδικτιακή πύλη και εφαρµογές αναζήτησης και
καταχαχώρης βιογραφικών και αγγελιών
(www.kariera.gr)
11

ήµος Αθηναίων

ιαδικτυακή πύλη ∆ήµου Αθηναίων και διαδραστικές
εφαρµογές
12

ήµος Αθηναίων
Α
νάπτυξη εφαρµογής καταγραφής αιτηµάτων
αποκοµιδής για την Υπηρεσία καθαριότητας του

ήµου
13

ήµος Λουτρακίου

ιαδικτυακή πύλη για τον ∆ήµο Λουτρακίου
w
ww.loutraki.gr

15
Hilton

ικτυακή πύλη για το ξενοδοχείο Athens Hilton
16
Οργανισµός Προώθησης
Εξαγωγών (ΟΠΕ)

ηµιουργία ∆ιαδικτυακού τόπου και εφαρµογών
17
ΟΠΕ – Κέρασµα

ηµιουργία ∆ιαδικτυακού τόπου για το «Kerasma»
18
A
thens International
A
irport (AIA)

ηµιουργία διαδικτυακού τόπου και εφαρµογών
εξυπηρέτησης επισκεπτών – επιβατών
19
Οργανισµός Γεωργικής
Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Απασχόλησης

ηµιουργία δύο ∆ιαδικτυακών τόπων Agrotrainingnet
και Agrit
20
Classical Hotels

ηµιουργία ∆ιαδικτυακής Πύλης και 12 mini-sites
21
Μινέρβα

ηµιουργία ∆ιαδικτυακού Τόπου
22
Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος

ηµιουργία ∆ιαδικτυακού Τόπου και εφαρµογών
23
EVEREST

ηµιουργία διαδικτυακού Τόπου
24
GRECOTEL

ιαδικτυακός Τόπος
25
ROAD

ιαδικτυακός τόπος www.roadnavi.gr
και
διαδραστικές εφαρµογές
Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com

26
ΜΗΤΕΡΑ
Επίσηµος ∆ιαδικτυακός τόπος ΜΗΤΕΡΑ
27
Τ
ΙΤΑΝ
Εταιρικός διαδικτυακός τόπος
28
ΙΝΤΕRBETON
Εταιρικός ∆ιαδικτυακός τόπος
29
Ό
µιλος Μυτιληναίου
Επίσηµος διαδικτυακός τόπος
30
Τ
αχυδροµικό Ταµιευτήριο

ιαδικτυακός τόπος µε εφαρµογή ticketing
31
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Α
θηνών
Επίσηµος ∆ιαδικτυακός τόπος www.psyhat.gr


Συνοπτικός Πίνακας Ενδεικτικών Έργων της Τελευταίας Τριετίας

Your e-Business PartnerGREEK GEEKS AE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αετιδέων 13 – Χολαργός – ΤΚ 15561
τηλ.: 210-6595650 – fax: 210-6595656 – e-mail: contact@greekgeeks.com – url: www.greekgeeks.com