ECO TEC ALLUMINIUM

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (4 years and 4 months ago)

450 views

Θ ΕΡΜ Α Ν ΣΗ
Óôéò ôéìÝò äåí ðåñéëáìâÜíåôáé ï Ö.Ð.Á. 23% - Ï ðáñþí ôéìïêáôÜëïãïò êáôáñãåß êÜèå ðñïçãïýìåíï - Ç åôáéñßá äéáôçñåß ôï äéêáßùìá áëëáãÞò ôùí ôéìþí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç
100
Η Λ ΙΑ Κ Ο Ι Σ Υ Λ Λ ΕΚ Τ ΕΣ
ÄéÜóôáóç Õ-Ð (mm)
ÅðéöÜíåéáÂÜñïò (kg)Ðåñéêôéêüôçôá íåñïý(Lt)ÐëáßóéïÔæÜìéÓôåãáíïðïßçóçÁðïñïöçôÞñáòÄéÜóô. ÁðïñïöçôÞÕäñïóôïé÷åßïÍï óùëÞíùíÌÝèïäïò óõãêüëçóçòÐáñï÷ÝòÐßåóç äïêéìÞò Ìåã. Ðßåóç ëåéôïõñãßáòÌüíùóç
EURO
Êùäéêüò ãéá 2 ðáñï÷Ýò
Êùäéêüò ãéá 4 ðáñï÷Ýò
Ðñïößë áëïõìéíßïõ 94mm
¢èñáõóôï mistlite 4mm security
ËÜóôé÷ï EPDM
BáììÝíç åðéöÜíåéá áëïõìéíßïõ
100mm x 0,12mm
Cu Ö22 - Ö10
Tå÷íïëïãßá Ultrasonic
2 / 4 óå Ö22
25 bar10 bar
ÕáëïâÜìâáêáò ìáýñïò 30mm
• ÕðÜñ÷åé äõíáôüôçôá åîüäïõ ôùí ðáñï÷þí áðü ôï åðÜíù ìÝñïò ìå åðéðëÝïí ÷ñÝùóç: 16,00 €
Συλλεκτες με βαμμενη
επιφ ανεια αλο υμινιο υ
1500 x 1000
2
1,50 m
27.51.75
10
204,00
2131-12011
2131-12021
1500 x 1250
2
1,875 m
36
2.15
13
255,00
2131-12012
2131-12022
2000 x 1000
2
2,00 m
37
2.25
10
265,00
2131-12013
2131-12023
ΣΕ ΕΠ ΙΠ ΕΔ Η Ο ΡΟ Φ Η
ΣΕ Κ ΕΡΑ Μ Ο ΣΚ ΕΠ Η
Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α ΕΓΚ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ
• ÕðÜñ÷åé äõíáôüôçôá
åîüäïõ ôùí ðáñï÷þí áðü ôï åðÜíù ìÝñïò
ìå åðéðëÝïí ÷ñÝùóç: 16,00 €
ECO TEC ALLUMINIUM