ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (6 years and 1 month ago)

583 views

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΛαδάς Εμμανουήλ

Α.Μ: 116/01ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5/6/2005


ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εί
ν
αι ένας οργανισμός που ελέγχει ό
λα τα αιτήματα
των δικαιούχων για πληρωμές και συγχρόνως, συνεχώς ελέγχεται για να
επιβεβαιώνεται η ικανότητά του και η αξιοπιστία του ως προς την καταβολή
των κοινοτικών πληρωμών. Η
Αυτοτελής Υπηρε
σιακή Μονάδα Ελέγχου
Ενισχύσεων

Ελαιολάδου

(
Α.Υ.Μ.Ε.Ε.Ε
)

είναι μια αυτόνομη υπηρεσιακή
μονάδα που ασχολείται με ελέγχους σε όλο το κύκλωμα παραγωγής,
εμπορίας και διακίνησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου και αποτελεί βοηθητικό
όργανο του Ο.Π.Ε
.Κ.ΕΠ.Ε., όπως και το
Ολοκληρωμένο Σύ
στημα Διαχείρισης
& Ελέγχου

(
Ο.Σ.Δ.Ε
)
. Το

τελευ
ταίο θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊ
κή Επιτροπή
και έχει ως στόχο την ασχολείται
εξασφάλιση τόσο της πραγματοποίησης όσο
και της κανονικότητας όλων των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμεί
ο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΣελΕΙΣΑΓΩΓΗ
…………………………………………………………………
….
…1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Ποιος είναι και
τι κάνει σήμερα ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε


….3

1.1 ΣΚΟΠΟΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
………………………
.
……………………
….
….3

1.1.1 Αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
………………………………
.

….
…5
1.1.2 Ποιος ελέγχει τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
………………………
.
……
.
……
….
…7ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Α.Υ.Μ.Ε.Ε.Ε:

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ


ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
………………………………
…..
…9


2.1
Τι

είναι η
Α.Υ.Μ.Ε.Ε.Ε
και ποιες οι δραστηριότητες της………………….9ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
Ο.Σ.Δ.Ε: Ολοκληρωμέν
ο Σύστημα Διαχείρισης

&

Ελέγχου

………
......................
………………………………………………
..10

3.1. Γενικές πληροφορίες για το Ο.Σ.Δ.Ε
………………………………………10


3.1 Στόχοι του Ο.Σ.Δ.Ε
και

στόχοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε γι αυτόν……………..11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Αποτελέσματα της δράσης του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
……………………………………………………………
....
.……13

4.1: Βαμβάκι…………………………………………………………….…

…….13


4.1.1: Καπνός……………………………………………………………………...14

4.1.2: Ελαιόλαδ
ο………………………………………………………………….

14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
:
Προοπτικές
…………………
……………….
…………………………………….
165
.1: Ο ρόλος του στην εφαρμογή της νέας Αγροτικής Πολιτικής
……………..16

5
.1.1: Με τι δραστηριότητες θα ασχοληθεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε από το 2005 και
μετά
...………………………………………………………………………………..16


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
..……………………………………………………………….………..19


ΠΑ
ΡΑΡΤΗΜΑ
………………………………………………..…………………….20ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

(
Οργανισμός Πληρωμών

& Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Ενισχύσεων)

είναι ένας Οργανισμός
Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύθηκε το 1998 με

αποστολή τις πληρωμές και τους
ελέγχους για τη χορήγηση όλων των κοινοτικών ενισχύσεων σε όλους τους
δικαιούχους. Οι ενισχύσεις αυτές αναφέρονται είτε σε δράσεις
προσανατολισμού της γεωργικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης της
υπαίθρου είτε στην καταβολ
ή εγγυήσεων που σχετίζονται με τη γεωργική
δραστηριότητα. Ο Οργανισμός σύμφωνα με το καταστατικό του, λειτουργεί
υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκροτείται από τις Κεντρικές
υπηρεσίες του κα
ι από την Περιφερειακή του διάρθρωση σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλες της Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν αντίστοιχοι οργανισμοί (ένας ή
περισσότεροι σε κάθε χώρα) και για όλους αυτούς τους οργανισμούς, όπως
και για τον Ελληνικό υπάρχουν κοινοί βασικοί κανόνες συγκρότ
ησης και
λειτουργίας που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1663/96. Για να κάνει ο
Οργανισμός τις πληρωμές προς τους δικαιούχους χρειάζεται προηγουμένως
να έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από ελέγχους που προβλέπονται είτε
από κοινοτικούς κανονισμούς είτε από

εθνικές διατάξεις.

Ειδικά για τον έλεγχο των ενισχύσεων στο ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή
λειτουργεί στα πλαίσια του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

και η
Α.Υ.Μ.Ε.Ε.Ε

που είναι μια
αυτόνομη υπηρεσιακή μονάδα και ασχολείται με ελέγχους σε όλο το κύκλωμα
παραγωγής, εμπορίας και

διακίνησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου. Για να
φέρει σε πέρας την αποστολή του ο Οργανισμός συγκροτείται από τις
Κεντρικές υπηρεσίες του και από την Περιφερειακή του διάρθρωση σε όλη την
Ελλάδα που συνεχώς αναπτύσσεται και βελτιώνεται ώστε να λαμβάνει υπόψ
η
του τις ανά πάσα στιγμή δημιουργούμενες νέες ανάγκες και νέες οργανωτικές
δυνατότητες.
Το Ο.Σ.Δ.Ε (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) απ
οτελεί
βοηθητικό όργανο για την διεκπεραίωση των λειτουργιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Θεσπίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της χρηματοδότησης
των αγροτών από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων.

Ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

δεν προσδιορίζει το περιεχόμενο της κοινοτικής πολιτικής
για τη γεωργία, δεν διαπραγματεύεται το περιεχόμενο της πολιτικής, δεν
καθορίζει τους κανόνες άσκησης

της πολιτικής. Οι διαδικασίες συμμετοχής,
διαπραγμάτευσης ή υποστήριξης θέσεων είναι διαδικασίες που γίνονται από
τα αρμόδια επιτελικά όργανα του κράτους και ιδιαίτερα από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Οργανισμός καθορίζει απλώς τις
πρα
κτικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη χορήγηση των κοινοτικών
ενισχύσεων και φροντίζει να πραγματοποιεί όλα εκείνα που προβλέπονται
από τα θεσμικά κείμενα που αναφέρονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Ποιος είναι και

τι κάνει σήμερα ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

1.1 ΣΚΟΠΟΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Σκοπός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων


Τμήμα
Εγγυήσεων. Η διαχείριση αυτή στηρίζεται σε ένα σύστημα ελέγχου των
δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι των κοινοτικών
ενισχύσεων και η συνακόλουθη αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών
του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), η
έγκριση πληρωμής και η έκδοση της σχετικής εντολής, ού
τως ώστε να
διασφαλίζεται πλήρως η νομιμότητα των πληρωμών σύμφωνα με τις εθνικές
και κοινοτικές διατάξεις. Ομοίως σκοπός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είναι η πρόληψη
και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των ως άνω πιστώσεων, όπως και η
ανάκτηση τυχόν χρηματικών π
οσών τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή
αχρεωστήτως

(
www
.
opekepe
.
gr
/
htm
.
index
).

Οι έλεγχοι που διενεργεί
διαχρονικά ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε έχουν αναδείξει παρατυπίες για τις οποίες οι
επιπτώσεις στους παρανόμους είναι δυσβάσταχτες σε σύγκριση με την
προσπάθεια

είσπραξης ενισχύσεων που δε δικαιούνται, όπως:Αναδρομικός έλεγχος για εισπραχθείσες ενισχύσεις
Επιστροφή ενισχύσεων που εισπράχθηκαν αχρεώστηταΤριετής αποκλεισμός από ενισχύσεις

Ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

διαχειρίζεται και καταβάλλει ετησίως κοινοτικές ενισχύσει
ς
περίπου
3 δισεκατομμύρια ευρώ

(
Πίνακας 1)
.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας
του Οργανισμού με βάση τον τελευταίο ισολογισμό του, είναι περίπου

25
εκατομμύρια ευρώ
.

Η σχέση κόστους λειτουργίας προς κύκλο

δραστηριοτήτων είναι πάρα πολύ μικρή, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν
μπορεί να
βελτιωθεί παραπέρα, γεγονός που αποτελεί στόχο της Διοίκησης.Πίνακας 1

ΣΙΤΗΡΑ

504,532,235 €

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

526,106,286 €

ΒΑΜΒΑΚΙ

657,468,851 €

ΚΑΠΝΟΣ

371,726,271 €

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

255,312,481 €

ΒΟΟΕΙΔΗ

96,957,563 €

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚ
Α

190,641,233 €

ΛΟΙΠΑ

286,463,129 €
ΠΗΓΗ:
ICAPΓια την υλοποίηση του έργου του, ο οργανισμός συνεργάζεται με πολλούς.
Πρώτα
-
πρώτα με όλους τους αγρότε
ς και τις οργανώσεις τους. Δίπλα σ’
αυτούς, επίσης με τους μεταποιητές, τους εκκοκκιστές, έμπορους προϊόντων,
εισαγωγείς, εξαγωγείς, τα Εμπορικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια, τα
Βιομηχανικά Επιμελητήρια, το ΓΕΩΤΕΕ, τα τελωνεία, τις λιμενικές αρχές, τις
Νομα
ρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις υπηρεσίες των Περιφερειών και της
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης κλπ και φυσικά με τη Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καθημερινά ενημερώνει,
μεσολαβεί ή διαπραγματεύεται πάνω σε θέματα που αφορούν στον
Οργανι
σμό και στις σχέσεις του με τα

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

διαθέτει
έναν αριθμό έμπειρων και ικανών στελεχών που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή για την εξυπηρέτηση των αγροτών μας και των συνεργ
αζομένων με
τον Οργανισμό.
T
α καθεστώτα ενισχύσεων που καλύπτει σήμερα είναι:Ε
νισχύσεις που χορηγούνται από όλες
τις Κοινές Οργανώσεις Αγορών

(ΚΟΑ)

της Ευρώπης. Ένωσης, δηλαδή σε όλες τις δράσεις που γίνονται για τη
στήριξη της αγροτικής παραγωγής.Ε
νισχύ
σεις των
συνοδευτικών μέτρων

αναμόρφωσης της ΚΑΠ 1992
και 1999 (δηλαδή αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα, δάσωση γεωργικών
γαιών, εξισωτική αποζημίωση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,
πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών, εξισωτική αποζημίωση περιοχών
που χρήζουν ιδια
ίτερης περιβαλλοντικής προστασίας).Ειδικά προγράμματα

στήριξης επί μέρους δραστηριοτήτων (π.χ.
στήριξη μελισσοκομίας, προώθησης αγροτικών προϊόντων, κοινοτικά
στηριζόμενη διαφήμιση ορισμένων αγροτικών προϊόντ
ων, ενισχύσεις
σε μικρά νησιά του Αιγαίου, κλπ.
).

Ενισχύσεις που χορηγούνται για όλα τα
προγράμματα Ανάπτυξης της
Υπαίθρου

(πρόκειται για δραστηριότητες που ανήκουν στο τομεακό
πρόγραμμα για τη γεωργία αλλά και σε επί μέρους προγράμματα όπως είναι
το Leader plus.1.1.1 Αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι οι ακόλουθες :

α) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η αναγνώριση και
εκκαθάριση των δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) του άρθρου 26 του Ν. 992/1979 (ΦΕ
Κ
280 Α΄), η έγκριση της πληρωμής τους και η έκδοση εντολών πληρωμής σε
βάρος του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. Η τήρηση στοιχείων και αρχείων των γενομένων
πληρωμών.

β) Η διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των
πληρωμών και την κίνηση των προβλεπόμενω
ν διαδικασιών για την ανάκτηση
των καταβληθέντων παρανόμως ή αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή
κάθε νόμιμης κύρωσης.

γ) Η συγκέντρωση των στοιχείων και η πρόταση για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντω
ν, όπως και η κατάρτιση των ισοζυγίων, ισολογισμού και
απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης.

δ) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και
οδηγιών που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής
πολιτικής στον τομέα των ε
γγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν εν μέτρα στην εσωτερική αγορά και
τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και
Οργα
νισμούς Πληρωμών.

ε) Η έκδοση και η χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών,
καθώς και πιστοποιητικών προκαθορισμού της εισφοράς στην εισαγωγή και
της επιστροφής κατά την εξαγωγή, η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η
εκχώρηση (μετάβαση) των πιστοποιητι
κών σε τρίτους σύμφωνα με τη
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ) Η άσκηση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του
αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως
εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου των αρμοδιοτήτων της αγοράς και
εκπ
οίησης προϊόντων της αγοραστικής παρέμβασης, ιδία δε της διενέργειας
των διαγωνισμών, της σύναψης των σχετικών συμβάσεων, του ελέγχου των
δικαιολογητικών, του προσδιορισμού της τελικής αξίας των εκποιούμενων
προϊόντων, της εκκαθάρισης των ποσών για είσπραξ
η ή επιστροφή
διαφορών, της παρακολούθησης των αποθεμάτων, της διαπίστωσης και
βεβαίωσης ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων, φθορών ή αλλοιώσεων και της
εισήγησης στα αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό κατά περίπτωση.

ζ) Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η είσ
πραξη των εγγυήσεων υπό
μορφή μετρητών για την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής


εξαγωγής
και προκαθορισμού, καθώς και η φύλαξη κάθε άλλης εγγύησης και η
αποδέσμευση ή κατάπτωση αυτών.

η) Η συμμετοχή στην κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων για τη
χρηματ
οδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων,
καθώς επίσης και στην κατάρτιση των συμβάσεων καταβολής προμήθειας για
τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού.


1.1.2

Ποιος ελέγχει τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Την ικανότητα του Οργανισμού για την πραγματ
οποίηση του έργου που έχει
αναλάβει την επιβεβαιώνουν μια σειρά από ελεγκτικές διαδικασίες που
γίνονται είτε από τα αρμόδια υπουργεία είτε από τις υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι λοιπόν ένας Οργανισμός που από τη μια μεριά
ελέγχει όλα τα αιτήματα τω
ν δικαιούχων για πληρωμές και από την άλλη
συνεχώς ελέγχεται για να επιβεβαιώνεται η ικανότητά του και η αξιο
πιστία του
ως προς την καταβολή
των κοινοτικών πληρωμών.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
κυρίως

ελέγχεται από τους εξής παράγοντες :Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοπ
οιεί συστηματικούς ελέγχους αλλά
και

τυχαίους ή ελέγχους για όλη τη δραστηριότητα του Οργανισμού.

Τελικά, τα αποτελέσματα από τους ελέγχους εκφράζονται στο πλαίσιο
των
εκκαθαρίσεων λογαριασμών

που αναφέρονται στα διάφορα
καθεστώτα

κοινοτικών ενισχύσεων.Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έλεγχοί του είτε
γίνονται

στο πλαίσιο της σύνταξης της
ετήσιας έκθεσης

για κάθε οικονομικό
έτος σχετικά με τη διαχείριση των γεωργικών δαπανών είτε
αναφέρονται στο
προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας

των
κ
οινοτικών δαπανών που σχετίζονται με δράσεις σε επιμέρους τομείς ή
τμήματα της ασκούμενης γεωργικής πολιτικής.Η OLAF, δηλαδή η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται
με την
δίωξη της οικονομικής απάτης
.Ανεξάρτητος οργανισμός για την
πιστοποίηση
των λογαριασμών

του
FEOGA, εργασία που γίνεται για κάθε οικονομικό έτος.Το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο στα πλαίσια του
ετήσιου οικονομικού
ελέγχου

που πραγματοποιεί για τον ειδικό λογαριασμό εγγυήσεων
γεωργικών προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).Το Σώμα Ορκωτών Λογιστών

που πραγματοποιεί
ετήσιο οικονομικό
έλεγχο

του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε σε σχέση με την εκτέλεση του
προϋπολογισμού και τον απολογισμό οικονομικής δραστηριότητας.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που πραγματοποιεί
ελέγχους εποπτείας
.

Σημειώνεται ότι σε
τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει, με βάση τα
αποτελέσματα όλων των ελέγχων που γίνονται για τον Οργανισμό μας, καθώς
και τα αποτελέσματα
ειδικών εκθέσεων

που αναφέρονται στην καταλληλότητα
και την ασφάλεια των πληροφοριακών του συστημάτων ή στη σωστή
διάρθρ
ωση και εκπαίδευση του προσωπικού του, να παίρνει, σαν
Οργανισμός,

έγκριση καταλληλότητας
για τη συνέχιση της εργασίας του
.

Ελέγχεται συνεπώς από πολλούς και ελέγχει πολλούς περισσότερους για να
κάνει
τ
η δουλειά του.

Τελικά όλη αυτή η διαδικασία είναι και

δημιουργική και
αναγκαία όσο και αν από τη φύση της, σε πολλές περιπτώσεις, είναι δύσκολη
και άχαρη.


Συμπεράσματα Κεφαλαίου

Επομένως, ο ρόλος του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

ως Οργανισμού Πληρωμών είναι να
καταβάλλει έγκαιρα, σωστά και χωρίς να δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία
τις ενισχύσεις που χορηγούνται από τον
F.E.O.G.A

δηλαδή το ιδιαίτερο
κοινοτικό ταμείο που διαχειρίζεται τις γεωργικές δαπάνες του κοινοτικού
προϋπολογ
ισμού. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι κυρίως οι αγρότες αλλά
δεν είναι μόνον αυτοί. Δικαιούχοι επίσης είναι οι επενδυτές, οι εισαγωγείς ή οι
εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις και όλοι όσοι
εντάσσονται σε κάποια προγράμματα στήρι
ξης που χρηματοδοτούνται από
τον
FEOGA.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Α.Υ.Μ.Ε.Ε.Ε.:

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

2.1 Τι είναι
η
Α.Υ.Μ.Ε.Ε.Ε
και ποιες οι δραστηριότητες της

Η Αυτοτελής Υπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου αποτελεί
αυ
τοτελή μονάδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, με αρμοδιό
τητες αυτές του ΟΕΕΕ, βάσει
του άρθρου 28, παρ.
2, του Ν. 2637/98, όπως
ισχύει σήμερα.

Με την υπ’ αριθ.
227195/6.3.2002 (ΦΕΚ/Β/265) Απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και το υπ’ αριθ. 132/30.4.200
3 Προεδρικό
Διάταγμα, μεταφέρθηκαν αυτούσιες όλες οι αρμ
οδιότητες του ΟΕΕΕ στην
ΑΥΜΕΕΕ (
www
.
opekepe
.
gr
/
aymee
.
php
)
.
Σκοπός της είναι η εξασφάλιση της
ορθής εφαρμογής των κανόνων στον το
μέα ενίσχυσης στην παραγωγή του

ελαιολάδου
.

Η Α.Υ.Μ.Ε.Ε.Ε. έχει ποικίλες
αρμοδιότητες που αφορούν τις
αγροτικές δραστηριότητες της χώρας. Συγκεκριμένα, ελέγχει τις οργανώσεις
των παραγωγών, καθώς και των ελαιοτριβείων. Επιπλέον, σκοπός της είναι ο
έλεγχος της αποθεματοποίησης και να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των
διαφόρων
επιχειρήσεων μεταποίησης της επιτραπέζιας ελιάς. Ταυτόχρονα,
ελέγχει τις αποδόσεις των εκμεταλλεύσεων περιφερειακών ζωνών. Συμμετέχει
στον καθορισμό των αποδόσεων των
ομοιογενών ελαιοκομικών

ζωνών
,
όπως και στον

έλεγχο για την αναγραφή της προέλευσης του
ελαιολάδου
.
Τέλος,

η Α.Υ.Μ.Ε.Ε.Ε. παίζει καθοριστικό ρόλο στην

έ
ρευνα του προορισμού του
ελαιολάδου, πυρηνελαίου και των υποπροϊόντων
τους.

Συμπεράσματα Κεφαλαίου

Η Α.Υ.Μ.Ε.Ε.Ε. λοιπόν, αποτελεί ένα υπηρεσιακό όργανο του Ο.Π.ΕΚ.ΕΠ.Ε.
που διεξαγάγει ελέγχο
υς στο κύκλωμα παραγωγής διακίνησης ελαιολάδου και
πυρηνελαίου, ώστε να πετύχει την εφαρμογή των νόμων και κανόνων στον
τομέα ενίσχυσης του ελαιολάδου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο.Σ.Δ.Ε: Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης & Ελέγχου

3.1. Γενικές πληροφορίες για το Ο.Σ.Δ
.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης &
Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) προκειμένου να εξασφαλίσει τόσο την πραγματοποίηση
όσο και την κανονικότητα όλων των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού κ
αι Εγγυήσεων.

Το Ο.Σ.Δ.Ε. λειτουργεί στα πλαίσια μηχανισμών διαχείρισης & ελέγχου που
αφορούν τους τομείς ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών, ρυζιού, ξερών
οσπριοειδών, βοείου, πρόβειου και αιγείου κρέατος, ενώ παράλληλα
καταγράφει και διαχειρίζεται για ελεγ
κτικούς κυρίως λόγους το σύνολο της
εκμετάλλευσης κάθε κατόχου που εντάσσεται σ’ αυτό.

Όπως σε κάθε Κράτος Μέλος, έτσι και στη χώρα μας η εφαρμογή του
Ο.Σ.Δ.Ε. βασίζεται στην αίτηση του παραγωγού και σε ένα σύνθετο σύστημα
μηχανογραφικής καταγραφής των αλφ
αριθμητικών και χαρτογραφικών
στοιχείων της εκμετάλλευσης του αιτούντος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού καταγράψουν και διαχειριστούν τα δεδομένα
των αιτήσεων και μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους


διοικητικούς και
επιτόπιους


προβαίνουν στην καταβολή τ
ων ενισχύσεων στους δικαιούχους
παραγωγούς.

Η εφαρμογή του Ο.Σ.Δ.Ε. είναι αποκεντρωμένη και έχει ανατεθεί με Κοινή
Υπουργική Απόφαση στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Η συμπλήρωση και παραλαβή των αιτήσεων


δηλώσεων των
παραγωγών
και η μηχανογραφική καταχώρηση των στοιχείων αυτών, διεκπεραιώνονται
από πιστοποιημένους Φορείς, το έργο των οποίων εποπτεύουν σε
καθημερινή βάση οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συντονίζει την ό
λη διαδικασία
διεξαγωγής του έργου και εκδίδει αντίστοιχες οδηγίες και εγχειρίδια
διαδικασιών αναφορικά με την εφαρμογή του Ο.Σ.Δ.Ε., ενώ παράλληλα
βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την
έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση καθώ
ς και την πρόληψη και διευθέτηση των
όποιων προβλημάτων.

Τα περιφερειακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι επιφορτισμένα με την
παρακολούθηση του έργου των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σε ό,τι
αφορά την ορθή εφαρμογή του Ο.Σ.Δ.Ε., έχοντας παράλληλα επαφέ
ς και με
τους πιστοποιημένους φορείς (Ε.Α.Σ.), με σκοπό την επόπτευση της πορείας
του Ολοκληρωμένου Συστήματος και τη μεταφορά στην Κεντρική Υπηρεσία
μιας όσο το δυνατόν καλύτερης και πληρέστερης εικόνας.


Οι αδυναμίες που παρουσιάζει
τ
ο
υ

Ο.Σ.Δ.Ε σήμερα εί
ναι η χρονική πίεση
στην έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων λόγω:καθυστερημένης έκδοσης δείγματος επιτόπιων ελέγχωνκαθυστερημένης καταχώρισης των αιτήσεων στη βάση δεδομένωναδυναμιών στα χαρτογραφικά κατά την φάση συμπλήρωσης των
αιτήσεων3.1 Στόχο
ι του Ο.Σ.Δ.Ε
και στόχοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε για αυτόν


Το Ο.Σ.Δ.Ε. φιλοδοξεί να συμβάλλει
στην καλύτερη ισορροπία των αγορών ,
ό
πως προδιαγράφεται από την ΚΑΠ, ενώ συγχρόνως στηρίζει τον αγροτικό
πληθυσμό

μέσω της χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕΠΕ.
Επιπλέον, στή
ριξη
στα διάφορα συνοδευτικά μέτρα

αγροτικής ανάπτυξης

παρέχεται
των
διασταυρωτικών ελέγχων.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
από τη μεριά του στοχεύει στα ακόλουθα όσον αφορά το

Ο.Σ.Δ.Ε
:Έγκυρη και έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεωνΕξασφάλιση των επιδοτήσεων που πραγματικ
ά δικαιούνται όλοι οι
παραγωγοίΕλαχιστοποίηση του αριθμού εσφαλμένων αιτήσεωνΑποφυγή δημοσιονομικών διορθώσεων λόγω πλημμελειών του
συστήματοςΣυμπεράσματα ΚεφαλαίουΤο Ο.Σ.Δ.Ε. είναι ένα από τα σημαντικότερα όργανα του Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε. αφού
συμβάλλει

καθοριστικά στην ορθή διαχείριση των ενεργειών που
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων. Ωστόσο, σήμερα το

Ο.Σ.Δ.Ε παρουσιάζει

ορισμένες αδυναμίες,
όπως είναι

η χρονική πίεση στην έγκαι
ρη καταβολή των επιδοτήσεων.
Βέβα
ια, με την υποστήριξη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. γίνεται προσπάθεια για τη
βελτίωση της παροχής υπηρεσιών του Ο.Σ.Δ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
: Αποτελέσματα της δράσης του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

4
.1: Βαμβάκι


Η προάσπιση του εισοδήματος του σωστού βαμβακοπαραγωγ
ού αποτελεί
τον κυρίαρχο στόχο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και στο τομέα του βαμβακιού η
επιτυχία στη διαχείριση την τρέχουσα περίοδο 03
-
04 ήταν απόρροια
συντονισμένων και αιφνιδιαστικών ελέγχων από ελεγκτές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
και συνεργαζόμενων φορέων όπως ορκωτοί
ελεγκτές , Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε, εταιρία
security

και Α
ριστοτέλειο πανεπιστήμιο.

Τα αποτελέσματα είναι πρωτοφανή και εντυπωσιακά γιατί επετεύχθη:Έγκαιρη πληρωμή των βαμβακοπαραγωγώνΠροσωρινή επιστροφή συνυπευθυνότητας 38,4δρχ/κιλοΜέση εκτιμώμενη τιμή παραγωγού
360 δρχ/κιλοΣυνολικές εισροές περίπου 620 εκατομμύρια ευρώ

Από τον πίνακα 2 που ακολουθεί μπορεί κανείς να παρατηρήσει την εξέλιξη
της μέσης τιμής του σύσπορου βάμβακος από την περίοδο 1997/97 μέχρι
2003/04, η οποία παρουσιάζει ανοδική τάση. Συγκεκριμένα,

από 284δρχ./κιλό
έφτασε στις 360δρχ./κιλό, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και των υπόλοιπων υπηρεσιών που τον απαρτίζουν.


Πίνακας 2


ΠΗΓΗ:
ICAPΠερίοδος

96⼹7

97⼹8

98⼹9

99⼰0

00⼰1

01⼰O

0O⼰3

03⼰4

Τιμή σε
δρχ/κιλο

㈸O

㈸O

㈸O

㌲3

㌱3

㌱3

㈸O

360(περίπου)

4
.1.1: Καπνός


Με την απλούστευση της διαδικασίας που καθόρισε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε καθώς
και την επίβλεψη και καθοδή
γηση για την ορθή εφαρμογή και τήρηση των
κοινοτικών διατάξεων οι ομάδες καπνοπαραγωγών υποβάλουν πλέον τους
φακέλους πληρωμής χωρίς να διαπιστώνονται προβλήματα.

Οι ενέργειες αυτές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είχαν σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την
άμεση εξέταση και δι
εκπεραιώσει των φακέλων αλλ
ά και την ελαχιστοποίηση
(πέντε έως εφτά

μέρες περίπου)

του χρόνου πληρωμής 55.000 περίπου
καπνοπαραγωγών σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους (15εως20 μέρες
) αλλά κυρίως την αποφυγή οποιασδήποτε κύρωσης , όπως αυτή προκύπτει

από λάθη η παραλείψεις του παρελθόντος .4
.1.2: Ελαιόλαδο


Με καθολικούς ελέγχους στο τομέα του ελαιόλαδου που αφορούν στα
ελαιόδεντρα και στις αντίστοιχες εκτάσεις καθορίζονται τα δικαιώματα
ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών και στη συνεχεία τεκμηριώνεται
το δικαίωμα
πληρωμής τους.

Το εισόδημα των σωστών ελαιοπαραγωγών διασφαλίζεται με τον καθορισμό
των δικαιούχων και μεγιστοποιείται όταν η συνολική παραγωγή της χώρας δε
ξεπερνά τους 419,5 χιλιάδες τόνους της εθνικής μας εγγυημένης ποσότητας.
Οι εισροές πο
υ αντιστοιχούν στην εθνική αυτή ποσόστωση ανέρχεται στο
πόσο των 554,827.103 εκατομμυρίων εύρο. Έτσι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ξεκίνησε
μια συστηματική προσπάθεια ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, με σκοπό
την προστασία της εγχώριας παραγωγής, τη διασφάλιση του ει
σοδήματος των
αγροτών, την προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας, καθώς και
την αποτροπή επιβολής στη χώρα μας σημαντικών προστίμων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τους ελέγχους αυτούς, που γίνονται μεθοδικά για
πρώτη φορά, αναμένεται να αποδυναμωθε
ί κάθε απόπειρα παρανομίας και
διασπάθισης του δημόσιου χρήματος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 2004 να
εντοπιστούν 241 περιπτώσεις δηλώσεων αποβιωσάντων που εισέπραξαν
παράνομα κοινοτικές επιδοτήσεις ελαιολ
άδου, με ποσά έως και 7.000 εύρω.Συμπεράσματα Κε
φαλαίου

Παρατηρώντας τη δράση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όσον αφορά τη συμβολή του
στον τομέα του βαμβακιού, του καπνού και του ελαιολάδου, τα οποία είναι
τρία από τα βασικότερα προϊόντα παραγωγής της Ελλάδας, εύκολα κανείς
διαπιστώνει ότι μέσα σε λίγα μόνο χρόνι
α κατάφερε σημαντικές αλλαγές στη
διαχείριση των επιδοτήσεων, στην καταπολέμηση των μη
-
δικαιούχων και των
παραβατών. Επιπλέον, επιτεύχθηκε η αποφυγή επιβολής προστίμων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
: Προοπτικές

5
.1: Ο ρόλος του στην εφ
αρμογή της νέας Αγροτικής Πολιτικής


Η Κοινή Αγροτική Πολιτική άλλαξε πρόσφατα στο μεγαλύτερο μέρος της και
συνεχίζει να αλλάζει σε τμήματα που δεν έχουν ακόμα μεταρρυθμιστεί. Έτσι
περιμένουμε σύντομα αλλαγές στο καθεστώς ζάχαρης, στο καθεστώς για τα
φρούτ
α και λαχανικά, στο καθεστώς που διέπει τις διαδικασίες των ταμείων
που πληρώνουν τις κοινοτικές ενισχύσεις στη γεωργία, δηλαδή του ταμείου
για τους Προσανατολισμούς και του ταμείου για τις Γεωργικές Εγγυήσεις κλπ.
Οι αλλαγές που έγιναν ή που γίνονται είνα
ι πολλές, είναι ουσιαστικές, είναι
προσδιοριστικές της κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής γεωργίας, είναι αλλαγές
που επηρεάζουν καθοριστικά την αγροτική δραστηριότητα στην πατρίδα μας.
Το όποιο περιεχόμενο των αλλαγών θα έχει σωστά αποτελέσματα αν οι
αλλαγές εφαρ
μοστούν σωστά. Σωστή εφαρμογή, εκτός των άλλων, σημαίνει
κατάλληλους έλεγχους, έγκαιρες και δίκαιες πληρωμές και συνεννόηση με
όλες τις παραγωγικές τάξεις. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο ρόλος του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

είναι ουσιαστικός.


5
.1.1:

Με τι δραστηριότητες θα α
σχοληθεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε από το
2005 και μετά.

Ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

από το 2005 και μετά

σκοπεύει να

ασχοληθεί

και να
βελτιώσει ζητήματα όπως τα ακόλουθα
:Όλα όσα δεν άλλαξαν ή δεν θα αλλάξουν με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ
θα

συνεχίσουν να εφαρμόζονται από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
, όπως γινόταν
και μέχρι τώρα (π.χ. χορήγηση εξαγωγικών ενισχύσεων, ενισχύσεις
στα μικρά νησιά του Αιγαίου, προγράμματα προώθησης αγροτικών
προϊόντων κλπ.).Εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης που συσχετίζει γεωργικές
ενισχύσεις και φιλοπεριβαλ
λοντική άσκηση της γεωργικής
δραστηριότητας.Εφαρμογή της Διαφοροποίησης Ενισχύσεων που εξασφαλίζει την
αύξηση των διαρθρωτικών παρεμβάσεων και στηρίξεων στο χώρο της
υπαίθρου.Καταβολή της Ενιαίας Πληρωμής που σχετίζεται με τα
δικαιώματα
ενίσχυσης
που χορ
ηγούνται σε κάθε αγροτική εκμετάλλευση.Χορήγηση ενισχύσεων που συνδέονται με την παραγωγή αγροτικών
προϊόντων.Ενισχύσεις που συνδέονται με τα διαθέσιμα
«εθνικών φακέλων»
που

προβλέπονται για ορισμένους τομείς της αγροτικής δραστηριότητας.Διαχείριση του

εθνικού αποθέματος

δικαιωμάτων της ενιαίας
πληρωμής.Χορήγηση ενισχύσεων που
εν μέρει

συνδέονται με την παραγωγή
γεωργικών προϊόντων.Χορήγηση ενισχύσεων σε στηριζόμενες δραστηριότητες για τις οποίες
υπάρχει
κοινοτική οροφή

μέγιστης παραγωγής ή καλλιεργού
μενης
έκτασης.Συμβολή στη δημιουργία και αξιοποίηση
ηλεκτρονικής βάσης

δεδομένων για

τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.Αξιοποίηση συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων.Ενισχύσεις σε δράσεις ανάπτυξης υπαίθρου.Όλα τα παραπάνω θα αποτελούν αρμοδιότητα του Ορ
γανισμού γιατί εκ των
πραγμάτων και εκ της νομοθεσίας είτε έχει αποκλειστική ευθύνη γι’ αυτές τις
δραστηριότητες είτε είναι συνυπεύθυνος μαζί
με άλλους κρατικούς
μηχανισμούς ή φορείς.
Πέρα από αυτές τις δραστηριότητες της άμεσης
ευθύνης, υπάρχει και η έμ
μεση συμβολή του Οργανισμού σε όλα τα θέματα
που σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο και τέτοια συμβολή μπορεί να
εκφραστεί μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση ή την υποβοήθηση
των Κέντρων Πληροφόρησης ή τη λειτουργία των Κέ
ντρων Αγροτικής
Ανάπτυξης.


Συμπεράσματα Κεφαλαίου

Συνεπώς, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε επιθυμεί και επιδιώκει τη συνεργασία και την
βοήθεια όλων, ατόμων και φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή
της
αγροτικής πολιτικής, κυρίως όμως θέλει να έχει τη
ν εμπιστοσύνη και τη
στήριξη κυρίως των αγροτών και των οργανώσεών τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

(
Οργανισμός Πληρωμών

& Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Ενισχύσεων)

είναι ένας Οργανισμός
Ιδιωτικού Δικαίου που ιδ
ρύθηκε το 1998 με αποστολή τις πληρωμές και τους
ελέγχους για τη χορήγηση όλων των κοινοτικών ενισχύσεων σε όλους τους
δικαιούχους
.

Προϋποθέτει την έγκαιρη και σωστή καταβολή στους αγρότες,
χωρίς να δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία τις ενισχύσεις που χορη
γούνται
από τον
F.E.O.G.A
. Βοηθητικά όργανα για την εκπλήρωση της λειτουργίας
του

Ο.Π.ΕΚ.ΕΠ.Ε.
είναι η
Α.Υ.Μ.Ε.Ε.Ε.

και το Ο.Σ.Δ.Ε. Η πρώτη

διεξαγάγει
ελέγχους στο κύκλωμα παραγωγής διακίν
ησης ελαιολάδου και πυρηνελαίου

για την
εφαρμογή των νόμων και καν
όνων στον τομέα ενίσχυσης του
ελαιολάδου
, ενώ το δεύτερο συμβάλλει καθοριστικά στην ορθή διαχείριση
των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, παρουσιάζοντας παρόλαυτα κάποιες
αδυναμίες.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε κατάφ
ερε μέχρι σήμερα καθοριστικές αλλαγές
προς όφελος των αγροτών όσον αφορά κύρια γεωργικά προϊόντα (π.χ.
βαμβάκι, καπνός, ελαιόλαδο) και φιλοδοξεί να συμβάλλει στην

εφαρμογή της
νέας Αγροτικής Πολιτικής

αλλά και σε ποικίλα θέματα που απασχολούν το
σύγχρονο α
γρότη από το 2005 και μετά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕικ.1:
Διαγραμματική απεικόνιση της λειτουργίας του Ο.Σ.Δ.Ε.
Πιν.1
:
Πορεία απορρόφησης των κοινοτικών πόρων (2005)

Ευρωπαϊκά
Προγράμματα

Απορρόφηση (%)
έως τέλος
Φεβρουαρίου 2004

Απορρόφηση (%)
έως 30 Απ
ριλίου
2005 (υπολογισμένη
με βάση τα στοιχεία
πριν την
αναθεώρηση του
προϋπολογισμού)

Υπόλοιπο προς
διάθεση *

Ε.Π. Αγροτικής
Ανάπτυξης
Ανασυγκρότησης της
Υπαίθρου


22,3 %

396,5εκ.€

(135 δις δρχ.)


33,82%

600,76 εκ.€

(204,7 δις δρχ.)356,6εκ.€

(1
21
,5 δις

δρχ.)


Ε.Π. Αλιεία


22,3 %

71,8εκ.€

(24 δις δρχ.)


36,21 %

116,6 8εκ.€

(39,7 δις δρχ.)128,5 εκ.€

(43,8 δις δρχ.)


Κ.Π.
Leader
+


10,2 %

25,1εκ.€

(8,5δις δρχ. €)


27,80 %

64,5εκ.€

(21,9 δις δρχ.)130,72 εκ.€

(44,5 δις δρχ.)

Έγγραφο
Προγραμματισμού
Α
γροτικής Ανάπτυξης


44,9 %

1.206εκ.€

(411 δις δρχ.)


59,2 %

1.576,9 8εκ.€

(541,9 δις δρχ.)1.095,8 εκ.€

(373,4 δις δρχ.)


ΠΗΓΗ:
ICAP


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΠΗΓΕΣ

ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Υπουργείο

Γεωργίας, (200
4
),

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

.

Διαθέσιμο από:
http://
www
.
minagric
.
gr
/
li
nks
/
opekepe
.
htm


ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ,(2003),


Α
.
Υ
.
Μ
.
Ε
.
Ε
.
Ε

Αυτοτελής Υπηρε
σιακή Μονάδα Ελέγχου
Ενισχύσεων

Ελαιολάδου
“.

Διαθέσιμο

από:

http://www.agrotypos.gr/news/news_show.asp?
CB
=1942Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, (2005),

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
“.
Διαθέσιμο από:

www
.
opekepe
.
gr
/
htm
.
index