Acer: Χωρίζει την πίτα στα δύο

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (6 years and 8 months ago)

1,220 views

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ αποτελεί µεν µία από τις πιο συ-
χνά χρησιµοποιούµενες εκφράσεις, αλλά ταυτόχρονα δεν
παύει να είναι και ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα του
καναλιού. Βλέπετε, άλλο το να µιλάς για διαφοροποίηση ως
µία σωστή κατεύθυνση για τρίτους και άλλο το να βρίσκεις
συγκεκριµένους τρόπους για να την εφαρµόσεις,
και µάλιστα αποδοτικά και µακροπρόθεσµα. Σε
κάθε περίπτωση, βέβαια, η έννοια της διαφορο-
ποίησης παραµένει αναγκαία και αυτή η ανάγκη
δείχνει να µεγαλώνει παρά να υποχωρεί.
Ειδικά στον τοµέα των πιο “hot” προϊόντων, το
παραδοσιακό κανάλι των dealers και resellers
πληροφορικής έχει να αντιµετωπίσει οξύ και
πολλές φορές αδυσώπητο ανταγωνισµό, ο ο-
ποίος έχει τους οικονοµικούς πόρους για να α-
σκήσει ασφυκτική πίεση στο θέµα των τιµών. Με
την πίεση από το retail να αυξάνει, η ανάγκη για διαφορο-
ποίηση δεν είναι απλώς υπαρκτή, είναι άµεση.
Με αυτές τις σκέψεις κατά νου, η Acer προχώρησε στη
δηµιουργία µίας νέας οργανωτικής δοµής για τα τµήµατα
πωλήσεων και µάρκετινγκ στην περιοχή της ΕΜΕΑ (Ευρώ-
πη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Η εταιρεία δηµιούργησε
δύο ξεχωριστά τµήµατα, µε τις ονοµασίες Professional και
Consumer, τα οποία αντικατοπτρίζουν επί της ουσίας τον
τρόπο µε τον οποίο είναι διαχωρισµένη η ίδια η αγορά.
Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει η δέσµευση της εται-
ρείας για εστίαση σε τρεις στρατηγικούς τοµείς (mobility,
convergence και enterprise).
Το τµήµα Professional είναι αφοσιωµένο πλή-
ρως στην ανάπτυξη λύσεων για τον τοµέα των
επαγγελµατιών και των επιχειρήσεων (µικροµε-
σαίων, αλλά και µεγάλων) και η αντίστοιχη γκά-
µα προϊόντων δεν θα επικεντρώνεται απλά σε
θέµατα απόδοσης, αλλά θα προσθέτει µία σει-
ρά από χρηµατοοικονοµικά πλεονεκτήµατα, κα-
θώς και πλεονεκτήµατα σε επίπεδο τεχνολογί-
ας και µάρκετινγκ.
Αντίστοιχα, το τµήµα Consumer θα είναι αφο-
σιωµένο στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων και εύκολων στη
χρήση λύσεων consumer IT, ψηφιακού σπιτιού και φυσικά
της αντίστοιχης σύγκλισης ανάµεσα σε πληροφορική, επι-
κοινωνίες και consumer electronics, η οποία αποτελεί ένα
από τα πλέον συζητηµένα θέµατα των τελευταίων χρόνων.
Λεπτοµέρειες στη σελίδα 6
ΤΕΥΧΟΣ 19
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007
Acer: Χωρίζει την πίτα στα δύο
Δες την ψηφιακά!
Ένα νέο πρόγραµµα του ΕΔΕΤ χαρίζει 80% ή έως
€500 σε 12.600 πρωτεύσαντες φοιτητές για την
αγορά notebook. Διαβάστε τις λεπτοµέρειες και
δείτε τι θα πρέπει να προσέξετε. σελ. 3
ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ ÓÔÇ ÓÅË. 43
Μ&Α mini series
Η στήλη περί συγχωνεύσεων και εξαγορών
συνεχίζεται µε τη Cisco, η οποία ακολουθεί
καινοτόµο προσέγγιση και σε αυτόν τον τοµέα, µε
τη µέθοδο των spin-in investments. σελ. 38
EDG & eSoft
Μία νέα εταιρεία στο χώρο του IT security κάνει
την εµφάνισή της στην ελληνική αγορά και ένας
από τους βασικούς οίκους που αντιπροσωπεύει
µας περιγράφει τα σχέδιά του. σελ. 30
Partners Forum
Το Channel Partner παρακολούθησε από κοντά όλα
τα µεγάλα events του µήνα, όπως αυτά των Samsung,
Sony και Toshiba, αλλά και την περίφηµη CeBIT που
πραγµατοποιήθηκε στο Ανόβερο. σελ. 24
Tη στήριξη του
καναλιού και τη
διαφοροποίησή
του από το retail
επιδιώκει η Acer,
πραγµατοποιώντας
αναδιοργάνωση των
τµηµάτων πωλήσεων
και µάρκετινγκ, αλλά
και του τρόπου µε
τον οποίο προσεγγίζει
την αγορά.
HOW TO SELL
Internet
Με τη διείσδυση του broadband να
“τρέχει” µε “τρελούς” ρυθµούς, η α-
γορά του Internet στην Ελλάδα απο-
δεικνύεται πιο ενδιαφέρουσα (και πιο
ανταγωνιστική) από ποτέ, κρύβοντας
παγίδες αλλά και ευκαιρίες. σελ. 32
Cisco
Αποκλειστική συνέντευξη µε τον επι-
κεφαλής της Cisco στην Ελλάδα, Ο-
δυσσέα Χαραλάµπους. Ποια είναι η
φιλοσοφία του στο management και
πώς βλέπει τη σχέση της Cisco µε
τους συνεργάτες της. σελ. 38
ΑΝΑΛΥΣΗ
Áõôü ôï îÝñáôå;
Η Acer συµπλή-
ρωσε 30 χρόνια
στην αγορά, έχο-
ντας ξεκινήσει το
1976 µε την ονο-
µασία Multitech.
Το 1987 µετονοµά-
στηκε σε Acer.
ÄéáâÜóôå...
#
4 Νέα και τάσεις
¼ëåò ïé åîåëßîåéò êáé ôá íÝá ôïõ ìÞíá. Îå÷ùñßæåé,
ìåôáîý Üëëùí, ç íÝá óôñáôçãéêÞ ôçò Acer ãéá ôï êáíÜëé,
áëëÜ êáé áñêåôÝò óõíåñãáóßåò.
#
32 How to Sell
Ðñþôç öïñÜ ç óôÞëç How to Sell öéëïîåíåß ôï Äéáäßêôõï
êáé ôéò ãåìÜôåò åëðßäá ðñïïðôéêÝò ðïõ öáßíåôáé íá
áíïßãåé ôüóï ãéá ôï êáíÜëé ôå÷íïëïãßáò üóï êáé ãéá
ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá óõíïëéêüôåñá. ÄéáâÜóôå ðþò
ìðïñåßôå íá áîéïðïéÞóåôå áõôÝò ôéò åõêáéñßåò ôþñá
ðïõ äçìéïõñãïýíôáé!
#
38 Ανάλυση
ÁðïêëåéóôéêÝò óõíåíôåýîåéò ìå ôïí åðéêåöáëÞò
ôçò Cisco óôçí ÅëëÜäá, ôïí áíôßóôïé÷ï ôçò EMC,
åêðñïóþðïõò ôçò íåïóýóôáôçò EDG, ôçò SMB Nation,
êáèþò êáé ôçò Ergoman.
#
44 Mini series
Óõíå÷ßæïõìå ôç íÝá óôÞëç ìáò “Mini series” ó÷åôéêÜ ìå
ôéò ìåãÜëåò áãïñÝò êáé óõã÷ùíåýóåéò óôï ÷þñï ôçò
ôå÷íïëïãßáò. Áõôüí ôï ìÞíá öéëïîåíïýìå ôç Cisco.
#
48 Επιχειρείν
¢ñèñá ó÷åôéêÜ ìå ôï e-marketing, ôçí áóöÜëåéá ôùí
ðëçñïöïñéáêþí óõóôçìÜôùí, ôéò åîåëßîåéò óå åðßðåäï
E.E., áëëÜ êáé ôçí áíÜãêç ãéá Ýëåã÷ï ôùí åêôõðþóåùí.
#
52 Partners forum
Óáò ìåôáöÝñïõìå ôéò åîåëßîåéò áðü üëï ôïí êüóìï,
êáèþò âñåèÞêáìå óôá ìåãÜëá events ôçò Sony êáé ôçò
Toshiba, áëëÜ êáé óôç CeBIT ìáæß ìå ôç Samsung.
ÄéåõèõíôÞò Ýêäïóçò: Áíôþíçò ÑïõóåëéùôÜêçò,
Art director: Ðáýëïò Æåñâüò, Ä/íóç ðùëÞóåùí:
ÃéÜííçò Âñüíôïò, Õðåýèõíïé ðùëÞóåùí: ÓôÝâç ÖëùñÜ-
êç, ×ñéóôüöïñïò ×áíôéþíáò, Óõíôïíéóìüò ýëçò: ÅéñÞíç
Ñåìïýíäïõ, Åéäéêïß óõíåñãÜôåò: ×Üñçò ¢íèçò,
ÈåïöÜíçò Ãéþôçò, Ãéþñãïò ÌáñêáôÜôïò, ÃéÜííçò
Óýññïò, Äñ ÄçìÞôñçò Êïíôáñßíçò, ÈÜíïò Ìõôéëçíáß-
ïò, ÐÜñçò ÊáðñÜëïò, ÄçìÞôñçò ÌáëëÜò, ÁôåëéÝ: ÑÝ-
íá ÃêáìðñÜíç, ÈÜëåéá Ðáðáìåñêïõñßïõ, ÅëéóóÜâåô
Äçìçôñßïõ, ÅðéìÝëåéá: ÄÝóðïéíá ÄáíéÞë, Çñþ
Óôáìðïýëïõ, ÕðïóôÞñéîç marketing: ÄÞìçôñá Ðáõ-
ëÜêç, Õðïäï÷Þ äéáöÞìéóçò: Êáôåñßíá Ìüó÷ïõ,
Ãñáììáôåßá: ÂÝñá ÂáóéëÜêç
ÐáñáãùãÞ: ×áúäåìÝíïò ÁÅÂÅ
Éäéïêôçóßá: IT Publications Hellas ÅÐÅ
Åêäüôçò: Ãéþñãïò Ñïðüäçò
Ôï ìçíéáßï Ýíôõðï Channel Partner (êùäéêüò åêäüôç 3479) êõêëïöïñåß
11 ìÞíåò ôï ÷ñüíï áðü ôçí IT Publications Hellas ÅÐÅ, ÉùÜííïõ ÌåôáîÜ
80, 19 400, Êïñùðß, Ôçë. 210-6688 040, Fax: 210-6688 080
www.itpublications.gr, cp@itpublications.gr
Channel Partner/Greek Edition is published under licence from VNU
Business Publications Ltd. Editorial items appearing in Channel Partner
that were originally published in the U.K. edition of Computer Resellers
News are the copyright property of VNU Business Publications Ltd.
Copyright © 2007 VNU Business Publications Ltd. All rights reserved.
Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ êáé ç ìåôÜäïóç üëïõ
Þ ìÝñïõò ôïõ ðåñéïäéêïý ÷ùñßò ôçí Ýããñáöç Üäåéá ôïõ åêäüôç. Ç Üðïøç
ôùí óõíôáêôþí äåí åêöñÜæåé áðáñáßôçôá êáé ôçí åðßóçìç Üðïøç ôïõ ðå-
ñéïäéêïý. Õðåýèõíïò óýìöùíá ìå ôï íüìï: Ãéþñãïò Ñïðüäçò
ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ
e-Marketing
Äñ Âáóßëåéïò Äñüëéáò
.....................óåë. 48
ΣΕΠΕ corner

ÃéÜííçò Óýññïò
.............óåë. 18
Επιχειρείν

Äñ ÄçìÞôñçò Êïíôáñßíçò
..............................óåë. 16
Security

ÔÜóïò Áèáíáóüðïõëïò
.........óåë. 50
Euro Report

Ãéþñãïò ÌáñêáôÜôïò
......................óåë. 56
Channel Manager

Óðýñïò ÃáëéáôóÜôïò
...........óåë. 62
EDITORIAL
Δες την
συνολικά!
Τη στιγµή που θα διαβάζετε αυτές τις γραµµές θα πρέπει
να έχει ανακοινωθεί το νέο πρόγραµµα “Δες την ψηφια-
κά” (από το ΕΔΕΤ), το οποίο προβλέπει ιδιαίτερα σηµα-
ντική επιδότηση για την αγορά notebooks από φοιτητές
ή έστω από το 20% των πρωτευσάντων πρωτοετών φοι-
τητών (µε βάση τη βαθµολογία των περυσινών πανελλή-
νιων εξετάσεων).
Συγκεκριµένα, αν δεν έχει πάει κάτι στραβά (σύµφωνα
µε τις πληροφορίες µου, η ανα-
κοίνωση του προγράµµατος έχει
ήδη αναβληθεί κάποιες φορές),
η προαναφερθείσα κατηγορία
φοιτητών θα δικαιούται 80% ε-
πιδότηση για την αγορά φορη-
τού υπολογιστή, η οποία δεν θα
µπορεί να ξεπεράσει το ποσό
των 500 ευρώ.
Η διαδικασία είναι εξαιρετικά
απλή και εξυπηρετική σε ό,τι α-
φορά τον πελάτη-φοιτητή, α-
φού το µόνο που έχει να κάνει
ο τελευταίος είναι να διαλέξει το
notebook της αρεσκείας του (το
οποίο πρέπει να πληροί κάποιες
προδιαγραφές), να αποδείξει ότι
δικαιούται την επιδότηση και να
πληρώσει στο ταµείο µόνο τη δι-
αφορά τιµής. Ναι, σωστά διαβά-
σατε, το ποσό της επιδότησης
θα αποδίδεται (πιθανότατα ανά
µήνα, µε δύο συνολικές πληρωµές) στο κατάστηµα πληρο-
φορικής και όχι στο φοιτητή. Αυτό σηµαίνει ότι το κανάλι
πρέπει να δείξει λίγη προσοχή, ώστε να µη δώσει προϊόν
που δεν πληροί τις προδιαγραφές ή σε φοιτητή που δεν
δικαιούται επιδότηση (ή, αν κάνει κάτι τέτοιο, ας χρεώσει
το σύνολο της τιµής!).
Οι προδιαγραφές των “φοιτητικών φορητών” έχουν και
αυτές το ενδιαφέρον τους, αφού -εκτός από σύνδεση Wi-
Fi- απαιτούνται δωδεκάµηνη τηλεφωνική υποστήριξη, επε-
ξεργασία κειµένου µε ελληνικό συλλαβισµό (κάτι θα έχει
ετοιµάσει η Microsoft, δεν µπορεί), δικαίωµα επιστροφής
σε περίπτωση βλάβης διάρκειας τριάντα ηµερών (το γνω-
στό µας DOA - Dead On Arrival), αλλά και δύο χρόνια
εγγύηση (αυτό θα ταρακούνησε µερικούς).
Η όλη ενέργεια θα υποστηρίζεται από αντίστοιχο web
site αλλά και δωρεάν τηλέφωνο, ενώ -απ’ ό,τι µαθαίνω-, ε-
άν όλα πάνε καλά, θα επαναληφθεί και τις επόµενες χρο-
νιές. Ίσως ο µοναδικός λόγος να µην πάει καλά είναι η δι-
άρκειά της, που αυτή τη στιγµή υπολογίζεται ότι θα είναι
µόλις λίγο παραπάνω από έναν
µήνα (µέχρι τέλος Μαΐου).
Όπως και να ’χει, προσωπικά ε-
πικροτώ το πρόγραµµα. Με ευ-
χάριστη έκπληξη πληροφορήθη-
κα τις σχετικές προδιαγραφές
των notebooks (µαρτυρούν ότι
ασχολήθηκαν κάποιοι που γνώ-
ριζαν πραγµατικά) και εύχοµαι
να επιτύχει στο µέγιστο δυνατό
βαθµό (υπολογίζονται περίπου
12.600 δικαιούχοι).
Η µόνη παρατήρησή µου είναι
ότι και σε αυτή την περίπτωση
το θέµα της τεχνολογίας αντιµε-
τωπίζεται αποσπασµατικά. Με-
τά το φοιτητικό Internet ήρθαν
τα φοιτητικά notebooks και εν-
δεχοµένως αργότερα να έχου-
µε τα φοιτητικά workstations. Το
θέµα, όµως, δεν είναι να βοη-
θήσουµε µία περιορισµένη -ό-
σο σηµαντική και αν είναι- οµάδα ανθρώπων. Το στοίχη-
µα για τη χώρα µας έγκειται στο να υπάρξει τεχνολογική
παιδεία σε όλες τις εκφάνσεις της οικονοµικής και προ-
σωπικής δραστηριότητάς µας. Αυτό δεν το λέω επειδή α-
πλώς ζω µέσα στην τεχνολογία, αλλά γιατί το ανταγωνι-
στικό... µειονέκτηµα της χώρας µας θα µεγαλώνει διαρ-
κώς όσο την αγνοούµε.
Ας δώσουµε, λοιπόν, κίνητρα σε ολόκληρη την αγορά (α-
κόµη και αν δεν είναι τόσο δραστικά, όπως η µείωση του
ΦΠΑ), ώστε αυτή να µεγαλώσει, να ωριµάσει και να µπο-
ρέσει να ανταγωνιστεί τους Ευρωπαίους εταίρους µας.
Το στοίχηµα
για τη χώρα µας
έγκειται στο να υπάρξει
τεχνολογική παιδεία
σε όλες τις εκφάνσεις
της οικονοµικής
και προσωπικής
δραστηριότητάς µας.
Αυτό πρέπει να γίνει,
διότι το ανταγωνιστικό...
µειονέκτηµά µας θα
µεγαλώνει διαρκώς
όσο την αγνοούµε.
Áíôþíçò ÑïõóåëéùôÜêçò
rousseliotakis@itpublications.gr
ÊáôåâÜóôå äùñåÜí ôá ôåý÷ç ôïõ Channel Partner:
http://www.itpublications.gr/el/channelpartner.php
login
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
3
CHANNEL PARTNER
4
íÝá & ôÜóåéò
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟ RETAIL ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Συνεργασία Enet Solutions-Logicom και Lenovo
Η LENOVO ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ την ε-
πέκταση και στη χώρα µας της συνερ-
γασίας της µε τον όµιλο Logicom για τη
διανοµή των προϊόντων της στην ελλη-
νική αγορά. Υπενθυµίζουµε ότι ο όµι-
λος Logicom αποτελεί εισηγµένη εται-
ρεία στο Χρηµατιστήριο της Κύπρου
και δραστηριοποιείται στη διανοµή
προϊόντων πληροφορικής, παροχής ο-
λοκληρωµένων λύσεων και δικτύων. Ο
όµιλος διαθέτει παρουσία σε 14 χώρες,
απασχολεί πάνω από 300 στελέχη και
εξυπηρετεί περισσότερους από 4.000
συνεργάτες σε 20 χώρες, σε Ευρώπη,
Μ. Ανατολή, Β. Αφρική και Ασία.
Μέσω της συνεργασίας της µε την Εnet
Solutions-Logicom η Lenovo έχει στό-
χο προφανώς την αύξηση των πωλή-
σεων των προϊόντων της, η οποία θα
επιτευχθεί µέσω ενός εκτεταµένου δι-
κτύου πωλήσεων, στο οποίο συµπερι-
λαµβάνονται system integrators, photo
& phone resellers, υποδιανοµείς, αλυ-
σίδες λιανικής, system builders και συ-
ναρµολογητές υπολογιστών.
Ιδιαίτερα αισιόδοξος για τη νέα συνερ-
γασία δηλώνει ο κ. Απόστολος Λαδάς,
γενικός διευθυντής της Lenovo στη χώ-
ρα µας, σηµειώνοντας ότι η νέα συµφω-
νία είναι “εξαιρετική, αφού η Logicom
είναι µία εταιρεία που βρίσκεται πάντα
στην ‘καρδιά’ της τεχνολογίας, έχο-
ντας στο ενεργητικό της συνεργασίες
µε τους πιο διάσηµους οίκους υψηλής
τεχνολογίας”. Σύµφωνα µε τον κ. Λα-
δά, η συγκεκριµένη συνεργασία απο-
τελεί µέρος µίας ευρύτερης στρατηγι-
κής, στόχος της οποίας είναι η αύξη-
ση των πωλήσεων της τρίτης παγκοσµί-
ως εταιρείας υπολογιστών και στην ελ-
ληνική αγορά.
Αντίστοιχα, ο κ. Σπύρος Κουρµού-
σης, εµπορικός διευθυντής της Εnet
Solutions-Logicom, δήλωσε ότι η εται-
ρεία αναζητά διαρκώς νέες συνεργασίες
µε τους πιο διάσηµους οίκους πληρο-
φορικής, µε σκοπό “αφενός να παρά-
γει υπεραξία για τη δραστηριότητα και
την εταιρική εικόνα της και αφετέρου να
προσφέρει στους συνεργάτες της τις τε-
λευταίες τεχνολογικές εξελίξεις”.
Υπενθυµίζουµε ότι µέχρι τώρα η Enet
Solutions-Logicom διαθέτει συνεργασί-
ες µε οίκους όπως οι Intel, Microsoft,
Cisco, HP, Seagate, Maxtor, Kingston,
US Robotics, S3+ Memories, Inform,
McAfee και Philips.
INFO
Εnet Solutions-Logicom,
210-2883 600
CHANNEL PARTNER
4
íÝá & ôÜóåéò
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
QUICK STATS
56%
ôùí ðáèïëüãùí éáôñþí äéáèÝ-
ôåé ðñüóâáóç óôï Internet. Á-
ðü áõôü ôï ðïóïóôü êÜôé ëéãüôåñï áðü ôï
1/3 ÷ñçóéìïðïéåß ADSL, ôï ßäéï ðïóïóôü Ý-
÷åé åðéëÝîåé ISDN êáé ôï 36% êÜíåé ÷ñÞóç
óýíäåóçò PSTN. ÐçãÞ: ÐáñáôçñçôÞñéï ãéá
ôçí ÊôÐ.
6
åêáô. bots áíáöÝñåé ç Symantec óå ðá-
ãêüóìéá âÜóç êáôÜ ôï äåýôåñï åîÜìçíï
ôïõ 2006, óôï ðëáßóéï ôçò ðñüóöáôçò Ýê-
èåóçò ãéá ôçí áóöÜëåéá óôï Äéáäßêôõï. Ôï
ðïóïóôü áõôü åßíáé êáôÜ 29% áõîçìÝíï óå
ó÷Ýóç ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ðåñßïäï, áí êáé
ï áñéèìüò ôùí servers ðïõ åëÝã÷ïõí ôá bots
ìåéþèçêå êáôÜ 25%. ÐçãÞ: Symantec.
203
åêáô. êéíçôÜ ôçëÝöùíá èá âáóß-
æïíôáé óå Linux ìÝ÷ñé ôï 2012.
Áí áõôü ôï íïýìåñï äåí óáò åíôõðùóéÜæåé,
ôüôå äåí Ý÷åôå ðáñÜ íá áíáëïãéóôåßôå ü-
ôé ï áíôßóôïé÷ïò áñéèìüò ãéá ôï 2007 ìå-
ôÜ âßáò èá îåðåñÜóåé ôá 8 åêáô. ÐçãÞ: ABI
Research.
¸óïäá áõîçìÝíá êáôÜ 122% óõãêñéôéêÜ
ìå ôï 2005, óôá €10,8 åêáô., ðáñïõóßáóå
ç Velti ãéá ôï 2006. Áíôßóôïé÷á, ôá êáèáñÜ
êÝñäç (ìåôÜ öüñùí êáé äéêáéùìÜôùí ìåéï-
øçößáò) Ýöôáóáí óôá €2,2 åêáô., óçìåéþ-
íïíôáò áýîçóç 209% óå ó÷Ýóç ìå ðÝñóé.
ÐçãÞ: Velti.
7,1
äéò äïëÜñéá Ýöèáóå ç ðáãêüóìéá
áãïñÜ “mobile music” ôï 2006,
ðïõ áíáìÝíåôáé íá åêôéíá÷èåß óôá $17,6
äéò ìÝ÷ñé ôï 2011. Ôï ìåãáëýôåñï ôìÞìá
áõôþí ôùí åóüäùí èá êáôáëÞãåé óôéò åôáé-
ñåßåò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ($5,7 äéò). Ðç-
ãÞ: iSuppli.
1
ìÞíá äùñåÜí óõíäñïìÞò ðñüóöåñå ôï
ÐÜó÷á óôïõò íÝïõò óõíäñïìçôÝò ôçò
(Ýùò 15/4) ç Tellas ôüóï ãéá õðçñåóßåò óôá-
èåñÞò ôçëåöùíßáò üóï êáé ãéá ôéò íÝåò õðç-
ñåóßåò Ôellas DSL. ÐçãÞ: Tellas.
4% Ýùò 5% èá ìåéþíïíôáé êÜèå ÷ñüíï ôá
Ýóïäá ôçò åã÷þñéáò óôáèåñÞò ôçëåöùíßáò
ôïõ ÏÔÅ êáôÜ ôá ôñßá ÷ñüíéá ôïõ åðé÷åéñç-
óéáêïý ó÷åäßïõ ðïõ ðáñïõóßáóå óôï Ëïíäß-
íï. ÐáñÜëëçëá, ôï óýíïëï ôùí ëåéôïõñãéêþí
åîüäùí áíáìÝíåôáé íá ìåéùèåß êáôÜ 6% Ý-
ùò 7% áíÜ Ýôïò, ïðüôå ôï EBITDA (óýìöù-
íá ìå ôá ÄÐ×Ð) èá áõîçèåß áðü 0,5% Ýùò
1,5% óå åôÞóéá âÜóç. ÐçãÞ: ÏÔÅ.
42%
ôùí åóüäùí êáé 40% ôùí
shipments óå blade servers á-
íÞêáí óôçí ÇÑ êáôÜ ôï ôÝôáñôï ôñßìçíï ôïõ
2006. Ç åôáéñåßá êáôÝëáâå Ýôóé ôçí ðñþôç
èÝóç ôçò ó÷åôéêÞò êáôÜôáîçò ìå âÜóç ôá
óôïé÷åßá ôçò IDC. ÐçãÞ: HP.
250
200
150
100
50
0
¸óïäá ÊÝñäç
122%
209%
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
¸óïäá ¸îïäá
-5% -7%
GIGABYTE ΚΑΙ ASUS ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
Στρίβειν(;) διά του αρραβώνος
ΟΣΟ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΑ και απροσδό-
κητα ξεκίνησε, άλλο τόσο απρόσµε-
να και ξαφνικά έληξε ο προσφάτως α-
ναγγελθείς “έρωτας” µεταξύ Asus και
Gigabyte. Η ανακοίνωση της συνεργα-
σίας των δύο εταιρειών είχε γίνει στις 8
Αυγούστου του περασµένου έτους και
η από κοινού παραγωγή προϊόντων µό-
λις στις αρχές του 2007, ενώ η λύση
της συµφωνίας ήρθε στις 22 Μαρτίου.
Υπενθυµίζεται ότι η συµφωνία των δύο
εταιρειών οδήγησε στη δηµιουργία νέ-
ας εταιρείας, της Gigabyte United, µε
τη µορφή joint venture, όπου η Asus
συµµετείχε µε ποσοστό 49% και η
Gigabyte µε 51%.
Λίγες ηµέρες πριν από το τέλος του
2006 η Gigabyte µετέφερε την παρα-
γωγή καρτών γραφικών και mainboards
στη Gigabyte United, η δε Asus θα ε-
πένδυε -βάσει του πλάνου- $4 δις Τα-
ϊβάν για την εξασφάλιση του 49%.
Χωρίς ουσιαστική εξήγηση πλην του
γενικόλογου “οι πρόσφατες εξελίξεις
στην αγορά καθώς και ανησυχίες εκ
µέρους πελατών, προµηθευτών και κα
-
τασκευαστών οδήγησαν στην επαναξι-
ολόγηση της συµφωνίας”, οι δύο εται-
ρείες αποφάσισαν να µην προχωρή-
σουν στην κοινή πορεία που είχαν χα-
ράξει, χωρίς µάλιστα κάποιου είδους
ρήτρα ή τιµωρία προς οποιοδήποτε
µέρος. Ο χωρισµός, εξάλλου, φαίνε-
ται ιδιαίτερα φιλικός, αφού σε ανακοί-
νωσή τους οι δύο εταιρείες δεν απο-
κλείουν µελλοντική συνεργασία τους!
Επιπλέον, η νεοσύστατη εταιρεία πα-
ραµένει ως έχει, οπότε οι κάρτες γρα-
φικών και τα mainboards της Gigabyte
Technologies θα κατασκευάζονται α-
πό την κατά 100% θυγατρική πλέον
Gigabyte United.
INFO
Gigabyte United Greece,
210-5735 023
advertorial
Ëýóåéò óõíåñãáóßáò ðïõ êÜíïõí ôç äéáöïñÜ
Exchange Server 2007 êáé Office SharePoint 2007
ΜΙΑ “PEOPLE READY”
üðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ á-
íáöÝñåé ç Microsoft- åðé÷åßñçóç ðñÝðåé íá ðáñÝ-
÷åé óôïõò õðáëëÞëïõò ôçò üëåò ôéò åõêïëßåò êáé
ôá åñãáëåßá óõíåñãáóßáò, ðñïêåéìÝíïõ íá áîé-
ïðïéåß ôéò ðñáãìáôéêÝò äõíáôüôçôÝò ôïõò êáé ü-
÷é Ýíá ìéêñü õðïóýíïëü ôïõò. Ôá åñãáëåßá óõ-
íåñãáóßáò, üðùò ï Exchange Server 2007 êáé ôï
Office SharePoint 2007, åßíáé ôá ðëÝïí óçìáíôé-
êÜ óå áõôÞ ôçí ðñïóðÜèåéá.
Ï Microsoft Exchange Server 2007 åßíáé ç íÝá Ýêäï
-
óç ôïõ Microsoft Exchange Server, ôïõ êïñõöáßïõ
server ãéá çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï, çìåñïëüãéï
êáé åíïðïéçìÝíç åðéêïéíùíßá (unified messaging).
Ç íÝá Ýêäïóç ôïõ Exchange óõìâáäßæåé ìå ôç óåé
-
ñÜ ðñïúüíôùí ôïõ 2007 Microsoft Office System,
ôá ïðïßá ðñïóöÝñïõí ôç âÝëôéóôç ëýóç enterprise
messaging êáé collaboration solution.
Ï íÝïò Exchange äéáôßèåôáé óôéò åêäüóåéò
Standard êáé Enterprise êáé ïé âåëôéþóåéò ðïõ ðåñé-
ëáìâÜíåé áöïñïýí óå ôñåéò âáóéêÝò êáôçãïñßåò:
ÅíóùìáôùìÝíç ðñïóôáóßá
• ÕøçëÞ äéáèåóéìüôçôá ìå ÷áìçëü êüóôïò
• Ðñïóôáóßá áðü åóùôåñéêÝò êáé åîùôåñéêÝò á-
ðåéëÝò (spam, viruses, e-mail spoofing
& snooping)
• Óõììüñöùóç ìå ôéò ðïëéôéêÝò ôïõ ïñãáíéóìïý
• ¸ëåã÷ïò ñïÞò çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ
óôïí server
• ÅîÝôáóç åðéêåöáëßäùí êáé ðåñéå÷ïìÝíïõ
• ËÞøç ìÝôñùí (ðñïóèÞêç disclaimer, ôáîéíüìç-
óç, êñõðôïãñÜöçóç ê.Ü.)
• ¸ëåã÷ïò äéáôÞñçóçò/ðáñáìïíÞò e-mail
• Ôáõôü÷ñïíç áíáæÞôçóç óå ðïëëÜ mailboxes
• ÕðïóôÞñéîç áõôüìáôçò êñõðôïãñÜöçóçò
• ÅããåíÞò õðïóôÞñéîç SSL web access
Ðñüóâáóç áðü ðáíôïý
• Åíéáßï Inbox ãéá e-mail, voicemail
(ôçëåöùíçôÞò) êáé fax
• ÖùíçôéêÞ ðñüóâáóç áðü ôçëåöùíéêÝò óõóêåõÝò
• Speech-enabled auto attendant
• Áõôüìáôç äéáìüñöùóç ôùí ñõèìßóåùí
óôï Outlook
• Ëýóç unified messaging
• Outlook experience áðü ôï desktop óôéò
öïñçôÝò óõóêåõÝò
• Óõíåñãáóßá: ÓõóêÝøåéò êáé êïéíÞ
÷ñÞóç åããñÜöùí
ÁðïäïôéêÞ ëåéôïõñãßá
• Ó÷åäßáóç ãéá õøçëÞ áðüäïóç êáé êëéìÜêùóç
• Åõêïëüôåñç êáé ðéï åõÝëéêôç åãêáôÜóôáóç
êáé áíÜðôõîç
• Áýîçóç ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò ôùí äéá÷åéñéóôþí
Ôá ðñïúüíôá êáé ïé ôå÷íïëïãßåò ôïõ Microsoft
SharePoint (ïé åêäüóåéò ôïõ ðáñïõóéÜæïíôáé óôï
ó÷åôéêü ðßíáêá) ðáñÝ÷ïõí ìßá óåéñÜ ÷áñáêôçñé-
óôéêþí êáé ëåéôïõñãéþí ãéá óõíåñãáóßá, äçìéïõñ
-
ãßá portals, áíáæÞôçóç, äéá÷åßñéóç åðé÷åéñçóéá
-
êïý ðåñéå÷ïìÝíïõ, äéá÷åßñéóç äéáäéêáóéþí ìÝóù
öïñìþí êáé åðé÷åéñçóéáêÞ åõöõÀá. ÁíáëõôéêÜ:
• Óõíåñãáóßá: ÂïçèÜ óôç äéáôÞñçóç ôçò óýíäå
-
óçò êáé ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò ôùí ïìÜäùí, ðñï
-
óöÝñïíôáò åýêïëç ðñüóâáóç óå Üôïìá, Ýããñáöá
êáé ðëçñïöïñßåò, þóôå ïé ÷ñÞóôåò íá ëáìâÜíïõí
êáëýôåñá åíçìåñùìÝíåò áðïöÜóåéò. Õðïóôçñßæï
-
íôáé äõíáôüôçôåò êýêëïõ æùÞò åããñÜöùí, ðñïåé
-
äïðïéÞóåéò, åéäïðïéÞóåéò åñãáóéþí, RSS ê.Ü.
• Portal: ÂïçèÜ óôï ó÷åäéáóìü, ôçí áíÜðôõ-
îç êáé ôç äéá÷åßñéóç portal åôáéñéêïý åóùôåñéêïý
äéêôýïõ, ôïðïèåóéþí Web åôáéñéêÞò ðáñïõóßáò
óôï Internet êáé ôïðïèåóéþí ôìçìáôéêïý portal.
• ÁíáæÞôçóç: Ôá íÝá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðáñÝ÷ïõí
ìßá óõíåðÞ êáé ïéêåßá åìðåéñßá áíáæÞôçóçò, ìåãá-
ëýôåñç óõíÜöåéá ôùí áðïôåëåóìÜôùí áíáæÞôç-
óçò, íÝåò ëåéôïõñãßåò, âåëôéùìÝíç êëéìÜêùóç, äõ-
íáôüôçôåò äéá÷åßñéóçò êáé åðåêôáóéìüôçôá.
• Äéá÷åßñéóç åðé÷åéñçóéáêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ:
Äõíáôüôçôåò äçìéïõñãßáò êýñéùí êáé äåõôåñåõ-
ïõóþí åêäüóåùí, êëåßäùìá åããñÜöùí ìå check-
in/check-out, õðïóôÞñéîç metadata, ñïÞ åñãáóé-
þí, ðïëéôéêÝò ðåñéå÷ïìÝíïõ âÜóåé ôýðïõ, auditing
êáé Ýëåã÷ïé ðñüóâáóçò âÜóåé ñüëïõ óå åðßðåäï
âéâëéïèÞêçò åããñÜöùí, öáêÝëïõ åããñÜöùí êáé
ìåìïíùìÝíùí åããñÜöùí.
• Åðé÷åéñçóéáêÞ äéáäéêáóßá ìÝóù öïñìþí:
Åêóõã÷ñïíéóìÝíåò åðé÷åéñçóéáêÝò äéáäéêáóßåò
ðïõ áðáéôïýí öüñìåò ìå åý÷ñçóôåò, Ýîõðíåò, ç-
ëåêôñïíéêÝò ìïñöÝò XML, ïé ïðïßåò åíóùìáôþ-
íïíôáé ÷ùñßò ðñüâëçìá óôá õðÜñ÷ïíôá óõóôÞ-
ìáôá. ÁõôÞ ç âåëôéùìÝíçò áóöÜëåéáò ðëáôöüñ
-
ìá client/server ðáñÝ÷åé äçìéïõñãßá êáé áíÜðôõîç
ìÝóù ãñÞãïñùí ëýóåùí, äéá÷åéñßæåôáé êáé äéáôç
-
ñåß ôéò öüñìåò áðü ìßá êåíôñéêÞ èÝóç êáé âïçèÜ
óôçí åðÝêôáóç ôùí åðé÷åéñçóéáêþí äéáäéêáóéþí
óå ðåëÜôåò, óõíåñãÜôåò êáé ðñïìçèåõôÝò.
Êáèþò ç ðëçñïöïñßá ðïõ äéá÷åéñéæüìáóôå êáèçìåñéíÜ áõîÜíåôáé êáé ï áíôáãùíéóìüò ãßíåôáé
ïëïÝíá ðéï óêëçñüò, ç áíÜãêç ãéá ëýóåéò ðñáãìáôéêÞò, Üìåóçò êáé åõÝëéêôçò óõíåñãáóßáò åßíáé
åðéôáêôéêÞ. Ïé íÝåò åêäüóåéò ôùí Exchange Server êáé Office SharePoint âïçèïýí ôïõò ðåëÜôåò
óáò áêñéâþò óå áõôü.
Εκδόσεις του Microsoft Exchange Server 2007
×áñáêôçñéóôéêÜ Standard Enterprise
Õðïóôçñéæüìåíá storage group 5 50
Õðïóôçñéæüìåíïò áñéèìüò âÜóåùí 5 50
Ðåñéïñéóìüò âÜóçò Äåí õðÜñ÷åé ðåñéïñéóìüò
(ìüíï ëüãù hardware)
Äåí õðÜñ÷åé ðåñéïñéóìüò
(ìüíï ëüãù hardware)
ÕðïóôÞñéîç êëáóéêïý cluster Ï×É ÍÁÉ
Local Continuous Replication ÍÁÉ ÍÁÉ
Cluster Continuous Replication Ï×É ÍÁÉ
Microsoft Office SharePoint και αδειοδότηση
Åêäüóåéò Microsoft Office SharePoint ÅðéëïãÝò áäåéïäüôçóçò
SharePoint Server 2007 Áðáéôåßôáé server êáé Client Access Licensing (CAL). Ìßá Üäåéá ãéá êÜèå server (Þ server óå farm)
êáé Ýíá standard CAL ãéá êÜèå ÷ñÞóôç ðïõ Ý÷åé ðñüóâáóç óôïí Office SharePoint Server 2007.
Ãéá åíåñãïðïßçóç ôùí enterprise features áðáéôåßôáé åðéðñüóèåôá enterprise CAL.
SharePoint Server 2007 for Internet sites Licencing ìüíï áíÜ server. Ç ëýóç áöïñÜ ìüíï óôç ëåéôïõñãßá extranet êáé Internet sites êáé äåí
ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé åóùôåñéêÜ. ÐåñéëáìâÜíåé üëåò ôéò Standard êáé Enterprise ëåéôïõñãßåò
ôïõ SharePoint Server 2007.
SharePoint Server 2007 for Search Enterprise Edition Licencing ìüíï áíÜ server.
Ãéá êÜèå server (Þ server óå farm) áðáéôåßôáé ìßá Üäåéá.
SharePoint Server 2007 for Search Standard Edition Licencing ìüíï áíÜ server. Ãéá êÜèå server (Þ server óå farm) áðáéôåßôáé ìßá Üäåéá.
Microsoft Office Forms Server 2007 Áðáéôåßôáé server êáé Client Access Licensing (CAL). Ìßá Üäåéá ãéá êÜèå server (Þ server óå farm)
êáé Ýíá standard CAL ãéá êÜèå ÷ñÞóôç ðïõ Ý÷åé ðñüóâáóç óôïí Office Forms Server 2007.
Microsoft Office Forms Server 2007 for Internet sites Licencing ìüíï áíÜ server. Ç ëýóç áöïñÜ óôç ëåéôïõñãßá öïñìþí ìüíï óå extranet êáé Internet
sites êáé äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ëýóåéò óôï åóùôåñéêÜ äßêôõï åôáéñåßáò.
INFO INFO INFO INFO
Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò
ãéá üëá ôá ðñïúüíôá ôçò Microsoft ìðïñåßôå íá âñåßôå
óôïõò áêüëïõèïõò åíçìåñùôéêïýò ïäçãïýò ðïõ Ý÷ïõí
äçìéïõñãçèåß áðü ôçí ïìÜäá Partner Technology Specialist
ôçò Microsoft ÅëëÜò:
http://www.microsoft.com/hellas/partner/Channel_Partner.mspx
íÝá & ôÜóåéò
CHANNEL PARTNER
6
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
Ì
CHANNEL PARTNER
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ PROFESSIONAL ΚΑΙ CONSUMER
Νέα στρατηγική για την Acer
Τη στήριξη του καναλιού και τη διαφοροποίησή του από το retail επιδιώκει η Acer,
πραγµατοποιώντας ριζική αναδιοργάνωση των τµηµάτων πωλήσεων και µάρκετινγκ,
αλλά και του τρόπου µε τον οποίο προσεγγίζει την αγορά.
Μία νέα οργανωτική δοµή για τα τµή-
µατα πωλήσεων και µάρκετινγκ στην
περιοχή της ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση
Ανατολή και Αφρική) ανακοίνωσε η
Acer. Η αναδιοργάνωση είναι ευθυ-
γραµµισµένη µε το στόχο που ανα-
κοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία, δηλα-
δή το να αποτελέσει τον τρίτο µεγαλύ-
τερο παίκτη στην παγκόσµια αγορά ΙΤ,
και έχει τις βάσεις της στην προσπά-
θεια διαφορετικής προσέγγισης στο
positioning των προϊόντων.
Έτσι λοιπόν, η εταιρεία δηµιούργησε
δύο ξεχωριστά τµήµατα, µε τις ονοµα-
σίες Professional και Consumer, τα ο-
ποία αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά τον
τρόπο µε τον οποίο είναι διαχωρισµένη
η ίδια η αγορά. Παράλληλα, η δέσµευ-
σή της για εστίαση σε τρεις στρατηγι-
κούς τοµείς (mobility, convergence και
enterprise) εξακολουθεί να ισχύει.
Το τµήµα Professional είναι αφοσιωµέ-
νο πλήρως στην ανάπτυξη λύσεων για
τον τοµέα των επιχειρήσεων (µικροµε-
σαίων, αλλά και µεγάλων), ενώ η αντί-
στοιχη γκάµα προϊόντων δεν θα επικε-
ντρώνεται απλά σε θέµατα απόδοσης
και θα προσθέτει µία σειρά από χρη-
µατοοικονοµικά πλεονεκτήµατα, καθώς
και πλεονεκτήµατα σε επίπεδο τεχνο-
λογίας και µάρκετινγκ.
Αντίστοιχα, το τµήµα Consumer θα
είναι αφοσιωµένο στην ανάπτυξη ολο-
κληρωµένων και εύκολων στη χρήση
λύσεων, στον τοµέα του consumer IT,
του ψηφιακού σπιτιού και φυσικά της
αντίστοιχης σύγκλισης. Επιπλέον, το εν
λόγω τµήµα θα βελτιώνει την απόδοση
και τη λειτουργικότητα όλων
των προϊοντικών σειρών
που στοχεύουν στους λά-
τρεις των multimedia και
της ψηφιακής ψυχαγωγί-
ας συνολικά.
Η νέα δοµή της Acer
έχει ήδη τεθεί σε ισχύ
και, εκτός των άλ-
λων, είχε αντίκτυπο
στον τρόπο µε τον
οποίο προσεγγίζει η εταιρεία την αγο-
ρά της ΕΜΕΑ. Έτσι, η εν λόγω αγορά έ-
χει πλέον χωριστεί σε τέσσερα τµήµα-
τα, δύο που αποτελούν τις πιο ώριµες
αγορές (Δ. Ευρώπη και Σκανδιναβία)
και δύο που αποτελούν τις ανερχόµε-
νες αγορές (Ανατ. Ευρώπη και Μέση
Ανατολή & Αφρική).
Τι αλλάζει για το κανάλι
Όλα τα παραπάνω µεταφράζονται σε
σηµαντικές αλλαγές για το δίκτυο συ-
νεργατών της εταιρείας, η οποία, ως
γνωστόν, δραστηριοποιείται αποκλει-
στικά µέσω του indirect µοντέλου πω-
λήσεων. Συγκεκριµένα, βασική επιδίωξη
της Acer είναι να διαφοροποιήσει (και
εποµένως να προστατεύσει) το παρα-
δοσιακό κανάλι των dealers σε σχέση
µε τους µεγάλους retailers.
Με αυτήν τη λογική αποφάσισε να
προωθήσει τα προϊόντα της στα κανά-
λια που θεωρεί καταλληλότερα για κά-
θε οικογένεια. Έτσι λοιπόν, οι παραδο-
σιακοί dealers και resellers θα προω-
θούν κατά βάση τα προϊόντα του τµή-
µατος Professional και οι retailers τα α-
ντίστοιχα του τµήµατος Consumer. Για
παράδειγµα, η σειρά των επαγγελµα-
τικών notebooks Travelmate θα είναι
διαθέσιµη στους resellers της εταιρεί-
ας, όχι όµως και στο retail, το οποίο
θα πρέπει να “περιοριστεί” στα Aspire.
Από την άλλη πλευρά, και αναγνωρί-
ζοντας ότι οι dealers λειτουργούν ου-
σιαστικά και ως retailers, ειδικά εκτός
Αττικής, η Acer τους δίνει τη δυνα-
τότητα να διαθέτουν και τα
consumer προϊόντα
της, αν και βέβαια
όχι µε τις ίδιες τι-
µές που µπορεί
να εξασφαλίσει ένας retailer του µεγέ-
θους των Multirama, της Media Markt
ή της Πλαίσιο.
Πρόκειται για µία στρατηγική που κα-
τά καιρούς έχουν προσπαθήσει να α-
κολουθήσουν και οι ανταγωνιστές της
Acer (χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία πάντως),
µε τη διαφορά ότι σε αυτήν την περί-
πτωση η στρατηγική αυτή έχει σχεδια-
στεί και στηριχθεί εκ βάθρων στην ίδια
τη λειτουργία της επιχείρησης και όχι
σε έναν απλό και µάλλον αποσπασµα-
τικό διαχωρισµό των προϊόντων σε οι-
κογένειες. Μάλιστα, ακριβώς για να στη-
ρίξει αποτελεσµατικά τη νέα στρατηγι-
κή της, η Acer έχει δηµιουργήσει σα-
φείς και αυστηρούς κανόνες συνεργα-
σίας (rules of engagement) µε κίνητρα
(αλλά και αντικίνητρα) για όποιον ακο-
λουθήσει τους όρους που θέτει.
CP
1
Ç Acer äéåõñýíåé ôçí ðáñïõóßá ôçò óôçí áãïñÜ êáé Ýôóé èá äþóåé Ýìöáóç óå ðñïúüíôá üðùò
ïé LCD TVs, ôá PDAs/GPS êáé ïé video projectors, ðÝñá áðü ôçí ðáñáäïóéáêÞ áãïñÜ ôùí
notebooks.
2
Áðü öÝôïò èá äïýìå êáé ôá desktop PCs ôçò Acer óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ. Óå áõôÜ
ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé ïéêïãÝíåéåò Aspire, Veriton êáé Power.
3
Åêôüò áðü ôéò ïéêïãÝíåéåò Aspire, Travelmate êáé Ferrari, ç Acer èá êÜíåé ÷ñÞóç êáé ìßáò
ôÝôáñôçò ïéêïãÝíåéáò notebook ìå ôçí ïíïìáóßá Extensa. Ðñüêåéôáé ãéá åîáéñåôéêÜ öèçíÜ
ìïíôÝëá, ôá ïðïßá, ìåôáîý Üëëùí, èá ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí êáé óå äéáãùíéóìïýò ôïõ
Äçìïóßïõ. Èõìßæïõìå üôé ôá Extensa (üðùò êáé ôá Travelmate) áðïôåëïýóáí ðñïúüíôá ôçò
Texas Instruments (ÔÉ) êáé áðü ôï 1997, üôáí êáé åîáãïñÜóôçêå ôï áíôßóôïé÷ï ôìÞìá öïñçôþí
õðïëïãéóôþí ôçò ÔÉ, áíÞêïõí óôçí Acer.
4
Ç ôïðéêÞ ðáñïõóßá ôçò åôáéñåßáò áõîÜíåé óçìáíôéêÜ êáé Ýôóé óôï äõíáìéêü ôçò Ý÷ïõí
ðñïóôåèåß ç Èåïäþñá ÐÜãêáëç êáé ï Íßêïò Ðñßíôåæçò. Ç åôáéñåßá âñßóêåôáé óå áíáæÞôçóç
êáé íÝïõ óôåëÝ÷ïõò, åíþ èá óôïé÷çìáôßæáìå üôé ôï áñãüôåñï áðü ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ èá ðñÝðåé
íá ðñï÷ùñÞóåé óôçí ßäñõóç ôïðéêïý ãñáöåßïõ.
4 óçìáíôéêÝò åéäÞóåéò
Massimo D’Angelo, διευθυντής της Acer
για τη Νότια Ευρώπη και το Ηνωµένο
Βασίλειο.
CHANNEL PARTNER
8
íÝá & ôÜóåéò
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ
HELLAS ON LINE
×ñõóÜíèç
Óùôçñïðïýëïõ
ÌåôÜ áðü óõíïëéêÜ 7 ÷ñüíéá
óõíåñãáóßáò ìå ôç Hellas On Line, åê
ôùí ïðïßùí ôá ôåëåõôáßá ôñåéóÞìéóé
áðü ôç èÝóç ôçò åðéêåöáëÞò
ôçò äéåýèõíóçò ìÜñêåôéíãê
êáé åðéêïéíùíßáò, ç ×ñõóÜíèç
Óùôçñïðïýëïõ áðï÷þñçóå áðü ôçí
åôáéñåßá. Áð’ ü,ôé ìáèáßíïõìå, Ý÷åé
áñêåôÜ ó÷Ýäéá ãéá ôï ìÝëëïí êáé
ðñïò äéáöïñåôéêÝò êáôåõèýíóåéò.
Óçìåéþíïõìå üôé áðü ôçí åôáéñåßá
Ý÷åé áðï÷ùñÞóåé åðßóçò ï Íßêïò
ÌáíäáëÜò (ãñáöåßï Ôýðïõ).
Info:

Hellas on Line, 213-0004 320
GDB
ÍÝá
åôáéñéêÞ
ôáõôüôçôá ãéá ôçí
CommVault
Ç CommVault, ðáñï÷Ýáò ëýóåùí
back-up, áíáêïßíùóå ôçí áíáíÝùóç
ôçò åôáéñéêÞò ôçò ôáõôüôçôáò.
Ìå íÝï ëïãüôõðï êáé íÝï ìÞíõìá
åðéêïéíùíßáò, ç CommVault
õéïèåôåß ìßá ðéï ðåëáôïêåíôñéêÞ
ðñïóÝããéóç ôçò áãïñÜò, âÜæïíôáò
óå ðñïôåñáéüôçôá ôéò áíÜãêåò ôïõ
ðåëÜôç óÞìåñá êáé áýñéï. Ôï íÝï
ëïãüôõðï ôçò CommVault Ý÷åé
êáìðõëùôü ó÷Þìá ðïõ èõìßæåé ôï
óÞìá ôïõ áðåßñïõ êáé åíþíåé äýï
áíôßññïðá ìÝñç, õðïíïþíôáò üôé
ç ôå÷íïëïãßá êáé ï Üíèñùðïò óõí-
åñãÜæïíôáé óáí ìßá ïíôüôçôá. Ôï
ëïãüôõðï åíéó÷ýåôáé áðü ôï íÝï
ìÞíõìá åðéêïéíùíßáò (tagline)
“Solving Forward”. Áõôü ôï ìïôü ãéá
ôçí CommVault óçìáßíåé ü÷é ìüíï
áõôÜ ðïõ ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé ôï
ëïãéóìéêü back-up óôïí ðåëÜôç, áëëÜ
êáé ôçí ðñïóôéèÝìåíç áîßá ðïõ äßíåé
óôï ðñïúüí ç åôáéñåßá-óõíåñãÜôéò.
Info: GDB, 210-6454 045
MIRAI
Ôñßá ÷ñüíéá åããýçóç
ãéá üëåò ôéò LCD TVs
Ç Mirai áíáêïßíùóå üôé èá åðåêôåßíåé
ôçí åããýçóç ãéá ôéò ôçëåïñÜóåéò LCD
óå ôñéåôïýò äéÜñêåéáò, ðñùôïðïñéáêÞ
õðçñåóßá ãéá ôá äåäïìÝíá ôçò
áãïñÜò (ôá ðåñéóóüôåñá ìïíôÝëá
êáëýðôïíôáé áðü ìüëéò 1 Ýôïò, êÜôé
ðïõ Ý÷åé áñ÷ßóåé íá åíï÷ëåß áñêåôïýò
êáôáíáëùôÝò êáé íá áðïôåëåß óõ÷íü
èÝìá óõæÞôçóçò). Ç Mirai åßíáé áðü
ôéò ðñþôåò åôáéñåßåò ðáñáãùãÞò
ôçëåïñÜóåùí LCD ðïõ ðñïóöÝñïõí
áõôïý ôïõ åßäïõò ôçí åããýçóç,
ç ïðïßá ìÜëéóôá èá êáëýðôåé ôçí
ðáñáëáâÞ, åðéóêåõÞ êáé åðéóôñïöÞ
ôïõ ðñïúüíôïò, êáëýðôïíôáò
áíáäñïìéêÜ êáé ôïõò õðÜñ÷ïíôåò
ðåëÜôåò. Óçìåéþíïõìå üôé ôá
ðñïúüíôá ôçò Mirai óõíïäåýïíôáí
áðü äéåôÞ åããýçóç ìÝ÷ñé ôþñá,
áëëÜ ôá ðïëý ìéêñÜ ðïóïóôÜ
âëáâþí Þ áóôï÷éþí ïäÞãçóáí óôçí
áíáèåþñçóç ôçò äéÜñêåéÜò ôçò.
Info: Viafon, 210-3322 579
8
íÝá & ôÜóåéò
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
“ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ” ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Η CA ΕΛΛΑΣ ανακοίνωσε τη συνερ-
γασία της µε τη Microsoft Ελλάς, προ-
σφέροντας στους κοινούς συνεργάτες
του δικτύου µεταπωλητών των δύο ε-
ταιρειών συνδυασµό προϊόντων κατάλ-
ληλων για αναπτυσσόµενες επιχειρή-
σεις. Η κοινή πρωτοβουλία ονοµάστη-
κε “Επιχειρείτε µε ασφάλεια” και εστιά-
ζει στην ανάπτυξη µιας σειράς λύσεων
για αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις που
αλληλοσυµπληρώνονται µε στόχο την
εξασφάλιση ασφαλούς επιχειρηµατικής
υποδοµής.
Οι λύσει ς βασί ζονται στον Smal l
Business Server της Microsoft και στις
Protection Suites της CA και βασικός
στόχος τους είναι να ανταποκριθούν σε
µία από τις σηµαντικότερες απαιτήσεις
κάθε επιχείρησης µικρού ή µεσαίου µε-
γέθους που επενδύει στην τεχνολογία:
µία ολοκληρωµένη λύση που εγκαθίστα-
ται εύκολα, έχει λογικό κόστος και εν-
σωµατώνεται µε ασφάλεια στις λειτουρ-
γικές ανάγκες της. Οι κοινές προτάσεις
των CA και Microsoft αποτελούν ακρι-
βώς µία τέτοια επένδυση. Οι συνεργά-
τες των δύο εταιρειών µπορούν να προ-
µηθεύονται τα συγκεκριµένα προϊόντα
σε ειδικές τιµές από την Info-Quest, δι-
ανοµέα και των δύο εταιρειών.
Ο κ. Δηµήτρης Κούρλας, channel
manager της CA Hellas, δήλωσε σχε-
τικά: “Στη CA πιστεύουµε πάρα πολύ
στις συνεργασίες σε κάθε επίπεδο. Η
στρατηγική µας είναι ξεκάθαρη. Μαζί
µε τους διεθνείς στρατηγικούς συνερ-
γάτες µας δίνουµε περιεχόµενο στους
συνεργάτες του καναλιού µας και ερ-
γαλεία για να υποστηρίζουν τους πελά-
τες τους”. Παράλληλα, ο κ. Φωκίων Αγ-
γελόπουλος, εµπορικός διευθυντής µι-
κρών και µεσαίων λύσεων και συνεργα-
τών της Microsoft Ελλάς, σηµείωσε ότι
“όραµα και επιδίωξη της Microsoft Ελ-
λάς είναι να προσφέρει σηµαντική προ-
στιθέµενη αξία στις ελληνικές αναπτυσ-
σόµενες επιχειρήσεις µέσα από τις λύ-
σεις της Microsoft. Η εταιρεία µας δε-
σµεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει
στρατηγικές συνεργασίες όπως αυτή µε
τη CA, ώστε να συµπληρώνει τις λύσεις
της και να παρέχει ακόµη καλύτερη ποι-
ότητα λύσεων και υπηρεσιών στους πε-
λάτες της”.
INFO
CA Hellas, 210-7297 800
Κοινές λύσεις από CA και Microsoft στην Ελλάδα
ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΓΚΑΜΑΣ
D-Link: Συµφωνία µε Info-Quest
Η D-LINK ανακοίνωσε την ολοκλή-
ρωση συµφωνίας συνεργασίας µε την
Info-Quest για τη διανοµή της πλήρους
γκάµας των προϊόντων της πρώτης α-
πό τη δεύτερη στην ελληνική αγορά.
Η συνεργασία συµβαδίζει µε τη φιλο-
σοφία της D-Link για συνεχή βελτίω-
ση όχι µόνο της ποιότητας των προϊ-
όντων της, αλλά και της εξυπηρέτησης
των πελατών της.
Με τη συµφωνία αυτή, που αφορά στο
σύνολο των προϊόντων της D-Link (εν-
σύρµατη και ασύρµατη δικτύωση, ευρυ-
ζωνικά προϊόντα κ.λπ.), η εταιρεία ανα-
µένεται να πετύχει ακόµα µεγαλύτερη
διείσδυση στην ελληνική αγορά πλη-
ροφορικής.
Ο κ. Πέτρος Κούτρας, country manager
της D-Link Ελλάδας, σηµείωσε ότι η
Info-Quest είναι ένας από τους σηµα-
ντικότερους στρατηγικούς συνεργάτες
της εταιρείας και εξέφρασε τη βεβαιό-
τητά του ότι η εξειδίκευσή της στη δι-
αδικασία προώθησης και υποστήριξης
των προϊόντων που διανέµει, αλλά και
οι συνεχείς επενδύσεις της σε υποδο-
µές αυτοµατοποίησης της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας της θα συµβάλουν στην
ενίσχυση της θέση της D-Link στην ελ-
ληνική αγορά. Στο ίδιο µήκος κύµα-
τος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του κ.
Κωνσταντίνου Δελήγιαννη, εµπορικού
διευθυντή της διεύθυνσης προϊόντων
και υπηρεσιών της Info-Quest, ο οποί-
ος σηµείωσε ότι θεωρεί βέβαιη την ε-
πιτυχία της συνεργασίας και ότι θα εν-
δυναµώσει περαιτέρω την ηγετική θέ-
ση της Info-Quest στις λύσεις επικοι-
νωνίας και δικτύωσης.
INFO
D-Link Hellas, 210-9914 512
CHANNEL PARTNER
CHANNEL PARTNER
10
íÝá & ôÜóåéò
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
CHANNEL PARTNER
10
íÝá & ôÜóåéò
AÐÑÉËÉÏÓ 2007
BSA
ÊáôåâÜóôå software,
áëëÜ áðü åðßóçìåò
ðçãÝò
Óõíå÷ßæïíôáò ôïí áãþíá êáôÜ ôçò
ðåéñáôåßáò ëïãéóìéêïý, ç Business
Software Alliance (BSA) åíÞñãçóå
ðéï äñáóôéêÜ, ðñïêåéìÝíïõ íá
áíôéìåôùðßóåé ôï öáéíüìåíï ôçò
çëåêôñïíéêÞò áðÜôçò. Ç äéåèíÞò
äéêáóôéêÞ äßùîç ðïõ Ýëáâå ÷þñá
ôáõôü÷ñïíá êáôÜ ðÝíôå ðåéñáôþí
ëïãéóìéêïý, åíüò óôçí Áããëßá, åíüò
óôçí Áõóôñßá, äýï óôç Ãåñìáíßá
êáé åíüò óôéò ÇÐÁ, óçìáôïäïôåß ôçí
áñ÷Þ ôùí ðñïóðáèåéþí ôçò BSA ãéá
êáôáóôïëÞ ôïõ öáéíïìÝíïõ ðþëçóçò
ðáñÜíïìïõ ëïãéóìéêïý ìÝóù Internet
óå ðáãêüóìéï åðßðåäï. Óå üëåò ôéò
õðïèÝóåéò ç BSA åíçìåñþèçêå
ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðáñÜíïìç áõôÞ
äñáóôçñéüôçôá áðü áíáöïñÝò êáé
ðáñÜðïíá ðïëëþí äõóáñåóôçìÝíùí
êáôáíáëùôþí, ðïõ ðáñáðëáíÞèçêáí
áðü ôéò ÷áìçëÝò ôéìÝò ðþëçóçò
êáé ôåëéêÜ Ýëáâáí êëåøßôõðá Þ
÷áìçëÞò ðïéüôçôáò ðñïúüíôá.
Ðñüóöáôç ìåëÝôç ôçò IDC êáôÝäåéîå
üôé ôï 25% ôùí ðñïúüíôùí ðïõ
áãïñÜæïíôáé êáé ãßíïíôáé download
áðü äéÜöïñåò ðçãÝò ôïõ Internet,
åêôüò ôïõ åðßóçìïõ ìåôáðùëçôÞ,
ðåñéÝ÷ïõí êáêüâïõëï ëïãéóìéêü.
Óå äåéãìáôïëçðôéêÝò áãïñÝò áðü
éóôïóåëßäåò ðïõ ðñáãìáôïðïéïýí
äçìïðñáóßåò, ðñïÝêõøå üôé
õðÜñ÷ïõí ëéãüôåñåò áðü 1 óôéò 2
ðéèáíüôçôåò íá

áãïñÜóåé êáíåßò
ãíÞóéï, áäåéïäïôçìÝíï ëïãéóìéêü.
Info: BSA Hellas, 800-11-36036,
210-3637 487
D-LINK
11 ÷ñüíéá åããýçóç
óôá Wireless N
Ç D-Link áíáêïßíùóå üôé ðñïóöÝñåé
åããýçóç 11 ÷ñüíùí, ìå Üìåóç éó÷ý,
ãéá êÜèå ðñïúüí ðïõ ðåñéëáìâÜíåôáé
óôï ÷áñôïöõëÜêéï Wireless N ôçò
åôáéñåßáò.
Ç ðñïúïíôéêÞ óåéñÜ âáóßæåôáé óôï
draft ôïõ íÝïõ ðñïôýðïõ 802.11n
êáé ç åðÝêôáóç ôçò åããýçóçò
áðü ôá 2 óôá 11 ÷ñüíéá ôïíßæåé,
óýìöùíá ìå ôïí ðñüåäñï ôçò D-
Link Åõñþðçò, Kevin Wen “ôçí
åìðéóôïóýíç ðïõ Ý÷ïõìå óôá
ðñïúüíôá ìáò, åíþ ðáñÜëëçëá
ìåôáöñÜæåôáé óå Üìåóï üöåëïò ãéá
ôïõò ðåëÜôåò ìáò”. Õðåíèõìßæïõìå
üôé ôï ðñüôõðï 802.11n Ý÷åé õðïóôåß
Þäç áñêåôÝò êáèõóôåñÞóåéò, ìå
áðïôÝëåóìá ðïëëïß êáôáóêåõáóôÝò
íá õéïèåôïýí ôçí Ýêäïóç draft. Óôá
ðñïúüíôá ôçò ïéêïãÝíåéáò Wireless
N ðåñéëáìâÜíïíôáé Gigabit Routers
(DIR-655), Fast Ethernet Routers (DIR-
635), ADSL2+ Routers (DSL-2740B),
Access Points (DAP-1353), adapters
ãéá åðéôñáðÝæéïõò êáé öïñçôïýò
õðïëïãéóôÝò (DWA-547 êáé DWA-
645), USB mini adapter (DWA-140),
êáèþò êáé áñêåôÜ bundles.
Info: D-Link Hellas, 210-9914 512
ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ CRM ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ERP
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΗ, σύµφωνα µε
την εταιρεία, ελληνική λύση CRM που
λειτουργεί σε ενιαίο περιβάλλον µε το
σύστηµα ERP παρουσίασε η Entersoft.
Ο λόγος για το εξαιρετικά εντυπωσι-
ακό από πλευράς τόσο εµφάνισης και
λειτουργικότητας όσο και χαρακτη-
ριστικών Entersoft CRM. Η λύση λει-
τουργεί σε ενιαίο περιβάλλον µε τα
προϊόντα ERP της Entersoft, ενώ έχει
τη δυνατότητα να λειτουργήσει και µε
άλλα συστήµατα ERP µέσω ειδικών δι-
ασυνδέσεων.
Το Entersoft CRM περιλαµβάνει τα υ-
ποσυστήµατα “Παρακολούθηση Δρα-
στηριότητας Πωλήσεων”, “Διαχείριση
Ενεργειών Marketing” και “Παρακο-
λούθηση Εξυπηρέτησης και Φροντίδας
Πελατών”, που ενοποιηµένα µε τα υπο-
συστήµατα του ERP δίνουν συνολική ει
-
κόνα της επιχείρησης για όλες τις δρα
-
στηριότητες και συναλλαγές της.
Η λύση έχει αναπτυχθεί σε τεχνολο
-
γικό περιβάλλον Microsoft .NET, υπο-
στηρίζει διαδικασίες ολοκλήρωσης µε
τηλεφωνικά κέντρα και SMS gateways
και λειτουργεί πλήρως µέσα από το
Microsoft Outlook.
Σύµφωνα µε την εταιρεία ανάπτυξης,
το σύστηµα έχει εγκατασταθεί και λει-
τουργεί σε µεσαίες και µεγάλες επιχει-
ρήσεις µε µεγάλη επιτυχία ως
προς την πληρότητά του, την ευελι-
ξία του και τη γρήγορη εξοικείωση των
χρηστών.
Για την προώθηση του νέου προϊόντος
η Entersoft θα χρησιµοποιήσει το πα-
νελλήνιο δίκτυο συνεργατών της, το ο-
ποίο αριθµεί 80 συνεργάτες. Σηµειώ-
νουµε ότι η εταιρεία είναι η ταχύτε-
ρα αναπτυσσόµενη επιχείρηση λογι-
σµικού στην ελληνική αγορά, µε τζίρο
(από λογισµικό και υ-
πηρεσίες) που ξεπέρασε τα €4 εκατ.
το 2006 και αντίστοιχα κέρδη προ φό-
ρων άνω των €500 χιλ. Σύµφωνα µε τη
διοίκηση της Entersoft, ο στόχος για
την ίδια ανάπτυξη κατά το 2007 έχει
τεθεί στο 40%, ενώ εξίσου σηµαντικοί
(της τάξης του 30%) είναι και οι στό-
χοι για την επόµενη τριετία.
INFO
Entersoft, 210-9525 001
Entersoft: Έφτασε η ώρα του CRM
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 11 ΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΤΟΥ SOFTWARE
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ πα-
ρουσία της ProgramA στη CeBIT η ε-
ταιρεία προχώρησε στην ανακοίνωση
σειράς νέων αντιπροσωπιών. Ούτε λίγο
ούτε πολύ, η ProgramA θα διαθέτει τα
προϊόντα έντεκα νέων οίκων:
Cyberlink: Η γνωστή εταιρεία ανά-
πτυξης του Power DVD, καθώς και
σειράς προϊόντων βίντεο.
Novastor: Διαθέτει διάφορα προ-
ϊόντα µε ειδίκευση στον τοµέα του
back-up. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει το
NovaBackup.
Zoner: Δραστηριοποιείται στο χώρο
των γραφικών. Μία από τις πιο γνωστές
εφαρµογές της είναι το Photo Studio.
CNS Software: Εξειδικευµένη ε-
ταιρεία, µε εργαλεία φτιαγµένα από
administrators για administrators (π.χ.
λύσεις καταγραφής για terminal servers
και περιβάλλοντα Citrix).
Elcomsoft: Γνωστή από τις λύσεις
ανάκτησης συνθηµατικών όπως το
περίφηµο Advanced PDF Password
Recovery (διατίθεται πλέον και σε έκ-
δοση Enterprise).
Vertus: Εταιρεία µε εξειδικευµένα και
ιδιαίτερα ισχυρά plug-ins για το χώρο
των γραφικών, γνωστή για την ανάπτυ-
ξη του Fluid Mask.
Userful: Επιχειρηµατικές λύσεις ό-
πως το Desktop Multiplier (δέκα χρή-
στες µε αντίστοιχα πληκτρολόγια και ο-
θόνες, µε χρήση ενός µόνο Linux PC)
και ο Desktop Server.
Siber: Αναπτύσσει λύσεις όπως το
RoboForm, ένας εύχρηστος και ασφα-
λής password manager, που επιτρέπει
την είσοδο σε web sites και τη συµπλή-
ρωση online φορµών µε ένα κλικ.
Oxid Esales: Αναπτύσσει εφαρµογές
δηµιουργίας ηλεκτρονικών καταστηµά
-
των όπως το eShop Professional 3.
Xait: Ενδιαφέρουσες λύσεις συνερ-
γασίας, µε πιο γνωστή το Xait Porter,
ένα εργαλείο σύνταξης κειµένων και α-
ναφορών για οµάδες εργασίας.
Dr Web: Εταιρεία ανάπτυξης λύσε-
ων ασφάλειας, µε προϊόντα antivirus
και antispam κ.ά.
INFO
ProgramA, 210-6133 000
ProgramA: Συνεχίζει τις αντιπροσωπεύσεις
CHANNEL PARTNER
12
íÝá & ôÜóåéò
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
Η ΕΚΔΟΣΗ 6.0 ΧΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
Cisco: Νέες λύσεις Unified Communications
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ CISCO, οι νέες
λύσεις ενοποιηµένης επικοινωνίας που
παρουσίασε πρόσφατα προσφέρουν
στις επιχειρήσεις καλύτερους τρόπους
συνεργασίας και επεκτείνουν τα οφέλη
της φορητότητας σε όλους τους ερ-
γαζοµένους. Παράλληλα, διευρύνουν
την γκάµα των προσφερόµενων λύσε-
ων unified communications για µικρού
και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις.
Η νέα πρόταση της εται ρεί ας α-
κούει στο όνοµα Ci sco Uni f i ed
Communications System 6.0 και εί-
ναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα επι-
κοινωνίας για φωνή, βίντεο και δεδο-
µένα. Η νέα έκδοση διαθέτει δυνατό-
τητες που αναµένεται να βελτιώσουν
σηµαντικά την παραγωγικότητα υπαλ-
λήλων που µετακινούνται συχνά, προ-
σφέροντας παράλληλα λύσεις unified
communications σε µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις, µε πολύ καλή σχέση τι-
µής προς απόδοση. Επιπλέον, επεκτεί-
νει σε όλη τη σειρά τα νέα χαρακτηρι-
στικά συνεργασίας και την ενσωµάτω-
ση εφαρµογών από τρίτους κατασκευ-
αστές. Το σύστηµα επιτρέπει τη σύν-
δεση ενσύρµατων, ασύρµατων και φο-
ρητών συσκευών, δηµιουργώντας µία
ιδιαίτερα ασφαλή λύση για όλη την ε-
πιχείρηση, ανεξάρτητα από το σηµείο
στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόµενος.
Έτσι, βοηθά επιχειρήσεις κάθε µεγέ-
θους να ανταποκρίνονται γρήγορα και
να επικοινωνούν µε ασφάλεια οποια-
δήποτε στιγµή και οπουδήποτε, µε ο-
ποιαδήποτε συσκευή χρησιµοποιούν,
συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
στην ικανοποίηση των πελατών. Με-
ρικά από τα σηµαντικότερα στοιχεία
του Cisco Unified Communications
System 6.0 είναι τα εξής:
Φορητότητα: To Cisco Unified
Mobile Communicator προσφέρει
στους υπαλλήλους πρόσβαση στις ε-
ταιρικές λύσεις unified communications
από κινητά τηλέφωνα και smartphones
µε τη χρήση ενός καινοτόµου interface.
Παράλληλα, το Cisco Unified Wireless
IP Phone 7921G επιτρέπει την ασύρµα-
τη φωνητική επικοινωνία µε την επιχεί-
ρηση (υποστηρίζει 802.11 a/b/g).
Μι κροµεσαί ες επι χει ρήσει ς:
Το Cisco Unified Communications
Manager Business Edition συνδυά-
ζει σηµαντικές εφαρµογές unified
communications για επιχειρήσεις 100
έως 500 ατόµων σε µία ενιαία πλατ-
φόρµα, µε κοινή παροχή και διαχείριση
υπηρεσιών. Βελτιωµένες δυνατότητες
πολλαπλών καναλιών και ανθρώπινων
πόρων έχουν προστεθεί και στο Cisco
Unified Contact Center Express.
Συνεργασία: Η δυνατότητα συν-
διάσκεψης µέσω του Cisco Unified
MeetingPlace 6.0 (αποτελεί εφαρµο-
γή τεχνολογίας Flash) προσφέρει βελ-
τιωµένη εµπειρία στο χρήστη µέσω της
αυξηµένης υποστήριξης εφαρµογών
και της δυνατότητας για ένα ενιαίο πε-
ριβάλλον όσον αφορά στην επικοινω-
νία µέσω φωνής, βίντεο και συνδιάσκε-
ψης web. Παράλληλα, τo Cisco Unity
5.0 παρέχει νέα χαρακτηριστικά που
βελτιώνουν την ποιότητα της επικοι-
νωνίας.
INFO
Cisco Hellas, 210-6381 300
ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ SERVICE
ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ να ακουστεί ως... ψέ-
µα, η Nokia ανακοίνωσε ότι η Nokia
Siemens Networks ξεκινά τις δραστη-
ριότητές της την 1η Απριλίου, αποκτώ-
ντας ηγετική θέση στην αγορά επικοι-
νωνιακών υποδοµών, και είναι έτοιµη
να βοηθήσει τους πελάτες της, προκει-
µένου να ανταποκριθούν στην πρόκλη-
ση της διασύνδεσης των πέντε δισεκα-
τοµµυρίων ανθρώπων που η εταιρεία
πιστεύει ότι θα είναι “µόνιµα συνδεδε-
µένοι” µέχρι το 2015.
Η νέα εταιρεία, που ανήκει στη Nokia
και τη Siemens, βρίσκεται στην τρίτη
θέση της παγκόσµιας βιοµηχανίας (βά-
σει pro-forma εσόδων €17,1 δις για το
2006) και είναι τοποθετηµένη έτσι, ώ-
στε να αξιοποιήσει ευκαιρίες ανάπτυ-
ξης σε αγορές τόσο της κινητής ό-
σο και της σταθερής τηλεφωνίας. Η
νέα εταιρεία αριθµεί περίπου 600 πε-
λάτες, δραστηριοποιείται σε σχεδόν
150 χώρες και ξεκινά µε έναν σαφή
στόχο: “Να γίνουµε νούµερο ένα”, ό-
πως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Simon
Beresford-Wylie, διευθύνων σύµβου-
λος της Nokia Siemens Networks.
Η εταιρεία διαθέτει πέντε επιχειρηµατι-
κές µονάδες προϊόντων: Radio Access
(ασύρµατη πρόσβαση), Broadband
Access (ευρυζωνι κή πρόσβαση),
Service Core And Applications (υ-
πηρεσίες και εφαρµογές κορµού),
IP/Transport (IP και µεταφορές) και
Operations Support Systems (συστή-
µατα υποστήριξης λειτουργιών). Επι-
πρόσθετα, η µονάδα υπηρεσιών απο-
τελείται από 20.000 επαγγελµατίες.
INFO
Nokia Siemens, +39 335 8215046
Η Nokia Siemens Networks ξεκινά µε στόχο την κορυφή
ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ
ASUS
Áõôüíïìç åôáéñåßá
notebooks;
ÏñãéÜæïõí ïé öÞìåò ôï ôåëåõôáßï
äéÜóôçìá ó÷åôéêÜ ìå ôçí áðüó÷éóç
ôïõ ôìÞìáôïò notebooks ôçò Asus
(áõôü ðïõ êáôáóêåõÜæåé ôá ðñïúüíôá
ìå ôï brand ôçò ßäéáò ôçò Asus). Ï
âáóéêüò ëüãïò ìßáò ôÝôïéáò êßíçóçò
åßíáé öõóéêÜ ç ðßåóç áðü ôïõò
ìåãÜëïõò äéåèíåßò ðáßêôåò üðùò ç
Dell. ¼ðùò êáé íá Ý÷åé, ìßá ôÝôïéá
êßíçóç äåí åßíáé êáé ôüóï åýêïëï íá
áðïöáóéóôåß, áöïý åíÝ÷åé ôïí êßíäõíï
ìåßùóçò ôçò äýíáìçò ôçò Asus
óôçí áãïñÜ ÏÅÌ. Ïé áíôéäñÜóåéò
åê ìÝñïõò ôùí äéåèíþí ðáéêôþí
Þôáí ìÜëëïí áíáìåíüìåíåò, ìåôÜ
ôç óçìáíôéêÞ åðéôõ÷ßá ðïõ Ý÷ïõí
ãíùñßóåé ôá Asus notebooks ôá
ôåëåõôáßá äýï ÷ñüíéá óå ðáãêüóìéï
åðßðåäï, êáé åíäå÷ïìÝíùò áõôÞ
ç åðéôõ÷ßá íá åßíáé êáé ï âáóéêüò
ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï åôáéñåßåò
üðùò ç Sony êáé ç Apple Ý÷ïõí
ìåôáöÝñåé ðáñáããåëßåò ôïõò êáé óå
êáôáóêåõáóôÝò üðùò ç Foxconn (Hon
Hai) êáé ç Quanta.
PACKARD BELL
NetStore 3500:
Öïñçôüò… server
Ç Packard Bell ðáñïõóßáóå ôï
NetStore 3500, Ýíáí åîùôåñéêü
óêëçñü äßóêï äéáöïñåôéêü áð’ ü,ôé
ãíùñßæáìå ìÝ÷ñé óÞìåñá, áöïý
äéáèÝôåé äõíáôüôçôåò ëåéôïõñãßáò
êáé ùò file server. Ðñüêåéôáé ãéá
Ýíáí åîùôåñéêü äßóêï USB 3,5
éíôóþí, ìå ÷ùñçôéêüôçôá Ýùò êáé
500GB êáé ôá÷ýôçôá ðåñéóôñïöÞò
7.200rpm, ï ïðïßïò åíóùìáôþíåé êáé
èýñá äéêôýïõ Ethernet 10/100. Ôï
âïçèçôéêü ðñüãñáììá äéáìüñöùóçò
ôïõ NetStore 3500 åðéôñÝðåé óôïõò
÷ñÞóôåò íá óõíäÝïõí ôç óõóêåõÞ
áðåõèåßáò óå router êáé ìÝóù ôïõ
Internet íá Ý÷ïõí áðïìáêñõóìÝíç
ðñüóâáóç óôá ðñïóùðéêÜ áñ÷åßá
êáé ÝããñáöÜ ôïõò áðü ïðïéïäÞðïôå
ìÝñïò ôïõ êüóìïõ, üðùò áêñéâþò
óõìâáßíåé ìå ôïõò FTP servers.
Óçìåéþíïõìå üôé ôï ôåëåõôáßï
äéÜóôçìá Ý÷åé áõîçèåß óçìáíôéêÜ ôï
åíäéáöÝñïí ãýñù áðü áõôüíïìåò
óõóêåõÝò áðïèÞêåõóçò, ìå âáóéêÜ
æçôïýìåíá ôçí áíáðáñáãùãÞ áñ÷åßùí
multimedia, êáèþò êáé ôçí ðñüóâáóç
óôï Internet.
Óôçí ÅëëÜäá ôï NetStore 3500
äéáôßèåôáé áðü ôç Lase, ìå
÷ùñçôéêüôçôá 320GB êáé ôéìÞ €199.
Info: Lase, 210-9946 460
CHANNEL PARTNER
12
íÝá & ôÜóåéò
AÐÑÉËÉÏÓ 2007
Simon Beresford-Wylie, διευθύνων
σύµβουλος της Nokia Siemens Networks.
CHANNEL PARTNER
íÝá & ôÜóåéò
13ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
Έρευνα για την τραπεζική απάτη
Η FIRST DATΑ INTERNATIONAL,
εταιρεία που δραστηριοποιείται σε υπη-
ρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου και πλη-
ρωµών, ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα έ-
ρευνας για την τραπεζική απάτη στην πε-
ριοχή της ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατο-
λή και Αφρική). Η έρευνα διεξήχθη από
την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών Olive
Insight και διερευνά τις εµπειρίες και τις
απόψεις ειδικών από 52 τράπεζες στην
περιοχή της ΕΜΕΑ σχετικά µε τον εντο-
πισµό και την αποτροπή των τεσσάρων
βασικών τύπων απάτης: σε ATM, POS
(σηµεία πώλησης), ηλεκτρονική τραπε-
ζική (Διαδίκτυο) και συναλλαγές χωρίς
χρήση κάρτας (CNP). Τα βασικά πορί-
σµατα της έρευνας είναι τα εξής:
Η απάτη είναι παγκόσµια, εξελισσόµενη
και αναπτυσσόµενη. Ποσοστό 96% των
ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι δράστες
λειτουργούν σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ
η απάτη µαθαίνεται και διασπείρεται από
το ένα µέρος του κόσµου στο άλλο.
Οι τράπεζες διαθέτουν περιορισµένη
δυνατότητα δράσης, αφού οι προσπά-
θειές τους να καταπολεµήσουν την α-
πάτη οριοθετούνται από τον αντίκτυπο
των υιοθετούµενων µέτρων στους πε-
λάτες τους και την ανταγωνιστικότητά
τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας α-
πό τους συµµετέχοντες στην έρευνα δή-
λωσε ότι “οι οργανισµοί τηρούν µυστι-
κές τις ζηµίες που οφείλονται σε απάτη,
γεγονός που αναστέλλει τη δυνατότητα
συνεργασίας”.
Οι κανονισµοί λειτουργούν περιοριστι-
κά. Ποσοστό 55% των ερωτηθέντων πι-
στεύουν ότι οι κανονισµοί συµβάλλουν
στην καταπολέµηση της απάτης. Παράλ-
ληλα ορισµένοι, ειδικά στη Δυτική Ευρώ-
πη, εκφράζουν ανησυχίες ότι οι κανονι-
σµοί ενδέχεται να αποβούν άκρως περι-
οριστικοί σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο
περιβάλλον, όπου η απάτη εξελίσσεται
και µεταδίδεται πολύ γρήγορα.
Οι τράπεζες προβληµατίζονται για τις
επερχόµενες µορφές απάτης. Ενώ οι α-
πάτες σε ATMs και POSs είναι επικρα-
τέστερες (και πιο ζηµιογόνες) σήµερα,
η ηλεκτρονική απάτη αποτελεί πραγµα-
τικό πρόβληµα σε ολόκληρη τη Δυτική
Ευρώπη και σηµαντική απειλή σε άλλες
περιοχές, καθώς αυξάνεται η χρήση του
Διαδικτύου.
Η τεχνολογία αποτελεί βασικό όπλο
για την καταπολέµηση της απάτης και
σαφή προτεραιότητα για ποσοστό µεγα-
λύτερο του 50% των ερωτηθέντων. Πολ-
λοί οργανισµοί χρησιµοποιούν συσκευ-
ές κατά της αντιγραφής καρτών (anti-
skimming) και βελτιώνουν την ασφάλεια
στα ATMs. Παράλληλα, εξετάζονται και-
νοτόµες µέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων,
οι οποίες απαιτούν περαιτέρω διερεύ-
νηση. Οι τράπεζες πρέπει να αξιολο-
γήσουν το κόστος υλοποίησης τεχνο-
λογικών λύσεων υπό το πρίσµα του κό-
στους των ζηµιών από απάτη, αλλά και
του αντίκτυπου στην εµπιστοσύνη των
καταναλωτών.
INFO
First Data, 210-6244 544
Η AVAYA ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΟ PORTFOLIO ΤΗΣ
Η AVAYA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ζωτικής
σηµασίας αναβαθµίσεις στις υπάρχου-
σες λύσεις της και συγκεκριµένα στην
πλατφόρµα της για έξυπνες τηλεπικοι-
νωνιακές εφαρµογές τηλεφωνίας IP, ει-
δικά σχεδιασµένες για την εξυπηρέτη-
ση των αναγκών των µικροµεσαίων επι-
χειρήσεων (ΜΜΕ). Οι προσθήκες αυ-
τές παρέχουν ακόµα και στις µικρότε-
ρες επιχειρήσεις έναν εύκολο και οι-
κονοµικό τρόπο να αξιοποιήσουν τα
οφέλη της επικοινωνίας IP.
Επιπλέον, οι αναβαθµίσεις λογισµικού
που προσφέρει η Avaya τόσο µε τα
νέα συστήµατά της όσο και στα υπάρ-
χοντα δίνουν τη δυνατότητα στις επι-
χειρήσεις που επιλέγουν τις λύσεις της
να επωφελούνται από σειρά υπηρεσι-
ών χαµηλότερου κόστους που είναι σε
θέση να προσφέρουν διάφοροι παρο-
χείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αυ-
τό γίνεται µε την εναλλακτική δροµολό-
γηση κλήσεων µέσω του πρωτοκόλλου
SIP (Session Initiation Protocol).
Στις νέες εκδόσεις της σουίτας IP
Office (η “ναυαρχίδα” της Avaya για
τις ΜΜΕ) περιλαµβάνονται η έκδοση
Standard, ειδικά σχεδιασµένη για µι-
κρές επιχειρήσεις (έως 32 χρήστες),
και η Professional (έως 270 θέσεις ερ-
γασίας και περιβάλλον µε περισσότερα
του ενός υποκαταστήµατα). Το νέο λο-
γισµικό επεκτείνει και την υποστήριξή
του σε λύσεις για servers µε την ανα-
κοίνωση του IP Office 500 server.
Η έκδοση 4.0 του λογισµικού της σου-
ίτας Avaya IP Office καθώς και το IP
Office 500 για τηλεπικοινωνιακό server
διατίθενται µέσω των συνεργατών της
Avaya, ενώ η εγκατάσταση των λύσε-
ων υποστηρίζεται τόσο από αυτό το
δίκτυο όσο και από το τµήµα Avaya
Global Services.
INFO
Avaya Greece, 210-7279 205
Έξυπνες λύσεις για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ
INTELLISOLUTIONS
ÄéáíïìÝáò ôçò eGain
Communications
Ôç óôñáôçãéêÞ óõíåñãáóßá ôïõò
áíáêïßíùóáí ç IntelliSolutions êáé
ç eGain Communications, åôáéñåßá
ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé óôïí ôïìÝá
ôùí ëýóåùí ãéá contact centers,
óõóôÞìáôá äéá÷åßñéóçò ãíþóçò
(knowledge management) êáé
ãåíéêüôåñá óõóôÞìáôá åîõðçñÝôçóçò
ðåëáôþí. Óôï ðëáßóéï ôçò óõìöùíßáò,
ç IntelliSolutions ïñßæåôáé åðßóçìïò
äéáíïìÝáò ôçò eGain ãéá ôçí åëëçíéêÞ
êáé êõðñéáêÞ áãïñÜ. Ôï ðåëáôïëüãéï
ôçò eGain ðåñéëáìâÜíåé ìåñéêÝò áðü
ôéò ìåãáëýôåñåò åôáéñåßåò óôïí êëÜäï
ôùí ôçëåðéêïéíùíéþí, ôïí ôñáðåæéêü
êáé ôïõ ëéáíéêïý åìðïñßïõ, ïé ïðïßåò
ìåôáìïñöþíïõí ôá ðáñáäïóéáêÜ call
centers, help desks êáé óõóôÞìáôá
çëåêôñïíéêÞò åîõðçñÝôçóçò óå
ðïëõêáíáëéêÜ “customer interaction
hubs”, üðùò ôá ÷áñáêôçñßæåé ç
åôáéñåßá. Áõôü Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá
ôç âåëôßùóç ôçò óõíïëéêÞò åìðåéñßáò
ôïõ ðåëÜôç (êáé ìÜëéóôá áíåîÜñôçôá
áðü ôï êáíÜëé åðéêïéíùíßáò ðïõ
÷ñçóéìïðïéåß), ôç óõíôüìåõóç
ôïõ ÷ñüíïõ åîõðçñÝôçóçò êáé ôç
âåëôéóôïðïßçóç ôùí äéáäéêáóéþí
ëåéôïõñãßáò ôùí ôìçìÜôùí
åîõðçñÝôçóçò, ìå ðáñÜëëçëç ìåßùóç
ôïõ áíôßóôïé÷ïõ êüóôïõò.
Info: IntelliSolutions, 210-9570 983
ENET SOLUTIONS-LOGICOM
ÅêäÞëùóç HP
Commercial Solutions
Ìå åðéôõ÷ßá ïëïêëçñþèçêå ç
åêäÞëùóç ìå èÝìá “HP Commercial
Solutions: ÏëïêëçñùìÝíåò
ðñïôÜóåéò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò”,
ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü
ôçí Enet Solutions-Logicom óôï
îåíïäï÷åßï Grecotel Macedonia
Palace óôç Èåóóáëïíßêç. Ç
åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå
ìå ôç óõììåôï÷Þ ôçò ÇÑ êáé
áðåõèõíüôáí óôï êáíÜëé äéáíïìÞò
ôùí ðñïúüíôùí ðëçñïöïñéêÞò ôçò
åôáéñåßáò. Éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ Þôáí
ç óõììåôï÷Þ ôùí áíôéðñïóþðùí
ôùí åôáéñåéþí ðëçñïöïñéêÞò áðü
üëïõò ôïõò åðéìÝñïõò êëÜäïõò
äñáóôçñéïðïßçóçò.
Info: Enet, 210-2883 600
ÏËÏÊËÇÑÙÌÅÍÅÓ ËÕÓÅÉÓ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ËÉÁÍÉÊÙÍ ÐÙËÇÓÅÙÍ
FrontRest
5
Ãéá Åðé÷åéñÞóåéò Åóôßáóçò
FrontRetail
5
Ãéá ÊáôáóôÞìáôá ËéáíéêÞò
Manager
5
ÊåíôñéêÞ Äéá÷åßñéóç
ôùí êáôáóôçìÜôùí óå ðñáãìáôéêü ÷ñüíï
TriaS retail systems
ÁÕÎÇÓÔÅ
ÔÏ ÊÅÑÄÏÓ ÓÁÓ
ÁÕÎÇÓÔÅ
ÔÏ ÊÅÑÄÏÓ ÓÁÓ
ÓÕÍÅÑÃÁÓÔÅÉÔÅ

ÌÅ ÔÇÍ
ÔriaS

&
ÔÉÓ ÌÏÍÁÄÉÊÅÓ ËÕÓÅÉÓ
ÔÇÓ
ICG
ÓÕÍÅÑÃÁÓÔÅÉÔÅ

ÌÅ ÔÇÍ
ÔriaS

&
ÔÉÓ ÌÏÍÁÄÉÊÅÓ ËÕÓÅÉÓ
ÔÇÓ
ICG
Éùíßáò 60, ÍÝá Óìýñíç 171-21 ÁèÞíá, Ôçë.: 210 9313068, 210 9311459 - Fax: 210 9316935
e-mail: tsopret@otenet.gr • Website: http://www.triasretail.gr
CHANNEL PARTNER
14
íÝá & ôÜóåéò
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ WINDOWS LIVE
Online υπηρεσίες από Microsoft και Lenovo
MICROSOFT ΚΑΙ LENOVO ανακοί-
νωσαν τη συµφωνία τους σε παγκόσµιο
επίπεδο για προεγκατεστηµένες υπη-
ρεσίες Windows Live στους υπολο-
γιστές της Lenovo. Η συµφωνία περι-
λαµβάνει τους φορητούς υπολογιστές
της οικογένειας ThinkPad, τους επιτρα-
πέζιους ThinkCentre, όλα τα µοντέλα
της οικογένειας Lenovo 3000, που εί-
ναι ειδικά σχεδιασµένα για την αγορά
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, όπως
επίσης όλους τους προσωπικούς υπο-
λογιστές που η Lenovo διαθέτει στη
µεγαλύτερη παγκοσµίως αγορά πλη-
ροφορικής, την Κίνα.
Μέσω της συγκεκριµένης συµφωνίας
η Lenovo θα γίνει η πρώτη κατασκευ-
άστρια εταιρεία υπολογιστών που θα
προσφέρει στους ανά τον κόσµο πε-
λάτες της άµεση πρόσβαση στο portal
της Microsoft Live.com και στην µπάρα
εργαλείων Windows Live Toolbar για
καλύτερη και εξατοµικευµένη εµπειρία
στο Διαδίκτυο.
Τέτοιου είδους συνεργασίες κρίνονται
εξαιρετικά σηµαντικές για την προώθη-
ση του Live και φυσικά την επικράτησή
του έναντι της Google.
INFO
Microsoft Ελλάς, 211-1206 000
ΑΠΟ ΤΗΝ APOPSIS SOUND
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ των προϊόντων ήχου
της αγγλικής Mission στην ελληνική α-
γορά ανέλαβε πρόσφατα η εταιρεία
Apopsis Sound. Υπενθυµίζουµε ότι η
Mission είναι γνωστή για την ποιότητα
και τη σχεδίαση των ηχείων της, ενώ
χάρη στις διάφορες οικογένειες προ-
ϊόντων διαθέτει λύσεις σε κάθε οικο-
νοµική κλίµακα. Συγκεκριµένα, οι σει-
ρές ηχείων είναι οι M, Elan E3, Esprit
E5 (σ.σ.: οι ονοµασίες όντως θυµίζουν
τις αντίστοιχες των περίφηµων αυτοκι-
νήτων της Lotus!) και Elegante E8, ενώ
διατίθενται και δύο σετ ηχείων home
cinema, τα M30i Cinema και M-Cube.
Υπενθυµίζουµε ότι η Apopsis Sound
είναι η αντιπρόσωπος των προϊόντων
της Tivoli Audio και υπόσχεται ότι “θα
εργαστεί σκληρά για την άριστη αντι-
προσώπευση” και της Mission.
Στο http://www.apopsissound.gr φιλο-
ξενούνται τα νέα προϊόντα της εταιρεί-
ας, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υ-
πάρχει έκθεση, όπου όλα τα προϊόντα
είναι ετοιµοπαράδοτα.
INFO
Apopsis Sound, 2310-322 155
Τα ηχεία της Mission στην ελληνική αγορά
EΡΕΥΝΑ ΤΗΣ IPSOS ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ LEXMARK
Οι εκτυπωτές απαραίτητο εργαλείο δουλειάς
ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ χρόνια
µετά την πρώτη διατύπωση για το πε-
ρίφηµο paperless office οι συσκευές ε-
κτύπωσης βρίσκονται στην κορυφή της
λίστας των τεχνολογιών εκείνων που οι
χρήστες υπολογιστών θεωρούν απα-
ραίτητες για τη διεκπεραίωση των ερ-
γασιών τους.
Η πληροφορία αυτή προέκυψε ύστε-
ρα από έρευνα που διεξήχθη για λογα-
ριασµό της Lexmark από την εταιρεία
ερευνών και µετρήσεων Ipsos Public
Affairs. Η έρευνα βασίστηκε στη µέ-
θοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης σε
knowledge workers, δηλαδή σε στελέ-
χη που ορίστηκαν και επιλέχθηκαν ως
άτοµα που χρησιµοποιούν υπολογιστή
στην εργασία τους για εφαρµογές επε-
ξεργασίας κειµένου, βάσεων δεδοµέ-
νων, υπολογιστικών φύλλων, Internet ή
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα σχετι-
κά ποσοστά διακρίνονται στο αντίστοι-
χο διάγραµµα.
Επιπρόσθετα, ο εκτυπωτής θεωρείται α-
πό τους περισσότερους ερωτηθέντες
(73%) η συσκευή που, όταν απουσιά-
ζει, προκαλεί το µεγαλύτερο κενό, εφό-
σον πρόκειται για ταξίδια ή εκτός γρα-
φείου εργασία. Στη µεγάλη πλειονότη-
τά του το δείγµα δήλωσε ότι θα επιθυ-
µούσε να έχει δυνατότητα ασύρµατης
εκτύπωσης στις εξής τοποθεσίες: γρα-
φείο (81%), σπίτι (78%), χώρους εταιρεί-
ας -πέραν του προσωπικού γραφείου-
όπως αίθουσες συσκέψεων (63%), δω-
µάτια ξενοδοχείων (62%), εξωτερικούς
χώρους (38%), οχήµατα (34%), καφετέ-
ριες ή εστιατόρια (34%), ή σε οποιοδή-
ποτε από τα παραπάνω (92%).
ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ
UNISYSTEMS
Åêóõã÷ñïíéóìüò 11
ðñùôïäéêåßùí
Óôçí õðïãñáöÞ óýìâáóçò
ìå ôï õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò
ãéá ôçí õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ
“ÅãêáôÜóôáóç ïëïêëçñùìÝíùí
ðëçñïöïñéáêþí óõóôçìÜôùí
óå 11 äéïéêçôéêÜ ðñùôïäéêåßá”,
ðñï÷þñçóå ç Unisystems. Ï
ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ Ýñãïõ
áíÝñ÷åôáé óå €2,5 åêáô. ðåñßðïõ
êáé ðåñéëáìâÜíåé ðñùôïäéêåßá óå
ÐåéñáéÜ, Èåóóáëïíßêç, ÐÜôñá,
ÇñÜêëåéï, ÉùÜííéíá, ×áíéÜ, ËÜñéóá,
ÊïìïôçíÞ, Áëåîáíäñïýðïëç, ÓÝññåò
êáé ÊáâÜëá. Ç Unisystems áíÝëáâå
ôçí ðñïìÞèåéá, åãêáôÜóôáóç
êáé èÝóç óå ëåéôïõñãßá üëïõ ôïõ
åîïðëéóìïý áðïôåëïýìåíïõ áðü
êåíôñéêïýò servers Unisys ES7000 êáé
ES3000, ðñïóùðéêïýò êáé öïñçôïýò
õðïëïãéóôÝò ãéá ôïõò äéêáóôÝò
ôùí 11 äéïéêçôéêþí ðñùôïäéêåßùí,
äéêôõáêü åîïðëéóìü Nortel, êáèþò
êáé ëïãéóìéêü óõóôçìÜôùí Windows
2000 Datacenter êáé Oracle
RDBMS. ÅðéðëÝïí, ç Unisystems
èá õëïðïéÞóåé ôç äéáìüñöùóç
computer room óå êÜèå ðñùôïäéêåßï,
ôçí áíÜðôõîç êáé åãêáôÜóôáóç
ôïõ áðáéôïýìåíïõ ëïãéóìéêïý
åöáñìïãþí ãéá ôç ìç÷áíïñãÜíùóç
ôçò äéïéêçôéêÞò äéáäéêáóßáò, ôç
äçìéïõñãßá õðïäïìÞò åéêïíéêïý
éäéüêôçôïõ äéêôýïõ ìÝóù ôçëåöþíïõ
(VPDN), êáèþò êáé ôç ìåôÜâáóç ôùí
õðáñ÷üíôùí øçöéáêþí äåäïìÝíùí
(áðïöÜóåéò, ôçñïýìåíá âéâëßá) óôï
íÝï óýóôçìá.
Info: Unisystems, 210-3385 000
CISCO
Êïéíüôçôá ãéá ôçí
åíïðïéçìÝíç õãåßá
Cisco êáé HIMSS (Health Information
and Management Systems Society)
åíþíïõí ôéò äõíÜìåéò ôïõò ãéá íá
ðñïóöÝñïõí óôá ìÝëç ôçò HIMSS
Ýíá forum ãéá ôçí åêðáßäåõóç êáé ôéò
êáëýôåñåò ðñáêôéêÝò. Ç êïéíüôçôá
ãéá ôçí åíïðïéçìÝíç õãåßá èá
ðñïóöÝñåé óôï óýíïëï ôùí ìåëþí
ôçò (óôåëÝ÷ç áðü ôï ÷þñï ôçò
ðåñßèáëøçò, ôåëéêïýò ÷ñÞóôåò, CÉOs,
áëëÜ êáé óå óôåëÝ÷ç ðëçñïöïñéêÞò)
ðñïãñÜììáôá õøçëÞò åêðáéäåõôéêÞò
áîßáò, åõêáéñßåò äéêôýùóçò,
êáèþò êáé ðñüóâáóç ìÝóù ôùí
åîåéäéêåõìÝíùí óôåëå÷þí ôçò Cisco
óôï ÷þñï ôçò ðåñßèáëøçò êáé ôçò
ôå÷íïëïãßáò. Èá äþóåé óôá ìÝëç ôçò
ôç óçìáíôéêÞ åõêáéñßá íá åîåëé÷èïýí
åðáããåëìáôéêÜ ìå áðþôåñï óêïðü íá
Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá ðñïóöÝñïõí
óôéò åðé÷åéñÞóåéò ôïõò êáëýôåñåò
õðçñåóßåò ðåñßèáëøçò. Óçìåéþíïõìå
üôé ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñåò
åôáéñåßåò öáßíåôáé íá äßíïõí éäéáßôåñç
âáñýôçôá óôçí áãïñÜ ôçò õãåßáò,
åíþ ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí íá
âñïõí ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò
óôç äéåýèõíóç http://www.
connectedhealthcommunity.org.
Info: Cisco, 210-6381 300
CHANNEL PARTNER
14
íÝá & ôÜóåéò
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
Εκτυπωτής
Internet
e-Mail
Τηλεφωνική συσκευή
Φωτοτυπικό
Πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο
Broadband Internet
Πρόσβαση σε εξειδικευµένο λογισµικό
Κινητό τηλέφωνο
Σαρωτής
Ασύρµατο δίκτυο
PDA
Στο διάγραµµα διακρίνεται το κατά πόσο µία τεχνολογία ή συσκευή θεωρείται
άκρως απαραίτητη για την εργασία των knowledge workers. Πηγή: Infolex
H σηµασία της τεχνολογίας
94%
93%
92%
86%
86%
83%
83%
79%
62%
48%
47%
19%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
advertorial
ÐñáêôéêÜ ÐëåïíåêôÞìáôá ôïõ Volume Licensing
“ÐÕËÙÍÅÓ” ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ!
ÓõíÝíôåõîç ìå ôïí ÅììáíïõÞë ÍÝôï
Q

Åßóôå áõôü ðïõ ïíïìÜæïõìå “ðáñáäïóé-
áêüò óõíåñãÜôçò” ôçò Microsoft;
A

Ç ìåôÜâáóç óôçí ðëáôöüñìá ôùí ðñïúü-
íôùí ôçò Microsoft ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï
2004. Åêåßíç ôçí åðï÷Þ äéáðéóôþóáìå üôé ç ôå
-
÷íïëïãéêÞ õðïäïìÞ ðïëëþí ðåëáôþí ìáò áðáé-
ôïýóå éäéáßôåñá õøçëÞ ëåéôïõñãéêüôçôá êáé åðå-
êôáóéìüôçôá. Ïé áíÜãêåò áõôÝò äåí ìðïñïýóáí
íá éêáíïðïéçèïýí áðü ôéò ìÝ÷ñé ôüôå ðñïóöå
-
ñüìåíåò ëýóåéò ìáò, ïé ïðïßåò Þôáí âáóéóìÝíåò
óå Linux. ÌÜëéóôá, ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 2005 ãß
-
íáìå ðéóôoðïéçìÝíïé óõíåñãÜôåò ôçò Microsoft
(Networking Infrastructure Solution). Ôï êïììÜôé
ôçò Microsoft áðïôåëåß ðåñßðïõ ôï
10% ôïõ óõ-
íïëéêïý ôæßñïõ ìáò. Ïé ðùëÞóåéò ðïõ áöïñïýí
óôï ëïãéóìéêü áõîÜíïíôáé êáô’ åëÜ÷éóôïí 30% å
-
ôçóßùò. Ðáñüìïéá ôÜóç (+20% ðåñßðïõ) åìöáíß
-
æïõí êáé ïé õðçñåóßåò ôùí ðáñáðÜíù ëýóåùí.
Q

Äñáóôçñéïðïéåßóôå Ýíôïíá óôï êïììÜôé
ôùí ðñïãñáììÜôùí áäåéþí ÷ñÞóçò. Ôå
-
ëéêÜ, åêôüò áðü ôï ßäéï ôï ðñïúüí, Ý÷åé óçìá
-
óßá êáé ï ôñüðïò ðþëçóçò;
A

ÐïëëÝò öïñÝò ï ôñüðïò ðþëçóçò åßíáé
åîßóïõ óçìáíôéêüò ìå ôç ëýóç, êáé áõôü
ãéáôß êÜèå åôáéñåßá Ý÷åé éäéáßôåñá ÷áñáêôçñéóôé
-
êÜ êáé áðáéôÞóåéò. Äåí åßíáé ëßãåò ïé öïñÝò ðïõ
ï ðåëÜôçò äåí äéáèÝôåé ôï áðáéôïýìåíï budget
ãéá ìßá óõãêåêñéìÝíç ðñüôáóç, ìå áðïôÝëåóìá
íá êéíäõíåýåé öõóéêÜ ç ðþëçóç. Óõíåðþò, ç ý
-
ðáñîç åõÝëéêôùí ìïíôÝëùí äéÜèåóçò, üðùò åß
-
íáé ôá ôñéåôÞ ðñïãñÜììáôá áäåéïäüôçóçò ôçò
Microsoft, ðáßæåé êáèïñéóôéêü ñüëï óôçí Ýêâá
-
óç ôçò óõìöùíßáò. ¼ðùò êáôáëáâáßíåôå, åßíáé
ðïëý óçìáíôéêü íá Ý÷åé ï ðåëÜôçò ôçí åðéëïãÞ
íá ðëçñþóåé óå ôñåéò åôÞóéåò äüóåéò ôï óõíïëé
-
êü áðáéôïýìåíï ðïóü.
Q

Ãéáôß åðéëÝãåôå ôçí ðþëçóç áäåéþí êõñß-
ùò áðü ôá óõãêåêñéìÝíá ðñïãñÜììáôá;
A

Ôá óõãêåêñéìÝíá ðñïãñÜììáôá áðïôå-
ëïýí Ýíá ðïëý óçìáíôéêü åñãáëåßï óôçí
ðñïóðÜèåéÜ ìáò íá áíáðôýîïõìå ìáêñï÷ñüíé
-
åò ó÷Ýóåéò ìå ôïõò ðåëÜôåò ìáò. Ï áíôáãùíé-
óìüò áõîÜíåé êáé ï üñïò “áöïóßùóç ôïõ ðåëÜ-
ôç-customer loyalty” éó÷ýåé óå ìéêñüôåñï âáèìü
áðü ü,ôé ðáëáéüôåñá. Êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôçò
Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, êáé
áíôéëáìâáíüìåíç ôçí
áýîçóç ôùí áðáéôÞóåùí
ôùí ðåëáôþí ôçò, ç åôáéñåßá
Ðõëþíåò óôñÜöçêå ãéá
ëýóåéò óôç Microsoft. Åêôüò
áðü ðñïúüíôá êáé ôå÷íïëïãßá
âñÞêå Ýíáí áêüìç ðïëýôéìï
óõíåñãÜôç: ôá ðñïãñÜììáôá
áäåéþí ÷ñÞóçò.

Óå üñïõò êüóôïõò êôÞóçò êåöáëáßïõ ôá
ðñïãñÜììáôá Volume Licensing åßíáé öèçíüôåñá óå
ó÷Ýóç ìå åíáëëáêôéêïýò ôñüðïõò äéÜèåóçò áäåéþí.
Óßãïõñá, åßíáé ìßá áðáéôçôéêÞ ðþëçóç, áëëÜ ìå
ðïëëÜ ðëåïíåêôÞìáôá ãéá ôçí åôáéñåßá ìáò.

Εµµανουήλ Νέτος, διευθύνων σύµβουλος της Πυλώνες Α.Ε.
éó÷ýïò ôùí ðñïãñáììÜôùí áäåéþí ÷ñÞóçò ìÜò
äßíåôáé ç åõêáéñßá íá âåëôéþóïõìå ôç ó÷Ýóç ìáò
ìå ôïõò ðåëÜôåò, áëëÜ êáé íá ôïõò ðñïóöÝñïõìå
åðéðëÝïí åîïðëéóìü êáé õðçñåóßåò. Áõôü óõìâáß
-
íåé ãéáôß ìÝóá áðü ôï volume licensing:
á) Ìðïñïýìå êáé äçìéïõñãïýìå åõêáéñßåò up
selling êáé cross selling, áöïý Ý÷ïõìå ôç äõíá-
ôüôçôá íá ÷ôßóïõìå ëýóåéò ðÜíù óôçí õðÜñ÷ïõ-
óá ôå÷íïëïãéêÞ õðïäïìÞ ôïõ ðåëÜôç. ÅÜí óå áõ-
ôü óõíõðïëïãßóåôå ôçí áðáéôïýìåíç õðçñåóßá,
êáôáëáâáßíåôå ðïéï ìðïñåß íá åßíáé ôï ôåëéêü ü
-
öåëïò. Åðßóçò, óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò ðïõ áõ
-
îÜíïíôáé ïé ÷ñÞóôåò óôïí ðåëÜôç, ïé ôéìïëïãÞ
-
óåéò ðåñíïýí ìÝóá áðü ôç óõìöùíßá óôçí ïðïßá
åìåßò óõììåôÝ÷ïõìå, êáé ôÝëïò, åðåéäÞ ôá ðñï
-
ãñÜììáôá áäåéþí ðñïóöÝñïõí äùñåÜí ôéò íÝåò
åêäüóåéò ëïãéóìéêïý, ìðïñïýìå êáé ðñïóöÝñïõ
-
ìå óõ÷íüôåñá ôï áðáñáßôçôï hardware.
â) Ìðïñïýìå êáé ÷ñçóéìïðïéïýìå ìå êáëýôåñï
ôñüðï ôïõò ðüñïõò ôïõ ôìÞìáôïò ðùëÞóåùí ôçò
åôáéñåßáò ìáò. Ôï ãåãïíüò üôé Ý÷ïõìå Ýíá óôá
-
èåñü åëÜ÷éóôï åôÞóéï åéóüäçìá áðü ôïõò
5 ðå-
ëÜôåò ðïõ Ý÷ïõí åíôá÷èåß óôá ðñïãñÜììáôá á
-
äåéþí ÷ñÞóçò ìÜò âïçèÜ ü÷é ìüíï íá ðñïûðïëï
-
ãßæïõìå áðïôåëåóìáôéêÜ ôá Ýóïäá ôçò åôáéñåß
-
áò ìáò, áëëÜ êáé íá ìðïñïýí ïé ðùëçôÝò ìáò íá
áöéåñþíïõí ôï ÷ñüíï ôïõò óôçí áíåýñåóç íÝ
-
ùí ðåëáôþí. Ìüíï öÝôïò, áíáìÝíïõìå ðåñßðïõ
170.000 Åõñþ áðü áõôÜ ôá óõìâüëáéá.
ã) ¸÷ïõìå éêáíïðïéçìÝíïõò ðåëÜôåò. Óôï ôÝëïò
ôçò çìÝñáò áõôü åßíáé êáé ôï æçôïýìåíï ãéá ü
-
ëïõò ìáò.
Q

Áêïýãåôáé üôé ôá óõãêåêñéìÝíá ðñïãñÜì-
ìáôá åßíáé ðïëýðëïêá. Óõìöùíåßôå;
A

Áõôü óõíÝâáéíå ßóùò ëßãï ðáëéüôåñá. Áðü
ôï 2005, êáé ìå ôï ëáíóÜñéóìá ôïõ Open
Value, ôá ðñïãñÜììáôá áäåéþí Ý÷ïõí áðëïðïé
-
çèåß. Åßíáé ðïëý åýêïëï ðéá ãéá êÜðïéïí íá êá-
ôáëÜâåé ôç ëïãéêÞ ôïõò, áöïý Ý÷ïõí áöáéñåèåß
ðïëëÝò áðü ôéò ðáñáìÝôñïõò ðïõ ôá êáèéóôïý
-
óáí ðïëýðëïêá óôï ðáñåëèüí. ÅðéðëÝïí, åßíáé
ðïëý åýêïëï ãéá êÜðïéïí íá ìÜèåé ðåñéóóüôåñá
ãé’ áõôÜ ôá ðñïãñÜììáôá êáé óôï âáèìü ðïõ å
-
êåßíïò åðéèõìåß. Ç ßäéá ç Microsoft äéáèÝôåé åîåé-
äéêåõìÝíïõò áíèñþðïõò êáé Üëëïõò ðüñïõò, áí
êáé êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ, ïé åíäéáöåñüìåíïé ðñÝ
-
ðåé íá óôñáöïýí ãéá ðëçñïöïñßåò êáé ðñïóöï-
ñÝò óôïõò åîïõóéïäïôçìÝíïõò äéáíïìåßò.
Q

Ç ôéìÞ ôïõò, èåùñåßôáé áðü êÜðïéïõò õ-
øçëÞ. Åóåßò, ôé ðéóôåýåôå ãé’ áõôü;
A

Êáô’ áñ÷Üò, ç óýãêñéóç ôéìþí ðïõ ãßíåôáé
ðïëëÝò öïñÝò óå ó÷Ýóç ìå Üëëïõò ôñü-
ðïõò äéÜèåóçò áäåéþí äåí áöïñÜ óå üìïéá ìå-
ãÝèç. Ï ðåëÜôçò ðëçñþíåé ãéá êÜôé ðïõ ôïõ äß-
íåé ôåëåßùò äéáöïñåôéêÜ äéêáéþìáôá êáé ðñïíü-
ìéá óå êÜèå ðåñßðôùóç. Ôá ïöÝëç ðïõ áðïñ
-
ñÝïõí áðü ôá óõãêåêñéìÝíá ðñïãñÜììáôá åßíáé
ðïëëÜ êáé ïäçãïýí óå óçìáíôéêÝò åîïéêïíïìÞ
-
óåéò êüóôïõò (ðéï áðïôåëåóìáôéêÞ åãêáôÜóôá
-
óç êáé äéá÷åßñéóç ôùí áäåéþí, åõåëéîßá ðëçñù
-
ìþí, äùñåÜí íÝåò åêäüóåéò ê.á.). Óå üñïõò êü
-
óôïõò êôÞóçò êåöáëáßïõ, èá Ýëåãá üôé ôá óõ
-
ãêåêñéìÝíá ðñïãñÜììáôá åßíáé öèçíüôåñá óå
ó÷Ýóç ìå åíáëëáêôéêïýò ôñüðïõò äéÜèåóçò á
-
äåéþí. Óßãïõñá, üìùò, åßíáé ìßá ðéï áðáéôçôéêÞ
ðþëçóç, áëëÜ ìå ðïëëÜ ðëåïíåêôÞìáôá ãéá ôçí
åôáéñåßá ìáò.
Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ðñïãñÜììáôá áäåéþí ÷ñÞóçò
ìðïñåßôå íá áðåõèõíèåßôå óôïõò åîïõóéïäïôçìÝíïõò äéáíïìåßò
Volume Licensing ôçò Microsoft Þ óôï:
http://www.microsoft.com/hellas/licensing/default.mspx
Ç Ðõëþíåò Á.Å. äçìéïõñãÞèçêå ôï 1997 óôçí ÁèÞíá.
ÐáñÝ÷åé ïëïêëçñùìÝíåò ëýóåéò ðëçñïöïñéêÞò
óå åôáéñåßåò ìåóáßïõ êáé ìåãÜëïõ ìåãÝèïõò ðïõ
äñáóôçñéïðïéïýíôáé ôüóï óôïí éäéùôéêü üóï êáé óôï
äçìüóéï ÷þñï. Ç åôáéñåßá åðéêåíôñþíåôáé êõñßùò óôïõò
êëÜäïõò ôçò íáõôéëßáò, ôçò õãåéïíïìéêÞò ðåñßèáëøçò êáé
ôùí ôçëåðéêïéíùíéþí êáèþò êáé óôï ÷ñçìáôïïéêïíïìéêü
ôïìÝá. Óôü÷ïò ôçò åßíáé íá ðñïóöÝñåé óôïõò ðåëÜôåò
ôçò ôå÷íïëïãéêÝò ëýóåéò ðïõ, óå ïéêïíïìéêïýò üñïõò, èá
åßíáé ü÷é ìüíï õëïðïéÞóéìåò áëëÜ êáé åýêïëåò ùò ðñïò ôç
óõíôÞñçóÞ ôïõò.
Äéåýèõíóç: Ìåóïãåßùí 27, 115 26
Áìðåëüêçðïé, ÁèÞíá
Ôçë.: 210-7483 700, Fax: 210-7480 196
URL: http://www.pylones.gr
e-mail: info@pylones.gr
íÝá & ôÜóåéò
CHANNEL PARTNER
16
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
ÌÅ ÌÉÁ ÌÁÔÉÁ
HP HELLAS
e-Learning óôï Õð.
Ðáéäåßáò ôçò Êýðñïõ
Ôç äçìéïõñãßá ïëïêëçñùìÝíïõ
óõóôÞìáôïò çëåêôñïíéêÞò ìÜèçóçò
áíÝèåóå ôï Õð. Ðáéäåßáò ôçò Êýðñïõ
óôçí ÇÑ Hellas óå óõíåñãáóßá ìå ôéò
åôáéñåßåò HS Data, Siveco Romania
êáé Microsoft. Ç Ýíáñîç ôïõ Ýñãïõ
ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ôç óõììåôï÷Þ
ôïõ õðïõñãïý êáé ôùí óôåëå÷þí
ôïõ óå workshop ðïõ äéïñãÜíùóå
ç HP Hellas ãéá ôçí áíÜëõóç ôùí
áíáãêþí êáé ôùí áíáìåíüìåíùí
ïöåëþí ðïõ èá áðïöÝñåé ç ëýóç
óôïí ôïìÝá åêðáßäåõóçò ôçò Êýðñïõ.
H HP Hellas èá åßíáé õðåýèõíç
ãéá ôï óõíïëéêü óõíôïíéóìü êáé
ôç äéá÷åßñéóç ôïõ Ýñãïõ, åíþ
ç óõíåéóöïñÜ ôçò åôáéñåßáò
ðåñéëáìâÜíåé åðßóçò ôçí ðáñï÷Þ
ôïõ áðáñáßôçôïõ ôå÷íïëïãéêïý
åîïðëéóìïý, óõìâïõëåõôéêÝò
õðçñåóßåò processing engineering,
ôçí áíÜðôõîç åêðáéäåõôéêïý õëéêïý
ãéá ôç äéá÷åßñéóç êáé ôç ÷ñÞóç ôçò
ëýóçò, êáèþò êáé ôçí åêðáßäåõóç
ðïõ áðáéôåßôáé ãéá ôçí ðñïåôïéìáóßá
ôùí äéá÷åéñéóôþí ôïõ óõóôÞìáôïò,
áëëÜ êáé ôùí ôåëéêþí ÷ñçóôþí. Óôçí
ðéëïôéêÞ åöáñìïãÞ ôïõ ôï óýóôçìá
èá õðïóôçñßæåé 5.000 ìáèçôÝò, 7.000
ãïíåßò, 1.500 êáèçãçôÝò êáé 20
administrators.
Info: HP Hellas, 210-8091 100
ÁÁÍÊÁË
Imation D20 Disc
Publisher
Íá åðåíäýóåôå óôï åðáããåëìáôéêü
ðñïößë óáò, äçìéïõñãþíôáò
ìïíáäéêÝò åíôõðþóåéò ðïõ äéáñêïýí,
óáò ðñïôñÝðåé ç ÁÁÍÊÁË. Ç
åôáéñåßá áíáêïßíùóå ôç äéÜèåóç
ôïõ íÝïõ óõóôÞìáôïò åêôýðùóçò
CD/DVD, D20 Disc Publisher ôçò
Imation, ôï ïðïßï Ý÷åé äõíáôüôçôá
áõôüìáôçò ôñïöïäïóßáò Ýùò
20 CDs/DVDs êáé åíóùìáôþíåé
åêôõðùôÞ öùôïãñáöéêÞò ðïéüôçôáò
ôå÷íïëïãßáò inkjet.
Info: ÁÁÍÊÁË, 210-9876 463
CHANNEL PARTNER
16 ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
È
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Δ
ΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
Καταναλωτικό κοινό:
Η παρεξηγηµένη ευφυΐα
Τα καταναλωτικά προϊόντα, εν γένει, κατασκευάζονται µε σκοπό τη διευκόλυνση
και την ευχαρίστηση του καταναλωτικού κοινού. Καµιά φορά στην προσπάθεια
εξυπηρέτησης των καταναλωτών, ιδίως όταν πρόκειται για διαδραστικές
τεχνολογίες, υποτιµάται το πολύ υψηλό επίπεδο ικανοτήτων του µέσου
καταναλωτή.
Θα ανακινήσω τη µνήµη σας µε το σχε-
τικά πρόσφατο παράδειγµα της κινητής
τηλεφωνίας. Αυτό το τεχνολογικό όνει-
ρο ξεκίνησε δειλά-δειλά στις αρχές της
δεκαετίας του 1990 και, αν θυµάστε, τό-
τε όλοι νόµιζαν ότι πολύ λίγοι (και µάλι-
στα οι πιο νέοι) θα χρησιµοποιούν τις
νέες δυνατότητες (π.χ. αυτή των γρα-
πτών µηνυµάτων). Δεκαπέντε χρόνια
µετά γνωρίζουµε ότι οι προβλέψεις ε-
κείνες ήταν λανθασµένες. Όλοι πια χρη-
σιµοποιούν προηγµένες υπηρεσίες. Οι
προσπάθειες κατασκευαστών κινητών
συσκευών και εταιρειών κινητής τηλε-
φωνίας να προωθήσουν συσκευές µε
“απλά” πληκτρολόγια και οθόνες µάλ-
λον δεν ευωδόθηκαν (αλλιώς, θα τις α-
κούγαµε πιο συχνά!). Από την άλλη, οι
στατιστικές γύρω από τη διείσδυση των
τεχνολογιών αυτών δείχνουν ότι και οι
“λιγότερο” (τουλάχιστον κατά τις προ-
αναφερθείσες και κάποτε επικρατούσες
απόψεις) ικανές οµάδες ενδίδουν στα
νέα µέσα (φυσικά, αυτό το διαπιστώνει
κανείς και από την προσωπική του ε-
µπειρία µετά την πρώτη λήψη MMS α-
πό τη µητέρα του).
Η εποχή της λεπτοµε-
ρούς πληροφόρησης
Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος που πουλά
κανείς στις διαφορετικές κοινωνικές ο-
µάδες (µε ηλικιακά ή άλλα κριτήρια) εί-
ναι διαφορετικός. Αυτό δεν είναι κάτι
καινούργιο, απλώς η διαφοροποίηση έ-
χει ενταθεί. Ο λόγος των οξύτερων δι-
αφορών είναι η καλύτερη πληροφόρη-
ση των καταναλωτών. Η καταναλωτική
βάση πλέον λαµβάνει πολύ πιο λεπτο-
µερή πληροφορία µέσα από διαφηµί-
σεις (βλ. καταιγισµό διαφηµίσεων για
triple play) και, γενικότερα, από τα µέ-
σα ενηµέρωσης, µε αποτέλεσµα να εί-
ναι καλύτερα καταρτισµένη. Η βαθύτε-
ρη γνώση έχει ως αποτέλεσµα να έρ-
χονται στην επιφάνεια πολύ πιο εξει-
δικευµένες ανάγκες και απαιτήσεις του
αγοραστικού κοινού.
Εποµένως, αντίθετα από τη µέχρι τώ-
ρα επικρατούσα άποψη, η προετοιµα-
Αντίθετα από
τη µέχρι τώρα
επικρατούσα άποψη, η
πώληση δεν βοηθείται
από την προετοιµασία της
πληροφορίας ανάλογα
µε τα ενδιαφέροντα
κάθε κοινωνικής οµάδας.
Αυτό που µετρά
περισσότερο είναι η
παροχή πρόσβασης σε
όλη την πληροφορία.
Οι καταναλωτές έχουν
µάθει να ψάχνουν για
πληροφορία και, όταν
δεν τους παρέχεται
δυνατότητα αναζήτησης,
δύσκολα επιλέγουν
κάποιο προϊόν.
Δρ Δηµήτρης Κονταρίνης
(dkontar@gmail.com)
σία της πληροφορίας που παρέχεται α-
νάλογα µε τα ενδιαφέροντα της κοινω-
νικής οµάδας (όπως αυτά περιγράφο-
νται από κάποια στατιστική) δεν είναι
αυτό που βοηθά αποφασιστικά στην
πώληση. Αυτό που εκτιµάται είναι η πα-
ροχή πρόσβασης σε όλη την πληρο-
φορία και από εκεί και πέρα η ευχέρεια
επιλογής άντλησης της πληροφορίας.
Αυτό είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα
στα χέρια του αγοραστή και κατ’ επέ-
κταση του πωλητή. Οι καταναλωτές έ-
χουν µάθει να ψάχνουν για πληροφο-
ρία και, όταν δεν τους παρέχεται δυ-
νατότητα αναζήτησης, δύσκολα επιλέ-
γουν κάποιο προϊόν (εκτός αν δεν υ-
πάρχει άλλη δυνατότητα).
Διαφήµιση, πληροφορία
και search engines
Αν κανείς συνδυάσει τα παραπάνω, κα-
ταλαβαίνει πώς οι µηχανές αναζήτησης
κατέχουν τη µερίδα του λέοντος της
διαφήµισης στο Διαδίκτυο. Αυτό εν-
δεχοµένως να παραξανέψει κάποιους,
αλλά αφενός δεν θα έπρεπε, αφετέρου
προέκυψε και ως αποτέλεσµα µίας έ-
ξυπνης στρατηγικής.
Κρατώντας την αναζήτηση ανεξάρτητη
από τη διαφήµιση, έκαναν τη διαφήµι-
ση µέρος της αναζήτησης. Εξυπηρετώ-
ντας, δηλαδή, την ανάγκη των εκατο-
ντάδων εκατοµµυρίων χρηστών του Δι-
αδικτύου για πληροφόρηση, πρόσθε-
σαν χώρο για διαφηµιζοµένους, ο ο-
ποίος είναι διακριτός και ενώ, από τη
µία πλευρά, επηρεάζει την αναζήτηση
(η πληρωµή δεν εξασφαλίζει καλύτε-
ρη θέση στη σειρά αποτελεσµάτων της
αναζήτησης), από την άλλη, προσφέ-
ρει διαφηµίσεις πολύ κοντά στα ενδι-
αφέροντα (συνάρτηση συγκυριών και
προσωπικών προτιµήσεων) του χρή-
στη. Όλες οι µεγάλες επιτυχίες στο χώ-
ρο της τεχνολογίας τα τελευταία χρό-
νια έχουν έναν κοινό παρονοµαστή: ε-
κτιµούν (και καµιά φορά υπερεκτιµούν)
τις ικανότητες του κοινού. Θέλετε α-
ποδείξεις; Ιδού:
> Υπάρχουν πάρα πολλοί πολύ καλοί
συγγραφείς εγκυκλοπαιδικών ληµµά-
των (τάδε έφη Wikipedia).
> Υπάρχουν πάρα πολλοί πολύ καλοί
σκηνοθέτες (τάδε έφη YouTube).
Εν αναµονή, λοιπόν, της επόµενης υ-
περεκτίµησης...
CP
íÝá & ôÜóåéò
/ ÓÅÐÅ corner
CHANNEL PARTNER
18 ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
Ç
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΡΟΥ
Η επόµενη φάση ανάπτυξης των ε-
ταιρειών ΤΠΕ περιλαµβάνει την έξο-
δό τους εκτός Ελλάδας, από τη στιγ-
µή που η ελληνική αγορά είναι µικρή, ε-
νώ η ανάθεση των έργων του δηµόσιου
τοµέα εµφανίζει ακόµη σηµαντικά προ-
βλήµατα. Όπως χαρακτηριστικά λέγεται,
οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης αποτελούν µια αγορά 50 εκατ. κα-
τοίκων, µε ετήσιο τζίρο σε έργα ΤΠΕ
που φτάνει το €1,5 δις ετησίως και ση-
µαντικό ρυθµό ανάπτυξης, που θα βα-
σιστεί κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη
του τοπικού ιδιωτικού τοµέα.
Όπως επισηµαίνουν στελέχη του χώ-
ρου, η Ελλάδα δεν διαθέτει βιοµηχανο-
ποιηµένη παραγωγή λογισµικού, µε α-
ποτέλεσµα το ελληνικό software να µη
βγαίνει εύκολα προς τα έξω. Από την
άλλη πλευρά, τονίζεται ότι υπάρχουν
µικρές ελληνικές επιχειρήσεις που λει-
τουργούν ως niche market players, υλο-
ποιώντας σηµαντικές δουλειές στο εξω-
τερικό. Παράλληλα, αρκετές από τις µε-
γάλες εισηγµένες εταιρείες του χώρου
υλοποιούν δύσκολα έργα του εξωτερι-
κού, αντιπροσωπεύοντας διεθνώς ανα-
γνωρισµένες λύσεις λογισµικού και δου-
λεύοντας ως integrators. Η πλειονότη-
τα του τζίρου από το εξωτερικό αφορά
σε υπηρεσίες πληροφορικής και προϊό-
ντα λογισµικού, ενώ τα υπόλοιπα έσο-
δα προέρχονται από την εµπορία και
τη διανοµή τεχνολογικού υλικού, την
κατασκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλι-
σµού και υλικού, την παροχή τηλεπικοι-
νωνιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών.
Πρόκειται για µια κρίσιµη µάζα επιχει-
ρήσεων που έχουν καταφέρει τα πρώ-
τα βήµατα διεθνοποίησης και προσπα-
θούν να ξεφύγουν από το µέγεθος της
εγχώριας αγοράς.
Βαλκάνια
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία έρευ-
νας του Παρατηρητηρίου για την Κοι-
νωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα
σε ένα δείγµα 100 ελληνικών επιχειρή-
σεων του κλάδου ΤΠΕ, το 58% των ε-
πιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν δραστη-
ριοποιείται στο εξωτερικό. Από τις υ-
πόλοιπες επιχειρήσεις που εµφανίζουν
κάποια εξαγωγική δραστηριότητα το
33,8% πραγµατοποιεί µέχρι 5% του τζί-
ρου του στο εξωτερικό, το 36,8% κατα-
γράφει το 10-30% του τζίρου του στο
εξωτερικό και το 29,4% έχει τζίρο στο
εξωτερικό πάνω από 30%.
Από την ανάλυση των στοιχείων προ-
κύπτει ότι το 7,2% των επιχειρήσεων
της έρευνας έχει ως βασικές αγορές
δραστηριοποίησης αυτές εκτός Ελλά-
δας, που σηµαίνει ότι το µεγαλύτερο
τµήµα των προϊόντων, λύσεων και των
υπηρεσιών τους κατευθύνεται στο εξω-
τερικό. Το µέσο ποσοστό του κύκλου
εργασιών των επιχειρήσεων τεχνολο-
γίας που κατευθύνεται σε αγορές του
εξωτερικού είναι της τάξης του 26%.
Αναφορικά µε τη συµµετοχή των επι-
χειρήσεων πληροφορικής στις εξαγω-
γές της χώρας, η εικόνα δείχνει βελ-
τίωση τα τελευταία χρόνια. Για πρώτη
φορά, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ,
στο πρώτο εξάµηνο καταγράφεται αυ-
ξανόµενη συµµετοχή των επιχειρήσε-
ων ψηφιακής τεχνολογίας στις εξαγω-
γές της χώρας.
Περίπου το ένα τρίτο εξάγει κάτω α-
πό 5% του τζίρου του (3,5% κατά µέ-
σο όρο), το 37% εξάγει 10-30% του τζί-
ρου του (µέσος όρος 20%) και, τέλος,
ένα δυναµικά εξωστρεφές 29% δηλώ-
νει ότι απευθύνεται σε ποσοστά άνω
του 35% σε εξωτερικές αγορές (µέσος
όρος 60%). Το µέσο ποσοστό του κύ-
κλου εργασιών των εξαγωγικών επιχει-
ρήσεων που κατευθύνεται σε αγορές
του εξωτερικού είναι της τάξης του
26% (10,5% εάν ληφθεί υπόψη το σύ-
νολο της αγοράς και οι µη εξαγωγικές
επιχειρήσεις).
Από τα στοιχεία των εταιρειών ΤΠΕ
προκύπτει ότι δύο στις τρεις ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν προσδιορίσει χώρες
που θα µπορούσαν να αποτελέσουν τις
δυνητικές αγορές τους, ακολουθώντας
εταιρείες από άλλους κλάδους της οι-
κονοµίας, όπως οι τράπεζες, τα τρόφι-
µα και η βιοµηχανία, βοηθώντας έτσι
στην τεχνολογική υποστήριξή τους. Τα
Βαλκάνια και η Κύπρος αποτελούν τις
κύριες αγορές διοχέτευσης του βασι-
κού όγκου της εξαγωγικής δραστηρι-
Η Ελλάδα στο εξωτερικό
Η συγκυρία δείχνει ότι ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
έχει σοβαρές ενδείξεις που του επιτρέπουν να πιστεύει ότι βρίσκεται σε ανοδική
τροχιά. Παράλληλα, ανανεώνονται τα σχέδια επέκτασης των ελληνικών εταιρειών του
κλάδου στο εξωτερικό.
Πραγµατοποιούνται εξαγωγές
Δεν πραγµατοποιούνται εξαγωγές
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Στα διαγράµµατα παρουσιάζεται η κατανοµή των επιχειρήσεων ΤΠΕ µε βάση το αν πραγµατοποιούν εξαγωγές, καθώς και η
αντίστοιχη κατανοµή για όσες εταιρείες πραγµατοποιούν εξαγωγές µε βάση το ποσοστό του τζίρου που αντιστοιχεί σε εξαγωγικές
δραστηριότητες. Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, δείγµα 100 ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ
42%
58%
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟΣ
<5%
10-30%
>30
34%
37%
29%
Με την
αύξηση των
εξαγωγών στο πρώτο
εξάµηνο του 2006
να προσεγγίζει το
22%, επισηµαίνεται
για πρώτη φορά
η αυξανόµενη
συµµετοχή -εκτός των
παραδοσιακών κλάδων-
των επιχειρήσεων
ψηφιακής
τεχνολογίας.
Γιάννης Σύρρος,
γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ.
CHANNEL PARTNER
íÝá & ôÜóåéò
/ ÓÅÐÅ corner
19ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
CHANNEL PARTNER
ότητας των επιχειρήσεων ψηφιακής τε-
χνολογίας. Από τις άλλες πιθανές αγο-
ρές πιο συχνά αναφέρονται οι ανεπτυγ-
µένες χώρες της Ε.Ε. (Μεγάλη Βρετα-
νία, Γερµανία, κεντροευρωπαϊκές χώρες
αλλά και η Σκανδιναβία). Ακολουθούν
οι αραβικές χώρες, ενώ παράλληλα υ-
πάρχουν αναφορές για πωλήσεις στις
ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Από την άλλη πλευρά, η ταχεία ανά-
πτυξη των τοµέων πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών στα Βαλκάνια ενδεχο-
µένως να οδηγήσει σε µεγάλη απώλεια
ξένων επενδύσεων από τη χώρα µας,
καθώς θα καταστήσει πιο ευνοϊκό το
περιβάλλον για εγκατάσταση των επεν-
δυτών στις χώρες των Βαλκανίων. Ω-
στόσο, οι ενδεχόµενες απειλές προέρ-
χονται κυρίως από ανεπτυγµένες χώρες
της Κεντροδυτικής και Βόρειας Ευρώ-
πης, από τις αµερικανικές επιχειρήσεις
και λιγότερο από τις γρήγορα αναπτυσ-
σόµενες εταιρείες στις βαλκανικές χώ-
ρες. Η κλαδική ταυτότητα του πιο διε-
θνοποιηµένου και εξωστρεφούς τµήµα-
τος του τοµέα ΤΠΕ φανερώνει ότι, αν
και σε όρους τζίρου κυριαρχείται από
την κατηγορία της εµπορίας/διανοµής,
αλλά και της κατασκευής τηλεπικοινω-
νιακού εξοπλισµού/υλικού και παροχής
τηλεπικοινωνιακών-διαδικτυακών υπη-
ρεσιών, η πλειονότητα προέρχεται α-
πό τις κατηγορίες των υπηρεσιών πλη-
ροφορικής και προϊόντων λογισµικού.
Πράγµατι, ένα πολύ σηµαντικό ποσο-
στό της τάξης του 43% αφορά σε επι-
χειρήσεις που παρέχουν προϊόντα/υπη-
ρεσίες µεγαλύτερης προστιθέµενης αξί-
ας και σχετίζονται µε την εγκατάσταση
προϊόντων πληροφορικής και την παρο-
χή αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά και την
ανάπτυξη ή/και µεταπώληση προϊόντων
λογισµικού. Οι επιχειρήσεις αυτές φαί-
νεται να βρίσκουν το δρόµο τους στις
ξένες αγορές, χωρίς µάλιστα να πρόκει-
ται για θυγατρικές πολυεθνικών.
Με την αύξηση των εξαγωγών στο
πρώτο εξάµηνο του 2006 να προσεγ-
γίζει το 22%, επισηµαίνεται για πρώτη
φορά η αυξανόµενη συµµετοχή -εκτός
των παραδοσιακών κλάδων- επιχειρή-
σεων ψηφιακής τεχνολογίας (Υπουρ-
γείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, 6/9/
2006). Επιπλέον, σύµφωνα µε την έκ-
δοση της Stat Bank “Export Leaders
2005”, που καταγράφει τις κυριότερες
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στον
τοµέα του εµπορίου και της βιοµηχανί-
ας, από τις 100 επιχειρήσεις µε τους υ-
ψηλότερους κύκλους εργασιών στον το-
µέα του εµπορίου οι 21 επιχειρήσεις α-
νήκουν στον τοµέα ΤΠΕ.
Συνολικά, οι εµπορικές επιχειρήσεις ΤΠΕ
αντιπροσωπεύουν το 26% του συνολικού
τζίρου αυτών των 100 επιχειρήσεων και το
19% του τζίρου που εξάγεται τελικά. Πά-
ντως, για το 2004 ο κύκλος εργασιών δεν
ξεπέρασε τα €400 εκατ. Επιπρόσθετα,
ενώ συνολικά οι 100 top exporters εξά-
γουν σχεδόν το 20% του τζίρου τους, οι
21 επιχειρήσεις ΤΠΕ εξάγουν το 14%.
Στον τοµέα της βιοµηχανίας η εικό-
να, όπως είναι αναµενόµενο, είναι λιγό-
τερο ενθαρρυντική, καθώς µόλις πέντε
επιχειρήσεις από τον τοµέα ΤΠΕ περι-
λαµβάνονται στις Top 100, µε την πλει-
ονότητα να αφορά σε τηλεπικοινωνια-
κό εξοπλισµό και καλώδια.
Από την άλλη πλευρά, παρά το γε-
γονός ότι η συµβολή τους στο σύνο-
λο της βιοµηχανίας είναι µικρή, διαπι-
στώνεται ότι αυτές εξάγουν το 45% του
τζίρου τους. Αυτό σηµαίνει, δηλαδή, ό-
τι το τµήµα της µεταποίησης ΤΠΕ είναι
πολύ πιο εξωστρεφές σε σχέση µε το
εµπόριο του τοµέα.
CP
Από τα στοιχεία των εταιρειών ΤΠΕ
φαίνεται ότι δύο στις τρεις ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν προσδιορίσει χώρες που
θα µπορούσαν να αποτελέσουν τις δυνητικές
αγορές τους, ακολουθώντας εταιρείες από
άλλους κλάδους της οικονοµίας, όπως οι
τράπεζες, τα τρόφιµα και η βιοµηχανία,
συµβάλλοντας έτσι στην τεχνολογική
υποστήριξή τους.
CHANNEL PARTNER
20
íÝá & ôÜóåéò
ÁÐÑÉËÉÏÓ 2007
ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
WaveMotion: Η νέα µονάδα της INT Electronics
Η ΙΝΤ ELECTRONICS, ύστερα α-
πό δέκα χρόνια πορείας στην αγορά
του mobile computing και έχοντας α-
ναπτύξει τα τελευταία δύο χρόνια πα-
ράλληλη δραστηριότητα στους χώ-
ρους της υψηλής τεχνολογίας, του ή-
χου και της εικόνας, αποφάσισε να δη-
µιουργήσει µία νέα, αυτόνοµη επιχει-
ρησιακή µονάδα, τη WaveMotion, η
οποία έχει στόχο τη διανοµή προϊό-
ντων υψηλής τεχνολογίας και αισθη-
τικής.
Σκοπός της WaveMotion είναι να κι-
νηθεί δυναµικά και αυτόνοµα προς τον
δικό της στόχο, δίνοντας ένα ξεκάθα-
ρο µήνυµα στην αγορά, ώστε να µην
προκαλούνται συγχύσεις στους πελά-
τες και τους προµηθευτές της εταιρεί-
ας. Η κύρια δραστηριότητα της INT
Electronics παραµένει η ίδια: η παροχή
και η υποστήριξη ολοκληρωµένων λύ-
σεων mobile computing για την εφοδι-
αστική αλυσίδα και τα logistics.
Η WaveMotion διαθέτει ήδη συνεργα-
σίες µε σηµαντικές εταιρείες όπως οι
Dicota, Option, Canton, SouthWing,
HP (αξεσουάρ για iPaq), Real Cable,
Ionic, Harman/Kardon
και JBL Multimedia. Επι-
πλέον, η WaveMotion
έχει επιτύχει σε µικρό
χρονικό διάστηµα να
συνάψει συµφωνί ες
συνεργασίας µε µε-
γάλα δίκτυα λιανικής
(Media Markt, ΣΕΗΟΣ, Expert, Shop
21 κ.ά.) και µε πολλούς µεταπωλητές
ηλεκτρονικών ειδών και ηχητικών συ-
στηµάτων υψηλής τεχνολογίας και αι-
σθητικής σε όλη την Ελλάδα.
INFO
INT Electronics, 210-9244 505
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ VIVODI ΜΕ DISNEY ΚΑΙ MCOM
Η VIVODI TELECOM είναι ο πρώτος
τηλεπικοινωνιακός φορέας που ξεκίνη-
σε την παροχή υπηρεσιών triple play
στην ελληνική αγορά (µέσω της τεχνο-
λογίας ADSL2+ και του ιδιόκτητου δι-
κτύου της, οι επενδύσεις για το οποίο
έχουν ξεπεράσει τα €90 εκατ.) µε την
υποστήριξη της Mcom. Στο πακέτο
Cable TV περιλαµβάνονται σύνδεση
Internet έως 24Mbps, σταθερή τηλε-
φωνία µε απεριόριστες αστικές και υ-
περαστικές κλήσεις, καθώς και ψηφια-
κή τηλεόραση µε κωδικοποίηση video
MPEG-4 και στερεοφωνικό ήχο.
Η υπηρεσία Cable TV χρησιµοποιεί τη
MEDIAstream, την ψηφιακή πλατφόρ-
µα ψυχαγωγίας και ενηµέρωσης επόµε-
νης γενιάς της Mcom, η οποία παρέχει
υπηρεσίες Video-on-Demand (VoD)
και τηλεόρασης µέσω IP (IPTV).
Έµφαση στο περιεχόµενο
Το µεγάλο στοίχηµα για µία υπηρε-
σία triple play σε ό,τι αφορά το βίντεο
δεν είναι άλλο από αυτό που αντιστοι-
χεί στο περιεχόµενο. Η Vivodi είχε υ-
ποσχεθεί σηµαντικές ανακοινώσεις και