Ψηφιακό Βιβλιοπωλείο

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (6 years and 1 month ago)

560 views
Σελίδα |
1
Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο


΢ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ

Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο & ΠνιπκέζσλΠηπρηαθή Δξγαζία


Σίηινο: Φεθηαθό Β
ηβιηνπσιείν


Κνπινπκπξηηζίδνπ ΢νθία (ΑΜ: 1545)

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:


Μαιάκνο Αζαλάζηνο

Κιεηζαξράθεο
Μηρ.


Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο:

Ισάλλεο Παρνπιάθεο


Κώζηαο

ΒαζηιάθεοΣελίδα |
2
ABSTRACT
"Digital Books" is a website where users can choose their favorite books, and then
purchase them
into

the internet.


This application is a 3
-
level users website
(administrator, registered user, user as a
guest), where each of them can perform the functions that correspond to him, according to his
rights, as they will be described below.The Web application was developed with the programming languages
PHP, MYSQL
and Html, and enables access and navigation to users
through the Internet
. The administrator
has unlimited rights, as he can change, modify and correct details of the application. He can
also supervise the actions of the members and their profil
e information.According to the above, a user friendly website was developed which meets all the
requirements of usability and security of personal data. At the same time it ensures the
security of information which every registered member enters or modi
fies.


Various programs were used. More specifically, the program Dreamweaver CS3 for
the website design, Flash CS3 for the creation of graphics and a combination of PHP
-

MySQL


Apache tools for the creation of
the
database, which are free distributed on

the
internet and they are analyzed in detail in forthcoming chapters. Moreover, the freeware tool
phpMyAdmin was used which provides a graphical environment of the database system
management. The HTML language in conjunction with the PHP language were us
ed for the
website programming, and SQL language for the database programming.


For any further questions that users may have, there has been developed a
communication form with the administrator, who could offer users further details via e
-
mail.
Σελίδα |
3
΢ΤΝΟΦΗΖ ηζηνζειίδα

ΦΖΦΗΑΚΟ ΒΗΒΛΗΟΠΧΛΔΗΟ
” είλαη έλαο ηζηνρψξνο ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο
κπνξνχλ λα
δηαιέγνπλ ηα αγαπεκέλα ηνπο βηβιία
,
θαη έπεηηα λα κεηαβαίλνπλ ζηελ αγνξά ηνπο κέζσ
ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ
.

Ζ ζπγ
θεθξηκέλε εθαξκνγή απνηειεί
κηα ηζηνζειίδα 3 επηπέδσλ ρξεζηψλ, (δηαρεηξηζηήο,
ρξήζηεο κε πξνλφκηα
, ρξήζηεο επηζθέπηεο)
,

φπνπ ν θαζέλαο απφ απηνχο κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο
ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπ αληηζηνηρνχλ, ζχκθσλα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ, φπσο ζα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ.


Ζ
Ηζηνζειίδα

αλαπη
χρζεθε κε ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ PHP, MYSQL θαη Html, θαη
δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη πινήγεζεο ζηνπο ρξήζηεο κέζσ

ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Ο

δηαρεηξηζηήο έρεη απεξηφξηζηα δηθαηψκαηα, δειαδή λα αιιάδεη, λα ηξνπνπνηεί θαη λα δηνξζψλεη
ζηνηρεία ηεο
εθαξκνγήο θαη λα επηβιέπεη ηηο ελέξγεηεο ησλ κειψλ θαη ηα ζηνηρεία απηψλ.


Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαπηχρζεθε κηα θηιηθή πξνο ην ρξήζηε
ηζηνζειίδα, πνπ πιεξν
ί φιεο
ηηο πξνυπνζέζεηο επρξεζηίαο θαη αζθάιεηαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σαπηφρξνλα δηαζθαιίδεη ηνλ
έιεγ
ρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ εηζάγεη ή ηξνπνπνηεί θάζε εγγεγξακκέλν κέινο
.

Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Dreamweaver CS3 γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
ηζηνζειίδαο, ην Flash CS3 γηα ηελ δεκηνπξγία
γξαθηθψλ

θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ
ρξεζηκν
πνηήζεθε ν ζπλδπαζκφο ησλ εξγαιείσλ PHP


MySQL


Apache πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ
ζην δηαδίθηπν θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα. Αθφκε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην
εξγαιείν
phpMyAdmin

ην νπνίν επίζεο δηαλέκεηαη δσξεάλ θαη παξέρεη έλα γξαθηθφ πεξηβάιι
νλ
δηαρείξηζεο ηνπ ζρεζηαθνχ ζπζηήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ.

Υξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα
πξνγξακκαηηζκνχ HTML ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γιψζζα PHP γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο
ηζηνζειίδαο, θαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ SQL γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.

Γηα ν
πνηαδήπνηε απνξία ηνπ ρξήζηε έρεη ζρεδηαζηεί θφξκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ δηαρεηξηζηεί
ηεο ηζηνζ
ειίδαο, ν νπνίνο ζηέιλεη ηηο αλά
ινγεο δηεπθξηλήζεηο ζην email ηνπ ρξήζηε.
Σελίδα |
4
ΠΗΝΑΚΑ΢ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ABSTRACT

................................
................................
................................
................................
...........

2

΢ΤΝΟΦΗ

................................
................................
................................
................................
...............

3

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ

................................
................................
................................
................

7

1.1

Πξφινγνο

................................
................................
................................
.....................

7

1.2

Κίλεηξν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο

................................
................................
....

7

1.3

΢θνπφο θαη ΢ηφρνη ηεο εξγαζίαο

................................
................................
..................

7

1.4

Γνκή ηεο εξγαζίαο

................................
................................
................................
.......

8

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η΢

................................
................................
.........

9

2.1 Μέζνδνο Αλάιπζεο θαη Αλάπηπμεο Πηπρηαθήο

................................
..........................

9

2.1.1

Γλσζηά ειεθηξνληθά βηβιηνπσιεία

................................
................................
.................

9

2.1.2

Γηακφξθσζε

................................
................................
................................
..................

10

2.2

Σερλνινγία

................................
................................
................................
.................

10

2.2.1

Γπλακηθέο Σνπνζεζίεο
................................
................................
................................
...

11

2.2.2

HTML

................................
................................
................................
............................

11

2.2.
3

PHP

................................
................................
................................
................................

12

2.2.4

΢ρεδίαζε Βάζεσλ δεδνκέλσλ

................................
................................
.......................

19

2.2.5

Καλνληθέο Παξαζηάζεηο ζπκβαηέο κε
Perl

................................
................................
...

21

2.2.6

Γνκή Σνπνζεζίαο

................................
................................
................................
..........

22

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΢ΥΔΓΙΟ ΓΡΑ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗ΢Η ΣΗ΢ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢

..........................

24

3.1

State

of

Art

ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιηνπσιείσλ.

................................
........

24

3.2

State

Of

Art

ζηελ ηερλνινγία

................................
................................
....................

30

3.2.1

Γηαδίθηπν

................................
................................
................................
.......................

30

3.2.2

Παγθφζκηνο Ηζηφο

................................
................................
................................
..........

30

3.2.3

Σνπν
ζεζίεο Ηζηνχ θαη Ηζηνζειίδεο

................................
................................
................

31

3.2.4

΢ρεδηαζκφο ΢ειίδσλ Ηζηνχ

................................
................................
............................

31

3.2.5

Φφξκεο Ηζηνχ

................................
................................
................................
.................

32

3.2.6

Γηεχζπλζ
ε IP

................................
................................
................................
.................

32

3.2.7

Domain

Name

System

................................
................................
................................
...

32

3.2.8

Φπιινκεηξεηήο Ηζηνχ

................................
................................
................................
..

33

3.2.9

URL

................................
................................
................................
...............................

33

3.2.10

Δπηθνηλσλία κέζ
σ Internet

................................
................................
............................

34

3.2.11

Μεραλή αλαδήηεζεο

................................
................................
................................
.....

34

3.2.12

Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην

................................
................................
................................
...

35
Σελίδα |
5
3.2.13

Αζθάιεηα ζην
Internet

................................
................................
................................
...

35

3.3

Υξνλνδηάγξακκα Δξγαζίαο

................................
................................
.......................

37

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ΢ ΠΣΤΥΙΑΚΗ΢

................................
................................
.............

38

4.1

Ρφινη θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο

................................
................................
.............

38

4.1.1

Λεηηνπξγίεο Γηαρεηξηζηή
................................
................................
................................

38

4.1.2

Λεηηνπξγίεο Υξήζηε
-
Μέινπο

................................
................................
........................

38

4.1.3

Λεηηνπξγίεο Υξήζηε
-
Δπηζθέπηε

................................
................................
...................

39

4.1.4

Γεκηνπξγία Υξεζηψλ θαη Πξνλνκίσλ

................................
................................
...........

39

4.2

΢ρεδηαζκφο Ηζηνρψξνπ

................................
................................
..............................

41

4.2.1

Μν
ξθνπνίεζε ΢ειίδσλ κε Φχιια
CSS

................................
................................
.........

41

4.2.2

Γεκηνπξγία Γηαηάμεσλ κε Πίλαθεο

................................
................................
...............

46

4.2.3

΢χλδεζκνη

................................
................................
................................
......................

47

4.2.4

Γηαδηθαζία

θαηαζθεπήο ηνπ ηζηνρψξνπ

................................
................................
........

47

4.3

Γεκηνπξγία
Flash

Animation

................................
................................
.....................

62

4.4

Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ


Bookstore

................................
.............................

66

4.4.1

Ολνκαζία ΢ηνηρείσλ

................................
................................
................................
......

66

4.4.2

Δπηινγή ηχπνπ ζηειψλ

................................
................................
................................
..

66

4.4.3

Πεξηγξαθή Πηλάθσλ

................................
................................
................................
......

68

4.5

Πξνγξακκαηηζκφο κε ηελ
PHP

................................
................................
..................

77

4.5.1

Δγγξαθή Υξήζηε

................................
................................
................................
...........

77

4.5.2

ΔίζνδνΈμνδν απφ ηνλ Λνγαξηαζκφ ηνπ Υξήζηε

................................
......................

85

4.5.3

Δπηθνηλσλία κε ηνλ δηαρεηξηζηή

................................
................................
....................

90

4.5.4

Γεκηνπξγία

Forum

................................
................................
................................
.........

92

4.5.5

Δκθάληζε Υξεζηψλ

................................
................................
................................
.......

95

4.5.6

Γηαγ
ξαθή Υξήζηε

................................
................................
................................
.........

98

4.5.7

Αιιαγή ΢ηνηρείσλ Λνγαξηαζκνχ

................................
................................
................

101

4.4.8

Δκθάληζε Βηβιίσλ

................................
................................
................................
.......

106

4.5.9

Αλ
αδήηεζε Βηβιίσλ

................................
................................
................................
....

113

4.5.10

Λίζηα αγαπεκέλσλ βηβιίσλ

................................
................................
........................

116

4.5.11

Καιάζη Αγνξψλ

................................
................................
................................
...........

122

4.5.12

Οιν
θιήξσζε Αγνξάο

................................
................................
................................
..

130

4.5.13

Παξαγγειία ηνπ ρξήζηε

................................
................................
..............................

132

4.5.14

Πίλαθαο αγνξψλ

................................
................................
................................
..........

134

4.5.15

Αγνξέο Υξεζηψλ

................................
................................
................................
.........

135
Σελίδα |
6
4.5.16

Γηα
γξαθή Παξαγγειίαο

................................
................................
...............................

136

4.5.17

Πξνζζήθε

Βηβιίνπ

................................
................................
................................
......

138

4.6

Αζθάιεηα Ηζηνρψξνπ

................................
................................
..............................

151

4.7

Γηαδηθαζία Πιεξσκήο

................................
................................
.............................

152

ΚΔΦΑΛΑΙΟ

5: ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ

................................
................................
..............................

153

5.1

΢πκπεξάζκαηα

................................
................................
................................
.........

153

5.2

Μειινληηθή Δξγαζία θαη Δπεθηάζεηο

................................
................................
.....

153

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

................................
................................
................................
...............................

155

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

................................
................................
................................
.............................

156

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α

................................
................................
................................
...............

156

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

................................
................................
................................
...............

156

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β

................................
................................
................................
................

156

DreamWeaver

CS
3

................................
................................
................................
......................

156

MYSQL

................................
................................
................................
................................
.......

156

Πξνγξάκκαηα ζρεδίαζεο βάζεο δεδνκέλσλ

................................
................................
...............

156

΢χλδεζε ζηε
MySQL

................................
................................
................................
..................

156

Σνπηθφο

Server

Apache

................................
................................
................................
...............

156

Photoshop CS3

................................
................................
................................
............................

156

Flash CS3

................................
................................
................................
................................
....

156

phpMyAdmin

................................
................................
................................
..............................

156Σελίδα |
7

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1:

ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ


1.1

Πξόινγνο

΢ην πιαίζην ησλ ζπνπδψλ ζην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Σ.Δ.Η. Ζξαθιείνπ
εθπνλήζεθε πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα «Φεθηαθφ Βηβιηνπσιείν» φπνπ γίλεηαη κηα
πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πειάηεο ηεο.
Θα είλαη κηα εθαξκνγή π
αξαγγειίαο βηβιίσλ.
Θα παξνπζηαζηεί κηα ηζηνζειίδα φπνπ

ζα
κπνξεί θάπνηνο πειάηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαγγέιλεη πξντφληα δηακέζνπ ηνπ
Γηαδηθηχνπ

απφ ην ζπίηη ηνπ. Ο πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
επηιέμεη φπνην βηβιίν
επηζπκεί θαη

λα δψζεη
ηελ
παξαγγειία

ηνπ
. Ο θάζε πειάηεο
απαη
ηείηαη
λα γίλεη κέιν
ο
έηζη
ψζηε λα

πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα αγνξά
.

Δπίζεο, ππάξρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ
ζε κηα ζειίδα ε νπνία
ε
κπ
εξηέρεη ζρνιηαζκνχο ησλ βηβιίσλ. Ο θάζε ρξήζηεο
ζπκπιεξψλνληαο

ηελ θφξκα ηεο
ζειίδαο
κπνξεί λα θάλεη ηελ δηθή ηνπ θξηηηθή. Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ δηαρεηξηζηή πξαγκαηνπνη
εί
ηαη ζε
δηαθνξεηηθή ζειίδα ζηελ νπνία ν ρξήζηεο ζηέιλεη έλα κήλπκα απεπζείαο ζην
email

ηνπ δηαρεηξηζηή.


Σέινο γηα λα γίλεη ε
ηζηνζειίδα

πην ειθπζηηθή πξνο ηνλ πειάη
ε
είλαη
α
παξαίηεηε ε
ρξήζε γξαθηθψλ.


1.2

Κίλεηξν γηα ηελ δηεμαγσ
γή ηεο εξγαζίαο


Ζ απφθαζε γηα ηελ επηινγή ηεο πηπρηαθήο πάξζεθε φηαλ κνπ δεηήζεθε ε δεκηνπξγία κηαο
ηζηνζειίδαο ελφο βηβιηνπσιείνπ, κέζσ ηεο νπνίαο νη πειάηεο ζα πξνέβαηλαλ ζηελ αγνξά ησλ βηβιίσλ.
Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξνχλ εχθνια θαη γξήγνξα λα πεξηεγεζνχλ ζε κηα
βάζε πιεξνθνξηψλ,
λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, θαη γεληθά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
δηάθνξεο
ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ

ζηε δηάζεζή ηνπο.


1.3

΢θνπόο θαη ΢ηόρνη ηεο εξγαζίαο

΢θνπφο ηεο πηπρηαθήο απηήο ήηαλ ε κειέηε, ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε κηαο ηζηνζειί
δαο
φπνπ νη
ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ
online

αγνξέο.

Δπίζεο
,
κειεηήζεθαλ ηξφπνη δεκηνπξγίαο κηαο βάζεο
δεδνκέλσλ φπνπ ζα απνζεθεχνληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα, θαζψο
θαη ζηνηρεία ησλ πειαηψλ φηαλ απηνί δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ινγα
ξηαζκφ.

Ζ

ηζηνζειίδα
ζα

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλα ρξήζηε λα ελεκεξσζεί γηα ηα βηβιία ησλ
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, γηα εθείλα πνπ κφιηο θπθινθφξεζαλ, γηα εθείλα πνπ έγηλαλ best seller, αιιά
θαη λα παξαζέζεη ηελ άπνςε ηνπ ζην forum ηεο ηζηνζειίδαο. Δπίζεο κπν
ξεί λα αλαδεηήζεη ην βηβιίν
πνπ επηζπκεί θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ιίζηα κε ηα αγαπεκέλα ηνπ βηβιία θαη έπεηηα λα κεηαβεί ζηελ
αγνξά ηνπο.

Σελίδα |
8

1.4

Γνκή ηεο εξγαζίαο

΢ην 1ν θεθάιαην
,

παξνπζηάδεηαη ε εηζαγσγή,
ζηελ

νπνία

πεξηγξάθνληαη ν ζθνπφο
δεκηνπξγίαο
ηεο
ηζηνζειίδαο
,
ην θίλεηξν γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, κηα κηθξή πεξίιεςε θαη ε δνκή ηεο
εξγαζίαο.

΢ην 2ν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη

ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο.

΢ην

3
ν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη

ην ζρέδην κε ην νπνίν αλαπηχρζεθε ε ηζηνζειίδα.

Στθ ςυνζχεια, πα
ρουςιάηεται
ην Κχξην Μέξνο ηεο πηπρηαθήο. ΢πγθεθξηκέλα, ζην 4ν
θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη

αλαιχνληαη νη εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα νη
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα θάζε επίπεδν ρξεζηψλ
. Ο ηξφπνο δεκηνπξγίαο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Ζ
δηαδηθα
ζία κε ηελ νπνία ζρεδηάζηεθε ν ηζηνρψξνο. Καζψο θαη νη κέζνδνο δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνχ
θαη αγνξάο ησλ βηβιίσλ πνπ ν ρξήζηεο
επηζπκεί
.

Έπεηηα παξαηίζεηαη ε Βηβιηνγξαθία πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε πξαγκάησζε ηεο
ηζηνζειίδαο.


Καη ηέινο,
παξνπζηάδνληαη ηα πα
ξαξηήκαηα
.

Αξρηθά παξαηίζεληαη
ν ηξφπνο εγθαηάζηαζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο
XAMPP

ην νπνίν εκπεξηέρεη ηελ
PHP
, ηελ
MySQL
, ηνλ
Apache

server

θαη ην
πξφγξακκα
phpMyAdmin
.


Σελίδα |
9
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η΢

2.1

Μέζνδνο Αλάιπζεο θαη Αλάπηπμεο Πηπρηαθήο


Με ηελ είζνδν ηεο ηερλνινγίαο ε έλλνηα ηνπ βηβιηνπσιείνπ κεηεμειίρζεθε. Ζ δηαθίλεζε ηνπ
βηβιίνπ κέζσ ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ είλαη πιένλ κηα πξαγκαηηθφηεηα. Με ηελ εκθάληζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ, ινηπφλ, ην βηβιηνπσιείν απνθηά λέεο δηαζηάζεηο θαη γίλεηαη πξνζβάζηκν
απφ φιν ηνλ
θφζκν γηα λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξε επθνιία ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ
-
ρξεζηψλ. Δίλαη
απηνλφεην φηη ην ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ζπκβαηφ φζνλ αθνξά ηε
εκθάληζε, ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ
-
ρξεζηψλ θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν ζπλαι
ιαγήο καδί ηνπο. Με
ηελ εκθάληζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, αθφηνπ επηιέμνπλ ην βηβιίν
πνπ επηζπκνχλ απφ ην
site

ηνπ εθάζηνηε βηβιηνπσιείνπ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζηελ
online

αγνξά ηνπ.


Σν ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν, ινηπ
φλ, δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ κηα δηεχζπλζε θαη κηα
ζειίδα ζην Γηαδίθηπν. Δίλαη έλα θαηάζηε
κα ρσξίο ηνπηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο (ρσξίο νπξέο
θαη θαζπζηεξήζεηο) πνπ δηαζέηεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο θαη πειάηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Ο
θαζέλαο κπνξεί λα

αγνξάζεη ην βηβιίν νπνηνπδήπνηε ζπγγξαθέα θαη εθδφηε, αλεμαξηήησο γιψζζαο,
αιιά κφλν ειεθηξνληθά. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (
email
)
θαη νη
ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ.


2.1.1

Γλσζηά ειεθηξνληθά βηβιηνπσιε
ία

Amazon

Δίλαη έλα

απφ ηα κεγαιχ
ηεξα ειεθηξνληθά βηβιηνπσιεία. Δκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο γιψζζεο
θαη π
ξνζθέξεη πνιχ κεγάιε πνηθηιία ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ γηα ηελ
αλαδήηεζε
βηβιίσλ.

Σν
Amazon

κπνξεί λα
μεθίλεζε σο

έλα

online

βηβιηνπσιείν
,

αιιά ζχληνκα δηαθνξνπνηήζεθε
παξέρνληα
ο

θαη άιια πξντφληα φπσο
DVD, CD
,
MP3

downloads
,


ινγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ
, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ειεθηξνληθά είδε, είδε έλδπζεο,
έπηπια

θαη

ηξφθηκα
.
Δπηπιένλ
,

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζί
εο θαη ε αγνξά
κεηαρεηξηζκέλσλ βηβιίσλ θαη πξντφλησλ.

Έ
ρεη δεκηνπξγήζεη

μερσξηζηέο

ηζηνζειίδεο

ζηνλ
Καλαδά
, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Γεξκαλία,
ηε Γαιιία, ηελ

Ηηαιία, ηελ Απζηξία
, ηελ Ηαπσλία θαη
ηελ Κίλα

παξέρνληαο
ε
πίζεο

ηε δηεζλή λαπηηιία

ζε νξηζκέλεο
ρψξεο

γηα νξηζκέλα απφ

ηα πξντφληα
.


Greek

books

Πξφθεηηαη γηα
ηνλ ηζηφηνπν

ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα ειιεληθά ειεθηξνληθ
ά βηβιηνπσιεία.
Φ
ξνληίδνπλ
λα θάλνπλ ηηο αγνξέο
ειθπζηηθφηεξεο κε πξνζθνξέο, λέεο θπθινθνξίεο,
πξνηεηλφκελνπο ηίηινπο, δσξεάλ απνζηνιέ
ο απ
φ θάπνην χςνο αγνξψλ
.

Δπίζεο, πξνζθέξεηαη

κία εθηελήο ζπιινγή απφ ηίηινπο πνπ θπθινθνξνχλ απηή ηε ζηηγκή ζηα βηβιηνπσιεία ηεο
ρψξαο.
Δθηφο απφ βηβιία φκσο παξέρεη παηδηθά είδε, ηαηλίεο, ειεθηξνληθά παηρλίδηα θ.α. ΖΣελίδα |
10
εκθάληζε ηνπ θαιαζηνχ αγνξάο θαη ηεο
Wishlist

ηεο ηζηνζειίδαο καο βαζίζηεθε ζε απηήλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηζηφηνπνπ.


Bibliohora

Ζ
Bibliohora

είλαη έλαο ηζηφηνπνο θαζαξά αθηεξσκέλνο ζην βηβιίν. Πάλσ ζηελ δηακφξθσζε
απηνχ ηνπ ηζηνρψξνπ βαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο. ΢ηελ αξρή βξίζθεηαη η
ν
κελνχ θαη αθξηβψο απφ θάησ έλα γξαθηθφ κέζσ ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνληαη ηα πξνηεηλφκελα
βηβιία. Αξηζηεξά, φπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά βηβιηνπσιεία, βξίζθνληαη νη
θαηεγνξίεο ησλ βηβιίσλ. Ζ εκθάληζε ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο θαη ν ρψξνο πνπ
θαηαιακβάλεη
ζηελ ηζηνζειίδα βαζίζηεθε ζηελ κεραλή αλαδήηεζεο ηεο
Bibliohoras
.
Δπίζεο, ζηελ αξρηθή ζειίδα γίλεηαη ε εκθάληζε ησλ λέσλ θαηεγνξηψλ. Ζ δηαθνξά βξίζθεηαη
ζηελ θφξκα εηζφδνπ πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθνχ καο ηζηνρψξνπ ηνπνζεηήζεθε ζηελ
αξρηθή ζειίδα.


2.1.2

Γηακόξθσζε


Φπζηθά, θάζε βηβιηνπσιείν αθνινπζεί ηελ δηθή ηνπ πνιηηηθή θαη ηαθηηθή ζηελ νξγάλσζε ηνπ
θαηαζηήκαηνο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα γξαθηθά είλαη ιίγα, ελψ κεγαιχηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ
πεξηγξαθή ησλ βηβιίσλ. Σα ζηνηρεία πεξηγξαθήο, εθηφο απφ ηνλ

ηίηιν, ην ζπγγξαθέα θαη ηνλ εθδφηε
πεξηιακβάλνπλ θαη κηα θσηνγξαθία ηνπ εμψθπιινπ, ην
ISBN
, ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ θαη ελλνείηαη
ηελ ηηκή. Δπίζεο, ππάξρεη κηα ιίζηα κε ηα
Best

Sellers
,
δειαδή ηα θαιχηεξα βηβιία ζχκθσλα κε ηηο
πσιήζεηο, κηα άιιε κε ηηο πην

πξφζθαηεο θπθινθνξίεο, θαη κηα ιίζηα κε ηα βηβιία πνπ πξνηείλεη ην
εθάζηνηε βηβιηνπσιείν. Δθηφο απφ ιίζηεο βηβιίσλ είλαη πηζαλφ ε χπαξμε κηαο ελφηεηαο ζρνιηαζκνχ
ησλ βηβιίσλ, φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ηα ζρφιηα θαη ηελ θξηηηθή ησλ αλαγλσζηψλ πξηλ
απνθαζίζεη γηα θάπνηα αγνξά ηνπ.


Ζ δηακφξθσζε ηεο θεληξηθή ζειίδα δηαθέξεη ζε θάζε ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν. ΢ηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ην βαζηθφ κελνχ κε ηηο θχξηεο ελφηεηεο ηνπ ηζηφηνπνπ, θαζψο θαη
κηα κεραλή αλαδήηεζεο ψζηε ν ρξήζηεο λα ελη
νπίζεη πην εχθνια ην βηβιίν πνπ επηζπκεί. Δπίζεο,
πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ γηα ηελ θαιχηεξε πινήγεζε ηνπ ρξήζηε. ΢πρλά
ππάξρεη ζειίδα κε πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ
ειεθηξνληθνχ βηβιηνπσ
ιείνπ.


Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλαιιαγήο ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζε
κηα ειεθηξνληθή θφξκα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαγγειία. ΢ε φια ηα
ειεθηξνληθά βηβιηνπσιεία ππάξρεη ην θαιάζη αγνξψλ ζην νπνίν ν ρξήζηεο η
νπνζεηεί βηβιία πνπ ησλ
ελδηαθέξνπλ, επηιέγεη ηελ πνζφηεηα ησλ βηβιίσλ πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη θαη πξνρσξεί ζηελ πιεξσκή
ή ζηελ αθχξσζε ηεο παξαγγειίαο.

2.2

Σερλνινγία

Ζ ηζηνζειίδα ζα

θαηαζθεπαζηεί κε
ην πξφγξακκα ζρεδίαζεο ηζηνζειίδσλ
DreamWeaver
.
To

DreamWeaver

είλαη ην
θνξπθαίν πξφγξακκα δεκηνπξγί
αο θαη επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ πνπ
επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο λα νξγαλψλεη ην πεξηερφκελν

θαη

λα πξνζαξκφδεη ηελ
παξνπζίαζε

ηνπ ηζηνρψξνπ.
Με ην DreamWeaver κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θφξκεο (for
ms),Σελίδα |
11
πιαίζηα (frames), πίλαθεο (tables) θαη άιια αληηθείκελα ηεο HTML.
Δπίζεο, κ
πνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ.
Έ
ρεη δπλαηφηεηεο γηα δεκηνπξγία
δπλακηθήο HTML (DHMTL), δεκηνπξγία επηπέδσλ (layers) θαη ζπγγξαθή ζελαξίσλ (s
cripts).
Σέινο,

πεξηέρεη δηθέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο (behaviors), πνπ είλαη έηνηκα scripts ηα νπνία κπνξνχκε λα
πξνζζέζνπκε πνιχ εχθνια ζ‟ έλα αληηθείκελν.


2.
2
.1

Γπλακηθέο Σνπνζεζίεο

Οη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο,
δεκηνπξγνχληαη κ
ε κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ
θαηάιι
ειε γηα
ην δηαδίθηπν, φπσο
είλαη ε
PHP
,

ε νπνία ελζσκαηψλεηαη ζε εηηθέηεο
HTML

θαη
έηζη νπζηαζηηθά
απνηεινχλ πιήξεο εθαξκνγέο. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζε δπλακηθέο θαη ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο αθνξά ηελ
ιεηηνπξγία θαη φρη ηελ εκθάληζε. Όηαλ ιέκε πσο κηα ηζηνζε
ιίδα είλαη ζηαηηθή δελ ελλννχκε πσο
ηίπνηα δελ θηλείηαη, αληηζέησο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιιά γξαθηθά, αιιά φηη ην πεξηερφκελν ηεο
είλαη ζπγθεθξηκέλν. Απφ ηελ άιιε νη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνηνχλ βάζεηο δεδνκέλσλ απ‟
φπνπ αληινχλ ηα ζηνηρεία πνπ ζ
έινπλ λα εκθαλίζνπλ. Έηζη ε πξνζζαθαίξεζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα
εχθνιε ππφζεζε.

Ζ θαηαζθεπή
ησλ δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ

κπνξεί λα
είλαη πην πνιχπινθε
ζε ζρέζε κε ηηο

ζηαηηθέο ηζηνζειίδεο,

αιιά γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πνιιέο ηερλνινγίεο.
Οη

πην

ζπλεζηζκέλεο

είλαη

νη

ASP
.
NET
,
JSP
,
ColdFusion
,
Rudy

on

Rails
,
θαη

PHP
. Σ
ν πεξηερφκελν ηεο
ηζηνζειίδαο, απνζεθεχεηαη θαη αληιείηαη δπλακηθά απφ κία ή πεξηζζφηεξεο
βάζεηο δεδνκέλσλ
,
επηηξέπνληαο έηζη

ηελ εγγξαθή θαη ζχλδεζε
ησλ ρξεζηψλ, ηελ επίηεπμε
ειεθηξνληθνχ εκπνξί
ν
π

θαη
παξφκνηεο δηαδηθαζίεο.

Απηφ είλαη θαη ην κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξνπλ έλαληη ησλ ζηαηηθψλ,
δειαδή ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηε ζειίδα.


2.
2
.
2

HTML


Σα αξρηθά
HTML

(

HyperText

Markup

Language
)

ε
ίλαη κηα γιψζζα ζήκαλζεο δειαδή
απνηεινχληαη απφ

ιέμεηο
-
θιεηδηά
,
κέζα ζε

γσληαθέο αγθχιεο

(
φπσο
<html>
)
.
Οη
εηηθέηεο HTML

θαλνληθά έξρνληαη

ζε

δεχγε
, φπσο
<h1>

θαη

<
/ h1>. Σα
HTML

ζηνηρεία απνηεινχλ

ηα δνκηθά
ζηνηρεία

ηνπ ζπλφινπ ησλ ηζηνρψξσλ.

Ο ζθνπφο

ελ
φο

web browser είλαη

λα δηαβάζεηε

έγγξαθα
HTML θαη

λα ηα ζπλζέζεη

ζε

νπηηθφ ή αθνπζηηθφ

ηζηνζειίδεο
.
Σν πξφγξακκα πεξηήγεζεο

δελ
εκθαλίδεη

ηηο εηηθέηεο HTML
,
αιιά ρξεζηκνπνηεί

ηηο εηηθέηεο

γηα λα

εξκελεχζεη ην πεξηερφκελν

ηεο
ζειίδαο.

Δπίζεο, παξέρεη

έλα

κέζν

γηα ηε δεκηνπξγία

δνκεκέλσλ εγγξάθσλ

ππνδειψλνληαο

δνκηθή

ζεκαζηνινγία

γηα ην θείκελν
, φπσο είλαη νη
θεθαιίδεο, νη παξάγξαθνη
,
θαηάινγνη
, ζπλδέζεηο,
θαη
άιια ζηνηρεία.

Δίλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε

scripts

ζε γιψζζεο φπσο

JavaScript

πνπ επεξεάδνπλ

ηε
ζπκπ
εξηθνξά ησλ

HTML

ηζηνζειίδσλ.
Αθφκε φκσο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ απεηθφληζε θάπνηαο
ζειίδαο απφ δηαθνξεηηθνχο browsers εηδηθά φηαλ πεξηιακβάλνληαη θαη εθαξκνγέο Javascript.


Σα πξνεπηιεγκέλεο

ραξαθηεξηζηηθά γηα

θάζε ζηνηρείν

ηεο

HTML

νξίδνληαη

ζην πξφγξακκα

πεξηήγεζεο
,
θαη

ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά κπνξνχλ

λα ηξνπνπνηεζνχλ κε

πξφζζεηε ρξήζε

ηνπ
ζρεδηαζηή

ηζηνζειίδα
CSS
.

Σα θχιια
CSS

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα νξηζκνχ θνηλψλ θαλφλσλ
κνξθνπνίεζεο γηα έλα ζχλνιν ηζηνζειίδσλ ζε εμσηεξηθά αξρεία.


Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε html είλαη ε πξψηε θαη πην δηαδεδνκέλε γιψζζα πεξηγξαθήο
ηεο δνκήο κηαο ηζηνζειίδαο. Παξ‟ φια

απηά
πνιινί είλαη εθείλνη πνπ δεκηνπξγνχλ κηα ηζηνζειίδα
ρσξίο ηελ ζπγγξαθή θψδηθα

γη‟ απηφ θαη

έρεη δεκηνπξγεζεί εηδηθφ ινγηζκη
θφ, πνπ επηηξέπεη ην
δεκηνπξγία κηαο
ζειίδαο
κφλν
νπηηθά, ρσξίο ηε ζπγγξαθή θψδηθα, δίλ
νληαο

φ
κσο ηε δπλαηφηεηα
παξέκβαζεο θαη

ζηνλ θψδηθα.
Έλα ηέηνην πξφγξακκα

είλαη ην

Dreamweaver ηεο Adobe θαη ην
FrontPage ηεο Microsoft.


Σελίδα |
12
2.
2
.
3

PHPΔηθόλα

2.
1
:
PHPΖ ΡΖΡ είλαη κηα
script
ing

γιψζζα
πξνγξακκαηηζκνχ
ζρεδηαζκέλε εηδηθά

γηα
ηελ παξαγσγή
δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ ζην Γηαδίθηπν
.

Ζ
PHP

ελζσκαηψλεηαη κ
έζα ζε κηα HTML
θαη

εθηειείηαη
θάζε θνξά πνπ ζα επηζθ
επηφκαζηε κηα

ζειίδα.
Σα αξρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ
θψδηθα

PHP ζα
πξέπεη λα έρ
νπλ

ηελ θαηάιιειε επέθηαζε
, φπσο *.php, *.php4, *.phtml θ.ά. Όκσο α
θφκε θη φηαλ έλα
αξρείν έρεη ηελ επέθηαζε .php, ζα πξέπεη ν server λα είλαη
θαηάιιεια
ξπζκηζκέλνο
έηζη ψζηε

λα
επεμεξγ
αζηεί ηνλ θψδηθα
. Ο δηαθνκηζηήο Apache, πνπ ρξεζηκν
πνηείηαη ζ
ηα

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
GNU/Linux θαη Microsoft Windows, ππνζηεξίδεη εμ νξηζκνχ ηελ εθηέιεζε
ηνπ
θψδηθα PHP.


Δπίζεο, ε
PHP

βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή. Απηφ ζεκαίλεη πσο νηηδήπνηε θάλεη ν θψδηθαο
ηεο
PHP

ζπκβαίλεη ζην δηαθνκηζηή.


Ζ ΡΖ
Ρ δεκηνπξγήζεθε
απφ έλα θνηηεηή, ηνλ
Rasmus Lerdorf
,

ην 1994
, ν νπνίνο
ρξεζηκνπνίεζε ηελ
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Per
l

γηα λα θηηάμεη έλα απιφ
script
.
Τηνζεηήζεθε θαη
απφ άιια
άηνκα θαη έρεη πεξάζεη απφ ηξεηο

βαζηθέο εθδφζεηο .
Απηή ηε ζηηγκή ν
η πεξηζζφηεξνη

ηζηφηνπνη ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηηο εθδφζεηο 4 θαη 5 ηεο PHP.

΢
ήκαηλε
Personal Home Page
(
πξνζσπηθή αξρηθή ζειίδα ), αιιά

άιιαμε ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε GNU θαη ηψξα ζεκαίλεη
PHP
Hypertext

Preprocessor
( πξνεπεμεξγαζηήο θεηκέλνπ
PHP
)
.


Ζ ΡΖΡ
δηαηίζεληαη ζε

φινπο ηνπο ρξήζηεο ρσξίο ρξέσζε απφ ηελ ζειίδα
www.
php
.net
.Πιενλεθηήκαηα

ηεο

PHPΠνιιέο

γιψζζεο

ππάξρνπλ γηα ηελ δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ:

Perl
,
Microsoft

Active

Server

Pages

(
ASP
) ,
Java

Server

Pages

(
JSP

)

θαη

Allaire

Cold

Fusion
.Ζ

ΡΗΡ

έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα
έλαληη ησλ παξαπάλσ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ,
φπσο :


Τςειή απφδνζε

(κε έλαλ θηελφ
server

κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ εθαηνκκχξηα
ρξήζηεο θαζεκεξηλά)
.


Δπηηπγράλεηαη εχθνιε ζπλεξγαζία κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο
database

servers
.


Δλζσκαησκέλε
ο βηβιηνζήθεο γηα πνιιέο ζπλεζηζκέλεο Web δηαδηθαζίεο

(
δπλακηθή δεκηνπξγία εηθφλσλ, απνζηνιή email, ρεηξηζκφο cookies
).


Υακειφ θφζηνο

(
δηαηίζεληαη
δσξεάλ
)
.
Σελίδα |
13

Δπθνιία κάζεζεο θαη ρξήζεο

(ε ζχληαμή ηεο κνηάδεη κε ηηο γιψζζεο
Java

θαη
C
).


Μεηαθεξζηκφηεηα

(
ν ίδηνο θψδηθαο
δνπιεχεη ρσξίο αιιαγέο θαη ζε άιιν
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα
).


Γηαζεζηκφηεηα ηνπ θψδηθα πξνέιεπζεο

(
κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο
ζηε γιψζζα
).


1.

Γεκηνπξγία Φνξκώλ


Δηθόλα

2.2: Δπηθνηλσλία θπιινκεηξεηή κε
webserver
.Ο ρεηξηζκφο ησλ θνξκψλ κε ηελ γιψζζα
PHP

είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηεξγαζία ζε κηα
δπλακηθή ηνπνζεζία. Πξψηα δεκηνπξγνχκε ηελ θφξκα
HTML
,
θαη έπεηηα κε έλα
PHP

ζελάξην
επεμεξγαδφκαζηε ηα δεδνκέλα ηεο θφξκαο.


Μηα θφξκα
HTML

δεκηνπξγείηαη κε ηελ ρξήζε εηηθεηψλ

form

νη νπνίεο

έρνπλ ηελ εμήο
ζχληαμε:


<
form

action
=”
script
.
php

method
=”
post
”>


</
form
>


Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηηθέηαο είλαη ην
action
,
πνπ ππαγνξεχεη ζε πνηα
ζειίδα ζα ζηαινχλ ηα δεδνκέλα. Σν
method

ραξαθηεξηζηηθφ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν απνζηνιήο ησλ
δεδνκέλσλ ζηε ζειίδα πνπ ζα ρεηξηζηεί ηα απνηειέζκαηα. Οη δχν επηινγέο


get

θαη
postαλαθέξνληαη ζηε κέζνδν
HTTP

(
Hypertext

Transfer

Protocol
)
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
.


Ζ κέζνδνο
get

ζηέιλεη ηα δεδνκέλα πνπ

έρεη ππνβάιιεη ν ρξήζηεο ζηε ζειίδα
-
απνδέθηε σο
κηα ζεηξά δεπγψλ
όνομα
-
ηιμή

πξνζαξκνζκέλα ζηε δηεχζπλζε
URL
.


πρ.
http
://
www
.
example
.
com
/
script
.
php
?
name
=
Sofia
&
age
=25


Έηζη, ε ζειίδα
script
.
php

δέρεηαη ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ
mane

θαη
age
.

Γεληθά ε κέζνδνο
get

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δήηεζε πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη ηα απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο. Ζ
κέζνδνο
post

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ απαηηείηαη απφ ην ρξήζηε ε εθρψξεζε θάπνηα ηηκήο ζηα δηάθνξα
πεδία ηεο θφξκαο.


Σελίδα |
14

Δπίζεο, ππάξρνπλ ηα πιαίζη
α θεηκέλνπ

(
text

fields
)

πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα θαηαρσξεί
δεδνκέλα.


Δηθόλα

2.3
:
Text

fieldΚαζψο θαη ηα πιαίζηα θεηκέλνπ
password

κέζσ ησλ νπνίσλ εθρσξείηαη ν θσδηθφο ηνπ ρξήζηε
ζηε βάζε δεδνκέλσλ, αθνχ πξψηα θσδηθνπνηεζεί θαηάιιεια απφ ηελ ζπλάξηεζε
SH
1() ηεο
PHP
. Ζ
ζπλάξηεζε απηή δεκηνπξγεί κηα θξππηνγξαθεκέλε ζπκβνινζεηξά κήθνπο αθξηβψο 40 ραξαθηήξσλ.

Δηθόλα

2.4

:
Γεκηνπξγία πεδίνπ
Password
.
Σα ξαδηνπιήθηξα (
radio

buttons
) επηηξέπνπλ κηα επηινγή, ε νπνία απνθιείεη ηηο
άιιεο, θαζψο
ε επηινγή ελφο θνπκπηνχ αθπξψλεη νπνηαδήπνηε άιιε επηινγή. Έηζη, έρνπλ ην ίδην φλνκα, αιιά
δηαθνξεηηθέο ηηκέο.


Δηθόλ
α

2.5
:
radio

but
tons
Σα πιαίζηα ειέγρνπ (
checkboxes
) επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ελεξγνπνηήζνπλ φζεο
επηινγέο ζέινπλ απφ κηα ιίζηα επηινγψλ.


Δηθόλ
α

2.6
:
checkboxes
Σελίδα |
15


Σν πηπζζφκελν κελνχ μεθηλάεη κε ηελ εηηθέηα
select
,
θαη κεηά θάζε εηηθέηα
option

δεκηνπξγεί
κηα αθφκε

γξακκή ζηε ιίζηα ησλ επηινγψλ.


<select><option value="walther
">
Wal
ther</option><option value="
henderson
">Henderson</option><option value="
smith
">Smith</option>


</select>Δηθόλα

2.7
:
Πηπζζόκελν κελνύ
Μηα πεξηνρή θεηκέλνπ (
tex
ta
rea
)
δηαθέξεη απφ ην πιαίζην θεηκέλνπ

(
text
)
, γηαηί παξνπζηάδεηαη
σο πιαίζην θαη φρη σο κηα γξακκή. Δπηηξέπνπλ ηελ πιεθηξνιφγεζε πνιιψλ πιεξνθνξηψλ θαη είλαη
ρξήζηκεο γηα ζρφιηα ηνπ ρξήζηε.


<p><b>Comments:</b>

<textarea name=”comments”
rows
=”10”
cols
=”50”
>

</
textarea
>

</
p
>

Δηθόλα

2.8
:
Textarea

Σα θνπκπηά ππνβνιήο εθηεινχλ ελέξγεηεο φηαλ παηηνχληαη. Οη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ηνπο
είλαη

Submit

ή

Reset
”.
Μπνξνχκε φκσο λα ηνπο νξίζνπκε θαη
άιιεο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο ζε
θψδηθα.


Δηθόλα
2.
9
: Γεκηνπξγία
buttons

ζε θόξκεο


2.

Δπηθύξσζε δεδνκέλσλ θόξκαο


Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ειέγρνπκε ηα δεδνκέλα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζε κηα θφξκα γηα
ιφγνπο αζθάιεηαο θαη δηαρείξηζεο ζθαικάησλ. Κάζε ζρεδηαζηήο κηαο ηζηνζειίδαο είλαη ππεχζπλνο
γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγίαο θάζε θφξκαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζε έλα ηζηνρψξν. Γηα ηελ ε
πηθχξσζε ησλ
δεδνκέλσλ κηαο θφξκαο απαηηείηαη ε ρξήζε ζπλζεθψλ, ζπλαξηήζεσλ, ηειεζηψλ, θαη παξαζηάζεσλ.
Μία ζπλάξηεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο είλαη ε
isset
(),
πνπ ειέγρεη αλ έρεη δνζεί ηηκή ζε κία
κεηαβιεηή. Έλα πξφβιεκα ηεο ζπλάξηεζεο
isset
()
είλαη φη
η δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη αλ κηα
ζπκβνινζεηξά είλαη θελή ή φρη. Γηα λα ειέγμνπκε, ινηπφλ, αλ ν ρξήζηεο έρεη δψζεη ηηκή ζε έλα πεδίν
θεηκέλνπ, ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζπλάξηεζε
empty
(), ε νπνία ειέγρεη αλ κηα κεηαβιεηή έρεη
κενή

(
empty
)
ηηκή.
Σελίδα |
16

Καηά ηελ επηθχξσζε
κηαο θφξκαο πξψηα ειέγρνπκε αλ ν ρξήζηεο θαηαρσξήζεη ή επηιέμεη
θάπνην ζηνηρείν,
αλ ππάξρεη θάπνηα ιίζηα ηηκψλ.
Έπεηηα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε φηη ηα
ππνβαιιφκελα δεδνκέλα έρνπλ ηνλ θαηάιιειν ηχπν, ηελ ζσζηή κνξθή, ή είλαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε
απνδεθηή
ηηκή.


3.

Δλζσκάησζε ΡΗΡ ζηελ HTMLΔηθόλα
2.10
: Δλζσκάησζε
PHP

ζηελ
HTMLΣν

ζψκα


ηεο
HTML

θαζνξίδεηαη απφ ηελ εηηθέηα
body
.
H

PHP
, φπσο είπακε,

ελζσκαη
ψλεηαη ζηελ

HTML
, δειαδή
αλακηγλχνπκε θψδηθα
PHP

θαη
HTML

κέζα ζην ίδην αξρείν.
Γηα λα
πξνζζέζνπκε ηνλ θψδηθα
PHP

πξέπεη λα ηνλ γξάςνπκε

αλάκεζα ζ
ηηο

εηηθέηεο
PHP
:

<?
php


?>

Ό,ηη βξίζθεηαη κέζα ζηηο εηηθέηεο απηέο ν δηαθνκηζηή ην ζεσξεί θψδηθαο
PHP
.
Αιιηψο, αλ βξίζθεηαη
δειαδή έμσ απφ ηηο εηηθέηεο ζεσξείηαη σο θψδηθαο
HTML
.

Γηα λα ζηείιεη ε
PHP

ηα δεδνκέλα ζην
θπιινκεηξεηή ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπλαξηήζεηο
echo
()
θαη
print
()
.


4.

Πίλαθεο


Μέζα ζε έλα πίλαθα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζνπκε πνιιέο μερσξη
ζηέο
πιεξνθνξίεο. ΢αλ απνηέιεζκα πξνθχπηεη κηα ιίζηα ηηκψλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη
ζπκβνινζεηξά, αξηζκφο, ή έλαο άιινο πίλαθαο. Ζ
PHP

ππνζηεξίδεη δχν είδε πηλάθσλ:
απιθμοδεικηών
,
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αξηζκνχο σο θιεηδηά θαη
ζςνειπμικούρ
, πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ σο θιεηδηά
ζπκβνινζεηξέο.


Γηα λα αλαθεξζνχκε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ελφο πίλαθα γξάθνπκε πξψηα ην φλνκα ηνπ
πίλαθα θαη έπεηηα ην θιεηδί κέζα ζε αγθχιεο:


echo $authors[0];


echo

$
books
[„
BK
‟];

Ζ εθηχπσζε ελφο πίλαθα είλαη πην δχζθνιε ζε
ζρέζε κε εθείλε ησλ ζπκβνινζεηξψλ ιφγσ ηεο
δηαθνξεηηθήο ζχληαμεο. Αλ ζέινπκε λα εθηππψζνπκε έλα κεκνλσκέλν ζηνηρείν γξάθνπκε:


echo

“Ο ζπγγξαθέαο απηνύ ηνπ βηβιίνπ είλαη ν $
author
[0]”;

Αλ φκσο ζέινπκε λα εθηππψζνπκε έλα πίλαθαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπκβνινζεηξ
έο σο θιεηδηά, πξέπεη
λα θιείζνπκε ζε άγθηζηξα ην φλνκα ηνπ πίλαθα.
Σελίδα |
17


echo

“Ο ζπγγξαθέαο απηνύ ηνπ βηβιίνπ είλαη ν {$
author
[„
AT
‟]}”;Τπεξθαζνιηθνί ΠίλαθεοΤπεξθαζνιηθέο
κεηαβιεηέο
νλνκάδνληαη
νη έηπκνη πίλαθεο πνπ δηαζέηεη ε
PHP
:
$_
GET
,
$_
POST
, $_
REQUEST
, $_
SERVER
, $_
ENV
, $_
SESSION

θαη

$_
COOKIE
.


΢ηε κεηαβιεηή
$_
GET
,
απνζεθεχνληαη νη
ηηκέο πνπ
κέζσ ηεο κεζφδνπ
get

κεηαβηβάδνληαη ζε
έλα
άιιν
ζελάξην
ηεο
PHP
.
΢ηε κεηαβιεηή
$_
POST

απνζεθεχνληαη

ηα δεδνκέλα πνπ
ε κέζνδνο
post

κεηαβηβάδ
εη

ζε έλα ζελάξην
PHP

απφ κηα θφξκα
HTML
.

Οη

δχν απηέο κεηαβιεηέο, καδί κε ηελ
$_
COOKIE

απνηεινχλ
ππνζχλνια ηεο κεηαβιεηήο
$_
REQUEST
.
΢ηελ κεηαβιεηή
$_
SESSION

απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα κηαο πεξηφδνπ εξγαζίαο. Με ηελ κεηαβιεηή

$_
COOKIE

κπνξνχκε λα
αλαθηήζνπκ
ε

ηε
λ ηηκή

ελφο κπηζθφηνπ. Σέινο,

ζηηο κεηαβιεηέο
$_
SERVER

θαη

$_
ENV

απνζεθεχνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ δηαθνκηζηή.

5.

Υξήζε
cookies


Μέζσ ησλ κπηζθφησλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαθνκηζηή ηεο

απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ
ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε.
Έηζη

κηα ηνπνζεζία κπνξεί λα ζπκάηαη
ηνλ ρξήζηε πνπ ηελ
ε
πηζθέπηεηαη. Πνιινί
ρξήζηεο λνκίδνπλ

πσο

κέζσ η
ελ ρξήζε

κπηζθφησλ
ν

δηαθνκηζηή
ζα κπνξεί
λα
έρεη πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία
.
Αιιά, κέζα

ζε έλα κπηζθφην απνζεθεχνληαη κφλνλ νη
πιεξνθνξίεο
ηη νπνί
εο

δίλεη ν ρξήζηεο.


Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ η
α κπηζθφηα λα ζηέιλνληαη απφ ην δηαθνκηζηή ζηνλ πειάηε πξηλ απφ
νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία.
Γη‟ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ν

θπιινκεηξεηή
ο

γηα ηελ
εξγαζία πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη

φηαλ δέρεηαη έλα κπηζθφην.

Έηζη
,

ν θπιινκεηξε
ηήο
αθφηνπ ιάβεη
έλα κπηζθφην απφ ηελ
PHP

ζα ελεκεξψλεη πξψηα γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη απηφ.


H

ζπλάξηεζε κέζσ ηεο νπνίαο ζηέιλνληαη ηα κπηζθφηα νλνκάδεηαη

setcookie
()
.
Ζ ζπλάξηεζε
απηή είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο ζπλαξηήζεηο ηεο
PH
P

πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα
ζε δηαθνξεηηθνχο θπιινκεηξεηέο.πρ
.
setcookie(
όλνκα
,
ηηκή
)
;setcookie(„user_name‟, „sof‟);


Μέζσ ηεο ππεξθα
ζ
νιηθήο κεηαβιεηήο $_
COOKIE

γίλεηαη ε αλάθηεζε ηνπ κπηζθφηνπ:

$_
COOKIE
[„
user
_
name
‟]


Δπίζεο, ε ζπλάξηεζε
setcookie
()
δέρεηαη κέρξη πέληε επηπιένλ παξακέηξνπο:

setcookie
(όλνκα, ηηκή, ιήμε, δηαδξνκή, ππνινγηζηήο_ππεξεζίαο, αζθάιεηα, απνθιεηζηηθά_
http
);


Σν φξηζκα ιήμε
ο

θαζνξίδεη ηε
δηάξθεηα

δσήο ηνπ κπηζθφηνπ ζε δεπηεξφιεπηα απφ ηελ επνρή ηνπ
Unix
.


πρ
.
setcookie
(
όλνκα
,
ηηκή
,
time
()+1800);


Ζ παξαπάλσ γξακκή θψδηθά θαζνξίδεη ην ρξφλν ιήμεο ηνπ κπηζθφηνπ ζε 30 ιεπηά.6.

Υξήζε πεξηόδσλ εξγαζίαο
Μηα άιιε κέζνδνο γηα ηελ δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε πνιιέο ζειίδεο είλαη νη πεξίνδνη
εξγαζίαο. Με ηελ ρξήζε πεξηφδσλ εξγαζίαο ηα δεδνκέλα δελ απνζεθεχνληαη ζην θπιινκεηξεηή, αιιά
ζην δηαθνκηζηή. Μέζσ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πεξηφδνπ εξγαζίαο κπνξνχκε λα εληνπίζν
πκε ηαΣελίδα |
18
δεδνκέλα εγγξαθήο ελφο ρξήζηε. Σν αλαγλσξηζηηθφ απηφ απνζεθεχεηαη ζην θπιινκεηξεηή ηνπ
ρξήζηε κέζσ ελφο κπηζθφηνπ, αιιά ηα επαίζζεηα δεδνκέλα παξακέλνπλ πάληα ζην δηαθνκηζηή.


Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ζειίδα ηηο πεξηφδνπο εξγαζίαο πξέπεη λα θαιέζε
η ηελ ζπλάξηεζε
session
_
start
()

ε νπνία πιεξνθνξεί ηελ
PHP

ψζηε λα μεθηλήζεη κηα λέα πεξίνδν εξγαζίαο ή λα
πξνζπειάζεη κηα ππάξρνπζα. Όηαλ ε ζπλάξηεζε απηή θαιείηαη γηα πξψηε θνξά πξνζπαζεί λα ζηείιεη
έλα κπηζθφην ζην θπιινκεηξεηή κε φλνκα
PHPSESSID

(
ην
φλνκα ηεο πεξηφδνπ εξγαζίαο) γη‟ απηφ
θαη πξέπεη λα θαιείηαη πξηλ απφ ηελ απνζηνιή νπνηνλδήπνηε δεδνκέλσλ.


΢
χληαμε κεηξψνπ:


$_
SESSION
[„
θιεηδί
‟] =
ηηκή
;


$_
SESSION[„name‟] = „Sofia‟;


$_
SESSION
[„
id
‟] = 10;Γ
ηαγξαθή κη
αο πεξηφδνπ εξγαζίαο
:


unset
($_
SESSION
[„
κεηαβιεηή‟];Γ
ηαγξαθή φισλ κεηαβ
ιεηψλ ησλ πεξηφδσλ εξγαζίαο
:$_
SESSION

=
array
();Α
θαίξεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο πεξηφδνπ εξγαζίαο απφ ην δηαθνκ
ηζηή
:


session
_
destroy
();Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα απφ απηέο ηηο κεζφδνπο ε ζειίδα πξέπεη λα μεθηλάεη κε ηελ
θιήζε ηεο
session
_
start
().


Πεξίνδνη εξγαζίαο έλαληη κπηζθόησλ


Οη πεξίνδνη εξγαζίαο είλαη πην αζθαιεί
ο, γηαηί νη
πιεξνθνξίεο παξακέλνπλ απνζεθεπκέλεο
ζην δηαθνκηζηή.


Με
ηε ρξήζε πεξηφδσλ εξγαζίαο κπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε

πεξηζζφηεξα δεδνκέλα.


Οη
ρξήζηεο
ζπλεζίδνπλ λα
απε
λεξγνπνηνχλ ηα
cookies
.
Οη πεξίνδνη εξγαζίαο
φκσο κπνξνχλ
λα ιεηηνπξγήζνπλ

θαη ρσξίο ηα
cookies
.7.

΢πκπεξίιεςε πνιιώλ αξρείσλ


Ζ
PHP

ρξεζηκνπνηψληαο

εμσηεξηθά αξρεία,
δηαηξεί ηα ζελάξηα ηεο ηνπνζεζίεο
ζε δηαθξη
ηά
ηκήκαηα. Έηζη ν θψδηθαο Ζ
TML

απνζπάηαη

απφ ηνλ θψδηθα
PHP
,
ή αθφκε θαη θνκκάηηα ηνπ θψδηθα
PHP

απνζπνχληαη έλα ζελάξην
.

Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ αξρείσλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ παξαθάησ
ζπλαξηήζεσλ:
include
(),
include
_
once
(),
require
(),
require
_
once
()
.


Πρ
.

include_once(„filename.php‟);


require(„path/to/filename.html‟);Γηα λα αλαθεξζνχκε ζην αξρείν ζπκπεξίιεςεο κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε είηε απφιπηε,
είηε ζρεηηθή δηαδξνκή.

Ζ απφιπηε δηαδξνκή θαζνξίδεη ηε ζέζε ηνπ αξρείνπ μεθηλψληαο απφ ην βαζηθφ
θαηάινγν ηνπ ππνιν
γηζηή.


πρ
.
include(„C:/php/includes/file.php‟);Ζ ζρεηηθή δηαδξνκή μεθηλάεη απφ ηε ζέζε ηνπ γεληθνχ αξρεί
νπ, δειαδή απηφ πνπ
θαιεί

ην
εμσηεξηθφ. Γηα λα αλεβνχκε θαηά έλα θάθειν ζηε ηεξαξρία, ρξεζηκνπνηνχκε δχν ηειείεο (..). Γηα λα
κεηαθεξζνχκε κέζα ζε έλα θάθειν, ρξεζηκνπνηνχκε ην φλνκα ηνπ
θαθέινπ πνπ αθνινπζεί

απφ κηα
θάζεην.

Γηα παξάδεηγκα, αλ ην ζελάξην β
ξίζθεηαη ζην θάθειν
www
/
file
1
θαη
ζέινπκε

λα
ζπκπεξηιάβνπκε έλα αξρείν πνπ βξίζθεηαη ζην θάθειν
www
/
file
2,
γξάθνπκε:

Σελίδα |
19

include
(„../
flie
2/
example
.
php
‟);Οη ζπλαξηήζεηο
include
()
θαη
require
()
δηαθέξνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο κφλν φηαλ
απνηπγράλνπλ
. Αλ κηα ζπλάξηεζε
include
()
δελ επηηχρεη,

ην ζελάξην ζα εμαθνινπζήζεη λα εθηειείηε
θαλνληθά θαη απιά

ζην θπιινκεηξεηή ζα εκ
θαληζηεί κηα πξνεηδνπνίεζε.
Αλ απνηχρεη ε
require
(),
ην
ζελάξην ζα δηαθνπεί εκθαλίδνληαο έλα κήλπκα ζθάικαηνο
.


Δπίζεο,
φηαλ γξάθνπκε

θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ
*_
once
()
,
ηφηε

ην εμσηεξηθφ αξρείν
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θψδηθα κφλν κία θνξά.πρ
.
require_once(„filename.php‟);include_once(„filename.php‟);8.

Πξνζσξηλή

απνζήθεπζε

εμόδνπ


Με ηελ ρξήζε ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο εμφδνπ φηη ηππψλεηαη ζε έλα ζελάξην ηεο
PHP

ή
ζηνλ θψδηθα
HTML

δελ ζηέιλεηαη απεπζείαο ζηνλ θπιινκεηξεηή
,
αιιά
απνζεθεχεηαη ζε κία
πξνζσξηλή κλήκε.
Έηζη νη ζπλαξηήζεηο
echo
()
θαη
print
()
ζηέιλνπλ ηα δεδνκέλα ζηελ πξνζσξηλή
κλήκε θαη φρη ζην θπιινκεηξεηή.


Γηα λα μεθηλήζνπκε ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζπλάξηεζε
ob
_
start
().

΢ην ηέινο ηνπ ζελαξίνπ, θαινχκε ηελ ζπλάξηεζε
ob
_
end
_
flush
()
γηα λα ζηείινπκε ζην θπιινκεηξεηή
ηα δεδ
νκέλα.

Γηα λα
δηαγξάςνπκε ηα δεδνκέλα απηά
θαινχκε

ηελ ζπλάξηεζε
ob
_
end
_
clean
()
ρσξίο
λα ηα ζηείινπκε ζην θπιινκεηξεηή.


2.2.
4

΢ρεδίαζε Βάζεσλ δεδνκέλσλ


Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ ζρεδίαζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πξέπεη πξψηα λα θαζνξίζνπκε ηε
δνκή ηεο.

Ζ ζρεδίαζε

κηαο βάζεο δεδνκέλσλ

είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη
ηελ
επηηπρεκέλε

καθξνπξφζεζκε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο
ηελ

κανονικοποίηζη

ησλ δεδνκέλσλ

εμαιείθνληαη νη πιενλαζκνί θαη άιια πξνβιήκαηα
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ

ηελ αθεξαηφηεηα
ηεο βάζεο δ
εδνκέλσλ.


1.

Καλνληθνπνίεζε


Καλνληθνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία νξγάλσζεο κηαο βάζε δεδνκέλσλ.

Ο εξεπλεηήο

E
.
F
.
Codd

αλαθάιπςε
ηε
λ

ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ

(
κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ νξγ
αλσκέλσλ κε
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν). Δπίζεο,
δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά
απφ
θαλφλ
εο
, ηηο
κανονικέ μοπθέρ

(
normal

forms
),
πνπ
ζπληεινχλ ζηελ

νξγ
άλσζε ησλ δεδνκέλσλ
.


Πξηλ αξρίζνπκε ηελ θαλνληθνπνίεζε πξέπεη πξψηα λα νξίζνπκε ηνλ

ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο.
Ζ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πξνζπέιαζεο ησλ δεδνκέλσλ θαζνξίδεη ηε κνληεινπνίεζε. ΢ηε
ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα ζα πξέπεη νη ρξήζηεο λα εγγξάθνληαη θαη έπεηηα λα ζπλδένληαη κε ην
email

θαη ην θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπο. Έπεηηα ζα πξνζζέηνπλ φπνη
ν βηβιίν επηζπκνχλ ζην θαιάζη αγνξψλ
ηνπο, ή ζηε ιίζηα κε ηα αγαπεκέλα ηνπο βηβιία. Δπίζεο, ν δηαρεηξηζηήο ζα πξνζζέηεη ηα βηβιία ζε έλα
πίλαθα κε ηα αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά απφ φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα. Γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ
forum

είλαη αλαγθα
ία ε χπαξμε ελφο πίλαθα ν νπνίνο ζα απνζεθεχεη ηα κελχκαηα ησλ
ρξεζηψλ.


Μηα
θαι
ή

κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
ζα

απνζεθεχνληαη ζ
ηε
βάζε
δεδνκέλσλ είλαη
ν πξνζδηνξηζκφο
ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζα ππνβάιινληαη θαη
ησλ

δεδνκέλα
πνπ
ζα
πεξηιακβ
άλνληαη ζηηο απαληήζεηο

ησλ εξσηεκάησλ απηψλ
.Σελίδα |
20
2.

Κιεηδηά


Σα θιεηδηά παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε κία θαλνληθνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ, γηαηί κέζσ
απηψλ γίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ πηλάθσλ. Τπάξρνπλ δχν είδε θιεηδηψλ: ην
ππωηεύων

θιεηδί (
primary

key
) θαη ην
ξένο

θιεηδί (
foreign

key
).


Πξσηεχσλ θιεηδί
είλαη έλα πεδίν ή ζπλδπαζκφο πεδίσλ πνπ ραξαθηεξίδεη κνλαδηθά κηα
εγγξαθή.

Πξσηεχσλ θιεηδί πξέπεη λα έρεη πάληα ηηκή (λα κελ είλαη δειαδή
NULL
), ε ηηκή ηνπ λα κελ
αιιάδεη πνηέ θαη λα είλαη κνλαδηθή γηα θάζε εγγξαθή η
νπ πίλαθα. Σν θαιχηεξν παξάδεηγκα
πξσηεχνληνο θιεηδηνχ είλαη ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ). ΢πρλά πξέπεη λα δεκηνπξγνχκε
έλα πξσηεχσλ θιεηδί, επεηδή θαλέλα απφ ηα ππάξρνληα πεδία δελ είλαη θαηάιιειν.
H

MySQL

επηηξέπεη κφλν έλα πξσηεχσλ θιεηδί αλά πίλ
αθα. ΢ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, πξέπεη λα είλαη αθέξαηνο
αξηζκφο ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε απφδνζε.


Σν μέλν θιεηδί
είλαη έλα πεδίν πνπ έρεη ην ίδην ζχλνιν ηηκψλ κε ην πξσηεχνλ θιεηδί ελφο
άιινπ
πίλαθα. Γηα λα κπνξνχλ δχν πίλαθεο λα ζπλδένληαη, πξέπεη ην πξσηε
χσλ θιεηδί ηνπ ελφο λα
ζπλδέεηαη κε ην μέλν θιεηδί ηνπ άιινπ.


3.

΢ρέζεηο


΢ηηο
Στεζιακές

βάζεηο δεδνκέλσλ

ηα
δχν πίλαθεο
ζπλδένληαη
κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ θνηλψλ
πεδίσλ πνπ δηαζέηνπλ. Οη ζρέζεηο ησλ πηλάθσλ ρσξίδνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο:


Ακθηκνλνζήκαληε ή έλα

πξνο έλα.


Μνλνζήκαληε ή έλα πξνο πνιιά.


Πνιπζήκαληε ή πνιιά πξνο πνιιά.


΢ε κία ακθηκνλνζήκαληε ζρέζε, έλα κνλαδηθφ ζηνηρείν ηνπ Πίλαθα Α αληηζηνηρεί ζε έλα
κνλαδηθφ ζηνηρείν ηνπ πίλαθα Β. Γηα παξάδεηγκα, θάζε ρξήζηεο έρεη έλα κνλαδηθφ θσδηθφ θαη θάζε
θσδ
ηθφο αληηζηνηρεί ζε έλαλ κφλν ρξήζηε.


΢ε κηα κνλνζήκαληε ζρέζε, έλα ζηνηρείν ηνπ Πίλαθα Α κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε πνιιά
ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Β. Γηα παξάδεηγκα, έλαο βηβιίν κπνξεί λα έρεη έλαλ εθδφηε θαη έλαο εθδφηεο
κπνξεί λα έρεη πνιιά βηβιία.


΢ε κηα πν
ιπζήκαληε ζρέζε, πνιιά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα Α αληηζηνηρνχλ ζε πνιιά ζηνηρεία
ηνπ πίλαθα Β. Γηα παξάδεηγκα, έλα βηβιίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη ζε δηάθνξα θαιάζηα αγνξψλ θαη θάζε
θαιάζη αγνξάο κπνξεί λα έρεη πνιιά βηβιία. Γηα ιφγνπο πιενλαζκνχ ησλ δεδνκέλσλ θαη
είλαη
πξνηηκφηεξν λα απνθεχγνπκε ηηο πνιπζήκαληεο ζρέζεηο θαη λα ηηο δηαηξνχκε ζε δχν κνλνζήκαληεο
ρξεζηκνπνηψληαο
ενδιάμεζοςρ πίνακερ
.


4.

Πξώηε Καλνληθή Μνξθή (1
FN
)


Γηα λα ζπκθσλεί ε βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ Πξψηε Καλνληθή Μ
νξθή θ
άζε ζηήιε
ελφο πίλαθα
ζα
πξέπεη λα πεξηέρεη κφλν κία ηηκή.

Δπίζεο, θ
αλέλαο

πίλαθαο δελ κπνξεί λα πεξηέρεη
επαλαιακβαλφκελεο νκάδεο ζρεηηθψλ κεηαμχ ηνπο δεδνκέλσλ.

Έλαο πίλαθαο κε έλα πεδίν γηα
νιφθιεξε ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ελφο αηφκνπ δελ ζπκθσλεί κε ηελ πξψηε θαλνληθή κνξθή,

επεηδή κηα ζηήιε ηνπ πεξηέρεη πνιιέο ηηκέο. Δπίζεο, έλαο πίλαθαο βηβιίσλ κε πνιιέο ζηήιεο γηα ηνπο
ζπγγξαθείο δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηελ πξψηε θαλνληθή κνξθή, επεηδή πεξηέρεη επαλαιακβαλφκελεο
ζηήιεο κε ίδηεο πιεξνθνξίεο. Έηζη απηέο ζα πξέπεη λα κεηαηξαπνχ
λ ζε μερσξηζηφ πίλαθα.5.

Γεύηεξε Καλνληθή Μνξθή (2
NF
)


Γηα λα είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηε Γεχηεξε Καλνληθή Μνξθή, πξέπεη λα είλαη ήδε ζηελ
πξψηε.
Έπεηηα ζα πξέπεη

θάζε ζηήιε ηνπ πίλαθα λα εμαξηάηαη απφ ην πξσηεχσλ θιεηδί. Γηα
παξάδεηγκα, ζηνλ πίλαθα ησλ βηβιίσλ ν έλαο ζπγγξαθέαο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη πνιιέο θνξέο. Γηα
λα ηζρχεη ν θαλφλαο
2
NF

ε ιχζε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο μερσξηζηνχ πίλαθα ζπγγξαθέσλ πνπ ζαΣελίδα |
21
αλαζέηε
η έλα πξσηεχσλ θιεηδί ζε θάζε ζπγγξαθέα. Γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ δχν πηλάθσλ ην πξσηεχσλ
θιεηδί ηνπ θάζε ζπγγξαθέα ζα γίλεηαη μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα ησλ βηβιίσλ.Δηθόλα
2.11
: Γηακόξθσζε Πηλάθσλ κε βάζε ηνλ θαλόλα
2
NF6.

Σξίηε Καλνληθή
Μνξθή (3
NF
)


Απηφ ην πςειφηεξν επίπεδν θαλνληθνπνίεζεο πνιιέο θνξέο δελ είλαη απαξαίηεην, γηαηί ε
βάζε δεδνκέλσλ ράλεη ηελ απιφηεηά ηεο. Γηα

λα είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ
ζηελ Σξίηε Καλνληθή
Μνξθή
πξέπεη λα

είλαη ήδε ζηε Γεχηεξε Καλνληθή Μνξθή θαη φιεο νη ζη
ήιεο πνπ δελ
είλαη θιεηδηά
λα
είλαη
αλεμάξηεηεο

ε κηα απφ ηελ άιιε
.
Γειαδή, φηαλ

αιιάδν
πκε

ηελ ηηκή κηαο ζηήιεο
λα κε
ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε
θαη ηελ ηηκή κηαο άιιεο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ν πίλαθαο ησλ ρξεζηψλ,
ζηνλ νπνίν έρνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ εμαξ
ηψληαη κεηαμχ ηνπο, φπσο ηελ Πφιε, ηελ Γηεχζπλζε,
ηνλ Σ.Κ. Απηέο νη ηηκέο είλαη απαξαίηεηεο ε κηα γηα ηελ άιιε, αιιά φρη γηα ηνλ ρξήζηε πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ εγγξαθή. Γηα λα ηζρχζεη ν θαλφλαο 3
NF

πξέπεη απηέο νη πιεξνθνξίεο λα
εθρσξεζνχλ ζε δηαθνξεηηθφ πίλα
θα.

2.2.
5

Καλνληθέο Παξαζηάζεηο ζπκβαηέο κε
Perl


Οη θαλνληθέο παξαζηάζεηο
ζεσξείηαη σο έλα εμειηγκέλν ζχζηεκα ηαπηνπνίεζεο κνηίβσλ ην
νπνίν
είλαη δηαζέζηκν ζηηο πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ
.
Υξεζηκνπνηψληαο
ελζσκαησκέλεο ζπλαξηήζεηο ηεο
PHP

γξάθνπκε
πξψηα
ην κνηίβν θαη έπεηηα ην εθαξκφδνπκε ζε κηα
ζπκβνινζεηξά.

Ζ

πην ζεκαληηθή απφ ηηο
ζπλαξηήζεηο απηέο

είλαη ε
preg
_
match
().
Ζ ζπγθεθξηκέλε
ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ηηκή 0 ή 1,
δειψλνληαο έηζη

αλ ην κνηίβν ηαηξ
ηάδεη κε ηε ζπκβνινζεηξά ή φρη.


preg
_
match

(
κνηίβν, ππνθείκελν);
Ζ ζπλάξηεζε
preg
_
match
() ζα ζηακαη
άεη

φηαλ εληνπί
δ
εη ηελ πξψηε ζπκβνινζεηξά πνπ
ηαηξηάδεη κε ην
ζπγθεθξηκέλν
κνηίβν

πνπ δειψλνπκε
. Γηα λα βξνχκε φιεο ηηο ζπκβνινζεηξέο πνπ
ηαηξηάδνπλ, ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζπλάξηεζε
preg
_
mat
ch
_
all
().


Δπεηδή

ην κνηίβν
πξφθεηηαη γηα ζπκβνινζεηξά φηαλ ην κεηαβηβάδνπκε
ζηε ζπλάξηεζε
preg
_
match
(), πξέπεη λα ην θιί
λνπκε ζε εηζαγσγηθά.
Έπεηηα
ην κνηίβν

πξέπεη λα πεξηθιείεηαη
κέζα
ζε
νξηνζέηεο. Οξηνζέηεο κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε ραξαθηήξαο εθηφο απφ ζπκβνινζεηξά θαη
αλάπνδε
θάζεην
. Ο ίδηνο νξηνζέηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ κνηίβνπ.


πρ
. if (preg_match

(„/a‟, „cat‟)) {


Αλ ην κνηίβν πεξηέρεη θάζεην
ηφηε ζαλ νξηνζέηε ρξεζηκνπνηνχκε ην ραξαθηήξα δηαθπγήο (|).


Μεηαραξαθηήξεο

ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ΢

΢ΗΜΑ΢ΙΑ

\

Υαξαθηήξαο Γηαθπγήο
=
^

Αξρή ΢πκβνινζεηξάο
=
A
=
Σέινο ΢πκβνινζεηξάο
=
.
=
Οπνηνζδήπνηε ραξαθηήξαο εθηφο απφ ηελ αιιαγή γξακκήο
=Σελίδα |
22
|

Δλαιιαθηηθφ (ή)

[

Αξρή θιάζεο

]

Σέινο θιάζεο

(

Αξρή ππνκνηίβνπ

)

Σέινο ππνκνηίβνπ

{

Αξρή πνζνδείθηε

}

Σέινο πνζνδείθηε


Πίλαθαο

2
.1:
ΜεηαραξαθηήξεοΓχν κεηαραξαθηήξεο, ε αηρκή(^) θαη ην δνιάξην($), θαζνξίδνπλ ηε ζέζε ηεο ζπκβνινζεηξάο
έηζη ψζηε λα ππάξρεη ηαχηηζε λε ην κνηίβν
. Γηα παξάδεηγκα, ην κνηίβν

^
a

ηαηξηάδεη κε νπνηαδήπνηε
ζπκβνινζεηξά αξρίδεη απφ α, ελψ ην κνηίβν
a
$
ηαηξηάδεη κε νπνηαδήπνηε ζπκβνινζεηξά ηειεηψλεη ζε
α.

Οη πνζνδέηθηεο δειψλνπκε
ηνλ αξηζκφ ησλ ραξαθηήξσλ πνπ κπνξεί λα έρεη κηα ζπκβνινζεηξά.


Πνζνδείθηεο

ΥΑΡΑΚΣΗΡΔ΢

ΔΜΦΑΝΙ΢ΔΙ΢

?

0
ή 1
=
G
=
0 ή πεξηζζφηεξεο
=
+

1 ή πεξηζζφηεξεο
=
{

=
Αθξηβψο

εκθαλίζεηο
=
筸Ⱐ{}
=
Μεηαμχ

θαη
y
=
筸ⱽ
=
Σνπιάρηζηνλ
x
=
εκθαλίζεηο
=
=
Πίλαθαο

2
.2:
ΠνζνδείθηεοΓηα ηελ απινπνίεζε ησλ αλαθνξψλ, ρξεζηκνπνηνχκε θιάζεηο ραξαθηήξσλ.
Οη θ
ιάζεηο
δεκηνπξγ
νχληαη φηαλ

ηνπνζεηψληαο ραξαθηήξεο κέζα ζε αγθχιεο. Γηα παξάδεηγκα, ε θιάζε [
a
-
z
]

ζεκαίλεη φια ηα πεδά γξάκκαηα θαη ε θιάζε [
A
-
Z
]

φια ηα θεθαιαία. Ζ
θιάζε

[
A
-
Za
-
z
]

ζεκαίλεη
νπνηνδήπνηε γξάκκα, θαη ε θιάζε [0
-
9] νπνηνδήπνηε ςεθίν.

Δπίζεο, ε
αηρκή ζηελ αξρή ηεο θιάζεο
ιεηηνπξγεί σο ηειεζηήο άξλεζεο.


Μεηαραξαθηήξεο

ΚΛΑ΢Η

΢ΤΝΣΟΜΔΤ΢Η

΢ΗΜΑ΢ΙΑ

[0
-
9]

\
d

Οπνηνδήπνηε ςεθίν
=
x
\
f
\
r
\
t
\
n
\
v]

\
s

Οπνηνδήπνηε ραξαθηήξαο
=
x
^
J

J

J

z
=
\
w

Οπνηνδήπνηε ραξαθηήξαο ιέμεο
=
x
^
0
-
9]

\
D

Όρη ςεθίν
=
x
^
\
f
\
r
\
t
\
n
\
v]

\
S

Με
=
θελφο ρψξνο
=
x
^
A
-
Za
-
z0
-
9_
]

\
W

Όρη ραξαθηήξαο ιέμεο
=
=
Πίλαθαο

2
.3:
Μεηαραξαθηήξεο


2.2.
6

Γνκή

Σνπνζεζίαο


΢ε κηα ηνπνζεζίαο Ηζηνχ, φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε πνιιά αξρεία, ε ζπλνιηθή ηεο δνκή απνθηά
κεγάιε ζεκαζία. Γηα ην ιφγν απηφ φηαλ δηακνξθψλνπκε κηα
ηζηνζειίδα πξέπεη λα ηηο παξέρνπκε
επθνιία ζηελ πινήγεζε θαη ζηελ ζπληήξεζή ηεο, αιιά πάλσ απ‟ φια αζθάιεηά ηεο. Ζ

ρξήζε
εμσηεξηθψλ
αξρείσλ ζηνπο
θψδηθ
ε
ο
ηηο
PHP
,
CSS
,
JavaScript
,
θαη

HTML

δηεπθνιχλνπλ
ηε
ζπληήξεζε ηεο ηνπνζεζίαο, αθνχ ν θψδηθαο
πξνο επεμε
ξγαζία
βξίζθεηαη
πάληα
ζε κηα θεληξηθή ζέζε.Σελίδα |
23
΢πλήζσο, δεκηνπξγνχκε έλαλ θαηάινγν
includes

ζηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη
ηα αξρεία, μερσξηζηά απφ
ηα βαζηθά ζελάξηα.


Σέινο, κπνξνχκε

λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πξνέθηαζε .
inc

ή .
html

γηα έγγξαθα πνπ

δελ καο
απαζρνιεί η
φζν πνιχ ε αζθάιεηά ηνπο,

θαη ηελ πξνέθηαζε .
php

γηα αξρεία πνπ πεξηέρνπλ πην
επαίζζεηα δεδνκέλα.


Σελίδα |
24
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΢ΥΔΓΙΟ ΓΡΑ΢Η΢ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗ΢Η ΣΗ΢ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢

3.1

State

of

Art

ζην ρώξν ησλ ειεθηξνληθώλ βηβιηνπσιείσλ.Έλα απφ ηα θαιχηεξα θαη πην δηαδεδνκέλα ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν ζηνλ θφζκν είλαη ην
Amazon
.
com

ιφγσ ηνπ πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο. Σνλ
Ηνχιην ηνπ 2002 ρξεζηκνπνηψληαο ην Γηαδίθηπν κεηέηξεςε ηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ ζε κηα

γξήγνξε θαη
επράξηζηε εκπεηξία. Δίλαη ε πην δεκνθηιήο εηαηξία ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην,
γη‟ απηφ θαη ζήκεξα απνηειεί ηνλ πην θνξπθαίν εκπνξηθφ θφκβν.


Δηθόλα

3.1
: Αξρηθή ζειίδα εκθάληζεο βηβιίσλ
Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ
εηθόλα

ε εηαηξεία
Amazon

δίλεη
ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ρξήζηε ζε κία ηεξάζηηα ζπιινγή
βηβιίσλ, δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο αλαξηψληαη ζηελ
αξηζηεξή κεξηά ηεο ηζηνζειίδαο. Δπίζεο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί
δηάθνξεο ιίζηεο
(Δηθόλα )

ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί
λα
πξνζζέζεη ηα βηβιία πνπ επηζπκεί. Καζψο επίζεο θαη έλα θαιάζη
αγνξψλ γηα ηελ επίηεπμε θάπνηαο παξαγγειίαο.Σελίδα |
25

Δηθόλα

3.2
: Λίζηεο Βηβιίσλ ηνπ
Amazon
.
com
Σελίδα |
26

Δηθόλα

3.3
: Δκθάληζε βηβιίσλ ζηε
Wishlist


Δθηφο απφ ηελ πξνζζήθε ησλ βηβιίσλ ζηε ιίζηα κε ηα

αγαπεκέλα βηβιία ν ρξήζηεο κπνξεί λα
κεηνλνκάζεη ηελ ιίζηα ηνπ δίλνληάο ηεο έλα πην πξνζσπηθφ φλνκα (
Sofia

s

Wishlist
),

λα πξνζζέζεη ηα
βηβιία ζην θαιάζη ηνπ, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα θαηλνχξηα ιίζηα απφ ην
link

(
Create

another

Wish

list
).
Σέινο, έρεη δεκηνπξγεζεί εθαξκνγή απνθιεηζηηθά γηα ην
Firefox

έηζη ψζηε λα έρεη ν θάζε
ρξήζηεο πξφζβαζε ζηε
Wishlist

φπνηε εθείλνο επηζπκεί.


Δηθόλα

3.4
: Καιάζη αγνξώλ ηνπ
Amazon
.
com
Σελίδα |
27

Απηφ πνπ θάλεη ηελ δηαθνξά ζην θαιάζη απηφ είλαη φηη ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη
θάπνην βηβιίν ζαλ δψξν γξάθνληαο ηελ δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα ζηαιεί φηαλ ζπκπιεξψζεη ηελ
θφξκα κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία.


Δηθόλα

3.5
: ΢ύλζεηε αλαδήηεζε ηνπ
Amazon
.
comΔηθόλα

3.6
: Δκθάληζε ραξαθηεξηζηεθώλ ελόο βηβιίνπ

Σελίδα |
28

΢ηελ αξρή ηεο ζειίδαο εκθαλίδνληαη δηάθνξεο πξνζθνξέο πνπ παξέρεη ην
Amazon

ζηνπο
ρξήζηεο. Δπίζεο, ε ζειίδα πξνηείλεη ζηνπο ρξήζηεο πνηα άιια βηβιία ζα κπνξνχζε λα αγνξάζεη καδί
κε ην αξρηθφ βηβιίν

πνπ επέιεμε.


Δηθόλα

3.7
: ΢πλέρεηα ηεο

ζειίδαο εκθάληζεο ελόο βηβιίνπ


΢ηε ζπλέρεηα έλα
script

εκθαλίδεη ηα βηβιία πνπ
α
γφξαζαλ άιινη ρξήζηεο καδί κε ην
ζπγθεθξηκέλν βηβιίν αθνινπζνχκελν απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ βηβιίνπ.Δηθόλα

3.8
: Δκθάληζε ζηνηρείσλ
βηβιίνπ θαη ζπγγξαθέα
Σελίδα |
29

Δηθόλα

3.9
: Βηνγξαθία ηνπ ΢πγγξαθέα


Σν
Amazon
.
com

παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο ρξήζηεο ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ θάζε
ζπγγξαθέα, θαζψο θαη ζε βηβιία πνπ ν ίδηνο έρεη γξάςεη. Δπίζεο ππάξρεη ελεκέξσζε γηα ηα
event

πνπ
ν ζπγγξαθέαο έρεη θ
αζνξίζεη λα δηεμάγεη.


Δηθόλα

3.10
: Κξηηηθέο πειαηώλ & ζρόιηα
Σελίδα |
30
3.
2

State

Of

Art

ζηελ

ηερλνινγία

3.
2
.1

Γηαδίθηπν


Σν
Γηαδίθηπν
,
είλαη ην κεγαιχηεξν

δίθηπν ππνινγηζηψλ ζην θφζκν ην νπνίν

δεκηνπξγ
ήζεθε

ην 1969 απφ ηέζζεξα παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ. ΢ηελ νπζία
απαξη
ί
δεηαη
απφ πνιιά δίθηπα θαη
ππνινγηζηέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο.
Σα δίθηπα απηά κπνξεί λα είλαη ηνπηθά

(
LAN
),
ή

επξείαο πεξηνρήο

(
WAN
).


Οη ππνινγηζηέο ηνπ δηαδηθηχνπ δηαρσξίδνληαη ζε εθείλνπο ησλ Παξνρέσλ
Internet

νπνίνη είλαη
κφληκα ζπλδ
εδεκέλνη ζην ππεξδίθηπν, επεηδή παξέρνπλ ζπλερψο δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο. Δπίζεο,

ππάξρνπλ θαη απηνί ησλ ρξεζηψλ, ζπλδξνκεηψλ ηνπ
Internet
,

νη νπνίνη ζπλδένληαη θαη δηαθφπηνπλ
ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε απηφ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.


Οη θπξηφηεξεο εθαξκ
νγέο θαη ππεξεζίεο πνπ καο παξέρεη ην Γηαδίθηπν είλαη νη εμήο:


Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e
-
mail)


Οη νκάδεο ζπδεηήζεσλ

(newsgroups)


Ζ δηακνίξαζε αξρείσλ (file sharing)


Ζ επηθφξησζε αξρείσλ (file transfer)


Ο Παγθφζκηνο Ηζηφο (World Wide Web).


Πνιιέο
ππεξεζίεο έρνπλ βαζηζηεί πάλσ

ζη
ν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη
η
ν
λ

Παγθφζκηνο
Ηζηφο φπσο
είλαη
νη ηαρπδξνκηθέο ιίζηεο

θαη ηα αξρεία θαηαγξαθήο ηζηνχ (blogs). Σν Γηαδίθηπν
θαζηζηά δπλαηή ηε δηάζεζε ππεξεζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ππεξεζίεο φπσο ην ξαδηφθσλν π
νπ είλαη
πξνζπειάζηκεο απφ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν.


Σα
ηειεπηαία

ρξφληα ζηελ Διιάδα

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ
(απφ 13% ην 2001 ζε 31% ην 2007) ειηθίαο 15 έσο 65 εηψλ πνπ θαηέρνπλ πξνζσπηθφ Ζ/Τ.
Αληίζηνηρα, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ

σξψλ ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ θηάλνπλ θαηά κέζσ φξν ηηο
8,6 αλά εβδνκάδα.

Οη πην θχξηνη ιφγνη ρξήζεο ηνπ
Γηαδηθηχνπ

είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε απνζηνιή
κελπκάησλ κέζ
σ ηνπ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ
.

Αληίζεηα,
δελ είλαη ηφζν
εμεδεηεκέλε

ε
αλαδήηεζε
πξντφλη
σλ

θαη
ππεξεζη
ψλ
.
Μφλν ην

18% ησλ ρξεζηψλ πξνρψξεζε ζε

κηα
online

αγνξά
.
Παξφια απηά, νη αγνξέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο απ
φ ειιεληθνχο ηζηνρψξνπο
(41%)
παξά

απφ

μέλνπο

(35%). Οη ρξήζηεο
πξνβαίλνπλ ζε κηα αγνξά

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ
ιφγν

η
ε
ο

πξνζηηή
ο

ηηκή
ο

θαη
η
ε
ο

θαιή
ο

εμππεξέηεζε
ο
. Σέινο,
πνιινί

ρξήζηεο
πηζηεχνπλ

φηη ν θίλδπλνο δηαξξνήο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ θαηά
ηηο
ειεθηξνληθέο αγνξέο είλαη πνιχ κεγάινο.


3.2
.2

Παγθόζκηνο Ιζηόο


΢πρλά ζεσξνχκε φηη
Παγθφζκηνο ηζηφο είλαη ην

Internet
, αιιά ε

αληίιεςε απηή είλαη

ιαλζαζκέλε θαζψο ν ηζηφο απνηειεί κία κφλν εθαξκνγή ηνπ Internet.
Ο Παγθφζκηνο Ηζηφο

απνηειείηαη

απφ
παθέηα
δεδνκέλσλ ηα νπνία θπθιν
θ
νξνχλ κέζα ζην Γηαδίθηπν. Δίλαη, δειαδή,
έλα
πιαίζην εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ

πξνζθεξφκελν

πξνο ηνλ

ρξήζηε
ηνπ

Γηαδηθηχνπ

γηα ηελ δηαλνκή
εγγξάθσλ, γξαθηθψλ, εηθφλσλ θαη ήρνπ. Σα έγγξαθα
απηά,

πνπ είλαη γλσζηά σο ηζηνζειίδεο,

κπνξνχλ
λα παξέρνπλ θείκελν, εηθφλεο, ήρνπο, ζπλδέζκνπο (
links
), θαη πνιιά άιια.


Όηαλ ν ρξήζηεο
ηξέρεη ηνλ

θπιινκεηξεηή ηνπ, βιέπεη κηα πξνθαζνξηζκέλε

αξρηθή ζειίδα θαη,
ζηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ππεξπλδέζκνπο (
hyperlinks
)
κεηαθέξεηαη

ζε άιιεο ζειίδεο, νη νπνίνη
είλαη απνζε
θεπκέλεο ζε άιινπο δηαθνκηζηέο

πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη

ζε

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ
θφζκνπ.


Ο Παγθφζκηνο Ηζηφο αλαπηχρζεθε ζην
CE
RN

(Δπξσπατθφ Κ
έληξν γηα ηελ Ππξεληθή Έξεπλα)
έηζη ψζηε
νη επηζηήκνλεο

ελψ βξίζθνληαη ζε
απνκαθξπζκέλα

ζεκεία

λα κπνξνχλ λα
αληαιιάζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο.
Σελίδα |
31
3.2
.
3

Σνπνζεζίεο Ιζηνύ
θαη
Ιζηνζειίδεο


Έλαο
ηζηφηνπνο
,
ηζηνρψξνο

ή
δηθηπαθφο ηφπνο

(
web site
) είλαη κία ζπιινγή απφ ηζηνζειίδεο,
εηθφλεο, βίληεν θαη άιια ςεθηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία θηινμελνχληαη ζην ίδην domain (πεξηνρή) ηνπ
Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. Βαζίδεηαη ζηελ ππεξεζία www (
world wide web
)
, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
πξσηνθφιινπ
HTTP
. Ζ ππεξεζί
α απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ
Internet

λα
δεκηνπξγήζνπλ νπνηνπδήπνηε είδνπο πεξηερφκελν ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Σν ζχλνιν ησλ ηζη
φην
πσλ
απνηειεί ην world wide web (www).


Μία
Ηζηνζειίδα

(
web page
) είλαη έλα είδνο εγγξάθνπ ηνπ
Π
αγθφζκηνπ
Η
ζηνχ

(WWW) πνπ
πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο κε ηελ κνξθή θεηκέλνπ, ππεξθεηκέλνπ, εηθφλαο, βίληεν θαη ήρνπ.

Οη
ηζηνζειίδεο αιιεινζπλδένληαη θαη κπνξεί ν ρξήζηεο λα κεηαβεί απφ ηε κία ζηελ άιιε θάλνληαο
«θιηθ», επηιέγνληαο δειαδή ζπλδέζκνπο πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν
ή ζηηο θσηνγξαθίεο ηεο
ηζηνζειίδαο. Οη ζχλδεζκνη πξνο άιιεο ζειίδεο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ππνγξακκηζκέλνη θαη κε κπιε
ρξψκα γηα λα είλαη γξήγνξα μεθάζαξν ζηνλ επηζθέπηε φηη πξφθε
η
ηαη γηα ζχλδεζκν πξνο άιιε
ηζηνζειίδα, ρσξίο φκσο πάληα λα είλαη απηφ απαξαίηε
ην.


Ζ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ
γίλεηαη κέζσ

πξνγξ
α
κκ
ά
η
σλ

πνπ θπθινθνξνχλ ειεχζεξα, αιιά
ππάξρνπλ θαη απηνκαηνπνηεκέλνη κεραληζκνί θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε απινχο
ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ εχθνια θαη γξήγνξα πξνζσπηθέο ή θαη εκπνξηθέο ηζηνζειί
δεο.
Δπίζεο,
είλαη
πνιιέο
νη
εηαηξίεο, πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ πνπ
ζηνρεχνπλ

ζηελ αγνξά
θάπνηνπ πξντφληνο

απφ ηνπο ρξήζηεο
, ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ηζη
φην
πνπ ή απιά ζην
αλέβαζκα ηνπ εηαηξηθνχ πξνθίι κηαο επηρείξεζεο.


Οη

ηζηνζειίδεο κπνξνχλ λα είλαη ζηαηηθέο ή δπλακηθέο. πνπ αλαπξνζαξκφδνπλ απηφκαηα ην
πεξηερφκελφ ηνπο ή ηελ εκθάληζή ηνπο βαζηδφκελεο ζε κηα πνηθηιία παξαγφλησλ, φπσο κηα
θαηαρψξεζε απφ ηνλ ηειηθφ
-
ρξήζηε, κηα θαηαρψξεζε ή αιιαγή ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκ
νχ
απφ ηνλ ρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο ( φπσο ελ παξαδείγκαηη κηα κνξθνπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ).
Δμαηηίαο ηεο ζπλερνχο εμεηδίθεπζεο ζηνπο ηνκείο ηεο επηθνηλσληαθήο Πιεξνθνξηθήο, δεκηνπξγείηαη
κηα ζαθήο ηάζε δηαρσξηζκνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζην Γηαδίθηπν απφ ηελ
αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ σο
κέζνπ ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ αγαζψλ πξνο φιεο ηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο.


Γεληθφηεξα νη ηζηνζειίδεο δηαρσξίδνληαη ζε ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο:


Οη ζηαηηθέο δελ αιιάδνπλ πεξηερφκελν θαη δηάηαμε κε νπνηνδήπνηε αίηεκα εθηφο θαη
αλ ν
πξνγξακκαηηζηήο αλαβαζκίζεη ηε ζειίδα. Μηα απιή HTML ζειίδα είλαη παξάδεηγκα
ζηαηηθνχ πεξηερνκέλνπ.


Οη δπλακηθέο πξνζαξκφδνπλ ην πεξηερφκελν θαη/ή ηελ εκθάληζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ
θαηαρψξεζε/αιιειεπίδξαζε ή ηηο αιιαγέο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε ζην πεξηβάιινλ
πξνγξακκαηηζκνχ (ρξήζηεο, ψξα, ηξνπνπνηήζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, θηι) Σν πεξηερφκελν
κπνξεί λα αιιάδεη
ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ηειηθνχ
-
ρξήζηε κε ηε ρξήζε ησλ γισζζψλ
πξνγξακκαηηζκνχ πνπ εθηεινχληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε (JavaScript, VBScript,
Actionscript
θ.α.
). Σν πεξηερφκελν ζηηο δπλακηθέο ζειίδεο ζπρλά κεηαθξάδεηαη ζηνλ
εμππεξεηεηή (server) κέζσ γισζζψ
λ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ εθηεινχληαη ζηνλ εμππεξεηεηή
(Perl, PHP, ASP, JSP, ColdFusion, .NET θηι).

3.2
.
4

΢ρεδηαζκόο ΢ειίδσλ Ιζηνύ


Ο ζρεδηαζκφο ζην Γηαδίθηπν αθνξά ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ πεξηερνκέλνπ
(ζπλήζσο θεηκέλνπ ή πνιπκέζσλ) νη νπνίεο θη
άλνπλ ζηνλ ηειηθφ
-
ρξήζηε κέζσ ηνπ Παγθφζκηνπ
Ηζηνχ, κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ φπσο έλαο θπιινκεηξεηήο (web browser) ή άιινπ ινγηζκηθνχ
ζρεδηαζκέλνπ γηα ην δηαδίθηπν.


Μηα ηζηνζειίδα είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη θείκελα θαη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζηνλ ηειηθφ
-
ρξήζηε
. Σέηνηα ζηνηρεία φπσο θείκελν, εηθφλεο (ζχκθσλα κε ηα πξφηππα SVG, BMP, GIF, JPEG ήΣελίδα |
32
PNG) θαη θφξκεο κπνξνχλ λα ηνπν
ζεηεζνχλ ζηε ζειίδα κε ηε ρξήζε
γισζζψλ ζήκαλζεο
ππεξθεηκέλνπ φπσο HTML/XHTML/XML. Ζ αλαπαξαγσγή πην ζχλζεησλ πνιπκέζσλ (αλπζκαηηθψλ
γξαθηθψ
λ, βίληεν, ήρσλ, γξαθηθψλ κε ελζσκαησκέλν ήρν θαη εηθφλα) κπνξεί λα γίλεη κε πξφζζεηα
(plug
-
ins) φπσο ην Flash, ην QuickTime, ην πεξηβάιινλ ρξφλνπ εθηέιεζεο Java, θ.α ή κε ηερλνινγίεο
φπσο νη γιψζζεο ζήκαλζεο HTML5, XML θαη MathML, θαη ην πξφηππν θχιισλ ζη
πι CSS 3.


Οη θαηλνχξηεο εθδφζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο (Internet Explorer 7, 8, Firefox 3.6,
safari, chromium θιπ) πνπ αθνινπζνχλ ηα W3C πξφηππα νδήγεζαλ ζε κηα επξεία απνδνρή θαη ρξήζε
ησλ XHTML/XML ζε ζπλδπαζκφ κε ηα CSS (Cascading Style Sheets) γ
ηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη
δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη αληηθεηκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο. Σα ηειεπηαία πξφηππα ζηνρεχνπλ ζην λα
απνθηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ κηα επξεία γθάκα επηινγήο
πνιπκέζσλ θαη πξφζβαζεο ζηνπο πειάηεο ρσξίο η
ε ρξήζε ησλ
πξνζζέησλ

(plug
-
ins).


Με ηελ ζπλερφκελε εηδίθεπζε ζηελ ηερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε
δηαρσξηζκνχ ηεο ΢ρεδηαζκνχ Ηζηνζειίδσλ απφ ηελ Πξνγξακκαηηζηή Ηζηνζειίδσλ.


Γηα ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κηαο ηζηνζειίδαο, κηαο
εθαξκνγήο ή ελφο πνιπκέζνπ γηα ην
δηαδίθηπν κπνξεί λα ζπλδπάδνληαη πνιινί θιάδνη φπσο animation, ζπγγξαθή, επηθνηλσληαθφο
ζρεδηαζκφο, εηαηξηθή ηαπηφηεηα, ζρεδηαζκφο γξαθηθψλ, αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ
-
ππνινγηζηή,
αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηψλ, ζρεδηαζκφο αιιειεπί
δξαζεο, marketing, θσηνγξαθία, βειηηζηνπνίεζε
κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη ηππνγξαθία.


3.2.5

Φόξκεο Ιζηνύ


Μηα θφξκα Ηζηνχ
εκπεξηέρεηαη κέζα ζε κηα

ηζηνζειίδα
θαη

πεξηέρεη δηάθνξα πιαίζηα
θεηκέλνπ, θνπκπηά επηινγψλ, πιαίζηα ειέγρνπ
θ.α.
ζηα νπνία νη ρξήζηεο
κπνξνχλ λα θαηαρσξίζνπλ ή
λα επηιέμνπλ

δηάθνξα
δεδνκέλα θαη λα ηα
ζηείινπλ

ζηελ
ηνπνζεζία
πνπ ε θφξκα θαζνξίδεη.
.


Σα δεδνκέλα απηά ηα παξαιακβάλεη ζηε ζπλέρεηα ν δηαθνκηζηήο ηεο θφξκαο. Γηα
παξάδεηγκα,
κε
ηηο θφξκεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ ζρφιηα,

εξσηήζεηο, παξαγγειίεο θαη άιια
ζηνηρεία ζην δηαρεηξηζηή κηαο ηνπνζεζίαο.


3.
2
.
6

Γηεύζπλζε IP


Μία
δηεχζπλζε IP

(
Internet Protocol address
), είλαη έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ

αλαγλψξηζε θαη ζπλελλφεζε
ησλ ζπζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη
κέζα ζην
Γηαδίθηπν
.
Ο ζπζθεπέο απηέο κπνξεί λα είλαη δξνκνινγεηέο

(routers), ππνινγηζηέο, time
-
servers,
εθηππσηέο, κεραλέο γηα fax κέζσ Internet, θαη νξηζκέλα ηειέθσλα
. Κάζε κηα απφ ηηο ζπζθεπέο απηέο
πξέπεη λα έρνπλ ηελ δηθή ηεο
κνλαδηθή δηεχζπλζε. Όπσο θ
άζε δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη αξηζκφο
ηειεθψλνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα θαη κνλαδηθφ
έηζη θαη κηα

IP address ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνλαδηθή
αλαγλψξηζε ελφο ππνινγηζηή ή άιιεο ζπζθεπήο πνπ ζπλδέεηαη ζην
Γηαδίθηπν.


Μηα δηεχζπλζε IP κπνξεί λα "κνηξάδεηαη" ζε πνιι
έο ζπζθεπέο είηε επεηδή απηέο είλαη κέξνο
ηνπ ίδηνπ

web server environment, είηε ιφγσ ελφο proxy server (π.ρ. ελφο Παξνρέα Τπεξεζηψλ
Γηαδηθηχνπ (ISP) ή κηαο ππεξεζίαο γηα εμαζθάιηζε αλσλπκίαο
-

anonymizer service) πνπ ιεηηνπξγνχλ
σο κεζνιαβεηέο. ΢ηελ ηειεπ
ηαία πεξίπησζε (ρξήζε δηαθνκηζηή κεζνιάβεζεο) ε πξαγκαηηθή
δηεχζπλζε IP κπνξεί λα απνθξχπηεηαη
απφ

ην δηαθνκηζηή πνπ δέρεηαη αίηεζε.


3.2.7

Domain

Name

System


Σν
Domain Name System

ή
DNS

(
΢χζηεκα Ολνκάησλ Σνκέα
) είλαη έλα ζχζηεκα κε ην νπνίν
αληηζηνηρίδνληαη νη δηεπζχλζεηο IP ζε νλφκαηα ηνκέσλ (Domain Names).
Δίλαη, δειαδή, ν κεραληζκφο
δηάζεζεο νλνκάησλ θαη δηεπζχλζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Γηαδίθηπν.
Σα νλφκαηα ηνκέσλ φπσο
θαη νη δηεπζχλζεηο IP πνπ αλαπαξηζ
ηνχλ είλαη κνλαδηθά, έρνπλ
κηα ηεξαξρία θαη δηαβάδνληαη απφ

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά.
Σελίδα |
33

Έλαο θφκβνο ηνπ