ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (6 years and 1 month ago)

617 views

ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ 2006.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ.


ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ.


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΤΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΤΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕΣΩ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ
.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ
.


Apache HTTP Server.

Internet Information Services (IIS) 6.0

IBM HTTP Server

Oracle Application
Server

Sun Java System Web Server


ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ
.


FTP Explorer

WS_FTP Professional 2007.

SmartFTP.

FTP Voyager.
Cute


FTP Professional.


Core FTP.

FTP Commander Pro 7.86
.


SFTP
Plus


ΣΥΝΟΨΗ
-
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.


Αυτή η εργασία αφορά στο απαραίτητο λογισμικό για την πραγματοποίηση της
ηλεκτρονικής δημοσίευσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται
για την εκτέλεση της, οι συμβαλλόμενοι σ’ αυτήν και ορισμένες λύσεις λογισμικού
που διευκολύνο
υν και εξασφαλίζουν την πραγματοποίηση της. Είναι γεγονός πως
χωρίς την δυνατότητα της ηλεκτρονικής δημοσίευσης δεν θα μπορούσε να υπάρξει
παγκόσμιος ιστός με τη μορφή που τον γνωρίζουμε σήμερα.

Η ηλεκ
τ
ρονική
δημοσίευση είναι αυτή που έχει δώσει τη δυνατότ
ητα σε όλους να δημοσιοποιήσουν
υλικό το οποίο μπορεί να ανακτηθεί εύκολα και άμεσα και μπορεί να αναζητηθεί και
προβληθεί παρ
άλληλα μέσω των υπηρεσιών μηχανώ
ν αναζήτησης σε χρήστες από
όλο τον κόσμο.

Οι προοπτικές τις οποίες ανοίγει η δι
α
δικασία της ηλεκτ
ρονικής
δημοσίευσης είναι πολλές και εκπληκτικές αλλά δεν μορούν να αξιοποιηθούν χωρίς
τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ.


Η διαδικασία της ηλεκτρονικής δημοσίευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί
απαιτεί την σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ
δύο υπολογιστικών συστημάτων, του
υπολογιστή πελάτη του χρήστη και του υπολογιστή εξυπηρετητή που θα φιλοξενήσει
το περιεχόμενο προς δημοσίευση. Για να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία μεταξύ τους
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινων
ίας
ώστε να
επιτευχθεί η σύνδεση με ένα κοινό τρόπο επικοινωνίας. Επιπλέον χωρίς τη χρήση του
κατάλληλου λογισμικού δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία επικοινωνία και κατά
συνέπεια δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική δημοσίευση, επειδή το
λογισμικό είν
αι αυτό που κατευθύνει τη συσκευή σε κάθε διεργασία που
πραγματοποιείται ενώ επίσης εξασφαλίζει την επιτυχή σύνδεση και την ακεραιότητα
των δεδομένων κατά τη μεταφορά.

Το λογισμικό που εξασφαλίζει την επικοινωνία από την πλευρά του
εξυπηρετητή είναι το λογ
ισμικό
HTTP

Server

ενώ από την πλευρά του υπολογιστή
πελάτη είναι το λογισμικό
Client

FTP
.
Το μοντέλο επικοινωνίας πελάτη
-
εξυπηρετητή
είναι αυτό που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των δύο συστημάτων μέσω
συγκεκριμένων διαδικτυακών πρωτοκόλλων επικοινωνί
ας ώστε να επιτραπεί στο
χρήστη να δημοσιεύσει
ηλεκτρονικά
το
περιεχόμενο που επιθυμεί μεταφέροντας το
και αποθηκεύοντας το στον εξυπηρετητή από όπου αυτό καθίσταται διαθέσιμο σε
όλους τους χρήστες του Παγκοσμίου ιστού, οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση
σε
αυτό. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα πιο διαδεδομένα πακέτα λογισμικού
εξυπηρετητή και μερικά από τα πολλά προγράμματα λογισμικού
FTP

Client

για
χρήση από εκείνους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική δημοσίευση
περιεχομένου στο Διαδίκτυ
ο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες τους.
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ.


Το υλικό προς δημοσίευση στο διαδίκτυο είτε πρόκειται για απλές ιστοσελίδες,
είτε για ολόκληρα τεκμήρια ή σύνολα τεκμηρίων όπως για

παράδειγμα ηλεκτρονικά
βιβλία και ηλεκτρονικά περιοδικά θα πρέπει να υποστούν μια προκαταρκτική
επεξεργασία προκειμένου να αποκτήσουν την κατάλληλη μορφή και δομή ώστε να
διευκολύνουν την πλοήγηση και αξιοποίηση από το χρήστη.

Το πρωταρχικό στάδιο προετοι
μασίας του υλικού είναι αυτό της ηλεκτρονικής
συγγραφής η οποία δεν αποτελεί βεβαίως μέρος της διαδικασίας της ηλεκτρονικής
δημοσίευσης αλλά είναι μια διαδικασία απαραίτητη για την την κωδικοποίηση του
υλικού στα κατάλληλα μορφότυπα ώστε να μπορεί να αξιο
ποιηθεί από τις
τεχνολογίες του διαδικτύου.

Οι διαδικασίες της προετοιμασίας του υλικού λοιπόν, αφορούν στη
συγκέντρωση και οργάνωση του και στην δημιουργία του/ων ψηφιακού/ων αρχείων
με τη χρήση του λογισμικού ηλεκτρονικής συγγραφής ώστε να αποκτήσουν τη
ν
κατάλληλη μορφή και δομή. Κατά τη διάρκεια αυτού το σταδίου αποφασίζεται το
ποία θα είναι η τελική μορφή του ηλεκτρονικού τεκμηρίου, ποιά θα είναι η εσωτερική
δομή του, ποιό θα είναι το περιβάλλον στο οποίο θα ενταχθεί και με τη χρήση ποιού
λογισμικού θα

γίνει η ηλεκτρονική του συγγραφή.

Τα θέματα της εσωτερικής οργάνωσης και δομής των αρχείων προς δημοσίευση
επαφίενται στο δημιουργό αλλά όσον αφορά το λογισμικό της ηλεκτρονικής
συγγραφής υπάρχει μεγάλη ποικιλλία επιλογών. Μερικές από τις εφαρμογές
λογισ
μικού για τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων είναι: το
HyperMaker

HTML

,
το
Neobook
, το
E
-
ditor
, το
E
-
book

Wizard
, το
E
-
book

Compiler
, το
E
-
books

Writer

,
το
Rocket

E
-
book

και άλλα. Για την δημιουργία ιστοτόπων και ηλεκτρονικών
περιοδικών χρησιμοποιείται ο

τύπος προγραμμάτων λογισμικού γνωστός ως
HTML

Editors

όπως το
Microsoft

FrontPage
, το
GoLIve
, το
NoteTab

Pro
, το
WebEdit

Pro

,
το
Dreamweaver

MX
, το
Fusion
, το
AceHTML

Pro
, το
HotDogProfessional
, το
Homesite
, το
HoTMetal

PRO
, το
WEB
-
ED

και άλλα.

Η ίδια η

διαδικασία της ηλεκτρονικής συγγραφής πραγματοποιείται σε
υπολογιστικό περιβάλλον και αφορά στη συγγραφή κωδικοποιημένων εντολών ή
στην αξιοποίηση των λειτουργιών των γραμμών εντολών στα προγράμματα
συγγραφής ηλεκτρονικών τεκμηρίων, ώστε να αποκτήσει το π
εριεχόμενο ψηφιακή
υπόσταση και να οργανωθεί, προκειμένου να αποκτήσει την επιθυμητή μορφή και
διάταξη πριν αποσταλεί για δημοσίευση στον παγκόσμιο ιστό.

Με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και προγραμμάτων λογισμικού, όλες
τις διαδικασίες προετοιμασίας
, συγγραφής, οργάνωσης, διασύνδεσης, επεξεργασίας,
επιμέλειας, έκδοσης και δημοσίευσης του υλικού τις επωμίζεται ο ίδιος ο δημιουργός
οπότε αυτός είναι ο υπεύθυνος για την ποιότητα και το περιεχόμενο των
ηλεκτρονικών τεκμηρίων που δημοσιεύει.


ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ
ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ.


Η δημοσίευση του περιεχομένου πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας
φιλοξενίας ιστού, η οποία επιτρέπει σε μεμονομένους χρήστες και οργανισμούς τη
δημοσίευση του υλικού που επιθυμούν στους δικούς του ιστοτόπο
υς ώστε να είναι
διαθέσιμο μέσω του Παγκοσμίου ιστού. Οι παροχείς υπηρεσιών φιλοξενίας στον ιστό
είναι εταιρείες που παρέχουν χώρο σε κάποιον από τους εξυπηρετητές που κατέχουν
,για να χρησιμοποιηθεί από τους πελάτες τους παρέχοντας παράλληλα συνδεσιμότητα

στο χώρο αυτό μέσω του διαδικτύου.

Με τη χρήση της φιλοξενίας περιεχομένου στον ιστό πραγματοποιείται η
δημοσίευση ιστοσελίδων, αρχείων και γενικότερα ψηφιακών τεκμηρίων τα οποία
ανεβαίνουν στον εξυπηρετητή μέσω του
File

Transfer

Protocol

(
FTP
). Σε περιπτ
ώσεις
που απαιτείται η φιλοξενία περίπλοκων ιστοτόπων που υποστηρίζουν πολλαπλές
λειτουργίες χρειάζεται η υποστήριξη βάσεων δεδομένων και πλατφόρμων ανάπτυξης
εφαρμογών όπως για παράδειγμα οι υποστήριξη
PHP
,
Java

και
ASP
.
NET
. Αυτές οι
υπηρεσίες επιτρέπου
ν στους πελάτες να συνθέσουν ή εγκαταστήσουν σενάρια για
εφαρμογές όπως δημόσιους τόπους συζήτησης και διαχείριση περιεχομένου.Η
υπηρεσία φιλοξενίας μπορεί να παρέχει επίσης πίνακες ελέγχου για τη διαχείριση του
εξυπηρετητή και την εγκατάσταση σεναρίων και

επιπρόσθετων υπηρεσιών.

Οι τύποι υπηρεσίας φιλοξενίας περιεχομένου στο διαδίκτυο είναι:

1.

Η δωρεάν υπηρεσία φιλοξενίας, η οποία προσφέρει δωρεάν χώρο και
υπηρεσίες δημοσίευσης αλλά δίνει στο χρήστη περιορισμένα
δικαιώματα διαχείρισης.

2.

Η υπηρεσία φιλοξενίας
επί πληρωμή, η οποία απαιτεί την πληρωμή
ενός ποσού στο παροχέα της υπηρεσίας, ο οποίος προσφέρει όμως
επιπλέον δικαιώματα διαχείρισης στο χρήστη.

Άλλοι τύποι της υπηρεσίας φιλοξενίας είναι:Η διαμοιραζόμενη υπηρεσία φιλοξενίας, οπού πολλοί ιστότοποι
φιλοξ
ενούνται στον ίδιο εξυπηρετητή ενώ όλοι μοιράζονται κοινούς
πόρους όπως τμήματα της μνήμης
RAM

και της επεξεργαστικής ισχύος.Η αναδιατιθέμενη υπηρεσία φιλοξενίας, η οποία επιτρέπει στους
πελάτες να παράσχουν οι ίδιοι υπηρεσίες φιλοξενίας σε άλλους χρήστες
.
Η εικονική υπηρεσία φιλοξενίας, η οποία διαιρεί εικονικά τον
εξυπηρετητή σε πολλούς εξυπηρετητές ώστε να μοιράζονται τον ίδιο
εξυπηρετητή πολλές διαφορετικές κατηγορίες χρηστών.Αποκλειστική υπηρεσία φιλοξενίας, όπου ο χρήστης αποκτά τον δικό
του εξυπηρ
ετητή και έχει πλήρη έλεγχο πάνω σε αυτόν.Πλήρης διάθεση της υπηρεσίας φιλοξενίας στο χρήστη, συμφωνα με την
οποία ο χρήστης κατέχει τον εξυπηρετητή. Αποτελεί το πιο ακριβό και
ισχυρό για την πλευρά του χρήστη τύπο υπηρεσίας φιλοξενίας στον ιστό
όπου συν
ήθως ο παροχέας του εξυπηρετητή παρέχει περιορισμένη
υποστήριξη.Υπηρεσία φιλοξενίας περιεχομένου σε συστοιχία εξυπηρετητών που
φιλοξενούν το ίδιο περιεχόμενο για την καλύτερη διάθεση και
αξιοποίηση του από τους χρήστες.


ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙ
ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ.

Ο εξυπηρετητής είναι ένα υπολογιστικό σύστημα υπεύθυνο για τη λήψη
αιτημάτων
HTTP

από τα προγράμματα πελάτες και για την αποστολή σε αυτά
απαντήσεων με επιλεγμένο περιεχόμενο. Για την επίτευξη της ορθής λειτουργίας των
εξυπηρετητώ
ν έχει δημιουργηθεί εξειδικεύμένο λογισμικό το οποίο ελέγχει και
πραγματοποιεί όλες τις λειτουργίες και εφαρμογές που ενυπάρχουν στον εξυπηρετητή
και τον προστατεύει από εξωτερικές επιθέσεις. Όλα τα λογισμικά εξυπηρετητή ιστού
παρόλο που διαφέρουν στις λεπ
τομέρειες διαθέτουν τα παρακάτω κοινά
χαρακτηριστικά.

1.

Υποστήριξη του πρωτοκόλλου
HTTP

και της λειτουργίας απάντησης στα
αιτήματα, καθώς κάθε τέτοιο πρόγραμμα εξυπηρετητή λειτουργεί με την λήψη
HTTP

αιτημάτων και την παροχή απαντήσεων
HTTP

στους αποστολείς
τους.
Η απάντηση
HTTP

συνήθως αποτελείται από ένα αρχείο
HTML

, αλλά
πολλές φορές μπορεί να αποτελείται ένα απλό αρχείο κειμένου, μια εικόνα, ή
οποιδήποτε άλλο τύπο αρχείου. Αν το λογισμικό εντοπίσει κάποιο σφάλμα
στο αίτημα της εφαρμογής πελάτη ή κατά τη

διαδικασία προσπάθειας
εξυπηρέτησης του αιτήματος, ο εξυπηρετητής στέλνει μια απάντηση
αναφοράς σφάλματος αποτελούμενη από ένα
HTML

μηνύμα που επεξεγεί το
πρόβλημα που εμφανίστηκε στους τελικούς χρήστες.

2.

Τήρηση ιστορικού με λεπτομέρεις πληροφορίες και κατ
αγραφή των
αιτημάτων των εφαρμογών πελατών και των απαντήσεων του εξυπηρετητή με
τη δημιουργία
Log

αρχείων. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους διαχειριστές
να συλλέγουν στατιστικά στοιχεία με την εφαρμογή προγραμμάτων
-

αναλύτων σε αυτά τα.

3.

Δυνατότητες πιστ
οποίησης και εξουσιοδότησης της εκτέλεσης συγκεκριμένου
αιτήματος με απαίτηση παροχής του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού
κωδικού του πριν του επιτρέψει πρόσβαση σε οποιοδήποτε είδος πόρων του
εξυπηρετητή.

4.

Διαχείριση όχι μόνο στατικού αλλά και δυναμικ
ού περιεχομένου με την
υποστήριξη τεχνολογιών όπως: (
SSI
.
CGI, SCGI, FastCGI, PHP, ASP,
ASP.NET, Server API, NSAPI, ISAPI).

5.

Υποστήριξη μετατροπής των ρυθμίσεων του λογισμικού που συνδέεται με το
λογιμικό του εξυπηρετητή ή φορτώνεται δυναμικά από τον κυρίω
ς
εξυπηρετητή.

6.

Υποστήριξη του πρωτοκόλλου
HTTPS

με χρήση των
SSL

ή
TLS
, ώστε να
πραγματοποιούναι ασφαλείς κρυπτογραφημένες συνδέσεις στον εξυπηρετητή
από τη θήρα 443 αντί για τη θύρα 80.

7.

Υποστηρίζεται συμπίεση του περιεχομένου με κωδικοποίηση τύπου
gzip

γι
α
τη μείωση του ποσοστού χρήσης του εύρους ζώνης .

8.

Υποστήριξη υπηρεσίας εικονικής φιλοξενίας, ώστε να εξυπηρετούνται πολλοί
ιστότοποι με τη χρήση μίας μόνο
IP

διεύθυνσης.

9.

Υποστήριξη αρχείων μεγάλου μεγέθους, ώστε να είναι εφικτή η εξυπηρέτηση
αρχείων που ξ
επερνούν σε μέγεθος τα 2
Gigabytes

σε 32
bit

OS
.

10.

Έλεγχος της χρήσης του εύρους ζώνης για τον περιοριμό της ταχύτητας των
απαντήσεων για την εξυπηρέτηση περισσότερων πελατών.

Παρακάτω ακολουθούν ορισμένες λύσεις προγραμμάτων λογισμικού για
εξυπηρετητές και

τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που υποστηρίζουν.


Apache

HTTP

Server
.

Το πρόγραμμα
Apache

HTTP

Server

αποτελεί μια προσπάθεια ανάπτυξης
λογισμικού
HTTP

(
Web
) εξυπηρετητή, δωρεάν διαθέσιμου ανοιχτού κώδικα, ώστε
να προσφέρει πληθώρα χαρακτηρισ
τικών. Το πρόγραμμα αποτελεί μια προσπάθεια
ανάπτυξης από κοινού του λογισμικού εξυπηρετητή, από μια ομάδα εθελοντών από
όλο τον κόσμο με τις διαδικασίες επικοινωνίας, σχεδιασμού, και ανάπτυξης να
πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου.

Το πρόγραμμα
Apache

H
TTP

Server
, αποτελεί τμήμα του
Apache

Software

Foundation
. Το λογισμικό
Apache

1.0 δημοσιεύτηκε την πρώτη Δεκεμβρίου του
1995.Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα πέρασε με επιτυχία το
httpd

της
NCSA

ως το
νούμερο ένα λογισμικό εξυπηρετητή στο διαδίκτυο και σύμ
φωνα με μια έρευνα από
τη
Netcraft

διατηρεί αυτή τη θέση ακόμα και σήμερα. Το 1999, μέλη του
Apache

Group

σχημάτισαν την
Apache

Software

Foundation

ώστε να παρέχουν παρέχουν
οργανωσιακή, νόμιμη και οικονομική υποστήριξη στο λογισμικό
Apache

HTTP

Server
.
H

Apache

Software

Foundation

έθεσε το λογισμικό της σε σταθερό υπόβαθρο
για μελλοντική ανάπτυξη και αύξησε τον αριθμό των προγραμμάτων ανοιχτού
κώδικα για την υποστήριξη του
Apache

HTTP

Server
.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
APACHE

HTTP

SERVER
.

Ο
Apache

HTTP

Server

χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση στατικού αλλά
και δυναμικού περιεχομένου στο περιβάλλον του παγκοσμίου ιστού, καθώς πολλές
εφαρμογές του ιστού σχεδιάζονται ώστε να δουλέψουν σε περιβάλλον
Apache
. Το
λογισμικό αυτό έχει αναδιανεμηθεί σε ποικίλα
πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή όπως
το
Oracle

database

και το
IBM

Webshpere

application

server
. Στο
Mac

OS

X

το
λογισμικό της
Apache

ενσωματώνεται ως εξυπηρετητής ιστού και ως βάση του
WebObjects

application

server
. Επίσης περιλαμβάνεται στο
Novell

Netware

6.5,
όπου παίζει το ρόλο βασικού λογισμικού εξυπηρετητή ιστού.

Το λογισμικό
Apache
, χρησιμοποιείται για τη διεκπεραίωση πολλών
εργασιών κατά τις οποίες το περιεχόμενο χρειάζεται να κατασταθεί διαθέσιμο με
ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο σε διαδικτυακό περιβάλλ
ον. Παράδειγμα αυτής της
εφαρμογής του αποτελεί ο διαμοιρασμός αρχείων από ένα προσωπικό υπολογιστή
μέσω διαδικτύου, όπου ένας χρήστης ,ο οποίος έχει το λογισμικό αυτό
εγκατεστημένο στον υπολογιστή του, δύναται να τοποθετήσει οποιαδήποτε αρχεία
στο φάκελο
ρίζας του λογισμικού από όπου αυτά μπορούν να γίνουν διαθέσιμα και
σε άλλους χρήστες. Κατά αυτό τον τρόπο οι προγραμματιστές που αναπτύσσουν
δικτυακές εφαρμογές χρησιμοποιούν συχνά μια τοπικά εγκατεστημένη έκδοση του
λογισμικού, ώστε να ελέγξουν τον κώδικα

κατά την ανάπτυξη του.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ
APACHE

HTTP

SERVER
.

Το λογισμικό

Apache

HTTP

Server

υποστηρίζει μια ποικιλία χαρακτηριστικών,
πολλά από τα οποία εφαρμόζονται ως επιπρόσθετες μετατροπές που επεκτείνουν την
κυρίως διαλειτουργικότητα.Υποστήριξη
γλωσσών προγραμματισμού για εξυπηρετητές.Υποστήριξη σχημάτων ταυτοποίησης.Υποστήριξη για περιβάλλοντα γλωσσών όπως οι
Perl
,
Python
,
Tcl

και
PHP
.Υποστήριξη ποικίλλων επεκτάσεων ταυτοποίησης περιλαμβανομένων
των
mod
_
access
,
mod
_
auth
,
and

mod
_
digest
.Υποστ
ήριξη πρωτοκόλλων
SSL

και
TLS

μέσω
mod
_
ssl
.Υποστήριξη λειτουργίας επανεγγραφής των
URL

με τη χρήση
μηχανισμού επανεγγραφής μέσω
mod
_
rewrite
.Υποστήριξη κοινών αρχείων
log

μέσω
mod
_
log
_
config
.Υποστήριξη φιλτραρίσματος μέσω
mod
_
include

και
mod
_
ext
_
filter
.Διάθεση εντελώς δωρεάν.

Το λογισμικό εξυπηρετητή
Apache

δημιουργήθηκε για να προσφέρει ένα
αποδοτικό υπόβαθρο για την εφαρμογή πάνω σε αυτό πολλών τύπων λογισμικού.
Είναι μια πλατφόρμα πάνω στην οποία, μπορούν να χτιστούν αξιόπιστα συστήματα
για την εξυπη
ρέτηση ποικίλλων στόχων. Η
Apache

Software

Foundation

επιτρέπει
την ελεύθερη εκμετάλλευση του λογισμικού της με στόχο τη συνεχή βελτίωση του με
την επέμβαση και τις παρατηρήσεις των χρηστών του, ώστε με τη συλλογική δουλειά
να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό

αποτέλεσμα. Για αυτούς τους λόγους επιδιώκεται
η ευρεία χρήση του

λογισμικού από μεγάλες και μικρές εταιρείες, ερευνητικά
ιδρύματα, σχολεία ή ακόμα και ιδιώτες ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που
τέθηκαν από τα αρχικά σχέδια της δημιουργίας του, δηλαδ
ή μια ισχυρή και
λειτουργική πλατφόρμα δωρεάν διατιθέμενου λογισμικού για χρήση σε εξυπηρετητές
διαδικτύου.


Internet

Information

Services

(
IIS
) 6.0

To

Internet

Information

Services

(
IIS
)

αποτελεί ένα σύνολο από υπηρεσίες για
εξυπηρετητές βασισμένες στον

ιστό, με τη χρήση των
Microsoft

Windows
.
Θεωρείται το δεύτερο στο κόσμο λογισμικό για εξυπηρετητή διαδικτύου μετά τον
Apache

HTTP

Server

όσον αφορά συνολικά τους ιστοτόπους στον παγκόσμιο ιστό.
Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα
FTP
,
SMTP
,
NNTP
,
HTTP

και
HTTPS
.

T
o

Internet

Information

Services

γνώρισε την πρώτη έκδοση ως σύνολο
επιπρόσθετων υπηρεσιών βασισμένων στα
Windows

NT

3.51.
To

Internet

Information

Services

2.0 πρόσφερε επιπρόσθετη υποστήριξη για τα
Windows

NT

4.0
ενώ η έκδοση 3.0 εισήγαγε ένα δυναμικό περι
βάλλον
scripting
. Η έκδοση 4.0
υποστήριζε το πρωτόκολλο
Gopher

και συνόδευε τα
Windows

NT

ως ξεχωριστό
λογισμικό.

Η

τωρινή

έκδοση

του

Internet

Information

Services

είναι

η

6.0
για

τον

Windows
Server 2003

και

η

5.1
για

τα

Windows XP Professional.

Η έκδοση 5
.1 για τα
Windows

XP

είναι μια περιορισμένη έκδοση, η οποία υποστηρίζει 10 ταυτόχρονες
συνδέσεις σε ένα και μόνο ιστότοπο. Τα
Windows

Vista

έχουν προεγκατεστημένη
την έβδομη έκδοση. Η έκδοση αυτή δεν θέτει περιορισμούς στον αριθμό συνδέσεων
αλλά μειώνει το

φόρτο εργασίας που βασίζεται στα παράλληλα αιτήματα,
βελτιώνοντας την χρησιμότητα και την απόδοση στις περιπτώσεις διαμοιρασμού
αρχείων.Το λογισμικό
Internet

Information

Services

6.0 και ο
Microsoft

Windows

Server

2003 εισάγει πολλά νέα στοιχεία για τη
ν εφαρμογή εξυπηρετητή ιστού με
καλύτερη αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, διαχειριστικότητα και ασφάλεια. Τα
πλεονεκτήματα της έκδοσης 6.0 περιλαμβάνουν: μικρότερη καθυστέρηση στην
ανταπόκριση, αυξημένη διαθεσιμότητα των ιστοτόπων και εφαρμογών, μειωμένο
κόστος
διαχείρισης και ενοποίηση των χαρακτηριστικών εξυπηρετητή με περιορισμό
του κόστους προσωπικού, υλικού και διαχείρισης.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.


Αξιοπιστία.Αρχιτεκτονική μηδενικής ανοχής, η οποία ενισχύει την αξιοπιστία των
ιστοτόπων και εφαρμογών που φιλοξενούν
ται στον εξυπηρετητή. Η έκτη
έκδοση του λογισμικού
Internet

Information

Services
, διαθέτει
λειτουργία απομόνωσης τους σε αυτοτελείς μονάδες, οι οποίες
διαχωρίζουν τις εφαρμογές από άλλες που φιλοξενούνται στον ίδιο
εξυπηρετητή. Η αρχιτεκτονική μηδενικής αν
οχής αυξάνει τη γενική
αξιοπιστία της υποδομής του εξυπηρετητή, τη διαθεσιμότητα και τον
αριθμό των ιστοτόπων και εφαρμογών που μπορούν να τρέχουν σ’
αυτόν.Οι δεξαμενές εφαρμογών αποτελούν ομαδοποιήσεις από
URL

που
οδηγούνται προς επεξεργασία και αποτελο
ύν ένα εύκολο μέσο
διαχείρισης των ιστοτόπων και εφαρμογών που φιλοξενεί ο
συγκεκριμένος εξυπηρετητής αυξάνοντας την ευκολία διαχείρισης και
την αξιοπιστία της υποδομής του παγκοσμίου ιστού.Ασφαλής διαχείριση και παρακολούθηση των συμβάντων. Όταν το
λογισ
μικό εντοπίζει αποτυχία εκτέλεσης μιας εφαρμογής τότε την
επανεκκινεί αυτόματα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής τα
εισερχόμενα αιτήματα τίθενται σε σειρά προτεραιότητας ώστε να
καλυφθούν όταν κατασταθεί διαθέσιμη.Λειτουργία προστασίας από προβλημα
τικές εφαρμογές. Με τη χρήση
αυτής της επιλογής, το λογισμικό μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποσύρει
αυτόματα τις διαδικασίες που σχετίζονται με μια εφαρμογή όταν αυτή
αποτυγχάνει επανειλημμένως να ανταποκριθεί. Τότε η εφαρμογή αυτή
τίθεται σε κατάσταση μη χ
ρήσης ενώ το λογισμικό πληροφορεί σχετικά
με το γεγονός αυτό, χρήστες και διαχειριστές. Η λειτουργία αυτή
προστατεύει τον εξυπηρετητή από εξωτερικές επιθέσεις και αυξάνει τη
συνολική αξιοπιστία του συστήματος.Αυτόματη διαδικασία ανακύκλωσης. Αυτή η λειτου
ργία επιτρέπει την
διαχείριση των σφαλμάτων των εφαρμογών πριν ακόμα αυτά
εμφανιστούν, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση για περιοδική
επανεκκίνηση των διαδικασιών λειτουργίας συγκεκριμένων εφαρμογών.
Επίσης επιτρέπει την <<ανακύκλωση>> προβληματικών εφα
ρμογών
όταν πρόκειται αυτές να δεχθούν αλλαγές. Με τη χρήση αυτής της
λειτουργίας διατηρούνται οι συνδέσεις με τα συστήματα πελάτες, ενώ τα
αιτήματα προς τη συγκεκριμένη εφαρμογή μπαίνουν σε σειρά
προτεραιότητας ώστε να ικανοποιηθούν μετά την επανεκκίνηση
της.Λειτουργία απορφάνισης. Με αυτή τη λειτουργία το λογισμικό μπορεί
να αφήσει μια ελαττωματικής διεργασία να τρέχει και να την
αντικαταστήσει με μία άλλη. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη στην
διόρθωση των προβληματικών ιστοτόπων και εργασιών και στη
γεν
ικότερη διαχείριση του συστήματος.Αδιάκοπη σύνδεση
TCP
/
IP
. Με αυτή τη λειτουργία όταν εμφανίζεται
σφάλμα σε μια εφαρμογή ιστού το λογισμικό διατηρεί τη σύνδεση
TCP
/
IP

του πελάτη ενώ ταυτόχρονα απομονώνεται το σύστημα του
πελάτη από την ασταθή εφαρμογή.Λε
ιτουργία περιορισμού στη χρήση της
CPU
, η οποία δίνει στο
διαχειριστή τη δυνατότητα να περιορίσει το χρονικό περιθώριο χρήσης
της
CPU

από μια εφαρμογή ή έναν ιστότοπο για να εξασφαλίσει ότι
επεξεργαστική ισχύς είναι διαθέσιμη και σε άλλες εφαρμογές άσχετες

με
τον ιστό ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη συνολικά απόδοση.


ΔιαχειριστικότηταΑποθήκευση των ρυθμίσεων σε
XML
. Οι ρυθμίσεις του
εξυπηρετητή αποθηκεύονται σε ένα αρχείο
XML

(
metabase
.
xml
). Με
αυτό τον τρόπο ο διαχειριστής μπορεί να διαβάζει και να τροποπ
οιεί τις
πληροφορίες ρυθμίσεων εύκολα με τη χρήση σχετικών εργαλείων.
Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα σε τρίτες εφαρμογές όπως αυτή της
καταγραφής της λειτουργίας του συστήματος και των εργαλείων
διαχείρισης να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ρυθμίσεων του
εξ
υπηρετητή.Δυνατότητα πραγματοποίησης ρυθμίσεων και αλλαγών ενώ ο
εξυπηρετητής είναι σε λειτουργία. Αυτή η λειτουργία παρέχει στο
διαχειριστή τη δυνατότητα να εργάζεται πάνω σε περιεχόμενο του
εξυπηρετητή δημιουργώντας νέους ιστοτόπους, εικονικούς φακέλου
ς ή
και να αλλάζει τις ρυθμίσεις ενώ ο εξυπηρετητής συνεχίζει να λειτουργεί
κανονικά. Με αυτό το τρόπο ο εξυπηρετητής συνεχίζει να παρέχει τις
υπηρεσίες του ενώ παράλληλα συντηρείται και εμπλουτίζεται το
περιεχόμενό του.Δυνατότητα αποθήκευσης συγκεκριμένω
ν ρυθμίσεων στο ιστορικό
και επαναφοράς τους. Με τη λειτουργία αυτή το λογισμικό αποθηκεύει
όλες τις αλλαγές στις ρυθμίσεις σε ένα νέο αρχείο
metabase
.
xml

και
δίνει σ’αυτό ένα μοναδικό κωδικό αριθμό αποθηκεύοντας παράλληλα
κάθε αντίγραφο του στο ιστορικό.
Έτσι κάθε προηγούμενη έκδοση του
αρχείου ρυθμίσεων είναι διαθέσιμη για επαναφορά. Κατά αυτό τον
τρόπο όταν πραγματοποιούνται αλλαγές στις ρυθμίσεις, το λογισμικό
επαναφέρει τις ρυθμίσεις ενός αρχείου αποθηκευμένου στο ιστορικό για
την αποφυγή λαθών και τη
ν πιθανή κατάρρευση του εξυπηρετητή.Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής ρυθμίσεων μεταξύ των
εξυπηρετητών ενώ τα δεδομένα των ρυθμίσεων μπορούν να
προστατευτούν με κωδικό.Δυνατότητα αποκατάστασης ρυθμίσεων σε διαφορετικό σύστημα
εξυπηρετητή, η οποία επιτρ
έπει στο διαχειριστή και τον προγραμματιστή
του λογισμικού να δημιουργεί ανεξάρτητες ενημερώσεις για το κάθε
σύστημα.Ειδικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη για το διαχειριστή του
εξυπηρετητή, το οποίο είναι ένα πλήρως λειτουργικό, εύκολο στη χρήση
και προσδιορ
ισμένο στην εκτέλεση των εργασιών περιβάλλον.Ενσωμάτωση της
Microsoft

Management

Console
, η οποία είναι μια
εκτεταμένη υπηρεσία για τη διαχείριση εφαρμογών, ώστε οι διαχειριστές
να μπορούν να δημιουργήσουν εργαλεία για ποικίλες εργασίες
διαχείρισης.Διαχε
ίριση με τη χρήση γραμμής εντολών. Ο διαχειριστής μπορεί να
χρησιμοποιήσει τη γραμμή εντολών του
Windows

Server

2003 για να
πραγματοποιήσει εργασίες διαχείρισης με απλές εντολές.Διαχείριση βασισμένη σε προκαθορισμένα <<σενάρια>>. Το
λογισμικό παρέχει ένα
πλήρες περιβάλλον για δημιουργία σεναρίων
διαχείρισης και την αυτοματοποίηση εργασιών μέσω της γραμμής
εντολών, χωρίς τη χρήση περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη.
Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες σύνταξης σεναρίων όπως η
Visual

basic

Scripting

edition
,
Microsoft

Jscript

και
PERL
. Επίσης το λογισμικό
συνοδεύεται από μια βιβλιοθήκη έτοιμων σεναρίων για τη διαχείριση
του εξυπηρετητή.Υποστήριξη

της

τεχνολογίας

Windows Management
Instrumentation.
Με αυτή τη λειτουργία δίνεται στο διαχειριστή ένα
σύνολο από προγραμμ
ατιστικές διασυνδέσεις που προσφέρουν πιο
ευέλικτες και ισχυρές μεθόδους για τη διαχείριση μιας ολόκληρης
υποδομής ιστού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τροποποίηση
των ρυθμίσεων.Υποστήριξη

για

Active Directory Service Interfaces (ADSI).
Οι
διαχειρ
ιστές και οι δημιουργοί εφαρμογών μπορούν να προσθέσουν
αντικείμενα, ιδιότητες και μεθόδους στον ήδη υπάρχοντα παροχέα
(
ADSI
), ο οποίος είναι ένα μοντέλο υπηρεσιών φακέλου το οποίο
επιτρέπει την πρόσβαση του συμβατού προγράμματος πελάτη στις
εφαρμογές και
μια πληθώρα από διακριτά πρωτόκολλα φακέλων όπως
το
Windows

Directory

Services

και το
LDAP
.Απομακρυσμένη διαχείριση με τη χρήση ενός από τα εργαλεία
Internet
:
Information

Services

Manager

(για τη διαχείριση εξυπηρετητών
που χρησιμοποιούν τις εκδόσεις: 5.0
, 5.1 και 6.0 του λογισμικού). Το
εργαλείο απομακρυσμένης διαχείρισης (
Remote

Administration

tool
) για
τη διαχείριση των εξυπηρετητών που χρησιμοποιούν την έκδοση 6.0 από
οποιοδήποτε φυλλομετρητή σε υπολογιστή του εσωτερικού δικτύου. Με
τη χρήση τερματικών

υπηρεσιών για τη σύνδεση και τη διαχείριση ενός
απομακρυσμένου εξυπηρετητή ακριβώς σαν να γινόταν η διαδικασία
τοπικά, ενώ η απομακρυσμένη διαχείριση μπορεί να πραγματοποιηθεί
και με τη χρήση των τεχνολογιών
WMI

και
Active

Directory

Service

Interfaces

scr
ipts
.Διαχείριση μέσω του παγκοσμίου ιστού με τη χρήση του βασισμένου
στην
HTML

εργαλείου διαχείρισης, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί
απομακρυσμένη διαχείριση μέσω ενός φυλλομετρητή από το εσωτερικό
δίκτυο η μέσω διαδικτύου.Με την υποστήριξη της λειτου
ργίας
binary

logging

το λογισμικό
επιτρέπει σε πολλαπλούς εξυπηρετητές να δημιουργούν μη
μορφοποιημένες εγγραφές σε ένα μοναδικό αρχείο
log
, αυξάνοντας την
απόδοση όσον αφορά τα κοινά μορφότυπα
logging

καθώς τα δεδομένα
δεν χρειάζεται να μορφοποιηθούν με σ
υγκεκριμένο τρόπο. Επίσης
υποστηρίζεται η γραφή αρχείων
log

με
UTF
8 αντί για
ASCII
.Υποστήριξη υποκατάστατων κωδικών
HTTP

για την αντιμετώπιση
συγκεκριμένων προβλημάτων.Υποστήριξη του
File

Transfer

Protocol

(
FTP
), το οποίο
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά
αρχείων και για το ανέβασμα
περιεχομένου στους παροχείς υπηρεσιών. Ο κάθε χρήστης διαθέτει το
δικό του φάκελο για την τοποθέτηση σ’αυτόν του περιεχομένου που
επιθυμεί και δεν του επιτρέπεται η πρόσβαση και η πλοήγηση στο
περιεχόμενο άλλων χρηστών που φιλοξ
ενούνται στον ίδιο εξυπηρετητή.
Μέσα στο δικό του χώρο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί,
μετατρέπει και να διαγράφει αρχεία και φακέλους χωρίς όμως να μπορεί
να ξεπεράσει τα όρια του δικού του φακέλου
-
ρίζα.Υποστήριξη

των

πρωτοκόλλων

Network Ne
ws Transport Protocol
(NNTP)
και

Simple Mail Transport Protocol (SMTP).

Ο διαχειριστής
μπορεί να δημιουργήσει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ενημέρωσης με τη χρήση του
SMTP

ως πρωτοκόλλου εξυπηρέτησης της
αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομε
ίου μεταξύ
εξυπηρετητών και το
NNTP

για την δημοσίευση, διανομή και ανάκτηση
μηνυμάτων τύπου
USENET
.Αυτόματη διαχείριση των αρχείων επιδιορθώσεων. Με την
αρχιτεκτονική μηδενικής ανοχής της έκτης έκδοσης του λογισμικού δεν
χρειάζεται να σταματήσει η λειτου
ργία του εξυπηρετητή προκειμένου να
εγκατασταθούν τα αρχεία επιδιόρθωσης σφαλμάτων και κενών.
ΕπεκτασιμότηταΑυτόματο κλείδωμα του λογισμικού κατά την εγκατάσταση
και την αναβάθμιση, ώστε να αποδέχεται αιτήματα μόνο για στατικά
αρχεία, εκτός κι αν έχει
ρυθμιστεί για να εξυπηρετεί και δυναμικό
περιεχόμενο ενώ παράλληλα όλα τα χρονοδιαγράμματα και οι
ρυθμίσεις τίθενται στο ανώτατο επίπεδο ασφαλείας για την προστασία
από εξωτερικές επιθέσεις.Με την υποστήριξη των λειτουργιών απομόνωσης και
ανακύκλωσης των
διαδικασιών η αρχιτεκτονική μηδενικής ανοχής
διαχωρίζει τις εφαρμογές από τους ιστοτόπους και απομονώνει την
αντίστοιχη διεργασία ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφαλείας
που τίθενται.Υποστήριξη λίστας επεκτάσεων υπηρεσιών ιστού, καθώς
σύμφωνα με τις ρ
υθμίσεις της τυπικής εγκατάστασης το λογισμικό δεν
συνθέτει, εκτελεί η εξυπηρετεί αρχεία με δυναμικές επεκτάσεις. Για την
εξυπηρέτηση αυτών των αρχείων θα πρέπει κάθε αποδεκτή επέκταση
αρχείου να προστίθεται στη λίστα επεκτάσεων των υπηρεσιών του
ιστού. Με

αυτό τον τρόπο όταν υπάρχει ένα αίτημα για μια επέκταση
που δεν υπάρχει στη λίστα τότε η πρόσβαση στο αρχείο δεν επιτρέπεται
για την καλύτερη ασφάλεια του εξυπηρετητή από εξωτερικές επιθέσεις.Λειτουργία προστασίας από <<υπερχείλιση>> της μνήμης η
οποία β
οηθά στην προστασία απέναντι στην πιο κοινή μέθοδο επίθεσης
προς τους εξυπηρετητές ώστε όταν το λογισμικό εντοπίζει πρόβλημα
υπερχείλισης μνήμης σε μια συγκεκριμένη εργασία να διακόπτει τη
λειτουργία της ώστε να μην μπορεί να επηρεάσει άλλες διαδικασίες.Η

ρύθμιση για προκαθορισμένους λογαριασμούς χρηστών με
περιορισμένα προνόμια ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες
εκμετάλλευσης των αδυναμιών του συστήματος. Κατά αυτό τον τρόπο
όλοι οι λογαριασμοί χρηστών που διατίθενται ως υπηρεσία δικτύου
διαθέτουν εξαρχής

περιορισμένα δικαιώματα.Υποστήριξη για
Secure

Sockets

Layer

(
SSL
) και
Transport

Security

Layer

ως μεθόδων ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ
συστημάτων πελατών και εξυπηρετητών. Η εφαρμογή του
SSL

έχει
προσαρμοστεί, ώστε να εξυπηρετεί την ανώτερη απόδοση και τ
ην
αυξημένη επέκταση του συστήματος, ενώ τα δεδομένα που
μεταφέρονται κρυπτογραφούνται από τις ανάλογες υπηρεσίες για την
ασφάλεια και ακεραιότητα του περιεχομένου.Αδυναμία πρόσβασης στα εργαλεία της γραμμής εντολών
στους χρήστες ή σε άλλα προγράμματα αφο
ύ με αυτό τον τρόπο
εμποδίζεται η εφαρμογή κακόβουλου κώδικα.Προστασία από την επανεγγραφή του περιεχομένου, η οποία
εμποδίζει ανώνυμους χρήστες από την επανεγγραφή του
δημοσιευμένου στον ιστό, περιεχομένου.Πιστοποίηση της ύπαρξης του αρχείου, η οποία ε
πιβεβαιώνει
την ύπαρξη του αιτούμενου περιεχομένου πριν περάσει το αίτημα για
ανάκτηση αυτού σε κάποια υπηρεσία διαχείρισης αιτημάτων όπως η
επέκταση
ISAPI
.Η λειτουργία φιλτραρίσματος των θυρών
TCP
/
IP

και
UDP

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει τον

αριθμό τις θύρες που
είναι ανοιχτές μειώνοντας τις εξωτερικές επιθέσεις εναντίον αυτών που
ανοίχτηκαν κακοβούλως.Με την επιλογή περιορισμού της ποσότητας των δεδομένων
που μπορεί να ανεβάσει κάποιος στον εξυπηρετητή ο διαχειριστής
μπορεί να διαχειριστεί
καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο προς αποθήκευση
δεδομένων.Υποστήριξη της λειτουργίας
Digest

Authentication
, η οποίο
προσφέρει την ίδια λειτουργικότητα με την βασική πιστοποίηση
(
Authentication
), αλλά παρέχει επιπλέον ασφάλεια επειδή τα
διαπιστευτήρια του χρήσ
τη δεν στέλνονται κατά μήκος του δικτύου ως
απλό κείμενο αλλά ως ένα μήνυμα
Digest

5 (
MD
5) από το οποίο το
πραγματικό όνομα του χρήστη και ο συνθηματικός κωδικός δεν
μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν.Υποστήριξη λειτουργίας
Advanced

Digest

Authentication

μια υ
πηρεσία η οποία αποθηκεύει τα διαπιστευτήρια σε ένα ελεγκτή
πεδίου ως μια επαναδιατύπωση ενός αρχείου
MD
5. Με τη χρήση αυτής
της υπηρεσίας οι χρήστες διευκολύνονται καθώς δεν τους ζητείται να
δώσουν το όνομα και τον συνθηματικό κωδικό όταν ζητούν πρόσβαση
σε μια εφαρμογή αφού έχουν προηγουμένως συνδεθεί. Η
ενσωματωμένη λειτουργία πιστοποίησης των
Windows

ενισχύει την
ασφάλεια ακόμα και στη περίπτωση των μη κρυπτογραφημένων
καναλιών, επειδή κωδικοί γραμμένοι σε απλό κείμενο δεν
μεταδίδονται.Υποστήριξη για τ
ο πρωτόκολλο πιστοποίησης
Kerberos

version

5, το οποίο παρέχει ευκολία και αποτελεσματικότητα στους
χρήστες όσον αφορά στη διαδικασία σύνδεσης δίνοντας πρόσβαση στις
κατάλληλες πηγές. Το πρωτόκολλο αυτό παρέχει πρόσθετα
πλεονεκτήματα προς όφελος της ασφάλε
ιας όπως της αμοιβαίας
πιστοποίησης από σύστημα πελάτη και εξυπηρετητή το ανιχνεύει τα
διαπιστευτήρια και των δύο.Υποστήριξη υπηρεσιών πιστοποίησης, με τη χρήση των
οποίων οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν μια υποδομή χρήσης
δημοσίου κλειδιού και να
εγκαταστήσουν αρχές πιστοποίησης που
χρησιμοποιούν πιστοποιητικά
X
.509
v
3.Υποστήριξη υπηρεσίας
Microsoft

Passport
, η οποία είναι μια
υπηρεσία ιστού που υποστηρίζεται από την
Microsoft

που επιτρέπει
στους χρήστες που συνδέονται μέσω αυτής να πιστοποιείται
η
ταυτότητα τους από τα διαπιστευτήρια και το <<διαβατήριο>> τους
παντού στο διαδίκτυο. Αφού η υπηρεσία διαπιστώσει ότι τα στοιχεία
που δίνει ο χρήστης είναι έγκυρα επιστρέφει ένα εισιτήριο το με με την
κατάλληλη εφαρμογή κωδικοποιείται σε ένα
cookie
, το ο
ποίο επιτρέπει
στο χρήστη να μη χρειάζεται να συνδέεται επαναλαμβανόμενες φορές.Εξαναγκαστική πιστοποίηση πριν τη διάθεση της υπηρεσίας
στον αιτώντα χρήστη. Με αυτό τον τρόπο ο διαχειριστής μπορεί να
περιορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης σε εφαρμογές και υπη
ρεσίες από
το χρήστη ελέγχοντας καλύτερα τους πόρους του δικτύου.Παροχή εξουσιοδότησης
URL

ώστε να καθίσταται για το
διαχειριστή ευκολότερος ο έλεγχος των εφαρμογών του ιστού σε
επιχειρησιακά περιβάλλοντα με την εξουσιοδότηση πρόσβασης σε
συγκεκριμένα
URL

σύμφωνα με το ρόλο του ο οποίος προσδιορίζεται
από τα ερωτήματα
LDAP

και από την εφαρμογή εξουσιοδότησης.Απομόνωση του
FTP

του χρήστη, η οποία είναι μια υπηρεσία
προορισμένη για τους παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου και τους
παροχείς υπηρεσιών εφαρμογών πο
υ επιθυμούν να προσφέρουν στους
πελάτες ξεχωριστούς
FTP

φακέλους για το ανέβασμα αρχείων στον
εξυπηρετητή. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες δεν μπορούν να επέμβουν
στο υλικό των άλλων χρηστών και περιορίζονται στο δικό τους χώρο
δικαιοδοσίας.


Υποστήριξη εφαρ
μογών.Δυνατότητα ρύθμισης του
Wizard

του εξυπηρετητή να εγκαθιστά
και να απεγκαθιστά υπηρεσίες. Μια

τυπική

εγκατάσταση

του

Internet

Information

Services

6.0
περιλαμβάνει

το

λογισμικό

Internet

Information

Services
,
COM+
και

το

Microsoft ASP.NET).
Με τη
χρή
ση
Wizard

ο διαχειριστής μπορεί επίσης να εγκαταστήσει το
Microsoft

Frontpage

Server

Extensions

(
FPSE
) για τη δημιουργία
ιστοτόπων και τα εργαλεία διαχείρισης του εξυπηρετητή.Υποστήριξη της τεχνολογίας
Microsoft

.
NET

Framework
, η οποία
επιτρέπει στους πρ
ογραμματιστές να δημιουργήσουν μεγάλης έκτασης
εφαρμογές και υπηρεσίες ιστού με τη χρήση ποικίλλων γλωσσών
προγραμματισμού.Υποστήριξη για
Windows

Unicode

(
UTF
-
8). Με την κωδικοποίηση
των
URL

σε
UTF
-
8 οι προγραμματιστές μπορούν να υποστηρίξουν
περισσότερες

και πιο περίπλοκες γλώσσες.Υποστήριξη υπηρεσιών ιστού
XML
, οι οποίες υποστηρίζουν την
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων πελάτη και εξυπηρετητή, με
τη χρήση προτύπων όπως το
HTTP

και η
XML
. Οι βασισμένες στην
XML

υπηρεσίες ιστού, δεν συνδέονται αποκλε
ιστικά με συγκεκριμένη
τεχνολογία περιεχομένου ή συγκεκριμένη σύμβαση για την ανάκτηση
ψηφιακών αντικειμένων, οπότε μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές
προγράμματα γραμμένα σε οποιαδήποτε γλώσσα , που χρησιμοποιούν
οποιοδήποτε μοντέλο περιεχομένου και τρέχο
υν σε οποιοδήποτε
σύστημα.Υποστήριξη τεχνολογίας ενεργών σελίδων εξυπηρετητή (
Active

Server

Pages
), η οποία επιτρέπει στους προγραμματιστές τη δημιουργία
δυναμικού περιεχομένου. Προσφέρει επίσης εναλλακτικές λύσεις στα
Common

Gateway

Interface

(
CGI
) και
Internet

Server

Application

Program

Interface

(
ISAPI
) επιτρέποντας την ενσωμάτωση
οποιασδήποτε γλώσσας
scripting

ή περιεχομένου στις ιστοσελίδες. Οι
ASP

ιστοσελίδες παρέχουν συνδεσιμότητα με βάσεις δεδομένων, τη
δυνατότητα ρύθμισης του περιεχομένου για χρή
ση από συγκεκριμένους
φυλλομετρητές και χειρισμού λαθών για εφαρμογές βασισμένες στον
ιστό.Υποστήριξη του
ASP
.
NET
, το οποίο είναι ένα σύνολο τεχνολογιών
στο
Microsoft

.
NET

Framework

για τη δημιουργία εφαρμογών ιστού
και υπηρεσιών ιστού βασισμένων στην
XML
.Υποστήριξη
ASP

template

cache
. Πριν από την εκτέλεση του
κώδικα των σελίδων
ASP

η μηχανή
ASP

συνθέτει ένα αρχείο
ASP

και
το τοποθετεί σε μια φόρμα
ASP

στην προσωρινή μνήμη. Στην
περίπτωση που ένας ιστότοπος αποτελείται από πολλές τέτοιες σελίδες
η προσωρ
ινή μνήμη (
cache
) ανακατανέμει τις παλιότερες φόρμες από
τη μνήμη ώστε να ελευθερώσει χώρο για τις νέες, ενώ όταν ζητηθεί ένα
από τα παλιότερα αρχεία φορτώνεται ολόκληρη η φόρμα που το
περιέχει.Υποστήριξη

για

Frontpage Server Extensions (FPSE).
Αυτή η
λει
τουργία επιτρέπει στο διαχειριστή να χρησιμοποιήσει τα
χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής συγγραφής και διαχείρισης του
Microsoft

FrontPage
, για τη δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων. Με
το
Frontpage

Server

Extensions

ο διαχειριστής μπορεί να δει και να
διαχειρι
στεί έναν ιστότοπο με τη χρήση ενός γραφικού περιβάλλοντος,
ενώ οι δημιουργοί ιστοσελίδων μπορούν να τις δημιουργούν,
επεξεργάζονται και δημοσιεύουν από απόσταση.Υποστήριξη

για

το

Internet Server Application Program
Interface (ISAPI).
Η έκτη έκδοση του λο
γισμικού υποστηρίζει
επεκτάσεις και φίλτρα του
ISAPI
. Οι επεκτάσεις είναι αρχεία
DLL

που
διαχειρίζονται συγκεκριμένα αιτήματα ενώ τα φίλτρα είναι επίσης
DLL

για την τροποποίηση της συμπεριφοράς του εξυπηρετητή.Υποστήριξη για το
Web

Distributed

Authoring

a
nd

Versioning

(
WebDAV
), το οποίο είναι ένα πρότυπο του διαδικτύου που επιτρέπει
τη συνεργασία πολλών χρηστών πάνω σε ένα τεκμήριο με τη χρήση
ενός συστήματος διαμοιρασμού αρχείων βασισμένο στο διαδίκτυο. Το
WebDAV

επιτρέπει τη χρήση του διαδικτύου ως τοποθ
εσία εναπόθεσης
των διαμοιραζομένων αρχείων, την πλοήγηση σε συμβατούς
εξυπηρετητές και πρόσβαση στο περιεχόμενο που φιλοξενούν, καθώς
και την ανάκτηση και τροποποίηση και άλλες διαδικασίες επεξεργασίας
των αρχείων αυτών.Υποστήριξη του πρωτοκόλλου
IPv
6 πο
υ αποτελεί την
τελευταία έκδοση του ώστε το λογισμικό
Internet

Information

Services

6.0 να χειρίζεται αυτόματα τα αιτήματα
HTTP

που φτάνουν στον
εξυπηρετητή μέσω του πρωτοκόλλου αυτού.


Μετανάστευση και Αναβάθμιση.<<Μετανάστευση>> από το
Apache

1.3
x

και
2.0
x
. Παρέχεται
εργαλείο για τη μεταφορά του περιεχομένου και των οδηγιών των
ιστοτόπων από τις εκδόσεις 1.3.1 μέχρι 1.3.22 του
Apache

στις
διανομές
Redhat
,
SuSe

και
Mandrake

του λειτουργικού συστήματος
Linux
, στο
Internet

Information

Services

6.0. Το εργα
λείο έχει
αναπτυχθεί σε
PERL

και ο κώδικας του είναι ανοικτός και
παραμετροποιήσιμος, προσφέροντας στους διαχειριστές τη δυνατότητα
να τον επεκτείνουν.Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού
Internet

Information

Services

από τις εκδόσεις 4.
x

και 5.
x
. Για τη

μεταφορά ενός ιστοτόπου
που τρέχει στις εκδόσεις 4 ή 5 σε ένα άλλο σύστημα χρησιμοποιείται το
IIS

6.0
Migration

Tool

(
IISMT
). Αυτό είναι ένα εργαλείο γραμμής
εντολών που αυτοματοποιεί πολλές από τις χειροκίνητες διαδικασίες
για τη μεταφορά μιας εφαρμογής
συμπεριλαμβανομένων της
μεταφοράς των δεδομένων χειρισμού και του περιεχομένου του
ιστοτόπου στον νέο εξυπηρετητή και τη μετατροπή των παλαιότερων
ρυθμίσεων της εφαρμογής στις αντίστοιχες τους στο περιβάλλον του
Internet

Information

Services

6.0.IBM HTT
P Server

Ο εξυπηρετητής

IBM

HTTP

Server

είναι βασισμένος στον
Apache

HTTP

Server

της
Apache

Software

Foundation
, ο οποίος τρέχει σε λειτουργικά συστήματα
AIX
,
HP
-
UX
,
Linux
,
Solaris
,
Windows

NT
/2000/2003,
and

z
/
OS
. Το λογισμικό
I
BM

HTTP

Server

είναι διαθέσι
μο προς ελεύθερη χρήση. Περιλαμβάνεται επίσης στα
πακέτα διανομής του
WebSphere

Application

Server
.

Επειδή η χρήση λογισμικού εξυπηρετητή έχει κατασταθεί θεμελιώδης για τις
οποιεσδήποτε επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το διαδίκτυο και
την
παροχή πληροφόρησης και προβολή μέσω αυτού, η εταιρεία
IBM

προτείνει το
νέο λογισμικό της οικογένειας προϊόντων
WebSphere
, το οποίο είναι σχεδιασμένο
ώστε να λειτουργεί και να συνεργάζεται με πολλούς εξυπηρετητές διαδικτύου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα βασικά χαρακτ
ηριστικά του
IBM

HTTP

Server

είναι:Εύκολη εγκατάσταση.Πλήρης υποστήριξη για ασφαλείς συνδέσεις μέσω
SSL
.Ενσωματωμένη

τεχνολογία

Fast Response Cache Accelerator.Πλήρης υποστήριξη του λογισμικού από την
IBM

ως τμήματος της
δέσμης προϊόντων
WebSphere
.Υπο
στήριξη κρυπτογράφησης.Υποστήριξη εξυπηρετητή διαχείρισης για τον έλεγχο και το χειρισμό των
HIS

εξυπηρετητών.Παροχή πληροφόρησης και βοήθειας για την καλύτερη χρήση του
λογισμικού.Υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων
AIX
,
HP
-
UX
,
Linux
,
Solaris
,
Windo
ws

2000 και
Windows

NT
.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

IBM

HTTP

Server

V
1.3.12.6 υποστηριζόμενος από την
Apache
.


IBM

HTTP

Server

V
1.3.19.3 υποστηριζόμενος από την
Apache
.


Οι παραπάνω εκδόσεις του λογισμικού βασίζονται στο λογισμικό
Apache

HTTP

Server
, το οποίο λειτουργεί
σε λειτουργικά συστήματα
AIX

και
Linux

ενώ έχει
ενισχυθεί από την
IBM

με πρόσθετες λειτουργίες.


Oracle

Application

Server

Το
Oracle

Application

Server

10
g

είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα
λογισμικού εξυπηρετητή ιστού. Αποτελεί μέρος των προϊόντων
Fusion

M
iddleware

της
Oracle
..Η καρδιά του συστήματος του
Oracle

Application

Server

αποτελείται από
τον
Apache

HTTP

Server

και το
OC
4
J

(
OracleAS

Containers

for

J
2
EE
), το οποίο
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των βασισμένων σε
J
2
EE

εφαρμογών..

Εξελιξιμότητα, Διαθ
εσιμότητα, Διαχειριστικότητα και Ασφάλεια.

Το λογισμικό
Oracle

Application

Server
, προσφέρει τη λύση για την ανάπτυξη,
ενσωμάτωση και εξέλιξη εφαρμογών, πυλών και άλλων υπηρεσιών του ιστού.
Βασισμένο σε ένα ισχυρό και εξελίξιμο εξυπηρετητή
J
2
EE
, το λογισμ
ικό
Oracle

Application

Server

παρέχει δυνατότητες επέκτασης των εφαρμογών, δυνατότητα
ενσωμάτωσης σε επιχειρήσεις και ισχυρό λογισμικό για θεματικές πύλες. Το
λογισμικό
Oracle

Application

Server

είναι σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί την
διαδικασία

συνεργασίας υπολογιστικών συστημάτων μέσω δικτύου καθώς επίσης και
να παρέχει πλήρη και συνεχή υποστήριξη στην προσανατολισμένη προς την παροχή
υπηρεσιών αρχιτεκτονική
Service
-
Oriented

Architecture

(
SOA
).ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Oracle Application S
erver 10
g

Enterprise Edition

Η έκδοση
Oracle

Application

Server

10
g

Enterprise

Edition

αποτελείται από
ένα σύνολο εφαρμογών που προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση για την ανάπτυξη,
ενσωμάτωση, και επέκταση όλων των διαδικτυακών εφαρμογών, θεματικών πυλών
και
ιστοτόπων.. Η έκδοση
Enterprise

συνδιάζει χαρακτηριστικά όπως εφαρμογή σε
επιχειρήσεις, της καλύτερης απόδοσης κατά τη χρήση σε περιβάλλον
J
2
EE
,
δυνατότητες δημιουργίας και συντήρησης θεματικών πυλών, ζωντανής
παρακολούθησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
, διαχείριση ταυτοτήτων και
δυνατότητες ασύρματης επέκτασης..


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Υψηλή λειτουργικότητα.Χαμηλό κόστος διαχείρισης με την εφαρμογή λύσεων
προγραμματισμένων να εργάζονται συνεργατικά.
Προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της σύγχρονης αγοράς, καθώς
είναι
σχεδιασμένο για εξυπηρέτηση συνεργατικών δικτύων υπολογιστών και την
υποστήριξη
Service
-
Oriented

Architecture

(
SOA
).
Υψηλή διαθεσιμότητα
.


Oracle Application Server 10
g

Standard Edition
.

Η έκδοση του λογισμικού
Oracle

Application

Server

10
g

Standar
d

Edition
,
περιλαμβάνει το
Oracle

Portal

και έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενοποιεί την
πρόσβαση σε όλες τις πληροφοριακές πηγές μέσω μιας μόνο κοινής πύλης και να
επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται επιχειρισιακό πληροφοριακό περιεχόμενο
μέσα στα πλαίσια

της επιχείρησης. Βασικά χαρακτηριστικά του αποτελούν η υψηλή
ασφάλεια και η υψηλή απόδοση σε χαμηλό κόστος που προσφέρει ο ενσωματωμένος
μηχανισμός για
J
2
EE
..


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.
Διαμοιρασμός πληροφοριών που επιτρέπει σε πελάτες, υπαλλήλους
συνεργάτες και πρ
ομηθευτές της επιχείρησης να μοιράζονται ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση.Διαμοιρασμός των διαδικασιών και εργασιών της επιχείρησης με
πολλαπλά πλεονεκτήματα για να κατασταθεί αυτή πιο ανταγωνιστική.Δυνατότητα προσθήκης και επεξεργασίας το
υ περιεχομένου, με την οποία
επιτρέπεται στους προγραμματιστές και τους τελικούς χρήστες να
επεμβαίνουν στο περιεχόμενο των σελίδων της πύλης.Καλύτερη διαχείριση του συνεργατικού δικτύου υπολογιστών της
επιχείρησης με την υψηλή διαθεσιμότητα και εξελιξιμό
τητα του.Αυξημένη ευελιξία όσον αφορά την
Service
-
Oriented

Architecture

και
προσαρμογή των υπαρχόντων εφαρμογών σε αυτήν.Oracle Application Server 10
g

Java Edition

Το λογισμικό
Oracle

Application

Server

10
g

Java

Edition

είναι μια ασφαλής,
επεκτάσιμη,
και εύκολη στη διαχείριση εφαρμογή εξυπηρετητή
J
2
EE

που
περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία για την ανάπτυξη και την επέκταση εφαρμογών
Java

σε επιχειρισιακό επίπεδο.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πιστοποιημένο J2EE 1.4
Container

με μερική υποστήριξη
Java

EE

5.Παροχή πλήρου
ς συνόλου εργαλείων για την απλοποίηση της διαδικασίας
ανάπτυξης εφαρμογών
Java

και
SOA
.Προσθήκη του εργαλείου
Oracle

JDeveloper
.Προσθήκη

του

Oracle Application Developer Framework (ADF)
.Ισχυρή αρχιτεκτονική για τη γρήγορη ανάπτυξη και επέκταση
επιχει
ρησιακών εφαρμογών και αλληλεπίδραση με σχετικές βάσεις
δεδομένων.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Συνδυασμός υψηλής απόδοσης με χαμηλό κόστος.Μεγάλη εμπορικότητα καθώς περισσότεροι από

15.000 πελάτες
χρησιμοποιούν το λογισμικό
Oracle

Application

Server

10
gΣχεδιασμένο ε
ιδικά για τη διαχείριση επιχειρησιακών συνεργατικών δικτύων
υπολογιστών και δυνατότητα σύνδεσης εξυπηρετητών χαμηλού κόστους.Επεκτασιμότητα και υψηλή διαθεσιμότητα για τα επιχειρησιακά συνεργατικά
δίκτυα.Ευελιξία καθώς είναι η μόνη εφαρμογή εξυπηρετητή π
ου αναπτύσσει και
διαχειρίζεται

αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών
(
Service
-
Oriented

Architecture
) στα επιχειρησιακά δίκτυα.Sun Java System Web Server


Το λογισμικό
Sun

Java

System

Web

Server

(παλαιότερα γνωστό ως
Sun

ONE

Web

Server
)
αποτελεί μια ασφαλή, εύχρηστη και αξιόπιστη λύση εξυπηρετητή
δικτύου σχεδιασμένη για εφαρμογή σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις.
Είναι διαθέσιμο σε όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα και παρέχει οργάνωση σε
υπηρεσίες ιστού όπως:
JavaServer

Pag
es

(
JSP
) και τεχνολογίες
Java

Servlet

,
Microsoft

Active

Server

Pages
,
PHP

και
CGI
.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
.Sun Solaris 9 Operating System (SPARC
και

x86 Platform Editions), Solaris 8
Operating System (SPARC Platform Edition),
και

Trusted Solaris 8 Operat
ing
System (SPARC
και

x86 Platform Editions)Red Hat Enterprise Linux AS 2.1
και

ES/AS 3Hewlett
-
Packard HP
-
UX 11iIBM AIX 5.1
και

5.2Windows 2000 Server, Windows XP,
και

Windows 2003.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

Υψηλή Ασφάλεια.Προηγμένη και αποδεδειγμένη καταγραφή

ασφαλείας: Παρέχει εγγύηση
ότι οι εφαρμογές διαδικτύου και τα δεδομένα παραμένουν ασφαλή.Κάλυψη των κοινών κριτηρίων πιστοποίησης για τα συστήματα
εξυπηρετητών διαδικτύου: Παρέχει εγγύηση ότι οι εφαρμογές διαδικτύου
και τα δεδομένα παραμένουν ασφαλή.Υπο
στήριξη προσθήκης λειτουργίας αντίστροφου
Proxy
: Με την
μετατροπή του
Java

System

Web

Server

σε αντίστροφο
Proxy

εξυπηρετητή, επιτυγχάνεται η προσθήκη ενός επιπλέον στρώματος
ασφαλείας ανάμεσα στο κοινό διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές.Εγκαθίσταται με ασφα
λείς αρχικές ρυθμίσεις: Παρεμποδίζει άγνωστες
υπηρεσίες να ενεργοποιηθούν και δεν δημιουργεί συνθηματικούς
κωδικούς κατά την εγκατάσταση προστατεύοντας παράλληλα τις
εφαρμογές διαδικτύου και τα δεδομένα.Αυτόματη ενεργοποίηση του διαχειριστή ασφαλείας
Jav
a
: Με αυτή τη
λειτουργία προστατεύονται οι εφαρμογές
Java

και τα δεδομένα που
σχετίζονται με αυτές γενικότερα.Λειτουργεί στο χώρο χρήσης και όχι σε κάποιο εικονικό χώρο: Αυτή η
λειτουργία προστατεύει από την πιθανή εκμετάλλευση των υπηρεσιών
χειρισμού το
υ συστήματος για απομακρυσμένη μη εγκεκριμένη
πρόσβαση. Σε γενικότερο επίπεδο αυτή η λειτουργία προστατεύει τη
γενικότερη υποδομή του ιστού , η οποία βασίζεται στους εξυπηρετητές.Εγκεκριμένο σύμφωνα με το τα
Federal

Information

Processing

Standards

(
FI
PS
)
-
140
-
1
Level

2: Με αυτό τον τρόπο προστατεύονται οι διαδικτυακές
διεργασίες και τα δεδομένα.Υποστήριξη

για

SSL v2, SSL v3, Transport Layer Support (TLS) 1.0,
και

X.509.
Παρέχεται η δυνατότητα για κρυπτογραφημένες διασυνδέσεις
μεταξύ υπολογιστή πελάτη
και εξυπηρετητή και επιλογή κρυπτογράφησης
μυστικών κλειδιών μεγέθους 168, 128 και 56
bit
.Υποστήριξη
IP

v
6 και όλων των νέων του δυνατοτήτων για τη προστασία
των δεδομένων.Κώδικας βασισμένος στον
Netscape

Enterprise

Server

που αποτελούσε
μια ασφαλή και σ
ταθερή πλατφόρμα ώστε να μειώνονται τα κενά
ασφαλείας του λογισμικού.Υποστήριξη για το πρότυπο
Public

Key

Cryptography

Standard

(
PKCS
)
#11. Μέσω αυτής της τεχνολογίας βελτιώνεται η λειτουργία των
επιταχυντών
SSL

και η γενικότερη απόδοση του εξυπηρετητή.Η

λειτουργία
Header

masking

προστατεύει από την κακόβουλη εισβολή
για την προστασία των διαδικτυακών εφαρμογών και των δεδομένων.Έλεγχος της πρόσβασης με τη χρήση των
Sun

Java

System

Identity

Server

και
Sun

Java

System

Directory

Server
, με τα οποία παρέχο
νται αυξημένες
λειτουργίες ελέγχου, αναγνώρισης και ταυτοποίησης των χρηστών. Με
αυτό τον τρόπο περιορίζεται η πρόσβαση του χρήστη από σύνολο του
περιεχομένου του εξυπηρετητή σε συγκεκριμένους φακέλους,
URIs
, είδη
αρχείων και σε συγκεκριμένες χρονικές περι
όδους.Έλεγχος της πρόσβασης των χρηστών στους φακέλους ώστε να
προστατεύονται τα δεδομένα και οι πολύτιμες πληροφορίες.Υποστήριξη επικοινωνιών από
SSL

σε
LDAP

ώστε να προστατεύονται οι
επικοινωνίες μεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών φακέλων.Ασφαλής διαχείρισ
η του εξυπηρετητή, η οποία μπορεί να
πραγματοποιηθεί και μέσω πρωτοκόλλου
SSL
.


Αυξημένη διαθεσιμότητα.Αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας: Μεγιστοποιεί την άμεση
ανταπόκριση στα αιτήματα των χρηστών με τη χρήση μιας μηχανής
πολύπλεκτης επεξεργασίας και ο
θονών επεξεργασίας για τη διατήρηση
της σύνδεσης ώστε να προσφέρει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους
χρήστες.Δυνατότητα ρύθμισης για αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή της
λειτουργίας.Δυνατότητα για δυναμικές ρυθμίσεις χωρίς επανεκκίνηση του
εξυπηρετητή
.Εφαρμογή έξυπνων λύσεων λογισμικού εξισορρόπησης του φόρτου
εργασίας του εξυπηρετητή.Αυξημένη απόδοση.Αρχιτεκτονική, η οποία προσφέρει πολυπλεξία και πολλαπλή
επεξεργασία δεδομένων παράλληλα με αυξημένη διαχείριση της
μνήμης ώστε να καλύπτονται οι απ
αιτήσεις του χρήστη για γρήγορη
προσπέλαση των ιστοτόπων και εφαρμογών που φιλοξενούνται στον
εξυπηρετητή.Ενσωματωμένο υποσύστημα υποστήριξης της σωστής λειτουργίας
του εξυπηρετητή, ώστε να διατηρείται η δεδομένη απόδοση ακόμα και
σε απρόβλεπτες καταστάσ
εις, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή
ανταπόκριση του συστήματος.Υποστήριξη συμπίεσης τύπου
HTTP

(
Gzip
), ώστε να αυξάνεται η
ταχύτητα παράδοσης των πακέτων δεδομένων από τα υπολογιστικά
συστήματα εξυπηρετητών στα συστήματα πελατών και το αντίστροφο
για

την καλύτερη ταχύτητα μετάδοσης και τη μείωση των απαιτήσεων
σε υλικό.Αυξημένη σε απόδοση επεξεργασία των εφαρμογών
Java

με τη χρήση
των τεχνολογιών
Java

Vitrual

Machine

(
JVM
) και
Java

Server

Pages

(
JSP
).Συμβατότητα με το πρωτόκολλο
HTTP
/1.1 ώστε η ταχύ
τητα
μετάδοσης να είναι βέλτιστη.Υποστήριξη επιταχυντών
SSL

για την βελτίωση της ταχύτητας
ανταλλαγής δεδομένων.Ταχύτερη προσπέλαση των ιστοτόπων με τη χρήση του
Solaris

Network

Cache

Accelerator
, το οποίο διατηρεί τις ιστοσελίδες σε μια
εσωτερική μνήμη
cache
.Πλήρης υποστήριξη του
SMP

με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση
συστημάτων με πολλαπλούς επεξεργαστές ώστε να παρέχεται κάθετη
εξελιξιμότητα.


Υποστήριξη εφαρμογών.Υποστήριξη φίλτρων περιεχομένου, ώστε να επιτυγχάνεται η επεξεργασία των
εισερχόμενων και εξ
ερχόμενων αιτημάτων και να επεκτείνεται η
λειτουργικότητα του εξυπηρετητή.Υποστήριξη εφαρμογών
Java

με πλήρη συμβατότητα για τ
i
ς τεχνολογίες
Java

Servlet

2.3,
JSP

1.2,
JDBC
,
JNDI
,
Java

Beans

και για καθιερωμένες
βιβλιοθήκες ετικετών, ούτως ώστε να προσφέρ
ει μια επεκτάσιμη πλατφόρμα
για την εκτέλεση τέτοιων εφαρμογών.Υποστήριξη του τύπου αρχείου
WAR
. για την απλοποίηση της επέκτασης των
εφαρμογών
Java
.Υποστήριξη για
Active

Server

Pages

(
ASP
),
ColdFusion
,
CGI

και
PHP

για
την προσφορά μιας επεκτάσιμης πλατφ
όρμας για όλες τις εφαρμογές ιστού
και την ενδυνάμωση της ανάπτυξης της υποδομής του.Εκτεταμένη υποστήριξη των νέων εφαρμογών με την προσθήκη επιπλέον
ασφάλειας και αξιοπιστίας. Υποστηρίζονται εφαρμογές από τις
BEA
,
Broadvision
,
Entrust
,
Sanctum
,
Vignette
,
Siebel

,
Sybase
,
Macromedia

και
άλλες.


Διαχειριστικότητα.Υποστήριξη
WebDav

ώστε οι χρήστες να μπορούν να δημιουργήσουν
περιεχόμενο τοπικά ή απομακρυσμένα με τη χρήση εργαλείων
WebDAV
,
ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία και δημοσίευση.Υποστήριξη ολοκλη
ρωμένων διαδικασιών εγκατάστασης με δυνατότητα
εφαρμογής των ίδιων ρυθμίσεων και επέκτασης τους σε πολλαπλούς
εξυπηρετητές ώστε να μειώνεται το κόστος της επεκτασιμότητας.Διαχείριση του εξυπηρετητή με χρήση περιβαλλόντων διαχείρισης
βασισμένων στο διαδίκτ
υο και γραμμής εντολών, ώστε να παρέχεται
ευελιξία στη διαχείριση και να μειώνεται το κόστος της.Υποστήριξη απομακρυσμένης κατανεμημένης διαχείρισης, ώστε να
διευκολύνεται αυτή και να μειώνεται το κόστος της.Υποστήριξη λειτουργίας περιβαλλόντων εικονική
ς φιλοξενίας
ιστοσελίδων, ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν χιλιάδες δικτυακοί τόποι
σε ένα μόνο υπολογιστικό σύστημα και να μειωθεί το κόστος φιλοξενίας
και διαχείρισης.Υποστήριξη πολλών λειτουργικών συστημάτων λειτουργίας
συμπεριλαμβανομένων των
Solaris
,
Windows
,
Linux
,
AIX

και
HP
-
UX
,
ώστε να παρέχεται ευελιξία στην επέκταση.Ενσωματωμένος
Java

System

Directory

Server
, η ύπαρξη του οποίου
μειώνει τα κόστη επέκτασης και απόκτησης.Υποστήριξη ταυτόχρονης διαχείρισης συστάδων εξυπηρετητών για τη
μείωση του κό
στους διαχείρισης.Υποστήριξη
SNMP

ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ
κοινών συστημάτων διαχείρισης με την παροχή πολύτιμων πληροφοριών
ελέγχου.Υποστήριξη για
htaccess

με το οποίο δίνεται έλεγχος στις ρυθμίσεις
διαμόρφωσης των ιστοτόπων και
ικανοποιεί το τελικό χρήστη με την
παράλληλη μείωση του κόστους διαχείρισης.Το λογισμικό
Sun

Java

System

Web

Server

είναι διαθέσιμο παγκοσμίως
με παροχή τεχνικής υποστήριξης ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.


ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ.


Γι
α την καλύτερη επικοινωνία με τους εξυπηρετητές και την ευκολότερη και
ασφαλέστερη μεταφορά αρχείων μεταξύ του συστήματος πελάτη και εξυπηρετητή
χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού
FTP
. Παρακάτω
παρουσιάζονται ορισμένες δωρεάν και εμπορικ
ές λύσεις τέτοιων προγραμμάτων:


FTP

Explorer

Ο
FTP

Explorer

είναι μια εφαρμογή 32
bit
, η οποία παρέχει ευκολία χειρισμού
και εξυπηρετεί τη μεταφορά αρχείων μεταξύ του διαδικτύου και του προσωπικού
υπολογιστή του χρήστη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Ορισμένα από τα χαρ
ακτηριστικά του
FTP

Explorer

είναι:Λειτουργία παράλληλης μεταφοράς αρχείων προς ένα η πολλούς
εξυπηρετητές με την ταυτόχρονη πλοήγηση και επιλογή από το χρήστη
αρχείων για μεταφορά σε άλλον εξυπηρετητή. Με τη δυνατότητα αυτή ο
FTP

Explorer

χειρίζεται τ
ις αιτήσεις του χρήστη για μεταφορά αρχείων
επιτρέποντας παράλληλα στο χρήστη την πλοήγηση στα αρχεία του
εξυπηρετητή στον οποίο ανεβάζει αρχεία χωρίς καθυστέρηση. Παρέχεται
επίσης η δυνατότητα σύνδεσης σε άλλον εξυπηρετητή, χωρίς να διακόπτεται η
μεταφορά

των αρχείων του χρήστη προς τον προηγούμενο καθώς το
πρόγραμμα αποσυνδέεται από αυτόν αφού ολοκληρώσει την μεταφορά.Ο
FTP

Explorer

διαθέτει αυτόματη λειτουργία επανάκλησης στην περίπτωση
που η σύνδεση με τον εξυπηρετητή αποτυγχάνει. Ο χρήστης έχει τη
δυ
νατότητα καθορισμού του αριθμού των προσπαθειών σύνδεσης καθώς και
το χρονικό περιθώριο αναμονής μεταξύ των προσπαθειών.Παρέχει επίσης υπηρεσία συνέχισης των μεταφορών αρχείων που έχουν
διακοπεί. Ο
FTP

Explorer

δηλαδή προσπαθεί να συνεχίσει τη διαδικασία
μεταφοράς ενός αρχείου εάν εντοπίσει ένα αρχείο με το ίδιο όνομα στο τρέχον
φάκελο κατεβάσματος αρχείων. Αυτή η λειτουργία εξοικονομεί χρόνο και
ολοκληρώνει τις διεργασίες μεταφοράς αρχείων που έχει ορίσει ο χρήστης
ακόμα και στην περίπτωση προβληματικών δ
ικτυακών συνδέσεων.Ο
FTP

Explorer

έχει τη δυνατότητα του αυτόματου κατεβάσματος και
προβολής της κατάλληλης περιγραφής του κάθε αρχείου. Το πρόγραμμα
διαθέτει τη δυνατότητα να προβάλει αυτόματα την περιγραφή του κάθε
αρχείου δίπλα στο κατάλληλο αρχείο καθ
ώς ο χρήστης πλοηγείται σ’ αυτά.Το τμήμα διαχείρισης των μεταφορών αρχείων του
FTP

Explorer

επιτρέπει
στο χρήστη να εξακριβώσει άμεσα τις λεπτομέρειες των αιτημάτων
ανεβάσματος ή κατεβάσματος των αρχείων από τον
server
. Ο ακριβής
προορισμός και η τρέχουσα

κατάσταση κάθε αιτήματος προβάλλεται
αναλυτικά στο παράθυρο του τμήματος διαχείρισης των μεταφορών των
αρχείων του προγράμματος, ώστε να παραμένει ο χρήστης ενημερωμένος για
τις πολλαπλές συνδέσεις και την ταυτότητα των αρχείων που έχουν
μεταφερθεί.Προσ
φέρει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας συντομεύσεων αρχείων ή
φακέλων στην επιφάνεια εργασίας ώστε ο χρήστης να μπορεί να συνδεθεί
αυτόματα στους εξυπηρετητές και τους δικτυακούς τόπους που επισκέπτεται
συχνότερα.Ο
FTP

Explorer

χρησιμοποιεί τις γραφικές
αναπαραστάσεις των
Windows

95
για την προβολή των περιεχομένων απομακρυσμένων εξυπηρετητών. Επίσης
η δενδροειδής παρουσίαση της διάταξης των αρχείων και φακέλων προσφέρει
μια ευκρινή εικόνα της δομής και των διασυνδέσεων μεταξύ τους στο χρήστη.Επιπλέον
τα μενού εντολών που εμφανίζονται με πάτημα του δεξιού
πλήκτρου του ποντικιού παρέχουν στο χρήστη άμεση πρόσβαση στις πιο
συχνές εντολές. Η επιλογές των μενού αλλάζουν ανάλογα με το αρχείο ή το
είδος του φακέλου που επιλέγει ο χρήστης.Διαθέτει τη δυνατότ
ητα της τήρησης μια έξυπνης λίστας εντολών . Η λίστα
αυτή παρέχει την δυνατότητα της ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτόματα
από το πρόγραμμα χωρίς να ενοχλείται ο χρήστης. Από τη στιγμή που ο
FTP

Explorer

συνδεθεί σε έναν εξυπηρετητή, διατηρεί μια λίστα από
διεργασίες
προς ολοκλήρωση, κάτι το οποίο κάνει την καταχώρηση των αρχείων και την
αναζήτηση τους στον εξυπηρετητή πολύ γρηγορότερη. Ο χρήστης δύναται να
επιλέξει τους φακέλους στους οποίους επιθυμεί να πλοηγηθεί μόλις συνδεθεί
και ο
FTP

Explorer

θα κατεβ
άσει τις πληροφορίες σχετικά με το τους
φακέλους και θα δημιουργήσει λίστες των περιεχομένων των φακέλων που
έχουν οριστεί καθώς ο χρήστης συνεχίζει να πλοηγείται. Από τη στιγμή που η
λίστα των περιεχομένων κάθε φακέλου ολοκληρωθεί, το χρώμα τις αλλάζει
ώσ
τε να γνωρίζει ο χρήστης ότι μπορεί να δει το πλήρες περιεχόμενό της.
Ο
FTP

Explorer

έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει κάθε σύνδεση στην
προσωρινή μνήμη. Ώστε να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η μεταφορά
του χρήστη από φάκελο σε φάκελο. Υπάρχει επίσης
η δυνατότητα της
αποθήκευσης ολόκληρων δικτυακών τόπων ώστε να είναι προσβάσιμοι και
χωρίς απευθείας σύνδεση ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης
σε περίπτωση που διατάζεται ένα κατέβασμα ή ανέβασμα αρχείου.Η επιλογή γρήγορης σύνδεσης επιτρέπε
ι την άμεση σύνδεση σε ένα δικτυακό
τόπο από τον
FTP

Explorer
.Η υποστήριξη για
fpArchie

περιλαμβάνεται επίσης στις δυνατότητες του
FTP

Explorer
.Επιπλέον υπάρχει πλήρης υποστήριξη τις λειτουργίας
Drag

and

Drop

. Ο
χρήστης μπορεί απλά να σύρει ένα ή περισ
σότερα αρχεία ή ακόμα και
ολόκληρες δομές φακέλων,σε μια περιοχή προβολής της τοποθεσίας των
αρχείων του
FTP

Explorer

ώστε να τα μεταφέρει στο τμήμα του εξυπηρετητή
στο οποίο έχει εκείνη τη στιγμή συνδεθεί. Η λήψη αρχείων είναι επίσης
εξίσου απλή με το σύρ
σιμο ενός η περισσότερων αρχείων και φακέλων στην
επιφάνεια εργασίας η σε κάποιο φάκελο του υπολογιστή του χρήστη.


WS
_
FTP

Professional

2007.

Το
WS

FTP

Professional

2007 είναι ένα λογισμικό μεταφοράς αρχείων πελάτη
FTP
, το οποίο μεταφέρει με ασφάλεια και μ
ε υψηλές ταχύτητες τα αρχεία του χρήστη
στον εξυπηρετητή παρέχοντας αυτοματοποιημένες δυνατότητες εξασφάλισης της
ακεραιότητας και μείωσης του απαιτούμενου χρόνου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα χαρακτηριστικά του
WS

FTP

Professional

2007 είναι:Η εξασφάλιση της ακερα
ιότητας των αρχείων κατά τη διάρκεια και μετά
την μεταφορά στον εξυπηρετητή με τη χρήση των τεχνολογιών 256
-
bit

AES

κρυπτογράφησης βασισμένης στα πρωτόκολλο
SSL

και
SSH
,
τεχνολογία κρυπτογράφησης αρχείου OpenPGP και τεχνολογία ελέγχου
της ακεραιότητας
SHA
2
56/512.Διαθέτει επίσης χαρακτηριστικά για την τήρηση προγραμματισμένων
εργασιών, ενημέρωσης, συγχρονισμού, ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού
ταχυδρομίου, συμπίεσης στο πρότυπο
zip
.Επίσης διαθέτει δυνατότητες δημιουργίας χώρων εργασίας και
διασυνδεδεμένων φακέλων
, αναζήτησης και μεταφοράς αρχείων από
εξυπηρετητή σε εξυπηρετητή.


Η κρυπτογράφηση μεταφοράς 256
-
bit

AES
.

Η κρυπτογράφηση μεταφοράς 256
-
bit

AES

προστατεύει τα αρχεία που
μεταφέρονται με τη χρήση συνδέσεων
SSL

/
FTPS
,
SSH

/
SFTP

και
HTTPS
.
Προστατεύει τα

αρχεία από έκθεση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και εξασφαλίζει
την μετακίνηση τους ανάμεσα σε δύο τοποθεσίες.

Η κρυπτογράφηση αρχείων
OpenPGP
.

Η ολοκληρωμένη λύση κρυπτογράφησης αρχείων
OpenPGP

εξασφαλίζει πλήρη
διαχείριση των αρχείων πριν και μετά τη
μεταφορά. Μόνο άτομα με το κατάλληλο
κλειδί μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τα αρχεία
PGP
. Υποστηρίζονται επίσης
κρυπτογραφήσεις
AES

και 3
DES

ενώ παρέχεται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής
περιγραφής (κλειδιού) από 1024 μέχρι 4096
bits

και υποστήριξη για τύπους

κλειδιών
RSA

και
Diffie
-
Hellman

με καθοριζόμενη ημερομηνία λήξης.

Εγγυημένη παράδοση.

Η λειτουργία ελέγχου της ακεραιότητας των αρχείων, χρησιμοποιεί
δημιουργημένους εντός των αρχείων μηχανισμούς επικύρωσης, ώστε να
πιστοποιείται το γεγονός ότι τα μεταφε
ρόμενα αρχεία δεν έχουν εκτεθεί κατά τη
μεταφορά τους. Οι τεχνολογίες
SHA
256 και
SHA
512 εξασφαλίζουν ότι τα αρχεία της
πηγής είναι ακριβώς τα ίδια με τα αρχεία προορισμού.

Υποστήριξη
HTTP

Proxy

για
SSH
.

Παρέχεται η δυνατότητα για όλες τις μεταφορές αρχείω
ν σε πρωτόκολλο
SSH

να περνούν μέσα από τον
proxy

εξυπηρετητή σε πρωτόκολλο
HTTP
. Αυτό
πραγματοποιείται με την χρήση ενός προφίλ με τείχος προστασίας για έναν κανονικό
HTTP

proxy

εξυπηρετητή και αφού γίνει η σύνδεση με τον εξυπηρετητή,
δημιουργείται ένα αί
τημα προς αυτόν να συνδεθεί προς τη διεύθυνση προορισμού
μέσω πρωτοκόλλου
SSH
.

Καταγραφή ιστορικού χρήσης.

Δυνατότητα τήρησης ημερολογίου των δραστηριοτήτων μετακίνησης αρχείων
από το χρήστη με το τμήμα του προγράμματος διαχείρισης των μεταφορών, του
ιστ
ορικού μεταφορών και το ιστορικό των συνδέσεων.

Προγραμματισμός διεργασιών.

Δυνατότητα πραγματοποίησης προγραμματισμένων και ημιτελών μεταφορών
αρχείων.

Ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων ειδοποίησης όταν πραγματοπο
ιείται
μεταφορά αρχείων, ώστε να πληροφορούνται για αυτήν οι επισκέπτες της
ιστοσελίδας. Επίσης αυτή η δυνατότητα μπορεί να λειτουργήσει και ως επιβεβαίωση
της πραγματοποίησης της μεταφοράς των αρχείων προς τον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος
την πραγματοποιεί.

Συμπίεση.

Αποτροπή σπατάλης χρόνου και εύρους ζώνης με την αυτόματη συμπίεση των
αρχείων σύμφωνα με το πρότυπο
ZIP

πριν το ανέβασμα στον εξυπηρετητή.

Συγγραφή σεναρίων.

Δυνατότητα αυτόματης συνέχισης ημιτελών μεταφορών με ειδικό εργαλείο
οργάνωσης διεργασ
ιών.

Εγχειρίδιο χειρισμού.

Περιλαμβάνεται ένα σύντομο βίντεο, το οποίο καθοδηγεί το χρήστη στις
διαδικασίες σύνδεσης σε έναν εξυπηρετητή
FTP

και τη χρήση του προγράμματος
WS
_
FTP
.

Οδηγός Σύνδεσης.

Ο ενσωματωμένος οδηγός σύνδεσης, παρέχει οδηγίες βήμα προ
ς βήμα ώστε να
βοηθηθεί ο χρήστης στην άμεση σύνδεση του με τον εξυπηρετητή.

Εύκολες μεταφορές αρχείων.

Παρέχεται η δυνατότητα εντολής εκτέλεσης της μεταφοράς με απλό σύρσιμο
των αρχείων με τη χρήση του ποντικιού ή με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού.
Τ
ο πρόγραμμα μπορεί να μεταφέρει κάθε τύπου και μεγέθους αρχεία μεταξύ του
προσωπικού υπολογιστή του χρήστη και ενός απομακρυσμένου εξυπηρετητή
οπουδήποτε στο διαδίκτυο.

Διασυνδεδεμένοι φάκελοι.

Παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης πλοήγησης σε διαφορετικούς

φακέλους
μεταξύ οποιονδήποτε δύο συνδέσεων με την χρήση της ίδιας δενδροειδούς δομής.

Τροποποίηση της εμφάνισης.

Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την εμφάνιση του
WS
_
FTP

ώστε να
καλύπτει τις προτιμήσεις του. Υπάρχει ευελιξία στο καθορισμό των χρωμάτων, ή
χων
και της μορφής της γραμμής εντολών.

HotDrop

Επίσης παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα μεταφοράς αρχείων με την απλή
εναπόθεση τους στο προκαθορισμένο “
HotDrop
” φάκελο, καθώς το
WS
_
FTP

θα
ανεβάσει άμεσα τα αρχεία αυτά στον εξυπηρετητή.

Πολλαπλές μεταφορ
ές αρχείων την ίδια στιγμή.

Υπάρχει η δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου με την επιλογή μιας ομάδας
αρχείων προς μεταφορά και την ταυτόχρονη αποστολή τους προς το προορισμό τους,
χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρονται το καθένα ξεχωριστά.

Επιλογή του πρωτοκόλλο
υ.

Παρέχεται ευελιξία στο χρήστη ως προς την επιλογή αρχείων με τη χρήση
ποικίλων πρωτοκόλλων όπως το
FTP
,
FTPS

/
SSL
,
SFTP

/
SSH
,
HTTP

και
HTTPS
.

Δυνατότητα υποστήριξης αμέτρητων τοπικών και προς εξυπηρετητές,
συνδέσεων ταυτόχρονα.

Προσφέρεται η δυνατότη
τα ταυτόχρονης σύνδεσης σε πολλαπλούς
εξυπηρετητές την ίδια στιγμή και η μεταφορά αρχείων μεταξύ τους.

Σταθμοί εργασίας (
Workspaces
)

Παρέχεται δυνατότητα αποθήκευσης και άμεση επανασύνδεσης σε πολλαπλές
συνδέσεις, τόσο τοπικές όσο και στους εξυπηρετητές.

Επιλογές εγκατάστασης.

Επιτρέπεται στους διαχειριστές να προσδιορίσουν τις επιλογές εγκατάστασης
την πρώτη φορά ούτως ώστε στις μελλοντικές εγκαταστάσεις να χρησιμοποιούνται
από το πρόγραμμα οι προκαθορισμένες επιλογές.

SmartFTP
.

Το
SmartFTP

είναι ένα πρό
γραμμα πελάτη
FTP

(
File

Transfer

Protocol
), το
οποίο επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιήσει μεταφορές αρχείων από έναν τοπικό
υπολογιστή σε έναν εξυπηρετητή στο διαδίκτυο. Με τα χαρακτηριστικά του το
SmartFTP

προσφέρει επιπλέον ασφαλείς, αξιόπιστες και απ
οτελεσματικές μεταφορές
αρχείων, γεγονός που το καθιστά ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του χρήστη.

Το
SmartFTP

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημοσίευση και συντήρηση δικτυακών
τόπων, ανέβασμα και κατέβασμα φωτογραφιών, αρχείων κειμένου, ταινιών και
μουσικών
αρχείων, διαμοιρασμό των αρχείων μεταξύ χρηστών και ενημέρωση
τοπικών και απομακρυσμένων αρχείων.

Το
SmartFTP

παρέχει χαρακτηριστικά όπως:Ασφαλείς συνδέσεις μέσω πρωτοκόλλων TLS και SSL.
Σύγχρονο περιβάλλον διεπαφής του χρήστη.Πολλές γλώσσες (περισσότερ
ες από 20 γλώσσες).IPv6Συμπίεση κατά τη μεταφορά των αρχείων.Υποστήριξη

UTF
-
8.
Υποστήριξη λειτουργίας
συρσίματος των αρχείων με το δείκτη του ποντικιού
(
Drag & Drop).Υποστήριξη

για

πολλαπλές

συνδέσεις
.
Αυτόματη επανασύνδεση και συνέχιση των ημιτελών

μεταφορών αρχείων.
Εξασφάλιση της ακεραιότητας των αρχείων κατά τη μεταφορά και
πιστοποιημένες μεταφορές μέσω (
XCRC
,
XMD
5,
XSHA
).Υποστήριξη
FXP
Απομακρυσμένη εποπτεία των αρχείων, τα οποία μεταφέρθηκαν στον
εξυπηρετητή.
Εκτεταμένη

υποστήριξη

για

NAT/U
PnP

(Universal Plug and Play), ICS, ICFΔημιουργία σειράς προτεραιότητας για τα αρχεία προς μεταφορά.Υποστήριξη τείχους προστασίας του Proxy εξυπηρετητή (
SOCKS5, SOCKS4,
SOCKS4A, HTTP ProxyWingate, Winproxy, CSM, Checkpoint FW
-
1, Raptor)Παρέχεται εφα
ρμογή ενημέρωσης.Καταγραφέας

των URL
.
Ταχεία προσπέλαση απομακρυσμένων φακέλων με προσωρινή καταγραφή
τους στην Cache.Γραμμή εντολών FTP.Καθοριζόμενες από το χρήστη εντολές.Ιδιότητες CHMOD


FTP Voyager.

Ο
FTP

Voyager

είναι ένα λογισμικό πελάτη
FTP

για τα
Windows

98/
Me
/
NT
/2000/
XP
. Διαθέτει περιβάλλον διεπαφής χρήστη βασισμένο στη
λειτουργία συρσίματος των αρχείων
D
rag
-
and
-
drop
. Ο
FTP

Voyager

επιτρέπει στο
χρήστη να ενημερώσει το δικτυακό του τόπο πολύ εύκολα, να μεταφέρει άμεσα
αρχεία μεταξύ των
FTP

εξυπηρετητών και να συνεχίσει τη διαδικασία κατεβάσματος
αρχείων που έχει διακοπεί. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη
ιστοτόπων και για τη μεταφορά αρχείων στο διαδίκτυο. Τα βασικά χαρακτηριστικά
του
FTP

Voyager

είναι:

Συμπίεση κατά τη μεταφο
ρά αρχείων.

Ο
FTP

Voyager

11.1 και το
Serv
-
U

5.1 εφαρμόζουν συμπίεση των δεδομένων
κατά τη μεταφορά τους χρησιμοποιώντας μια επέκταση του πρωτοκόλλου
FTP

που
ονομάζεται
MODE

Z
.

Αυτόματη υποστήριξη ζώνης ώρας.

Υπάρχει εγκατεστημένη η δυνατότητα αυτόματης ρύ
θμισης της ζώνης ώρας
όταν ο
FTP

Voyager

συνδέεται με εξυπηρετητές τύπου
Serv
-
U
. Όταν συμβαίνει αυτό
ο
FTP

Voyager

ρυθμίζει αυτόματα τις ημερομηνίες που σχετίζονται με τα αρχεία στις
αντίστοιχες τοπικές.

SFTP

μέσω
SSH
2.

Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με ε
ξυπηρετητές
UNIX

εφαρμόζοντας το
SSH

(
Secure

SHell
). Το
SFTP

αντίθετα προς το κανονικό
FTP
, είναι ένα ασφαλές
πρωτόκολλο, το οποίο χρησιμοποιεί μια μοναδική κρυπτογραφημένη σύνδεση για την
πραγματοποίηση όλων των διεργασιών μεταφοράς αρχείων.

Ασφαλής μεταφ
ορά αρχείων
FTP

(
FTPS
) με τη χρήση του
SSL
.

Ο
FTP

Voyager

και το
Serv
-
U

υποστηρίζουν το
SSL
, με το ίδιο επίπεδο
κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από τους φυλλομετρητές για την προστασία των
δεδομένων του χρήστη. Με τη χρήση του
SSL

τα δεδομένα του χρήστη
κ
ρυπτογραφούνται, ώστε οι εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με το χρήστη
να προστατεύονται.

Καταγραφή ακριβούς ώρας και ημερομηνίας.

Κατά το ανέβασμα ενός αρχείου μέσω ενός προγράμματος πελάτη
FTP

σε έναν
εξυπηρετητή, η ώρα και η ημερομηνία καθορίζο
νται από το χρόνο που
πραγματοποιήθηκε το ανέβασμα. Όταν ο
FTP

Voyager

συνδέεται σε έναν
εξυπηρετητή
Serv
-
U
, η τοπική ώρα και ημερομηνία καταχωρείται και κρατείται
αυτόματα.

Προβολή της κατάστασης των μεταφορών από εξυπηρετητή σε εξυπηρετητή.

Ο
FTP

Voyage
r

παρουσιάζει στο χρήστη την κατάσταση των μεταφορών από
εξυπηρετητή σε εξυπηρετητή όταν ο εξυπηρετητής προέλευσης η προορισμού των
αρχείων είναι
Serv
-
U

2.4
b

η μεγαλύτερος.

Προβολή εκτεταμένων λιστών των αρχείων.

Ο
FTP

Voyager

χρησιμοποιεί αυτόματα την λει
τουργία δημιουργίας
εκτεταμένων λιστών των αρχείων για ολοκληρωμένες και ακριβείς λίστες της
κατάστασης των αρχείων.

Κρυπτογράφηση των κωδικών.

Ο
FTP

Voyager

και ο
Serv
-
U

είναι το μόνο σχήμα
FTP

πελάτη και εξυπηρετητή
για τα
Windows
, το οποίο χρησιμοποιεί

κρυπτογράφηση κωδικού τύπου
S
/
Key
. Στην
περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί, οι κρυπτογραφημένοι κωδικοί μεταφέρονται
μέσω διαδικτύου με προστασία των πολύτιμων δεδομένων για το χρήστη.

Δυνατότητα αλλαγής των κωδικών του εξυπηρετητή.

Ο
FTP

Voyager

παρέχει στ
ο χρήστη τη δυνατότητα να αλλάξει τους κωδικούς
του στον εξυπηρετητή
Serv
-
U
.


Cute

FTP

Professional
.

Το
CuteFTP

Professional

είναι ένα πρόγραμμα
FTP

πελάτη για την ασφαλή και
αξιόπιστη μεταφορά των αρχείων του χρήστη μέσω πρωτοκόλλων μεταφοράς
δεδομένων όπ
ως τα
FTP
,
FTPS
,
HTTP
,
HTTPS

και
SSH
. Το
CuteFTP

Professional

προσφέρει εύκολα στη χρήση και ταυτόχρονα ισχυρά εργαλεία για την
πραγματοποίηση πολύπλοκων εργασιών όπως η διαχείριση των δεδομένων του
χρήστη. Τα χαρακτηριστικά του
CuteFTP

Professional

είναι:

Ασφάλεια

Το
CuteFTP

Professional

επιτυγχάνει καλύτερη ασφάλεια κατά την μεταφορά των
αρχείων με τη χρήση των πρωτοκόλλων
FTP
/
S

(
SSL
),
HTTP
/
S

(
SSL
),
Secure

Shell

(
SSH
), κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση μέσω
OpenPGP
, ενός πρωτοκόλλου
μοναδικής πιστοποίηση
ς κωδικού και του διαχειριστή κωδικών.

Αυτοματισμός.Προγραμματισμένες και αυτοματοποιημένες μεταφορές αρχείων.Ασφαλής ενημέρωση και συγχρονισμός των δικτυακών τόπων του χρήστη.Εύκολη επίβλεψη των τοπικών φακέλων για οποιεσδήποτε αλλαγές.Δημιουργία πρ
ογραμματισμένων διεργασιών για εξοικονόμηση χρόνου και
κόπου.Δυνατότητα δημιουργίας
Podcast

RSS

και διαχείρισης των αρχείων ήχου.

Απλότητα στη χρήση.Διευκόλυνση του χρήστη με δυνατότητα χρήσης οδηγών βήμα προς βήμα για
την σύνδεση σε νέους δικτυακούς τό
πους.Διαχείριση από το χρήστη των απομακρυσμένων αρχείων με το κατάλληλο
πρόγραμμα διαχείρισης.Δυνατότητα χρήσης της επιλογής συρσίματος των αρχείων με το δείκτη του
ποντικιού (
Drag

and

drop
) για τη διευκόλυνση των μεταφορών.Δυνατότητα ανάγνωσης της περ
ιγραφής απομακρυσμένων εικόνων από το
χρήστη.

Ταχύτητα.

Το
CuteFTP

Professional
:Επιταχύνει τις μεταφορές αρχείων.Εργάζεται με ασφάλεια συνδεδεμένο με πολλούς απομακρυσμένους
δικτυακούς τόπους ταυτόχρονα.Πραγματοποιεί με ευκολία μέχρι και εκατό παράλληλ
ες μεταφορές αρχείων
προς εξυπηρετητές.


Core FTP.

Το
Core

FTP

LE

αποτελεί ένα δωρεάν λογισμικό πελάτη
FTP

για τα
Windows
.
Παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να ενημερώνει και να διατηρεί τον δικτυακό του
ιστότοπο με εύκολο και αξιόπιστο τρόπο. Επιπλέον προσ
φέρει μια ασφαλή μέθοδο
ανεβάσματος και κατεβάσματος αρχείων από τους εξυπηρετητές μέσω
SSL
,
TLS
, ή
SFTP
.

Διαθέτει χαρακτηριστικά όπως υποστήριξη των πρωτοκόλλων
SFTP

(
SSH
),
SSL
,
TLS
,
IDN
, ενσωματωμένο φυλλομετρητή, δυνατότητα συνέχισης των ημιτελών
μεταφ
ορών, υποστήριξη της λειτουργίας συρσίματος των προς μεταφορά αρχείων
(
drag

and

drop
), λειτουργίες επεξεργασίας των αρχείων, υποστήριξη τείχους
ασφαλείας, καθορισμού εντολών από το χρήστη. Υποστηρίζεται επίσης λειτουργία
ανάλυσης των
URL
, μεταφορά αρχείων
μέσω της γραμμής εντολών και ειδικά
φίλτρα.

Με την έκδοση
Core

FTP

Pro

του προγράμματος, η οποία διαθέτει επαυξημένες
λειτουργίες και δυνατότητες, ο χρήστης μπορεί να κρυπτογραφεί και
αποκρυπτογραφεί αρχεία στους εξυπηρετητές υποστηρίζοντας τις πιο πρόσφα
τες
μεθόδους κρυπτογράφησης. Επίσης ο χρήστης δύναται να δημιουργήσει
προγραμματισμένες μεταφορές αρχείων, υπάρχει υποστήριξη ανταλλαγής αρχείων
με ενημερώσεις της γραμμής εντολών. Διατίθεται επιλογή ειδοποίησης με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δυνατότητα ανάκ
τησης πληροφοριών για αρχεία εικόνων
σε απομακρυσμένους φακέλους και δυνατότητα συμπίεσης των αρχείων, προστασίας
με κωδικό και ασφαλή ενημέρωση του λογισμικού. Αναλυτικότερα, τα βασικά
χαρακτηριστικά του
Core

FTP

Pro

είναι:Η ασφαλής υποστήριξη
SFTP

και
SSL
.
Υποστήριξη του λογισμικού παγκοσμίως.
Οι γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές αρχείων.
Πρόσθετη ασφάλεια
HIPAA
.
Συμπίεση των αρχείων με τη μέθοδο
Mode

Z
.
Φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον.
Μεταφορά αρχείων από ιστότοπο σε ιστότοπο.
Πλή
ρης υποστήριξη της λειτουργίας συρσίματος των αρχείων (
drag

and

drop
).
Λειτουργίες εκκίνησης, αναστολής και συνέχισης των μεταφορών.
Αυτόματη επανάληψη της προσπάθειας πραγματοποίησης των αποτυχημένων
μεταφορών.
Δυνατότητα ελέγχου του εύρους ζώνης πο
υ απαιτεί κάθε μεταφορά.
Ενσωματωμένος

φυλλομετρητής
.
Κάλυψη της λειτουργίας
File

masking

(
wildcards
)
Εκτεταμένη διαλειτουργικότητα.
Δυνατότητα αναζήτησης απομακρυσμένων αρχείων.
Υποστήριξη
CHMOD
.
Δυνατότητα υποστήριξης εκτεταμένων λιστών φακέλ
ων.
Έλεγχος των λειτουργιών .
htaccess

και .
htpasswd

από το χρήστη.
Άμεση πραγματοποίηση μεταφορών αρχείων.
Υποστήριξη αυτόματου
S
/
Key
.
Υποστήριξη λίστας αγαπημένων ιστοτόπων.
Υποστήριξη συντομεύσεων στην επιφάνεια εργασίας.
Υποστήριξη γραμμής ε
ντολών.
Υποστήριξη
FTP
/
HTTP

Proxy

εξυπηρετητών, και
Socks

4&5.


FTP

Commander

Pro

7.86.


O

FTP

Commander

Pro

είναι ένα εμπορικό πρόγραμμα πελάτη
FTP

, το οποίο
παρά το μικρό χώρο που καταλαμβάνει, (μόλις 770
kb
), διαθέτει πληθώρα
χαρακτηριστικών για τη
ν εξυπηρέτηση του χρήστη. Επιπλέον η τελευταία έκδοση του
FTP

Commander

Pro

έχει μεταφραστεί σε 24 γλώσσες (Ισπανική, Τούρκικη,
Κινέζικη, Ολλανδική, Γαλλική, Γερμανική, Ουγγρική, Ιταλική, Πωλονική,
Πορτογαλική, Ρουμανική, Ρωσική, Νορβηγική, Σλοβενική, Σλοβ
ακική και πολλές
άλλες, επιτυγχάνοντας παγκόσμια εμβέλεια.

Πέρα από τη λειτουργία ανεβάσματος και κατεβάσματος δεδομένων στον
εξυπηρετητή ο
FTP

Commander

Pro

έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:Δυνατότητα επανεκκίνησης και ολοκλήρωσης των ημιτελών μεταφορών

αρχείων λόγω διακοπής της σύνδεσης με τον εξυπηρετητή.Δυνατότητα αυτόματης προσπάθειας επανασύνδεσης με τον
FTP

εξυπηρετητή όταν οι αρχικές προσπάθειες σύνδεσης αποτυγχάνουν.Απομακρυσμένη διαγραφή αρχείων καθώς και ολόκληρων φακέλων και
υποφακέλωνΔυνα
τότητα διατήρησης της σύνδεσης με τον εξυπηρετητή ενώ το
πρόγραμμα παραμένει αδρανές. Αυτό το χαρακτηριστικό βοηθά το χρήστη
ώστε να μη χάνει την επαφή με τον εξυπηρετητή, ο οποίος αυτόματα
αποσυνδέεται μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αδράνειας,

με
την αποστολή τακτικών αιτήσεων για τη διατήρηση της σύνδεσης.Προβολή των κρυμμένων περιεχόμενων στον εξυπηρετητή φακέλων, με της
χρήσιμης επιλογής τροποποίησης φακέλων, η οποία τους αποκαλύπτει.Δυνατότητα καθορισμού του αρχικού τοπικού φακέλου κα
ι του φακέλου που
βρίσκεται στον εξυπηρετητή μεταξύ των οποίων θα πραγματοποιηθεί
μεταφορά αρχείων.Δυνατότητα συγχρονισμού φακέλων σε τοπικούς και απομακρυσμένους
υπολογιστές για την σύγκριση αρχείων που έχουν μετατραπεί η δημιουργηθεί
πρόσφατα.Δυνατότητ
α αυτόματου καθορισμού των παραμέτρων που διέπουν τις
μεταφορές αρχείων σύμφωνα με το είδος των αρχείων, τα οποία
μεταφέρονται στον εξυπηρετητή και δυνατότητα επέκτασης των
παραμέτρων.Δυνατότητα πραγματοποίησης της μεταφοράς με τη λειτουργία συρσίματος
τ
ων αρχείων (
drag
-
and
-
drop
).Παροχή βοήθειας στο χρήστη με αναδυόμενα κείμενα και επεξηγήσεις των
λειτουργιών του μενού.Υποστηρίζεται η συμβατότητα με όλους τους
Proxy

εξυπηρετητές και τα
τείχη προστασίας σύμφωνα με τα
Sockets

4, 4.5, και 5.Παρέχεται η

δυνατότητα στον έμπειρο χρήστη να δουλέψει σε περιβάλλον
γραμμής εντολών ενώ όλες οι εντολές και οι χειρισμοί ελέγχου του
προγράμματος μπορούν να προσδιοριστούν από το ειδικό αρχείο
log
.Υποστηρίζεται η αυτόματη διόρθωση των λαθών του χρήστη καθώς το
πρόγ
ραμμα θα εντοπίσει και διορθώσει τα λάθη του χρήστη όσον αφορά την
εισαγωγή διεύθυνσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης εισάγει λανθασμένα ένα
κενό η άλλο λανθασμένο σύμβολο, το πρόγραμμα θα το αφαιρέσει και θα
δώσει τη σωστή διεύθυνση ενώ η σύνδεση παραμένει α
κόμα ενεργή.Υποστηρίζεται η συμβατότητα με σχεδόν όλα τα είδη των εξυπηρετητών.Δύνεται στο χρήστη η δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένου κανόνα για
την ανάγνωση των λιστών των αρχείων του εξυπηρετητή.Δυνατότητα αποθήκευσης των συνδέσεων για άμεση προσπέλ
αση τους όταν
ο χρήστης επιθυμεί.Δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης ορθογραφικών λαθών (που προκύπτουν
κατά τη μεταφορά) στα ονόματα των αρχείων τόσο υπολογιστές του τοπικού
δικτύου όσο και στους εξυπηρετητές.Απεικόνιση των αρχείων ως εικονίδια και οργάνωσ
η τους σε λίστες.Οργάνωση και προβολή των αρχείων σύμφωνα με μεταδεδομένα όπως η
ημερομηνία, το μέγεθος ή το όνομα.Δυνατότητα χρησιμοποίησης μάσκας
-
φίλτρου ώστε να προβάλλονται και να
αποκρύπτονται τα είδη των αρχείων που επιθυμεί ο χρήστης.Δυνατότητα

αποκατάστασης των προβλημάτων σύνδεσης με συγκεκριμένο
εξυπηρετητή, με την αποστολή της διεύθυνσης του εξυπηρετητή, του
ονόματος χρήστη και του συνθηματικού κωδικού στο προσωπικό
αντιμετώπισης προβλημάτων του
FTP

Commander

Pro
.
Μετά την
αποκατάσταση του π
ροβλήματος αποστέλλεται στο χρήστη αναθεωρημένη
έκδοση του προγράμματος που αποκαθιστά το πρόβλημα, εντελώς δωρεάν.


SFTP
Plus

Το λογισμικό
SFTP

Plus

παρέχεται ως ένα πλήρες προϊόν υποστήριξης του
μοντέλου πελάτη και εξυπηρετητή, το οποίο στοχεύει στη χ
ρήση από εταιρίες.
Βασίζεται στο πρωτόκολλο
SSH

και άλλα ανοιχτά πρότυπα και υποστηρίζει τις
πρόσθετες λειτουργίες του αυτοματισμού και ελέγχου, όσον αφορά τις μεταφορές
αρχείων. Οι μεταφορές μπορούν να πραγματοποιούνται μεταξύ εσωτερικών όσο και
εξωτερικώ
ν
SFTP

εξυπηρετητών, χωρίς απαίτηση πρόσθετου λογισμικού από τη
πλευρά του εξυπηρετητή.
To

SFTP

Plus

για εξυπηρετητές επιτρέπει και στις δύο
πλευρές (και του υπολογιστή πελάτη και του εξυπηρετητή) να διαθέτουν ίσο έλεγχο
στις διαδικασίες μεταφορών αρχείων
μεταξύ τους.

Τα χαρακτηριστικά του
SFTP

Plus

είναι:Πλήρης υποστήριξη του μοντέλου εξυπηρετητή και πελάτη:

Η υπηρεσία πελάτη του λογισμικού χρησιμοποιείται για την αποστολή και λήψη
αρχείων από τον εξυπηρετητή. Με την υπηρεσία
SFTP

Plus

εξυπηρετητή
εγκατε
στημένη σε ένα δικτυακό τόπο και τη χρήση της υπηρεσίας
SFTP

Plus

πελάτη, ή οποιουδήποτε άλλου λογισμικού πελάτη

εγκατεστημένη σε κάποιο
άλλο δικτυακό τόπο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή αρχείων. Το
SFTP

Plus

παρέχει
μεμονωμένες ή και

παράλληλες υπηρεσίες εξυπη
ρετητή και πελάτη βασισμένες
σε διαδικασίες αυτοματισμού και ελέγχου.

Αυξημένη διαλειτουργικότητα και εύκολη εγκατάσταση.Δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς ενός αρχείου σε έναν ή πολλαπλούς
προορισμούς.
Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων των αρχείων.Αυξη
μένος έλεγχος όλων των εντολών του χρήστη.Ειδοποιήσεις του χρήστη σε ειδικές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα
στην περίπτωση παραλαβής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Επιλογή για ανάκτηση ενός αρχείου ανταπόκρισης για επιτυχή
ανεβάσματα αρχείων.Επιλο
γή για προσθήκη ακριβούς ημερομηνίας και ώρας για τη αποφυγή
των ομοίων ονομάτων αρχείων.Διεργασίες επεξεργασίας των αρχείων πριν και μετά τη μεταφορά.Το τμήμα πελάτη του
SFTP

Plus

αποτελεί ενσωματωμένη υπηρεσία του
προγράμματος.Όλα τα αρχεία συνοδεύοντ
αι από καταγραφή ώρας και ημερομηνίας.Υποστήριξη των πρωτοκόλλων
FTP

και
FTPS

(
FTP

βασισμένο σε
SSL
).Υποστήριξη των πρωτοκόλλων
HTTP

και
HTTPS
.Ειδική έκδοση του προγράμματος για εξυπηρετητές.Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης των διαδικασιών
.Παροχή πρόσβασης σε ειδική βάση δεδομένων για ταυτοποίηση.
ΣΥΝΟΨΗ
-
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την παράθεση των χαρακτηριστικών και λειτουργιών των προγραμμάτων
λογισμικού πελάτη και εξυπηρετητή διαπιστώνουμε την ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας στον τομέα της αντ
αλλαγής δεδομένων μέσω διαδικτύου. Οι τομείς
στους οποίους

οι προγραμματιστές έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση με την υποστήριξη
νέων τεχνολογιών και τεχνικών είναι η διαλειτουργικότητα, η ασφαλής μεταφορά
δεδομένων, οι ταχύτητα στις συνδέσεις, η υποστήριξη πο
λλάπλών λειτουργιών, οι
αυξημένες υπηρεσίες προς όφελος του χρήστη και του διαχειριστή του εξυπηρετητή
και η προσθήκη πολλών δικλείδων ασφαλείας για την προστασία του εξυπηρετητή
από εξωτερικές επιθέσεις

.

Διαπιστώνουμε πως πολλά από τα προγράμματα λογισμ
ικού υποστηρίζονται σε
εκδόσεις για διάφορά λειτουργικά συστήματα, αξιοποίούνται τεχνολογίες
κρυπτογράφησης και ασφαλή πρωτόκολλά μεταφοράς για την ασφάλεια των
δεδομένων, δημιουργούνται λειτουργικά και εύκολα στη χρήση περιβάλλοντα
διεπαφής χρήστη

προσφέρ
ονται νέες και καινοτόμες υπηρεσίες στο χρήστη και
αυξάνεται η ασφάλεια που παρέχει ο εξυπηρετητής για τη καλύτερη δυνατή επίτευξη
του έργου της ηλεκτρονικής δημοσίευσης.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Δουληγέρης, Χρήστος, Μαυροπόδη Ρόζα, Κοπανάκη, Εύη,
Τεχνολογίες
Διαδι
κτύου Αρχές Λειτουργίας & Προγραμματισμός Εφαρμογών στο
διαδίκτυο,
Εκδόσεις Νηρηίδες, Αθήνα 2004.


Κάππος, Γιάννης Θ., Γερασάκης, Ροβέρτος Γ.
Το
INTERNET

με απλά
λόγια,
Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2002.


Παναγιωτόπουλος, Γιάννης, Δραγώνας Γιάννης, Σκούρλα
ς Χρ.,
Τηλεπληροφορική και Δίκτυα υπολογιστών,
Εκδόσεις νέων Τεχνολογιών
1996.


ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ


http
://
www
.
w
3
c
.
org


http
://
www
.
wikipedia
.
org


ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ.

http
://
webcompare
.
internet
.
com


http
://
www
.
microsoft
.
com
/
WindowsServer
2003/
iis
/
default
.
mspx


http
://
httpd
.
apac
he
.
org
/

http
://
www
-
306.
ibm
.
com
/
software
/
webservers
/
httpservers
/

http
://
www
.
oracle
.
com
/
appserver
/
index
.
html


http
://
www
.
sun
.
com
/
software
/
products
/
web
_
srvr
/
home
_
web
_
srvr
.
xml