ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (5 years and 11 months ago)

798 views
Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ ΢πζηεκάηωλ
ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ

ICISnet
W
EB
S
ERVICES

Δ
ΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗ
Ρ
E
΢ΙΕ΢

(WEB

SERVICES)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

Έθδνζε:
2
.
0
1

01
/
01
/
201
2

ΣΟ ΕΡΓΟ ΢ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ

ΣΟ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ

ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ (ΕΣΠΑ),

ΣΟ
ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ (ΕΚΣ)

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ΢ ΠΟΡΟΤ΢ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

ΤΠ. Ε΢ΧΣ. ΔΗΜ.
ΔΙΟΙΚ. &

ΑΠΟΚΕΝΣΡΧ΢Η΢


ΕΤΡΧΠΑΙΚΗ

ΕΝΧ΢Η


Γ’ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ
ΠΛΑΙ΢ΙΟ ΢ΣΗΡΙΞΗ΢
2000


2006

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΢ΥΕΔΙΑ΢ΜΟΤ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙ΢Η΢

ΕΠΙΥΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ΢
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ΢»ΕΠΙΥΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΗ΢
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ΢

2000


2006»

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

2

/
45ΣΙΣΛΟ΢

:

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡΕ΢ΙΕ΢

(WEB

SERVICES)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝΤΛΟΠΟΙΗ΢Η ΣΔΛΧΝΔΙΑΚΧΝ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΧΝ
-

ICISnet
ΚΧΓΙΚΟ΢

:

WebServices
ΣΤΠΟ΢

:

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗ΢Η΢
ΔΚΓΟ΢Η

:

0
2
.
0
1
ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η

:

Γεύηεξε

Έθδνζε
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

:

01
/
0
1
/
201
2
΢ΤΓΓΡΑΦΔΑ΢

:

ΛΙ΢ΣΑ ΓΙΑΝΟΜΗ΢

:

Γ.Γ.Π.΢.


Ι΢ΣΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ

Έθδνζε

Ηκεξνκελία

Αηηηνινγία Αιιαγήο

0
.
1
0

21/
0
1/1
1

Αξρηθή
έ
θδνζε γηα
εζσηεξηθό πνηνηηθό έιεγρν

1.00

20
/
04
/1
1

Πξώηε
έ
θδνζε

1.1

20/05/11

Μηθξέο δηνξζώζεηο

1.11

26/5/11

΢πγρξνληζκόο Server/Client

2.00

01/07/11

Έλαξμε Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο

2.01

01/01/12

Λεηηνπξγία

ECS

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

3

/
45


Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ


1.1.

΢θνπόο

................................
................................
................................
...............................

5

1.1.1.

΢ε πνηνύο αλαθέξεηαη απηό ην Έγγξαθν

................................
................................
........

5

2.

Σερλνινγίεο Τινπνίεζεο θαη Αζθάιεηα

................................
................................
...........................

5

2.1.

Γεληθά
................................
................................
................................
................................
.

5

2.2.

Ο Μεραληζκόο Αζθάιεηαο

................................
................................
................................
....

6

3.

Γ
ηα
δηθηπαθέο Τπεξεζίεο (Web Services) Δθαξκνγήο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Παξαζηαηηθώλ

.............

8

3.1.

Γεληθά
................................
................................
................................
................................
.

8

3.2.

Η Τπεξεζία Τπνβνι
ήο Παξαζηαηηθώλ

................................
................................
...................

8

3.2.1.

Πεξηγξαθή

................................
................................
................................
...................

8

3.2.2.

Πεξηγξαθή Οξηζκάησλ MessageProcessorService

................................
...........................

8

3.3.

Οη Τπεξεζίεο Αλαδήηεζεο Παξαζηαηηθώλ

................................
................................
............

10

3.3.1.

Η Τπεξεζία MovementRetrievalService

................................
................................
........

10

3.3.2.

Η ππεξεζία DateMovementRetrievalService

................................
................................
..

12

3.3.2.1

Πεξηγξαθή

................................
................................
................................
.................

12

4.

Παξαξηήκαηα

/ Αλαθνξέο

................................
................................
................................
..........

15

4.1.

Παξαδείγκαηα Απεζηαικέλσλ SOAP Μελπκάησλ

................................
................................
.

15

4.1.1.

ProcessIncomingMessageRequest

................................
................................
................

15

4.1.1.1

Χο String
................................
................................
................................
....................

15

4.1.1.2

Χο embedded XML δνκή

................................
................................
.............................

17

4.1.1.3

Φεθηαθή Τπνγξαθή

................................
................................
................................
....

19

4.1.2.

R
etrieveMovementRequest

................................
................................
..........................

23

4.1.3.

DateRetrieveMovement

................................
................................
...............................

24

4.2.

Αλάιπζε παξακέηξσλ
W
eb Service

................................
................................
....................

25

4.3.

Γηαρείξηζε Λαζώλ

................................
................................
................................
..............

30

4.3.1.

Πηζ
ηνπνηεηηθά Server

................................
................................
................................
..

30

4.3.2.

΢πγρξνληζκόο Server/Client

................................
................................
.........................

30

4.3.3.

Καηαγξαθή Λαζώλ

................................
................................
................................
.....

30

4.3.3.1

Δπ
ηηπρεκέλε ππνβνιή κελύκαηνο

................................
................................
................

32

4.3.3.2

WrongState

................................
................................
................................
................

33

4.3.3.3

InvalidArgument

................................
................................
................................
.........

33

4.3.3.4

ValError

................................
................................
................................
.....................

35

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

4

/
45


4.3.3.5

OtherError

................................
................................
................................
.................

38

4.3.3.6

NothingFound

................................
................................
................................
............

38

4.3.3.7

NotAuthorized

................................
................................
................................
............

38

4.3.3.8

InvalidSignature

................................
................................
................................
.........

39

4.3.3.9

IncompleteResults

................................
................................
................................
......

40

4.4.

΢πζρέηηζε Τπνζπζηεκάησλ/Ρόισλ & Τπνζπζηεκάησλ/Κιεηδηώλ

................................
...........

40

4.5.

Δμνπζηνδνηήζεηο

................................
................................
................................
...............

41

4.6.

Σύπνη Μ
ελπκάησλ (
MessageTypes
)

................................
................................
....................

42

4.6.1.

Τπνζύζηεκα Δηδηθώλ Φόξσλ Καηαλάισζεο

................................
................................
..

42

4.6.2.

Τπνζύζηεκα Γεισηηθώλ

................................
................................
.............................

43

Πίλαθαο
΢ρε
κάηωλ


΢ρήκα 2
-
1: Σνπνζεζίεο WSDL αξρείσλ

................................
................................
................................
.....

6

΢ρήκα

3
-
1:
Σν

Όξηζκα

processIncomingMessag
eRequest

................................
................................
..........

9

΢ρήκα

3
-
2:
Σν

Όξηζκα

processIncomingMessageResponse

................................
................................
........

9

΢ρήκα

3
-
3: XML
Παξάδεηγκα

dateRetrieveMovement

................................
................................
...............

13

΢ρήκα

4
-
1: SOAP
Παξάδεηγκα

processIncomingMessageRequest
σο

String

................................
...............

17

΢ρήκα

4
-
2: SOAP
Παξάδεηγκα

processIncomingMessag
eRequest
σο

XML

................................
..................

18

΢ρήκα

4
-
3: SOAP
Παξάδεηγκα

processIncomingMessageRequest
σο

String
κε

Φεθηαθή

Τπνγξαθή

............

21

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

5

/
45


Εηζαγωγή

1.1.

΢θνπόο

΢θνπόο ηνπ παξόληνο
εγγξάθνπ

είλαη λα απνηππώζεη
ηελ πινπνίεζε
ησλ

δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ (Web
Services) ηνπ ICISnet.

Η ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε απνηειείηαη
α
πό ηηο εμήο
ηξεηο

βαζηθέο ελόηεηεο
:Σερλνινγίεο Τινπνίεζεο θαη Αζθάιεηα:

Π
εξηιακβάλεη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο ηερλνινγίεο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη ζηελ πινπνίεζε
η
νπ κεραληζκνύ αζθαιείαο

πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή
Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο παξαζηαηηθώλ
γηα λα
εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή δηακεηαγσγή ησλ SOAP
κελπκάησλ από θαη πξνο ην ινγηζ
κηθό πειάηε
(client software)
,

ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηηο ελ ιόγσ ππεξεζίεο
.Πεξηγξαθή ηωλ Δη
αδηθηπαθώλ Τπεξεζηώλ
:

Πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ Γηαδηθηπαθώλ
Τπεξεζηώλ (Web Services)
,

νη νπνίεο παξέρνληαη από ηελ εθαξκνγή
Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο
παξαζηαηηθώλ

θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
αληαιιαγή

κελπκάησλ

από θαη
π
ξνο

ηα
ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ππνζπζηήκαηα κε ηα νπνία ζπλδέεηαη ε εθαξκνγή (ζπζη
ήκαηα Δ
ηζαγσγ
ώλ

/

Δ
μαγσγώλ
, Γ
εισηηθ
ώ
λ, Δηδηθώλ Φόξσλ Καηαλάισζεο
θαη Γ
ηακεηαθόκηζεο)
.
Παξάξηεκα κε παξαδείγ
κ
αηα απεζηαικέλωλ SOAP κελπκάηωλ
:

΢ε απηή ηελ ελόηεηα
παξαηίζεληαη
παξαδε
ίγκαηα SOAP κελπκάησλ
,

ηα νπνία
αληαιιάζζνληαη
.


1.1.1.

΢ε π
νην
ύ
ο
α
λαθέξεηαη απηό ην
Έ
γγξαθν

Απηό ην έγγξαθν αλαθέξεηαη ζε δύν θαηεγνξίεο ρξεζηώλ:΢ε αξρηηέθηνλεο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ, αλαιπηέο θαη πξνγξακκαηηζηέο, νη νπνίνη επηζπκνύλ λα
θάλνπλ ρξήζε ησλ παξερόκελσλ δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ
ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο
παξαζηαηηθώλ

πξνο ρξήζε ησλ δηθώλ ηνπο εθαξκνγώλ.΢ε πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο,

νη νπνίνη επηζπκνύλ λα παξαθάκςνπλ ηελ δηαδηθηπαθή δηεπαθή
(web
interface)
,

πνπ παξέρεη
ε εθαξκνγή Ηιε
θηξνληθήο Τπνβνιήο παξαζηαηηθώλ

θαη
λα ππνβά
ινπλ
απεπζείαο κελύκαηα ζε κνξθή XML

κέζσ εδηθά αλεπηπγκέλσλ
,

γηα ην ζθνπό απηό
,

εθαξκνγώλ.


2.

Σερλνινγίεο Τινπνίεζεο θαη Αζθάιεηα

2.1.

Γεληθά

Οη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη

από
ηελ εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπνβν
ιήο παξαζηαηηθώλ

ππό ηε
κνξθή
ηξηώλ WSDL αξρείσλ
,

ηα νπνία δηαηίζεληαη
από ηηο παξαθάησ ηνπνζεζίεο.Π
εξηβάιινλ δνθηκώλ
:


https
://
www
2.
gsis
.
gr
/
wsicisnet
/
MessageProcessorService
?
wsdl

https
://
www
2.
gsis
.
gr
/
wsicisnet
/
MovementRetrievalService
?
wsdl

https
://
www
2.
gsis
.
gr
/
wsicisnet
/
DateMovementRetrievalService
?
wsdl

Π
αξαγσγηθό πεξηβάιινλ:

https
://
www
1.
gsis
.
gr
/
wsicisnet
/
MessageProcessorService
?
wsdl

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

6

/
45


https
://
www
1
.
gsis
.
gr
/
wsicisnet
/
MovementRetrievalService
?
wsdl

https
://
www
1.
gsis
.
gr
/
wsicisnet
/
DateMovement
RetrievalService
?
wsdl


΢ρήκα
2
-
1
:
Σνπνζεζίεο WSDL αξρείωλ


Οη παξερόκελεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην
ζύλνιν ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο εθαξκνγήο
Ηιεθηξνληθήο
Τπνβνιήο παξαζηαηηθώλ

κέζσ ηεο αληαιιαγήο
θαη ιήςεο κελπκάησλ βάζεη ηνπ
πξσηνθόιινπ

SOAP, όπσο απηό νξίδεηαη ζην
αληίζηνηρν

W3C
recommendation (
http://www.w3.org/TR/2000/NOTE
-
SOAP
-
20000508/
).

Οη
ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθηπαθέο

ππεξεζίεο
βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο JAX
-
WS.

Πξνηείλεηαη ε
ρξήζε ησλ autogeneration tools (wsgen) γηα ηελ απηόκαηε δεκηνπξγία ηνπ θώδηθα
,

ν νπνίνο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ελ ιόγσ ππεξεζίεο. Δλαιιαθηηθά όκσο ν ρξήζη
εο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε
άιιε ηερλνινγία

(ιρ SAAJ
https://saaj.dev.java.net/
) αξθεί ηα SOAP κελύκαηα ηα νπνία
απνζηέιιεη

λα
πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ XSDs πνπ πεξηγξάθνληαη
από

ηηο ππεξ
εζίεο

(βιέπε
ηα

XSDs
νξηζκώλ ηύπσλ ηεο θάζε ππεξεζίαο
, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά
wsdl
,

θαζώο θαη ηα ζρεηηθά
παξαδείγκαηα απεζηαικέλσλ SOAP Μελπκάησλ ζην παξάξηεκα
)
.


2.2.

Ο Μ
εραληζκόο
Α
ζθάιεηαο

Γηα ηελ επίηεπμε αζθαινύο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ
,

κεηαμύ
εθαξκνγήο
ζπλαιιαζζόκελνπ

θαη εθαξκνγήο

Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο παξαζηαηηθώλ

ζε κηα ζύλνδν Γηαδηθηπαθώλ Τπεξεζηώλ (Web Service session)
κε ηελ
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο SOAP Security
,

εθαξκόδνληαη νη παξαθάησ

κεραληζκνί

(
ν κεραληζκόο ηεο ςεθηαθήο
ππνγξαθή
ο

από ηνλ client, αλ θαη ππνζηεξίδεηαη δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο ην παξόλ
)
:΢ύλδεζε κε HTTPS

(Secure HTTP)Ο

δηαρεηξηζηήο ηνπ
site

ηεο ΓΓΠ΢ έρεη

εθδώζεη
θαη
εγθαηαζηήζεη

πηζηνπνηεηη
θά

δεκνζίνπ θιεηδηνύ

ζηνπο ρξεζηκνπνηνύκελνπο
servers
.

Η ζύλδεζε ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ γίλεηαη κε
Secure

http
.

Με ηνλ ηξόπν απηό νη
ζπλαιιαζζόκελνη

κπνξνύλ λα δνπλ ηελ ππνγξαθή ηεο αξρήο πηζηνπνίεζεο
θαη λα βεβαησζνύλ όηη ην πηζηνπνηεηηθό είλαη έγθπξν θαη όηη θαλέλαο θαθόβνπινο ρξήζηεο δελ ην
έρεη πιαζηνγξαθήζεη.

΢ύλδεζε

κε

SOAP Security Extensions

(WS
-
Security)
.

Θα ρξεζηκνπνηεζεί ν εγγελήο
κεραληζκόο πνπ παξέρεη ν Weblogic Application Server γηα ηελ αζθάιεηα δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ
,

ν
νπνίνο βαζίδεηαη ζην πξόηππν OASIS WS
-
Security (γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε
http://www.oasis
-
open.org/committees/download.php/16790/wss
-
v1.1
-
spec
-
os
-
SOAPMessageSecurity.pdf

).Σα extensions είλαη

πξνδηαγξαθέο πνπ ζα δηέπνληαη από
W3C

ζπζηάζεηο
:


-

XML Encryption
,

ε νπνία θαζνξίδεη ην πώο λα θξππηνγξαθήζεηε ηα πεξηερόκελα ελόο
XML

ζηνηρείνπ
„XML
-
Encryption ΢πληαθηηθό θαη Δπεμεξγαζία (W3C)‟
http://www.w3.org/TR/xmlenc
-
core/.

-

XML Signature
,

πνπ θαζνξίδεη κηα
XML

ζύληαμε γηα
ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο
, όπσο νξίδνληαη ζην
θείκελν „XML
-
Signature ΢πληαθηηθό θαη Δπεμεξγαζία (W3C)‟
http://www.w3.org/TR/xmldsig
-
core/
.


(
O

κεραληζκόο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο δελ

ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο ην παξόλ
)

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

7

/
45
ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

8

/
45


3.

Δ
ηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο (Web Services) Εθαξκνγήο
Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Παξαζηαηηθώλ


3.1.

Γεληθά

΢πγθεθξηκέλα
ε εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο παξαζηαηηθώλ

πεξηέρεη

ηξεη
ο βαζηθέο ππεξεζίεο ζηνπο
ζπλαιιαζζόκελνπο
:MessageProcessorService
: Η
δηαδηθηπαθή

ππεξεζία ππεύζπλε γηα ηελ απνζηνιή κελπκάησλ ζε
κνξθή XML
πξν
ο ηα δηαθνξεηηθά ππνζπζηήκαηα
ηεο εθαξκνγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο
παξαζηαηηθώλ

(Τπν
ζπζηήκαηα Δηζαγσγώλ / Δμαγσγώλ, Γεισηηθώλ, Δηδηθώλ Φόξσλ Καηαλάισζεο
θαη Γηακεηαθόκηζεο)
.MovementRetrievalService
: Η δηαδηθηπαθή ππεξεζία ππεύζπλε γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ιήςε
κελπκάησλ βάζεη MRN
/
ARC

θαη

LRN
.DateMovementRetrievalService
: Η δηαδηθηπαθή ππεξεζία ππεύζπλε γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ιήςε
κελπκάησλ βάζεη εκεξνκελίαο

θαη ώξαο
.


3.2.

Η
Τ
πεξεζία
Τπνβνιήο Παξαζηαηηθώλ

3.2.1.

Πεξηγξαθή

Η ππεξεζία MessageProcessorService είλαη ππεύζπλε
γηα ηελ απνζηνιή κελπκάησλ ζε κνξθή XML
πξνο

ηα
δηαθνξεηηθά ππνζπζηήκαηα
ηεο εθαξκνγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο παξαζηαηηθώλ
.

Η κνξθή ησλ XML
πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζην SOAP message
πξέπεη
λα είλαη ζύκθσλε κε ηα αληίζηνηρα XSDs πνπ πξνδηαγξάθνπλ
ηε δνκή ησλ κελπκάησλ θαη
βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο ΓΓΠ΢.

Οη απαληήζεηο από η
ν

Web
Service

είλαη ζύγρξνλ
εο

(ε απάληεζε είλαη άκεζε) είηε ην αξρηθό
αίηεκα

είλαη
ζσζηό είηε είλαη ιάζνο από πιεπξάο ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ζπλαιιαζζόκελνπ
. Έλα
αίηεκα

ειέγρε
ηαη
ζπληαθηηθά (syntactic: XML
V
alidation θαη XSD
C
onformance) θαη ζεκαζηνινγηθά (semantic: Reference Data,
Rules,
Conditions θαη State Machine). Πξνθεηκέλνπ έλα
ππνβαιιόκελν κήλπκα

λα ζεσξεζεί ζσζηό θαη λα
θαηαρσξεζεί ζην ζύζηεκα όινη νη πξναλαθεξζέληεο έιεγρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί επηηπρώο.

Η απάληεζε ζε έλα ζσζηό
αίηεκα

γηα ηελ ππνβνιή κελύκαηνο επηζηξέθε
η ηα απνηειέζκαηα ηεο
θαηαρώξεζεο ηνπ κελύκαηνο

ζε

έλα αληίζηνηρν
ζηνηρείν (
element
)

ηνπ επηζηξεθόκελνπ SOAP κελύκαηνο
.
΢ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλνπ
αηηήκαηνο

από πιεπξάο ηεο εθαξκνγήο ηνπ
ζπλαιιαζζόκελνπ
, ηα Web Services
επηζηξέθνπλ έλα εληαίν κήλπκα ιάζνπο
,

θνηλό γηα όια ηα
ππνζπζηήκαηα
,

ην νπνίν πεξηγξάθεηαη

ζη
ηο
πξνδηαγξαθέο

ηύπσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα
XSDs definitions ηνπ

WSDL
.


3.2.2.

Πεξηγξαθή
Ο
ξηζκάησλ MessageProcessorService

Η ππεξεζία MessageProcessorService

ιακβάλεη σο
πιεξνθνξία

ην όξηζκα processIncomingMessageRequest

θαη

επηζηξέθεη

ην

κήλπκα

processIncomingMessageResponse.
Αλαιπηηθόηεξα:


1.

Γνκή ηνπ κελύκαηνο
processIncomingMessageRequest
.

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

9

/
45΢ρήκα

3
-
1
:
Σν

Ό
ξηζκα

processIncomingMessage
Request2.

Γνκή

ηνπ

κελύκαηνο

processIncomingMessageResponse
.


΢ρήκα

3
-
2
:
Σν

Ό
ξηζκα

processIncomingMessageResponse
ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

10

/
45


3.3.

Οη
Τ
πεξεζί
εο

Αλαδήηεζεο Παξαζηαηηθώλ

Οη

ππεξεζί
εο

ζηελ θαηεγνξία
MovementRetrieval επηηξέπ
νπλ

ηελ αλαδήηεζε
παξαζηαηηθώλ

βάζεη
θξηηεξίσλ
,

ησλ νπνίσλ ε κνξθή νξίδεηαη ζηηο πεξηγξαθέο δηαδηθηπαθήο δηεπαθήο
.


3.3.1.

Η
Τ
πεξεζία MovementRetrievalService

Η ππεξεζία MovementRetrievalService επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε κελπκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα
δεδνκέλν LR
N ή MRN/ARC.

Δηδηθόηεξα

γηα
αλαδεηήζεηο κε ρξήζε
ARC
ζην EMCS
(Τπνζύζηεκα ΔΦΚ)
,

ην
θξηηήξην αλαδήηεζεο είλαη ARC ή ARC +sequence number.

Η αλαδήηεζε εγγξάθνπ κέζσ δηαδηθηπαθήο
δηεπαθήο νινθιεξώλεηαη κε δύν κελύκαηα: ηα retrieveMovemenRequest θαη
retrieveMovementResponse
.1.

Γνκή ηνπ κελύκαηνο
retrieveMovement
Request


XML
Παξάδεηγκα
:

<?xml version="1.0" encoding="UTF
-
8"?>

<!
--
Sample XML file generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)
--
>

<
tns:retrieveMovementRequest

xsi:schemaLocation
="
http://icis.externaldomain.services.ws
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/
MovementRetrievalService?xsd=3
"

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

11

/
45


xmlns:tns
="
http://icis.externaldomain.services.ws
"

xmlns:xsi
="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
-
instance
">


<
tns:movementRequest

wsPass
="
String
"

traderID
="
String
"

wsuserID
="
String
"

isXmlString
="
true
"><
domain
>
NCTS
</
domain
><
role
>
Dep
</
role
><
typeOfKey
>
LRN
</
typeOfKey
><
key
>
String
</
key
>


</
tns:movementRequest
>

</

tns
:

retrieveMovementRequest

>
2.

Γνκή ηνπ κελύκαηνο
retrieveMovementResponse
.
XML
Παξάδεηγκα
:


<?xml version="1.0" encoding="UTF
-
8"?>

<!
--
Sample XML file generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)
--
>

<
tns:retrieveMovementResponse

xsi:schemaLocation
="
http://icis.externaldomain.services.ws
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/
MovementRetrievalService?xsd=3
"

xmlns:tns
="
http://icis.externaldomain.services.ws
"

xmlns:n1
="
http://www.altova.com/samplexml/other
-
namespace
"

xmlns:xsi
="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
-
instance
">


<
movementRequestResult
><
resultState

requestId
="
String
">
<
status
>
IncompleteResults
</
status
>
<
reasonCode
>
Other
</
reasonCode
>
<
explanation
>
String
</
explanation
>

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

12

/
45
</
resultState
><
movementInfo
>
<
localReference
>
String
</
localReference
>
<
movementReference
>
String
</
movementReference
>
<
submissionDate
>
2001
-
12
-
17T09:30:47Z
</
submissionDate
>
<
declarationType
>
TIR
</
declarationType
>
<
stateCode
>
String
</
stateCode
>
<
stateDescription
>
String
</
stateDescription
>
<
modificationDate
>
2001
-
12
-
17T09:30:47Z
</
modificationDate
>
<
messages
>

<
messageExchanged
>


<
submissionDate
>
2001
-
12
-
17T09:30:47Z
</
submissionDate
>


<
IEMessage

messageType
="
String
"><
xmlData
>
String
</
xmlData
><
n1:auto
-
generated_for_wildcard
/>


</
IEMessage
>

</
messageExchanged
>
</
messages
></
movementInfo
>


</
movementRequestResult
>

</
tns:retrieveMovementResponse
>
3.3.2.

Η ππεξεζία DateMovementRetrievalService

3.3.2.1

Πεξηγξαθή

Η ππεξεζία DateMovementRetrievalService επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε κελπκάησλ πνπ αθνξνύλ
ηνλ

ζπλαιιαζζόκελν βάζεη εκεξνκελίαο.

Η αλαδήηεζε επηζηξέθεη

έσο
150
θηλήζεηο

(movements)
. ΢ηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
νη θηλήζεηο

είλαη πεξηζζ
όηεξεο, εκθαλίδνληαη νη πξώηεο 150 καδί κε έλα κήλπκα
πνπ αλαθέξεη όηη δελ έρνπλ έξζεη όιεο (not all messages foun
d).

Η αλαδήηεζε βάζεη εκεξνκελίαο κέζσ
δηαδηθηπαθήο δηεπαθήο νινθιεξώλεηαη κε δύν κελύκαηα: ηα dateRetrieveMovement θαη
dateRetrieveMovementResponse.1.

Γνκή ηνπ κελύκαηνο dateRetrieveMovement.


ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

13

/
45
XML
Παξάδεηγκα
:

<?xml version="1.0" encoding="UTF
-
8"?>

<
!
--
Sample XML file generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)
--
>

<
tns:dateRetrieveMovement

xsi:schemaLocation
="
http://icis.externaldomain.services.ws
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/DateMovementRetrievalService?xsd=3
"

xmlns:tns
="
http://icis.externaldomain.services.ws
"

xmlns:xsi
="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
-
instance
">


<
tns:dateMovementRequest

wsPass
="
String
"

traderID
="
String
"

wsuserID
="
String
"

isXmlString
="
true
"><
dateFrom
>
2001
-
12
-
17T09:30:47Z
</
dateFrom
><
dateTo
>
2001
-
12
-
17T09:30:47Z
</
dateTo
><
domain
>
NCTS
</
domain
><
role
>
AnyRole
</
role
>


</
tns:dateMovementRequest
>

</
tns:dateRetrieveMovement
>

΢ρήκα

3
-
3
: XML
Παξάδεηγκα

d
ateRetrieveMovement


2.

Γνκή ηνπ κελύκαηνο
dateRetrieveMovementResponse.

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

14

/
45
XML
Παξάδεηγκα
:

<?xml version="1.0" encoding="UTF
-
8"?>

<!
--
Sample XML file generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)
--
>

<
tns:dateRetrieveMovementResponse

xsi:schemaLocation
="
http://icis.externaldomain.services.ws
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/DateMovementRetrievalService?xsd=3
"

xmlns:tns
="
http://icis.externaldomain.services.ws
"

xmlns:n1
="
http://www.altova.com/samplexml/other
-
namespace
"

xmlns:xsi
="
http://www.w3.org/2001/XMLSch
ema
-
instance
">


<
DateMovementRequestResult
><
resultState

requestId
="
String
">
<
status
>
OtherError
</
status
>
<
reasonCode
>
InvalidMessageContent
</
reasonCode
>
<
explanation
>
String
</
explanation
></
resultState
><
movements
>
<
movementInfo
>

<
localReference
>
String
</
localReference
>

<
movementReference
>
String
</
movementReference
>

<
submissionDate
>
2001
-
12
-
17T09:30:47Z
</
submissionDate
>

<
declarationType
>
T2
</
declarationType
>

<
stateCode
>
String
</
stateCode
>

<
stateDescription
>
String
</
stateDescription
>

<
modificationDate
>
2001
-
12
-
17T09:30:47Z
</
modificationDate
>

<
messages
>


<
messageExchanged
><
submissionDate
>
2001
-
12
-
17T09:30:47Z
</
submissionDate
><
IEMessage

messageType
="
String
">
<
xmlData
>
String
</
xmlData
>
<
n1:auto
-
generated_for_wildcard
/></
IEMessage
>


</
messageExchanged
>

</
messages
>
</
movementInfo
></
movements
>


</
DateMovementRequestResult
>

</
tns:dateRetrieveMovementResponse
>

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

1
5

/
454.

Παξαξηήκαηα / Αλαθνξέο

4.1.

Παξαδείγκαηα
Α
πεζηαικέλωλ SOAP
Μελπκάηωλ


4.1.1.

ProcessIncomingMessageRequest

Σν παξάδεηγκα δείρλεη ηα SOAP
κελύκαηα

ζηηο ηέζζεξηο
πεξηπηώζεηο

απνζηνιήο εγγξάθνπ ζην
DCL

domain.

4.1.1.1

Χ
ο String

<?xml version="1.0" encoding="utf
-
8"?>

<
S:Envelope

xmlns:S
="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
">


<
S:Header
><
wsse:Security

xmlns:wsse
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
secext
-
1.0.xsd
"

S:mustUnderstand
="
1
">
<
wsse:UsernameToken

xmlns:wsu
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
utility
-
1.
0.xsd
"

wsu:Id
="
unt_XSusV97nquD0i9KC
">

<
wsse:Username
>
someuser
</
wsse:Username
>

<
wsse:Password

Type
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
username
-
token
-
profile
-
1.0#PasswordText
">
12345678
</
wsse:Password
>

<
wsse:Nonce

EncodingType
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
soap
-
message
-
security
-
1.0#Base64Binary
">
/kXSj7KKhfsDTlTd5KNR+9fpX389SAxW/syaNmimfVo
=</
wsse:Nonce
>

<
wsu:Created
>
2011
-
04
-
07T07:29:43Z
</
wsu:Created
>
</
wsse:UsernameToken
>
<
wsu:Timestamp

xmlns:wsu
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
utility
-
1.0.xsd
">

<
wsu:Created
>
2011
-
04
-
07T07:29:43Z
</
wsu:Created
>

<
wsu:Expires
>
2011
-
04
-
07T07:30:43Z
</
wsu:Expires
>
</
wsu:Timestamp
></
wsse:Security
>


</
S:Header
>


<
S:Body
><
ns2:processIncomingMessageRequest

xmlns:ns2
="
http://icis.externaldomain.services.ws
">
<
ns2:messageRequest

traderID
="
045580187
"

wsPass
="
12345678
"

wsUserID
="
testApp1
">

<
DigitallySignedMessage

isXmlString
="
true
"

messageType
="
DCL_IE315
">


<
xmlMessage

xmlns:xs
="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
"

xmlns:xsi
="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
-
instance
"

xsi:type
="
xs:string
">
&lt;?xml version
=
"1.0" encoding
=
"UTF
-
8"?&gt;

&lt;CC315A&gt;


&lt;MesSenMES3&gt;TRADER.GR&lt;/MesSenMES3&
gt;


&lt;MesRecMES6&gt;NICA.GR&lt;/MesRecMES6&gt;


&lt;DatOfPreMES9&gt;101103&lt;/DatOfPreMES9&gt;


&lt;TimOfPreMES10&gt;1353&lt;/TimOfPreMES10&gt;


&lt;TesIndMES18&gt;1&lt;/TesIndMES18&gt;


&lt;MesIdeMES19&gt;9928785225753&lt;/MesIdeMES19&g
t;


&lt;MesTypMES20&gt;CC315A&lt;/MesTypMES20&gt;


&lt;CorIdeMES25&gt;1288785225752&lt;/CorIdeMES25&gt;


&lt;HEAHEA&gt;


&lt;RefNumHEA4&gt;ABC6487353663sdfsfsfsd&lt;/RefNumHEA4&gt;


&lt;TraModAtBorHEA76&gt;4&lt;/TraModAtBorHEA76&gt;


&lt;TotNumOfIteHEA305&gt;3&lt;/TotNumOfIteHEA305&gt;


&lt;TotNumOfPacHEA306&gt;31&lt;/TotNumOfPacHEA306&gt;


&lt;TotGroMasHEA307&gt;500.85&lt;/TotGroMasHEA307&gt;


&lt;DecPlaHEA394&gt;Malta&lt;/DecPlaHEA394&gt;


&lt;SpeC
irIndHEA1&gt;A&lt;/SpeCirIndHEA1&gt;


&lt;TraChaMetOfPayHEA1&gt;A&lt;/TraChaMetOfPayHEA1&gt;


&lt;ComRefNumHEA&gt;IS123412&lt;/ComRefNumHEA&gt;


&lt;ConRefNumHEA&gt;OLY0145&lt;/ConRefNumHEA&gt;


&lt;PlaUnlGOOITE334&
gt;IT2345ASDFF&lt;/PlaUnlGOOITE334&gt;


&lt;DecDatTimHEA114&gt;201011030000&lt;/DecDatTimHEA114&gt;


&lt;/HEAHEA&gt;


&lt;TRACONCO1&gt;


&lt;NamCO17&gt;sadasd&lt;/NamCO17&gt;

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

16

/
45&lt;StrAndNumCO122&gt;DU PONT&lt;/StrAndNumCO122&gt;


&lt;PosCodCO123&gt;65234&lt;/PosCodCO123&gt;


&lt;CitCO124&gt;ROME&lt;/CitCO124&gt;


&lt;CouCO125&gt;IT&lt;/CouCO125&gt;


&lt;TINCO159&gt;GR300000570&lt;/TINCO159&gt;


&lt;/TRACONCO1&gt;


&lt;NOTPAR670&gt;


&
lt;TINNOTPAR671&gt;GR300000570&lt;/TINNOTPAR671&gt;


&lt;/NOTPAR670&gt;


&lt;GOOITEGDS&gt;


&lt;IteNumGDS7&gt;1&lt;/IteNumGDS7&gt;


&lt;UNDanGooCodGDI1&gt;0004&lt;/UNDanGooCodGDI1&gt;


&lt;PRODOCDC2&gt;


&lt;DocTypDC21
&gt;N235&lt;/DocTypDC21&gt;


&lt;DocRefDC23&gt;54783&lt;/DocRefDC23&gt;


&lt;/PRODOCDC2&gt;


&lt;SPEMENMT2&gt;


&lt;AddInfCodMT23&gt;10600&lt;/AddInfCodMT23&gt;


&lt;/SPEMENMT2&gt;


&lt;COMCODGODITM&gt;&lt;ComNomCMD1&gt;010110&lt;/ComNomCMD1&gt;


&lt;/COMCODGODITM&gt;


&lt;PACGS2&gt;


&lt;KinOfPacGS23&gt;VQ&lt;/KinOfPacGS23&gt;


&lt;MarNumOfPacGSL21&gt;Mark111&lt;/MarNumOfPacGSL21&gt;


&lt;/PACGS2&gt;&lt;/GOOITEGDS&gt;


&lt;GOOITEGDS&gt;


&lt;IteNumGDS7&gt;2&lt;/IteNumGDS7&gt;


&lt;GooDesGDS23&gt;Potatos&lt;/GooDesGDS23&gt;


&lt;CONNR2&gt;


&lt;ConNumNR21&gt;98765&lt;/ConNumNR21&gt;


&lt;/CONNR2&gt;


&lt;PACGS2&gt;


&lt;KinOfPacGS23&gt;NE&lt;/KinOfPacGS23&gt;


&lt;NumOfPieGS25&gt;15&lt;/NumOfPieGS25&gt;


&lt;MarNumOfPacGSL21&gt;Mark2&lt;/MarNumOfPacGSL21&gt;


&lt;/PACGS2&gt;


&lt;/GOOITEGDS&gt;


&
lt;GOOITEGDS&gt;


&lt;IteNumGDS7&gt;3&lt;/IteNumGDS7&gt;


&lt;GooDesGDS23&gt;Tomatos&lt;/GooDesGDS23&gt;


&lt;PACGS2&gt;


&lt;KinOfPacGS23&gt;AD&lt;/KinOfPacGS23&gt;


&lt;NumOfPacGS24&gt;15&lt;/NumOfPacGS24&gt;&lt;/PACGS2&gt;


&lt;/GOOITEGDS&gt;


&lt;ITI&gt;


&lt;CouOfRouCodITI1&gt;GR&lt;/CouOfRouCodITI1&gt;


&lt;/ITI&gt;


&lt;PERLODSUMDEC&gt;


&lt;TINPLD1&gt;GR300000570&lt;/TINPLD1&gt;


&lt;/PERLODSUMDEC&gt;


&lt;SEAID529&
gt;


&lt;SeaIdSEAID530&gt;K244&lt;/SeaIdSEAID530&gt;


&lt;/SEAID529&gt;


&lt;CUSOFFFENT730&gt;


&lt;RefNumCUSOFFFENT731&gt;GR001102&lt;/RefNumCUSOFFFENT731&gt;


&lt;ExpDatOfArrFIRENT733&gt;201011261200&lt;/ExpDatOfArrFIRENT733&gt
;


&lt;/CUSOFFFENT730&gt;


&lt;TRACARENT601&gt;


&lt;TINTRACARENT602&gt;ATDF1234&lt;/TINTRACARENT602&gt;


&lt;/TRACARENT601&gt;

&lt;/CC315A&gt;

</
xmlMessage
>

</
DigitallySignedMessage
>
</
ns2:messageRequest
></
ns2:processIncomingMessageRequest
>

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

17

/
45</
S:Body
>

</
S:Envelope
>


΢ρήκα

4
-
1
: SOAP
Π
αξάδεηγκα

p
rocessIncomingMessageRequest
ωο

String


4.1.1.2

Χο
embedded XML δνκή

<?xml version="1.0" encoding="utf
-
8"?>

<
S:Envelope

xmlns:S
="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
">


<
S:Header
><
wsse:Security

xmlns:wsse
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
secext
-
1.0.xsd
"

S:mustUnderstand
="
1
">
<
wsse:UsernameToken

xmlns:wsu
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss
/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
utility
-
1.0.xsd
"

wsu:Id
="
unt_8Kr0VkRcSggP2AD5
">

<
wsse:Username
>
someuser
</
wsse:Username
>

<
wsse:Password

Type
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
username
-
token
-
profile
-
1.0#PasswordText
">
12345678
</
wsse:Password
>

<
wsse:Nonce

EncodingType
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
soap
-
message
-
security
-
1.0#Base64Binary
">
n+FYpG44W4oWeRXrJ1sQqGc+bBxfquDq3Iy9M3NasTg
=</
wsse:Nonce
>

<
wsu:Created
>
2011
-
04
-
07T11:48:18Z
</
wsu:Crea
ted
>
</
wsse:UsernameToken
>
<
wsu:Timestamp

xmlns:wsu
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
utility
-
1.0.xsd
">

<
wsu:Created
>
2011
-
04
-
07T11:48:18Z
</
wsu:Created
>

<
wsu:Expires
>
2011
-
04
-
07T11:49:18Z
</
wsu:Expires
>
</
wsu:Timestamp
></
wsse:Security
>


</
S:Header
>


<
S:Body
><
ns2:processIncomingMessageRequest

xmlns:ns2
="
http://icis.externaldomain.services.ws
">
<
ns2:messageRequest

traderID
="
045580187
"

wsPass
="
12345678
"

wsUserID
="
testApp1
">

<
DigitallySignedMessage

isXmlString
="
false
"

messageType
="
DCL_IE315
">


<
xmlMessage
><
CC315A
>
<
MesSenMES3
>
TRADER.GR
</
MesSenMES3
>
<
MesRecMES6
>
NICA.GR
</
MesRecMES6
>
<
DatOfPreMES9
>
101103
</
DatOfPreMES9
>
<
TimOfPreMES10
>
1353
</
TimOfPreMES10
>
<
TesIndMES18
>
1
</
TesIndMES18
>
<
MesIdeMES19
>
9928785225753
</
MesIdeMES19
>
<
MesTypMES20
>
CC315A
</
MesTypMES20
>
<
CorIdeMES25
>
1288785225752
</
CorIdeMES25
>
<
HEAHEA
>

<
RefNumHEA4
>
ABC6487353663sdhdthfh
</
RefNumHEA4
>

<
TraModAtBorHEA76
>
4
</
TraModAtBorHEA76
>

<
TotNumOfIteHEA305
>
3
</
TotNumOfIteHEA305
>

<
TotNumOfPacHEA306
>
31
</
TotNumOfPacHEA306
>

<
TotGroMasHEA307
>
500.85
</
TotGroMasHEA307
>

<
DecPlaHEA394
>
Malta
</
DecPlaHEA394
>

<
SpeCirIndHEA1
>
A
</
SpeCirIndHEA1
>

<
TraChaMetOfPayHEA1
>
A
</
TraChaMetOfPayHEA1
>

<
ComRefNumHEA
>
IS123412
</
ComRefNumHEA
>

<
ConRefNumHEA
>
OLY0145
</
ConRefNumHEA
>

<
PlaUnlGOOITE334
>
IT2345ASDFF
</
PlaUnlGOOITE334
>

<
DecDatTimHEA114
>
201011030000
</
DecDatTimHEA114
>
</
HEAHEA
>
<
TRACONCO1
>

<
NamCO17
>
sadasd
</
NamCO17
>

<
StrAndNumCO122
>
DU PONT
</
StrAndNumCO122
>

<
PosCodCO123
>
65234
</
PosCodCO123
>

<
CitCO124
>
ROME
</
CitCO124
>

<
CouCO125
>
IT
</
CouCO125
>

<
TINCO159
>
GR300000570
</
TINCO159
>
</
TRACONCO1
>
<
NOTPAR670
>

<
TINNOTPAR671
>
GR300000570
</
TINNOTPAR671
>
</
NOTPAR670
>

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

18

/
45

<
GOOITEGDS
>

<
IteNumGDS7
>
1
</
IteNumGDS7
>

<
UNDanGooCodGDI1
>
0004
</
UNDanGooCodGDI1
>

<
PRODOCDC2
>


<
DocTypDC21
>
N235
</
DocTypDC21
>


<
DocRefDC23
>
54783
</
DocRefDC23
>

</
PRODOCDC2
>

<
SPEMENMT2
>


<
AddInfCodMT23
>
10600
</
AddInfCodMT23
>

</
SPEMENMT2
>

<
COMCODGODITM
>


<
ComNomCMD1
>
010110
</
ComNomCMD1
>

</
COMCODGODITM
>

<
PACGS2
>


<
KinOfPacGS23
>
VQ
</
KinOfPacGS23
>


<
MarNumOfPacGSL21
>
Mark111
</
MarNumOfPacGSL21
>

</
PACGS2
>
</
GOOITEGDS
>
<
GOOITEGDS
>

<
IteNumGDS7
>
2
</
IteNumGDS7
>

<
GooDesGDS23
>
Potatos
</
GooDesGDS23
>

<
CONNR2
>


<
ConNumNR21
>
98765
</
ConNumNR21
>

</
CONNR2
>

<
PACGS2
>


<
KinOfPacGS23
>
NE
</
KinOfPacGS23
>


<
NumOfPieGS25
>
15
</
NumOfPieGS25
>


<
MarNumOfPacGSL21
>
Mark2
</
MarNumOfPacGSL21
>

</
PACGS2
>
</
GOOITEGDS
>
<
GOOITEGDS
>

<
IteNumGDS7
>
3
</
IteNumGDS7
>

<
GooDesGDS23
>
Tomatos
</
GooDesGDS23
>

<
PACGS2
>


<
KinOfPacGS23
>
AD
</
KinOfPacGS23
>


<
NumOfPacGS24
>
15
</
NumOfPacGS24
>

</
PACGS2
>
</
GOOITEGDS
>
<
ITI
>

<
CouOfRouCodITI1
>
GR
</
CouOfRouCodITI1
>
</
ITI
>
<
PERLODSUMDEC
>

<
TINPLD1
>
GR300000570
</
TINPLD1
>
</
PERLODSUMDEC
>
<
SEAID529
>

<
SeaIdSEAID530
>
K244
</
SeaIdSEAID530
>
</
SEAID529
>
<
CUSOFFFENT730
>

<
RefNumCUSOFFFENT731
>
GR001102
</
RefNumCUSOFFFENT731
>

<
ExpDatOfArrFIRENT733
>
201011261200
</
ExpDatOfArrFIRENT733
>
</
CUSOFFFENT730
>
<
TRACARENT601
>

<
TINTRACARENT602
>
ATDF1234
</
TINTRACARENT602
>
</
TRACARENT601
></
CC315A
>


</
xmlMessage
>

</
DigitallySignedMessage
>
</
ns2:messageRequest
></
ns2:processIncomingMessageRequest
>


</
S:Body
>

</
S:Envelope
>


΢ρήκα

4
-
2
:
SOAP
Π
αξάδεηγκα

p
rocessIncomingMessageRequest
ωο

XML


ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

19

/
45


4.1.1.3

Φ
εθηαθή

Τπνγξαθή

Η

εθαξκνγή

ππνζηεξίδεη

dsa
_
sh
1

θαη

rsa
_
sha
1

αιγόξηζκνπο

γηα

ηελ

ςεθηαθή

ππνγξαθή
.
Αθνινπζνύλ

παξαδείγκαηα

ππνβνιήο

κελύκαηνο

σο

XML

String

θαη

σο

DOM

object

κε

ελεξγνπνηεκέλε

ηελ

ςεθηαθ
ή

ππνγξαθ
ή
.

Τπελζπκίδεηαη
όηη ε ςεθηαθή ππνγξαθή δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξνο ην παξόλ
.

<?xml version="1.0" encoding="utf
-
8"?>

<
S:Envelope

xmlns:S
="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
">


<
S:Header
><
wsse:Security

xmlns:wsse
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
secext
-
1.0.xsd
"

S:mustUnderstand
="
1
">
<
wsse:UsernameToken

xmlns:wsu
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
utility
-
1.0.xsd
"

wsu:Id
="
unt_PQxtsT0a8iV1KN2Y
">

<
wsse:Username
>
someuser
</
wsse:Username
>

<
wsse:Password

Type
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
username
-
token
-
profile
-
1.0#PasswordText
">
12345678
</
wsse:Password
>

<
wsse:Nonce

EncodingType
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
soap
-
message
-
security
-
1.0#Base64Binary
">
i03CXze0uiIYG8+q8MhEMYHiMcL/NOpCwvEVpQ5xo+M
=</
wsse:Nonce
>

<
wsu:Created
>
2011
-
04
-
07T11:54:34Z
</
wsu:Created
>
</
wsse:UsernameToken
>
<
wsu:Timestamp

xmlns:wsu
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
utility
-
1.0.xsd
">

<
wsu:Created
>
2011
-
04
-
07T11:54:34Z
</
wsu:Created
>

<
wsu:Expires
>
2011
-
04
-
07T11:55:34Z
</
wsu:Expires
>
</
wsu:Timestamp
></
wsse:Security
>


</
S:Header
>


<
S:Body
><
ns2:processIncomingMessageRequest

xmlns:ns2
="
http://icis.externaldomain.services.ws
">
<
ns2:messageRequest

traderID
="
045580187
"

wsPass
="
12345678
"

wsUserID
="
testApp1
">

<
DigitallySignedMessage

isXmlString
="
true
"

messageType
="
DCL_IE315
">


<
xmlMessage

xmlns:xs
="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
"

xmlns:xsi
="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
-
instance
"

xsi:type
="
xs:string
">
&lt;?xml version
=
"1.0" encoding
=
"UTF
-
8"?&gt;

&lt;CC315A&gt;


&lt;MesSenMES3&gt;TRADER.GR&lt;/MesSenMES3&gt;


&
lt;MesRecMES6&gt;NICA.GR&lt;/MesRecMES6&gt;


&lt;DatOfPreMES9&gt;101103&lt;/DatOfPreMES9&gt;


&lt;TimOfPreMES10&gt;1353&lt;/TimOfPreMES10&gt;


&lt;TesIndMES18&gt;1&lt;/TesIndMES18&gt;


&lt;MesIdeMES19&gt;9928785225753&lt;/MesIdeMES19&gt;


&l
t;MesTypMES20&gt;CC315A&lt;/MesTypMES20&gt;


&lt;CorIdeMES25&gt;1288785225752&lt;/CorIdeMES25&gt;


&lt;HEAHEA&gt;


&lt;RefNumHEA4&gt;ABC6487353663sdhdthfh&lt;/RefNumHEA4&gt;


&lt;TraModAtBorHEA76&gt;4&lt;/TraModAtBorHEA76&gt;


&l
t;TotNumOfIteHEA305&gt;3&lt;/TotNumOfIteHEA305&gt;


&lt;TotNumOfPacHEA306&gt;31&lt;/TotNumOfPacHEA306&gt;


&lt;TotGroMasHEA307&gt;500.85&lt;/TotGroMasHEA307&gt;


&lt;DecPlaHEA394&gt;Malta&lt;/DecPlaHEA394&gt;


&lt;SpeCirIndHEA1&
gt;A&lt;/SpeCirIndHEA1&gt;


&lt;TraChaMetOfPayHEA1&gt;A&lt;/TraChaMetOfPayHEA1&gt;


&lt;ComRefNumHEA&gt;IS123412&lt;/ComRefNumHEA&gt;


&lt;ConRefNumHEA&gt;OLY0145&lt;/ConRefNumHEA&gt;


&lt;PlaUnlGOOITE334&gt;IT2345ASDFF&
lt;/PlaUnlGOOITE334&gt;


&lt;DecDatTimHEA114&gt;201011030000&lt;/DecDatTimHEA114&gt;


&lt;/HEAHEA&gt;


&lt;TRACONCO1&gt;


&lt;NamCO17&gt;sadasd&lt;/NamCO17&gt;


&lt;StrAndNumCO122&gt;DU PONT&lt;/StrAndNumCO122&gt;


&
lt;PosCodCO123&gt;65234&lt;/PosCodCO123&gt;


&lt;CitCO124&gt;ROME&lt;/CitCO124&gt;


&lt;CouCO125&gt;IT&lt;/CouCO125&gt;


&lt;TINCO159&gt;GR300000570&lt;/TINCO159&gt;


&lt;/TRACONCO1&gt;


&lt;NOTPAR670&gt;


&lt;TINNOTPAR671
&gt;GR300000570&lt;/TINNOTPAR671&gt;


&lt;/NOTPAR670&gt;


&lt;GOOITEGDS&gt;

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

20

/
45&lt;IteNumGDS7&gt;1&lt;/IteNumGDS7&gt;


&lt;UNDanGooCodGDI1&gt;0004&lt;/UNDanGooCodGDI1&gt;


&lt;PRODOCDC2&gt;


&lt;DocTypDC21&gt;N235&lt;/Do
cTypDC21&gt;


&lt;DocRefDC23&gt;54783&lt;/DocRefDC23&gt;


&lt;/PRODOCDC2&gt;


&lt;SPEMENMT2&gt;


&lt;AddInfCodMT23&gt;10600&lt;/AddInfCodMT23&gt;


&lt;/SPEMENMT2&gt;


&lt;COMCODGODITM&gt;


&
lt;ComNomCMD1&gt;010110&lt;/ComNomCMD1&gt;


&lt;/COMCODGODITM&gt;


&lt;PACGS2&gt;


&lt;KinOfPacGS23&gt;VQ&lt;/KinOfPacGS23&gt;


&lt;MarNumOfPacGSL21&gt;Mark111&lt;/MarNumOfPacGSL21&gt;


&lt;/PACGS2&gt;


&lt;/GO
OITEGDS&gt;


&lt;GOOITEGDS&gt;


&lt;IteNumGDS7&gt;2&lt;/IteNumGDS7&gt;


&lt;GooDesGDS23&gt;Potatos&lt;/GooDesGDS23&gt;


&lt;CONNR2&gt;


&lt;ConNumNR21&gt;98765&lt;/ConNumNR21&gt;


&lt;/CONNR2&gt;


&lt;PACGS2
&gt;


&lt;KinOfPacGS23&gt;NE&lt;/KinOfPacGS23&gt;


&lt;NumOfPieGS25&gt;15&lt;/NumOfPieGS25&gt;


&lt;MarNumOfPacGSL21&gt;Mark2&lt;/MarNumOfPacGSL21&gt;


&lt;/PACGS2&gt;


&lt;/GOOITEGDS&gt;


&lt;GOOITEGDS&gt;


&lt;IteNumGDS7&gt;3&lt;/IteNumGDS7&gt;


&lt;GooDesGDS23&gt;Tomatos&lt;/GooDesGDS23&gt;


&lt;PACGS2&gt;


&lt;KinOfPacGS23&gt;AD&lt;/KinOfPacGS23&gt;


&lt;NumOfPacGS24&gt;15&lt;/NumOfPacGS24&gt;


&lt;/PACGS2
&gt;


&lt;/GOOITEGDS&gt;


&lt;ITI&gt;


&lt;CouOfRouCodITI1&gt;GR&lt;/CouOfRouCodITI1&gt;


&lt;/ITI&gt;


&lt;PERLODSUMDEC&gt;


&lt;TINPLD1&gt;GR300000570&lt;/TINPLD1&gt;


&lt;/PERLODSUMDEC&gt;


&lt;SEAID529&gt;


&lt;Se
aIdSEAID530&gt;K244&lt;/SeaIdSEAID530&gt;


&lt;/SEAID529&gt;


&lt;CUSOFFFENT730&gt;


&lt;RefNumCUSOFFFENT731&gt;GR001102&lt;/RefNumCUSOFFFENT731&gt;


&lt;ExpDatOfArrFIRENT733&gt;201011261200&lt;/ExpDatOfArrFIRENT733&gt;


&lt;/CUSOFFF
ENT730&gt;


&lt;TRACARENT601&gt;


&lt;TINTRACARENT602&gt;ATDF1234&lt;/TINTRACARENT602&gt;


&lt;/TRACARENT601&gt;


&lt;Signature xmlns
=
"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"&gt;


&lt;SignedInfo&gt;


&
lt;CanonicalizationMethod Algorithm
=
"http://www.w3.org/TR/2001/REC
-
xml
-
c14n
-
20010315"/&gt;


&lt;SignatureMethod Algorithm
=
"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa
-
sha1"/&gt;


&lt;Reference URI
=
""&gt;


&lt;Transforms&gt;


&lt;Transform Algorithm
=
"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped
-
signature"/&gt;


&lt;/Transforms&gt;


&lt;DigestMethod Algorithm
=
"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/&gt;


&lt;Digest
Value&gt;pfFSPnIpXvn1MXMShwm/cXK6C5A
=
&lt;/DigestValue&gt;


&lt;/Reference&gt;


&lt;/SignedInfo&gt;


&lt;SignatureValue&gt;CTGTO0F17hczG1JZYoh1CeWjrDdgV4+6YMG+l01lJW6LmjQeOdfghQ
==
&lt;/SignatureValue&gt;


&lt;KeyInfo&gt;&lt;X509Data&gt;

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

21

/
45&lt;X509SubjectName&gt;CN
=
Antypas Ch,OU
=
Java,O
=
ii,C
=
GR&lt;/X509SubjectName&gt;


&lt;X509Certificate&gt;MIICtjCCAnOgAwIBAgIES2x2lTALBgcqhkjOOAQDBQAwPjELMAkGA1UEBhMCR1IxCzAJBgNVBAoT

AmlpMQ0wCwYDVQQLEwRKY
XZhMRMwEQYDVQQDEwpBbnR5cGFzIENoMB4XDTEwMDIwNTE5NTA0NVoX

DTE1MDExMDE5NTA0NVowPjELMAkGA1UEBhMCR1IxCzAJBgNVBAoTAmlpMQ0wCwYDVQQLEwRKYXZh

MRMwEQYDVQQDEwpBbnR5cGFzIENoMIIBtzCCASwGByqGSM44BAEwggEfAoGBAP1/U4EddRIpUt9K

nC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/xf
W6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVCl

pJ+f6AR7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3R

SAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdM

Cz0HgmdRWVeOutRZT+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/

C/ohNWLx+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAZkxlws63

gGdVF5th7MUoMnC+BnQyC3GiydhqE3mtNMd6qInzKnWVm73Bdl1Og/cEU/02DZYV27dbFIVpM7pq

XjS/KTkNYlOrndrkKgGRy4E1H5zmsRMXuAxXqo0iBcY9FRi+DdLkhG5W1FJ5V3iO7dDexGbKhIYi

bcMCwZmNlC8wCwYHKoZIzjgEAwUAAzAAMC0CFDXyK106yDc2uF+kU3GoYC8VX6QvAhUAkpUnP08Y

pyF2ePcLT7GBWVMnaJY
=
&lt;/X509Certificate&gt;


&lt;/X509Data&gt;


&lt;/KeyInfo&gt;&lt;/Signature&gt;

&lt;/CC315A&gt;

</
xmlMessage
>

</
DigitallySignedMessage
>
</
ns2:messageRequest
></
ns2:processIncomingMessageRequest
>


</
S:Body
>

</
S:Envelope
>


΢ρήκα

4
-
3
:
SOAP
Π
αξάδεηγκα

p
rocessIncomingMessageRequest
ωο

String
κε

Ψ
εθηαθή

Τ
πνγξαθή


<?xml version='1.0' encoding='utf
-
8'?>
<
S:Envelope

xmlns:S
="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
"><
S:Header
><
wsse:Security

xmlns:wsse
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
secext
-
1.0.xsd
"

S:mustUnderstand
="
1
"><
wsse:UsernameToken

xmlns:wsu
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
utility
-
1.0.xsd
"

wsu:Id
="
unt_Z1k4LnxEmBzzKuPP
"><
wsse:U
sername
>
someuser
</
wsse:Username
><
wsse:Password

Type
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
username
-
token
-
profile
-
1.0#PasswordText
">
12345678
</
wsse:Password
><
wsse:Nonce

EncodingType
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
soap
-
message
-
security
-
1.0#Base64Binary
">
iNs+LF1iwwPU2AMer8uU6NKY9tfzgYqMTaP3mIEgoK0
=</
wsse:Nonce
><
wsu:Created
>
2011
-
04
-
07T11:57:30Z
</
wsu:Created
></
wsse:UsernameToken
><
wsu:Timestamp

xmlns:wsu
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
utility
-
1.0.xsd
"><
wsu:Created
>
2011
-
04
-
07T11:57:30Z
</
wsu:Created
><
wsu:Expires
>
2011
-
04
-
07T11:58:30Z
</
wsu:Expires
></
wsu:Timestamp
></
wsse:Security
></
S:Header
><
S:Body
><
ns2:processIncomingMessage
Reque
st

xmlns:ns2
="
http://icis.externaldomain.services.ws
"><
ns2:messageRequest

traderID
="
045580187
"

wsPass
="
12345678
"

wsUserID
="
testApp1
"><
DigitallySignedMessage

isXmlString
="
false
"

messageType
="
DCL_IE315
"><
xmlMessage
><
CC315A
>


<
MesSenMES3
>
TRADER.GR
</
MesSenMES3
>


<
MesRecMES6
>
NICA.GR
</
MesRecMES6
>


<
DatOfPreMES9
>
101103
</
DatOfPreMES9
>


<
TimOfPreMES10
>
1353
</
TimOfPreMES10
>


<
TesIndMES18
>
1
</
TesIndMES18
>


<
MesIdeMES19
>
9928785225753
</
MesIdeMES19
>


<
MesTypMES20
>
CC315A
</
MesTypMES20
>


<
CorIdeMES25
>
1288785225752
</
CorIdeMES25
>


<
HEAHEA
>


<
RefNumHEA4
>
ABC6487353663sdhdthfh
</
RefNumHEA4
>


<
TraModAtBorHEA76
>
4
</
TraModAtBorHEA76
>


<
TotNumOfIteHEA305
>
3
</
TotNumOfIteHEA305
>


<
TotNumOfPacHEA306
>
31
</
TotNumOfPacHEA306
>


<
TotGroMasHEA307
>
500.85
</
TotGroMasHEA307
>


<
DecPlaHEA394
>
Malta
</
DecPlaHEA394
>


<
SpeCirIndHEA1
>
A
</
SpeCirIndHEA1
>


<
TraChaMetOfPayHEA1
>
A
</
TraChaMetOfPayHEA1
>


<
ComRefNumHEA
>
IS123412
</
ComRefNumHEA
>


<
ConRefNumHEA
>
OLY0145
</
ConRefNumHEA
>


<
PlaUnlGOOITE334
>
IT2345ASDFF
</
PlaUnlGOOITE334
>


<
DecDatTimHEA114
>
201011030000
</
DecDatTimHEA114
>


</
HEAHEA
>

ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

22

/
45<
TRACONCO1
>


<
NamCO17
>
sadasd
</
NamCO17
>


<
StrAndNumCO122
>
DU PONT
</
StrAndNumCO122
>


<
PosCodCO123
>
65234
</
PosCodCO123
>


<
CitCO124
>
ROME
</
CitCO124
>


<
CouCO125
>
IT
</
CouCO125
>


<
TINCO159
>
GR300000570
</
TINCO159
>


</
TRACONCO1
>


<
NOTPAR670
>


<
TINNOTPAR671
>
GR300000570
</
TINNOTPAR671
>


</
NOTPAR670
>


<
GOOITEGDS
>


<
IteNumGDS7
>
1
</
IteNumGDS7
>


<
UNDanGooCodGDI1
>
0004
</
UNDanGooCodGDI1
>


<
PRODOCDC2
>


<
DocTypDC21
>
N235
</
DocTypDC21
>


<
DocRefDC23
>
54783
</
DocRefDC23
>


</
PRODOCDC2
>


<
SPEMENMT2
>


<
AddInfCodMT23
>
10600
</
AddInfCodMT23
>


</
SPEMENMT2
>


<
COMCODGODITM
>


<
ComNomCMD1
>
010110
</
ComNomCMD1
>


</
COMCODGODITM
>


<
PACGS2
>


<
KinOfPacGS23
>
VQ
</
KinOfPacGS23
>


<
MarNumOfPacGSL21
>
Mark111
</
MarNumOfPacGSL21
>


</
PACGS2
>


</
GOOITEGDS
>


<
GOOITEGDS
>


<
IteNumGDS7
>
2
</
IteNumGDS7
>


<
GooDesGDS23
>
Potatos
</
GooDesGDS23
>


<
CONNR2
>


<
ConNumNR21
>
98765
</
ConNumNR21
>


</
CONNR2
>


<
PACGS2
>


<
KinOfPacGS23
>
NE
</
KinOfPacGS23
>


<
NumOfPieGS25
>
15
</
NumOfPieGS25
>


<
MarNumOfPacGSL21
>
Mark2
</
MarNumOfPacGSL21
>


</
PACGS2
>


</
GOOITEGDS
>


<
GOOITEGDS
>


<
IteNumGDS7
>
3
</
IteNumGDS7
>


<
GooDesGDS23
>
Tomatos
</
GooDesGDS23
>


<
PACGS2
>


<
KinOfPacGS23
>
AD
</
KinOfPacGS23
>


<
NumOfPacGS24
>
15
</
NumOfPacGS24
>


</
PACGS2
>


</
GOOITEGDS
>


<
ITI
>


<
CouOfRouCodITI1
>
GR
</
CouOfRouCodITI1
>


</
ITI
>


<
PERLODSUMDEC
>


<
TINPLD1
>
GR300000570
</
TINPLD1
>


</
PERLODSUMDEC
>


<
SEAID529
>


<
SeaIdSEAID530
>
K244
</
SeaIdSEAID530
>


</
SEAID529
>


<
CUSOFFFENT730
>


<
RefNumCUSOFFFENT731
>
GR001102
</
RefNumCUSOFFFENT731
>


<
ExpDatOfArrFIRENT733
>
201011261200
</
ExpDatOfArrFIRENT733
>


</
CUSOFFFENT730
>


<
TRACARENT601
>


<
TINTRACARENT602
>
ATDF1234
</
TINTRACARENT602
>


</
TRACARENT601
>

<
Signature:Signature

xmlns
="
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
"

xmlns:Signature
="
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
"><
SignedInfo
><
CanonicalizationMeth
od

xmlns
=""

xmlns:ns5
="
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
"

Algorithm
="
http://www.w3.org/TR/2001/REC
-
xml
-
c14n
-
ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

23

/
45


20010315
"></
CanonicalizationMethod
><
SignatureMethod

xmlns
=""

xmlns:ns5
="
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
"

Algorithm
="
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#dsa
-
sha1
"></
SignatureMethod
><
Reference

xmlns
=""

xmlns:ns5
="
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
"

URI
=""><
ns5:Transforms
><
ns5:Transform

Algorithm
="
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped
-
signature
"></
ns5:Transform
></
ns5:T
ransforms
><
ns5:DigestMethod

Algorithm
="
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
"></
ns5:DigestMethod
><
ns5:DigestValue
>
pfFSPnIpXvn1MXMShwm/cXK6
C5A
=</
ns5:DigestValue
></
Reference
></
SignedInfo
><
SignatureValue
>
C7NkeKqeUrxGnuaBS+YvPIQVT3ByblP13at2KXEtaIHt
HpO8LXuKrQ
==</
SignatureValue
><
KeyInfo
><
X509Data
><
X509SubjectName
>
CN
=
Antypas
Ch,OU
=
Java,O
=
ii,C
=
GR
</
X509SubjectName
><
X509Certificate
>
MIICtjCCAnOgAwIBAgIES2x2lTALBgcqhkjOOAQDBQAwPjEL
MAkGA1UEBhMCR1IxCzAJBgNVBAoT

AmlpMQ0wCwYDVQQLEwRKYXZhMRMwEQYDVQQDEwpBbnR5cGFzIENoMB4XDT
EwMDIwNTE5NTA0NVoX

DTE1MDExMDE5NTA0NVowPjELMAkGA1UEBhMCR1IxCzAJBgNVBAoTAmlpMQ0wCwYDVQQLEwRKYXZh

MRMwEQYDVQQDEwpBbnR5cGFzIENoMIIBtzCCASwGByqGSM44BAEwggEfAoGBAP1/U4EddRIpUt9K

nC7s5Of2EbdSPO9EAMMeP4C2USZpRV1AIlH7WT2NWPq/xfW6MPbLm1Vs14E7gB00b/JmYLdrmVCl

pJ+f6A
R7ECLCT7up1/63xhv4O1fnxqimFQ8E+4P208UewwI1VBNaFpEy9nXzrith1yrv8iIDGZ3R

SAHHAhUAl2BQjxUjC8yykrmCouuEC/BYHPUCgYEA9+GghdabPd7LvKtcNrhXuXmUr7v6OuqC+VdM

Cz0HgmdRWVeOutRZT+ZxBxCBgLRJFnEj6EwoFhO3zwkyjMim4TwWeotUfI0o4KOuHiuzpnWRbqN/

C/ohNWLx+2J6ASQ7zKTxvqhRkImog9/
hWuWfBpKLZl6Ae1UlZAFMO/7PSSoDgYQAAoGAZkxlws63

gGdVF5th7MUoMnC+BnQyC3GiydhqE3mtNMd6qInzKnWVm73Bdl1Og/cEU/02DZYV27dbFIVpM7pq

XjS/KTkNYlOrndrkKgGRy4E1H5zmsRMXuAxXqo0iBcY9FRi+DdLkhG5W1FJ5V3iO7dDexGbKhIYi

bcMCwZmNlC8wCwYHKoZIzjgEAwUAAzAAMC0CFDXyK106yDc2uF+kU3Go
YC8VX6QvAhUAkpUnP08Y

pyF2ePcLT7GBWVMnaJY
=</
X509Certificate
></
X509Data
></
KeyInfo
></
Signature:Signature
></
CC315A
></
xmlMessage
></
Digi
tallySignedMessage
></
ns2:messageRequest
></
ns2:processIncomingMessageRequest
></
S:Body
></
S:Envelope
>


4.1.2.

RetrieveMovementRequest

Σν παξάδεηγκα δείρλεη ην SOAP
κήλπκα

ζε κία α
λαδήηεζε εγγξάθνπ ζην
ππνζύζηεκα Γεισηηθώλ (
ICS
)
,

βάζεη ηνπ LRN
ABC6487353663sdfsfsfsd
, κε trader ID “
045580187
” ζε ξόιν
παξαιαβήο (
Other
)
.

<?xml version="1.0" encoding="utf
-
8" ?>


-

<
S:Envelope

xmlns:S
="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
">

-

<
S:Header
>

-

<
wsse:Security

xmlns:wsse
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
secext
-
1.0.xsd
"

S:mustUnderstand
="
1
">

-

<
wsse:UsernameToken

xmlns:wsu
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2
004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
utility
-
1.0.xsd
"

wsu:Id
="
unt_ZBahGmd1aEtnpZ9l
">


<
wsse:Username
>
someuser
</
wsse:Username
><
wsse:Password

Type
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
username
-
token
-
profile
-
1.0#PasswordText
">
12345678
</
wsse:Password
><
wsse:Nonce

EncodingType
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
soap
-
message
-
security
-
1.0#Base64Binary
">
+YYVoOEex0jFlNRq4dP4c1uwhgRkNAZpXpjnbUFAsv4
=</
wsse:Nonce
><
wsu:Created
>
2011
-
04
-
07T12:00:03Z
</
wsu:Created
></
wsse:UsernameToken
>

-

<
wsu:Timestamp

xmlns:wsu
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
utility
-
1.0.xsd
">


<
wsu:Created
>
2011
-
04
-
07T12:00:03Z
</
wsu:Created
><
wsu:Expires
>
2011
-
04
-
07T12:01:03Z
</
wsu:Expires
></
wsu:Timestamp
>


</
wsse:Security
>


</
S:Header
>

-

<
S:Body
>

-

<
ns2:retrieveMovementRequest

xmlns:ns2
="
http://icis.externaldomain.services.ws
">

-

<
ns2:movementRequest

isXmlString
="
true
"

traderID
="
045580187
"

wsPass
="
12345678
"

wsUserID
="
testApp1
">


<
domain
>
DCL
</
domain
><
role
>
Other
</
role
><
typeOfKey
>
LRN
</
typeOfKey
><
key
>
ABC6487353663sdfsfsfsd
</
key
><
messageType
>
IE315
</
messageType
></
ns2:movementRequest
>


</
ns2:retrieveMovementRequest
>


</
S:Body
>


</
S:Envelope
>


ICISnet

REF: WebServicesV2.00

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

24

/
45


4.1.3.

DateRetrieveMovement

Σν παξάδεηγκα δείρλεη ην SOAP
κήλπκα

ζε κία αλαδήηεζε εγγξάθνπ ζην
ππνζύζηεκα ΔΦΚ (
EMCS
)
,
γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη από ηα πεδία dateFrom θαη dateTo κε trader ID “045580187” ζε ξόιν
παξαιαβήο (
AnyRole
)
.

<?xml version='1.0' encoding='utf
-
8'?>

<
S:Envelope

xmlns:S
="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
">


<
S:Header
><
wsse:Security
xmlns:wsse
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
secext
-
1.0.xsd
"
S:mustUnderstand
="
1
">
<
wsse:UsernameToken

xmlns:wsu
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
utility
-
1.0.xsd
"

wsu:Id
="
unt_mCOjEqtfEbbvF3gi
">

<
wsse:Username
>
someuser
</
wsse:Username
>

<
wsse:Password


Type
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
username
-
token
-
profile
-
1.0#PasswordText
">
12345678
</
wsse:Password
>

<
wsse:Nonce


EncodingType
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
soap
-
message
-
security
-
1.0#Base64Binary
">
wMvzophWYguJWllLgYPsuzYE5jZTp4Npva7x8MY782A
=

</
wsse:Nonce
>

<
wsu:Created
>
2011
-
04
-
07T12:04:58Z
</
wsu:Created
>
</
wsse:UsernameToken
>
<
wsu:Timestamp

xmlns:wsu
="
http://docs.oasis
-
open.org/wss/2004/01/oasis
-
200401
-
wss
-
wssecurity
-
utility
-
1.0.xsd
"
>

<
wsu:Created
>
2011
-
04
-
07T12:04:57Z
</
wsu:Created
>

<
wsu:Expires
>
2011
-
04
-
07T12:05:57Z
</
wsu:Expires
>
</
wsu:Timestamp
></
wsse:Security
>


</
S:Header
>


<
S:Body
><
ns2:dateRetrieveMovement

xmlns:ns2
="
http://icis.externaldomain.services.ws
">
<
ns2:dateMovementRequest

isXmlString
="
true
"

traderID
="
045580187
"

wsPass
="
12345678
"

wsUserID
="
testApp1
">

<
dateFrom
>
2011
-
04
-
29T11:23:00
</
dateFrom
>

<
dateTo
>
2011
-
04
-
28T17:38:43
</
dateTo
>

<
domain
>
EMCS
</
domain
>

<
role
>
AnyRole
</
role
>
</
ns2:dateMovementRequest
></
ns2:dateRetrieveMovement
>


</
S:Body
>

</
S:Envelope
>
ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

25

/
45


4.2.

Αλάιπζε παξακέηξωλ
W
eb Service

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ
ζρεηηθώλ
παξακέηξσλ
.

(
Οη ηνπνζεζίεο αλαθέξνληαη ζην
πεξηβάιινλ
δνθηκώλ. Οη αληίζηνηρεο παξαγσγηθέο ηνπνζεζίεο
βξείζθνληαη
:
https://www
1
.gsis.gr/wsicisnet
/....)

Όξηζκα

Πεξηγξαθή

Σύπνο
/ Σνπνζεζία
Κνηλά

icisUserName

Όλνκα ρξήζηε ηεο ICISnet εθαξκνγήο

Α
ιθαξηζκεηηθό

icisPassword

Κσδηθόο πξόζβαζεο
ρξήζηε
ηεο ICISnet εθαξκνγήο

Α
ιθαξηζκεηηθό

wsUserID

΢πκπιεξσκαηηθό όλνκα ρξήζηε ησλ δηαδηθηπαθώλ
ππεξεζηώλ
. Πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή:
εμνπζηνδνηήζεσλ/Γηαπηζηεπηεξίσλ Αζθάιεηαο

Α
ιθαξηζκεηηθό

Βξίζθεηαη

ζηελ

ηνπνζεζία
W

htt灳pLLwwwO⹧獩.⹧爯w獩s楳netL䵥獳s来m牯捥獳潲
卥牶楣e?硳x=P

wsPass

΢πκπιεξσκαηηθόο θσδηθόο πξόζβαζεο ηνπ ρξήζηε ησλ
δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ
. Πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή:
εμνπζηνδνηήζεσλ/Γηαπηζηεπηεξίσλ Αζθάιεηαο

Α
ιθαξηζκεηηθό
.

Βξίζθεηαη

ζηελ

ηνπνζεζία
W

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
䵥獳s来m牯捥獳潲
卥牶楣e
?
硳x


Τπεξεζία Τπνβνιήο Παξαζηαηηθώλ
messageType

Ο ηύπνο ηνπ κελύκαηνο

. Πρ.
b䵃j_do8NR


Α
παξηζκεηόο
.

Βξίζθεηαη ζηελ
ηνπνζεζία
W


htt灳pLLwwwO⹧獩.⹧爯w獩s楳netL䵥獳s来m牯捥獳潲
卥牶楣e?
硳x


Ό
ξηζκα "

䵥獳s来qy灥
"

traderID

To ΑΦΜ
E
αξηζκόο ελληαςήθηνο)

ή EORI

ηνπ ελεξγνύ
ζπλαιιαζζόκελνπ

Β
ξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία

htt灳pLLwwwO⹧獩.⹧爯w獩s楳netL䵥獳s来m牯捥獳潲
卥牶楣e?
硳x


Ό
ξηζκα "traderID"

isXmlString

Η κνξθή ηνπ κελύκαηνο πνπ ζα
ππνβιεζεί (XML String
W
t牵r

ή DOM Object

W
fa汳l
F


Βξίζθεηαη ζηελ
ηνπνζεζία

htt灳pLLwwwO⹧獩.⹧爯w獩s楳netL䵥獳s来m牯捥獳潲
ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

26

/
45


Service?
xsd
=2

xmlMessage

Σν κήλπκα πνπ ζα ππνβάι
νπκε ζε κνξθή
塍i


ζε κνξθή
却物湧

ή
佢ject

αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ νξίζκαηνο
isXmlString
)

Βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία

htt灳pLLwwwO⹧獩.⹧爯w獩s楳netL䵥獳s来m牯捥獳潲
卥牶楣e?
硳x


Τπεξεζία αλαδήηεζεο παξαζηαηηθώλ βάζε LRN ή MRN/ARC
traderID

To ΑΦΜ
(αξηζκόο ελληαςήθηνο) ή EORI

ηνπ ελεξγνύ
ζπλαιιαζζόκελνπ

Βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
䵯jementoet物rval
卥牶楣e
?
硳x


i
sXmlString

Η κνξθή ηνπ κελύκαηνο
πνπ ζα ππνβιεζεί (XML String
W
t牵r

ή DOM Object

W
fa汳l


Βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία

htt灳pLLwwwO⹧獩.⹧爯w獩s楳netL䵯jementoet物rval
卥牶楣e?硳x=P

摯da楮

Σν ππνζύζηεκα ηνπ
䥃䥓fet

ζην νπνίν απεπζύλεηαη

ππεξεζίαο αλαδήηεζεο.
E
Πρ
a䍌

E
Γεισηηθά)
F


Α
παξηζκεηόο ηύπνο δεδνκέλσλ
.

Βξίζθε
η
αη

ζηελ

ηνπνζεζία

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
䵯jementoet物rval
卥牶楣e
?
硳x


Ό
ξηζκα "

a潭o楮s
"

key

To

MRN/ARC ή ην LRN ηεο θίλεζεο

Α
ιθαξηζκεηηθό

ty灥佦䭥y

Ο ηύπνο θιεηδηνύ

αλαδήηεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
ππεξεζία

E
Π.ρ.
ioN
F
.


Α
παξηζκεηόο ηύπνο δεδνκέλσλ

Βξίζθε
η
αη

ζηελ

ηνπνζεζία
W

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
䵯jementoet物rval
卥牶楣e
?
硳x


Ό
ξηζκα "

䭥yqy灥s
"

牯汥

Ρόινη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία

ae瀺

Μελύκαηα αλαρώξεζεο γηα θάζε domain, αλ ππάξρεη
Α
παξηζκεηόο ηύπνο δεδνκέλσλ

⡄E瀯ae猯䅮yo潬oL佴he爩

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

27

/
45


Ρ
όινο
αλαρώξεζεο

ae猺

Μελύκαηα πξν
ν
ξηζκνύ γηα θάζε domain, αλ ππάξρεη
ξόινο πξννξηζκνύ

䅮Ao潬oW

Μελύκαηα αλαρώξεζεο ή πξννξηζκνύ

佴he爺

Τπόινηπα κελύκαηα εθηόο κελπκάησλ αλαρώξεζεο
θαη πξννξηζκνύ.

Β
ξίζθεηαη

ζηελ

ηνπνζεζία

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
䵯jementoet物rval
卥牶楣e
?
硳x


Ό
ξηζκα "DomainRoles"

me獳s来a楲ict楯iqy灥

H παξάκεηξνο αλαθέξεη εάλ ην κήλπκα ζα είλαη εηζεξρόκελν
(πξ
νο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ)
ή εμεξρόκελν

(από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ)
.

䥮䍯C楮术
lutdo楮g

Β
ξίζθεηαη

ζηελ

ηνπνζεζία

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
䵯jementoet物rval
卥牶楣e
?
硳x


όξηζκα "

䵥獳s来a楲ict楯nqy灥s
"

messageType

Ο η
ύπν
ο

ηνπ κελύκαηνο

Πρ.
do8NR
. Πξνζνρή δελ
ρξεηάδεηαη ην ζρεηηθό πξόζεκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο (
b䵃卟
F

απαξηζκεηόο ηύπνο δεδνκέλσλ
.

Α
ιθαξηζκεηηθό


Βξίζθεηαη

ζηελ

ηνπνζεζία

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
䵯jementoet物rval
卥牶楣e
?
硳x


Τπεξεζία αλαδήηεζεο παξαζηαηηθώλ βάζε εκεξνκελίαο
domain

Σν ππνζύζηεκα ηνπ
䥃䥓fet

ζην νπνίν απεπζύλεηαη
ππεξεζίαο αλαδήηεζεο. (Πρ
a䍌

E
Γεισηηθά))


Α
παξηζκεηόο ηύπνο δεδνκέλσλ
.

Βξίζθεηαη ζηελ
ηνπνζεζία
W

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
aate䵯jementoet
物rva汓l
牶rce
?
硳x


Ό
ξηζκα "

a潭o楮s
"

isXmlString

Η κνξθή ηνπ κελύκαηνο πνπ ζα ππνβιεζεί (XML String
W
t牵r

ή DOM Object

W
fa汳l
F

Βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
aate䵯jementoet
物rva汓敲癩ce
?
硳x


traderID

To ΑΦΜ (αξηζκόο ελληαςήθηνο) ή EORI

ηνπ ελεξγνύ
Βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

28

/
45


΢
πλαιιαζζόκελνπ

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
aate䵯jementoet
物rva汓敲癩ce
?
硳x


role

Ρόινη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία

ae瀺

Μελύκαηα αλαρώξεζεο γηα θάζε domain, αλ ππάξρεη
ξόινο αλαρώξεζεο

ae猺

Μελύκαηα
πξννξηζκνύ

γηα θάζε domain, αλ ππάξρεη
ξόινο πξννξηζκνύ

䅮Ao潬oW

Μελύκαηα αλαρώξεζεο ή
πξννξηζκνύ

佴he爺

Τπόινηπα κελύκαηα εθηόο κελπκάησλ αλαρώξεζεο
θαη πξννξηζκνύ.

Α
παξηζκεηόο ηύπνο δεδνκέλσλ

⡄E瀯ae猯䅮yo潬oL佴he爩

Β
ξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία
W

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
aate䵯jementoet
物rva汓敲癩ce
?
硳x


Ό
ξηζκα

"a潭o楮o潬os"

messageDirectionType

H παξάκεηξνο αλαθέξεη εάλ ην κήλπκα ζα είλαη εηζεξρόκελν
E
πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ
F

ή εμεξρόκελν

E
από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ
F
.

䥮䍯C楮术
lutdo楮g

Βξίζθεηαη

ζηελ

ηνπνζεζία

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
aate䵯jementoet
物rva汓敲癩ce
?
硳x


Ό
ξηζκα " MessageDirectionTypes"

messageType

Ο η
ύπν
ο

ηνπ κελύκαηνο

Πρ.
do8NR
. Πξνζνρή δελ
ρξεηάδεηαη ην ζρεηηθό πξόζεκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο (
b䵃卟
F

Α
ιθαξηζκεηηθό

Βξίζθεηαη

ζηελ

ηνπνζεζί
α

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
aate䵯jementoet
物rva汓敲癩ce
?
xdateFrom

Ηκεξνκελία θαη ώξα
έλαξμεο αλαδήηεζεο

aateq業e

Βξίζθεηαη

ζηελ

ηνπνζεζία

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
aate䵯jementoet
物rva汓敲癩ce
?
硳x


dateTo

Ηκεξνκελία θαη
ώξα

ιήμεο αλαδήηεζεο

aateq業e

Βξίζθεηαη

ζηελ

ηνπνζεζία

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
aate䵯jementoet
ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

29

/
45


rievalService
?
xsd
=3


ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

30

/
45


4.3.

Δηαρείξηζε

Λαζώλ

(
Οη ηνπνζεζίεο αλαθέξνληαη ζην
πεξηβάιινλ

δνθηκώλ. Οη αληίζηνηρεο παξαγσγηθέο ηνπνζεζίεο βξείζθνληαη
:
https://www
1
.gsis.gr/wsicisnet
/....)

4.3.1.

Πηζηνπνηεηηθά
Server

Δηδηθά
θαη
κόλν

γηα ην πεξηβάιινλ δνθηκώλ εκπόξσλ, επηβάιιεηαη λα απελεξγνπνηήζεηε ηνπο ειέγρνπο γηα ην πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο
. Έλαο ηξόπνο γηα
απηό, είλαη ε ρξήζε η
σλ παξαθάησ κεζόδσλ

ηεο
java

(εθόζνλ ρξεζηκνπνηείηαη
Java

Client
)
:

SSLUtilities.
trustAllHostnames
();

SSLUtilities.
trustAllHttpsCertificates
();

πνπ

πεξηγξάθνληαη

αλαιπηηθά

ζην

site
:
http
://
en
.
wikibooks
.
org
/
wiki
/
WebObjects
/
Web
_
Services
/
How
_
to
_
Trust
_
Any
_
SSL
_
Certificate


4.3.2.

΢πγρξνληζκόο
Server/Client

Απαξαίηεηε πξν
ϋ
πόζεζε γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγ
ία ησλ
webServices

ππεξεζηώλ είλαη ν ζπγρξνληζκόο ησλ ξνινγηώλ κεηαμύ
client

θαη
server
.
Ο
ζπγρξνληζκόο πξέπεη λα γίλεη κε ώξα

GMT
.
Η ρξνληθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ ξνινγηώλ πξέπεη λα είλαη ην πνιύ 1

ιεπηό. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξνληθή
δηαθνξά είλαη άλσ ηνπ 1
ιεπην
ύ
,

εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα ιάζνπο
:

A Java exception has occured: Security token failed to validate
.

weblogic.xml.crypto.wss.SecurityTokenValidateResult@45eca2[status: false
][msg UNT Error:Message Created time past
the current time even
accounting for set clock skew]

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηείηαη ζπγρξνληζκόο
ηεο

ώξα
ο

ηνπ
client

κε βάζε ηελ ώξα ηνπ
server
.

Η ππεξεζία
,

ε νπνία αθνξά ηελ εκθάληζε
ηεο ώξαο ηνπ
server

δηαηίζεηαη ζηελ ηνπνζεζία
:

https://
www2.gsis.gr/
wsicisnet/TimeService?
wsdl

(Πεξηβάιινλ δνθηκώλ) ή
https://
www1.gsis.gr/
wsicisnet/TimeService?
wsdl

(Παξαγσγηθό πεξηβάιινλ)
.

Δλαιιαθηηθά, πξνηείλεηαη ν ζπγρξνληζκόο κε θάπνην
ntp

time

server
.


4.3.3.

Καηαγξαθή Λαζώλ

Σα ιάζε
θαηαγξάθνληαη ζε 4 επίπεδα
. Σν πξώην επίπεδν αθνξά ην
Status

ησλ
ιαζώλ

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

31

/
45


(
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/MessageProcessorService?xsd=2
,
https://www2.gsis.gr/wsicisnet
/MovementRetrievalService?xsd=2
,
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/
Date
MovementRetrievalService?xsd=2
)

θαη έρεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο:InvalidArgumentValErrorOtherErrorNothingFoundNotAuthorizedInvalidSignatureIncompleteResultsWrongState

Σν δ
εύ
ηεξν επίπεδν αθνξά ην
ReasonCode

ησλ ιαζώλ

(
ζηηο ηνπνζεζίεο

https://www2.gsis.gr/wsicisnet/MessageProcessorService?xsd=2
,
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/MovementRetrievalService?xsd=2
,
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/
Date
MovementRetrievalService?xsd=2
)

θαη

έρεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο
:SyntacticValidationErrorRulesConditionasErrorRequestParameterErrorInvalidMessageContentPeriodErrorRoleErrorKeyTypeErrorInvalidMessageTypeWrongDeclaredMessageType

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

32

/
45
NotSupportedMessageTypeNotSupportedDomainWrongCredentialsCredentialsNotMatchingNoTraderAuthorizationNoSignatureFoundWrongSignatureStateNotAcceptsMessageTypeTechnicalProblemOtherFailure


Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, όηη ό
ια ηα
Status

ησλ ιαζώλ δελ ζπλδένληαη κε όια ηα
ReasonCodes

(
γ
ηα παξάδεηγκα ην
WrongState

ζπλδέεηαη κόλν κε
WrongMessageType

reasonCode
,

όπσο
αλαθέξεηαη

ζηελ παξάγξαθν
4.3.3.2
)

Σα επόκελα επίπεδα θαηαγξαθήο ησλ ιαζώλ ε
ίλαη

ην
Processing

Error

(αθνξά
κόλν ηελ ππεξεζία MessageProcessorService, βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία

https://www2.gsis.gr/wsicisn
et/MessageProcessorSe
rvice?xsd=
3
)
θαη

ην

Explanation

(
ζηηο

ηνπνζεζίεο


https://www2.gsis.gr/wsicisn
et/MessageProcessorService?xsd=
1
,
https://www2.gsis.gr/wsicisne
t/MovementRetrievalService?xsd=
1
,
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/
Date
MovementRetrievalService?xsd=1
).


Σν
errorCode

ηνπ
Processing

Error
,

ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζηελ ηνπνζεζία
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/MessageProcessorService?xsd=1
δελ ρξεζηκνπνηείηαη.


4.3.3.1

Δπηηπρεκέλε ππνβνιή κελύκαηνο

΢ηελ πεξίπησζε επηηπρεκέλεο ππνβνιήο κελύκαηνο ην
Status

έρεη ηηκή
ΟΚ
.

Οη ηηκέο ησλ ππόινηπσλ πεδίσλ είλαη
:

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

33

/
45


Reason Code

Processing Error

Expl
a
nation

Αλάιπζε/
Πεξηγξαθή

Other

Γελ εκθαλίδεηαη

OK Message has Been
Successfully Submitted


Σν κ
ήλπκα ππνβιήζεθε κε επηηπρία
Αθνινπζνύ
λ πίλαθεο νκαδνπνί
ε
ζεο ησλ ιαζώλ βάζεη
όισλ ησλ ζπλδπαζκώλ
ηνπ
Status

θαη ηνπ
ReasonCode
.


4.3.3.2

WrongState

Σν παξ
ό
λ ιάζνο αθνξά ηελ πξώηε ππεξεζία απνζηνιήο κελπκάησλ (MessageProcessorService)
.Reason Code

Processing Error

Expl
a
nation

Αλάιπζε/
Πεξηγξαθή

StateNotAcceptsMessageT
ype

The

Movement

is

in

state

[
Υ
崬]
wh楣h

摯d猠n潴oa汬潷 f潲o牥ce灴楯n 潦 mes獡来
ty灥⁛ e獳s来qy灥]

Submitted message out of
Sequence,

wrong state.

This
message could not be
received in current state.

A

πεξίπησζε

Σν LRN ηνπ
κελύκαηνο δελ είλαη κνλαδηθό,
ππάξρεη ήδε ζηε βάζε

B

πεξίπησζε)
Αδπλακία ππνβνιήο
ηνπ παξόληνο
κελύκ
αη
νο.

Σν
ζύζηεκα
αλακέλεη κήλπκα ζε
δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε
.4.3.3.3

InvalidArgument

Σν παξ
ό
λ ιάζνο αθνξά ηηο ππεξεζίεο
ππνβνιήο θαη αλαδήηεζεο κελπκάησλ.

΢ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηαιεί

κήλπκα πνπ δελ είλαη
xml
,
εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα
:

Status

Code
:
INVALID
_
ARGUMENT

ReasonCode: WRONG_DECLARED_MESSAGE_TYPE

Explanation: Invalid Argument.Wrong Declared Message Type.

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

34

/
45


(ην κήλπκα δελ έρεη ζ
σ
ζη
ό

mess
a
geType)

Reason Code

Processing Error

Expl
a
nation

Αλάιπζε/
Πεξηγξαθή

PeriodError

Γελ εκθαλίδεηαη

䥮va汩摁牧ument
Request
Parameter Error,

Wrong Period.

Δκθαλίδεηαη όηαλ ε εκεξνκελία
έλαξμεο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ
εκεξνκελία

ιήμεο

ζην
aate䵯jem

toet物rva汓敲v楣e

WrongDeclaredMessageType

Γελ
εκθαλίδεηαη

䥮va汩搠䅲gument.

坲on朠aec污牥d
䵥獳s来⁔y灥

Απνζηέιιεηαη

κήλπκα κε ιάζνο
me獳s来qy灥

ζε ζρέζε κε απηό πνπ
έρεη δεισζεί
ζην
όξηζκα
MessageType πνπ βξίζθεηαη ζηελ
ηνπνζεζία
htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳netL䵥獳
a来m牯捥獳潲卥rv楣e?硳x=O
.

NotSupportedMessageType

Parameter [Invalid Message
Type:] was passed an invalid
argument with value [name]

Invalid Argument.

This
Release does not support
this Message Type.

Γελ

ππνζηεξίδεηαη

ν

παξόλ

ηύπνο

κελύκαηνο

ζε

απηή

ηελ

έθδνζε


E
䵥獳s来qy灥
, β
ρίσκεται στιην
τοποθεσία
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/
MessageProcessorService
?xsd=2
)


NotSupportedDomain

Δεν εμφανίζεται

Invalid Argument.

This
Release does not support
this domain.

Σν

ππνζύζηε
κα

πνπ

έρεη

δεισζε
ί
I

E
όξηζκα

a潭o楮s

ζηελ

ηνπνζεζία


htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
aate
䵯jementoet物rva汓敲v楣e
?
硳x
=O
ή

htt灳
WLL
睷w

杳楳
.

L
w獩s楳net
L
䵯je
mentoet物rva汓敲癩le
?
硳x
=O⤠
δελ

ππνζηεξίδεηαη

ζηηο

ππεξεζίεο

αλαδήηεζεο
.

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

35

/
45


NotSupportedMessageType

Δεν

εμφανίζεται

Invalid Argument.This
Release does not
support
this Message Type.

Ό

ηύπνο

κελύκαηνο

πνπ έρεη
δεισζεί
I

E
όξηζκα
messageType

στις

τοποθεσ
ίες

https://www2.gsis.gr/wsicisnet/
DateMovementRetrievalService?
xsd=3

ή
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/
MovementRetrievalService?xsd=
3
)
δελ ππνζηεξίδεηαη ζηηο
ππεξεζίεο
αλαδήηεζεο.

RoleError

Γελ

εκθαλίδεηαη

䥮va汩摁牧ument
Request
Parameter Error,

Role is not
supported for Domain.

Σν

παξόλ

ππνζύζηεκα

E
摯ma楮
F

δελ
ζπλδέεηαη

κε ηνλ παξόλ
ηα

ξ ό ι ν

E
牯 汥


Βιέπε παξάγξαθν
4⸴

KeyTypeError

Γελ εκθαλίδεηαη

䥮va汩摁牧ument
Request
Parameter Error,

key is not
supported for Domain/role.

Σν παξόλ
ππνζύζηεκα

E
摯ma楮
F

δελ
ζπλδέεηαη κε ην παξόλ θιεηδί
E
keyqy灥
F

Βιέπε παξάγξαθν
4.4

InvalidMessageType

Γελ εκθαλίδεηαη

Invalid Argument.

Request
Parameter Error,

Invalid
Message Type.

Λάζνο
䵥獳s来qy灥

(όξηζκα
messageType

στις τοποθεσίες
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/
DateMovementRetrievalService?
xsd=3

ή
https://www2.gsis.gr/wsicisnet/
MovementRetrievalService?xsd=
3
)

γηα

ηηο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο
.


4.3.3.4

ValError


Σν παξό
λ ιάζνο αθνξά ηελ ππεξεζία ππνβνιήο κελπκάησλ.

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

36

/
45Reason Code

Processing Error

Expl
a
nation

Αλάιπζε/
Πεξηγξαθή

SyntacticValidationE
rror


The end
-
tag for element type "
%
element%

r" must
end with a '>' delimiter.


Validation Error.

Syntactic
Validation Error


Σν

e n d
-
x m l

t a g

η ν π
%
e l e m e n t
%

ζ η ν κ ή λ π κ α
π ν π π π ν β ά ι ι ε η α η

ε ί λ α η

ι ά ζ ν ο.

SyntacticValidationE
rror

null
: Το πεδίο %
element
% είναι απαραίτητο.

Validation Error.

Syntactic
Validation Error


Λείπεη ην πεδίν
%
element
%

από ην
κήλπκα πνπ
ππνβάιιεηαη
.

SyntacticValidationE
rror

Το πεδίο
%
element
%

(
num
) πρέπει να μην είναι
μεγαλύτερο από
%
number
%

χαρακτήρες.

Validation Error.

Syntactic
Validation Error


Η ηηκή ηνπ πεδίνπ
%element%

πξέπεη

λα
είλαη

κηθξόηεξε από
%
number
%
)

ραξαθηήξεο
.

SyntacticValidationE
rror

Validation Error : invalid character on numeric Field:
%
element
%

invalid character
on numeric Field:
"
%element%
"


Η ηηκή ζην πεδίν
%
element
%

ηνπ
κελύκαηνο

πνπ
ππνβάιιεηαη

πξέπεη λα
είλαη αξηζκόο.

SyntacticValidationE
rror

Validation Error :
invalid character on numeric
FieldValue
%number%

for hourOfDay must be in the
range [0,23]

Validation Error :
invalid character
on numeric
FieldValue 28 for
hourOfDay must be
in the range
[0,23]


H

ηηκή
%
number
%

δελ
είλαη έγθπξε
ώξα.
Η ηηκή
π
ξέπεη λα είλαη
κεηαμύ

0
θαη 23.

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

37

/
45


SyntacticValidationE
rror


Validation Error: invalid character on numeric
FieldValue %number% for monthOfYear must be in
the range [1,12]


Validation Error :
invalid character
on numeric
FieldValue 99 for
monthOfYear must
be

in the range
[1,12]

Η ηηκή
%
num扥r

δελ
είλαη έγθπξνο κήλαο. Η
ηηκή πξέπεη λ
α είλαη
κεηαμύ 1 θαη 12.

SyntacticValidationE
rror


processing Error: Validation Error: invalid
character on numeric FieldValue
%number%

for
dayOfMonth must be in the range [1,30]

Validation Error:
invalid character
on numeric
FieldValue 40 for
dayOfMonth must be
in the range
[1,30]

Η ηηκή
%
num扥r
%

δελ

είλαη έγθπξε

εκέξα


Γηα
ηνπο κήλεο
Ιαλνπάξην, Μάξηην, Μάην,
Ινύιην, Αύγνπζην,
Οθηώβξην θαη Γεθέκβξην,
ε ηηκή
πξέπεη λα είλαη
κεηαμύ 1 θαη 3
N
.

Γηα ηνπο κήλεο Απξίιην,
Ινύλην, ΢επηέκβξην θαη
Ννέκβξην, ε ηηκή πξέπεη
λα είλαη κεηαμύ 1 θαη 30.

Γηα ηνλ κήλα
Φεβξνπάξην, ε ηηκή
πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 1

θαη 28, εθηόο από ηελ
πεξίπησζε δίζεθηνπ
έηνπο, νπόηε θαη ε
κέγηζηε ηηκή είλαη 29.

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

38

/
45


S
yntacticValidationE
rror

XML document structures must start and end within
the same entity.

Validation Error.

Syntactic
Validation Error

Η δνκή ηνπ κελύκαηνο
πνπ ππνβάιιεηαη δελ
είλαη έγθπξε.

(ην
獴a牴

硭x

tag

είλαη δηαθνξεηηθό
από ην
end

硭x

tag
F


4.3.3.5

OtherError

Σν παξ
ό
λ ιάζνο
αθνξά

θαη ηηο
ηξείο (
3
)

ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδεη ε εθαξκνγή
.

΢ην πεδίν
explanation

πξνζη
ίζεηαη
έλα κνλαδηθό
id

ηεο κνξθήο
@
numeric
@
.
Γηα ηελ δηεξ
εύ
λεζε ηνπ ιάζνπο ν ρξήζηεο είλαη απαξαίηεην λα επηθνηλσλήζεη κε ην
helpdesk

ησλ ηεισλείσλ δίλνληαο ην παξαπάλσ
id
.

Reason Code

Explanation

Αλάιπζε/Πεξηγξαθή

Technical Problem

id @
number
@ : Other Error.

Λάζε πνπ αθνξνύλ ηερληθά ζέκαηα.

Other

id @
number
@ : Other Error.

Γηάθνξα γεληθά ιάζε πνπ δελ εμαξηώληαη από ηελ
εθαξκνγή.

Failure

id @
number
@ : Other Error.

Γεληθά

Λάζε
I

επηθνηλσλεί
ζηε

κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ
ζπζηήκαηνο
.


4.3.3.6

NothingFound

Σν παξ
ό
λ ιάζνο αθνξά ηηο

2

ππεξεζίεο

αλαδήηεζεο κελπκάησλ
.

Reason Code

Explanation

Αλάιπζε/Πεξηγξαθή

OTHER

Nothing Found.

Η αλαδήη
ε
ζε δελ έθεξε
θάπνηα απνηειέζκαηα
.


4.3.3.7

NotAuthorized


Σν παξ
ό
λ ιάζνο αθνξά θαη ηηο
ηξείο (
3
)

ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδεη ε εθαξκνγή
.
΢ην πξώην
επίπεδν

ειέγρνπ εμεηάδεηαη ε εγθπξόηεηα
ην
π

νλόκαηνο
ηνπ
ρξήζηε

(
icisUserName
)

θαη
ν θσδηθόο πξόζβαζ
ή
ο

ηνπ

(
icisPassword
)
. ΢ε
πεξίπησζε κε έγθπξνπ νλόκαηνο ή θσδηθνύ πξόζβαζεο

ηνπ ρξήζηε
,
ιακβάλεηαη ην αθόινπζν κήλπκα

πξ
ν
ην
ύ

απνζηαιεί ην αίηεκα γηα ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ
server
:

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

39

/
45


Failed to assert identity with UsernameToken.


Reason Code

Processing Error

Expl
a
nation

Αλάιπζε/
Πεξηγξαθή

WRONG_CREDENTIALS

User is not authorized to use
web services


User is Not Authorized.

Wrong web services
Credentials.

Σν
ζπκπιεξσκαηηθό όλνκα

ρξήζηε

όξηζκα
wsr獥牉r

ζηελ ηνπνζεζία
htt灳pLLwwwO⹧獩.⹧爯w獩s楳net
L
䵥獳
a来m牯捥獳潲卥rv楣e?硳x=P

ή ν
ζ π κ π ι ε ξ σ κ α η η θ ό
ο

θ σ δ η θ ό
ο

π ξ ό ζ β α ζ ε ο

η ν π
ρ ξ ή ζ η ε

E
ό ξ η ζ κ α
w 獐 a 獳

ζ η ε λ η ν π ν ζ ε ζ ί α
h t t 灳 p L L w w w O ⹧ 獩.⹧ 爯 w 獩 s 楳 n e t
L
䵥 獳
a 来 m 牯 捥 獳 潲 卥 r v 楣 e?硳 x = P F

ε ί λ α η κ ε
έ γ θ π ξ ν ο
.

CredentialsNotMatching

Γελ

εκθαλίδεηαη

Not_Authorized
.

The two
Credentials are not
Matching

Σν

ζπκπιεξσκαηηθό

όλνκα

ρξήζηε
(όξηζκα
wsr獥牉a

ζηελ ηνπνζεζία
htt灳pLLwwwO⹧獩.⹧爯w獩s楳net
L䵥獳
a来m牯捥獳潲卥rv楣e?硳x=P
F


είλαη
κε έγθπξν ζε ζρέζε κε ην
t牡摥牉r
F

(όξηζκα
t牡摥牉r

ζηελ ηνπνζεζία
htt灳pLLwwwO⹧獩.⹧爯w獩s楳net
L
䵥獳
a来m牯捥獳潲卥rv楣e?硳x=P
F

.

NoTraderAuthorization

The user with ID [{0}] is not authorised
to perform operation [{2}] on behalf of
trader [{1}]

Not_Authorized
.

User is not
Authorized for Trader

Γελ ππάξρεη θαηάιιειε
εμνπζηνδόηεζε.


4.3.3.8

InvalidSignature

Σν

παξ
ό
λ

ιάζνο

αθνξά

κόλν

ηελ

πξώηε

ππεξεζία

απνζηνιήο

κελπκάησλ (MessageProcessorService)

Reason Code

Processing Error

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

40

/
45


NoSignatureFound

Σν
πξόβιεκα

αθνξά ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή.κήλπκα ππνβάιιεηαη ιαλζαζκέλα ρσξίο ςεθηαθή ππνγξαθή

WrongSignature

Σν πξόβιεκα αθνξά ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή.

Η ςεθηαθή ππνγξαθή

πνπ απνζηέιι
εηαη καδί κε ην κήλπκα είλαη ιαλζαζκέλε.


4.3.3.9

IncompleteResults

Σν παξ
ό
λ ιάζνο αθνξά κόλν ηελ ππεξεζία αλαδήηεζεο βάζεη εκεξνκεληώλ.


Reason Code

Explanation

Αλάιπζε/Πεξηγξαθή

Δεν
εμφανίζεται.

Number of retrieved Movements exceeded the 150
threshold

Δκθαλίδεηαη όηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλαδήηεζεο είλαη πάλσ από ηνλ κέγηζην αξηζκό
θηλήζεσλ

(κέγηζηνο αξηζκόο θηλήζεσ
ο

=‱RMF
.


4.4.

΢πζρέηηζε
Τπνζπζηεκάηωλ/Ρόιωλ

& Τπνζπζηεκάηωλ/
Κιεηδηώλ

Οη

επ
η
ηξεπηνί ζπλδπαζκνί

κεηαμύ

ππνζπζηεκάησλ
θαη

ξόι
σλ παξαηίζεληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα
.


Ρόινη


Τπνζπζηήκαηα

Dep

Des

Other

AnyRole

DCLΓεισηηθ
ώλ

佘l

佘l

N䅉

N䅉

b䵃j

J

Δ.Φ.Κ.

N䅉

N䅉

佘l

N䅉

b䍓

J

Δμαγσγ
ώλ

佘l

佘l

N䅉

N䅉

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

41

/
45


IMPΔηζαγσγ
ώ
λ

佘l

佘l

N䅉

N䅉

N䍔p

J

Γηακεηαθόκηζε
ο

N䅉

N䅉

佘l

N䅉


Οη επηηξεπηνί ζπλδπαζκνί

κεηαμύ

ππνζπζηεκάησλ
θαη

θιεηδηώλ παξαηίζεληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα
.


Κιεηδηά


Τπνζπζηήκαηα

LRN

MRN

ARC

DCL

NAI

NAI

OXI

EMCS

(
D
ep
)

NAI

OXI

NAI

EMCS (Des)

ΟΥΙ

ΟΥΙ

ΝΑΙ

b䵃匠
⡁nyo潬oF

N䅉

佘l

N䅉

b䍓

N䅉

N䅉

佘l

䥍f

N䅉

ΝΑΙ

ΟΥΙ

N䍔p

N䅉

ΝΑΙ

ΟΥΙ


4.5.

Εμνπζηνδνηήζεηο

Σν θύθισκα ησλ εμνπζηνδνηήζεσλ έρεη πινπνηεζεί κε βάζ
ε

ηηο παξαθάησ αξρέο
:Τπάξρεη ε νληόηεηα Υξήζηεο
,

πνπ είλαη απηόο ν νπνίνο ζπλδέεηαη ζην
ζύζηεκα θαη ε νληόηεηα

Δλεξγόο ΢
πλαιιαζζόκελνο
,

πνπ είλαη εθείλνο γηα
ηνλ νπνίν ελεξγ
εί

ν ρξήζηεο.Δλαο ρξήζηεο κπνξεί λα ελεξγεί γηα ηνλ εαπηό ηνπ, νπόηε ρξήζηεο θαη ελεξγόο ζπλαιι
α
ζζόκελνο ηαπηίδνληαη.Υ
ξήζηεο


ρσξίο


εμνπζηνδόηεζε δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο θαη ιήςεο κελπκάησλ

γηα άιιν ελεξγό ζπλαιιαζζόκελν
, παξά κόλν γηα ηνλ
εαπηό ηνπ
.

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

42

/
45
Ο ρξήζηεο πνπ έρε
η εμνπζηνδόηεζε κπνξεί λα ππνβά
ιεη κελύκαηα θαη λα πξαγκαηνπνηε
ί

αλα
δήηεζε κελπκάησλ πνπ έρεη ππνβά
ιεη.Ο ρξήζη
εο πνπ έρεη εμνπζηνδόηεζε δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα αλαδήηεζ
εο κελπκάησλ πνπ δελ έρεη ππνβά
ιεη.΢ε πεξίπησζε άξζεο ηεο εμνπζηνδόηεζεο ν ρξ
ή
ζηεο δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο θαη αλαδήη
ε
ζεο κελπκάησλ.


4.6.

Σύπνη
Μελπκάηωλ

(
MessageTypes
)

΢ην παξόλ θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα
messageType
s

πνπ ππνζηεξίδεη θάζε
ππνζύζηεκα

(
domain
)
.

Πξνο ην παξόλ είλαη δηαζέζηκα ηα ππνζπζηήκαηα ΔΦΚ
θαη Γεισηηθώλ πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ Κνηλνηηθώλ έξγσλ
EMCS
-
FS
1
θαη
ICS

κε πεξηνξηζκέλν εύξνο κελπκάησλ
.

Σν ππ
νζύζηεκα ησλ εμαγσγώλ
είλαη δηαζέζηκν
γηα δνθηκέο κόλν!4.6.1.

Τπνζύζηεκα Δηδηθώλ
Φ
όξσλ
Κ
αηαλάισζεο


Μήλπκα

Ελέξγεηα

e
-
ΔΕ

GR81
5

Τπνβνιή

GR813

Γηόξζσζε

GR81
0

Αθύξσζε

Αλαθνξά Παξαιαβήο

GR818

Τπνβνιή

Λόγνη

Κ
αζπζηέξεζεο Παξάδνζεο

GR837

Τπνβνιή


Απαληεηηθά
Μελύκαηα Εηδηθώλ

Φόξωλ Καηαλάιωζεο

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

43

/
45


GR801

GR802

GR803

GR810

GR813

GR818

GR837

GR704

GR905


4.6.2.

Τπνζύζηεκα Γεισηηθώλ


Μήλπκα

Ελέξγεηα

΢πλνπηηθή Δηαζάθεζε Εηζόδνπ

IE315

Τπνβνιή

IE313

Γηόξζσζε

Δηεζλήο Εθηξνπή

IE323

Τπνβνιή

Αλαγγειία Άθημεο 1εο
Εηζόδνπ

IE344

Τπνβνιή

DA013

Γηόξζσζε

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

44

/
45


Αλαγγειία Άθημεο Επόκελεο Εηζόδνπ

IE347

Τπνβνιή

DA
413

Γηόξζσζε


Απαληεηηθά Μελύκαηα Δειωηηθώλ

IE316

IE328

IE304

IE305

IE351

IE323

IE324

IE348

IE349

IE330

IE361

IE329

IE
322

DA
404

DA405

IE345

IE346

IE330

IE361

ICISnet

REF: WebServicesV
2
.
0
1

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ΢

ΤΠΗΡ
E
΢ΙΕ΢

(
WEB

SERVICES
)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ΢

ΤΠΟΒΟΛΗ΢

ΠΑΡΑ΢ΣΑΣΙΚΩΝ

45

/
45


IE329

IE
322

DA0
04

DA0
0
5


4.6.3.

Τπνζύζηεκα
Δμαγσγώλ.

Πιήξε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ κελπκάησλ ππάξρεη ζην

portal
:
http
://
www
.
gsis
.
gr
/
teloneia
/
ICISnet
/
ICISnet
_
ECStables
.
html