Τα Νέα της Πιστοποίησης

useoreganoSecurity

Jun 16, 2012 (6 years and 1 month ago)

746 views

Ô Å Ô Ñ Á ÌÇ Í Ç Å Í Ç ÌÅ Ñ Ù Ô É Ê Ç Å Ê Ä Ï Ó Ç, Ô Å Õ × Ï Ó 1 7 - 2 0 1 1
2

EUROCERT
news
óåìéíÜñéá
Συνοπτικό Πρόγραµµα Σεµιναρίων 2011
ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΛΗ
5ΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
2ΗΜΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ISO 9001 : 2008
ΑΘΗΝΑ
25/06 - 29/06
25/06 - 26/06
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
02/07 - 06/07
02/07 - 03/07
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
16/07 - 20/07
16/07 - 17/07
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ISO 22000:2005
ΑΘΗΝΑ
07/06 - 11/06
18/06 – 19/06
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
02/07
-
06/07
02/07 -03/07
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
06/07
-
10/07
06/07 – 07/07
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

ΥΓΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
OHSAS 18001:2007
ΑΘΗΝΑ
10/09
-
14/09
10/09 – 11/09
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17/09 - 21/09
17/09 - 18/09
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
24/09
-
28/09
24/09 – 25/09
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 14001:2004
ΑΘΗΝΑ
08/07
-
12/07
08/07- 10/07*
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
13/07
-
17/07
13/07 – 15/07*
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
22/07
-
26/07
22/07 – 24/07*
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ :
AGRO 2.1 & 2,2 & GLOBALGAP
ΑΘΗΝΑ
-
02/07 – 03/07
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
-
09/07 – 10/07
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
-
16/07 – 17/07
-
23/07 – 24/07
-
30/07 – 31/07
Ειδικά Σεµινάρ
ια

SA 8000-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ BRC-IFS

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 16001:2009

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ CE ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ - ΕΝ 206-1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 17025

ΕΛΟΤ 1435:2009, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT ISO 27001:2005

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΕΚΟΟΜΕ)
ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗ-
ΘΟΥΝ 100% ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΕΚ 0,45% ΤΟΥ ΟΑΕΔ.
ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ :
για φοιτητές έκπτωση 10%
για τους πελάτες µας έκπτωση 30%
έγκαιρη προσέλευση έκπτωση 10%
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η EUROCERT ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. EUROCERT
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ, 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΗΛ.: 210-6252495, FAX: 210-6203018
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Τα σεµινάρια απευθύνονται σε οδηγούς εθνικών και/ ή διεθνών
οδικών µεταφορών επικινδύνων εµπορευµάτων.
Τα σεµινάρια εστιάζονται στην επαγγελµατική κατάρτιση στην
ασφάλεια κατά τη µεταφορά των επικινδύνων εµπορευµάτων.
Στόχοι σεµιναρίου: η κατάρτιση µε σκοπό την προετοιµασία
υποψηφίων για εξετάσεις διπλώµατος στο Υ.Μ.Ε. (κάλυψη
επίσηµης διαδακτέας ύλης).
Τα σεµινάρια διεξάγονται
το τελευταίο δεκαήµερο κάθε διµήνου
Ήτοι (για το α’ εξάµηνο του 2011) :
28/03 - 02/04, 23/05 – 27/05 και 25/07 – 29/07
Στις 11.04.2008, στο Ζάππειο Μέγαρο σε πανηγυρική εκδήλωση,
δέκα επτά ελληνικές ΜΚΟ προσυπέγραψαν τη παραπάνω χάρτα,
παρουσία του τ. Προέδρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας Κωστή
Στεφανόπουλου, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Jan’ Figel και του τ.
Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη Γ. Καµίνη.
Οι ΜΚΟ, προσυπογράφοντας τους όρους της Χάρτας αναλαµβά-
νουν τη δέσµευση, µεταξύ των άλλων, να δηµοσιεύουν ετήσιες
εκθέσεις σχετικά µε στόχους, δραστηριότητες και αποδοτικά
τους. Επίσης οι ΜΚΟ υπεραµύνονται & αποδέχονται, ένα σύνολο
ηθικών αρχών οι οποίες θα αποτελούν τα θεµέλια στρατηγικών
αποφάσεων & δράσεων.
Το 2010 η Eurocert ΑΕ, ο µόνος φορέας στον Ελληνικό χώρο,
πιστοποίησε τον ετήσιο απολογισµό της ΜΚΟ «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Πιστοποίηση της Χάρτας Αυτοδέσµευσης Κοινωνικής Ευθύνης & Λογοδοσίας
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) κατά GRI από τη EUROCERT AE
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», που συντάχθηκε σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της Χάρτας Λογοδοσίας.
Από φέτος ενσωµατώθηκαν στη Χάρτα Λογοδοσίας, για την αξιο-
λόγηση της, και δείκτες κατά Global Reporting Initiative - GRI, που
αφορούν αποκλειστικά στις δραστηριότητες Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (MKO).
Η Eurocert AE, για δεύτερη συνεχή χρονιά, πιστοποίησε τον ετή-
σιο απολογισµό της Κίνησης Πολιτών, που συντάχθηκε κατά GRI.
Σύντοµα, η Eurocert θα προβεί σε πιστοποίηση και άλλων τριών
τουλάχιστον Ελληνικών ΜΚΟ, διεθνούς ακτινοβολίας και εµβέλει-
ας, που έχουν προσυπογράψει τη Χάρτα Λογοδοσίας και έχουν
συντάξει Συστήµατα Διαχείρισης και ετήσιους απολογισµούς εν-
σωµατώνοντας και τους δείκτες κατά GRI.
* 3ΗΜΕΡΑ
EUROCERT
news
3
ðéóôïðïßçóç
Ποιούς ενδιαφέρει
Η πιστοποίηση αυτή ενδιαφέρει:

τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστηµάτων

τους ιδιώτες (για οικιακά συστήµατα)

τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (πάρκα)
Τι ελέγχει
Η Eurocert AE είναι Ελληνικός Φορέας Ελέγχων και
Πιστοποιήσεων και δραστηριοποιείται, τόσο στον
Ελληνικό χώρο από το 1998 όσο και σε δώδεκα χώ-
ρες στο εξωτερικό, στο αντικείµενο των υποχρεω-
τικών από την Νοµοθεσία ελέγχων/πιστοποιήσεων,
καθώς και στην παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών
(τρίτο ανεξάρτητο µέρος)
Στα φωτοβολταϊκά συστήµατα η EUROCERT µπορεί
να προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν ελέγχους πι-
στοποίησης των εγκαταστάσεων των φωτοβολταϊ-
κών συστηµάτων και συγκεκριµένα:
1. έλεγχο πληρότητας τεχνικών φακέλων και µελέ-
της της εγκατάστασης, έλεγχο υλικών κατασκευής
µε ιδιαίτερη έµφαση των βάσεων στήριξης (ΝΕΑΚ
2000).
2. έλεγχο της συµφωνίας της κατασκευής µε την µε-
λέτη και τα ελεγχθέντα υλικά κατασκευής, µετά
από σχετικές επιτόπιες επιθεωρήσεις.
3. έλεγχο της συµφωνίας των ηλεκτρολογικών στοι-
χείων της εγκατάστασης σύµφωνα µε τις απαιτή-
σεις των προτύπων ΕΝ62446 και HD384.
4. επίβλεψη των τελικών δοκιµών και έκδοση πιστο-
ποιητικού συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε
την µελέτη και τις απαιτούµενες προδιαγραφές.
Πιστοποίηση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
βάσει του πρότυπου ΕΝ62446
Τι κερδίζετε
Οι αναφερόµενοι έλεγχοι / πιστοποιήσεις καλύ-
πτουν την ασφάλεια της κατασκευής (αντισεισµι-
κή, αντικεραυνική προστασία, βραχυκυκλώµατα,
την καλή λειτουργία των µετασχηµατιστών κλπ)
την σωστή κατασκευή της εγκατάστασης καθώς
και την προβλεπόµενη αποδοτική λειτουργία του
φωτοβολταϊκού συστήµατος. Επιπλέον η πιστοποί-
ηση από καταξιωµένο φορέα πιστοποίησης όπως η
EUROCERT AE ενισχύει την αξιοπιστία της εγκατά-
στασης προς τους ενδιαφερόµενους όπως οι Τρά-
πεζες και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες.
Γιατί µε την EUROCERT

η EUROCERT είναι αµιγώς Ελληνικός Φορέας

η EUROCERT διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό
η EUROCERT έχει τεράστια εµπειρία στο χώρο των
ελέγχων-πιστοποιήσεων
Γρηγόρης ΜΕΡΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
4

EUROCERT
news
Με ποιό τρόπο είναι ξεκάθαρη
η αναλυτική εικόνα
κάθε περιβαλλοντικού κόστους;
Πως φαίνονται τα “κρυµµένα” περιβαλλοντικά
κόστη ανάµεσα σε τόσους δαιδαλώδεις µερι-
κές φορές κωδικούς που χρησιµοποιούνται
λογιστικά; Όταν µάλιστα αυτά εµπλέκονται &
καταχωρούνται σε κατηγορίες που αφορούν σε
δαπάνες συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού ή ακόµη και παραγωγής;
Η απάντηση δίδεται παρακάτω!
Τι είναι η ΠΛΔ;
«Ο όρος ΠΛΔ γενικά ερµηνεύεται ως αναγνώριση
ταυτότητας, µέτρηση και κατανοµή περιβαλλοντι-
κού κόστους, ενσωµάτωση περιβαλλοντικού κό-
στους στη λήψη επιχειρηµατικής απόφασης και
επικοινωνία αυτής της πληροφόρησης στους κοι-
νωνικούς εταίρους της επιχείρησης».
Οφέλη και συνέπειες εφαρµογής ΠΛΔ
Η ΠΛΔ έχει γίνει πλέον θεµελιώδης προϋπόθεση
για επικοινωνία µεταξύ επιχείρησης και κοινωνικών
εταίρων.
Το παραδοσιακό λογιστικό σύστηµα δεν αντικα-
τοπτρίζει πλήρως τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
επειδή τα περισσότερα περιβαλλοντικά κόστη είναι
κρυµµένα στα γενικά & διοικητικά έξοδα και δεν γί-
νεται µνεία σε δραστηριότητες ή προϊόντα που δη-
µιουργούν αυτά τα κόστη.
Έτσι µέχρι σήµερα πολλές επιχειρήσεις δεν αναγνω-
ρίζουν το πραγµατικό µέγεθος περιβαλλοντικού
κόστους και επένδυσης.
To διεθνές ενδιαφέρον σχετικά µε την ΠΛΔ, οφείλε-
ται σε διάφορους λόγους, όπως:

αυξανόµενη σπουδαιότητα του περιβαλλοντικού
κόστους

αυξανόµενη εµφάνιση των αµφιλεγόµενων πρα-
κτικών λογιστικής, σχετικά µε το περιβάλλον.
Περιβαλλοντική Λογιστική Διαχείριση
(Environmental Management Accounting)
ΠΛΔ
Με τη ΠΛΔ χρησιµοποιούνται στοιχεία, από:

χρηµατοοικονοµική και λογιστική ανάλυση,

ισοζύγια ροής υλικών (πρώτες ύλες, προϊόντα, εκ-
πεµπόµενοι ρύποι)
Η ΠΛΔ βοηθά τις επιχειρήσεις στο να κάνουν ευχε-
ρέστερα δηµόσια αναφορά:

στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις,

στα µέτρα που λαµβάνουν για τον περιορισµό
τους και

στο συνεπαγόµενο κόστος που επωµίζονται.
Αυτά οδηγούν σε καλύτερες σχέσεις µε περιβαλλο-
ντικές οργανώσεις, χρηµατοοικονοµικούς οργανι-
σµούς, πελάτες και τοπικές κοινωνίες.
Πιθανές ευνοϊκές συνέπειες από την εφαρµογή των
στοιχείων της ΠΛΔ:

καθορισµός ποσοτικοποιηµένων στόχων για βελ-
τίωση περιβαλλοντικής απόδοσης

αξιολόγηση περιβαλλοντικής απόδοσης, δεικτών
και benchmarking

ανάπτυξη λογιστικών τεχνικών που εκφράζουν
στοιχεία ισολογισµού και κόστους σε οικολογι-
κούς (µη οικονοµικούς) όρους

εκτίµηση ετήσιου περιβαλλοντικού κόστους / δα-
πανών

λογιστική για ενδεχόµενες υποχρεώσεις ευθύνης
(χρηµατικά ποσά που µπορεί να καταστούν µελ-
λοντικά υποχρεώσεις) και για κινδύνους.

δηµοσίευση περιβαλλοντικών δαπανών, επενδύ-
σεων

δηµοσίευση απολογισµού περιβάλλοντος & απο-
λογισµού κοινωνικής εταιρικής ευθύνης

λογιστική για εκτίµηση αξίας στοιχείων ενεργητικού
και προγραµµατισµό απαιτούµενων κεφαλαίων

προϋπολογισµός και εκθέσεις απολογισµού
ðåñéâÜëëïí
Δεν θα αργήσει να εφαρµοσθεί και στην Ελλάδα
η περιβαλλοντική λογιστική διαχείριση - ΠΛΔ,
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εργαλείο για κάθε
επιχείρηση που την ενδιαφέρει άµεσα να περιορίσει
τα λειτουργικά της έξοδα, εποµένως και εκείνα που
δαπανά για τη προστασία του περιβάλλοντος.
EUROCERT
news
5
O εργασιακός µεσαίωνας που έρχεται
µπορεί να αποφευχθεί
ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇ
SA
8000
Θα αγοράζατε ένα προϊόν που έχει κατασκευαστεί από εργαζόµενους που
δουλεύουν σε άθλιες ανασφαλείς συνθήκες εργασίας, που πληρώνονται µε
µισθούς πείνας και σε καθεστώς ανοµίας και εκφοβισµού ; Δεν σας πολύ εν-
διαφέρει αυτό ; Σας ενδιαφέρει το φθηνό προϊόν που βρήκατε ; A καµαρώνετε
κιόλας που το βρήκατε και φθηνό αλλά ίδια ποιοτικό µε το αντίστοιχο Ελλη-
νικό ; Και αν σας λέγανε ότι το προϊόν αυτό είναι η αιτία που θα χάσετε την
δουλειά σας , αν δεν την έχετε ήδη χάσει , που θα χάσετε την αξιοπρέπεια σας
, που θα υποβαθµιστούν οι εργασιακές σας σχέσεις, που θα µειωθεί στην κα-
λύτερη περίπτωση ο µισθός σας ; και αν διαπιστώνατε ότι αγοράζοντας το θα
είσαστε συνένοχοι σε ένα έγκληµα που συντελείται κάπου αλλού στον κόσµο
και ότι θα είσαστε η αιτία που θα γυρίσετε την ζωή σας και την χώρα σας πίσω
στον εργασιακό µεσαίωνα ; πάλι θα το αγοράζατε ; τουλάχιστον κοιτάξτε την
χώρα παραγωγής αν την γράφει για να ξέρετε τις συνθήκες εργασίας και τους
µισθούς που θα έχετε στο εγγύς µέλλον .
Όταν το 40 µε 50 % του κόστους ενός προϊόντος είναι το εργατικό , ιδιαίτερα
σε προϊόντα εντάσεως εργασίας , καταλαβαίνετε ότι µε απλά µαθηµατικά η
επιχείρηση που εργάζεστε ή δεν θα µπορεί να ανταγωνιστεί ένα τέτοιο προ-
ϊόν και θα κλείσει , όπως έγινε µε χιλιάδες εταιρίες στον χώρο του έτοιµου
ρούχου π.χ ή θα πρέπει να συνθλίψει τα κόστη της µε κύριο αυτό του εργατι-
κού , σε τέτοιο βαθµό ώστε να το φθάσει ο µισθός σας και οι εργασιακές σας
σχέσεις στο ίδιο ύψος µε αυτά που απολαµβάνει στην χώρα παραγωγής του
προϊόντος µου µόλις αγοράσατε. Μέχρι τώρα αυτό φάνταζε εξωπραγµατικό
λόγω και της διαφοράς της ποιότητας των προϊόντων .
Τώρα µε την επιδείνωση της ανεργίας , µε την έλευση εκατοµµυρίων µετανα-
στών που προστεθήκαν και πολλαπλασιάζουν τον δείκτη της πραγµατικής
ανεργίας, µονόδροµος είναι η αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας µε επανεκ-
κίνηση της παραγωγής και την προσφορά ανταγωνιστικών προϊόντων στο
ράφι της υπεραγοράς δίπλα σε no name η χαµηλού κόστους προϊόντα . To ζη-
τούµενο είναι πώς τα προϊόντα µας θα είναι ανταγωνιστικά χωρίς µείωση του
εργατικού κόστους ( είναι αυτό που ζούµε σήµερα στην Ελλάδα και στο εγγύς
µέλλον θα ζήσει η υπόλοιπη Ευρώπη) ) ή χωρίς το κράτος να ορθώσει εµπόδια
όπως είναι η φορολόγηση των εισαγόµενων από τρίτες χώρες ( πράγµα αδύ-
νατο λόγω της συµµετοχής µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ) ή δίχως τουλάχιστον
το κράτος να διασφαλίσει µέσω πιστοποιητικών ότι τα εισαγόµενα προϊόντα ή
υπηρεσίες παράγονται κάτω από τις ίδιες εργασιακές συνθήκες που παράγο-
νται τα αντίστοιχα Ελληνικά για να προστατευτεί όχι ο Έλληνας επιχειρηµατίας
αλλά ο Έλληνας εργαζόµενος και το υψηλό βιοτικό µας επίπεδο .
Όταν το to no name γάλα έχει 1 ευρώ και εσύ το αγοράζεις θα πρέπει να
ξέρεις ότι αυτόµατα υποβαθµίζεις το εργασιακό µέλλον το δικό σου και των
παιδιών σου .Η κάθε Ελληνική γαλακτοβιοµηχανία δεν είναι κερδοσκόπος,
ούτε σε κλέβει όταν σου πουλάει το ίδιο προϊόν σε διπλάσια τιµή 2 ευρώ.
Κερδίζει το ίδιο ίσως και λιγότερα από την πολυεθνική αλυσίδα .Τόσο κοστίζει
στην Ελλάδα το γάλα, γιατί αυτούς τους µισθούς πρέπει να έχουµε και έχουµε
και γιατί αυτό το βιοτικό επίπεδο που έχουµε πρέπει να το διασφαλίσουµε
που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πάνω από το καλάθι της νοικοκυράς που
συµβολίζει το όριο της φτώχειας ,γιατί θα πρέπει να πληρωθούν οι έµµεσοι
φόροι που επιβαρύνεται το προϊόν που µε αυτούς πρέπει να πληρωθεί και ο
δηµόσιος υπάλληλος και όλα αυτά κάνουν το γάλα στην Ελλάδα να κοστίζει
τόσο 2 ευρώ τι να κάνουµε. ..
Αν σου φαίνεται ακριβό µείωσε την κατανάλωση στα απολύτως απαραίτητα
πάρε ένα κουτί όχι δυο πάρε ένα ζευγάρι παπούτσια και όχι δυο η τρία αλλά
αγόρασε µόνο προϊόντα που έχουν παραχθεί στην χώρα σου από επιχειρή-
σεις κοινωνικά υπεύθυνες.
Τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια που η Ευρώπη κατήργησε την φορολογία επί προ-
ϊόντων τρίτων χωρών Γίναµε όλοι υπερκαταναλωτές φθηνών προϊόντων και η
αρχική χαρά µας γίνεται θρήνος όντας συνένοχοι στην καταστροφή των ίδιων
µας εργασιακών σχέσεων που µε αίµα είχαµε κατακτήσει .Μόνοι µας βάλαµε
τα χέρια µας και βγάλαµε τα µάτια µας .
Κοίτα βρήκα ένα τραπέζι τζάµπα έλα να πάρεις και εσύ δύο φορές κάτω στην
πολυεθνική από τον κερατά τον κλέφτη τον επιπλοποιό που είναι στην γει-
τονία µου. Άσε τον να κλείσει αφού δεν προσαρµόζεται Μα η προσαρµογή
σηµαίνει προσαρµογή στο κόστος και προσαρµογή στο κόστος σηµαίνει
προσαρµογή στις συνθήκες εργασίας ίδιες µε αυτές που ισχύουν στην χώρα
παραγωγής του φθηνού τραπεζιού .Αυτό σηµαίνει ότι θα σε διώξει από την
δουλειά γιατί είσαι ακριβός ,θα κλέψει την εφορία ,θα πάρει τον πακιστανό
ανασφάλιστο, θα τον βάλει να δουλεύει σε συνθήκες κόλασης 20 ώρες Πως
αλλιώς θα προσαρµοστεί γνωρίζει κανένας άλλον τρόπο για να µειώσει το ερ-
γατικό κόστος στην Ελλάδα Α ναι αυτό να γίνει νόµιµα. Είναι η αλλαγή στις
εργασιακές σχέσεις που ζητά η τρόικα σήµερα σε µας και αύριο στις υπόλοι-
πες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Την επόµενη φορά που θα πας και θα αγοράσεις ένα no name προϊόν η ένα
προϊόν κατασκευασµένο σε χώρα χαµηλού εργατικού κόστους να κοιτάς την
χώρα προέλευσης για να γνωρίζεις από τώρα πόσο κάτω θα πάει ο µισθός
σου. Θα πάει τόσο κάτω όσο είναι στην χώρα αυτή . Ξεκινήσαµε ήδη ο πρώτος
µισθός κατέβηκε στα 500 και κατεβαίνει γιατί ο µηνιαίος µισθός στην χώρα
που φτιάχτηκε η καρέκλα που µόλις χαρούµενος αγόρασες κοστίζει 50 µε 100
ευρώ το µέγιστο . Στο χέρι σου είναι να σταµατήσεις την κατηφόρα των εργα-
σιακών σχέσεων . Πρέπει να γίνει επανεκκίνηση της παραγωγής µε προϊόντα
ανταγωνιστικά και ή θα διώξεις από τα ράφια τα προϊόντα χαµηλού κόστους ή
θα συµπιέσεις και άλλο τον µισθό σου και τις εργασιακές σου σχέσεις .
Όταν λοιπόν είσαι εργαζόµενος µην πέσεις στην παγίδα του φθηνού προϊό-
ντος . Ρώτα που έχει παρασκευαστεί και µε ποιες εργασιακές συνθήκες ,ώστε
αγοράζοντας το να είσαι σίγουρος ότι αυτό δεν ανταγωνίζεται την θέση εργα-
σίας σου ή τα εργασιακά σου δικαιώµατα .
Ο Έλληνας καταναλωτής και ο χρήστης των προϊόντων ή υπηρεσιών µίας
επιχείρησης πρωτίστως πρέπει να αρχίσει να ενδιαφέρεται για τις συνθήκες
εργασίας των συµπολιτών µας που παρήγαγαν το προϊόν και αν αυτό έχει πα-
ραχθεί νόµιµα ,αλλιώς καθίσταται συνυπεύθυνος στην επιστροφή του εργασι-
ακού µεσαίωνα Ένας τρόπος για να διασφαλίσεις τα ανωτέρω είναι το προϊόν
να έχει κατασκευαστεί από εταιρία που είναι πιστοποιηµένη µε το διεθνές
πρότυπο για την εταιρική υπευθυνότητα SA 8000 .
H πιστοποίηση είναι η πιο σκληρή από τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις αφού το
προσωπικό που ερωτάται από τους επιθεωρητές , για τις εργασιακές συνθή-
κες που ισχύουν στην επιχείρησή τους , µπαίνει σε καθεστώς ασυλίας καθώς
πιθανή αποµάκρυνση του επιφέρει την άµεση ανάκληση της πιστοποίησης
στην εταιρία που εργάζεται.. Συµµετέχουν οι επιθεωρήσεις εργασίας αφού
ερωτούνται για το παρελθόν των υπό πιστοποίηση επιχειρήσεων καθώς και
οι συνδικαλιστικοί φορείς.
Η πιστοποιηµένη επιχείρηση µε SA 8000 σέβεται όλους τους εργαζοµένους
της ,συνάπτει συµβάσεις εργασίας σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία, κα-
ταβάλει την µισθοδοσία στον συµφωνηµένο χρόνο σεβόµενη τις ελάχιστες
αµοιβές που προβλέπονται από την νοµοθεσία , σέβεται τα ωράρια εργασίας
και τις υπερωρίες αν υπάρχουν ,δεν χρησιµοποιεί παιδική εργασία ( µέχρι
τώρα θέµατα που δεν µας απασχολούσαν που ίσως τα βρούµε µπροστά µας )
δεν εφαρµόζει διακρίσεις στο προσωπικό ,παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την
υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού της ,δεν εµποδίζει αλλά αντιθέτως
συνδράµει τους εργαζοµένους της στο δικαίωµα τους του συνεταιρίζεστε Εί-
ναι µία Ηθική νησίδα στο εργασιακό χάος που έρχεται .
Το κοινωνικό κράτος πρέπει να βάλει φρένο στην ασυδοσία και θα πρέπει η
πιστοποίηση του SA 8000 τουλάχιστον για όλους τους υπεργολάβους και προ-
µηθευτές των Περιφερειών ,των Δήµων και του Δηµοσίου , όπως έχει γίνει στην
Ρουµανία και σε ορισµένες περιφέρειες της Ιταλίας να γίνει υποχρεωτική.
Εν κατακλείδι αγοράζοντας Ελληνικό προϊόν ή υπηρεσία αγοράζεις µη ανερ-
γία στην Ελλάδα , αγοράζεις θέση εργασίας για σένα και το παιδί σου , αγορά-
ζεις εργασιακά δικαιώµατα ,διασφαλίζεις το βιοτικό µας επίπεδο τόσο απλά .
Ãåþñãéïò Ìðñéóêüëáò,
×çìéêüò Ìç÷áíéêüò,
ÓõíôïíéóôÞò
ÅðéèåùñçôÞò
ÊïéíùíéêÞò Åõèýíçò
6

EUROCERT
news
Προκειµένου να διασφαλιστεί λοιπόν η παροχή ποι-
οτικών υπηρεσιών στον κλάδο κατασκευών, απαιτεί-
ται η πλήρης εφαρµογή της Οδηγίας Δοµικών Προ-
ϊόντων 89/106/ΕΟΚ (προσεχώς θα µετατραπεί σε
Κανονισµό Δοµικών Προϊόντων).
Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ αποσκοπεί στη διασφάλιση της
ελεύθερης διακίνησης του συνόλου των προϊόντων
δοµικών κατασκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό
επιτυγχάνεται µε την καθιέρωση µιας κοινής τεχνικής
γλώσσας που αποτελείται από τα εναρµονισµένα
πρότυπα και τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, και
µέσω της οποίας οι κατασκευαστές µπορούν να εκ-
φράσουν τις αποδόσεις των προϊόντων που θέτουν
σε κυκλοφορία στην αγορά. Η οδηγία εφαρµόζεται
για τα προϊόντα εκείνα που προορίζονται να ενσω-
µατωθούν κατά τρόπο διαρκή στα δοµικά έργα.
Η σήµανση CE επιβεβαιώνει τη συµµόρφωση ενός
προϊόντος προς τις κοινοτικές απαιτήσεις που βα-
ρύνουν τον κατασκευαστή του προϊόντος αυτού. Ο
κατασκευαστής φέρει την τελική ευθύνη της συµ-
µόρφωσης του προϊόντος. Επίσης υποδεικνύει ότι το
προϊόν είναι σύµφωνο προς όλες τις κοινοτικές δια-
τάξεις που προβλέπουν την εναπόθεσή του.
Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να περιορίσουν τη δι-
άθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊ-
όντων που φέρουν το σήµα CE (εκτός αν υπάρχουν
αποδείξεις περί µη συµµόρφωσης του προϊόντος). Η
Η σπουδαιότητα του CE στην αγορά
και ειδικότερα στα δοµικά υλικά
Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι στρατηγικής
σηµασίας για την οικονοµία τόσο της Ελλάδας
όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
âéïìç÷áíéêÜ
σήµανση τοποθετείται πριν τη διάθεση ενός προϊό-
ντος στην ευρωπαϊκή αγορά και τη χρήση του.
Το CE υποδηλώνει ότι ικανοποιούνται οι παρακάτω
συνθήκες για το προϊόν:

µηχανική αντοχή και ευστάθεια

πυρασφάλεια

υγιεινή, υγεία και περιβάλλον

ασφάλεια κατά την χρήση

προστασία κατά του θορύβου

εξοικονόµηση ενέργειας και συγκράτηση θερµό-
τητας
και πρέπει να τοποθετείται:
1. σε όλα τα νέα προϊόντα, είτε κατασκευάζεται στα
κράτη µέλη είτε σε τρίτες χώρες•
2. στα χρησιµοποιηµένα και από δεύτερο χέρι προϊ-
όντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την 89/106/ΕΟΚ, δοµι-
κά προϊόντα, για τα οποία έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά
εναρµονισµένα πρότυπα και η περίοδος συνύπαρξης
µε τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα έχει λήξει, δεν επι-
τρέπεται να διατίθενται στην αγορά εάν δεν φέρουν
την Σήµανση Συµµόρφωσης CE.
H Eurocert AE κατέχει τα 2/3 του πελατολογίου της
Ελληνικής τσιµεντοβιοµηχανίας µε αξιοσηµείωτη
παρουσία στο κλάδο των ασφαλτικών, των αδρανών
γενικότερα και µε µια συνεχώς επεκτεινόµενη πα-
ρουσία στον Βαλκανικό χώρο και όχι µόνο.
Êþóôáò Øõ÷ïãéüò
Ìåôáëëåéïëüãïò
Ìç÷áíéêüò
ÅðéèåùñçôÞò
Äïìéêþí
EUROCERT
news
7
Πιστοποίηση CE σύµφωνα µε την οδηγία 89/106/ΕΟΚ (δοµικά
υλικά) για τα εργοστάσια τσιµέντου Sharr Beteiligungs GmbH
& ANTEA CEMENT (µέλη του TITAN CEMENT GROUP)
Η EUROCERT κοινοποιηµένος οργανισµός για τα
Δοµικά Υλικά (µε αριθµό αναγνώρισης NB 1128) σε
συνεργασία µε τον επίσης κοινοποιηµένο οργανι-
σµό TZUS, πραγµατοποίησαν την επιθεώρηση και
αξιολόγηση του συστήµατος Ελέγχου Παραγωγής
Εργοστασίου (Ε.Π.Ε.) της εταιρείας Ελληνικά Πετρέ-
λαια Α.Ε.
Η επιθεώρηση αφορούσε τους παραγόµενους
τύπους ασφάλτου 35/50, 50/70 και 70/100 και
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το πρότυπο EN
12591:2009 (Bitumen and bituminous binders
– Specifications for paving grade bitumens) τον Φε-
βρουάριο του 2011
Τα αποτελέσµατα ήταν πλήρως ικανοποιητικά και
άµεσα εκδόθηκε το πιστοποιητικό συµµόρφωσης
EC για το Σύστηµα Ε.Π.Ε. της εταιρείας.
Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. είναι ένας δυναµικός
Όµιλος που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελί-
ξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης.
Η EUROCERT κοινοποιηµένος οργανισµός για τα Δο-
µικά Υλικά (µε αριθµό αναγνώρισης NB 1128) απέ-
νειµε πιστοποιητικά συµµόρφωσης CE, σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 197-1, στα εργο-
στάσια παραγωγής τσιµέντου SHARRCEM και ANTEΑ
CEMENT.
Το εργοστάσιο SHARRCEM είναι ο µοναδικός παρα-
γωγός τσιµέντου στο Κόσοβο. Από τον Φεβρουάριο
του 2010 λειτουργεί υπό το Management του οµίλου
TITAN CEMENT.
www.sharrcem.com
Το εργοστάσιο ANTEA CEMENT βρίσκεται στην Αλβα-
νία . Η κατασκευή ολοκληρώθηκε εντός του 2010. Εί-
ναι από τα µεγαλύτερα εργοστάσια στα Βαλκάνια και
από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Η δυναµικότητα
παραγωγής τσιµέντου ανέρχεται σε 1,5 tn ετησίως.
www.anteacement.com
Πιστοποίηση CE σύµφωνα µε την οδηγία 89/106/ΕΟΚ
(δοµικά υλικά) για τα Ελληνικά Πετρέλαια
Το εύρος των δραστηριοτήτων της περιλαµβάνει:

Διύλιση αργού πετρελαίου και διάθεση καυσίµων.

Εµπορία προϊόντων πετρελαίου συµπεριλαµβα-
νοµένων και των διεθνών πωλήσεων.

Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

Παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών και χηµι-
κών.

Παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Συµµετοχή στο φυσικό αέριο

Παροχή µελετών και τεχνικών υπηρεσιών για τε-
χνικά έργα συναφή µε θέµατα υδρογονανθρά-
κων.

Συµµετοχή στη µεταφορά αργού πετρελαίου και
προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες µεταφορές)
www.hellenic-petroleum.gr
âéïìç÷áíéêÜ
Êþóôáò Øõ÷ïãéüò
Ìåôáëëåéïëüãïò
Ìç÷áíéêüò
ÅðéèåùñçôÞò
Äïìéêþí
8

EUROCERT
news
åêðïìðåò áåñßùí
TÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ - ÔÅÕ×ÏÓ Íï 17 - 2011
EUR
OCERT
: ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ÅËÅÃ×ÙÍ & ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÅÙÍ Á.Å.
×ëüçò 89 & Ëõêïâñýóåùò, 14452 Ìåôáìüñöùóç

Ôçë.: 210 62 52 495 & 62 53 927, Fax: 210 62 03 018,

www.eurocert.gr
Õðåýèõíoò ¸êäïóçò:
ÏâÜñäá Óïößá
Ó÷åäéáóìüò & ÐáñáãùãÞ: IN TEMPO - Tçë.: 210 36 27 012
Áí èÝëåôå
íá ðñïâëçèåßôå
Þ íá äçìïóéåýóïõìå
êÜðïéï Üñèñï óáò,
åðéêïéíùíåßóôå
ìáæß ìáò.
sovarda@eurocert.gr
Γνώµη πελάτη µας σχετικά µε
τις εκποµπές CO
2
από
αεροπορικές δραστηριότητες
“Το Σχέδιο Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών
(ΣΕΔΕ), γνωστό και ως EU-ETS, είναι το µεγαλύτε-
ρο πολυεθνικό σύστηµα εµπορίας εκποµπών στον
κόσµο. Ξεκίνησε το 2005 και αποτελεί σηµαντικό
πυλώνα της πολιτικής της ΕΕ για το περιβάλλον. Τον
Φεβρουάριο του 2009, η οδηγία 2008/101/EC έφερε
επίσηµα τις εταιρίες αεροµεταφορών στο EU ETS. Η
παρούσα οδηγία απαιτεί από τις εταιρίες εκµετάλ-
λευσης αεροσκαφών να παρακολουθούν και να
αναφέρουν επαληθευµένα στοιχεία σχετικά µε τις
εκποµπές CO
2
που προέρχονται από αεροπορικές
δραστηριότητες που καλύπτονται από το σύστηµα.
Η Interjet συµµετέχοντας στο σχήµα, κατέθεσε στις 31
Μαρτίου 2011 τις επαληθευµένες εκθέσεις εκποµπών
αερίων για το έτος 2010. Προκειµένου για την κατα-
γραφή των πτήσεων, επέλεξε να χρησιµοποιήσει ένα
λογιστικό πρόγραµµα παρακολούθησης, το Aviation
Footprinter, µε το οποίο διασφάλισε την ακρίβεια
των δεδοµένων που καταγράφονταν. Παρόλα αυτά,
υπήρξε δυσκολία στην εφαρµογή της οδηγίας κι αυτό
γιατί η ένταξη των αεροπορικών εταιριών έγινε σχετι-
κά αργά σε σχέση µε τη βιοµηχανία, και δεν υπήρχε
άµεση και σαφής ενηµέρωση για τις απαιτήσεις. Από
την άλλη, υπήρξαν έννοιες (όπως αβεβαιότητα µέ-
τρησης, πυκνότητα του καυσίµου, κ.ο.κ) για τις οποίες
υπήρξαν διάφορες απόψεις σχετικά µε την ερµηνεία
τους, λόγω ελλιπών διευκρινίσεων.
Η Eurocert, η εταιρία που ανέλαβε την επαλήθευση
των εκθέσεων, εντόπισε εγκαίρως τα σηµεία που θα
µπορούσαν να επηρεάσουν την επαλήθευση. Η όλη
διαδικασία της επαλήθευσης βασίστηκε στις οδηγίες
της ΕΕ και στις αντίστοιχες τροποποιήσεις καλύπτο-
ντας όλα τα απαιτούµενα στάδια.
Γενικά, µε την ολοκλήρωση της επαλήθευσης και της
υποβολής των εκθέσεων, υπάρχουν ακόµα σηµεία
που δεν είναι ξεκάθαρα και χρήζουν περαιτέρω ανά-
λυσης. Αυτό άλλωστε θα φανεί και µετά την υποβολή
των εκθέσεων του 2011, αφού τα έτη 2010 και 2011
θεωρούνται περίοδοι προκαταρκτικής συµµόρφω-
σης, πριν την πλήρη συµµετοχή του τοµέα το 2012,
κατά τις οποίες τα ενδιαφερόµενα µέρη θα αποκτή-
σουν εµπειρία στο ΣΕΔΕ, και ως εκ τούτου θα υπάρ-
ξουν περαιτέρω αλλαγές ή τροποποιήσεις αναφορι-
κά µε την παρακολούθηση των εκποµπών.”
Ιωάννα Μαυρίδου
INTERJET’s ETS Administrator