Προσέλκυση Ενδιαφέροντος Στην Ιστοσελίδα (SEO)

turkeyscratchovertInternet and Web Development

Jun 26, 2012 (6 years and 23 days ago)

335 views

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α
￿
Οστόχοςαυτήςτηςδιαδικασίαςείναινα
̟ροσελκύσει«στοχο̟οιη%ένες»ε̟ισκέψεις,
δηλαδήε̟ισκέψειςα̟οκλειστικάα̟ότις
ε̟ιθυ%ητέςκατηγορίεςστόχων.χρηστών,στο
διαδικτυακό
%ας
τό̟ο
.
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΜΗΧΑΝ&ΝΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
(SEO)
Γιατίχρειάζο2αιSEOγιατηνιστοσελίδα2ου;
￿
Η̟ροώθησητηςιστοσελίδαςσαςθααύξησειτον
αριθ%ότωνε̟ισκε̟τών,%έσωτηςυψηλήςκατάταξης
στις%ηχανέςαναζήτησης(Google,MSN,Yahooκ.α
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΗΧΑΝ&Ν
Α
ΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
(SEO)
) Τι 2̟ορού2ε να κάνου2ε για να συ2̟εριληφθού2ε στην
κορυφή της λίστας α̟οτελεσ2άτων
ΛΕΞΕΙΣΚΛΕΙ ΙΑΠΟΥΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙΣΤΙΣ
ΜΗΧΑΝΕΣΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ(SEARCHENGINE
MARKETINGYSEM)
ΛΕΞΕΙΣΚΛΕΙ ΙΑΠΟΥΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙΣΤΙΣ
ΜΗΧΑΝΕΣΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ(SEARCHENGINE
MARKETINGYSEM)
WEBMARKETING( ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΡΟ&ΘΗΣΗ)
￿
ιαφή%ισηό̟ου̟λήρωνετεανάκλικ
￿
ιαφή%ιση̟ου̟ληρώνετεανάλογατη«θέαση»του%ηνύ%ατος
￿
Sponsorareas
EMAILMARKETING
￿
Χαρακτηριστικά ενός ε̟ιτυχη2ένου email
￿
Το e.mail̟ρέ̟ει να είναι ̟ροσω̟ικό
￿
Το e.mail̟ρέ̟ει να έχει ενδιαφέρον ’’θέ%α’’
￿
Υ̟άρχουν %έρες ̟ου είναι καλύτερες α̟ό άλλες για
την α̟οστολή
e
.
mails
.