Nolikums - Valsts reģionālās attīstības aģentūra

triparkansasData Management

Oct 31, 2013 (5 years and 2 months ago)

927 views

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

iepirkuma komisijas

2012
.gada
6
.septembra

sēdē, protokols Nr. 1


Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs _________________
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Atklātā konkursa


„Par standarta programmatūras un ra
žotāja standarta
programmatūras atbalsta piegādi elektronisko iepirkumu
sistēmas dalībniekiem”

(ID Nr. VRAA/2012
/
49
/AK/CI
-
70
)
NOLIKUMS


Rīga

20122

Saturs1. Vispārīgā informācija

................................
................................
................................
................

3

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

................................
................................
...................

5

3. Pretendentu atlases prasības

................................
................................
................................
.....

6

4. Iesniedzamie dokumenti

................................
................................
................................
..........

11

5. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

................................
................................
..........

12

6. Pretendenta tiesības un pienākumi
................................
................................
.........................

13

7. Pielikumi

................................
................................
................................
................................
...

13


3

1. Vispārīgā informācija


1.1.

Iepirkuma identifikācijas numursID Nr
. VRAA/
2012
/
49
/AK/
CI
-
70

1.2.

PasūtītājsValsts reģionālās attīstības aģentūra, k
as veic centralizēto iepirkumu institūcijas
funkcijas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 16.pantu (turpmāk


Pasūtītājs).

1.2.1.

Pasūtītāja rekvizīti:

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV
-
1010

Reģistrācijas numurs:
90
001733697

1.2.2.

Pasūtītāja kontaktpersonas, kas ir tiesīgas iepirkuma procedūras gaitā sniegt
organizatorisku informāciju par procedūru:


Oļegs Fiļipovičs

-

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

Elektronisko iepirkumu
departamenta direktors

tālruņa numu
rs
67350649
, e
-
pasta adrese:
olegs.filipovics
@vraa.gov.lv
.

Pēteris Kāpostiņš
-

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

Elektronisko iepirkumu
departamenta konsultante
, tālruņa numurs
67350652
, e
-
pasta adrese
:
peteris.kapostins
@vraa.gov.lv
.

Ārija SamardžijevaValsts reģionālās attīstības aģentūras

Administratīvā
departamenta
Juridiskās un iepirkumu
nodaļas juriste
, tālruņa numurs
67079045
,
e
-
pasta adrese:
arija.samardzijeva@vraa.gov.lv
.

1.3.

Pircēji

Valsts pārvaldes vai pašvaldību iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas
personas vai tās institūcijas, kuras ir uzskatāmas par pasūtītāju Publisko
iepirkumu
likuma izpratnē un kuras ir reģistrētas E
-
kataloga sistēmā (turpmāk


Pircēji).

1.4.

Iepirkuma priekšmets

Programmatūras (turpmāk


Prece) piegāde elektronisko iepirkumu sistēmas
dalībniekiem atbilstoši š
ā

nolikuma (turpmāk


Nolikums) 2.nodaļā u
n tehniskajā
specifikācijā (turpmāk


Tehniskā specifikācija) (Nolikuma 2.pielikums) noteiktajām
prasībām.

1.5.

Iepirkuma metode

Iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk


konkurss), kas tiek organizēts saskaņā
ar Publisko iepirkumu likumu.

1.6.

Konk
ursa nolikums

1.6.1.

Visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk.
Nolikum
s, nolikuma grozījumi un atbildes
uz ieinteresēto personu jautājumiem
, ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē
www.vraa.gov.lv/
lv/about/iepirkumi/

un
www.eis.gov.lv
. Nosūtot e
-
pastu ar informāciju
par
ieinteresēto personu

(nosaukums, reģ.nr, adrese, e
-
pasts papildu un/vai Nolikuma
grozījumu informācijas nosūtīšanai) Nolikuma 1.2.2. apakšpunkt
ā norādītajām
Pasūtītāja kontaktpersonām
,

ieinteresētā persona

var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs.

1.6.2.

Nolikumu
ieinteresētā persona

var saņemt arī Pasūtītāja telpās, iepriekš telefoniski
piesakoties pie Nolikuma 1.2.2. apakšpunktā norādītajām kontak
tpersonām.

1.6.3.

Ja Konkursa nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru
regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu
nosacījumus.

1.7.

Vispārīgās vienošanās darbības vieta un laiks

1.7.1.

Vi
spārīgās vienošanās darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no vispārīgās
vienošanās parakstīšanas dienas.
4

Nolūkā nodrošināt E
-
kataloga darbības nepārtrauktību, E
-
kataloga uzturētājs (t.i.
Pasūtītājs) var vienpusēji pagarināt Vispārīgās vienošanās darbī
bas termiņu, bet ne ilgāk
kā par sešiem mēnešiem, noformējot attiecīgu paziņojumu.

1.7.2.

Vispārīgās vienošanās darbības vieta


Latvijas Republikas teritorija.

1.8.

Piegādes vieta

Preces piegāde ir paredzēta visā Latvijas Republikas teritorijā, pamatojot
ies uz E
-
kataloga sistēmā noslēgto darījumu.

1.9.

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.9.1.

Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz
2012
.gada 29
.oktobra plkst.10
00

Valsts
reģionālās attīstības aģentūras

1. stāvā
Administr
atīvā departamenta Personāla un
administratīvā atbalsta nodaļā
, katru darba dienu no

plkst.8
30

līdz 16
00
, Elizabetes ielā
19, Rīgā, LV
-
1010, vai nosūtot pa pastu.

1.9.2.

Piedāvājumi:

1.9.2.1.

kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.9.1. apakšpunktā not
eiktā termiņa, netiek
pieņemti;

1.9.2.2.

kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.9.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek
nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.9.3.

Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Valsts reģionālās attīstības aģentūras

telpās,
Elizabe
tes ielā 19, 2.stāva sēžu zālē, Rīgā,
2012
.gada 29
.oktobrī plkst.10
00

pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.10.

Piedāvājuma derīguma termiņš

1.10.1.

Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz vispārīgās vienošanās
noslēgšanai, bet
ne mazāk kā 120 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.10.2.

Ja objektīvu iemeslu dēļ vispārīgo vienošanos nevar noslēgt Nolikuma 1.10.1.
apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski prasīt piedāvājuma derīguma
termiņa pagarināšan
u. Pretendents savu piekrišanu Pasūtītājam apliecina rakstiski.

1.11.

Piedāvājuma noformēšana

1.11.1.

Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē vai kastē, uz kuras norādīts:pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;pretendenta nosaukums un

juridiskā adrese;atzīme „Par standarta programmatūras un ražotāja standarta programmatūras
atbalsta piegādi elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” identifikācijas
numurs VRAA/
2012
/
49
/AK/
CI
-
70
.
Neatvērt līdz 2012
.gada 2
9
.oktobra
plkst.10
00

.

1.11.2
.

Piedāvājums, kurš ir ievietots 1.11.1.apakšpunktā norādītajā aploksnē, sastāv no trīs
daļām:

1.11.2.1. pieteikums un citi Pretendenta atlases dokumenti;

1.11.2.2. atbilstoši pasūtītāja noteiktajai formai (.doc fails) aizpildīts tehniskais piedāvājums;

1
.11.2.3.

atbilstoši pasūtītāja noteiktajai formai (.xls fails) aizpildīts finanšu piedāvājums.

1.11.3.

Tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski
, katrs
atsevišķā elektroniskā dokumentā, jāparaksta ar drošu elektronisko par
akstu
1

un
jāieraksta elektroniski vienā CD diskā (vai citā elektronisko datu nesējā), ar MS Office
rīkiem lasāmā formātā (pretendentam ir pienākums nodrošināt, ka datu nesējā
ierakstītais elektroniskais dokuments ir atverams ar SignAnywhereFree un MS Offic
e
programmatūru). Pēc saviem ieskatiem pieteikumu un atlases dokumentus pretendents ir1

Dokuments elektroniski jāpa
raksta, ievērojot Elektronisko dokumentu likuma 3.panta piektās daļas prasības par
drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu un dokumenta parakstītājam ir jābūt izsniegtam kvalificētam
sertifikātam, kuru izsniedzis
uzticam
s

sertifikācijas pakalpojumu sni
edzēj
s (šādu pakalpojumu sniedzēju saraksts ir
pieejams Valsts datu inspekcijas mājaslapā vietnē:
http://www.dvi.gov.lv/edokumenti/pak_sniedz/

)
5

tiesīgs iesniegt gan, pašrocīgi parakstot pieteikumu


papīra formātā, gan, parakstot ar
drošu elektronisko parakstu


elektroniskā formā, ierakstot to kopā ar tehnisko
un
finanšu piedāvājumu vienā CD diskā (vai citā elektronisko datu nesējā).

1.11.4.

Pieteikums un Pretendenta atlases dokumenti, ja pretendents tos iesniedz papīra
formātā, ir jācaurauklo (piedāvājumam papīra formā pievienotais informatīvais
materiāls (buk
leti, attēli u.tml.) nav jācaurauklo).

1.11.5.

Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem
dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

1.11.6.

Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokum
entu
juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā punktā
minēto tiesību aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta
kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 37.panta piektās daļas kārtībā va
r
pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu
dokumenta kopiju.

1.11.7.

Visas piedāvātās cenas norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

1.11.8.

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus N
olikumā ietvertos
nosacījumus.

1.11.9.

Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.9.2. apakšpunktā minētos gadījumus,
paliek Pasūtītāja īpašumā.

1.12.

Cita informācija

1.12.1.

Pasūtītājs un
ieinteresētās personas vai
Pretendents ar informāciju apmainās Pub
lisko
iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā
, kā arī ar elektroniski parakstītiem dokumentiem,
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Paziņojumu par iepiruma dokumentācijas
grozījumiem u.c. izmaiņām
ieinteresētās personas
, kas reģistrējuš
ā
s kā nolikuma
s
ņēmēji, saņems uz norādītājām e
-
pasta adresēm.

1.12.2.

Pasūtītājs reģistrē
ieinteresētās personas
, kur
ā
m ir izsniegts Nolikums, vai kur
as

ir
pieteikuš
ās
s kā Nolikuma saņēmēji.

1.12.3.

Ieinteresēto personu
sanāksme


paredzēta

2012
.gada
18
.septembrī plkst.
1
3
00

Valsts
reģionālās attīstības aģentūras telpās, 2.stāva sēžu zālē, Elizabetes ielā 19, Rīgā.2. Informācija par iepirkuma priekšmetu


2.1.

Iepirkuma priekšmets ir programmatūras

piegāde
Pircējam atbilstoši Tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībā
m.

Iep
irkuma priekšmets ir sadalīts
24

(
d
ivdesmit
četrās
)
g
rupās

atbilstoši Tehniskajai
specifikācijai (1. pielikums):


Npk

Daļas/pozīcijas

dru灡s
n潳au歵msCf㜰⸱⹸K
J
Cf㜰⸱⸵⹸K

Antivīrusu programmatūras licences un to atjaunināšana

2.

CI70.12.x, CI7
0P.13.x

Checkpoint licences, to uzturēšana un pakalpojumi

3.

CI70P.14.x

Cisco UCS programma
tūras pakalpojumi

4.

CI70.15.x, CI70P.15.11.x

Citrix licences
, to uzturēšana un pakalpojumi

5.

CI70.20.x, CI70P.21.x

Dokumentu vadības sistēmas ALSW licences, to

uzturēšana un pakalpojumi

6.

CI70.22.x
-

CI70.23.x

„FIBU lietvedība” licences, to uzturēšana un pakalpojumi

7.

CI70.24.x,
CI70P.25.x

Dokumentu vadības sistēmas DocLogix licences, to
uzturēšana un pakalpojumi
6

Npk

Daļas/pozīcijas

dru灡s
n潳au歵msCf㜰⸲㘮TⰠCf㜰T⸲㜮K

DPA programmatūra, t
ās uzturēšana un pakalpojumi

9.

CI70.45.

ESRI licences un to uzturēšana

10.

CI70.32.x,

CI70P.33.x

Finanšu vadības risinājuma

Horizon licences, to uzturēšana
un pakalpojumi

11.

CI70.35.1.x
-

CI70.35.24.x

IBM

programmatūras licences un to uzturēšana

12
.

C
I70P.36.x

IBM Security Network Intrusion Prevention System
programmatūras pakalpojumi

13
.

CI70.39.x

Microsoft

programmatūras licences un to uzturēšana

14
.

CI70P.40.x

Microsoft pakalpojumi

15.

CI70.56.x, CI70P.57.x

DVS

Namejs licences, to uzturēšana un p
akalpojumi

16.

CI70P.58.x

NetApp pakalpojumi

17.

CI70.59.x

Oracle licences

18.

CI70.60.
x,
CI70P.61.x

UVS „Ozols” licences, to uzturēšana un pakalpojumi

19.

CI70.63.x

SAP

programmatūras licences, to uzturēšana

20.

CI70P.67.x

Sitecore pakalpojumi

21.

C
I70.69.x

Sybase programmatūras licences, to uzturēšana

22.

CI70P.76.x

VWWARE programmatūras pakalpojumi

23.

CI70P.80.x

Programma

ras testēšanas pakalpojumi

24.

visas pārējās pozīcijas

Cita programmatūra

2.2.

Katra
g
rupa

sastāv no preču grupām, kuras

ir sadalītas daļās. Pretendents var iesniegt
piedāvājumu par visām iepirkuma priekšmeta preču
g
rupām

vai par katras preču grupas
daļu atsevišķi.

2.3.

Pretendents

nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.4.

Pretendentam, ko veido personu grupa vai personā
lsabiedrība un
,

kas tiks uzaicināts
slēgt vispārīgo vienošanos, pirms vienošanās noslēgšanas, ja tas nepieciešams sekmīgai
līguma izpildei, būs pienākums reģistrēt personālsabiedrību Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kurā katram tā
s dalībniekam būs pilna atbildība
.


3. Pretendentu atlases prasības


3.1.

Nosacījumi Pretendenta

dalībai konkursā

Uz Pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā
noteiktajiem pretendentu izslēgšanas un piedāvājumu neizs
katīšanas gadījumiem.

3.2.

Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām, saimniecisko un finansiālo stāvokli

3.2.1.

Pretendenta finanšu apgrozījums ne agrāk kā
pēdējo 36 mēnešu laikā

(līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņam) programmatūras piegādēs kopumā ir

bijis vismaz
2
5
0

000 LVL vai
25

000
*

LVL par katru
g
rupu

(ciktāl apgrozījums nesasniedz
25
0

000
LVL)
,

kurā pretendents iesniedz piedāvājumu.

*ja vien konkursa nolikuma 3.2.2.punktā nav noteikts savādāk
.

3.2.2.

Ja pretendents piedāvā preces

zemākminētajās

g
rupās
, tad

pretendentam jāatbilst
prasībām:

Npk
.

Grupas

nosaukums

Kvalifikācijas prasības
7

Npk
.

Grupas

nosaukums

Kvalifikācijas prasības

1.

Antivīrusu
programmatūras
licences un to
atjaunināšana

P
retendents publisko vai privāto tiesību juridiskajām personām
sekmīgi ir veicis vismaz desmit atsevišķa
s
,

kādas no
g
rupā

ietilpstošām antivīrusu programmatūras (licenču) piegādes ne agrāk
kā pēdējo 36 mēnešu laikā

(līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņam)
, kur piegādāto preču vērtība

(katra atsevišķai piegādei)

ir
ne mazāka kā 1000 LVL, bez PVN;

P
retendentam

ir tiesības piegādāt attiecīgos antivīrusu
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ietvaros.

2.

Checkpoint
licences, to
uzturēšana un
pakalpojumi

P
retendentam ir klienta izdota atsauksme, kas apliecina vismaz
2

(divu)

veiksmīgu Checkpoint projektu iev
iešanu ne agrāk kā
pēdējo 36 mēnešu laikā

(līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam)
;

pretendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos Checkpoint
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ietvaros;

Pretendents Latvijā pastāvīgi nodarbina vismaz divus “Check Poi
nt
Certified Security Expert” sertificētus inženierus
.

3.

Cisco UCS
programma
tūras
pakalpojumi

P
retendentam ir klienta izdota atsauksme, kas apliecina vismaz
2

(divu)

veiksmīgu Cisco UCS projektu ieviešanu ne agrāk kā
pēdējo 36

mēnešu laikā

(līdz piedāvā
jumu iesniegšanas termiņam)
;

Pretendents Latvijā pastāvīgi nodarbina vismaz vienu “Cisco Data
Center Unified Computing Support Specialist” sertificētu inženieri
.

4.

Citrix licences un,
to uzturēšana un
pakalpojumi

Pretendentam ir klienta izdota atsauksme,

kas apliecina vismaz 2

(divu)


veiksmīgu Citrix projektu ieviešanu ne agrāk kā pēdējo
36

mēnešu laikā

(līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam)
;

Pretendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos Citrix
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ietvaros
;Pret
endenta rīcībā ir vismaz
2

(divi) Citrix vai tā autorizēta
apmācības centra
sertificēti speciālisti
.


5.

Dokumentu
vadības sistēmas
ALSW licences, to
uzturēšana un
pakalpojumi

P
retendentam ir klienta izdota atsauksme, kas apliecina vismaz
2

(divu)

veiksmī
gu ALSW projektu ieviešanu valsts un pašvaldību
sektorā ne agrāk kā pēdējo 36 mēnešu laikā

(līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņam)
;

P
retendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos ALSW
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ietvaros.

Pretendenta finanšu
apgrozījums ne agrāk kā
pēdējo 36 mēnešu
laikā

(līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) programmatūras
piegādēs kopumā ir bijis vismaz
R
〰〠Msi
K

6.

„FIBU lietvedība”
licences, to
uzturēšana un
pakalpojumi

P
retendentam ir klienta izdota atsauksme, kas apli
ecina vismaz 2

(divu)


veiksmīgu „FIBU Lietvedība” projektu ieviešanu valsts un
pašvaldību sektorā ne agrāk kā pēdējo 36 mēnešu laikā

(līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņam)
;

P
retendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos „FIBU Lietvedība”
programmproduktus

šīs iepirkuma procedūras ietvaros.
8

Npk
.

Grupas

nosaukums

Kvalifikācijas prasības

7.

Dokumentu
vadības sistēmas
DocLogix licences,
to uzturēšana un
pakalpojumi

P
retendentam ir klienta izdota atsauksme, kas apliecina vismaz
2

(divu)

veiksmīgu DocLogix projektu ieviešanu valsts un
pašvaldību sektorā ne

agrāk kā pēdējo 36 mēnešu laikā

(līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņam)
;

P
retendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos DocLogix
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ietvaros.

8.

DPA programma
-
tūra, tās uzturēšana
un pakalpojumi

Pretendentam ir klie
nta izdota atsauksme, kas apliecina vismaz
2

(divu)
veiksmīgu ACTO (elektronisko dokumentu pārvaldības
sistēmas) projektu ieviešanu valsts un pašvaldību sektorā ne agrāk
kā pēdējo 36 mēnešu laikā

(līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņam)
;

Pretendentam ir ti
esības piegādāt attiecīgos ACTO
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ietvaros
;

Pretendentam ir klienta izdota atsauksme, kas apliecina vismaz 1

(vienu)

veiksmīgu Biometrijas datu apstrādes sistēmas (BDAS)
projekta ieviešanu valsts un pašvaldību sekto
rā ne agrāk kā pēdējo
36 mēnešu laikā

(līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam)
;

Pretendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos Biometrijas datu
apstrādes sistēmas (BDAS) programmproduktus šīs iepirkuma
procedūras ietvaros
;

Pretendentam ir klienta izdota atsa
uksme
, kas apliecina vismaz
1
(
vienu
)

veiksmīgu ESTAPIKS projekta ieviešanu valsts un
pašvaldību sektorā ne agrāk kā pēdējo 36 mēnešu laikā

(līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņam)
;

Pretendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos ESTAPIKS sistēmas
programmpro
duktus šīs iepirkuma procedūras ietvaros
;

Pretendentam ir klienta izdota at
sauksme, kas apliecina vismaz
1

(vienu)
v
eiksmīgu Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva
(NELDA) sistēmas projekta ieviešanu valsts un pašvaldību sektorā
ne agrāk kā pēdējo 36 mēn
ešu laikā

(līdz piedāvājumu iesniegšanas
termiņam)
;

Pretendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos Nelegālo imigrantu lietu
digitālā arhīva sistēmas programmproduktus šīs iepirkuma
procedūras ietvaros.

9.

ESRI licences un
to uzturēšana

P
retendentam ir tiesī
bas piegādāt attiecīgos ESRI
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ietvaros.

10.

Finanšu vadības
risinājuma

Ho
ri
zon
licences, to
uzturēšana un
pakalpojumi

P
retendentam ir klienta izdota atsauksme, kas apliecina vismaz 2

(divu)


veiksmīgu Horizon pr
ojektu ieviešanu valsts un pašvaldību
sektorā ne agrāk kā pēdējo 36 mēnešu laikā

(līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņam)
;

P
retendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos Horizon
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ietvaros.
9

Npk
.

Grupas

nosaukums

Kvalifikācijas prasības

11.

IBM

pro
-
grammatūras
li
cences un to
uzturēšana

P
retendentam ir ražotāja vai ražotāja pārstāvniecības apliecinājums
par tiesībām piegādāt attiecīgos IBM programmproduktus šīs
iepirkuma procedūras ietvaros.

12.

IBM Security
Network Intrusion
Prevention System
programma
tūras
pak
alpojumi

P
retendentam ir klienta izdota atsauksme, kas apliecina vismaz 2

(divu)


veiksmīgu IBM Security Network Intrusion Prevention
System projektu ieviešanu valsts un pašvaldību sektorā ne agrāk kā
pēdējo 36 mēnešu laikā

(līdz piedāvājumu iesniegšanas t
ermiņam)
;


13.

Microsoft

pro
-
grammatūras
licences un to
uzturēšana

P
retendents ir Microsoft partneris ar Zelta Volume licensing
kompetenci;

V
ismaz vienam pretendenta piesaistītajam speciālistam ir Microsoft
noteiktais „Designing and Providing Microsoft Li
censing Solutions
to Small and Medium Organizations” partnerības un kvalifikācijas
statuss vai tam ekvivalents statuss;

P
retendents juridiskajām personām sekmīgi ir veicis vismaz
3 (
trīs
)

atsevišķas programmatūras lielapjoma licenču piegādes ne agrāk kā

dējo 36 mēnešu laikā

(līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam)
,
kurās piegādāto Microsoft licenču vērtība ir ne mazāka kā 10 000
LVL, bez PVN;

Pretendentam ir tiesības piegādāt Microsoft programmproduktus šī
iepirkuma
procedūras
ietvaros.
10

Npk
.

Grupas

nosaukums

Kvalifikācijas prasības

14.

Microsoft
pak
alpojumi

Pretendenta rīcībā ir vismaz 3

(trīs)

sertificēti speciālisti ar
Enterprise Administrator on Windows Server® 2008 kompetenci un
sertificēti speciālisti, kas atbilst vismaz
3 (
trīs
)

punktiem no zemāk
minētajām kompetencēm:

• Microsoft® System Cente
r Operations Manager 2007,
Configuration, Microsoft® System Center Configuration Manager
2007, Configuration, System Center Data Protection Manager 2007,
Configuration, Administering and Deploying System Center 2012
Configuration Manager, System Center Vir
tual Machine Manager
2008, Configuration;

• Microsoft Exchange Server 2007, Configuration un Microsoft
Exchange Server 2010, Configuration

• Windows® 7, Configuration

• Microsoft Office Communications Server 2007, Configuration un
Microsoft Lync Server

2010, Configuring

• Windows Server® 2008 R2, Desktop Virtualization

• SQL Server® 2008, Implementation and Maintenance

• Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006,
Configuration

• SQL Server® 2008, Implementation and Maintenance

• Mic
rosoft Office SharePoint® Server 2007, Configuration

• Windows Server® 2008 Applications Infrastructure,
Configuration, Windows Server® 2008 Network Infrastructure,
Configuration
;P
retendentam ir vismaz
2 (
divas
)

klientu izdotas

rakstiskas
atsauksmes,
ka
s apliecina
veikt
os

šāda veida infrastruktūras
pakalpojum
us
, izmantojot MS kompetences
,

un katra projekta
apjoms ir ne mazāks par 40 000 LVL.

15.

DVS

Namejs
licences, to
uzturēšana un
pakalpojumi

Pretendentam ir klienta izdota atsauksme, kas apliecina vis
maz
2


(dviu)
veiksmīgu Namejs projektu ieviešanu valsts un pašvaldību
sektorā ne agrāk kā pēdējo 36 mēnešu laikā

(līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņam)
;

Pretendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos Namejs
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ietva
ros.

16.

NetApp
pakalpojumi

Pretendents Latvijā pastāvīgi nodarbina vismaz divus “NetApp
Certified SAN Implementation Engineer” sertificētus inženierus un
vismaz vienu “NetApp Certified Backup and Recovery
Implementation Engineer” sertificētu inženieri
.

17.

Oracle licences

Pretendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos Oracle
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ietvaros.

18.

UVS „Ozols”
licences, to
uzturēšana un
pakalpojumi

Pretendentam ir klienta izdota atsauksme, kas apliecina vismaz
2


(divu)
ve
iksmīgu programmatūras UVS „Ozols” projektu
ieviešanu valsts un pašvaldību sektorā ne agrāk kā pēdējo 36 mēnešu
laikā

(līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam)
;

Pretendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos Ozols
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ie
tvaros.
11

Npk
.

Grupas

nosaukums

Kvalifikācijas prasības

19.

SAP

programmatūr
as licences, to
uzturēšana

P
retendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos SAP
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ietvaros;

P
retendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) tāda speciālista
piedalīšanās Pircējam nepieciešamo Lice
nču uzturēšanas
pakalpojumu sniegšanā, kuram ir piegādājamās un uzturamo
Licenču ražotāja vai tā autorizēta apmācību centra izsniegts
sertifikāts;

20.

Sitecore
pakalpojumi

Pretendentam ir klienta izdota atsauksme, kas apliecina vismaz
1

(vienu)
veiksmīgu
Sitecore projekta ieviešanu valsts un pašvaldību
sektorā ne agrāk kā pēdējo 36 mēnešu laikā

(līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņam)
, kur projekta apjoms ir bijis ne mazāks kā
50
000

LVL. Pretendenta rīcībā ir jābūt vismaz diviem tehniskajiem
speciālistiem

ar atbilstošu Sitecore sertifikāciju.

21.

Sybase
programmatūras
licences, to
uzturēšana

Pretendentam ir tiesības piegādāt attiecīgos Sybase
programmproduktus šīs iepirkuma procedūras ietvaros;

pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) tāda speciālista
pi
edalīšanās Pircējam nepieciešamo Licenču uzturēšanas
pakalpojumu sniegšanā, kuram ir piegādājamās un uzturamo
Licenču ražotāja vai tā autorizēta apmācību centra izsniegts
sertifikāts;

22.

VMWARE
programmatūras
pakalpojumi

Pretendents Latvijā pastāvīgi nod
arbina vismaz
2 (
divus
)

“VMware
Certified Professional” sertificētus inženierus un vismaz vienu
“VMware Certified Professional


Desktop” sertificētu inženieri
;

23.

Programma

ras
testēšanas
pakalpojumi

Pretendenta rīcībā ir vismaz
2 (
divi
)

ISTQB sertif
icēti testēšanas
speciālisti, viens CISA sertificēts speciālists un vismaz viens CISSP
sertificēts speciālists, kā arī jāiesniedz vismaz
1 (
viena
)

atsauksme
par veiksmīgi realizētu testēšanas projektu, kur līguma summa par
testēšanas pakalpojumu ir vismaz
40
000

LVL, neieskaitot PVN
apmērā. Pretendentam ir jābūt akreditētam ISO kvalitātes vadības
sertifikātam.

24.

Cita
programmatūra

P
retendents juridiskajām personām sekmīgi ir veicis vismaz
10
(
desmit
)

atsevišķas kādas no Citas programmatūras grupās
ietilp
stošajām programmatūrām (licenču) vai to
uzturēšanas/jauninājumu piegādes ne agrāk kā pēdējo 36

mēnešu
laikā

(līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam)
.


4. Iesniedzamie dokumenti


4.1.

Pretendentu atlases dokumenti

4.1.1.

Pretendenta pieteikums dalībai Kon
kursā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā esošo
veidlapu. Pieteikumu paraksta Pretendenta
pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā

pilnvarota persona, pievienojot pilnvarojuma oriģinālu. Pieteikumā norāda Pretendenta
nosaukumu, rekvizītus un paraksttiesīgo person
u.

4.1.2.

Dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un
likumā noteiktajā kārtībā:

4.1.2.1.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētiem uzņēmumiem
(uzņēmējsabiedrībām)


Uzņēmumu reģistra

vai Komercreģistra izsniegta Pretendenta
reģistrācijas apliecības kopija;
12

4.1.2.2.

Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas
izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos
gad
ījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3.

Izziņa par Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu
programmatūras

piegāžu jomā
pēdējo
36 mēnešu laikā
(līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam)

(nolikuma
3.2.
1
.punkts)
,
norādot apgrozījumu par katru gadu atsev
išķi.

Izziņu paraksta Pretendenta
pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā

pilnvarota persona.

4.1.4.

Veikto piegāžu saraksts (nolikuma 7.pielikums) ar
pielikumiem (pielikumā Pretendents
pievieno
atsauksm
es

no pasūtītājiem un
piegādi apliecinošus dokumentus,

kas apstiprina
atsauksmēs sniegtās ziņas
(piemēram, preču pavadzīmju rēķinu kopijas
, kas izsniegtas
līdz atsauksmēs norādītajam datumam
**) par veiktajām
programmatūras

piegādēm
(
saskaņā ar
nolikuma 3.2.2.punkt
a prasībām
).

Atsauksmi paraksta pasūtītāju pā
rstāvēt tiesīgā persona; atsauksmē norāda pasūtītāja
kontaktinformāciju, veikto piegāžu izpildes kvalitāti, sākumu un izpildes laiku.

**

Par piegādēm, kas veiktas Elektronisko iepirkumu sistēmā, pretendents ir tiesīgs preču piegādes
pavadzīmes vietā norādī
t pasūtījuma numuru.

4.1.5.

Pasūtītāja iepirkuma komisija (
turpmākKomisija) Publisko iepirkumu likuma
39.panta astotajā daļā noteiktajā gadījumā pieprasa pretendentam 10 darba dienu laikā
iesniegt Publisko iepirkumu likuma 39.panta piektajā daļa noteik
tos dokumentus, kas
izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas diena (saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 37.panta trešo daļu izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā
noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem

un atzīst, ja
tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

4.1.6.

Ja Pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība, Nolikuma 4.1.2.
-
4.1.5.punkt
ā

minētie dokumenti, ciktāl tie neattiecas uz pretendentu kopumā, jāiesniedz par visiem

personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem.

4.2.

Tehniskais piedāvājums

4.2.1.

Pretendents, iesniedzot tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam
„Tehniskā piedāvājuma veidlapa”, apliecina piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā
specif
ikācijā (Nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām, apstiprina tās kvalitāti.

4.2.2.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu Nolikuma 2.1. apakšpunkta iepirkuma
priekšmeta preču
grupu

vai arī par preču
grupas

atsevišķām iepirkuma priekšmeta
daļām.

4.3.

Finanšu piedāvājums

4.3.1.

Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai
(Nolikuma 4.pielikums).

4.3.2.

Finanšu piedāvājumā norāda vienas pārdošanas vienības maksimālo cenu latos un
santīmos bez PVN ar divām zīmēm
aiz komata atsevišķi katrai precei vispārīgās
vienošanās darbības laikā.

Cenā jāietver piegādes izmaksas un vis
i

iespējam
ie

risk
i
, kas
saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā
,

arī ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.


5. Piedāvājumu vērtēšanas
un izvēles kritēriji


5.1.

Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda
piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās
noteiktajām prasībām (t.sk. noformējuma prasībām, kas var ietek
mēt piedāvājuma
būtību vai tā tiesiski saistošo raksturu pretendentam) un izvēlas piedāvājumu vai
piedāvājumus saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju.

5.2.

Komisija pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību 1.11.
punk
tā noteiktajām noformējuma prasībām.
13

5.3.

Komisija vērtē pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar 3.
1, 3.2

un 4.1. punktu, lai
pārliecinātos, vai Pretendents atbilst noteiktajām pretendentu atlases un minimālajām
kvalifikācijas prasībām.

5.4.

Komisija p
ārbauda pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību š
ā

nolikuma
4.2. punkta prasībām

un Tehniskajai specifikācijai.

5.5.

Ja
piedāvājuma noformējuma, pretendenta kvalifikācijas vai tehniskā piedāvājuma

atbilstības izvērtēšanas gaitā rodas objektīv
a nepieciešamība, komisija ir tiesīga
pieprasīt pretendentam 3 darba dienu laikā iesniegt nepieciešamo papildu informāciju.
Komisija, savlaicīgi informējot pretendentu par vietu un laiku, ir tiesīga pieprasīt
iesniegt preces paraugu (preces parauga iesnieg
šanas termiņš tiek noteikts, ne garāks par
20 (divdesmit) kalendārajām dienām).

5.
6
.


Ja pēc komisijas pieprasījuma saskaņā ar konkursa nolikuma 1.11.6., 4.1.5. un
5.5.punktu Pretendents bez attaisnojoša iemesla nesniedz komisijai pieprasīto papildu
inform
āciju
pieprasījumā
noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Pretendents nav izpildījis

Publisko iepirkumu likumā noteiktās un

nolikumā
izvirzītās

prasības
.

5.
7
.

Komisija vispārīgās vienošanās slēgšanai izvēlas katrā iepirkuma priekšmeta preču
grupas sadaļā vai sa
daļas daļā pretendentus, kuri atbilst atlases prasībām un kuri
iesnieguši tehniskajām specifikācijām atbilstošus tehniskos piedāvājumus.

5.
8
.

Tiem piegādātājiem, bet ne vairāk kā septiņiem, kas iesnieguši piedāvājumus ar
viszemāko vienas vienības maksimālo

cenu, pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas tiek
piešķirts aktīvā piegādātāja statuss.


6. Pretendenta tiesības un pienākumi


6.1.


Pretendenta tiesības

6.1.1.

Iesniegt piedāvājumu.

6.1.2.

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka pasūtītājs saņ
ēmis piedāvājumu.

6.1.3.

Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.

6.2.

Pretendenta pienākumi

6.2.1.

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

6.2.2.

Sniegt patiesu informāciju.

6.2.3.

Savlaicīgi sn
iegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu vērtēšanai.

6.2.4.

Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma un tajā iekļauto dokumentu
sagatavošanu un iesniegšanu.

6.2.5.

Pretendents ir tiesīgs iesni
egt tikai vienu piedāvājumu.

6.2.6.

Pretendentam, kas izvēlēts vispārīgās vienošanās slēgšanai, ir pienākums trīs darbdienu
laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, parakstīt vispārīgo vienošanos. Ja
noteiktajā termiņā Pretendents vispārīgo vi
enošanos neparaksta un rakstveidā neinformē
Pasūtītāju par kavējumu attaisnojošiem iemesliem, uzskatāms, ka Pretendents atteicies
no tam piešķirtajām vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesībām.


7. Pielikumi


Nolikums izstrādāts uz 10 (desmit) lapām, neieska
itot pielikumus. Visi pielikumi ir šā
nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1.

pielikums


„Pieteikuma dalībai konkursā veidlapa”;

2.

pielikums


„Tehniskā specifikācija”;
14

3.

pielikums


„Tehniskā piedāvājuma veidlapa”;

4.

pielikums


„Finanšu piedāvājuma veidlapa”;

5.

pielikums


„Vispārīgās vienošanās projekts PG”.

6.

pielikums


„Vispārīgās vienošanās projekts PK”

7.

pielikums


„Veikto piegāžu saraksts”.
15


1.pielikums

Konkursa id.Nr.
VRAA/2012
/
49
/AK/
CI
-
70

nolikums

PIETEIKUMA DALĪBAI KONKURSĀ

VEIDLAPA


2012
. gada ____. ______________


Konkurss:

Par standarta programmatūras un ražotāja standarta programmatūras atbalsta
piegādi elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

(ID Nr.
VRAA/2012
/
49
/AK/
CI
-
70

Pretendents:


Adrese:


Reģ. Nr.:


Banka,

bankas kods:


Bankas konta Nr
.:


Kontaktpersona:


Tālruņa Nr.


Faksa Nr.:


e
-
pasts

elektroniski
parakstīto
dokumentu
saņemšanai
:


Parakstot šo pieteikumu dalībai konkursā, pretendents apliecina, ka:nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvā
jumā un nepiedalās nevienā citā
piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;tā piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;ir iepazinies ar visiem konkursa nolikuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un
papildinājumiem un tam

ir pilnībā saprotami konkursa nosacījumi un prasības;uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie apstākļi;visi iesniegtie tehniskajā un finanšu piedāvājumā esošie dokumenti ir

piedāvājumam

neatņemama un
pretenden
tam saisto
ša šā pieteikuma sastāvdaļa;piekrīt saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz
pieteikumā norādīto

e
-
pasta adresi iepirkuma procedūras norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību)
darbības laikā.(pretendentu pārstāvēt ties
īgās personas
amata nosaukums un/vai statuss)


(vārds, uzvārds)


(paraksts)

16

2.pielikums

Konkursa id.Nr.
VRAA/2012
/
49
/AK/
CI
-
70

nolikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
*


Iepirkuma priekšmeta sadaļaAntivīrusu programmatūras licences un to
atjaunināšana
”.


Daļa
s (poz.)
Nr.

Tehniskā specifikācija

CI70.
1.

Antivīrusu programatūras un to atjaunināšana

Cf㜰T
ㄮㄮ

Antivīrusu programmatūra
Panda

CI70.
1.1.1.

Licenču iegāde. Paredzētas valsts un pašvaldību iestādēm, to
apakšstruktūrām

CI70.
1.1.1.1

Panda Antivirus Pro

2012

ar jauninājumiem 1 gadam

CI70.
1.1.1.
2

Panda Antivirus Pro 2012
ar jauninājumiem 2

gad
iem

CI70.
1.1.1.
3

Panda Antivirus Pro 2012 ar jauninājumiem
3

gad
iem

CI70.
1.1.1.
4

Panda Antivirus Pro 2012

ar pāreju no citas antivīrusu programatūras un
jaunināj
umiem 1 gadam

CI70.
1.1.1.
5

Panda Security for Desktops

ar jauninājumiem 1 gadam

CI70.
1.1.1.
6

Panda Security for Desktops

ar jauninājumiem 2

gad
iem

CI70.
1.1.1.
7

Panda Security for Desktops

ar jauninājumiem 3

gad
iem

CI70.
1.1.1.
8

Panda Security for Deskto
ps

ar pāreju no citas antivīrusu programatūras un
jauninājumiem 1 gadam

CI70.
1.1.1.
9

Panda Security for Business

ar jauninājumiem 1 gadam

CI70.
1.1.1.
10

Panda Security for Business

ar jauninājumiem 2

gad
iem

CI70.
1.1.1.
11

Panda Security for Business

ar ja
uninājumiem 3

gad
iem

CI70.
1.1.1.
12

Panda Security for Business

ar pāreju no citas antivīrusu programatūras un
jauninājumiem 1 gadam

CI70.
1.1.1.
13

Panda Security for Exchange

CI70.
1.1.1.1
4

Panda Security for QMail

CI70.
1.1.1.1
5

Panda Security for Postfi
x

CI70.
1.1.1.1
6

Panda Security for Sendmail

CI70.
1.1.1.1
7

Panda Cloud Office Protection

ar jauninājumiem 1 gadam

CI70.
1.1.1.1
8

Panda Cloud Office Protection

ar
jauninājumiem 2

gad
iem

CI70.
1.1.1.1
9

Panda Cloud Office Protection

ar jauninājumiem 3

gad
iem

CI70.
1.1.2.

Licenču iegāde. Paredzētas izglītības iestādēm, bibliotēkām, muzejiem

CI70.
1.1.2
.1

Panda Antivirus Pro 2012

ar jauninājumiem 1 gadam

CI70.
1.1.2
.
2

Panda Antivirus Pro 2012
ar jauninājumiem 2

gad
iem
17

CI70.
1.1.2
.
3

Panda Antivirus Pro 2012 ar j
auninājumiem
P

gad
iem

CI70.
1.1.
2
.
4

Panda Antivirus Pro 2012

ar pāreju no citas antivīrusu programatūras un
jauninājumiem 1 gadam

CI70.
1.1.2
.
5

Panda Security for Desktops

ar jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰T
ㄮㄮN
K
S

man摡 pecurity f潲 aes歴潰o

ar jauninājumiem

O

gad
iem

Cf㜰T
ㄮㄮN
K
T

man摡 pecurity f潲 aes歴潰o

ar jauninājumiem 3

gad
iem

Cf㜰T
ㄮㄮN
K
U

man摡 pecurity f潲 aes歴潰o

ar pāreju no citas antivīrusu programatūras un
jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰T
ㄮㄮN
K
V

man摡 pecurity f潲 _usiness

ar jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰T
ㄮㄮN
K


man摡 pecurity f潲 _usiness

ar jauninājumiem 2

gad
iem

Cf㜰T
ㄮㄮN
K


man摡 pecurity f潲 _usiness

ar jauninājumiem 3

gad
iem

Cf㜰T
ㄮㄮN
K


man摡 pecurity f潲 _usiness

ar pāreju no citas antivīrusu programatūras un
jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰T
ㄮㄮN
K


man摡 pecurity f潲 bxchange

Cf㜰T
ㄮㄮN

Q

man摡 pecurity f潲 njail

Cf㜰T
ㄮㄮN

R

man摡 pecurity f潲 m潳tfix

Cf㜰T
ㄮㄮN

S

man摡 pecurity f潲 pen摭ail

Cf㜰T
ㄮㄮN

T

man摡 Cl潵搠lffice mr潴ecti潮

ar jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰T
ㄮㄮN

U

man摡 Clo
u搠lffice mr潴ecti潮

ar
jauninājumiem 2

gad
iem

Cf㜰T
ㄮㄮN

V

man摡 Cl潵搠lffice mr潴ecti潮

ar jauninājumiem 3

gad
iem
Iepirkuma priekšmeta sadaļaAntivīrusu programmatūras licences un to atjaunināšana

(turpinājums)


Daļas (poz.) Nr.

Tehniskā specif
ikācija

CI70.
1.1.3.

Licenču atjaunināšana. Paredzētas valsts un pašvaldību iestādēm, to
apakšstruktūrām

CI70.
1.1.3.1

Panda Antivirus PRO 1 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.2

Panda Antivirus PRO 2 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.
3.3

Panda Antivirus PRO 3 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.4

Panda Security for Desktops

1 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.5

Panda Security for Desktops

2 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.6

Panda Security for Deskt
ops

3 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.7

Panda Security for Business 1 year(s) subscription renewal**


18

CI70.
1.1.3.8

Panda Security for Business 2 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.9.

Panda Security for Business 3 year(s) subscr
iption renewal**CI70.
1.1.3.10.

Panda Security for Exchange 1 year(s) subscription renewal**

CI70.
1.1.3.11.

Panda Security for Exchange 2 year(s) subscription renewal**

CI70.
1.1.3.12.

Panda Security for Exchange 3 year(s) subscription renewal**

C
I70.
1.1.3.13.

Panda Security for Qmail 1 year(s) subscription renewal**


CI70.
1.1.3.14.

Panda Security for Qmail 2 year(s) subscription renewal**


CI70.
1.1.3.15.

Panda Security for Qmail 3 year(s) subscription renewal**


CI70.
1.1.3.16.

Panda Security

for Sendmail 1 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.17.

Panda Security for Sendmail 2 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.18.

Panda Security for Sendmail 3 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.19.

Panda Security for Enterprise
1 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.20

Panda Security for Enterprise 2 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.21

Panda Security for Enterprise 3 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.22

Panda Cloud Office Protection 1 year(s) su
bscription renewal**CI70.
1.1.3.23

Panda Cloud Office Protection 2 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.3.24

Panda Cloud Office Protection 3 year(s) subscription renewal**
Iepirkuma priekšmeta sadaļaAntivīrusu programmatūras licences
un to atjaunināšana

(turpinājums)

Daļas (poz.) Nr.

Tehniskā specifikācija

CI70.
1.1.4.

Licenču atjaunināšana. Paredzēta izglītības iestādēm, bibliotēkām, muzejiem

CI70.
1.1.4.1.

Panda Antivirus PRO 1 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.2.

Panda
Antivirus PRO 2 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.3.

Panda Antivirus PRO 3 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.4.

Panda Security for Desktops

1 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.5.

Panda Security for Desktops

2 year(s) s
ubscription renewal**CI70.
1.1.4.6.

Panda Security for Desktops

3 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.7.

Panda Security for Business 1 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.8.

Panda Security for Business 2 year(s) subscription renewa
l**CI70.
1.1.4.9.

Panda Security for Business 3 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.10.

Panda Security for Exchange 1 year(s) subscription renewal**
19

CI70.
1.1.4.11.

Panda Security for Exchange 2 year(s) subscription renewal**

CI70.
1.1.4.1
2

Panda Security for Exchange 3 year(s) subscription renewal**

CI70.
1.1.4.13

Panda Security for Qmail 1 year(s) subscription renewal**


CI70.
1.1.4.14

Panda Security for Qmail 2 year(s) subscription renewal**


CI70.
1.1.4.15

Panda Security for Qmail 3 y
ear(s) subscription renewal**


CI70.
1.1.4.16

Panda Security for Sendmail 1 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.17

Panda Security for Sendmail 2 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.18

Panda Security for Sendmail 3 year(s) subscription
renewal**CI70.
1.1.4.19

Panda Security for Enterprise 1 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.20

Panda Security for Enterprise 2 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.21

Panda Security for Enterprise 3 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.22

Panda Cloud Office Protection 1 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.23

Panda Cloud Office Protection 2 year(s) subscription renewal**CI70.
1.1.4.24

Panda Cloud Office Protection 3 year(s) subscription renewal**

Iepirku
ma priekšmeta sadaļaAntivīrusu programmatūras licences un to atjaunināšana

(turpinājums)


Daļas (poz.)
krK

Tehniskā specifikācija

CI70.
1.2.

Antivīrusa
Kaspersky
programmatūra

CI70.
1.2.1.

Licenču iegāde.
Paredzēta valsts, pašvaldību iestādēm un medic
īnas iestādēm

CI70.
1.2.1.1

Kaspersky AntiVirus
ar jauninājumiem
N

gad


Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮ
O

Kaspersky AntiVirus ar jauninājumiem
O

gad
iem

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮ
P

Kaspersky AntiVirus ar jauninājumiem
P

gad
iem

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮ
Q

Kaspersky AntiVirus ar pāreju no citas antivīrusu

programatūras un ar jauninājumiem 1
ga摡m

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮ
R

Kaspersky Internet Security ar jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮ
S

Kaspersky WorkSpace Security ar jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮ
T

Kaspersky WorkSpace Security ar jauninājumiem 2 gadiem

Cf㜰T
ㄮN
⸱K
U

Kaspersky WorkSpace Security ar jauninājumiem 3 gadiem

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮ
V

Kaspersky WorkSpace Security ar pāreju no citas antivīrusu programatūras un ar
jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮ


has灥rs歹 t潲歓灡ce⁓ecurity 㜠Ticence 灡c欠ㄠka摡m
20

CI70.
1.2.1.
11

Kaspersky WorkSpace Security 7 licence pack 2 gadiem

CI70.
1.2.1.
12

Kaspersky WorkSpace Security 7 licence pack 3 gadiem

CI70.
1.2.1.1
3

Kaspersky WorkSpace Security 7 licence pack
ar pāreju no citas antivīrusu
programatūras un ar jauninājumiem

ㄠNa摡m


㜰T
ㄮ㈮ㄮN
Q

has灥rs歹 pecurity f潲 jail perver

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮN
R

has灥rs歹 Antip灡m f潲 iinux

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮN
S

has灥rs歹 bnter灲ise p灡ce pecurity
J

hbpp

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮN
T

has灥rs歹 T潴al p灡ce pecurity
J

hTpp‱⁧a摡m

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮN
U

has灥rs歹 T潴al p灡ce pecurity
J

h
Tpp′⁧a摩em

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮN
V

has灥rs歹 T潴al p灡ce pecurity
J

hTpp″⁧a摩em

Cf㜰T
ㄮ㈮ㄮ


has灥rs歹 T潴al p灡ce pecurity
J

hTpp
ar pāreju no citas antivīrusu programatūras un
ar jauninājumiem

ㄠNa摡m

CI70.
1.2.
2
.

Licenču iegāde. Paredzēta valsts, pašvaldību iestādēm un medicīnas iestādēm

CI70.
1.2.
2
.1

Kaspersky AntiVirus ar jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰⸱⸲⸲
K
O

has灥rs歹 Antisir畳 ar

jauninājumiem 2 gadiem

Cf㜰⸱⸲⸲
K
P

Kaspersky AntiVirus ar jauninājumiem 3 gadiem

Cf㜰⸱⸲⸲
K
Q

Kaspersky AntiVirus ar pāreju no citas antivīrusu programatūras un ar jauninājumiem 1
ga摡m

Cf㜰⸱⸲⸲
K
R

Kaspersky Internet Security ar jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰⸱⸲⸲
K
S

Kaspersky WorkSpace Security ar jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰T
N
⸲⸲
K
T

Kaspersky WorkSpace Security ar jauninājumiem 2 gadiem

Cf㜰⸱⸲⸲
K
U

Kaspersky WorkSpace Security ar jauninājumiem 3 gadiem

Cf㜰⸱⸲⸲
K
V

Kaspersky WorkSpace Security ar pār
eju no citas antivīrusu programatūras un ar
jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰⸱⸲⸲⸱T

has灥rs歹 t潲歓灡ce⁓ecurity 㜠Ticence 灡c欠ㄠka摡m

Cf㜰⸱⸲⸲⸱T

has灥rs歹 t潲歓灡ce⁓ecurity 㜠Ticence 灡c欠㈠ka摩em

Cf㜰T
ㄮ㈮
O
K


has灥rs歹 t潲歓灡ce⁓ecurity 㜠Ticence p
ac欠㌠ka摩em

Cf㜰⸱⸲⸲

P

Kaspersky WorkSpace Security 7 licence pack ar pāreju no citas antivīrusu
programatūras un ar jauninājumiem 1 gadam

Cf㜰⸱⸲⸲

Q

has灥rs歹 pecurity f潲 jail perver

Cf㜰⸱⸲⸲

R

has灥rs歹 Antip灡m f潲 iinux

Cf㜰⸱⸲⸲

S

has
灥rs歹 bnter灲ise p灡ce pecurity
J

hbpp

Cf㜰⸱⸲⸲

T

has灥rs歹 T潴al p灡ce pecurity
J

hTpp‱⁧a摡m

Cf㜰⸱⸲⸲

U

has灥rs歹 T潴al p灡ce pecurity
J

hTpp′⁧a摩em

Cf㜰⸱⸲⸲

V

has灥rs歹 T潴al p灡ce pecurity
J

hTpp″⁧a摩em
21

CI70.1.2.2
.
20

Kaspersky Total Spac
e Security
-

KTSS ar pāreju no citas antivīrusu programatūras un
ar jauninājumiem 1 gadam


Iepirkuma priekšmeta sadaļaAntivīrusu programmatūras licences un to atjaunināšana

(turpinājums)


Daļas (poz.)
krK

Tehniskā specifikācija

CI70.
1.2.3.

Licenču at
jaunināšana.
Paredzēta valsts, pašvaldību iestādēm un medicīnas
iestādēm

CI70.
1.2.3.1.

Kaspersky AntiVirus

1 year(s) subscription renewal**
(m
inimālais licenču skaits
vienā
atjaunināšana

reizē 2 licences)


Cf㜰T
ㄮ㈮㌮㈮

has灥rs歹 Antisir畳
㈠OearEsF su扳
cri灴ion renewal⨪G
(m
inimālais licenču skaits
vienā
atjaunināšana

reizē 2 licences)
Cf㜰T
ㄮ㈮㌮㌮

has灥rs歹 Antisir畳
㌠PearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(m
inimālais licenču skaits
vienā
atjaunināšana

reizē 2 licences)
Cf㜰T
ㄮ㈮㌮㐮

has灥rs歹 fnternet

pecurity

ㄠNearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(m
inimālais licenču
skaits vienā
atjaunināšana

reizē 2 licences)
Cf㜰T
ㄮ㈮㌮㔮

has灥rs歹 fnternet pecurity

㈠OearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(m
inimālais licenču
skaits vienā
atjaunināšana

reizē 2 licence)
C
f㜰T
ㄮ㈮㌮㘮

has灥rs歹 fnternet pecurity
㌠PearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(m
inimālais licenču
skaits vienā
atjaunināšana

reizē 2 licences)
Cf㜰T
ㄮ㈮㌮㜮

has灥rs歹 t潲歓灡ce⁓ecurity

ㄠNearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G


(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša

produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)

Cf㜰T
ㄮ㈮㌮㠮

has灥rs歹 t潲歓灡ce⁓ecurity

㈠OearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences
)
CI70.
1.2.3.9.

Kaspersky WorkSpace Security

3 year(s) subscription renewal**
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)Cf㜰T
ㄮ㈮㌮㄰N

has灥rs歹 t潲歓灡ce⁓ecurity 㜠Ticence 灡c欠
ㄠN
earEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 7
licences)
CI70.
1.2.3.11.

Kaspersky WorkSpace Security 7 licence pack 2

year(s) subscription renewal**
(1licence ar nosacījum
u, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 7
licences)
CI70.
1.2.3.12.

Kaspersky WorkSpace Security 7 licence pack 3

year(s) subscription renewal**
(1licence ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču ska
its ir ne mazāks kā 7
licences)
CI70.
1.2.3.13.

Kaspersky

Security for Mail Server 1 year(s) subscription renewal**
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)

Cf㜰T
ㄮ㈮㌮ㄴN

has灥rs歹


curity f潲 jail perver ㈠OearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)

Cf㜰T
ㄮ㈮㌮ㄵN

has灥rs歹

pecurity f潲 jail perver ㌠PearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licen
ce ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)


Cf㜰T
ㄮ㈮㌮ㄶN

has灥rs歹 Antip灡m f潲 iinux
ㄠNearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skai
ts ir ne mazāks kā 10 licences)

Cf㜰T
ㄮ㈮㌮ㄷN

has灥rs歹 Antip灡m f潲 iinux O

yearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)

Cf㜰T
ㄮ㈮㌮ㄸN

has灥rs歹 Antip灡m f潲

iinux P

yearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)
22

CI70.
1.2.3.19.

Kaspersky Enterprise Space Security
-

KESS

1 year(s) subscription renewal**
(1licence ar nosa
cījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10
licences)


CI70.
1.2.3.20.

Kaspersky Enterprise Space Security
-

KESS

2 year(s) subscription renewal**
(1licence ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču s
kaits ir ne mazāks kā 10
licences)


CI70.
1.2.3.21.

Kaspersky Enterprise Space Security
-

KESS

3 year(s) subscription renewal**
(1licence ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10
licences)CI70.
1.2.3.22.

Ka
spersky Total Space Security
-

KTSS

1 year(s) subscription
renewal**

(1licence ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne
mazāks kā 10 licences)

Cf㜰T
ㄮ㈮㌮㈳N

has灥rs歹 T潴al p灡ce pecurity
J

hTpp

㈠OearEsF su扳cri灴ion ren
ewal⨪G
(1licence
ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10
licences)
CI70.
1.2.3.24.

Kaspersky Total Space Security
-

KTSS

3 year(s) subscription renewal**
(1licence
ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējai
s atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10
licences)

Iepirkuma priekšmeta sadaļaAntivīrusu programmatūras licences un to atjaunināšana

(turpinājums)


Daļas (poz.)
Nr.

Tehniskā specifikācija

CI70.
1.2.4.

Licenču atjaunināšana.
Paredzēta mācību
iestādēm

CI70.
1.2.4.1.

Kaspersky AntiVirus

1 year(s) subscription renewal**
(m
inimālais licenču skaits
vienā
atjaunināšana

reizē 2 licence)


CI70.
1.2.4.2.

Kaspersky AntiVirus
2 year(s) subscription renewal**
(m
inimālais licenču skaits
vienā
atjaunināšana

reizē 2 licence)
CI70.
1.2.4.3.

Kaspersky AntiVirus
3 year(s) subscription renewal**
(m
inimālais licenču skaits
vienā
atjaunināšana

reizē 2 licence)
CI70.
1.2.4.4.

Kaspersky Internet Security

1 year(s) subscription renewal**
(m
inimālais licenču
skai
ts vienā
atjaunināšana

reizē 2 licence)
CI70.
1.2.4.5.

Kaspersky Internet Security

2

year(s) subscription renewal**
(m
inimālais licenču
skaits vienā
atjaunināšana

reizē 2 licence)
CI70.
1.2.4.6.

Kaspersky Internet Security

3

year(s) subscription rene
wal**
(m
inimālais licenču
skaits vienā
atjaunināšana

reizē 2 licence)
CI70.
1.2.4.7.

Kaspersky WorkSpace Security

1 year(s) subscription renewal**


(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licenc
es)

CI70.
1.2.4.8.

Kaspersky WorkSpace Security

2 year(s) subscription renewal**
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)
CI70.
1.2.4.9.

Kaspersky WorkSpace Security

3 year(s) subscripti
on renewal**
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)CI70.
1.2.4.10.

Kaspersky WorkSpace Security 7 licence pack
1 year(s) subscription renewal**
(1licence ar nosacījumu, ka ši paša pro
dukta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 7
licences)
CI70.
1.2.4.11.

Kaspersky WorkSpace Security 7 licence pack 2

year(s) subscription renewal**
(1licence ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks

kā 7
licences)23

CI70.
1.2.4.12.

Kaspersky WorkSpace Security 7 licence pack 3

year(s) subscription renewal**
(1licence ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 7
licences)
CI70.
1.2.4.13.

Kaspersky

Security

for Mail Server 1 year(s) subscription renewal**
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)

Cf㜰T
ㄮ㈮㐮ㄴN

has灥rs歹

pecurity f潲 jail perver ㈠OearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence ar

nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)

Cf㜰T
ㄮ㈮㐮ㄵN

has灥rs歹

pecurity f潲 jail perver ㌠PearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skai
ts ir ne mazāks kā 10 licences)


Cf㜰T
ㄮ㈮㐮ㄶN

has灥rs歹 Antip灡m f潲 iinux
ㄠNearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)

Cf㜰T
ㄮ㈮㐮ㄷN

has灥rs歹 Antip灡m fo
r iinux O

yearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence ar
nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)

Cf㜰T
ㄮ㈮㐮ㄸN

has灥rs歹 Antip灡m f潲 iinux P

yearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence ar
nosacījumu, ka š
i paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10 licences)

Cf㜰T
ㄮ㈮㐮ㄹN

has灥rs歹 bnter灲ise p灡ce pecurity
J

hbpp

ㄠNearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne m
azāks kā 10
licences)


CI70.
1.2.4.20.

Kaspersky Enterprise Space Security
-

KESS

2 year(s) subscription renewal**
(1licence ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10
licences)


CI70.
1.2.4.21.

Kaspersky Enterpr
ise Space Security
-

KESS

3 year(s) subscription renewal**
(1licence ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10
licences)CI70.
1.2.4.22.

Kaspersky Total Space Security
-

KTSS

1 year(s) subscription
renewal**

(1licence ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne
mazāks kā 10 licences)

Cf㜰T
ㄮ㈮㐮㈳N

has灥rs歹 T潴al p灡ce pecurity
J

hTpp

㈠OearEsF su扳cri灴ion renewal⨪G
(1licence
ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunot
o licenču skaits ir ne mazāks kā 10
licences)
CI70.
1.2.4.24.

Kaspersky Total Space Security
-

KTSS

3 year(s) subscription renewal**
(1licence
ar nosacījumu, ka ši paša produkta kopējais atjaunoto licenču skaits ir ne mazāks kā 10
licences)Iepirk
uma priekšmeta sadaļaAntivīrusu programmatūras licences un to atjaunināšana

(turpinājums)


Daļas (poz.)
Nr.

Tehniskā specifikācija

CI70.
1.3.

Antivīrusa
programmatūra
McAfee

CI70.
1.3.1
.

Licenču iegāde
. Paredzēta valsts iestādēm

CI70.
1.3.1.1

MFE Endp
oint Protection P:1 GL [P+] 11
-
25, EPSCDE
-
AA
-
AG

New license

CI70.
1.3.1.
2

MFE Endpoint Protection P:1 GL [P+] 26
-
50, EPSCDE
-
AA
-
BG

New license

CI70.
1.3.1.
3

MFE Endpoint Protection P:1 GL [P+] 51
-
100, EPSCDE
-
AA
-
CG

New license

CI70.
1.3.1.
4

MFE Endpoint Prot
ection P:1 GL [P+] 101
-
250, EPSCDE
-
AA
-
DG

New license
24

CI70.
1.3.1.
5

MFE Endpoint Protection P:1 GL [P+] 251
-
500, EPSCDE
-
AA
-
EG

New license

CI70.
1.3.1.
6

MFE Endpoint Prxtn P:1 GL [P+]CompUPGD, EPSCDE
-
BA
-
AG

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.1.
7

MFE Endpoint Prxtn

P:1 GL [P+]CompUPGD, EPSCDE
-
BA
-
BG

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.1.
8

MFE Endpoint Prxtn P:1 GL [P+]CompUPGD, EPSCDE
-
BA
-
CG

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.1.
9

MFE Endpoint Prxtn P:1 GL [P+]CompUPGD, EPSCDE
-
BA
-
DG

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.1.
10

MFE Endpoint

Prxtn P:1 GL [P+]CompUPGD, EPSCDE
-
BA
-
EG

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.1.
11

MFE Endpoint Protection
-

Adv P:1 GL[P+] 11
-
25, EPACDE
-
AA
-
AG

New license

CI70.
1.3.1.
12

MFE Endpoint Protection
-

Adv P:1 GL[P+] 26
-
50, EPACDE
-
AA
-
BG

New license

CI70.
1.3.1.1
3

MFE
Endpoint Protection
-

Adv P:1 GL[P+] 51
-
100, EPACDE
-
AA
-
CG

New license

CI70.
1.3.1.1
4

MFE Endpoint Protection
-

Adv P:1 GL[P+] 101
-
250, EPACDE
-
AA
-
DG

New license

CI70.
1.3.1.1
5

MFE Endpoint Protection
-

Adv P:1 GL[P+] 251
-
500, EPACDE
-
AA
-
EG

New license

CI70.
1.3.1.1
6

MFE Endpoint Prxtn Adv P:1 GL[P+]ComUPGD 11
-
25,
EPACDE
-
BA
-
AG

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.1.1
7

MFE Endpoint Prxtn Adv P:1 GL[P+]ComUPGD 26
-
50,
EPACDE
-
BA
-
BG

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.1.1
8

MFE Endpoint Prxtn Adv P:1 GL[P+]ComUPGD 51
-
100,
EPACDE
-
BA
-
CG

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.1.1
9

MFE Endpoint Prxtn Adv P:1 GL[P+]ComUPGD 101
-
250,
EPACDE
-
BA
-
DG

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.1.
20

MFE Endpoint Prxtn Adv P:1 GL[P+]ComUPGD 251
-
500,
EPACDE
-
BA
-
EG

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.1.
21

McAfee AntiVirus P
lus 2012
-

1 User , MAV12UMB1RAA

New license

CI70.
1.3.1.
22

McAfee AntiVirus Plus 2012
-

3 User, MAV12UMB3RAA

New license

CI70.
1.3.1.
23

McAfee AntiVirus Plus 2012
-

3 User
-

Upgrade,
MAV12UMB3RDA

Upgrade

CI70.
1.3.1.
24

McAfee Internet Security 2012
-

1 U
ser, MIS12UMB1RAA

New license

CI70.
1.3.1.
25

McAfee Internet Security 2012
-

3 User, MIS12UMB3RAA

New license

CI70.
1.3.1.
26

McAfee Internet Security 2012
-

3 User
-

Upgrade,
MIS12UMB3RDA

Upgrade

CI70.
1.3.2

Licenču iegāde
. Paredzēta mācību iestādēm


CI
70.
1.3.2
.1

MFE Endpoint Protection P:1 GL [P+] 11
-
25, EPSCDE
-
AA
-
AI

New license

CI70.
1.3.2
.
2

MFE Endpoint Protection P:1 GL [P+] 26
-
50, EPSCDE
-
AA
-
BI

New license

CI70.
1.3.2
.
3

MFE Endpoint Protection P:1 GL [P+] 51
-
100, EPSCDE
-
AA
-
CI

New license

CI70.
1.3.2
.
4

MFE Endpoint Protection P:1 GL [P+] 101
-
250, EPSCDE
-
AA
-
DI

New license
25

CI70.
1.3.2
.
5

MFE Endpoint Protection P:1 GL [P+] 251
-
500, EPSCDE
-
AA
-
EI

New license

CI70.
1.3.2
.
6

MFE Endpoint Prxtn P:1 GL [P+]CompUPGD, EPSCDE
-
BA
-
AI

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.2
.
7

MFE Endpoint Prxtn P:1 GL [P+]CompUPGD, EPSCDE
-
BA
-
BI

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.2
.
8

MFE Endpoint Prxtn P:1 GL [P+]CompUPGD, EPSCDE
-
BA
-
CI

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.2
.
9

MFE Endpoint Prxtn P:1 GL [P+]CompUPGD, EPSCDE
-
BA
-
DI

Competitive
Upgrade

CI70.
1.
3.2
.
10

MFE Endpoint Prxtn P:1 GL [P+]CompUPGD, EPSCDE
-
BA
-
EI

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.2
.
11

MFE Endpoint Protection
-

Adv P:1 GL[P+] 11
-
25, EPACDE
-
AA
-
AI

New license

CI70.
1.3.2
.
12

MFE Endpoint Protection
-

Adv P:1 GL[P+] 26
-
50, EPACDE
-
AA
-
BI

New license

CI70.
1.3.2.1
3

MFE Endpoint Protection
-

Adv P:1 GL[P+] 51
-
100, EPACDE
-
AA
-
CI

New license

CI70.
1.3.2.1
4

MFE Endpoint Protection
-

Adv P:1 GL[P+] 101
-
250, EPACDE
-
AA
-
DI

New license

CI70.
1.3.2.1
5

MFE Endpoint Protection
-

Adv P:1 GL[P+] 251
-
500, EPACDE
-
AA
-
EI

New license

CI70.
1.3.2.1
6

MFE Endpoint Prxtn Adv P:1 GL[P+]ComUPGD 11
-
25,
EPACDE
-
BA
-
AI

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.2.1
7

MFE Endpoint Prxtn Adv P:1 GL[P+]ComUPGD 26
-
50,
EPACDE
-
BA
-
BI

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.2.1
8

MFE Endpoint Prxtn Adv P:1 GL[P+]Com
UPGD 51
-
100,
EPACDE
-
BA
-
CI

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.2.1
9

MFE Endpoint Prxtn Adv P:1 GL[P+]ComUPGD 101
-
250,
EPACDE
-
BA
-
DI

Competitive
Upgrade

CI70.
1.3.2.
20

MFE Endpoint Prxtn Adv P:1 GL[P+]ComUPGD 251
-
500,
EPACDE
-
BA
-
EI

Competitive
Upgrade
Iepirkuma
priekšmeta sadaļaAntivīrusu programmatūras licences un to atjaunināšana

(turpinājums)


Daļas (poz.)
krK

Tehniskā specifikācija

CI70.
1.3.3
.

Licenču atjaunināšana

un atbalsts
. Paredzēta valsts iestādēm

CI70.
1.3.3.1.

MFE Endpoint Protection 1Yr GL [P+]

5
-
25, EPSYFM
-
AA
-
AG

Support

CI70.
1.3.3.2.

MFE Endpoint Protection 1Yr GL [P+] 26
-
50, EPSYFM
-
AA
-
BG

Support

CI70.
1.3.3.3.

MFE Endpoint Protection 1Yr GL [P+] 51
-
100, EPSYFM
-
AA
-
CG

Support

CI70.
1.3.3.4.

MFE Endpoint Protection 1Yr GL [P+] 101
-

250, EPSYFM
-
A
A
-
DG

Support

CI70.
1.3.3.5

MFE Endpoint Protection 1Yr GL [P+] 251
-
500, EPSYFM
-
AA
-
EG

Support

CI70.
1.3.3.6

MFE Endpoint Protection 2Yr GL [P+] 5
-
25, EPSYKM
-
AA
-
AG

Support

CI70.
1.3.3.7

MFE Endpoint Protection 2Yr GL [P+] 26
-
50, EPSYKM
-
AA
-
BG

Support

CI70.
1.
3.3.8

MFE Endpoint Protection 2Yr GL [P+] 51
-
100, EPSYKM
-
AA
-
CG

Support
26

CI70.
1.3.3.9

MFE Endpoint Protection 2Yr GL [P+] 101
-
250, EPSYKM
-
AA
-
DG

Support

CI70.
1.3.3.
10

MFE Endpoint Protection 2Yr GL [P+] 251
-
500, EPSYKM
-
AA
-
EG

Support

CI70.
1.3.3.1
1

MFE Endpo
int Protection 1Yr GL [P+] 5
-
25, EPSYFM
-
AA
-
AG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.1
2

MFE Endpoint Protection 1Yr GL [P+] 26
-
50, EPSYFM
-
AA
-
BG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.1
3

MFE Endpoint Protection 1Yr GL [P+] 51
-
100, EPSYFM
-
AA
-
CG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.1
4

MFE
Endpoint Protection 1Yr GL [P+] 101
-

250, EPSYFM
-
AA
-
DG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.1
5

MFE Endpoint Protection 1Yr GL [P+] 251
-
500, EPSYFM
-
AA
-
EG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.1
6

MFE Endpoint Protection 2Yr GL [P+] 5
-
25, EPSYKM
-
AA
-
AG

Renewal
license

CI70.
1.3.
3.1
7

MFE Endpoint Protection 2Yr GL [P+] 26
-
50, EPSYKM
-
AA
-
BG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.1
8

MFE Endpoint Protection 2Yr GL [P+] 51
-
100, EPSYKM
-
AA
-
CG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.1
9

MFE Endpoint Protection 2Yr GL [P+] 101
-
250, EPSYKM
-
AA
-
DG

Renewal
license

C
I70.
1.3.3.
20

MFE Endpoint Protection 2Yr GL [P+] 251
-
500, EPSYKM
-
AA
-
EG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.2
1

MFE Endpoint Protection 3Yr GL [P+] 5
-
25, EPSYLM
-
AA
-
AG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.2
2

MFE Endpoint Protection 3Yr GL [P+] 26
-
50, EPSYLM
-
AA
-
BG

Renewal
lice
nse

CI70.
1.3.3.2
3

MFE Endpoint Protection 3Yr GL [P+] 51
-
100, EPSYLM
-
AA
-
CG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.2
4

MFE Endpoint Protection 3Yr GL [P+] 101
-
250, EPSYLM
-
AA
-
DG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.2
5

MFE Endpoint Protection 3Yr GL [P+] 251
-
500, EPSYLM
-
AA
-
EG

Re
newal
license

CI70.
1.3.3.2
6

MFE Endpoint Protection
-

Adv 1YrGL[P+] 5
-
25, EPAYFM
-
AA
-
AG

Support

CI70.
1.3.3.2
7

MFE Endpoint Protection
-

Adv 1YrGL[P+] 26
-
50, EPAYFM
-
AA
-
BG

Support

CI70.
1.3.3.2
8

MFE Endpoint Protection
-

Adv 1YrGL[P+] 51
-
100, EPAYFM
-
AA
-
CG

S
upport

CI70.
1.3.3.2
9

MFE Endpoint Protection
-

Adv 1YrGL[P+] 101
-
250, EPAYFM
-
AA
-
DG

Support

CI70.
1.3.3.
30

MFE Endpoint Protection
-

Adv 1YrGL[P+] 251
-
500, EPAYFM
-
AA
-
EG

Support

CI70.
1.3.3.3
1

MFE Endpoint Protection
-

Adv 2YrGL[P+] 5
-
25, EPAYKM
-
AA
-
AG

Suppo
rt

CI70.
1.3.3.3
2

MFE Endpoint Protection
-

Adv 2YrGL[P+] 26
-
50, EPAYKM
-
AA
-
BG

Support

CI70.
1.3.3.3
3

MFE Endpoint Protection
-

Adv 2YrGL[P+] 51
-
100, EPAYKM
-
AA
-
CG

Support
27

CI70.
1.3.3.3
4

MFE Endpoint Protection
-

Adv 2YrGL[P+] 101
-
250, EPAYKM
-
AA
-
DG

Support

CI70.
1.3.3.3
5

MFE Endpoint Protection
-

Adv 2YrGL[P+] 251
-
500, EPAYKM
-
AA
-
EG

Support

CI70.
1.3.3.3
6

MFE Endpoint Protection
-

Adv 1YrGL[P+] 5
-
25, EPAYFM
-
AA
-
AG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.3
7

MFE Endpoint Protection
-

Adv 1YrGL[P+] 26
-
50, EPAYFM
-
AA
-
BG

Renewal

license

CI70.
1.3.3.3
8

MFE Endpoint Protection
-

Adv 1YrGL[P+] 51
-
100, EPAYFM
-
AA
-
CG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.3
9

MFE Endpoint Protection
-

Adv 1YrGL[P+] 101
-
250, EPAYFM
-
AA
-
DG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.
40

MFE Endpoint Protection
-

Adv 1YrGL[P+] 251
-
500
, EPAYFM
-
AA
-
EG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.4
1

MFE Endpoint Protection
-

Adv 2YrGL[P+] 5
-
25, EPAYKM
-
AA
-
AG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.4
2

MFE Endpoint Protection
-

Adv 2YrGL[P+] 26
-
50, EPAYKM
-
AA
-
BG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.4
3

MFE Endpoint Protection
-

Adv

2YrGL[P+] 51
-
100, EPAYKM
-
AA
-
CG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.4
4

MFE Endpoint Protection
-

Adv 2YrGL[P+] 101
-
250, EPAYKM
-
AA
-
DG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.4
5

MFE Endpoint Protection
-

Adv 2YrGL[P+] 251
-
500, EPAYKM
-
AA
-
EG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.4
6

MFE End
point Protection
-

Adv 3YrGL[P+] 5
-
25, EPAYLM
-
AA
-
AG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.4
7

MFE Endpoint Protection
-

Adv 3YrGL[P+] 26
-
50, EPAYLM
-
AA
-
BG

Renewal
license

CI70.
1.3.3.4
8

MFE Endpoint Protection
-

Adv 3YrGL[P+] 51
-
100, EPAYLM
-
AA
-
CG

Renewal
license

CI70
.
1.3.3.4
9

MFE Endpoint Protection
-

Adv 3YrGL[P+] 101
-
250, EPAYLM
-
AA
-