Ειδικοί σε τεχνολογίες Open Source και σε Agile μεθόδους

transportdingdongSoftware and s/w Development

Jul 14, 2012 (6 years and 8 days ago)

268 views

PARIS - RENNES - LYON - ATHENS
ευστάθεια￿ και ασφάλεια￿.
Αυτή η αποκαλυπτική προσφορά θα σα￿ επιτρέψει να:
Συ
βάλλετε στην τεχνολογική εξέλιξη των
άδων σα￿
Πλησιάσετε τι￿ τεχνολογίε￿ αυτέ￿ και να τι￿ συγκρί
Ειδικοί σε τεχνολογίε￿ Open Source
et και σε Agile
εθόδου￿


Επιλέξετε την τεχνολογία που ταιριάζει καλύτερα στο project σα￿
Zenika Hellas
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 25
14121, Νέo Hράκλειο
Αθήνα
Πληροφορίε￿ :info@zenika.gr
Υποστήριξη : support@zenika.
Πωλήσει￿ : sales@zenika.
PARIS - RENNES - LYON - ATHENS
TRY
& Buy
Tel. 801 700 7374 / +30 211 790 3292
Fax. +30 211 790 3880
gr
gr
Παρέχοντα￿
Συνολική
Υποστήριξη

Σε όλε￿ τι￿ Φάσει￿ του ProjectΛειτουργική αρχιτεκτονική και υλοποίηση

Μέθοδοι Agile ( Scrum / XP ...)

Λύσει￿ reporting & business intelligence

ένη χρήση τεχνολογιών Open-Source


Χρ
frameworks
Kaizen,

Ποιο￿ είναι στο κέντρο?


- Εάν είναι experts, seniors,
-
Ανάπτυξη
› Αν

ένη Αρχιτεκτονική
› Αν
frameworks
› Ανάπτυξη και Τεστ
› Deployment
Consulting σε

Tuning

Εκπαίδευση

Audit

PoC

Project Mediation

Support
Εκπαίδευση

ίρηση￿

› Εκπαίδευση «απο την πηγή»
ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΜΟΝΟΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ
Εκπαίδευση απο Ειδικού￿

επι του πρακτέου πείρα γύρω από το προιόν
ένοι Εκπαιδευτέ￿
(εσωτερικοί και συνεργάτε￿)

Olivier Croisier για Java

Grégory Boissinot για Hudson, Gradle και Maven

ό￿
του site http://www.jsfcentral.com

Bruno Lowagie για iT
ό￿ τη￿ βιβλιοθήκη￿

κλπ...
Πλεονεκτ

Α
)
Εκπαιδεύσει￿ εντό￿ και εκτό￿ εταιρεία￿
Επικοινωνία
training@zenika.gr
Tel. 801 700 7374 / +30 211 790 3292
Fax. +30 211 790 3880
Zenika,
εκπαίδευση￿
ό
after sales
service
να απαντήσουν σε ερωτήσει￿
ίτε περισσότερα στο
http://www.zenika.com/
catalogue-formation

Project Managment

Project Analysys
Η Zenika σα￿ συνοδεύει σε όλα τα
στάδια τη￿ ανάπτυξη￿ του έργου σα￿,
Κάθε στρατηγικό σχέδιο είναι έτσι
Time To Market & Return On Investment.
εκσυγχρονισ￿ο￿
SPRINGSOURCE
(απο το 2007)
Με πάνω απο 6 εκ. downloads και εφαρ￿ογέ￿ επάνω σε Java
Εταιρεία που έκανε το όνο￿ά τη￿ συνώνυ￿ο του J2EE

Συ￿￿ετάσχετε σε επίση￿ε￿ εκπαιδεύσει￿ για Spring
σε αποκλειστικότητα στη Γαλλία και Ελλάδα.

Επωφεληθείτε των ειδικών ￿α￿ για να δη￿ιουργήσετε
,να ελέγξετε ή να βελτιώσετε τα Spring project σα￿.

Επωφεληθείτε ￿ια￿ ολοκληρω￿ένη￿ 24/7 υποστήριξη￿
σε Tomcat, Hyperic,Apache HTTP, ActiveMQ, Spring, tc-server, …
ACTUATE
(απο το 2007)
BIRT, το ση￿είο αναφορά￿ στο Open-Source reporting
￿ε 7 εκ. downloads
› Γίνετε αυτόνο￿οι στην ανάλυση των δεδο￿ένων σα￿
￿ε τι￿ συ￿βουλέ￿ των πιστοποιη￿ένων ειδικών ￿α￿ στo BIRT
› Μειώστε ση￿αντικά το κόστο￿ κατοχή￿
λύση￿ σε Reporting και BI
› Συ￿￿ετάσχετε σε επίση￿ε￿ εκπαιδεύσει￿ Actuate/BIRT
σε αποκλειστικότητα στη Γαλλία και Ελλάδα
TERRACOTTA
› Βελτιώστε τι￿ αποδόσει￿ των εφαρ￿ογών σα￿ ￿ε Terracotta
› Λύστε του￿ προβλη￿ατισ￿ού￿ σα￿ περί υψηλή￿ διαθεσι￿ότητα￿
￿ε του￿ πιστοποιη￿ένου￿ ειδικού￿ ￿α￿
› Συ￿￿ετάσχετε στην επίση￿η εκπαίδευση για Terracota
σε αποκλειστικότητα στη Γαλλία και Ελλάδα
SKILLS MATTER
› Ηγετική εταιρεία στην εκπαίδευση στην Αγγλία καθώ￿ επίση￿
και no1 στην υποστήριξη τη￿ κοινότητα￿ Open source & Agile
￿ε τη διοργάνωση συνεδρίων που ενισχύονται από του￿ ειδικού￿
› Η φιλοδοξία ￿α￿, δουλεύοντα￿ ￿ε την Skills Matter, είναι να
δη￿ιουργήσου￿ε στη Γαλλία και την Ελλάδα ￿ια κοινότητα το
ίδιο παθιασ￿ένη όπω￿ στο Λονδίνο, ￿ε εκδηλώσει￿ που θα ενισχύονται
από παγκοσ￿ίω￿ φη￿ισ￿ένου￿ ο￿ιλητέ￿.
› Αυτή η συνεργασία επίση￿ ￿α￿ επιτρέπει να προτείνου￿ε εκπαιδεύσει￿
￿οναδικέ￿ στη Γαλλία και Ελλάδα, διότι πραγ￿ατοποιούνται από του￿
δη￿ιουργού￿ ή του￿ ση￿αντικότερου￿ ανθρώπου￿ των θε￿άτων που διδάσκονται.
GRIDGAIN
(απο το 2010)
› ￿ιαχειριστείτε τον όγκο των δεδο￿ένων σα￿ επιταχύνοντα￿ του￿ υπολογισ￿ού￿
￿ε ανταγωνιστικό τρόπο
› Υλοποιήστε εφαρ￿ογέ￿ σχεδιασ￿ένε￿ από τη βάση του￿ για το Cloud
› Συ￿￿ετάσχετε στην επίση￿η εκπαίδευση του GridGain σε αποκλειστικότητα
στη Γαλλία και Ελλάδα
› ￿ιασφαλίστε τα project σα￿ χάρη στην 24ωρη υποστήριξη σε GridGain
και κάντε πιο αξιόπιστε￿ τι￿ εφαρ￿ογέ￿ σα￿ που βασίζονται στο Open Source
ECLIPSE FOUNDATION
(απο το 2010)
Τα ση￿αντικότερα εργαλεία και frameworks σε Java:
Eclipse IDE / RCP / Link / Equinox / ...
› Μια ση￿αντική κινητήριο￿ δύνα￿η στο οικοσύστη￿α τη￿ Java
› Μια ολοκληρω￿ένη ο￿άδα λύσεων για να κατασκευάσετε, να επιδείξετε
και να διαχειριστείτε τι￿ λύσει￿ σα￿
› 24ωρη υποστήριξη στα περιβάλοντα ανάπτυξη￿
› Έλεγχο￿ και εκπαίδευση απο του￿ δη￿ιουργού￿ του Projets
Οι ειδικοί
που ￿α￿
ε￿πιστεύνται
Μια Ελεγχό￿ενη Ανάπτυξη

Μια ανάπτυξη 100% οργανικη

Χάρη σε ￿ια υγιή διαχείριση, η Zenika
ξεπέρασε του￿ οικονο￿ικού￿ τη￿ στόχου￿
διατηρώντα￿ ένα καλό επίπεδο αποδοτικότητα￿

Πλήρη￿ Ενιαία Κάλυψη :
Paris - Rennes - Lyon - Αθήνα / Ελλάδα
79%
Τριτογενή
25%
Τραπεζικά
Χρη￿ατοοικονο￿ικά
17%
Marketing
38%
Νο￿ικά
20%
Ασφαλιστικά
60%
Development
20%
Consulting
20%
Εκπαίδευση
￿ευτερεύοτα
21%
Μια εξειδίκευση
ενδυνα￿ω￿ένη σε
διαφοροποιη￿ένου￿
το￿εί￿
Η Zenika επιθυ￿εί να ενδυνα￿ώσει
την παρουσία τη￿ στου￿ το￿εί￿ τη￿
Τραπεζική￿ χρη￿ατοδότηση￿ ,
ασφάλιση￿ και βιο￿ηχανία￿,
επιβεβαιώνοντα￿ παράλληλα την
ηγετική τη￿ θέση στον το￿έα τη￿
εκπαίδευση￿ σε νέε￿ τεχνολογίε￿

20
15
10
5
0
2006 2007 2008 2009
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙ￿Ν
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙ￿Ν

Αυτέ￿ οι κοινότητε￿ , ειδικοί στον το￿έα του￿,
έχουν επιλέξει τη Zenika ω￿ τον βασικό του￿
συνεργάτη στη Γαλλία.
Σή￿ερα το 70% των Γαλλικών εταιρειών
χρησι￿οποιούν το Open Source αλλά
δυσκολεύονται να βρουν τι￿ σχετικέ￿
υπηρεσίε￿ καθώ￿ πρέπει να υποστηρίξουν
ένα έργο στο σύνολό του.

Επωφεληθείτε των αποκλειστικών υπηρεσιών
από του￿ ειδικού￿ του open Source

Κάντε πιο αξιόπιστε￿, επιταχύνετε και
επι￿ηκύνετε τη διάρκεια των εφαρ￿ογών
σα￿ βασιζό￿ενοι στο Open source
άνω απο 20 διαλέξει￿ το 2009,

Jason Weathersby (Birt)

Hans Dockter (Gradle)

Martijn Dashorst (Wicket)

Pascal Van Cauwenberghe (XP)

Udi Dahan (SOA)

Dr. Heinz Kabutz (Java)


Eric Evans (DDD)
ί των User Groups

ί του BIRT User Group France

ί του Spring User Group France

ί του Agile Tools User Group France
στην κοινότητα

:
-
Ενό￿ τεχνικού blog που να διαχειρίζεται εκτενώ￿ πληροφορίε￿
για Open Source και Agile
http://blog.zenika.com
-
Hudson και Sonar, Integration of JSR-303 in Wicket)
-
framework Wicket http://www.yeswicket.com
Sponsoring de communautés

Java User Group (Paris – Rennes - Lyon), FossComm (Athens) κλπ

RT, etc.
Μερικοί απο του￿ ειδικού￿ που είναι στην οικογένεια τη￿ Zenika
Η Zenika επενδύει στην
εξάπλωση τη￿ γνώση￿
Η Zenika επενδύει στην εξάπλωση των γνώσεων,
τον ένα από του￿ πυλώνε￿ του Kaizen,όπου η βελτίωση συνεχίζεται,
συνεργασία και αλληλοβοήθεια
Grégory Boissinot
Expert διαρκού￿ ενσω￿άτωση￿


Expert σε εργαλεία και γλώσσε￿ Building/Τesting

Ενα￿ από του￿ 10 βασικού￿ commiters
ίω￿

François Fornaciari
Expert OSGi ™

Developer του πυρίνα του OSGi και JOnAS

rce Unbreakable Java Platform »
Arnaud Cogoluègnes
Expert Spring

rce

Συγγραφέα￿ των Spring par la pratique
εκδόσει￿ Eyrolles και Spring DM in Action
εκδόσει￿ Manning

ό￿ του Spring User Group France
Olivier Croisier
Expert Java

έο￿
re 100%

Συγγραφεα￿ του blog http://thecodersbreakfast.net
(articles, Java Quizz, confrences)

Terracotta και Java Specialist
Η εξειδίκευση στα χέρια σα￿

Martine Devos (Scrum)

Peter Lubbers (HTML 5)

Sreenivasan Iyer (Terracotta)

Ole Lensmar (SoapUI)

Mauro Talevi (BDD)

Howard Lewis Ship (Clojure)
-
Ελληνικού blog για J2EE http://www.j2ee.gr