Ομάδα Τεχνητής Νοημοσύνης – Διπλωματικές Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2010 -2011

transportdingdongSoftware and s/w Development

Jul 14, 2012 (6 years and 12 days ago)

256 views


ΕΡΓΑ΢ΣΘΡΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΠΟΛΤΜΕ΢ΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΢Τ΢ΣΘΜΑΣΩΝ


ΟΜΑΔΑ ΣΕΧΝΘΣΘ΢ ΝΟΘΜΟ΢ΤΝΘ΢


ΔΙΠΛΩΜ
ΑΣΙΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ΢ 2010
-
2011


ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ:

ΙΩΑΝΝΘ΢ ΧΑΣΗΘΛΤΓΕΡΟΤΔΘ΢


Παρακάτω παρουςιάηονται οι προτεινόμενεσ διπλωματικζσ ςτα αντικείμενα τθσ Ομά
δασ
Τεχνθτισ Ν
οθμοςφνθσ για το ακαδ. ζτοσ 2010
-
11
. Όποιοσ ενδιαφζρεται για κάποια (ι
κάποιεσ) από αυτζσ, μπορεί να ςτείλει email εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτο
ihatz@ceid.upatras.gr
, για να κανονίςουμε ςυνάντθςθ ι

να ζλκει από το γραφείο μου.


ΘΕΜΑΣΑ


1. Αναπαράςταςη Γνώςησ και Κανόνων ςτον Παγκόςμιο Ιςτό: OWL και SWRL

Σε αυτιν τθν διπλωματικι κα μελετθκοφν οι τεχνολογίεσ του ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ
(
semantic

web
)
και κυρίωσ αυτζσ που επιτρζπουν τθν αναπαράςταςθ κανόν
ων

για τθν
αντιμετϊπιςθ εκφραςτικϊν περιοριςμϊν τθσ
OWL
. Ο φοιτθτισ κα εξοικειωκεί με τθν
δθμιουργία οντολογιϊν ςε γλϊςςα
OWL

DL
,
τον εμπλουτιςμό τουσ με κανόνεσ
SWRL

και
τθν ςθμαςιολογικι ανάκτθςθ πλθροφορίασ αξιοποιϊντασ μθχανιςμό ςυλλογιςμοφ. Θα
αναπτυχ
κεί οντολογία που κα περιζχει και κανόνεσ, και ςτθ ςυνζχεια μια εφαρμογι ςτον
παγκόςμιο ιςτό (
web
) που κα χρθςιμοποιεί μια

μθχανι ςυλλογιςμοφ
(π.χ.
Pellet
,
JESS

κλπ
)
για τθν ςθμαςιολογικι ανάκτθςθ πλθροφορίασ από τθν οντολογία.

Γλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ:

PHP
,
Java

Σχετικά
Μακιματα:

Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό,
Ευφυισ
Προγραμματιςμόσ,
Προγραμματιςμόσ και Συςτιματα

ς
τον Παγκόςμιο Ιςτό, Τεχνολογίεσ
Διαδικτφου.

Σχετικζσ Ιςτοςελίδεσ

http://www.w3.org/Subm
ission/SWRL/

http://www.mcom.cs.cmu.edu/OWL/OWLEngine.html

http://jena.sourceforge.net/

http://kaon2.semantic
web.org/

΢υνεπιβλζποντεσ:
Κόβασ Κωνςταντίνοσ


2. Μελζτη και αξιολόγηςη εργαλείων για αυτόματη παραγωγή οντολογιών από
ςυλλογζσ κειμζνων.

Σε αυτι τθν διπλωματικι κα μελετθκοφν οι μζκοδοι και τα εργαλεία που επιτρζπουν τθν
αυτόματθ
εξαγωγι οντολογίασ από μεγάλεσ ςυλ
λογζσ κειμζνων ενόσ ςυγκεκριμζνου τομζα

(
Ontology

Learning
)
.

Στα πλαίςια τθσ διπλωματικισ ο φοιτθτισ κα χρθςιμοποιιςει τα
υπάρχοντα εργαλεία

(
Text
2
Onto
,
OntoGen
,
Onto
-
LT

και άλλα
)

για τθν αυτόματθ ανάπτυξθ
οντολογίασ από μια ςυλλογι κειμζνων που κα επιλεγε
ί από κάποιον τομζα ενϊ κα
μελετθκοφν και κζματα αξιολόγθςθσ των παραγόμενων οντολογιϊν

(
Ontology

Evaluation
).

Σχετικά Μακιματα:

Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό,
Γλωςςικι Τεχνολογία

Σχετικζσ Ιςτοςελίδεσ
:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_learning

http://people.aifb.kit.edu/pci/OL_Tutorial_ECML_PKDD_05/ECML
-
O
ntologyLearningTut
orial
-
20050923.pdf

΢υνεπιβλζποντεσ:
Κόβασ Κωνςταντίνοσ


3
.
Ανάπτυξη ευφυών πρακτόρων για την παρακολοφθηςη τησ ςυνεργατικότητασ
των χρηςτών ενόσ ςυςτήματοσ διαχείριςησ μάθηςησ

Τα Συςτιματα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ
-
ΣΔΜ

(Lea
rning Management System
s

LMS
s
) είναι
ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα θλεκτρονικισ μάκθςθσ και παρζχουν, μεταξφ άλλων, ζνα
ςφνολο από εργαλεία
-
εφαρμογζσ και χϊρουσ εργαςίασ, για να υποςτθρίξουν τθ
ςυνεργατικότθτα και τθν επικοινωνία μεταξφ των μακθτϊν.

Ζνα ΣΔΜ παρζχ
ει
δυνατότθτεσ
ςτουσ εκπαιδευτζσ να διαχειριςτοφν τισ εικονικζσ τάξεισ, να δθμιουργιςουν και να
διανείμουν υλικό μακιματοσ, να δθμιουργιςουν διαγωνίςματα και tests και να
προωκιςουν τθ ςυνεργατικι μάκθςθ (collaborative learning) με ςφγχρονα και αςφγχρονα
ε
ργαλεία όπωσ forums, chats κλπ. Οι εκπαιδευτζσ
,

ωσ επόπτεσ των θλεκτρονικϊν
μακθμάτων, πρζπει να κακοδθγοφν τουσ μακθτζσ κατά τθ δ
ιάρκεια των δραςτθριοτιτων
τουσ

ςτο μάκθμα. Η πλειονότθτα των ΣΔΜ ςυλλζγουν ςε βάςεισ δεδομζνων ζνα μεγάλο
όγκο δεδομζνων από
τθν αλλθλεπίδραςθ των χρθςτϊν με το ςφςτθμα (απόδοςθ χρθςτϊν,
εκτζλεςθ δραςτθριοτιτων, κλπ.), μζςω εργαλείων καταγραφισ και παρζχουν επιπρόςκετα
εργαλεία παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων.
Ό
ταν
όμωσ
ο αρικμόσ των μακθτϊν και των
δραςτθριοτιτων ενόσ μακιματοσ εί
ναι μεγάλοσ, θ παρακολοφκθςθ τουσ και θ απόφαςθ
για το είδοσ τθσ παρζμβαςθσ ςε καταςτάςεισ μακθςιακϊν ςυγκροφςεων, επιβαρφνει
ςθμαντικά τον εκπαιδευτι, με αποτζλεςμα τθν μθ αποδοτικι παρζμβαςι του.

Σε αυτι τθν εργαςία προτείνεται θ ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ

ευφυϊν πρακτόρων το
οποίο, μζςω παραγωγισ μθνυμάτων, βαςιςμζνθσ ςε κανόνεσ, κα επιςθμαίνει ςθμαντικζσ
καταςτάςεισ και προβλθματικά ςθμεία ςτθν μακθςιακι και ςυνεργατικι διαδικαςία, τόςο
προσ τουσ εκπαιδευτζσ, ϊςτε να τουσ υποβοθκοφν για να παρεμβαίνουν απ
οτελεςματικά
ς
τθν εκτζλεςθ του μακιματοσ
ι/και
ςτο
ν

επανα
ςχεδιαςμό
του,
όςο και προσ τουσ μακθτζσ
,

ϊςτε να ενθμερϊνονται και να διορκϊνουν κατάλλθλα τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία και τθ
ν

ςυνειςφορά τουσ ςτθ
ςυνεργατικ
ι μάκθςθ
.

Προτεινόμεν
o

πε
ριβάλλον ανάπτυξθσ πρακτόρων:

Java

Agent

DEvelopment

Framework

(
JADE
):
http
://
jade
.
tilab
.
com
/

ι παρόμοιο

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Μάκθςθσ για εφαρμογι
:
Learning

Activity

Management

System

(
LAMS
):
http
://
www
.
lamsinternational
.
com
/

Σχετικά

μακιματα
:

Οντοκεντρικόσ Προγραμματιςμόσ Ι

(
Java
)
, Ευφυισ προγραμματιςμόσ

Αναφορζσ

1.
Adrian Scutelnicua, Fuhua Linb
,
Kinshukb
,
Tzu
-
Chien Liuc
,
Sabine Graf, Rory McGreal
,

Integrating JADE A
gents into Moodle


2.
Sheung
-
On Choy,

Sin
-
Chun Ng
,
Yiu
-
Chung Tsang, “Software Agents to Assist in Distance
Learning Environments”
,
EDUCAUSE Quarterly
, No.
2
, 200
5.

3.
Dolonen J, Chen W, Mørch A. Integrating Software Agents with FLE3. In: Wasson B,
Ludvigse
n S, Hoppe U, ed. Proceedings of the International

Conference on Computer
Support for Collaborative Learning 2003 (CSCL 2003), June 14
-
18, Bergen, Norway: Kluwer
Academic, 2003:157
-
161.

΢υνεπιβλζποντεσ:
Θεμιςτοκλισ Χρονόπουλοσ

4
.
Προςομοίωςη Αλγορίθμων Διάταξησ με Εκπαιδευτικό Ρομπότ

Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διπλωματικισ
είναι
θ χρθςιμοποίθςθ του
εκπαιδευτικοφ ρομπότ
NXT

ςτθν διδας
καλία των αλγορίκμων διάταξθσ (
bubble

short
,
quick

short

κ
λπ)
. Μια ιδζα
είναι να υπάρχει ζνασ αρικμόσ από
κφβουσ

διαφορετικοφ μεγζκουσ/βαρουσ ςε
προκακοριςμζνεσ κζςεισ. Το
NXT

κ
α αναγνωρίηει το μζγεκοσ του κάκε κ
φβου και κα τουσ
τοποκετεί μ
ε αφξουςα ςειρά μεγζκουσ με εφαρμογι διαφορετικϊν αλγορίκμων
διάταξθσ
(ι τ
αξινόμθςθσ)
. Τα βιματα που
κα
κάνει, π
ο
ιοί κφβοι

ςυγκρίνονται ςε κάκε βιμα
,

το
επόμενο βιμα, το πλικοσ των βθμάτων που χρειάςτθκε
κλπ
εξαρτϊνται

από τον

αλγόρικμο
διάταξθσ

που εφαρμόηει, και ςτόχοσ είναι να δείξει τθν φυςικι
-
οπτικθ ερμθνεία του
αλγορίκμου.

Η υ
λοποίθςθ κα γίνει ςε κάποια γλϊςςα προγραμματιςμοφ για ΝΧΤ
,

όπωσ
θ
ΝΧ
C

(
C
-
based
) και θ

LEJOS
(
Java
-
based
).

Σχετικά μακιματα
:

Τεχνθτι Νοθμοςφνθ και Ευφυισ Προγραμματιςμόσ.

Γλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ
:

C
/
C
++
,
J
ava

Σχετικζσ ιςτοςελίδεσ:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sorting_algorithm

http
://
www
.
mcs
.
alma
.
edu
/
LMICSE
/
Workshops
/
shortWorkshops
/
SIGCSE
06
a
.
ppt

http
://
www
.
mcs
.
alma
.
edu
/
LMICSE
/

http://mindstorms.lego.com/eng/Overview/default.aspx

http://bricxcc.sourceforge
.net/nbc/


http
://
lejos
.
sourceforge
.
net
/

΢υνεπιβλζποντεσ:
Φωτεινι Γριβοκωςτοποφλου, Ιςίδωροσ Περίκοσ


5
.
΢χεδιαςμόσ Ενεργειών από Εκπαιδευτικό Ρομπότ για Ζξοδο από Λαβφρινθο

Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ αυτισ εργαςία
σ είναι ο ςχεδιαςμόσ ενεργειϊν
(
planning
)
από

το

εκπαιδευτικό ρομπότ
NXT

προκειμζνου να καταφζρει να διαςχίςει άγνωςτο λαβφρινκο και
να οδθγθκεί ςτθν ζξοδο. Το
NXT

κα μπορεί αρχικά διαβάηοντασ τισ ενδείξεισ από το
περιβάλλον να αναπαριςτά τθν τρζχουςα κζςθ

ςτθν οποία βρίςκεται ςτον λαβφρινκο. Στθν
ςυνζχεια με βάςθ κάποια ςτρατθγικι κα επιλζγει ποια κα είναι θ επόμενθ κίνθςθ του. Θα
γίνει υλοποίθςθ και ςυγκρίςεισ διαφορετικϊν ςτρατθγικϊν
,
αλγορίκμων κ
αι

ευρετικϊν
ςυναρτιςεων. Οι γλϊςςεσ που πικανϊσ κα χρθςιμ
οποιθκοφν είναι οι
NXC
,

NXT
++ και
matlab

(βαςικό κριτιριο κα είναι θ υποςτιριξθ τθσ ευφυοφσ τεχνολογίασ).


Σχετικά μακιματα
:

Τεχνθτι Νοθμοςφνθ και Ευφυισ Προγραμματιςμόσ.

Γλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ
:

C
/
C
++
,
java

Σχετικζσ ιςτοςελίδεσ:

http
://
www
.
youtube
.
com
/
watch
?
v
=
blQMRq
6
PnxA

http://mindstorms.lego.com/eng/Overview/default.aspx

http://bricxc
c.sourceforge.net/nbc/

http://lejos.sourceforge.net/

΢υνεπιβλζποντεσ:
Φωτεινι Γριβοκωςτοποφλου, Ιςίδωροσ Περίκοσ


6
.
Ανίχνευςη και Αναγνώριςη Αντικειμζνων
από

Εικόνα

Όταν ζνα ρ
ομπότ πλοθγείται ςε ζνα χϊρο πρζπει

να μπορεί να ζχει γνϊςθ για τθ δομι και
το περιεχόμενο του χϊρου αυτοφ. Για να ζχει ζνα ρομπότ αντίλθψθ του περιεχομζνου του
χϊρου χρθςιμοποιείται κάμερα θ οποία παίρνει εικόνεσ κακϊσ το ρομπότ κινε
ίται. Στόχοσ
αυτισ τθσ διπλωματικισ

ε
ργαςίασ είναι να τροφ
οδοτείται
το ςφςτθμα ανίχνευςθσ και
αναγνϊριςθσ αντικειμζνων από μια κάμερα που είναι τοποκετθμζνθ ςτο ρομπότ και να
επιςτρζφει τα ονόματα των αντικειμζνων που αναγνϊριςε. Αρχικά, κα γίνει μελζτθ των
τεχνικϊν ανίχνευςθσ και αναγνϊριςθσ αντικειμζνων που υπά
ρχουν ςτθ βιβλιογραφία. Στθ
ςυνζχεια, κα διαςυνδεκοφν πακζτα λογιςμικοφ που εκτελοφν αναγνϊριςθ και ανίχνευςθ
αντικειμζνων με το ςφςτθμα επικοινωνίασ του ρομπότ Pioneer

3DX
.
Θα γίνει ςυγκριτικι
μελζτθ των διαφορετικϊν ςυςτθμάτων ανίχνευςθσ και αναγνϊριςθσ
αντικειμζνων και κα
εντοπιςτοφν πικανά προβλιματα που μπορεί να προκφψουν ειδικά με τισ εικόνεσ που
λαμβάνει το ρομπότ κατά τθν πλοιγθςι του ςτον χϊρο.

Γλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ
:

Visual

C
++.

Βιβλιογραφία:

1.

D.G. Lowe, Distinctive image features from scale
-
inv
ariant keypoints, International
Journal of Computer Vision 60 (2) (2004) 91

110.

2.

S. Ekvall, D. Kragic, P. Jensfelt, Object detection and mapping for service robot tasks,
Robotica, International Journal of Information, Education and Research in Robotics and

Artificial Intelligence 25 (2) (2007) 175

187.

3.

S. Ekvall, D. Kragic, Receptive field cooccurrence histograms for object detection, in:
Proc. IEEE/RSJ International Conference Intelligent Robots an Systems, IROS’05, 2005,
pp. 84

89.

4.

R. Hess, An open
-
source

SIFT library, In
Proc.
ACM Multimedia (MM)
, 2010.

5.

SIFT Feature Detector Code
-

https://web.engr.oregonstate.edu/~hess/

6.

Demo Software: SIFT Keypoint Detector
-

http://www.cs.ubc.ca/~lowe/keypoints/

7.

Pioneer 3DX Robot
-

http://www.mobilerobots.com/researchrobots/researchrobots/pioneerp3dx.aspx

8.

MobileRobots' A
dvanced Robot Interface for Applications (ARIA)
-

http://robots.mobilerobots.com/wiki/ARIA

9.

Amanda Whitbrook
,
Programming Mobile Robots with Aria and Player

A Guide to C++
Object
-
Oriented Control
, Springer, 2010.
http://www.springerlink.com/content/978
-
1
-
84
882
-
863
-
6


΢υνεπιβλζποντεσ:
Δρ. Αμαλία Φωκά


7
. Σαυτόχρονη Επίλυςη του Προβλήματοσ Χαρτογράφηςησ και Εφρεςησ τησ Κδιασ
Θζςησ ενόσ Ρομπότ

Ζνα ρομπότ για να μπορεί να κινείται ςε ζνα χϊρο πρζπει αρχικά να γνωρίηει τθ δομι του
χϊρ
ου αυτοφ. Το πρόβλθμα αυτό
αποτελεί

το πρόβλθμα τθσ χαρτογράφθςθσ (mapping).
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά ιδθ χαρτϊν που μπορεί να δθμιουργιςει ζνα ρομπότ
,

αλλά
αρκετά ςυχνά χρθςιμοποιοφνται μετρικοί χάρτεσ. Ζνασ μετρικόσ χάρτθσ είναι τυπικά ζνα
grid

με κελιά που περιζχουν τιμζσ οι οπ
οίεσ δθλϊνουν τθν πεποίκθςθ ενόσ ρομπότ για το
αν κάκε κελί είναι ελεφκερο ι κατειλθμμζνο (δθλ. ςε αυτό το κελί υπάρχει ζνα αντικείμενο
όπωσ τοίχοσ, πόρτα κ.λ.π.). Όταν ζνα ρομπότ ζχει ιδθ καταςκευάςει ζναν τζτοιου είδουσ
χάρτθ, πρζπει πάντα να γνωρίηει με

ακρίβεια τθν δικι του κζςθ μζςα ςτον χάρτθ αυτό ϊςτε
να μπορεί να υπολογίηει τισ ενζργειεσ που πρζπει να εκτελζςει για να πάει ςε κάποια άλλθ
κζςθ του χϊρου. Το πρόβλθμα αυτό ονομάηεται εφρεςθ τθσ ιδίασ κζςθσ ρομπότ
(localization
).
Τα δφο προβλιματα που α
ναφζρκθκαν είναι άμεςα ςυνδεδεμζνα μεταξφ
τουσ γιατί και για τα δφο προβλιματα προαπαιτείται θ επίλυςθ του άλλου προβλιματοσ
πρϊτα. Γι’ αυτό το λόγο τα δφο αυτά προβλιματα λφνοντ
αι ταυτόχρονα και ονομάηονται

SLAM

(Simultaneous

Localization

a
nd

Mapping
).
Στ
θν διπλωματικι

αυτι κα μελετθκοφν οι
διάφορεσ τεχνικζσ ςτθν βιβλιογραφία για τθν επίλυςθ του SLAM

και κα αξιολογθκοφν οι
τεχνικζσ που είναι διακζςιμεσ ςτο OpenSLAM
,

που περιζχει ζτοιμα πακζτα αλγορίκμων. Για
τθ λφςθ του προβλιματοσ κα χρθςιμοποιθκεί το ρομ
πότ Pioneer

3
DX

και θ πλατφόρμα
επικοινωνίασ ARIA
.

Γλϊςςεσ Προγραμματιςμοφ
:

Visual

C
++.

Βιβλιογραφία:

1.

Hiebert
-
Treuer, Bradley
, An Introduction to Robot SLAM (Simultaneous Localization And
Mapping)
, 2007.
http://dspace.nitle.org/handle/10090/782

2.

OpenSLAM,
http://openslam.org/

3.

Pioneer 3DX Robot
-

http://www.mobilerobots.com/
researchrobots/researchrobots/pioneerp3dx.aspx

4.

Mobile Robots Laser Navigation Package
-

http://www.mobilerobots.com/ResearchRobots/Accessories/LaserNavigationPk
g.aspx

5.

Creating A Laser Map for ARNL,
http://robots.mobilerobots.com/wiki/Creating_A_Laser_Map_for_ARNL

6.

The ARNL Localization and Path Planning System
-

http://turing.bard.edu/~sven/robotics/Arnl/Arnl
-
Reference/main.html

7.

MobileRobots' Advanced Robot Interface for Applications (ARIA)
-

http://robots.mobilerobots.com/wiki/ARIA

8.

Amanda Whitbrook
,
Programming Mobile Robots with Aria and Player

A Guide to C++
Object
-
Oriented Control
, Springer, 2010.
http://www.springerlink.com/content/978
-
1
-
84882
-
863
-
6


΢υνεπιβλζποντεσ:
Δρ. Αμαλία Φωκά


8
.
΢χεδίαςη και Τλοποίηςη Ρομποτικήσ Ομάδασ Ποδοςφαίρου ςτο Π
ρωτάθλημα
Robocup (2d Simulation)

Το πρωτάκλθμα ποδοςφαίρου Robocup

ςε περιβάλλον προςομοίωςθσ ζχει ςαν ςτόχο τθν
ανάπτυξθ τεχνικϊν ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ πολλϊν πρακτόρων ςε δυναμικά,
πολφπλοκα περιβάλλοντα. Κάκε παίκτθσ
-
πράκτορασ τθσ ομάδασ μπορεί ν
α ζχει μια
διαφορετικι ςυμπεριφορά (π.χ. αμυντικόσ, επικετικόσ, κ.λ.π.), ζχει αιςκθτιρεσ για να
αντιλαμβάνεται τον χϊρο του γθπζδου και επικοινωνεί με άλλουσ παίκτεσ για να
αποφαςίςει τθ βζλτιςτθ ςυμπεριφορά του. Στόχοσ τθσ εργαςίασ είναι να μελετθκοφν οι
ομάδεσ του τελικοφ του Robocup

2010
και να ςχεδιαςτεί μια νζα ομάδα θ οποία μπορεί να
ανταγωνιςτεί αυτζσ τισ ομάδεσ. Για τθν υλοποίθςθ κα χρθςιμοποιθκεί ο προςομοιωτισ
Robocup

Soccer

Server
.

Σχετικά

μακιματα
:

Τεχνθτι Νοθμοςφνθ, Ευφυισ Προγραμματιςμόσ

Βιβλι
ογραφία:

1.

RoboCup 2D Soccer Simulation League,
http://en.wikipedia.org/wiki/RoboCup_2D_Soccer_Simulation_League

2.

The RoboCup Soccer Simulator,
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/sserver/index.php?title=Main_Page

3.

Robocup
-
A testing environment for multi
-
agent systems,
http://www.slideshare.net/cijat/robocup
-
introduction
-
presentation

4.

Building a Soccer Team for RoboCup's Simulation League,
http://tralvex.com/pub/robodemo/nabs.ppt

5.

Robocup 2010 Simulation 2
D Team Description Papers (TDP),
http://julia.ist.tugraz.at/robocup2010/teams.red

΢υνεπιβλζποντεσ:
Δρ. Αμαλία Φωκά