Patent extensions

superfluitysmackoverSecurity

Feb 23, 2014 (7 years and 6 months ago)

1,404 views

ח"סשתה/'ה

11
/0//
7תומושר

ISRAEL STATE RECORDSטבשב ג

"סשתה
ח

January

20
, 200
8םימגדמהו םיטנטפה ןמוי

PATENTS AND DESIGNS JOURNAL
םיטנטפ

דומע

PATENTS


Page


ושגוהש תושקב

6704

Applications filed

ולבוקש תושקב

6944

Applications accepted

ונתינש םיטנטפ

6474

Patents granted

ושדוחש םיטנטפ

6474

Patents renewed

ועקפ םפקותש םיטנטפ

6474

Patents

not in force

הנש םירשעל ושדוחש םיטנטפ

6474

Patents renewed for 20 years

םפקות גפש םיטנטפ

6457

Patents

expired

םיטנטפ תכראה

6455

P
atent extensions

דוה
תוע

6459

Notices

םימושר םיטרפב םייוניש


סקנפב


6450

C
hanges in particulars entered


in register

תונידמל םידוק

6454

Country codes

ולבוקש תושקבל תוחתפמ

i

Indices of applications accepted
םימגדמ


DESIGNS

ומשרנש םימגדמ

6497

Designs registered

ושדוחש םימגדמ

6455

Designs renewed

ולטובש םימגדמ

6459

Designs void

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084074

תויללכ תועידי


:לא חולשל שי םימגדמו םיטנטפ יניינעב 'וכו ,םיכמסמ ,םיבתכמ

אנדסה 'חר ,םימגדמהו םיטנטפה םשר
4
םילשורי ,


טפה תכשל
אנדסה 'חרב תאצמנ םיטנ
4
החותפ איהו םילשורי ,תויפלת ,
תועשה ןיב דעומ וא תבש יברע םניאש לוח ימיב רוביצל
0::/

ו
-

10::/
.

לש ריחמב םיטוטרשו םיטוריפ לש םימולצת תקפסמ םיטנטפה תכשל
0../

.ונממ קלח וא דומע לכ דעב םילקש

םולשת ידי לע קרו ךא תולבקתמ םיטנטפה תכשלל תורגא

הכשלה ןובשחל
'סמ ראודה קנבב
/
-
0414.
-
0
םע דחי הכשלל ראודה קנב תלבק גיצהל שי .
.המלוש הרגאה הרובעש הלועפל השקבהGENERAL INFORMATION


Letters, documents, etc. concerning Patents and Designs should be addressed to:

The Commissioner of Patents and Designs, 4
Hasadnah St., Jerusalem


The Patent Office is located at 4 Hasadnah St., Talpiot, Jerusalem and is open to the public on
weekdays, except on Fridays or on the eves of holydays, from 08:30 to 12:30 hrs.


The Patent Office supplies photocopies of specificati
ons and drawings at the rate of NIS 2.50
per page or part thereof.


Fees to the Patent Office can be accepted
only by payment to the Postal Bank Account of the
Office, No. 0
-
24145
-
2. The receipt of the Postal Bank must be presented to the office together
w
ith the application for the action for which the fee has been paid.


הרומש הלא םיריצקתב םירצויה תוכז

תמ קיתעהל ןיא ,לארשי תנידמל

םיריצק

.םיטנטפה תכשל תושרב אלא הלא


Copyright by the State of Israel. No
Extracts may be published except with the
permission o
f the Patent Office.

ללוכ( תדדוב תרבוח לכל :ריחמ
).מ.ע.מ
69

.₪


Price per single issue (incl. VAT) : NIS
44
.

).מ.ע.מ ללוכ( הנשל המיתח ימד
1,1.0

.₪


Annual subscription (incl. VAT):

NIS
55549
.

:לצא גישהל רשפא

בוחר ,הלשממה ימוסרפ לש הצפהה תורש
'סמ 'ב
06
,
לת ,הירקה
-
.ביבא

Available at the Distribution Service of
Government Publications, 29 B
-
Street,
Hakirya, Tel
-
Aviv.
טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4075

ףיעס יפל העדוה
19

םיטנטפה קוחל

ז"כשת
-

16
9
7

NOTICE UNDER SECTION
16

OF THE
PATENTS LAW, 5727
-
1967


תושדח תושקב תמישר ןלהל

דה רחא תואלממה
ועבקנש תושיר

הנקתב
:0
,םיטנטפה תונקתל )א(

ח"כשת

1690
:I
n the following there are listed new

Applications complying with the

Provisions of rule 32(a) of the Patent

Regulations, 5728
-
1968

יפל םיאבומ תושקבה יטרפ

:הז רדס


Particulars of the
applications are

given in the following order:

השקבה רפסמהתשגה ךיראתו

לש םינושארה םינמסה העבראו

ימואלניבה גוויסה


Number
and date
of application

And the first four symbols of the

International Classification

האצמאה םש

י"ע עצוהש יפכ(

)שקבמה


Title of invention

(as pro
posed by applicant)

שקבמה


Applica
nt

דוגיאה תנידמ :המידק ןידרפסמו ךיראת


ץוחה תשקב


Priority right: Convention countryNumber and date of


Foreign application

סמ
תימואלניב השקב רפ


International
Application

Number

םוסרפ 'סמ
ימואלניב

International Publication Number

?
?
?
?
?
?


C23C

162066

4059/50991

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084076

אל םיעקשמ

בר םיפידנ
לע םיגשומה רטג לש םייתבכש
ךילהתו תידותק העקשה ידי
םרוצייל

NON
-
EVAPORABLE GETTER
MULTILAYER DEP
OSITS OBTAINED BY
CATHODIC DEPOSITION AND PROCESS
FOR THEIR MANUFACTURING


SAES GETTERS S.P.A.
11/06/2003

MI2003A001178

IT
C09D

169175

4/59/5099/

תונוכת ילעב יופיצל םיבכרה
תורפושמ המירז

COATING FORMULATION HAVING
IMPROVED RHEOLOGICAL
PROPERTIES


DEGUSSA AG
16/06/2004

102004029073.3

DE


?
?
B01F

172861

005405099/

ילופ לש םימ תסיסמ היסלומא

N

ןימאזוקולוג ליטצא

A WATER SOLUBLE POLY
-
N
-
ACETYL GLUCOSAMINE EMULSION

לט יאכז

ZAKAI TAL


?
?
H04R

173670

405905099/

יטסוקא יאלג

ACOUSTIC DETECTOR

דסומ
חותיפו רקחמל ןוינכטה
מ"עב

TECHNION RESEARCH AND
DEVELOPMENT FOUNDATION LTD.


?
?
B67D

174005

005905099/

אולימל םטוא רמוח תנזה ןקתמ
יבוביס טומ לש

APPARATUS FOR DELIVERING
SEALANT TO A STUFFING BOX OF A
ROTARY SHAFT

תויגולונכט חותיפ ).כ.ר( רמת
מ"עב

TAMAR (
R.C.) TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT LTD.


A23K

174060

9059/5099/

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4077

םיטנדיסקואיטנאל שדח שומיש
םייעבט

NEW USE FOR NATURAL
ANTIOXIDANTS

מ"עב תויעבט תויגולונכט דאר

RAD NATURAL TECHNOLOGIES
LTD.
C07D

174150

9059/5099/

יאמ יקנ ןודיסארפיז
ילהתו םיעובצ תונויקנ
ך
ותנכהל

ZIPRASIDONE FREE FROM COLORED
IMPURITIES AND A PROCESS FOR ITS
PREPARATION


LUNDBECK PHARMACEUTICALS ITALY
S.P.A.
07/03/2005

MI2005A000346

IT


?
?
C07F

174155

9059/5099/

םינאליסונגרוא תנכהל ךילהת

PROCESS FOR THE PREPARATION OF
ORGANOSILANES


DEGUSSA AG
07/03/2005

102005010294.8

DE
5977079774

57977475969409

DE
7975579774

57977474995504

DE


?
?
A61K

174387

4059/5099/

ןילוסניא תניתנל קצומ רישכת
הפה ךרד

A SOLID COMPOSITION FOR INTRA
-
ORAL DELIVERY OF INSULIN

עב תויגולונכט המראפ לסקד
מ"

DEXCEL PHARMA TECHNOLOGIES
LTD.
31/03/2005

US
60/666581

US


?
?
?
?
?
?
E04B

174480

0059/5099/

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084078

תיעבט ןבא םקרמב תוריק

WALLS WITH NATURAL STONE
TEXTURE

השמ יול

YANIV BARASHI
A61K

175571

4459/5099/

אל הרוצתב שומיש

לש תיטילטק
םירזגנה םידיטפפו זאנרפה

ונממ
יטנא תוליעפ לוטיבל

תיתשירק
םידיאונירפה לש

USE OF NON
-
CATALYTIC FORM OF
HEPARANASE AND PEPTIDES
THEREOF FOR REVERISING THE
ANTI
-
COAGULANT EFFECTS OF
HEPARINOIDS

יאופר רקחמ יתורש תיסדה
מ"עב חותיפו

HADASIT MEDICAL RESEARCH
SERVICES & DEVELOPMENT LTD.


?
?
C09K

176220

9059/5099/

הריעב בכעמ בכרה

FLAME RETARDANT COMPOSITION

מ"עב םורב תובוכרת

BROMINE COMPOUNDS LTD.


?
?
A23L

176318

4/59/5099/

םיביציו םיררוואמ ןוזמ ירצומ
ןירטסקדולקיצו ןמש םיליכמה

STABLE AERATED FOOD PRODUCTS
CONTAINING OIL AND
CYCLODEXTRI
N


KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.
30/06/2005

11/172520

US


?
?
C08C

176399

4059/5099/

ליביטפמוקויב ימוג

BIOCOMPATIBLE RUBBER

מ"עב היגולונכטויב פילוט

TULIP BIOTECHNOLOGY LTD.


?
?
?
B64D

176597

0059/5099/

בכרל םירזע

ACCESSORY FOR VEHICLE

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4079

תיריואה הישעתה
מ"עב לארשיל

ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES
LTD.
H01J

176658

905905099/

המסלפ תוליעפ רופישל ןקתה
בוגמב
PVD

DEVICE FOR IMPROVING PLASMA
ACTIVITY IN PVD
-
REACTORS


SANDVIK INTELLECTUAL
PROPERTY AB
22/07/2005

0501717
-
3

SE


?
?
B41F

177158

/95905099/

ש
תורוניצ םושייו ןונכתל הטי
תושימג ילעב םייתבכש בר
תרפושמ תיכרוא

METHOD FOR DESIGNING AND
IMPLEMENTING IMPROVED
LONGITUDINAL FLEXIBILITY
MULTILAYERED PIPELINE

רלק ףסא

ASSAF KLAR


?
?
G06F

177160

/95905099/

םירפסמ תריציל לגעמו הטיש
םרובע הנכות רצומו םייארקא

METHOD AND CIRCUIT FOR
GENERATING RANDOM NUMBERS,
AND COMPUTER PROGRAM
PRODUCT THEREOF


TELECOM ITALIA S.P.A.


?
?
F41H

177852

9/5905099/

תוטקר ינפמ הנגהל הטישו תכרעמ
םיליטו

METHOD AND SYSTEM FOR
DEFENSE AGAINST INCOMING
ROCKETS AND MISSILES

א סא.יס.יא
גניריני'גני
ססיוורס גניטלסנוק
-
סייפסורא
מ"עב

E.C.S. ENGINEERING CONSULTING
SERVICES
-
AEROSPACE LTD


C23C

177875

915905099/

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084080

תבכשו הבכש רוציל תכרעמו הטיש
דירטינ ןרוצ/דירטינ רוב

A METHOD AND SYSTEM FOR
FORMING A COATING AND A
BORON NITRIDE/SILICON NITRIDE
CO
ATING


UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION
18/11/2005

11/282214

US
A61K

177979

495905099/

בר רמוח

יתבכש

MULTI
-
LAYERED MATERIAL


THE CUPRON CORPORATION


?
?
F41J

178221

095905099/

תיביטקא הנגהל הטישו תכרעמ

ACTIVE PROTECTION METHOD AND
SYSTEM

אתלא
מ"עב תוכרעמ

ELTA SYSTEMS LTD.


?
?
G03F

178317

0/5905099/

רמוח
TARC

ינמיסב התחפהל שדח
הליבטמ םימרגנה םימ

NOVEL TARC MATERIAL FOR
IMMERSION WATERMARK
REDUCTION


TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING CO. LTD.
30/09/2005

60/722316

US
5777479774

4770994
64

US
7577579774

557596444

US


?
?
?
?
?
?
?
B23K

178452

915495099/

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4081

יתשק ךותיר רובע ךותיר רמוח
רתסומ

SINTERED FLUX FOR SUBMERGED
ARC WELDING


KISWEL LTD.
17/11/2005

10
-
2005
-
0109937

KR
G06T

178488

9/5495099/

תוחתפמ תריציל תרפושמ תכרעמ

IMPROVED KE
Y PRODUCTION
SYSTEM


NDS LIMITED


?
?
G06F

179023

905445099/

תעדומ תכרעמ

תנגהל תויטרפ
ןכות

PRIVACY
-
AWARE CONTENT
PROTECTION SYSTEM


NDS LIMITED


?
?
H04L

179026

905445099/

ןגומ לולסמ רותיאל הטיש
גוסמ תרושקת תותשרב
MESH

METHOD FOR FINDING PROTECTED
PATH

IN MESH NETWORKS

מ"עב םוקלט .ייא .יס .יא

ECI TELECOM LTD.


?
?
F41H

179125

905445099/

הלופכ תוישק לעב ןוירש

DUAL HARDNESS ARMOR

מ"עב אסאס ןסלפ

PLASAN SASA LTD.


?
?
?
?
?
?
F41H

179126

905445099/

ןוירש חול

ARMOR PANEL

מ"עב אסאס ןסלפ

PLASAN SASA LTD.

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084082
G01V

179128

905445099/

םימהזמ תקירסל תכרעמ

CONTAMINAT SCANNING SYSTEM

דראגסיירט ,גרבלרפ ליג
מ"עב תויגולונכט

TRACEGUARD TECHNOLOGIES LTD.


?
?
G09F

179135

905445099/

תיליע הגוצת ןונגנמ

HEAD UP DISPLAY MECHANISM

ורטקלא תוכרעמ טיבלא
-
הקיטפוא
.מ"עב פואלא

E
LBIT SYSTEMS ELECTRO
-
OPTICS
ELOP LTD.
10/11/2005

171880

IL


?
?
F41A

179142

905445099/

ןומיאב הטילשל הטישו תכרעמ
יטקט

SYSTEM AND METHOD FOR
TACTICAL TRAINING CONTROL

מ"עב לארשיל תיריואה הישעתה

ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES
LTD.


?
?
A61B

179157

4959/
5
099/

תוילד תרסהל הטישו רישכמ

DEVICE AND METHOD FOR
TREATING VARICOSE VEINS

מ"עב יאופר רושכמ קדימיס

SIMEDEQ MEDICAL EQUIPMENT
LTD
11/05/2004

161928

IL


PCT/IL/2005/000494


WO/2005/107371


?
?
?
G06F

179175

905445099/

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4083

םיסיטרכ לש יטוחלא שומיש
מב םימכח
תוחוטב השיג תוכרע

REMOTE ADMINISTRATION OF
SMART CARDS FOR SECURE ACCESS
SYSTEM


NDS LIMITED
G01S

179186

405445099/

לש תורוקמ יוליגל תכרעמו הטיש
חקופמ בחרמב תותוא

METHOD AND SYSTEM FOR
DETECTING SIGNAL SOURES IN A
SURVEILLANCE SPACE

"עב תוכרעמ אתלא
מ

ELTA SYSTEMS LTD.


?
?
G06F

179202

405445099/

תחטבואמ תרושקת

SECURE COMMUNICATION


NDS LIMITED


?
?
G01B

179204

4/5445099/

בר רטמורפרטניא

עפומ

MULTI
-
PHASE INTERFEROMETER

ינורהא םהרבא

ABRAHAM AHARONI


?
?
G06T

179317

4/5445099/

הנפצהל הטישו תכרעמ

AN
ENCRYPTION SYSTEM AND
METHOD

לבזא קרמ

MARK AZBEL


?
?
?
?
?
?
?
G01C

179344

4/5445099/

הביקע תטיש

TRACKING METHOD

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084084

לאפר
-
המיחל יעצמא חותיפל תושר
מ"עב

RAFAEL
-
ARMAMENT
DEVELOPMENT AUTHORITY LTD.
G06T

179351

4/5445099/

עדימ תעמטהל תכרעמ

SYSTEM FOR EMBEDDING

DATA


NDS LIMITED


?
?
F41H

179452

045445099/

ףדה דגונ לולכמ

BLAST RESISTANT ASSEMBLY

מ"עב סנפידייה

HYDEFENSE LTD.


?
?
G01S

179453

045445099/

תססובמ שוביש תטישו תכרעמ
רזייל

LASER BASED COUNTER MEASURES
SYSTEM AND METHOD

לאפר
-
המיחל יעצמא חותיפל תושר
מ"עב

RAFAEL
-
ARMAMENT
DEVELOPMENT AUTHORITY LTD.


?
?
F41H

179493

005445099/

ןוגימ

ARMOR

ןמלוש בקעי

YAAKOV SHULMAN


?
?
F41H

179573

0/5445099/

םיליט ינפמ הנגהל תכרעמ

A PROJECTILE PROTECTION
SYSTEM

ףש םייח

CHAIM SCHEFF


?
?
F41H

179592

0/5445099/

רש חול
ןוי

ARMOR PANEL

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4085

מ"עב אסאס ןסלפ

PLASAN SASA LTD.
G08G

179678

005445099/

תויושגנתה תעינמל תכרעמו הטיש
סוטמב

AIRPORT ANTI
-
COLLISION SYSTEM
AND METHOD

מ"עב לארשיל תיריואה הישעתה

ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES
LTD.


?
?
G08B

179688

005445099/

תנחתל ןקתה
תכרעמל ךירדמ
תוטישו רזובמ יתמישמ ןומיא
וילא רשקב תוישומיש

DISTRIBUTED MISSION TRAINER
INSTRUCTOR OPERATOR STATION
APPARATUS AND METHODS USEFUL
IN CONJUNCTION THEREWITH

מ"עב לארשיל תיריואה הישעתה

ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES
LTD.


?
?
F41A

179698

005445099
/

עלקמ לש קדהל הרצנ ןונגנמ

MACHINE GUN TRIGGER SAFETY
MECHANISM

יעצמא חותיפל תושר ל"אפר
מ"עב המיחל

RAFAEL ARMAMENT
DEVELOPMENT AUTHORITY LTD.


?
?
F02C

179762

/95445099/

הניברוט יעונמ לש הענתה

STARTING TURBINE ENGINES

לאפר
-
המיחל יעצמא חותיפל תושר
מ"עב

RAFAEL
-
ARMAMENT
DEVELOPMENT AUTHORITY LTD.


?
?
G03B

179867

9/5405099/

תלדגה קמוע הדידמל הטיש
המלצמב

METHOD OF DYNAMIC CAMERA
ZOOM MEASUREMENT

סינפיק סירוב

BORIS KIPNIS


טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084086F03B

179878

9/5405099/

םימ םרזמ למשחל היגרנא תקפה
םייתוכאלמ םימ רוקמ וא/ו

ENERG
Y PRODUCTION FROM
WATER CURRENT OF ARTIFICAL
WATER SOURCE

דקונ םייח
-
יקסבולזוק

CHAIM NOKED
-
KOZLOVSKY


?
?
F41H

179886

9/5405099/

ץוציפב דימעה ןגמ ןוירש

BLAST RESISTANT PROTECTIVE
ARMOUR

מ"עב האירואילופ

POLYUREA LTD.


?
?
A61K

180035

4/5405099/

ק היסלומא
תנתינה תיטמסו
תוגימצ תלעב ,רוקב הנכהל
ןמזל תוביצי תלעבו הכומנ
ךורא

COLD
-
PREPARABLE, LOW
-
VISCOSITY
AND PROLONGED
-
STABILITY
COSMETIC EMULSIONS


GOLDSCHMIDT GMBH
30/01/2006

102006004353.7

DE


?
?
A61K

180036

4/5405099/

היסרפסיד תרוצב תוחקור רישכת
ד ןתמל
תחתמ וא הפה תיריר ךר
ןיטלמוגא לש ןושלל

ORODISPERSIBLE
PHARMACEUTICAL COMPOSITION
FOR OROMUCOSAL OR
SUBLINGUAL ADMINISTRATION OF
AGOMELATINE


LES LABORATOIRES SERVIER
14/12/2005

05.12647

FR


C07D

180037

4/5405099/

הפוקש תירמילופ הדורטקלא
םינבמ רובע
ורטקלא

םייטפוא

TRANSPARENT POLYMERIC
ELECTRODE FOR ELECTRO
-
OPTICAL
STRUCTURES


H.C. STARCK GMBH & CO. KG

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4087
14/12/2005

1020050601596

DE
A61K

180058

415405099/

הליכמה תימימ הכימס תברעת
ןיטסגנוט לש קבדומ דיבראק
דיבראק

הקיציל הטישו טלבוק
ףוג לש שירקמ
קבדומ דיבראקמ

AN AQUEOUS WC
-
Co CEMENTED
CARBIDE SLURRY AND A METHOD
OF GEL
-
CASTING A CEMENTED
CARBIDE BODY


SANDVIK INTELLECTUAL
PROPERTY AB
09/01/2006

0600029
-
3

SE


?
?
A61K

180060

415405099/

הפוצמ קבדומ דיבראק תבתות
םוסרכו ךותיח רישכמל

COATED CEMEN
TED CARBIDE
CUTTING TOOL MILLING INSERT


SANDVIK INTELLECTUAL
PROPERTY AB
16/12/2005

0502777
-
6

SE


?
?
A61K

180061

415405099/

תופוצמ ,קבדומ דיבראקמ תובתות
רוח חודקל ךותיח רישכמ רובע
קומע

COATED CEMENTED CARBIDE
CUTTING TOOL INSERTS FOR DEEP
HOLE DRIL
LING


SANDVIK INTELLECTUAL
PROPERTY AB
30/12/2005

0502959
-
0

SE


?
?
?
?
A61K

180204

095405099/

םרז בכעמ לש השדח היצאיצוסא
דונ סוניס
If

םיזנא בכעמו
ירישכתו ןיסנט ויגנא ריממ
התוא םיליכמה תוחקור

NEW ASSOCIATION OF A SINUS
NODE If CURRENT INHIBITOR AND
AN

ANGIOTENSIN
-

CONVERTING
ENZYME INHIBITOR, AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING IT

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084088


LES LABORATOIRES SERVIER
21/12/2005

05.13006

FR
A61K

180209

095405099/

םרז בכעמ לש השדח היצאיצוסא
דונ סוניס
If

ןדיס בכעמו
התוא םיליכמה תוחקור ירישכתו

NEW A
SSOCIATION OF A SINUS
NODE If CURRENT INHIBITOR AND A
CALCIUM INHIBITOR, AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING IT


LES LABORATOIRES SERVIER
21/12/2005

05.13008

FR


?
?
B65D

180701

4/5905099/

הלכאה יקובקב

FEEDING BOTTLES

רוזמ עטנ

NETA MAZOR
14/07/2004

60/587503

US
7575579776

477495959

US


PCT/IL/2005/000745


WO/2006/006168


?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
A63B

180980

0/5905099/

טרפ תקסעהל הטישו רישכמ
תילכשו תינפוג תוליעפב

DEVICE AND METHOD FOR
OCCUPYING A HUMAN SUBJECT
WITH PHYSICAL AND MENTAL
ACTIVITIES

רטכש רינ

NIR SCHECHTER
26/07/2004

60/590921

US

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4089


PCT/IL/2005/000800


WO/2006/011147
A61K

181074

/959450990

)םי(רופומורכ תלבוהל םיעצמא
רעישה קיקז ךותל )םי(ינוציח
ךומסה רוואל וא/ו

MEANS FOR DELIVERY OF
EXOGENOUS CHROMOPHORE(S)
INTO HAIR FOLLICL
E AND/OR
VICINAL ZONE

רוא תרבח
-
ל
-
מ"עב רוע

OR
-
LE
-
OR LTD.


?
?
A61K

181181

9/59050990

םיחמצמ יוצמ תיתפורת תבורעת

A PHARMACEUTICAL COMPOSITION
EXTRACTED FROM PLANTS

יאלוזא םאר

REAM AZULAI


?
?
A23G

182016

915495099/

תבבותסמ האופק קתממ תחיקר
הכימתו

ROTATAB
LE FROZEN CONFECTION
AND SUPPORT


NESTEC S.A.
08/10/2004

26012004

CL


PCT/EP/2005/010665


WO/2006/037601


?
?
?
?
?
G01N

182038

4/5905099/

,הלופכ חוקיפ תטישו תכרעמ
םיצורע תבורמ

MULTI CHANNEL MULTIPLEXED
INSPECTION SYSTEM AND METHOD


THE BOEING COMPAN
Y
24/09/2004

10/949625

US


PCT/US/2005/033348


WO/2006/137872


טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084090B03B

182281

005905099/

ירמוח דוביעל הטישו תכרעמ
תלוספ

METHOD AND SYSTEM FOR
PROCESSING WASTE MATERIALS

רימת לבוי

TAMIR YUVAL
28/09/2004

60/613238

US


PCT/IL/2005/001043


WO/20
06/035441


?
?
A61K

182284

0059/50990

םיזנא בוכיעל הטישו בכרה
.אפלא


אפלא ןטלוקו זאטקודר


1תולחמב לופיטו יגרנרדא
לש רוציי הטישו ,ךכל תורושקה
.הז בכרה

A COMPOSITION AND METHOD FOR
INHIBITING THE ENZYME 5
-

ALPHA
-

REDUCTASE AND THE ALPHA
-

1
-

ADRE
NERGIC RECEPTOR, TREATING
RELATED DISORDERS, AND A
PROCESS FOR PRODUCING SAID
COMPOSITION

מ"עב דמרוטנ

NATURAMED LTD.


?
?
A01N

182289

0059/50990

םיליער אל חווט יבחר םיאטחמ
לופיטל התה ץע ןמש םע חמצל
עקרק יקיזמב

SOIL
-
PATHOGEN, NON
-
PHYTOTOXIC, BROAD SPECTRU
M
DISINFECTANTS WITH TEA TREE
OIL

מ"עב לארשי רומויב

BIOMOR ISRAEL LTD.


?
?
B23B

182344

9459150990

הפוצמ המישו יופיצ

COATING AND COATED INSERT

מ"עב רקשי

ISCAR LTD.


?
?
A61K

182372

9459150990

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4091

םיליכמה םירישכת
םיבצמב לופיטל ןירסלידיטפסופ
תרכוסל םירושקה

C
OMPOSITIONS CONTAINING
PHOSPHATIDYLSERINE IN
TREATING DIABETES
-
ASSOCIATED
CONDITIONS

מ"עב קטומיזנא

ENZYMOTEC LTD.
A61K

182406

4959150990

תקקפ תדגונ תבוכרתב שומיש
תדעוימה הפורת תלבקל תיקרוע
יא לש לופיטל

םד ילכ לש םירדס
םייבבל


USE OF AN ANTI
-
ATHEROTH
ROMBOTIC COMPOUND
IN OBTAINING MEDICAMENTS
INTENDED FOR THE TREATMENT OF
VASCULAR DISORDERS


LES LABORATOIRES SERVIER
07/04/2006

06.03082

FR


?
?
A61K

182407

4959150990

הפורת תלבקל ןיטאלמוגאב שומיש
יאב לופיטל תדעוימה

םירדס
הדרח לש םייללכ

USE OF AGOME
LATING IN
OBTAINING MEDICAMENTS
INTENDED FOR THE TREATMENT OF
GENERALIZED ANXIETY DISORDER


LES LABORATOIRES SERVIER
07/04/2006

06.03083

FR


?
?
?
?
?
?
?
C07D

182457

4459150990

ריוולקיסמאפ לש רוציל ךילהת
תוזאפ רבעמ הזילטקב שומישב

A PROCESS FOR THE
MANUFA
CTURE OF FAMCICLOVIR
USING PHASE
-
TRANSFER
CATALYSTS


SOLMAG S.P.A.
12/04/2006

06007667.6

IT


?
?
טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084092

C01F

182458

4459150990

לש םישדח םויטנורטס יחלמ
ךילהת ,תוינופלוס תוצמוח
תוחקור ירישכתו ןתנכהל
םתוא םיליכמה

NEW STRONTIUM SALTS OF
SULPHONIC ACIDS, A PROC
ESS FOR
THEIR PREPARATION AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING THEM


LES LABORATOIRES SERVIER
12/04/2006

06.03224

FR
C07D

182657

4059150990

תובוכרת תנכהל ךילהת
ןידיריפ

A PROCESS FOR THE PREPARATION OF
PYRIDINE COMPOUNDS


DIPHARMA FRANCIS
S.R.L.
21/04/2006

MI2006A000787

IT
5575779770

MI2006A001949

IT


?
?
C12N

182717

0059150990

רשוקה ןובלחל םינדגונ
?/? ןורפטניא

ANTIBODIES TO INTERFERON
-

?/?
BINDING PROTEIN

מ"עב חותיפו רקחמל הרבח עדי

YEDA RESEARCH AND
DEVELOPMENT CO. LTD


?
?
?
?
?
A
61K

182741

0/59150990

םירפושמ םייופיצ

IMPROVED COATINGS

מ"עב רקשי

ISCAR LTD.


?
?
A61K

182770

0/59150990

ןוסחא ירגאמב לופיטל ךילהת
םיניסקוטוקימב םימהוזמ

PROCESS FOR TREATING STORAGE
RESERVOIRS CONTAMINATED WITH
MYCOTOXINS

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4093


XEDA INTERNATIONAL
27/04
/2006

0603794

FR
A61K

182774

0/59150990

ידימע האיפק דגנ םייופיצ
היזורא

EROSION RESISTANT ANTI
-
ICING
COATINGS


UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION
28/04/2006

11/413459

US


?
?
A61K

182934

9059/50990

תוחפל ללוכה ביכרמ רוציל הטיש
עצמ לע תחא שיבג תבכש

METHOD OF MANUFACTURE FOR A
COMPONENT INCLUDING AT LEAST
ONE SINGLE
-
CRYSTAL LAYER ON A
SUBSTRATE


MHS INDUSTRIES


?
?
A61K

182935

9059/50990

רעיש תיינבל רשעומ ימיכ רישכת

ENRICHED HAIR BUILDING
CHEMICAL PREPARATION

ירבצ זרא

EREZ ZABARI


?
?
A61K

182940

9059/50990

ורוצייל הטישו קצומ טילורטקלא

SOLID ELECTROLYTE AND METHOD
OF PRODUCING THE SAME


SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES,
LTD.
15/05/2006

2006
-
135858

JP


?
?
A61K

182946

9/59/50990

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084094

תכתמ ירצומ תקפהל ךילהת

A METHOD FOR THE PRODUCTION
OF METAL PRODUCTS

מ"עב רנטיו רשא

JOMA INTERNATIONAL AS
A61K

182956

9/59/50990

רושיק ינובלחו םיסיסמ םינטלוק
םהב שומישהו ןקילגב ונושש

GLYCAN MODIFIED SOLUBLE
RECEPTORS AND BINDING
PROTEINS AND THEIR USE

מ"עב חותיפו רקחמל הרבח עדי

YEDA RESEARCH AND
DEVELOPMENT CO. LTD


?
?
A61K

182973

9/59/50990

םיימ ךוכירל רישכמו הטיש

METHOD AND APPARATUS FOR
WATER SOFTENING

תויגולונכא וא וט ץייא יפ
מ"עב םימ

PH2O WATER TECHNOLOGIES LTD.


?
?
A61K

182984

9/59/50990

דירדיהרוב יחלמ לש הנכה

PREPARATION OF BOROHYDRIDE
SALTS


ROHM AND
HAAS COMPANY
19/05/2006

60/801917

US


?
B01L

183297

4/5445099/

ימיכ ירטמירולק ןחבאמ םגוד
ץפנ ירמוח תואצמהל

COLORIMETRIC CHEMICAL
ANALYSIS SAMPLER FOR THE
PRESENCE OF EXPLOSIVES


THE REGENTS OF THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
17/11/2004

60/629057

US
5477479774

557974649

US


PCT/US/2005/042178


WO/2007/091987


טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4095G06N

183625

905405099/

רושכמו ,תולכירדא ,תוטיש
תיתוכאלמ הניב לש םושייל
תויכראריה ןורכיז תוכרעמו

METHODS, ARCHITECTURE, AND
APPARATUS FOR IMPLEMENTING
MACHINE INTELLIGENCE AND
HIERARCH
ICAL MEMORY SYSTEMS


NUMENTA, INC
10/12/2004

11/010243

US


PCT/US/2005/044729


WO/2006/063291


?
?
G02B

183637

9159/50990

שאר תגוצת תכרעמ

DISTRIBUTED HEAD
-
MOUNTED
DISPLAY

מ"עב סומול

LUMUS LTD.


?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
G06Q

183639

905405099/

ציל הטישו תכרעמ
הסרוב תרי
תחטבואמ ,תבשחוממ ,תינורטקלא
בינמ 'גארטיברא רובע ,תילבולג
חוור

SYSTEM AND METHOD FOR THE
CREATION OF A GLOBAL SECURE
COMPUTERIZED ELECTRONIC
MARKET
-
MAKING EXCHANGE FOR
CURRENCY YIELDS ARBITRAGE


ALAIN L. DE LA MOTTE
08/12/2004

60/634897

US


PCT/US/2005/044327


WO/2006/063086


?
?
טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084096

G06Q

183694

005445099/

הטיש ,ינורטקלא רחסמ תכרעמ
רישכמו

ELECTRONIC COMMERCE SYSTEM,
METHOD AND APPARATUS


bCODE PTY LTD.
07/12/2004

2004906982

AU


PCT/AU/2005/001799


WO/2006/060849G06Q

183765

905405099
/

ןוסחאו החטבאל הטישו תכרעמ

SECURITY AND STORAGE SYSTEM
AND METHOD


RELEAF
07/12/2004

60/634032

US


PCT/US/2005/044157


WO/2006/062995


?
H04L

183787

905405099/

תועדוה תרבעהל תוכרעמ
המאתהל תונתינה תויביטקארטניא

INTERACTIVE AND ADAPTIVE
MESSAGING
SYSTEMS

מ"עב וגיפיט

TIPIGO LTD
09/12/2004

60/634691

US


PCT/IL/2005/001328


WO/2006/061840


?
G08B

183869

405945099/

שא יוכיד תוכרעמ

FIRE SUPPRESSION SYSTEMS


ECLIPSE AVIATION CORPORATION
12/01/2005

60/643275

US
9477479774

477446446

US
5477079774

477444409

US


PCT/US/2006/001356


WO/2006/076649


?
?
F41A

183891

4/59/50990

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4097

תוירי לש הריפסו יוליגל רישכמ
ירי ילכ ידי לע תורונה
ילכו ,יטמוטוא יצח וא יטמוטוא
רישכמב דיוצמה ירי

DEVICE FOR DETECTING AND
COUNTING SHOTS FIRED BY AN
AUTOMATIC OR
SEMI
-
AUTOMATIC
FIRE ARM, AND FIRE ARM
EQUIPPED WITH SUCH A DEVICE


"FN HERSTAL" S.A.
18/07/2006

2006/0396

BE
F16L

184010

4059/50990

ןורא ךותב הליזנ יוליג

LEAK DETECTION WITHIN THE
INTERIOR OF A CABINET

היטע ןימינב

BENYAMIN ATIYA


?
?
B25B

18401
3

4059/50990

תיטמוטוא הנקתהל הטישו תכרעמ
םייגירבת םיבתות לש

AUTOMATIC INSTALLATION
SYSTEM AND METHOD FOR
THREADED INSERTS

מ"עב ןייטשניבל םחנמ

MENACHEM LEWENSTEIN LTD


?
?
?
?
?
?
G05B

184021

4059/50990

ןקתה ןיב עדימ תפלחהל הטיש
הרבעה רישכמ ןיבל ינאכמ

A SYST
EM FOR THE EXCHANGE OF
INFORMATION BETWEEN
MACHINING APPARATUS AND A
TRANSFER DEVICE


EROWA AG
18/07/2006

01157/06

CH


?
?
A61B

184028

4059/50990

תוטלק לש הטמלמו הלעמלמ קודיה
תויגרוריכ

TOP AND BOTTOM CLAMPING FOR
A SURGICAL CASSETTE


ALCON, INC.

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084098
29/06/2006

11/477214

US
D06F

184046

4059/50990

רוזחמ םע הסיבכ תוטישו תוכרעמ

SYSTEMS AND METHODS FOR
LAUNDERING WITH RECYCLING

'ץיברוג בל

LEV GUREVICH


?
?
E01D

184049

4059/50990

םוקימל וא הרבעהל לוקוטורפ
םע ,ינושאר רשג לש שדחמ
םוקימ וא הרבעהל דויצ

שדחמ
קוסמ תועצמאב

PROCEDURE FOR TRANSPORTING
AND/OR RELOCATING A PIONEER
BRIDGE AND A PIONEER BRIDGE WITH
EQUIPMENT FOR TRANSPORT AND/OR
RELOCATION BY MEANS OF A
TRANSPORT HELICOPTER


KRAUSS
-
MAFFEI WEGMANN GMBH &
CO. KG
24/06/2006

102006029053.4

DE


?
?
?
?
?
H04Q

184050

4059/50990

ישאר וקמ ףנע תופעתסה

MAIN LINE BRANCH TERMINAL


WOEHNER GMBH & CO. KG
ELEKTROTECHNISCHE SYSTEME.
27/02/2007

202007002847.4

DE


?
?
G06T

184052

4059/50990

תילוק היצמינאל הטישו תכרעמ

A SYSTEM AND METHOD FOR
AUDIO ANIMATIO
N

ןימינב השמ

MOSHE BINYAMIN


?
?
טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4099

G06F

184060

4059/50990

םיספדומ םילגעמב תורטמ תנווכה

ALIGNMENT OF PRINTED CIRCUIT
BOARD TARGETS

מ"עב קטוברוא

ORBOTECH LTD.
26/06/2006

60/816332

US
G01N

184070

4059/50990

תועצמאב תושגר יוהיזל הטיש
קט תוינבת חותינ
טס

A METHOD FOR RECOGNIZING
EMOTION BY ANALYZING TEXT
PATTERNS

פנס
-
מ"עב ליפ

SNAPFEEL LTD


?
?
A45D

184071

0959/50990

םיינזואה יוסיכל תיקש

BAG FOR COVERING THE EARS

ילבוש לגיס

ZOHAR SHUVALI


?
?
?
?
?
F21L

184072

0959/50990

הבכרהל הטישו לפקתמ ליהא
הריהמ

FO
LDING LAMPSHADE AND SYSTEM
FOR FAST ASSEMBLY

םדינ ימס

SAMMY NIDAM


?
?
G08B

184088

0959/50990

קותינו הלעפהל יטוחלא ןקתימ
תבשב הקעזא תכרעמ

DEVICE OF WIRELESS FOR
ACTIVATION AND DISCONNECTION
OF ALARM ON SHABBAT

יולה םהרבא

AVRAHAM HALEVI


?
?
H01L

184101

0459/50990

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084100

לגורקימ ללוחמ

MICROWAVE GENERATOR


DIEHL BGT DEFENCE GMBH & CO. KG
01/07/2006

102006030514.0

DE
B29C

184133

0459/50990

לזונ תרבעהל ןקתהו הטיש

METHOD AND APPARATUS FOR
PASSING FLUID

יעצמא חותיפל תושר ל"אפר
מ"עב המיחל

RAFAEL ARMAMENT
DEVELOPMENT AUTHORITY LTD.


?
?
A61B

184141

0459/50990

םירטמרפ לע הטילש קפסל הטיש
םייגרוריכ

METHOD TO PROVIDE CONTROL OF
SURGICAL PARAMETERS


ALCON, INC.
29/06/2006

11/477210

US


?
?
?
A61B

184143

0459/50990

בר יגרוריכ הקידבל יעצמא
ידוקפת

MULTIFUNCTI
ON SURGICAL PROBE


ALCON. INC.
30/06/2006

11/479667

US


?
?
A61B

184146

0459/50990

םירטמרפב הטילש תעיבקל הטיש
םייגרוריכ

METHOD TO PROVIDE CONTROL OF
SURGICAL PARAMETERS


ALCON, INC.
28/06/2006

11/477032

US


?
?
A61B

184147

0459/50990

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4101

זייל תכרעמ
םע תיגרוריכ ר
קוחר טלש לש תוילנויצנקנופ

SURGICAL LASER SYSTEM WITH
REMOTE CONTROL
FUNCTIONALITY


ALCON. INC.
30/06/2006

11/479636

USA61B

184150

0459/50990

םיכילה ייונישל הטישו תכרעמ
יפרג קשממ תרזעב םייגרוריכ


"לפהו רורג"

SYSTEM AND METHOD FOR T
HE
MODIFICATION OF SURGICAL
PROCEDURES USING A GRAPHICAL
DRAG AND DROP INTERFACE


ALCON, INC.
30/06/2006

11/479668

US


?
B01D

184163

0159/50990

םיזג יוצימל ןקתהו הטיש
דבורמ םגא ימיממ םירחבנ

A METHOD AND DEVICE FOR
EXTRACTING GASES OF CHOICE FROM
STR
ATIFIED LAKE WATER


SELENGE ENTERPRISES LTD.
22/07/2007

0000000000000000

CGC07D

184174

0159/50990

וננ םירישכת

ילעבו םייקיקלח
םיליכמה רקובמ רורחש
ןירופסולאפצ

NANOPARTICULATE AND
CONTROLLED RELEASE
COMPOSITIONS COMPRISING
CEPHALOSPORIN


ELAN CORP
ORATION, PLC.
30/06/2006

11/478891

US
A45D

184176

0159/50990

תויווכו םוח ינפמ ןזוא ןגמ

EAR PROTECTOR FROM HEAT AND
BURNS

בוטלופ טרבלא

EYAL SIEGELSTEIN


?
?
B65D

184182

0/59/50990

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084102

םוצמיצ לש תויגולונכטו תוטיש
שמשמ םימ לש תוממחתהו תודאתיה
ו םימגאב
םימי

METHOD AND TECHNOLOGY OF
REDUCING EVAPORATION OF
WATER AND IT HEATING IN
RESERVOIRS BY THE SUN

דרפ ,בוקיזירטס

STRIZHAKOV FRED
A61C

184217

0/59/50990

םדקתמ םסיק/ילאטנד טוח ןקתה
)ימעפ דח(

PROGRESSIVE ONETIME DENTAL
FLOSS/ TOOTHPICK DEVICE

עשוהי
רובת

YEHOSHOUA TAVOR


?
?
A63B

184224

0/59/50990

רשקב העדוה ןתמו םיסרפ תאצקה
םיינורטקלא םיקחשמ גורדל

PRIZE ALLOCATION AND
NOTIFICATION REGARDING
ELECTRONIC GAMES RANKING

CHARLES & PAUL LTD

CHARLES & PAUL LTD


?
B42D

184225

0/59/50990

וח לע הרוצ תיוותה
לעב קד רמ
יבועב תויטס

PLOTTING AN IMAGE ON A THIN
MATERIAL HAVING VARIATIONS IN
THICKNESS

מ"עב קטוברוא

ORBOTECH LTD.
26/06/2006

60/816331

US


?
?
A21D

184243

0/59/50990

םיבכורמ ןוזמ ירצומ רוציי
האובת יניערג םיליכמה

PRODUCTION OF WHOLE GRAIN
-
CONTAININ
G COMPOSITE FOOD
PRODUCTS


KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.
30/06/2006

11/428011

US


?
?
A61C

184251

0059/50990

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4103

םיעצפב לופיטל רישכמו הטיש
תיתרכוס לגר תויעבו רוע יביכ

METHOD AND APPARATUS FOR
WOUNDS, SKIN ULCERS AND
DIABETIC LEG TREATMENT

טפוא תוכרעמ ביטקא
מ"עב תוי

ACTIVE OPTICAL SYSTEMS LTD.
G08B

184254

0059/50990

הנגהל הטיש וא/ו רישכמ
גרה אלל תיביטקא

A METHOD AND APPARATUS FOR
ACTIVE NON LETHAL SECURITY
SYSTEM

ןורהא ןרוא

OREN AHARON


?
?
A44C

184306

0059/50990

ןנווכתמ טישכת

ADJUSTABLE JEWEL

ק לכימ
ןוסניבו

MICHAEL KOBINSON


?
?
A45D

184307

0059/50990

רעיש תעיבצל רישכמ

HAIR COLORING DEVICE

ןויח לעי

YAEL CHAYUN


?
?
C22B

184311

0059/50990

םוינטיט יחלמ תקפהל ךילהת

A PROCESS FOR THE PRODUCTION
OF TITANIUM SALTS

מ"עב רנטיו רשא

ASHER VITNER LTD.


?
?
A
61K

184312

0059/50990

תרכוסב לופיטל םיחמצ יבכרה
הב תורושקה תולחמ וא/ו

HERBAL COMPOSITIONS FOR THE
TREATMENT OF DIABETES AND/OR
CONDITIONS ASSOCIATED
THEREWITH

מ"עב תירכסא

ASCARIT LTD


טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084104A61B

184327

9459050990

תוויע תכרעהל הקידב יעצמא
יתכתמ

PROBE FOR A
SSESSMENT OF METAL
DISTORTION


BIOSENSE WEBSTER INC.
11/07/2006

11/456645

US


?
?
A63H

184335

9459050990

המלצמ תבוב

WED
-
CAM PUPPET

מ"עב עבטה ןמ תיממח

HAMAMIT LTD.


?
?
?
?
?
G09F

184337

9459050990

םירופישו תויראלופופה תלדגה
ילענו םידגב לש תנווקמ הינקב
ם

ENHANCING THE POPULARITY AND
IMPROVEMENTS TO ON
-
LINE
PURCHASING OF CLOTHING AND
SHOES

ילאפר דוד

DAVID RAFAELI


?
?
C07C

184342

9059050990

? תנכהל ךילהת


ונימא


?


םידימאסקוברקיסוקרדיה

PROCESS FOR PREPARING ?
-
AMINO
-
?
-
HYDROXYCARBOXAMIDES


DEGUSSA G
MBH
04/07/2006

102006031202.3

DE


?
?
H03M

184358

9059050990

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4105

לדוג רופישל לגעמו הטיש
יריממ לש אצומה םרז לש הרוצתו
םייגתמ קפסה

METHOD AND CIRCUITRY FOR
IMPROVING THE MAGNITUDE AND
SHAPE OF THE OUTPUT CURRENT
OF SWITCHING POWER
CONVERTERS

ןב תטיסרבינוא
-
,בגנב ןוירוג
חותיפו רקחמל תושרה

BEN GURION UNIVERSITY OF THE
NEGEV RESEARCH AND
DEVELOPMENT AUTHORITY
A01H

184360

9059050990

הטישו םוירזופל דימע ןופפלמ
ורוציל

FUSARIUM RESISTANT CUCUMBER
PLANTS AND METHODS OF
PRODUCTION THEREOF

מ"עב הרדג םיערז

ZE
RAIM GEDERA LTD


?
?
?
?
?
?
G06F

184367

9059050990

שמתשמהמ רזוח ןוזיא תבכש

THE USER FEEDBACK IAYER

אכירא םרימע

ARICHA AMIRAM


?
?
C07D

184389

9/59050990

תלערה תלקהל ןיסקודאטמב שומיש
לוהוכלא

USE OF METADOXINE IN RELIEF
ALCOHOL INTOXICATION

ודיגמ רוג

GUR ME
GIDDO


?
?
G06T

184393

9/59050990

ינותנ דוביעל תוטישו ןקתה
םיבורמ םיאלגמ היימדה

APPARATUS AND METHODS FOR
PROCESSING IMAGING DATA FROM
MULTIPLE DETECTORS


GENERAL ELECTRIC COMPANY
17/07/2006

11/488402

US


טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084106A63F

184436

9/59050990

עדי ססובמ קחשמ

KN
OWLEDGE
-
BASED GAME

דקש ללה

HILLEL SHAKKED


?
?
H04L

184468

9/59050990

םינותנב הטילשלו רקחמל הטיש
העדוה תרושקת לע תססובמה

A METHOD FOR A RESEARCH AND
CONTROL DATABASE BASED ON
MESSAGE COMMUNICATION

לפאסיז הדוהי

YEHUDA ZISAPEL
05/01/2005

60/641691

US


?
?
?
?
A61C

184471

9059050990

הסיעלל הערפהל רישכמ

APPARATUS FOR CHEWING
OBSTRUCTION

אלפ ריאמ

MEIR PELE


?
?
A61C

184475

9059050990

םוקישל הטישו ןומיא רישכמ
קופיא רסוח

TRAINER FOR REHABILITATING
AND TREATING INCONTINENCE
AND METHODS THEREOF

יבופסוי רפוע
ץ

SADE HOCHSTADTER DAN


?
?
A61B

184497

9059050990

ידפוטרוא ןקתה

ORTHOPEDIC DEVICE

רחבומ ןב לאומש

SHMUEL BEN MUVHAR


?
?
טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4107

C09D

184508

9059050990

ויד תובכרת

INK COMPOSITIONS

מ"עב קניאטנירפ לטיגיד ודרוב

BORDEAUX DIGITAL PRINTINK LTD.
B65D

184511

4959
050990

ללכושמ ישיא יטקפמוק אשנמ
גלש יקסל דויצ תאישנל

COMPACT SKI BAG

רזייפש רדלא

ELDAR SPEISER


?
?
A61B

184548

4459050990

ףאה רירש תמרהל ןקתה

RHINAL MUSCULO LIFTING DEVICE

סקרא ןאוו ןרוד ףסוי

JOSEP DURAN VON ARX


?
F41J

184549

4459050990

המכח הרטמ

S
MART TARGET

סמטסיס טגרט ביטקאר

REACTIVE TARGET SYSTEM


?
?
A61K

184563

4059050990

הבוגת םינשמה ףצק יבכרה
תינוסיח

IMMUNE RESPONSE MODIFIER
FOAM FORMULATIONS


MEDA AB
18/07/2006

60/807669

US


?
?
A61K

184575

4059050990

לופיטל םייטסיגרניס םיבוליש
תיב
םד ץחל ר

SYNERGISTIC COMBINATIONS FOR
TREATING HYPERTENSION

מ"עב םיימיכ םילעפמ םישתכמ

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS
LTD.


?
?
טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084108

A61B

184581

4059050990

ןפואב ענומה יגרוריכ ךותיח
לעב קודיה ילכו יטמואנפ
םינתינו םייתוזח בושמ ינייפאמ
העימשל

PNEUMATICALLY POWERED
S
URGICAL CUTTING AND
FASTENING INSTRUMENT WITH
AUDIBLE AND VISUAL FEEDBACK
FEATURES


ETHICON ENDO
-
SURGERY, INC.
02/08/2006

11/497937

US
A61B

184582

4059050990

ןפואב ענומה יגרוריכ ךותיח
הרקב ילעב קודיה ילכו יטמואנפ
לש הענהה בצק לש הנתשמ
התצהה
ינכמ חכ עייסמ םע

PNEUMATICALLY POWERED
SURGICAL CUTTING AND
FASTENING INSTRUMENT WITH A
VARIABLE CONTROL OF THE
ACTUATING RATE OF FIRING WITH
MECHANICAL POWER ASSIST


ETHICON ENDO
-
SURGERY, INC.
02/08/2006

11/497898

US


?
?
A61B

184583

405905099
0

ןפואב ענומה יגוריכ ךותיח
רוטקפא םע קודיה ילכו יטמואנפ
רגירטו ינכמ רוביחל רצק
יתעונת

PNEUMATICALLY POWERED
SURGICAL CUTTING AND
FASTENING INSTRUMENT WITH
MECHANICAL LINKAGE COUPLING
AND EFFECTOR AND TRIGGER
MOTION


ETHICON ENDO
-
SURGERY, INC.
02/08/
2006

11/498282

US


טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4109A61B

184584

4059050990

ןפואב ענומה יגרוריכ ךותיח
עינמ םע קודיה ילכו יטמואנפ
ילטסיד הצקב

PNEUMATICALLY POWERED
SURGICAL CUTTING AND
FASTENING INSTRUMENT WITH
ACTUATOR AT DISTAL END


ETHICON ENDO
-
SURGERY, INC.
02/08/2006

11/4978
32

US


?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
A61B

184588

4059050990

יגרוריכ קודיהו ךותיח ילכ
ןוסחא םע יטמואנפ ןפואב ענומה
רפושמ יחפנ

PNEUMATICALLY POWERED
SURGICALL CUTTING AND
FASTENING INSTRUMENT WITH
IMPROVED VOLUME STORAGE

ETHICON ENDO
-
SURGERY, INC.
02/08/2006

11/497
770

US


?
?
A61B

184589

4059050990

יגרוריכ קודיהו ךותיח ילכ
םע יטמואנפ ןפואב ענומה
הפלחהל םינתינה היגרנא תורוקמ

PNEUMATICALLY POWERED
SURGICAL CUTTING AND
FASTENING INSTRUMENT WITH
PEPLACEABLE POWER SOURCES


ETHICON ENDO
-
SURGERY, INC.
02/08/2006

11/4
97831

US


?
?
טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084110

A61B

184590

4059050990

םע יגרוריכ קודיהו ךותיח ילכ
ןפואב ענומה ירודיס הענה רביא
זכרמהמ קוחר בכרומהו יטמואנפ

SURGICAL CUTTING AND
FASTENING INSTRUMENT WITH
DISTALLY MOUNTED
PNEUMATICALLY POWERED
ROTARY DRIVE MEMBER


ETHICON ENDO
-
SURGERY, INC
.
02/08/2006

11/497760

US
A61B

184591

4059050990

יגרוריכ קודיהו ךותיח ילכ
םע יטמואנפ ןפואב ענומה
ןפואב ענומה הגיסנ ןונגנמ
ינדי

PNEUMATICALLY POWERED
SURGICAL CUTTING AND
FASTENING INSTRUMENT WITH
MANUALLY OPERATED
RETRACTION APPARATUS


E
THICON ENDO
-
SURGERY, INC.
02/08/2006

11/497936

US


?
?
C01B

184592

4059050990

תוצמוח תנכהל ךילהת
ןהיתודלותו תוינורוב

PROCESS FOR THE PREPARATION OF
BORONIC ACIDS AND DERIVATIVES
THEREOF


DIPHARMA FRANCIS S.R.L.
13/07/2007

MI2006A001365

IT


?
?
A4
7J

184600

4059050990

םינוחרקל ןקתמו הטיש

A METHOD AND DEVICE FOR
MAKING ICE

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4111

ןלוג ןורהא

AHARON GOLAN
H02H

184601

4059050990

ילמשח עקשל ןקתמו הטיש
יתוחיטב

A METHOD AND DEVICE FOR A
SAFE ELECTRICAL SOCKET

השובח ארזע יזוע

ZACHARIA HIZMI


?
?
C01B

1846
12

4/59050990

תריציל ימיכורטקלאוטופ את
ןמימ

PHOTOELECTROCHEMICAL CELL
FOR HYDROGEN PRODUCTION

ןייטשדלוג הניטנלו

GOLDSTEIN VALENTINA


?
?
A61K

184620

4/59050990

תוקלדב לופיטל רישכת

COMPOSITION FOR THE
TREATMENT OF INFLAMMATION

ןכ
-
מ"עב המראפויב טייפ

CAN
-
FITE BIOPHARMA LTD.


?
?
A61K

184652

4059050990

תוילירטס תויצלומרופו תוטיש
תינוסיח הבוגת יונישל

IMMUNE RESPONSE MODIFIER
STERILE FORMULATIONS AND
METHODS


MEDA AB
31/07/2006

60/820876

US


?
?
A23L

184654

4059050990

תאפקומ היצקפנוק

ICE CONFECTION


U
NILEVER PLC
07/08/2006

06118523

EP


?
?
טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084112

A01N

184729

4059050990

הבוגת תמיסחל תוטישו םיבכרה
יחלמב שומישב םיחמצב תינליתא
לש ןרתנ
:

ליפורפולקיצ

1

לינא
תיאונאפורפ הצמוח

COMPOSITIONS AND METHODS FOR
BLOCKING ETHYLENE RESPONSE IN
PLANTS USING 3
-
CYCLOPROPYL
-
1
-
ENYL
-
PROPANOIC ACID SALT

לש רקחמה חותיפל הרבח םושיי
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT
COMPANY OF THE HEBREW
UNIVERSITY OF JERUSALEMG06Q

184785

4/5905099/

יאנפ תריכמל רישכמו הטיש
רודיבו

METHOD AND APPARATUS FOR
LEISURE
& ENTERTAINMENT
MERCHANDISING

מ"עב סמייגלוס

SOULGAMES LTD.
17/02/2005

60/653664

US
7577979774

557564746

US
7577979774

557566454

US


PCT/IL/2006/000184


WO/2006/087703


?
?
G06F

184793

945905099/

יבלש םע חטבואמ ןורכז סיטרכ
םייח רוזחמ

SECURE
MEMORY CARD WITH LIFE
CYCLE PHASES

מ"עב תויגולונכט סקיטרקסיד

SANDISK CORPORATION
07/02/2005

60/651128

US
9975979774

557550547

US
9975979774

557550449

US


PCT/US/2006/003876


WO/2006/086232


?
?
טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4113

G06Q

184861

0/5495099/

ומימל תוינורטקלא תוכרעמ
ן
תונובשח

ELECTRONIC INVOICE FINANCING
SYSTEMS


VALIDATION CLEARING BUREAU
(PROPRIETARY) LIMITED
27/01/2005

2005/0820

ZA


PCT/IB/2005/003178


WO/2006/079878


A23L

184871

0/59050990

רצוימה ןייו ןיי רוצייל הטיש
הטישה יפל

METHOD FOR THE PROD
UCTION OF
WINE AND WINE OBTAINED FROM
SUCH METHOD


SAINT SIMEON MARKETING E
INVESTIMENTOS LTD.
27/07/2006

06015659.3

EP


?
?
H04L

184883

905905099/

תכרעמו תיטוחלא תרושקת תטיש
תשר יביתנ ךרד תוליבח בותינל
הרטסקא תשרו הרפניא

WIRELESS COMMUNICATION
METHO
D AND SYSTEM FOR
ROUTING PACKETS VIA INTRA
-
MESH AND EXTRA
-
MESH ROUTES


INTERDIGITAL TECHNOLOGY
CORPORATION
25/02/2005

60/656303

US
9475779774

557940447

US


PCT/US/2006/004411


WO/2006/093638


?
?
A61Q

184888

905905099/

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084114

םיבלשמה בוגינ ירצות רודיס

םידקוממ השיח ימרוג

LINE UP OF WIPES PRODUCTS
INCORPORATING TARGETED
SENSORY ELEMENTS


THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY
25/02/2005

11/066091

US


PCT/US/2006/004590


WO/2006/093650
G04F

184889

0/59050990

ןמז לוצינל הטישו תכרעמ

A SYSTEM AND METHOD F
OR TIME
UTILIZATION

לאילוא ןוני

YINON ULIEL


?
C08G

184897

0059050990

ןתורואילופ ירישכת

POLYURETHANE COMPOSITIONS


THE CUPRON CORPORATION


?
?
A61B

184929

/959050990

הייאר תייצלומיס עוציבל תכרעמ

VISION SIMULATION SYSTEM

ןהכ דוד

DAVID COHEN


?
?
A61C

184938

945905099/

אל הריגסל תוטישו ןקתה
תוצרפמ לש תיגרוריכ

DEVICE AND METHODS FOR NON
-
SURGICAL CLIPPING OF
ANEURYSMS

מ"עב תוקזחה ילוז

ZULI HOLDINGS LTD.
04/02/2005

60/650352

US


PCT/IB/2006/000178


WO/2006/082493


?
?
A61K

184982

9459050990

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4115

רישכת
תלדגהל םינמוש לש ליכא
םצעה קזוח

EDIBLE FAT COMPOSITION FOR
ENHANCING BONE STRENGTH

מ"עב קטומיזנא

ENZYMOTEC LTD.
F41A

184985

9459050990

יראלודומ יאבצ הנבמ

MODULAR MILITARY
CONSTRUCTION

ןיילק סומע

AMOS KLEIN


?
?
?
?
?
A61B

185054

9/59/5099/

טישו תכרעמ
ץמוג רותיאל ה
סילבוא ץמוג תריצי ,סילבוא
בקנ עוציבו ילאוטריו
ילאטפססנרט

METHOD AND APPARATUS FOR
LOCATING THE FOSSA OVALIS,
CREATING A VIRTUAL FOSSA
OVALIS AND PERFORMING
TRANSSEPTAL PUNCTURE


ST. JUDE MEDICAL, ATRIAL
FIBRILLATION DIVISION, INC.
03/03/
2005

60/658111

US


PCT/US/2006/007705


WO/2006/094222


?
?
A23G

185058

9/59050990

תאפקומ החיקר

FROZEN CONFECTIONS


UNILEVER PLC
21/08/2006

06119258

EP


?
?
B01D

185079

9/59050990

םיזג תאצוהל רישכמו הטיש
לזונמ

METHOD AND APPARATUS FOR
DEGASSING A F
LUID

ןמפלוו ידע

ADI WOLFMAN


טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084116E05B

185115

4/5905099/

יביטקארטניא תורבחתה לוענמ
יולת יתלב ןפואב

INDEPENDENTLY INTERACTIVE
INTERCONNECTED LOCK


ASSA ABLOY INC.
28/02/2005

11/069402

US


PCT/US/2006/005505


WO/2006/093684


?
?
?
?
?
A61K

185120

90590
5
099/

הליכמה רתנצ תליענל הסימת
יורע ןקתה ,ןיבארפו תרטיצ
התוא םיליכמה הכרעו

A CATHETER LOCK SOLUTION
CONTAINING CITRATE AND A
PARABIN, AN INFUSION DEVICE
AND A KIT CONTAINING THE SAME


ASH ACCESS TECHNOLOGY, INC.
08/02/2005

11/053130

US


PCT/US/2006/0
03971


WO/2006/086250


?
?
C08F

185122

9059050990

לש יתיישעתה דוביעה תטיש
םינמשו ימוג לש תפתושמ תלוספ
םיירמילופ םירמוחל

THE INDUSTRIAL METHOD OF JOIN
PROCESSING OF RUBBER AND OIL
WASTE INTO POLYMER PRODUCTS


SERCOM LTD


?
?
A61B

185140

9059050990

תכרעמ

םע תטלק תלעב תיגרוריכ
ילוק ריוא רוריזחמ

SURGICAL SYSTEM HAVING A
CASSETTE WITH AN ACOUSTIC AIR
REFLECTOR


ALCON, INC.
28/08/2006

11/510903

US


טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4117A61C

185177

9/5905099/

ידי לע האופרל דיינ ןקתה
תיקפצ הזילאיד

PORTABLE APPARATUS FOR
PERITONEAL DIALYSI
S THERAPY


FRESENIUS MEDICAL CARE
HOLDINGS, INC.
28/02/2005

11/069195

US


PCT/US/2006/003921


WO/2006/093620


?
?
?
A61K

185181

005905099/

וא/ו דיטורביפד
םידיטואלקונוביריסקואדוגילוא
ייולת םילודיגב לופיטל
םד ילכ תורצוויה

DEFIBROTIDE AND/OR
OLIGODEOXY
RIBONUCLEOTIDES
FOR TREATING ANGIOGENESIS
-
DEPENDENT TUMORS


GENTIUM S.P.A.
03/03/2005

MI2005A000336

IT
9475779774

477055676

US


PCT/EP/2006/060304


WO/2006/094916


?
?
A61K

185182

005905099/

וא/ו דיטרביפד
םידיטואלקונוביריסקואדוגילוא
דיגב לופיטל
ייולת םילו
םד ילכ תורצוויה

DEFIBROTIDE AND/OR
OLIGODEOXYRIBONUCLEOTIDES
FOR TREATING ANGIOGENESIS
-
DEPENDENT TUMORS


GENTIUM S.P.A.
03/03/2005

MI2005A000336

IT
9475779774

477055676

US


PCT/EP/2006/060304


WO/2006/094916


?
?
B29C

185198

4/5905099
/

ינש לש תלוכי לעב לגלג גימצ
ריווא ץחל יעפומ

TIRE WHEEL CAPABLE OF TWO
PHASES OF AIR PRESSURE

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084118


JAEWON, CHO
16/02/2005

2498590

CA
7575579774

9496459

CA


PCT/IB/2006/050464


WO/2006/087668

C23F

185236

4/59050990

מישל םימאתמה ילזונ בכרה
שו
ותנכהל הטישו היזורוק בכעמכ

A LIQUID COMPOSITION SUITABLE
FOR USE AS A CORROSION
INHIBITOR AND A METHOD FOR ITS
PREPARATION

מ"עב םורב תובוכרת

BROMINE COMPOUNDS LTD.


?
?
B01J

185455

0059050990

םידימורב ןוצמיחל םיכילהת
םיישומיש םיזרזו םורב רוצייל
ךכל

PR
OCESSES FOR OXIDATION OF
BROMIDES TO PRODUCE BROMINE
AND CATALYSTS USEFUL THEREIN


ALBEMARLE CORPORATION
25/08/2006

60/840196

US


?
?
B29C

185473

0/59050990

בכורמ יטסלפומרת םוטיא רמוח
הזירא תבכשב ףוליקל ןתינה

PEELABLE COMPOSITE
THERMOPLASTIC SEALANTS

IN
PACKAGING FILMS


KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.
21/11/2006

11/602650

US


?
?
A61K

185499

0/59050990

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4119

ב תרשעומ תיטמסוק תבוכרת


1

H2 16O


COSMETIC COMPOSITION
ENRICHED WITH 1 H2 16O


SOLOVIEV SERGEY PAVLOVICHC07K

185501

0/5905099/

םינמס

,םישדח םייטסונגאיד
הדידמ תוטישו ,הימדהל דחוימב
םהב שומישו

NOVEL DIAGNOSTIC MARKERS,
ESPECIALLY FOR IN VIVO IMAGING,
AND ASSAYS AND METHODS OF
USE THEREOF

מ"עב ן'גויפמוק

COMPUGEN LTD.
24/02/2005

167091

IL


PCT/IL/2006/000251


WO/2006/090389


?
?
B65
D

185521

005905099/

הוושמ םע טארטסבוסל לכימ
םיצחל

SUBSTRATE CONTAINER WITH
PRESSURE EQUALIZATION


ENTEGRIS, INC.
27/02/2005

60/657354

US
9077979774

477440544

US
5477979774

477006456

US
9477979774

557546447

US


PCT/US/2006/007033


WO/200
6/093939


?
?
G09B

185538

015905099/

יהזמב שומישל תכרעמו הטיש
רצומ

SYSTEM AND METHOD FOR USING
PRODUCTS IDENTIFIERS


DAVID N. HARRIS
01/03/2005

11/069764

US

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084120


PCT/US/2006/007349


WO/2006/094086C12N

185556

005905099/

ןוקיתל תבוכרתו הטיש

םיאת
תומקרו םיאתו ,םיילאילתיפא
םירחא

METHOD AND COMPOSITION FOR
REPAIRING EPITHELIAL AND
OTHER CELLS AND TISSUE


REGENETECH, INC.
28/02/2005

60/657283

US
9477979774

477440944

US
9477979774

477440464

US


PCT/US/2006/006876


WO/2006/093881


?
?
G06Q

185615

9059/5099/

חוריא לוהינל תכרעמ
תיביטקארטניא

HOSTING INTERACTIVE
MANAGEMENT SYSTEM

מ"עב קיטפסנוק

CONCEPTIC LTD
02/03/2005

60/658101

US


PCT/IL/2006/000294


WO/2006/092802


?
?
G06Q

185633

/959050990

ב תופדעה תסנכה

NFPs

תריחבב
ב תוריש

SOA

INTRODUCING PREFERENCES OVER
NFPs INTO SERVICE SELECTION IN
SOA

ןב תטיסרבינוא
-
,בגנב ןוירוג
חותיפו רקחמל תושרה

BEN GURION UNIVERSITY OF THE
NEGEV RESEARCH AND
DEVELOPMENT AUTHORITY

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4121
C08F

185638

/959050990

שארמ קוצי ל'גל רפוב תכרעמ
הזרופורטקלאל

חווטל דימעה
ךורא

A BUFFER SYSTEM FOR A LONG
-
LASTING PRECAST
ELECTROPHORESIS GEL

מ"עב היגולויבב םימושיי ןג

GENE BIO
-
APPLICATION LTD.


?
?
?
B01D

185651

9059050990

זגב תירפוג קוליסל ךילהת
הבורא

FLUE GAS DESULFURIZATION
PROCESS

ינרק יקיר

EYAL RESEARCH CONS
ULTANTS
LTD.


?
?
G06Q

185662

9/59/5099/

יפוליחל תינורטקלא הטיש
םיתורישו תורוחס

ELECTRONIC SYSTEM FOR
EXCHANGING GOODS AND
SERVICES

ןלוג םחנמ

MENACHEM GOLAN
03/03/2005

60/658067

US
5575779774

477094540

US


PCT/IB/2006/000472


WO/2006/092726


?
?
H03M

185665

9/59050990

תריציל תכרעמו הטיש
םיסחיה לש תיפרג היצזילאוזיו
י"ע םיגצוימה םיטקייבוא ןיב
לש תוצובק ןיבו ,עדימ
הלאכ םיטקייבוא

SYSTEM AND METHOD FOR
CREATING A GRAPHIC
VISUALICALTON OF
RELATIONSHIPS BETWEEN
COMPLEX DATA OBGECTS AND
BETWEEN SETS OF

SUCH OBECTS

ילרסר
-
מ"עב ליירט

RESEARCH. TRAIL LTD


?
?
טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084122
A61K

185761

905405099/

תרכסב לופיטל תוחקור רישכת

PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
FOR TREATING DIABETES


SIRION THERAPEUTICS, INC.
08/12/2004

60/634449

US
5777579774

477447496

US
5
577579774

477447476

US
5477679774

477409674

US
5577079774

477444459

US


PCT/US/2005/044416


WO/2006/063128


?
?
B65D

185898

4459050990

םע תרזוח המיטאל ןתינה רגוס
הזירא תומלש ןייפאמ

RESEALABLE CLOSURE WITH
PACKAGE INTEGRITY FEATURE


KRAFT FOODS
HOLDINGS, INC.
27/12/2006

11/616386

US


?
?
G05F

185905

0059/5099/

הידמיטלומ תוכרעמ תיינבל הטיש
עיבצמ טירפ תוחפל תוליכמה
לופכשל תמאות הטישו ,דחא
,בשחמ תונכות ,ףוסמ ,תוכרעמ
עיבצמ טירפו תרש

METHOD OF CONSTRUCTING
MULTIMEDIA SCENES COMPRISING
AT LEAST ON
E POINTER OBJECT,
AND CORRESPONDING SCENE
REPRODUCTION METHOD,
TERMINAL, COMPUTER
PROGRAMMES, SERVER AND
POINTER OBJECT

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4123


STREAMEZZO
29/03/2005

0503048

FR


PCT/EP/2006/061061


WO/2006/103209
F24F

185910

4459050990

קפסא לוהינל תיטמוטוא תכרעמ
ת
םייונמל םימ

AUTOMATIC SYSTEM FOR THE
MANAGEMENT OF WATER SUPPLY
TO SUBSCRIBERS

מ"עב היואפא

APAVIA LTD.


?
?
A41B

185933

4459050990

םייברג

SOCKS

מ"עב סקטילד

DALITEX LTD


?
?
A47C

185940

4/59050990

למעתמל םימ תקפסאל רישכמ

AN APPARATUS SUPPLYING WATER
T
O AN EXERCISER

ןהכ ןועמש

SHIMON COHEN


?
?
H02M

185943

4/59050990

םע קשממל תכרעמו הטיש לגעמ
ילמשח ןקתמ

METHOD CIRCUIT AND SYSTEM FOR
INTERFACING WITH AN
ELECTRONIC DEVICE

מ"עב לייבומ זיילבמא

EMBLAZE MOBILE LTD
21/06/2007

11/766409

US


?
?
G06F

18594
4

4/59050990

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084124

ןוסחיאל תכרעמו הטיש ,ןקתמ
תרושקת תפוסא

A DEVICE METHOD AND SYSTEM
FOR COMMUNICATION SESSION
STORAGE

מ"עב לייבומ זיילבמא

EMBLAZE MOBILE LTD
25/06/2007

11/767571

US

H04M

185945

4/59050990

לופיטל תכרעמו הטיש ,ןקתמ
תוסנכנ תוחישב

A DEV
ICE METHOD AND SYSTEM
FOR HANDLING INCOMING CALLS

מ"עב לייבומ זיילבמא

EMBLAZE MOBILE LTD
25/06/2007

11/767585

US


?
?
H04M

185946

4/59050990

םיקפסמה ןקתמו הטיש ,תכרעמ
ונניאש עוריא תויולת תורוכזת
ןמז יולת

SYSTEM METHOD AND DEVICE FOR
PROVIDING ASYNCHR
ONOUS
EVENT DRIVEN REMINDERS

מ"עב לייבומ זיילבמא

EMBLAZE MOBILE LTD
15/07/2007

11/778051

US


?
?
G02F

185947

4/59050990

תוכתמ תקפהל רישכמו הטיש
םילזונמ

METHOD AND DEVICE FOR THE
EXTRACTION OF METALS FROM
LIQUIDS


CONCORD MATERIALS
TECHNOLOGIES LLC


?
?
B23B

185971

4/59050990

תיטמוטוא הטרחמ רובע תינספט
הכורא

COLLET FOR A LONG AUTOMATIC
TURNING LATHE


WALTER DUNNER SA


?
?
טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4125

C12N

185977

905915099/

יטירדנד את םיליכמה םירישכת
תוטישו

DENDRITIC CELL COMPOSITIONS
AND METHODS


KIRIN PHARMA KABUSHIKI KAISHA
08/04/2005

60/669468

US


PCT/US/2006/013159


WO/2006/127150


G06Q

185978

405915099/

תשרב תוירחסמ תואקסע

NETWORK COMMERCIAL
TRANSACTIONS


MICROSOFT CORPORATION
19/04/2005

60/672754

US
5477579774

557504454

US
5477679774

557504565

US
5477679774

557504555

US


PCT/US/2006/014801


WO/2006/113834
F03B

185979

4059050990

למשח רוציל תימי תת תכרעמ

FLOATING UNDERWATER POWER
MODULES

בוקדנוק רימידלוו

VLADIMIR KONDAKOV


?
?
H04M

185980

4059050990

יתורש תקפסהל ךילהת וא הטיש
צמאב הינופלט
םוסרפ תוע

METHOD OR PROCESS FOR
PROVIDING
TELECOMMUNICATIONS SERVICES
BY USE OF ADVERTISING

שינג יש

SHAI GENISH


?
?
A61B

185981

4059/5099/

החותפ הסינכ תשיג תכרעמ
השומישל הטישו תינשלפ

LESS INVASIVE ACCESS PORT
SYSTEM AND METHOD FOR USING
THE SAME


ALPIN
ESPINE, LLC

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084126
18/03/2005

60/663094

US
9477479774

477444544

US
9477079774

477075474

US
5077579774

557546554

US


PCT/US/2006/009721


WO/2006/102085


A61B

185982

0/59/5099/

רב בצינ גרוב ללכמ

השקה

PERCUTANEOUS PEDICLE SCREW
ASSEMBLY


ALPINE
SPINE, LLC
23/03/2005

60/665032

US
7975979774

477065445

US


PCT/US/2006/010865


WO/2006/102605
A61F

185983

/459/5099/

הסיחד לעב ידפוטרוא חול תכרעמ
השומישל הטישו הליעפ

ACTIVE COMPRESSION
ORTHOPEDIC PLATE SYSTEM AND
METHOD FOR USING THE SAME


ALPINESPINE, LLC
31/03/2005

60/667314

US
5777579774

557546947

US


PCT/US/2006/011344


WO/2006/105124


?
?
A47J

185984

0059/5099/

רב ביכר

תכרעמו הקשמל הפלחה

BEVERAGE CARTRIDGE AND
SYSTEM


TUTTOESPRESSO S.P.A.
22/03/2005

05006240.5

EP


PCT
/IB/2006/000641


WO/2006/100570


?
?
?
?
?
טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4127H04B

185985

4059/5099/

תדיכלל ןקתהו הטיש ,תכרעמ
םירסמ לש הלודג רוגיש תומכ
םיינורטקלא

SYSTEM, METHOD AND DEVICE FOR
TRAPPING MASS
-
DELIVERY
ELECTRONIC MESSAGES


MARK E. DILLON
17/03/2005

11/082272

US
9
077479774

477446974

US


PCT/US/2006/009871


WO/2006/102164


?
?
H04L

185986

0959/5099/

בשחמ תכרעמ
QOS

תיטמוטוא

AUTOMATIC QOS CONFIGURATION


TELEFONAKTIEBOLAGET LM
ERICSSON (PUBL)
21/03/2005

60/663901

US
5477579774

557904454

US


PCT/EP/2006/003
025


WO/2006/100125


?
?
H04L

185987

4059050990

ןמזב הרוחא עדימ רודיש תנוכמ

TRANSMITTING INFORMATION
TIME MACHINE

לארה ןרוא

OREN HAREL
?
?
F16B

185988

4059050990

רוביח

JOINT

ןד ירטימד יקסנשוס

SUSHANSKY DMITRI DANטבשב ג"י
"סשתה
ח


January

20
, 20084128B05D

18
5989

9/5915099/

הייקשה תכרעמ

IRRIGATION SYSTEM

לט
-
מ"עב םימ תויגולונכט הי

TAL
-
YA WATER TECHNOLOGIES
LTD
06/04/2005

60/668593

US


PCT/IL/2006/000439


WO/2006/106518


?
?
A61F

185990

4/59/5099/

תרפושמ תוחצ םע רוע יפילחת

SKIN SUBSTITUTES WITH
IMPROVED

PURITY


STRATATECH CORPORATION
17/03/2005

60/662831

US


PCT/US/2006/009107


WO/2006/101834


?
?
A61K

185991

4059/5099/

ה הצקה תא ליכמה רישכת

N

ןוטסיה לש ילנימרט
H2B

לש
תיירשהל וב שומישו ,הינמשיל
תינוסיח הבוגת

COMPOSITION COMPRISING THE N
-
TERMINAL

REGION OF HISTONE
H2B OF LEISHMANIA
-
USE THEREOF
FOR INDUCING AN IMMUNE
RESPONSE


INSTITUT PASTEUR DE TUNIS
18/03/2005

0502725

FR


PCT/FR/2006/000597


WO/2006/097642


?
?
H01H

185992

9059/5099/

תוכרעמל וידר ירידת קספמ
ורקימ

קספמ םע תוינכמורטקלא
בממ
ישפוח שימג הנר

RF MEMS SWITCH A FLEXIBLE AND
FREE SWITCH MEMBRANE


DELFMEMS

טבשב ג"י
"סשתה
ח


January 20
, 2008


4129
21/03/2005

05370005