Διαγράμματα Ροής

George SkarlatosManagement

Sep 9, 2011 (7 years and 4 months ago)

1,664 views

Σε αυτήν την εργασία θα ασχοληθούμε γενικότερα με τον όρο διαγράμματα ροής δεδομένων (ΔΡΔ1), την λειτουργία τους, τα βήματα τα οποία ακολουθούνται για την υλοποίηση της, την χρησιμότητα, τα είδη που υπάρχουν καθώς και τα προβλήματα που επιλύονται με την χρήση των ΔΡΔ. Σε κάθε πρόβλημα είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός ή ένα προσχέδιο με βάση του οποίου θα ακολουθήσει ο εκάστοτε ‘χρήστης’ για την επίλυση του προβλήματος.