több


különböző formátumú


forrás érhető el elektronikus úton, vagy online. A
múzeumok, könyvtárak és levéltárak gyors ütemben digitalizálják gyűjteményeiket,
illetve maguk is létrehoznak kulturális tartalmakat. Web
-
helyei
ken létező és virtuális
intézmények egyaránt helyet kapnak. Számos projekt azért jött létre, hogy mindenki
számára lehetővé tegye a művészetekben és a kultúrában való aktívabb részvételt
(lásd
Linkek
).


Az EU a Fif
th and Sixth Framework programok keretein belül számos olyan projektet
támogatott, amelyek kutatást végeznek az audiovizuális források, filmek és a
helytörténet terén. Ilyenek a
BRAVA
,
CHIMER
,
CIPHER
,
COINE
,
DIAMANT
,
ECHO
,
FIRST
,
METAVISION
,
PRESTO

és a
PRESTOSPACE
. Mindezek részletesebb
leírása, valamint a proj
ektek teljeskörű felsorolása megtalálható az
IST

(Information
Society Technologies) webhelyen [
24
].JÖVŐBELI FELAD
ATOK

Vissza a témakörökhöz


A kulturális sokszínűségnek be kell épülnie a mindennapi tevékenységbe, és azt
figyelembe kell venni az irányelvek kialakításánál, a tervezésnél és a költségvetés
elkészítésénél. Az UNES
CO Közkönyvtári Manifesztuma deklarálja azt a
meggyőződését, hogy „a közkönyvtár az oktatás, a kultúra és az információ előrevivő
ereje, nélkülözhetetlen a béke és a szellemi jólét ápolásában, melyet az emberek
gondolkozásmódjának megváltoztatásával ér el”

[
25
]. Ez a múzeumokra és az
levéltárakra ugyanúgy alkalmazható.


A múzeumoknak, könyvtáraknak és levéltáraknak kell irányítani a közösség
igényeinek megfelelő források létrehozását, melyek nagyon sokfélék lehetne
k egy
világvárosban. Minden jel arra mutat, hogy a jövőben a felhasználók egyre inkább
részt vesznek a források létrehozásában és összegyűjtésében. Ezt a folyamatot
ösztönözni kell, mivel ez segít az embereknek új készségeket elsajátítani, bevonja
őket a k
özösségbe, valamint előreviszi az e
-
tanulást, e
-
kormányzatot és a társadalmi
befogadást célzó terveket.


A közösség összetartó erejét növeli az, ha az emberek megismerik egymást. A
múzeumok, könyvtárak és levéltárak helyzetükből adódóan lehetővé tehetik, h
ogy
látogatóik más kultúrákat is megismerjenek.


Calimera útmutató

36

Gyakorlati útmutató

A tartalom


például a közösségi információ


létrehozása egyre kifinomultabbá
válhat, és szükségessé teszi az együttműködési projekteket. Az intézmények
kifejleszthetnek olyan eszközöket, amelyek segítségév
el az egyes emberek
csoportba szerveződve dolgozhatnak.


A kulturális gyűjtemények digitalizálása folytatódik mindaddig, míg az európai
kulturális örökség tekintélyes hányada nem lesz elérhető valamilyen digitális
formában. A különböző helyeken fellelhető
tartalmak alkotják majd jelentős részét
ennek az anyagnak. A különféle múzeumok, levéltárak és közkönyvtárak, a
közösségi és önkéntes szervezetek, a magán és üzleti szféra együttes munkájára
lesz szükség ahhoz, hogy ez az anyag elérhetővé váljon.


Egyre tö
bb anyag készül majd eleve digitális formában, ezért a múzeumoknak,
könyvtáraknak és levéltáraknak stratégiát kell kidolgozniuk arra, hogyan kezeljék ezt
az információ mennyiséget, hogyan őrizzék meg azt a jövendő generációk számára.
Az e
-
mailezés egyre in
kább felváltja a levélírást; a digitális felvételek helyettesítik a
fényképeket, mozifilmeket és a videót; a műsorszóró társaságok 24 órán át
közvetítenek digitális televízió
-

és rádió műsorokat, amelyek felváltják a
magnetofonszalagot és a videót; a letöl
thető zenei anyagok átveszik a lemezek,
szalagok, CD
-
k és DVD
-
k helyét. Különösen fontos biztosítani azt, hogy a
közösségeknek ez a sokrétű kulturális öröksége ne vesszen el az egyre inkább
globalizálódó világban. (Lásd a
Digitális megőrzés

címszó alatti irányelveket.)


A múzeumok, könyvtárak és levéltárak munkatársainak meg kell ismerniük a
területükre
-

például az emberi jogokra, stb.
-

vonatkozó jogszabályokat, valamint
fogékonynak kell lenniük a felhasználó csoportok

kulturális sokszínűségére.


Szakképzett munkatársakra van szükség, például a zene, a film, stb. területén
.HIVATKOZÁSOK

Vissza a témakörökhöz[1] Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke: A Union of minorities
. Seminar on
Europe
-

Against anti
-
Semitism, for a Union of Diversity. Brussels, 19 February 2004.
(Kisebbségek egysége. Európa az antiszemitizmus ellen, a sokszínűség egységéért
szeminárium. Brüsszel, 2004. február 19.)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/04/85&format
=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=fr[2] Reding megígéri "innováció, b
efogadás és kreativitás" az információs
társadalomban.

http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29
-
130372
-
16&type=News[3] “Az Európai Közösségnek hozzá kell járulnia ah
hoz, hogy a tagállamok kultúrája
virágozzék, tiszteletben tartva a nemzeti és regionális sokszínűséget, ugyanakkor
előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget” (Az Európai Uniós szerződés 151.
bekezdése) (article 151 of the Treaty establishing the Europ
ean Union)
http://europa.eu.int/eur
-
lex/en/treaties/selected/livre234.html


[4] Activities of the European Union: Culture (Az Európai Unió tevékenységei:
Kultúra)

http://europa.eu.int/pol/cult/index_en.htm

Calimera útmutató

37

Gyakorlati útmutató

[5] Council of Europe: Cultural policy and action (Európa Tanács: Művelődéspolitika
és cselekvés)


http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co
-
operation/culture/[6] Proposal for a decision o
f the European Parliament and of the Council

establishing the Culture 2007 programme (2007
-
2013). (Az Európa Parlament és
Tanács határozati javaslata a 2007. Kultúra program létrehozásáról, 2007
-
2013)
2004. július


http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com1_en.pdf[7] CULTURE 2000 (KULTÚRA 2000)


http://europa.eu.int/comm/culture/eac/ind
ex_en.html[8] Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through
programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation (Működőképes
polgárságért: az európai kultúra és sokszínűség ápolása ifjúsági, kulturális,
aud
iovizuális programokkal és állampolgári részvétellel.)

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/comcitizen_en.pdf


[9] eContentplus programme 2005
-
2008


http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/telearn/econtentplus.htm[10]
eContent

programme 2001
-
2004
http://www.cordis.lu/econtent/home.html


[11] Preservation and enhancement of Cultural Heritage / DigiCULT (A kulturális
örökség megőrzése és bővítése)

http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/programme.htm[12] European Culture and Society in the Digital Age (Európai kultúra és társadalom
a digitalizálás korában)


http
://europa.eu.int/information_society/soccul/index_en.htm[13] the eInclusion programme eBefogadás program

http://www.cordis.lu/ist/so/einclusion/home.html
[14] IST event 2005: Conferen
ce workshop details: Interactive Living Heritage.

(IST esemény, 2005: Konferencia


workshop részletes: Interaktív élő örökség)

http
://europa.eu.int/information_society/istevent/2004/cf/vieweventdetail.cfm?ses_id=
373&eventType=session


[15] Europe and Culture portal (Európa és kultúra portál)

http://europa.eu.int/comm/cult
ure//index_en.htm[16] The Universal Declaration on Cultural Diversity, UNESCO, 2001
(Egyetemes
nyilatkozat a kulturális sokszínűségről)

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php
-
URL_ID=2450&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


[17]

Cultural diversity: common heritage, plural identities, Unesco, 2002 (Kulturális
sokszínűség: közös örökség, különböző identitás)

http://unescdoc.unesco.org/images/0012/001271/12716
1e.pdf

Calimera útmutató

38

Gyakorlati útmutató

[18] Florida, Richard and Tinagli, Irene: Europe in the Creative Age. Demos, 2004.
(Európa a kreativitás korában)

http://www.demos.co.uk/catalogue/creativeeurope_page370.a
spx


[19] ICOM: Museums and Cultural Diversity: Policy Statement. 1997. (ICOM:
Múz
eumok és a kulturális sokszínűség: Elvi állásfoglalás)

http://icom.museum/diversity.html[20] MEDIA

http://europa.eu.int/comm/avpolicy
/media/index_en.html


[21] Communication from the Commission to the Council, the European Parliament,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on
the follow
-
up to the Commission communication on certain legal aspects rel
ating to
cinematographic and other audiovisual works. Brussels, 16.3.2004 COM(2004) 171
final.

(Az Európai Bizottság közleménye az Európa Tanácshoz, az Európa Parlamenthez,
a Európai Gazdasági és Társadalmi Bizottsághoz, a Régiós Bizottsághoz, a
filmművészeti és audiovizuális művekkel kapcsolatos egyes jogi vonatkozásokról.
Brüsszel, 2004. Március 1
6. COM(2004) 171)

http://europa.eu.int/eur
-
lex/pri/en/lip/latest/doc/2004/com2004_0171en01.doc


[22] Netherlands Institute for Sound and Vision (Holland Hang és V
izuális Intézet)

http://www.geheugenvannederland.nl/gvnNL/handler.cfm/event/onpa
ge/pageID/8FA
E9963
-
0FAB
-
4112
-
BF19
-
325991A23477/collectionid/A1C3C760
-
1070
-
49C8
-
9257
-
A9AF9FB858BB


[23] SEPIA (Safeguarding European Photographic Images for Access)

(Európai fényképek megőrzése a hozzáférés érdekében)

http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/home.html[24] IST (Information Society Technologies)


http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/projects_all.htm

FI
RST (Film Conservation and Restoration Strategies) has recently published its final
report and State of the Art Reports
http://www.film
-
first.org


[25]

UNESCO Public Library Manifesto


http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman.htmlLINKEK

Vissza a témakörökhözAusztrália


State Library of Tasmania

Kulturálisan gazdag web
hely számos elektronikus szolgáltatással pl. Tasmania
Online
http://www.tas.gov.au/
, amely hozzáférést biztosít kormányzati, üzleti és
közösségi webhelyekhez.

http:
//www.statelibrary.tas.gov.au/


Calimera útmutató

39

Gyakorlati útmutató

Európa


CHIMER (Children's Heritage Interactive Models for Evolving Repositories)

(Interaktív kulturális örökség modelek tárházak kifejlesztésére, gyermekek számára)

Ez a projekt
-

melyet az Európa Bizottság Information Soc
iety R&D programja
finanszíroz
-

egy nyitott hálózat, amelyben eur
ópai gyerekek, tanárok, muzeológusok
fejlesztenek ki multimédiás, többnyelvű, digitális archívumot a kulturális örökség
hosszú távú tárolására. A gyerekek megtanulják az új eszközök


számítógépek,
digitális kamerák, GPS
-
ek, videó kamerák, és web kamerák


használatát, amelyek
kreativitásukat fejlesztik.

http://www.chimer.org/index.asp

és

http://dbs.cordis.lu/cordis
-
cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=153372004
-
11
-
27&DOC=1&TBL=EN_PROJ&RCN=EP_RCN:61828&CALLER=EISIMPLE_EN_PROJCIPHER (Communities of Interest Promoting Heritage of European Regions)
(Érdekközösségek az

európai örökség támogatására)

A fenti projekt keretében kulturális örökséggel foglalkozó fórumokat


úgynevezett
online tereket
-

állítottak fel Európa szerte. Ezeken az érdeklődők részt vehetnek,
megismerhetik a kulturális örökség egy adott témája köré
csoportosított forrásokat,
illetve azokhoz saját anyagokkal hozzájárulhatnak. Négy ilyen fórumot fejlesztettek ki
a Kulturális örökség mindenkinek témában:Ír kulturális és nemzeti örökség (Dublin);Skandináv örökség történeteken és történelmi leleteken ke
resztül (Helsinki);Közép
-
Európa közös öröksége (Ausztria, Cseh Köztársaság);A technikai újítások hagyományai Dél
-
Közép Angliában (Egyesült Királyság)

http://cipherweb.open.ac.uk/d13/COINE (Cultural Obj
ects in Networked Environments)(A kultúra tárgyai hálózati
környezetben)

Az EU által finanszírozott projekt célja az, hogy kifejlesszen egy olyan szoftvert,
amelynek segítségével bárki elmondhatja saját


kulturális örökséggel kapcsolatos


történetét, kiá
llítást tehet közzé az Interneten, vagy egyszerűen megoszthatja
történetét másokkal. A projektben öt európai ország vesz részt (Görögország,
Lengyelország, Spanyolország, Írország és az Egyesült Királyság). A projektet a
manchesteri Metropolitan Egyetem ve
zeti az Armitt Múzeum közreműködésével.

http://fp.armitt.plus.com/coine_project.htm


commaNET
http://www.commanet.org

A commaNET non
-
profit szervezet, a
mely tanácsadással és képzéssel segíti a
közösségi archívumokat, forgalmazza a comm@ szoftvert, közzéteszi a kész
archívumi anyagokat CD
-
ROM
-
on és az Interneten. Az európai finanszírozás
lehetővé tette, hogy a projektet Európa szerte továbbfejlesszék. A Co
mma szoftver
többnyelvű, az adatbázis mezői más nyelvekre is lefordíthatóak (jelenleg dán,
holland, német és olasz nyelvre). Ez lehetővé teszi, hogy az
-

egy adott nyelven
készült
-

közösségi archívumban a keresés más nyelven történjen. Ilyen projektek a
k
övetkezők:
Raphael (EU kulturális örökség);Netherlands Platform for Older People: Comma Project, VSB Fonds; (Idős
emberek platformja)

Calimera útmutató

40

Gyakorlati útmutatóCanadian Heritage Information Network: Community Memories Initiative; (Kanadai
örökség információs hálózat: Közös emléke
zet kezdeményezés)Cyprus Community Archive Project, EU Civil Society Programme. (Ciprusi
közösségi archív projekt, EU civil társadalmi program)

Hallgasd a múltat, szólj a jövőhöz. MLA, 2004. ISBN 1903743494. Itt részletek
találhatóak a fenti és hasonló pr
ojektekről.

http://www.mla.gov.uk/documents
.

Lásd még Simon Parker: Record makers, a The Guardian című napilap 2002.
november 13
-
i számában.

http://society.guardian.co.uk/internet/story/0,8150,838615,00.html
.)


Dánia


Kulturnat Danmark

Dán kulturális portál az Interneten.


http://www.kulturnet.dk/index.html


Norvégia


Norwe
gian Archive, Library and Museum Authority (Norvég Levéltár, Könyvtár és
Múzeum Hatóság)

A 2003. január 1.
-
én alapított intézmény több más intézet


a Norvég Közkönyvtári
Igazgatóság, a Norvég Múzeumi Hatóság, a Kutatási Dokumentáció, Akadémiai és
Szakköny
vtárak Nemzeti Hivatala


összeolvadásával jött létre. A Hatóság
elsődleges célja az levéltári, könyvtári és múzeumi terület közös, valamint az egyes
területek speciális fejlesztése.

http://www.abm
-
utvikling.no/


Egyesült Királyság


BBC WW2 People's War

WW2 People’s War webhely azért jött létre, hogy az emberek


második
világháborúval kapcsolatos


személyes élményeit megörökítse egy levéltárban. Ez
csak Interneten érhető el, így azt a generációt célozza meg, am
ely átélte a II.
Világháborút, egyúttal bátorítva őket az ICT technikák megtanulására, valamint
közelebb hozza a történelmet az emberekhez és segít a kulturális azonosságtudat
kialakításában.

http://www.bbc.co.u
k/dna/ww2


Community Access to Archives Project (CAAP) (Közösségi hozzáférés az levéltári
projekthez)

Az egyéves kísérleti projekt 2003. novemberétől 2004. októberéig tartott. A projektet
a Nemzeti Levéltár (TNA) vezette és finanszírozta, együttműködve a
Nyugat
-
Yorkshire
-
i Levéltári Szolgálattal (WYAS), a Hackney Levéltári Részleggel (HAD), a
Skót Nemzeti Levéltárral (NAS), a Levéltárak Országos Tanácsával (NCA), a Wales
-
i
Országos Könyvtárral (NLW), az Észak
-
Írországi Nyilvántartási Hivatallal, és a
Comma
net
-
tel. A projekt célja az, hogy mindazok, akik a levéltári programokban részt
vesznek, büszkék legyenek közösségükre, és azt magukénak érezzék.

http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/
caap/
Calimera útmutató

41

Gyakorlati útmutató

Essex Sound and Video Archive (Essex Hang és Videó Archívum)

Az Essex Hang és Videó Archívum gyűjteményében a megye helytörténetének sok
vonatkozása megtalálható hang
-

és videó felvételeken. Az archívumot azzal a céllal
hozták létre, hogy a han
gfelvételeken és képeken megőrzött múlt sokak számára
hozzáférhetővé váljon, és azt megóvják a jövő számára is.

http
://www.essexcc.gov.uk/vip8/ecc/ECCWebsite/display/guides/ero_sound_video_ar
chive_guide_476_ArchivesAndMuseums/index.jspMoving Here

Ez az adatbázis 30 helyi és országos levéltár, múzeum és könyvtár digitális
fényképeit, térképeit, tárgyi leleteit, dokum
entumait, hangfelvételeit tárolja. Az
anyagok azt örökítik meg és illusztrálják, hogy az elmúlt kétszáz évben miért jöttek az
emberek Angliába.

http://www.movinghere.org.uk/
. (Részletes leírásért lásd DigiCULT

Thematic Issue 5


Virtual communities and collaboration in the heritage sector. 2004. ISBN
3902448124.
http://www.digicult.info/pages/Themiss.php
)


Wiltshire Community History (Wiltshire
-
i Helyt
örténet)

Ez a webhely, melyet a Wiltshire
-
i Könyvtárak és Kulturális Örök
ség intézménye
hozott létre, információt tartalmaz a megyében található 261 közösségről. Minden
egyes oldal alapvető tudnivalókat tartalmaz az adott közösségről. Ilyenek például:
helyi közigazgatási intézmények, népességi adatok 1801
-
től, a területen talál
ható
újságok, térképek listája, anyakönyvi körzetek, és más


érdeklődésre számot tartó


webhelyek linkjei. 2002 és 2007 között valamennyi közösség weboldalát
továbbfejlesztik, kiegészítve azokat többek között a következőkkel: térkép, vázlatos
történelmi
visszatekintés, információ a templomokról, iskolákról és védett épületekről,
tudnivalók a helyi szerzőkről és irodalmi szervezetekről, régi fényképek.

http://www.wiltshire.gov.uk/community
Vissza a tartalomhozCalimera útmuta


42


Gyakorlati útmutatóCalimera Guidelines

eKormányzat és állampolgárság
T
ÉMAKÖRÖKAz irányelvekben megfogalmazott témák a következők:

Feldolgozás integrálása

Szolgáltatások

Interoperabilitás

Közösségi információ

Konzul
táció

Aktív részvétel

Közösségépítés

Közszolgáltatás
okhoz való hozzáférés elősegítéseIRÁNYELVEK

Vissza a témakörökhöz


Az Európai Unió polgárának lenni jogokkal, kötelességekkel és a politikai életben
való részvétellel jár. Mindezeket a Római Szerződés, majd a Maastricht
-
i E
gyezmény
[1]

fogalmazta meg. Létrehoztak egy olyan weboldalt, ahol a jogokkal és
kötelességekkel kapcsolatos információk megtalálhatók
[2]
. A valóságban azonban
sok polgár úgy tekint az EU
-
ra, ill
etve saját kormányára, mint valami


tőle távol eső


politikai és gazdasági társulásra. Az állampolgárok aktívabb részvételét
elősegítheti, ha az információhoz és a szolgáltatásokhoz jobban hozzáférnek; az e
-
kormányzatnak ez az egyik célja.


Az Európai Un
ió meghatározása szerint az e
-
kormányzat
„az információ és a
kommunikációs technikák alkalmazása a közigazgatásban, szervezeti változásokkal
és új készségekkel ötvözve, azzal a céllal, hogy a közszolgáltatások javuljanak és a
közéleti politikában való rész
vétel fokozódjon”
[3]
.
Az Európai Unió 2005
-
ben
közreadott e
-
Európa
Akciótervében kinyilvánította, hogy az e
-
kormányzat elsődleges
fontosságú
[4]
. 2003 szeptemberében a Bizottság közleményt fogadott el az e
-
kormányzatról
[5]
, amelyben valamennyi kormányt felszólí
tanak arra, hogy
állampolgáraik számára biztosítsák a közigazgatáshoz való hozzáférést, mégpedig
olyan beruházásokkal, amelyek segítségével az információ több szinten elérhetővé
válik (számítógép, digitális televízió, mozgó terminál, nyilvános elérési hely
ek, stb.).
Az EU legutóbbi bővülése jó alkalom arra, hogy az e
-
kormányzat az egész
kontinensen fellendüljön. Erkki Liikanen, a Vállalkozások és az Információs
Társadalom európai biztosa kiemelt helyen említette azt a tényt, hogy az újonnan
belépőknek megva
n a tudása és a változások iránti elkötelezettsége
[6]
, bár a 2004.
évi európai parlamenti választásokon a részvétel meglepően alacsony volt,
különösen ezekben az országokban.

Calimera útmutató

43

Gyakorlati útmutató


G
Y
AKORLATI ÚTMUTATÓVissza a témakörökhöz


A kulturális örökség intézményei a szellemi függetlenségért és az információhoz való
hozzáférés jogáért küzdenek, és nyilvánvaló szerepük van az állampolgárok aktív
részvételének kiala
kításában.

Ezt két szinten tehetik meg:közszolgálati intézményként elektronikus szolgáltatásokat kell nyújtaniuk. (Egy
felmérés megvizsgálta, melyik 20 alapszolgáltatást nyújtó weboldal a
leglátogatottabb
[7]
. Ezek között a k
özkönyvtárak is szerepelnek, valamint ez az
az e
-
szolgáltatás, ahol az online felhasználás a legmagasabb.)
információs szolgálatként információt adhatnak az e
-
kormányzatról, hozzáférést
biztosíthatnak azok szolgáltatásaihoz helyi, országos és európai szin
ten. Az
információ a demokrácia hathatós eszköze, de ahhoz, hogy valóban használható
legyen, ren
dszerezni és kezelni kell. Ez elsősorban a könyvtárak és levéltárak
feladata.


Az e
-
kormányzat bevezetése magával hozza a feldolgozás integrálását, (változások
a háttér irodában), a szolgáltatások javítását (változások a kiszolgáló pultnál),
valamint az in
teroperabilitást. A múzeumok, könyvtárak és levéltárak esetében ez a
következőket jelenti:
a
feldolgozás integrálásánál

meg kell vizsgálni, mely eljárásokat lehet offline
mód helyett online elvégezni a gyorsabb működés, a duplikátumok számának
csökkentése
, a könnyebb teljesítménymérés, a gazdasági megtakarítás, stb.
érdekében. Lehetséges például, hogy ugyanazokat az adatokat több helyen
gyűjtik és tárolják. A közös adatfeldolgozás lehetővé tenné, hogy ugyanazokat az
adatokat több célra is felhasználják;a
szolgáltatások

fejlesztésénélkiegészítve a hagyományos személyes
kiszolgálást


új utakat kell keresni a felhasználók számára, mint például az
Internet, a digitális televízió, a mobil terminál, a nyilvános elérési pont, a telefonos
ügyfélszolgálat, stb
. Ezek pontosan azokat az előnyöket nyújtják, amelyeket az
ügyfelek elvárnak: nincs elpazarolt idő, sorban állás, a szolgáltatásokat a hét
minden napján, a nap 24 órájában igénybe vehetik, és ezeket a szolgáltatásokat
könnyen elérik és megtalálják anélkül
, hogy pontosan tudnák, mely intézménnyel
vagy annak mely osztályával kell felvenniük a kapcsolatot;az
interoperabilitás

lehetővé teszi a rendszerek és intézmények
együttműködését a felhasználók érdekében:
az interoperabilitás segítségével az a felhaszná
ló, akit egy bizonyos téma
érdekel, könnyebben találhat hasznos információt különböző múzeumokban,
könyvtárakban és levéltárakban, anélkül, hogy pontosan tudná, hol keresse
azt;az interoperabilitás hozzájárulhat egy magasabb szintű kormányzathoz. A
különb
öző osztályok és kormányzati szintek közös adatbázist és rendszereket
hozhatnak létre és one
-
stop szolgáltatást biztosíthatnak. Mint azt Arvo Ott, az
Észt Gazdasági Minisztérium Informatikai Osztályának vezetője kifejtette, „ez
hatékonyabbá teszi az állami
gazgatást. Nem lesz szükség arra, hogy az
ember körberohanja a különböző irodákat a városban. Megteheti ezt a web
-
en
keresztül is.”;

Calimera útmutató

44

Gyakorlati útmutatóEurópai szinten az Európai Bizottság mostanában hozta nyilvánosságra a
European Interoperability Framework

[8]

végleges változatát, amely
„ajánlásokat és meghatározást ad az interoperabilitás szervezeti, szemantikai
és technikai oldala
iról, és teljes körű elvi útmutatást nyújt az eKormányzatban
való európai együttműködéshez.”Az e
-
Kormányzat három összetevőből áll:
információ
,
konzultáció

és
aktív részvétel
.


Az
információt
meghatározhatjuk úgy, mint egy egyoldalú kapcsolatot, amelyben a
kormányzat információt közvetít az állampolgároknak. A jelenlegi tendencia azt
mutatja, hogy az információ mennyisége nagymértékben megnőtt, és az informáci
ó
megosztása valamennyi EU tagország közösen kitűzött célja. Az EU nagy
mennyiségű online információt biztosít, olyan portálokon is mint például a
European
Youth Portal

[9]
. Valamennyi tagország nyújt online kormányzati információt, de ezek
mennyisége, minősége és a lefedett területek nagyon különböznek
[7]

és
[10]
.


Közösségi információVissza a témakörökhöz


Az állampolgároknak ahhoz, hogy hatékony és felelős tagjai lehessenek a
társadalomnak, naprakész közösségi információra

van szükségük. A közösségi
információ a teljes közösséghez kell hogy szóljon (lásd a
Társadalmi befogadás

címszó alatti irányelveket). Ez a fajta információ teljesen alkalmas a digitalizálásra,
és ezáltal sokkal könnyebben és szélesebb körben elérhető.


A múzeumok bemutathatják a helyi közösséget műtárgyakkal é
s kiállításokkal.

Az levéltárakban hivatalos és nem hivatalos nyilvántartások, különféle
dokumentumok, fényképek, hang
-

és videó archívumok találhatóak, mind a múltból
mind a jelenből, melyek illusztrálják, illetve megmagyarázzák az általuk kiszolgált
közö
sség fejlődését.

A közkönyvtárak információt nyújtanak különböző szervezetekről, amelyek a civil
társadalmat alkotják.


A digitalizálás lehetővé teszi a múzeumok, könyvtárak és levéltárak, valamint más
felhasználók, pl. közösségi csoportok számára olyan
tartalmak létrehozását
,
amelyek közösségi információként is hasznosak (lásd még a
Kulturális
azonosságtudat és kohézió

címszó alatti irányelveket).


A múzeumok virtuális kiállításokat és eseményeket szer
vezhetnek olyan témákban,
amelyek a helyi közösség számára fontosak és érdekesek lehetnek.

A levéltárak témakör vagy tárgy szerint rendezhetik az információhoz való
hozzáférést, függetlenül a formátumtól.

A könyvtárak a helyi információ olyan seamless adat
bázisait hozhatják létre,
amelyben a keresés téma, hely vagy intézménynév szerint lehetséges. Az információ
fajtái az alábbiak lehetnek:Helyi események;Helyi önszerveződésű csoportok, köztük társadalmi kisebbségek
szervezeteivel: például idősek, gyermeke
k, egy bizonyos betegségben
szenvedők, jótékonysági szervezetek, lakóközösségi szervezetek, sport
klubok, hobby klubok, stb.;Önsegélyező csoportok;

Calimera útmutató

45

Gyakorlati útmutatószexuális kisebbséghez tartozók;politikai szervezetek és nyomást gyakorló érdekszövetségek;közigazgatási
testületek;politikai képviselők;iskolák, egyetemek, magántanárok;idegenforgalmi információ;helyi újságok;önkormányzati információ, pl. ki mivel foglalkozik és melyik hivatalban;közlekedési információ, pl. busz és vonat menetrendek;üzleti vállalkozás
ok listája, bár annak nincs értelme, hogy a yellow pages
újabb változatát elkészítsék;linkek a régió más közösségeinek információs oldalaihoz.


A közösségi információhoz való szélesebb körű és egyszerűbb hozzáférés egy helyi
portálon keresztül megvalósíth
ató, így biztosítva azt, hogy a helyi közösség életének
valamennyi területét lefedjék.

A partnerkapcsolatok kiépítése és fenntartása közintézményekkel, önkéntes és
magánszervezetekkel (mint pl. a szociális és egészségügyi intézmények, egyetemek
és főiskolá
k, civil tanácsadó testületek, etnikai kisebbségek szervezetei, a
magánszektor intézményei, mint pl. IT és helyi média cégek, segélyszervezetek)
fontos része az ilyen portálok megalkotásának és fenntartásának (lásd az
E
gyüttműködés és partnerkapcsolatok

címszó alatti irányelveket). A helyi könyvtárak
helyzetükből adódóan létrehozhatják ezeket a közösségi információs portálokat,
közvetítőként és koordinátorként pedig biztosíthatják a színvonal fenntartását.


Konzultáció

Vissza a témakörökhöz


A
konzultáció
olyan kétoldalú kapcsolat, amely során az állampolgárok véleményt
nyilvánítanak a kormányzat által meghatározott témákról. Ez a kapcsolat
-

lassan
ugyan de
-

fejlődik, mégis
nagy különbség van az egyes európai országok között. A
skóciai Napier Egyetemen működő Nemzetközi Teledemokrácia Központ (
ITC
)
[11]

azt kutatja, hogyan lehet a technikát a konz
ultáció szolgálatába állítani.

A Központ több


főleg skót


projekten dolgozott. Ezek egyike a skót kormány
számára készült
„Milyen Skóciában akarunk élni?”

címmel
[12]
.


Aktív részvétel
Vissza a témakörökhöz


Az

aktív részvétel

olyan partnerkapcsolatot jelent, amelyben az állampolgárok
tevékeny részesei a politikai döntéshozásnak, de ahol a végső döntésért a
kormányzat felelős. Többnyire kevés erőfeszítést tesznek azért, hogy a pol
itikai
döntéshozásba bevonják a polgárokat, ennek ellenkezője csak néhány országra


például Észtországra


igaz (lásd
Linkek
). A Nemzetközi Teledemokrácia Központ is
keresi azokat a technikai lehetőségeket, amelyek a tevékeny részvételt elősegíthetik.
A K
özpont több ilyen projekten dolgozik, többek között az EU által finanszírozott
AVANTI

projekten (Added Value Access to New Technologies and services on the
Internet) (lásd
Linkek
).

Ez a projekt virtuális személyiségeket használt (lásd még a
Személyreszabás

címszó alatti irányelveket), hogy a polgárok körében népszerűsítse
az e
-
kormányzat szolgáltatásait. A skót kormány is animált emberi alakot használt a
SEONAID

programban azért, hogy a fiatalo
kat bevonja az aktuális ügyekbe (lásd
Linkek
).


Calimera útmutató

46

Gyakorlati útmutató

A kormányok által bátorított másik részvételi forma az e
-
ügyintézés, melynek
segítségével az állampolgárok elektronikus úton tölthetnek ki nyomtatványt,
fizethetnek be, stb. Az on
line intézhető ügyek sorába tartozhatnak az alábbiak:útlevél igénylése;felvétel választói névjegyzékbe;gépjármű engedélyek igénylése;bejelentkezés autóvezetői vizsgára;televízió üzemeltetési engedély igénylése és befizetése;adóbevallás kitöltése;szociális segélyek igénylése;adóbefizetés.

A múzeumok, könyvtárak és levéltárak segíthetik az embereket abban, hogy
megbarátkozzanak az online ügyintézéssel, majd saját ügyeiket is ebben a formában
intézzék. Sok könyvtár már lehetővé teszi olvasóinak, hog
y családtörténeti
dokumentumról online rendeljenek másolatot, megtekintsék a katalógust, könyvet
rendeljenek, vagy meghosszabbítsák a kölcsönzést otthonról vagy munkahelyükről,
és sok felhasználó ezt nagyon kényelmesnek találja.


A
személyreszabás
értékes
lehet az eKormányzati szolgáltatások szempontjából is
(lásd a
Személyreszabás

címszó alatti irányelvet). Példáula különböző forrásból származó információ összegyűjthető egy csomagba a
felhasználók igényének megfel
előena kormányzat vagy a helyi önkormányzat egyes osztályai közös adattárat
tarthatnak fent az állampolgárokról (természetesen az adatvédelmi törvényeknek
megfelelően) azért, hogy ugyanazt az információt ne kelljen többször megadni, és
hogy az érdekelteke
t név szerint szólíthassák meg;az űrlapok kitöltését egyszerűsítheti, ha a szokásos rovatok
-

mint például a név
és a cím


automatikusan kitölthetőek a tárolt adatok felhasználásával;az emberek egy helyen összegyűjthetik a rendszeresen használt szolgált
atások
linkjeit, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos személyre szóló információt,
mint pl. referenciaszámot (egyfajta „Saját kormányzat”, „Saját önkormányzat”
mappában, hasonlóan a „Saját múzeum” vagy „Saját tanulás”
-
hoz);feliratkozhatnak egy olyan l
istára, ahonnan ügyükkel kapcsolatos értesítést,
emlékeztetőt vagy friss információt kaphatnak.


Közösségépítés
Vissza a témakörökhöz


A közösségépítés fontos szerepet játszik az állampolgárok aktivizálásában (lás
d még
a
Kulturális azonosságtudat és kohézió

címszó alatti irányelveket). Ha az emberek
közös érdeklődésük, kulturális vagy történelmi hátterük alapján összefognak, részévé
válnak a közösségnek és így ma
gabiztosabban és tevékenyebben vesznek részt a
társadalom életében.


A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése


Vissza a témakörökhöz


A múzeumok, levéltárak és könyvtárak hozzájárulhatnak a közszolgáltatásokhoz

való
hozzáférés elősegítéséhez

hangsúlyozva azt a pozitív szerepet, amelyet saját maguk az e
-
kormányzat
közvetítésében játszhatnak. Az e
-
kormányzat céljai mellé felzárkózva új
finanszírozási formákat találhatnak;

Calimera útmutató

47

Gyakorlati útmutató

építve azokra a tapasztalatokra, amelyeke
t felhasználóikkal való közvetlen
kapcsolatukból nyertek, biztosíthatják, hogy az e
-
kormányzattal kapcsolatos
projektek figyelembe vegyék az emberek akaratát;

szemléltetve azt, hogy a kormányzattal való együttműködés új módjai hatékonyak és
változáshoz vez
etnek, így tartva ébren az emberek érdeklődését.


A múzeumok, könyvtárak, levéltárak sajátos módon járulhatnak hozzá ahhoz, hogy
az e
-
kormányzatban való fokozottabb részvételre buzdítsanak, például:
A múzeumok sokat változtak és már nem csupán a kiállítot
t tárgyak helyszínéül
szolgálnak. Amikor kiállításaikat gondolatébresztő módon szervezik meg, az
vitára késztet mind a múzeumon belül, mind pedig


a médián keresztül
-

a
múzeumon kívül. Így bevonhatják a közösséget, azokat a rétegeket is, akik
hagyományos

értelemben nem tartoznak a múzeumlátogatók körébe. Az
Animating Democracy Initiative

[14]

weboldal számos példát tartalmaz azokra a
kezdeményezésekre, a
melyekkel a múzeumok hozzájárulnak a közösség
építéshez és a demokráciához. Ilyen például az, amikor a kiállítást
filmbemutatókkal vagy előadásokkal kötik össze, vagy amikor kötetlen kávéházi
beszélgetéseket szerveznek.A levéltáraknak fontos és egyedi sze
repe van abban, hogy hozzáférést
biztosítsanak a nagyközönség számára azokhoz a döntésekhez, amelyeket a
nevükben hoznak. A levéltári iratok ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a
döntéshozás és a kormányzás folyamatait megismerhessék. A közéletben egyre
nagyobb súlyt kap ez a szerep, hiszen a levéltári anyagok és az aktuális
dokumentumok gondozásával kapcsolatban új feladatok merülnek fel. Az
információ szabadsága és az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések, az
elektronikus adatkezelés igénye, valamint

az a figyelem, amellyel a média a
kormányzást kíséri, új kihívásokat hozott magával. A család
-

és helytörténet iránti
fokozott érdeklődés következtében a korábban kirekesztett társadalmi csoportok
érdeklődése is megnőtt a levéltárak iránt.A közkönyvtár
a történelem folyamán mindig is fontos színtere volt az állampolgári
részvételnek. Több okból is, de elsősorban azért, mert a könyvtár nyilvánosságot
biztosíthat a helyi önkormányzatnak. Előfordul, hogy egy adott településen


főleg
vidéken


a könyvtár az

egyetlen közösségi épület, és a nyitvatartás sokkal
rugalmasabb, mint az önkormányzati irodáké, így a szolgáltatások a megszokott
hivatali időn túl is igénybe vehetőek. Itt találkozhatnak az emberek az
önkormányzati és parlamenti képviselőkkel, a könyvtár

helyet adhat különböző
szervezetek programjainak, itt elérhető a számítógép, a fénymásoló vagy
vendéglátás lehetősége is. Ezen kívül egy nemrégiben készült Európai Bizottsági
felmérés szerint a közkönyvtárakban veszik leggyakrabban igénybe a helyi e
-
kormá
nyzat szolgáltatásait [8]. Erre építve a közkönyvtárak a következőket
tehetik:

A helyi közösségekben az e
-
kormányzat elérési pontjaiként működhetnek
(könyvtárban, mozgókönyvtárban, kioszkban, stb.) úgy, hogy


különösen
kistelepüléseken, vagy szegényebb te
rületeken


mindenki számára biztosítják az
Internethez való hozzáférést és segítséget annak használatában;

A nyilvánosság, a különböző szervezetek, az állami szektor munkatársai számára


személyesen vagy online


segítséget adnak az új technika és az Int
ernet, stb.
alkalmazásában;

Calimera útmutató

48

Gyakorlati útmutatóKommunikációs csatornát biztosítanak az emberek számára, hogy felvegyék a
kapcsolatot a kormányhivatalnokokkal, stb. (pl. e
-
mail, videó konferencia, chat
vonalak);e
-
mail címet biztosítanak az önkormányzati dolgozóknak;módot ad
nak arra, hogy más helyi önkormányzati osztályok információt
helyezzenek el a web
-
en;a kormány ICT kezdeményezéseit elérhetővé teszik;online helyet biztosítanak a vitacsoportok és hírek számára;lehetőséget teremtenek az e
-
ügyintézéshez


pl. számla befizetés, időpont
kérése, nyomtatvány kitöltése, jegyrendelés kulturális eseményre vagy
u
tazáshoz, szobafoglalás, stb.;virtuális hozzáférést biztosítanak azért, hogy az információ és a szolgáltatások
otthonról vagy a munkahelyről is elérhetőek legyenek;gondoskodnak jó közvetítő csatornákról, pl. szélessávú, vezeték nélküli, stb.
hálózatokon
keresztül;képviseltetik magukat azokban a helyi döntéshozó testületekben, amelyek a
témával foglalkoznak;tájékozódnak az adatvédelemmel, a személyes adatok felett rendelkezési
joggal illetve az információ szabadsággal kapcsolatos törvényi előírásokról;kezdeményezik, hogy a helyi önkormányzat interaktív és interoperábilis e
-
kormányzati rendszert hozzon létre, és ebben segítséget nyújtanak.JÖVŐBELI FELADATOK

Vissza a témakörökhöz


2004. márciusában a Bizottság elfogadott e
gy közleményt A működő polgárságért:
az európai kultúra és sokszínűség felvirágoztatása ifjúsági, kulturális, audiovizuális
és civil részvételi programokkal Making citizenship Work: fostering European culture
and diversity through programmes for Youth, Cul
ture, Audiovisual and Civic
Participation
[14]

címmel. Ebben kifejti, hogy az Unió eddigi és jövőbeni bővítésével


valamint a demográfiai változásokkal és a bevándorlási hullámmal


egyre inkább
szükségessé válik, hogy Európa
polgárai megtapasztalhassák az Unióhoz tartozás
érzését, és hogy azonosuljanak annak céljaival. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a
múzeumok, könyvtárak és levéltárak közreműködésére van szükség.


Az emberek egyre gyakrabban szólnak hozzá a televízió és rádiómű
sorok
weboldalain folyó vitákhoz, megszavazzák kedvencüket a valóság show
-
kban, online
kvízeket töltenek ki, használják a veszélyérzékelést és elméleti tudást felmérő
teszteket a jogosítvány megszerzésének során, stb. Elektronikus kapcsolatba lépnek
múzeum
okkal, könyvtárakkal és levéltárakkal (megtekintik az online könyvtári
katalógust, otthonról intézik a könyvkölcsönzést vagy hosszabbítást, jegyet
rendelnek kiállításokra, ajándékot vásárolnak a múzeumi boltokból, fényképeket
rendelnek az archívumból, stb.
). Az ilyen fajta tevékenységek megismerése segíti az
ekormányzatban való aktívabb részvételt is. A kényelem, az informális kapcsolat, az
anonimitás (ahol ez helyénvaló), a gyorsaság, valamint az a tény, hogy
mozgássérültek is igénybe vehetik ezeket a szol
gáltatásokat, azt eredményezi, hogy
olyanok is részt vehetnek a helyi vagy országos ügyek megvitatásában, akik
korábban ezt soha nem tették.


Calimera útmutató

49

Gyakorlati útmutató

A postai úton leadható szavazásokon általában nagyobb a részvételi arány, így az e
-
szavazás még több embert ösztön
özhet szavazásra. Nagyobb lehetőséget ad arra,
hogy mikor és hol szavazzanak, és a szavazatszámlálás is gyorsabb és pontosabb.


Az e
-
kormányzat nem csak arra való, hogy az emberek könnyebben tájékozódjanak
a helyi ügyekről (például a tanácsülések jegyzőkön
yveibe való betekintéssel), hanem
arra is, hogy részt vegyenek a döntéshozásban, az azt megelőző vitában, vagy
szavazásban, vitafórumokon, polgári bizottságokban, stb., valamint hogy hivatalos
ügyeiket elektronikus úton intézzék.


Az EU valamennyi közszolg
álati intézmény számára célul tűzte ki, hogy
rendelkezzen szélessávú kapcsolattal, ez pedig lehetővé teszi valamennyi múzeum,
könyvtár és levéltár számára, hogy szolgáltatásait elektronikus úton nyújtsa, a
szélessávú kapcsolat elterjedésével pedig széleseb
b közönséghez juttassa el
azokat.


Ahogy az e
-
kormányzat elterjedtebbé válik, az Internettel nem rendelkezők számára
könnyen megközelíthető nyilvános elérési helyeket kell létesíteni, szélessávú, vagy
vezeték nélküli kapcsolattal. Ilyen helyek lehetnek a m
úzeumokban, könyvtárakban
és levéltárakban, hiszen ezek az intézmények a legtöbb országban elegendő
épülettel és mobil szolgáltatással rendelkeznek.


Különböző okok miatt sokan nem férnek hozzá az Internethez, vagy idegenkednek
annak használatától. Ezért m
ás közvetítő csatornákra is szükség lesz, például az
interaktív televízióra. Nagyon kevés azoknak a száma, akik nem rendelkeznek
televízióval, az analóg televíziót pedig egyre inkább felváltja a digitális televízió. A
múzeumoknak, könyvtáraknak és levéltár
aknak más közvetítő eszközök használatát
is ki kell tapasztalniuk.


Az új technika felhasználható a hagyományos szolgáltatások fejlesztésére, és
teljesen új szolgáltatások bevezetésére is. A múzeumoknak, könyvtáraknak és
levéltáraknak meg kell ragadniuk a
kísérletezés és a kutatási projektekben való
részvétel lehetőségét.


Biztonságos és megbízható szolgáltatásokra van szükség. A múzeumokat,
könyvtárakat és levéltárakat a legtöbb országban a népesség jelentős része
látogatja, és azokat megbízhatónak tartja.

Ha ezek az intézmények ügyeiket
elektronikus úton intézik, sok emberrel ismertethetik meg az e
-
szolgáltatásokat, ezek
előnyeit, és bizalmat ébreszthetnek az ilyen szolgáltatások iránt.


A jövőben az emberek elvárják majd, hogy az online hozzáférés személy
re szabott
legyen, és inkább az igényekhez, mint a szolgáltatási ellátás szerkezetéhez
igazodjon. A helyi önkormányzatok által működtetett múzeumok, könyvtárak és
levéltárak úgy felelhetnek meg ennek az elvárásnak, ha segítenek kifejleszteni a
személyre sz
abott hozzáférés rendszerét, és ha a helyi e
-
kormányzat ügyét
előmozdítják.


Calimera útmutató

50

Gyakorlati útmutató


HIVATKOZÁSOK

Vissza a témakörökhöz


[1] Maastricht Treaty

http://www.eurotreaties
.com/maastrichtext.html[2]

Dialogue with Citizens

http://europa.eu.int/citizensrights/index_en.cfm[3] About eGovernment

http://europa.eu.int/information_society/programmes/egov_rd/about_us/index_en.htm[4] eEurope 2005 Action Plan

http://europe.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/index_en
.htm


[5] The Role of eGovernment for Europe's Future

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/egovernment/commu
nication/index_en.htm[6] New Member States, future e
-
government champions?

http://europa.eu.int/ida/jsps/documents/dsp_showPrinterDocument.jsp?docID=3193&
lg=en[7] Report on quality and usage of public e
-
services in Europe. Top of The Web,
November 2003.

http://www.top
oftheweb.net/en/[8] European Interoperability Framework for Pan
-
European eGovernment services.
Version 1.0. November 2004.

http://europa.eu.int/ida/servlets/Doc?id=18101[9] The European

Youth Portal

http://www.europa.eu.int/youth/index_en.html


[10] eGovernment Factsheets
-

eServices for citizens [by country].

http://eur
opa.eu.int/ida/en/chapter/422[11] The International Teledemocracy Centre

http://www.e
-
consultant.org.uk/[12] What sort of Scotland do we want to live in?

http://e
-
consultant.org.uk/sustainability/[13] The Animating Democracy Initiative

http://www.americansforthearts.org/AnimatingDemocracy/


[14] Making citizenship Wo
rk: fostering European culture and diversity through
programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/comci
tizen_en.pdf


Calimera útmutató

51

Gyakorlati útmutató


LINKEK

Vissza a témakörökhöz


Európa


AVANTI (Added Value Access to New Technologies and services on the Internet)


Ez a projekt virtuális személyiségeket használt azért, hogy a polgárok körében
népszerűsítse az

e
-
kormányzat szolgáltatásait, különösen a „digitalizálástól elzártak”
körében. Ezek az animált virtuális személyiségek utat mutatnak a felhasználónak az
online ügyintézésben és a szolgáltatások igénybevételében. A projektben négy
európai ország közhivatal
a vett részt: a London Borough of Lewisham (Anglia), Kista
Borough/City of Stockholm (Svédország), the City of Edinburgh Council (Skócia) és a
Ventspils City Council (Lettország). Az Edinburgh projekt a könyvtári
szolgáltatásokkal foglalkozott.

http://www.avantiproject.org/


Észtország


Esileht

ekormányzat portál, a már meglévő online közigazgatási szolgáltatásokhoz és az új


fejlesztés alatt álló


szolgáltatásokhoz biztosít közvetlen hozzáférést. Állandóan
b
ővül, és több száz országos és megyei webhely és szolgáltatás is elérhető.

http://www.eesti.ee/estTäna Otsustan Mina

A TOM (Tana Otsustan Mina, or “Today, I'm Deciding”) elnevezésű e
-
demokrácia

weboldal évek óta
működik. Az állampolgárok hozzászólhatnak a
törvénytervezetekhez, kifejthetik saját véleményüket a törvényhozással


kapcsolatban.

http://tom.riik.ee/Görögország


Ministry of Economy and Finance

A Gazdasági és Pénzügy
minisztérium
-

Információs Rendszerek Titkárságának
hivatalos weboldala. Hasznos információkat közöl a polgárok és jogi személyek
számára nyújtott elektronikus szolgáltatásokról, és azokhoz hozzáférést biztosít.
Lehetővé teszi az adóval, gépjármű regisztrá
lással, stb. kapcsolatos online
kommunikációt.

http://www.e
-
oikonomia.gr/Egyesült Királyság


Active Citizenship Centre

Az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma hozta létre, olyan kutatások
támogatására, amely

bemutatja a polgári megújulás értékeit, illetve segít ezen a
területen az irányvonal kidolgozásában. A weboldal sok hasznos információt
tartalmaz arról, milyen előnyökkel jár a tevékeny civil részvétel a közösségek
számára, és erre bemutatja a legjobb pél
dákat.

http://www.active
-
citizen.org.uk/SEONAID (Scottish Executive Online News and Information Distributor).

Calimera útmutató

52

Gyakorlati útmutató

Virtuális személyiség. A skót kormány használta egy


már lezajlott


kísérletben.
Célja a
fiatalabb, de igen tájékozott e
-
felhasználók segítése abban, hogy többet
megtanuljanak a kormányzásról. A Digital Animations Group
-
pal (
DAG
) közösen
készült. (
http://www.digital
-
animations.com/
).

http://www.scotland.gov.uk/News/News
-
Extras/44
. (A kísérletről szóló beszámolóhoz
lásd még
Emerging technologies for the cultural and scientific he
ritage sector.
Digicult Technology Watch Report 2. European Commission, 2004. ISBN 92
-
894
-
5276
-
5. pp.75
-
78.)

http://www.digicult.info/pages/techwatch.php
Vissza a

tartalomhoz


Calimera útmuta


53


Gyakorlati útmutatóCalimera Guidelines

Tanulás (formális és informális)
T
ÉMAKÖRÖKEz az irányelv az élethosszig tartó tanulással foglalkozik és az alábbi témákkal
foglalkozik:

Gyermekek és iskolák


-

Online szolgáltatások gyermekeknek

Felnőttek


-

Alapkészségek és kulcskompetenciák

-

Digitális írástudás

-

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó készségek

Akkreditálás

Hatás

(teljesítménymérés)

e
-
Tanulás

-

Virtuális tanulási környezet

-

Szervezett tanulási környezet

-

Interaktív televízió


-

Mobil tanulásIRÁNYELVEK

Vissza a témakörökhöz


Az élethosszig tartó tanulás fogalma alatt „az életünk során végrehajtott valamennyi
olyan tanulási tevékenységet értjük, amelynek célja az egyéni, állampolgári,
t
ársadalmi és/vagy foglalkoztatással kapcsolatos tudás, ismeret és szakértelem
tökéletesítése”. [
1
] Nem feltétlenül, de je
lentheti egy diploma megszerzését is. Az
óvodás évektől a nyugdíjas évekig tart, felöleli az iskolai és egyetemi oktatást, a
munkahelyi szakképzést, a nem hivatalos tanulást, például amikor a szülők
megtanulják az ICT (Információs és Kommunikációs Technoló
gia) használatát
gyermekeiktől. Ide tartoznak olyan oktató
-
szórakoztató programok is, mint például a
tv
-
nézés vagy múzeumok látogatása.


A tanulásra ma már nem csak az iskolában, egyetemen vagy más oktatási
intézményben van lehetőség. Az új technológia a t
ársadalom valamennyi tagja
számára olyan tanulási lehetőségeket kínál, amelyek igazodik az egyén sajátos
szükségleteihez és körülményeihez. Sok ember számára az otthon a tanulás egyre
fontosabb színterévé válik. Ide tartoznak a hátrányos helyzetű csoportok
, például a
munkanélküliek, az egyéni bánásmódot igénylő vagy a világtól elzárt helyen élő
emberek.


Az Európai Unió elkötelezett az élethosszig tartó tanulás iránt, hiszen célja az, hogy
Európát a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gaz
daságává
tegye, és ez csak az élethosszig tartó tanulással érhető el. [
2
] Az EU 2004.
júliusában kiadta az „Integrált akcióprogram az élethosszig tartó tanulásban” című
dokumentumot [
3
], és lé
trehozta a
PLOTEUS

(Tanulási lehetőségek Európában) és
Calimera útmutató

54

Gyakorlati útmutató

a
The Learning Citizen

(A tanuló állampolgár) elnevezésű portálokat az informá
ció
biztosítására. [
4
] Sok nemzeti kormány rendelkezik olyan
-

például az alapkészségek
elsajátítását és a nyelvtanulást célzó
-

oktatási stratégiával, amely valamennyi
állampolgárra vonatkozik.

Sok múzeum, könyvtár és lev
éltár proaktív tanulási intézmény, ahol a rendelkezésre
álló oktatási anyagot a látogatók érdekében használják fel. A kulturális örökség
valamennyi intézményének figyelembe kell azonban vennie azokat a célkitűzéseket
és fejlesztéseket, amelyek a változás i
rányába hatnak. Ide tartoznak az alábbiak:a már említett EU és nemzeti célok;az egyre átfogóbb kormányprogramok (például az oktatás már nem csak az
oktatásügy, az iskolák és egyetemek kizárólagos feladata; a bűnözés
megelőzése nem csupán a rendőrség fela
data);a technológiai fejlesztések, amelyek segítségével az oktatás változatos interaktív
és mobil eszközökön keresztül történik;egy új diák és tanár generáció megjelenése, amely elvárja, hogy a tanulás
-
tanítás
interaktív és izgalmas módon használja fel a

technológiát;a hagyományos iparágak megszűnésével, új tudásalapú iparágak megjelenésével
új készségek elsajátítása válik szükségessé;az igény, hogy valamennyi aktív állampolgár digitális írástudással rendelkezzen;az EU bővítésével új


országhatárokon átnyúló


munka
erőpiacok nyílnak és ez
szükségessé teszi a nyelvtudást, stb. (lásd a
Többnyelvűség

címszó alatti
irányelvet)az elvándorlás és menekültek növekvő száma szükségessé teszi a világ
kultúráinak megismerését (lásd a
Kulturális azonosságtudat és kohézió

címszó
alatti irányelvet).G
YAKORLATI ÚTMUTATÓVissza a témakörökhöz


A múzeumoknak, köny
vtáraknak és levéltárak
nak be kell építeniük politikájukba a
tanulási kultúrát. A „tanulás szervezőjévé” kell válniuk. Ide tartozik saját munkatársaik
tanulásának és készségfejlesztésének ösztönzése és megszervezése is (lásd a
Munkaerő kiválasz
tása

címszó alatti irányelvet), hiszen ez hatással lesz a
felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra is. A tanulási program tartalmazhatja az
alábbiakat:
hatékony tanulási lehetőségek biztosítása (tanárokkal, diákokkal, munkáltatókkal
való konzultálás a k
özösségen belül, és partnerkapcsolatok kiépítése iskolákkal,
egyetemekkel, stb.);olyan környezet megteremtése, amely elősegíti a tanulást (tanulóhelyek,
oktatótermek, a tanulást segítő személyzet, IT berendezések, stb. biztosításával);reagálás a tanuláss
al kapcsolatos politikai kezdeményezésekre, beleértve a
finanszírozás megpályázását is;az intézmény, mint tanulásra alkalmas hely, reklámozása;annak kiértékelése, hogy a biztosított szolgáltatások milyen hatással vannak a
tanulásra.


Részletesebb leírásh
oz

-

arról, hogyan válhat egy intézmény tágabb értelemben
véve a tanulást előmozdító szervezetté
-

lásd
Inspiring Learning for All
. [
5
]

Calimera útmutató

55

Gyakorlati útmutató

Gyermekek és iskolák
Vissza a témakörökhöz


A múzeumok, könyvtárak és levéltárak hozzájárulhatnak a gyermekek értelmi,
érzelmi, szociális, nyelvi és motorikus készségeinek fejlődéséhez, segíthetik őket az
esztétikai érzék kialakításában, felkelthetik a gyermekek irodalom, tudomány és
művészetek i
ránti érdeklődését, ösztönözhetik őket a kreativitásra.

A
Mit tanultál ma a múzeumban?
címmel készült jelentés rámutatott, hogy
„az
élvezetes, tevékeny részvételt kívánó és meglepetésekkel teli múzeumlátogatás arra
ösztönzi a diákokat, hogy többet megtudj
anak, többre törekedjenek és
magabiztosabb tanulóvá váljanak”.

[
6
]


A gyermekek ösztönzése: Nyári olvasási akció hatása (Inspiring Children: The Impact
of the Summer Reading Challenge
(az akciót évente rendezik meg az Egyesü
lt
Királyság közkönyvtáraiban) bizonyítja, hogy a gyerekek szeretnek olvasni, többet
akarnak olvasni, és az olvasás kitágítja látókörüket és növeli magabiztosságukat. [
7
]


Az oktatási színvonal emelése az iskolában és azon

kívül
számos példát hoz arra,
hogyan használják a gyerekek a levéltárakat és mit tanulhatnak ott. [
8
]


Az olyan cross domain (más szerverről származó) projektek, mint a
CH
IMER

bemutatják, hogyan adhatók a kreatív gyerekek kezébe a megfelelő források és
eszközök. [
9
].


Sok esetben a múzeumok, közkönyvtárak és levéltárak a helyi oktatási hatóságokkal
való kapcsolatukat illetően kiváltságos
helyzetben vannak, és ez megteremti annak a
lehetőségét, hogy fokozottabban támogassák az iskolai oktatást. A múzeumoknak,
közkönyvtáraknak és levéltáraknak gyakran van oktatási részlege, amely olyan
szolgáltatásokat nyújt, mint az alábbiak:könyvek, tárgy
ak, dokumentum másolatok, stb. kölcsönzése iskoláknak projekt
munkához;házi feladat klubok;tanulószoba, vagy olyan helyiség, ahol osztályok, csoportok különböző
tevékenységekben vehetnek részt, például kézbe vehetik a kiállítási tárgyakat,
modelleket kés
zíthetnek, főzhetnek, beöltözhetnek különböző korok és népek
ruháiba, hogy azoknak az „életét éljék”, felhasználhatják a technológiát
lakóterületükkel kapcsolatos kutatásokra;online hálózatba szervezett tanulási környezet a gyerekek, tanárok, szülők és
go
ndozók részére, amely elérhető az iskolákban, otthon, klubokban, stb.;linkek speciálisan megszerkesztett, házi feladatban segítő weboldalakhoz,
amelyek különösen hasznosak az elzárt településen élők számára;speciálisan összeállított online oktató csomago
k és tartalomjegyzékek a nemzeti
és helyi tantervekhez;azoknak a gyerekeknek a segítése, akiket


szabad választásból vagy
kényszerűségből
-

otthon tanítanak, és akik e nélkül a segítség nélkül elszigetelve
éreznék magukat.
[
10
]


A gyermekek tanulásának segítése kevésbé formális módokon is megoldható,
például:biztonságos találkozóhelyek megteremtésével. Ebben az összefüggésben ide
értendők a „biztonságos”
online szolgáltatások

is (
lásd alább);

Calimera útmutató

56

Gyakorlati útmutatóa gyermekek és felnőttek számára olyan közös szórakozási lehetőségek
biztosításával: mint például a számítógép használata, játékok, mesemondás,
kiállítások, filmek, zene és más kulturális tevékenységek, amelyek segítenek a
szabadidő hasznos el
töltésében;olyan szolgáltatások nyújtásával, amelyek vonzóak a gyermekekkel foglalkozók


szülők, nagyszülők, gondozók, tanárok, gyermekfelügyeletet ellátók vagy
játszócsoportok vezetői


számára;családbarát nyitvatartási idő biztosításával;interaktív k
iállítások rendezésével, amelyek a gyermekek számára különösen
vonzóak;nyári foglalkozások szervezésével azért, hogy az év közben megszerzett
készségek ne merüljenek feledésbe.

Online szolgáltatások gyermekeknek

Vissza
a témakörökhöz


A gyerekek szívesen használják az IC technológiát, amit a számítógépes játékok
népszerűsége is bizonyít. Ha az oktatás során ezeket is alkalmazzák, az felkelti a
gyerekek érdeklődését és jobban leköti őket, különösen akkor, ha a rendszer
interaktív, vagy t
eret ad a kreativitásnak. A
Learning Curve
, amely az Egyesült
Királyság Nemzeti Levéltárának egyik online oktató
-
tanuló segédanyaga, nagyon
népszerű a tanárok és a gyerekek körében. [
11
]


A gyermekek számára nyújtott Inter
netes szolgáltatások biztosításakor azonban
szűrésre van szükség és azt is el kell dönteni, hogy például a chat oldalakhoz való
hozzáférés engedélyezett
-
e. Gondosan mérlegelni kell a szűrőszoftverek
használatát, és/vagy olyan szabályozást, amely a gyerekek

Internet hozzáférését
szülői vagy gondviselői engedélyhez köti. A weboldalak elérése szűréssel vagy
lezárással akadályozható meg. A szűréssel kapcsolatos európai
kezdeményezésekről
-

különösen a különböző nyelveken történő szűrésről


szóló
információhoz
lásd: Net Protect,
a European Safer Internet Action Plan

támogatásával [
12
].Bizonyos jogi környezetben a szűrőszoftver nyilvános használata jelenthet egy olyan
megállapodást a felhasználókkal, különösen pedig a gyermeke
kkel, hogy nem teszik
ki őket ártalmas, vagy durva Internetes anyagoknak. Erre azonban nincs teljes
garancia, ezért a szűrőprogrammal ellátott terminálok használóinak tisztában kell
lenniük a rendszer fogyatékosságaival. Másfelől bizonyos európai országokb
an,
hasonlóan az Amerikai Egyesült Államokhoz, az Internet cenzúrázását a törvény
nem teszi lehetővé. Van azonban egy mód a helyzet kezelésére, amely szabályozza
az Internet használatot (
Acceptable Use Policies
-

AUP). A szabályozás lehetőségét
meg kell is
mertetni a munkatársakkal és a felhasználókkal is, és annak összhangban
kell lennie a nemzeti
-

például az országos könyvtári szövetségek által elfogadott


szabályozással. Bizonyos körülmények között az AUP elfogadása egyik feltétele
annak, hogy a felhasz
náló tagja lehessen az intézménynek, vagy használhassa
annak szolgáltatásait. (Lásd Earl issue paper:
Internet Acceptable Use Policies
. [
13
].)

Felnőttek

Vissza a témakörökhöz


A felnőttoktatás lehet formális és informális. A formális oktatás során megszerezhető
valamilyen végzettség, általában főiskolán vagy egyetemen, de jelentheti a főiskolák
vagy egyete
mek által szervezett távoktatási programokban való részvételt is. A
Calimera útmutató

57

Gyakorlati útmutató

kulturális intézmények gyakran együttműködnek az oktatási intézményekkel a
formális tanulás terén, például:könyvekkel és IST
-
vel ellátott tanulóhelyeket biztosítanak a távoktatásban
részt
vevők számára;kutatási célokra rendelkezésre bocsátják anyagaikat;kapcsolatot létesítenek a tanárokkal azért, hogy megfelelő időben megfelelő
segítséget nyújtsanak az egyetemi kurzusok résztvevőinek munkájához;