ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ I: ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

raffleescargatoireMechanics

Jul 18, 2012 (6 years and 5 days ago)

1,421 views
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ι - ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ


Α. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
absolute pressure = απόλυτη πίεση
absolute roughness = απόλυτη τραχύτητα
absolute viscosity = απόλυτη συνεκτικότητα
absorption = απορρόφηση
acceleration = επιτάχυνση
acceleration of gravity= επιτάχυνση της βαρύτητας
acoustic velocity = ταχύτητα του ήχου
adiabatic = αδιαβατικός
adiabatic expansion = αδιαβατική διαστολή
advance - diameter ratio = λόγος προώθησης - διαμέτρου
advection - diffusion equation = εξίσωση μεταφοράς - διάχυσης
advective acceleration = μεταθετική επιτάχυνση
aerodynamics = αεροδυναμική
airfoil = αεροτομή
altitude = υψόμετρο
anemometery = ανεμομετρία
angle of attack = γωνία πρόσπτωσης
angle of incidence=γωνία πρόσπτωσης
angular deformation = γωνιακή παραμόρφωση
angular momentum = στροφορμή
aquifer = υπόγειος υδροφορέας
atmospheric pressure = ατμοσφαιρική πίεση
autocorrelation = αυτοσυσχέτιση
average velocity = μέση ταχύτητα
averaged-in-time velocity = μέση χρονική τιμή της ταχύτητας
axial = αξονικός, κατά μήκος άξονα
axial velocity = αξονική ταχύτητα
axisymmetric = αξονοσυμμετρικός
axisymmetric flow = αξονοσυμμετρική ροή
backwater curve = καμπύλη υπερύψωσης
1
barometer = βαρόμετρο
barometric pressure = βαρομετρική πίεση
blade = πτερύγιο στροβίλου, πτερύγιο ελικοπτέρου, λεπίδα
body force = καθολική δύναμη
boundary conditions = οριακές συνθήκες, συνοριακές συνθήκες
boundary layer = οριακό στρώμα, οριακή στιβάδα
boundary wall roughness = τραχύτητα στερεών τοιχωμάτων
boundary-layer thickness=πάχος οριακού στρώματος (δ)
bridge pier = βάθρο γέφυρας
broad-crested weir = υπερχειλιστής πλατιάς στέψης
Buckingham Pi Theorem = θεώρημα Π του Buckingham
buoyancy = άνωση
buoyancy force= δύναμη άνωσης, ανωστική δύναμη
buoyant jet = ανωστική φλέβα
calibration = βαθμονόμηση
canal = διώρυγα
capillary phenomena = τριχοειδή φαινόμενα
capillary tube = τριχοειδής σωλήνας
cast iron pipe = χυτοσιδηρός σωλήνας
cavitation = σπηλαίωση
cavity = κοιλότητα
celerity = ταχύτητα (κυματομηχανική)
center of buoyancy = κέντρο άνωσης
center of gravity = κέντρο βάρους
center of pressure = κέντρο πίεσης
centrifugal force=φυγόκεντρος δύναμη
centrifugal pump = φυγοκεντρική αντλία
certripetal force=κεντρομόλος δύναμη
channel = αγωγός, διώρυγα, κανάλι
circular = κυκλικός
circulation = κυκλοφορία
circumferential = περιφερειακός, κατά μήκος περιφέρειας κύκλου
coefficient of discharge = συντελεστής παροχής
coefficient of dynamic viscosity = συντελεστής δυναμικού ιξώδους
coefficient of kinematic viscosity = συντελεστής κινηματικού ιξώδους
coefficient of performance =συντελεστής απόδοσης
coefficient of roughness = συντελεστής τραχύτητας
cohesion = συνοχή
combustion = καύση
compressibility =συμπιεστότητα
compressible flow = συμπιεστή ροή
computational model = υπολογιστικό ομοίωμα
concentration = συγκέντρωση
concentration distribution ( profile ) = κατανομή συγκέντρωσης
conduit = αγωγός
conservation of energy = διατήρηση της ενέργειας
conservation of mass = διατήρηση της μάζας
conservative agent = διατηρούμενη ουσία
constitutive law = καταστατικός νόμος
contact angle = γωνία επαφής
2
contact line = καμπύλη επαφής
continuity equation = εξίσωση συνέχειας
contracted weir = συνεσταλμένος υπερχειλιστής
contraction = στένωση (αγωγού), συστολή
control volume = όγκος ελέγχου
convective acceleration = μεταθετική επιτάχυνση, συναγωγική επιτάχυνση
converging channel = συγκλίνων αγωγός
converging flow = συγκλίνουσα ροή
correction factor of kinetic energy = συντελεστής συνόρθωσης (διόρθωσης) της
………………………………………κινητικής ενέργειας
creeping flow = έρπουσα ροή
critical depth = κρίσιμο βάθος
critical flow = κρίσιμη ροή
critical flow meter = μετρητής κρίσιμης ροής
critical Reynolds number = κρίσιμος αριθμός Reynolds
critical velocity = κρίσιμη ταχύτητα
cross – correlation =ετεροσυσχέτιση
cross section =διατομή
cross-sectional area = εμβαδόν διατομής
current= ρεύμα
cylindrical coordinates = κυλινδρικές συντεταγμένες
cylindrical wall jet = κυκλική φλέβα που ρέει κατά μήκος στερεού ορίου
dam = φράγμα
damping = απόσβεση
deformation = παραμόρφωση
deformation, angular = γωνιακή παραμόρφωση
deformation, linear = γραμμική παραμόρφωση
density = πυκνότητα
density current = ρεύμα πυκνότητας
depth of flotation = βάθος επίπλευσης
deterministic model = αιτιοκρατικό ομοίωμα, προσδιοριστικό ομοίωμα
differential analysis = διαφορική ανάλυση
differential manometer = διαφορικό μανόμετρο
diffuser = διαχυτής
diffusion = διάχυση
diffusion, molecular = μοριακή διάχυση
diffusion, turbulent = τυρβώδης διάχυση
dilation (ή dilatation) = ρυθμός διόγκωσης ρευστού στοιχείου
dimension = διάσταση
dimensional (analysis) arguments = διαστατικά επιχειρήματα
dimensional analysis = διαστατική ανάλυση
dimensionless number = αδιάστατος αριθμός
dimensionless parameter = αδιάστατη παράμετρος
direction (x,y,z) = κατεύθυνση (x,y,z)
discharge = παροχή, εκκένωση
discharge coefficient = συντελεστής παροχής
discharge velocity = ταχύτητα εκροής
dispersion = διασπορά
dispersivity coefficient = συντελεστής ικανότητας διασποράς
displacement thickness = πάχος μετάθεσης (θεωρία οριακού στρώματος)
3
displacement = μετατόπιση, μετάθεση
dissolved form= διαλυμένη μορφή
dissolved substance = διαλυμένη ουσία
distribution = κατανομή
divergence = απόκλιση
divergence-free field = πεδίο μηδενικής απόκλισης
downstream = κατάντη
drag = αντίσταση
drag coefficient = συντελεστής αντίστασης
dynamic equilibrium= δυναμική ισορροπία
dynamic viscosity = δυναμική συνεκτικότητα
dynamic pressure = δυναμική πίεση
dynamic similarity = δυναμική ομοιότητα
eddy = στροβιλισμός, δίνη
efficiency = απόδοση
elastic constants = ελαστικές σταθερές
elasticity = ελαστικότητα
empirical model = εμπειρικό ομοίωμα
energy = ενέργεια
energy balance = ισοζύγιο ενέργειας
energy grade line = γραμμή ενέργειας
energy gradient = κλίση (γραμμής) ενέργειας
energy line = γραμμή ενέργειας
energy loss = απώλεια ενέργειας
enlargement = μεγέθυνση
enstrophy = ενστροφία
entrance = είσοδος
environmental flow = περιβαλλοντική ροή
equation of continuity = εξίσωση ενέργειας
equations of motion = εξισώσεις κίνησης
equilibrium = ισορροπία
equipotential line = ισοδυναμική γραμμή
equipotential surface = ισοδυναμική επιφάνεια
equivalent = ισοδύναμος
equivalent roughness = ισοδύναμη τραχύτητα
exit = έξοδος ( αγωγού, συσκευής, όγκου ελέγχου, κλπ )
expansion = διαστολή, διεύρυνση (αγωγού)
expansion factor = συντελεστής διαστολής
field = πεδίο
flood control = έλεγχος πλημμύρας
flotation = επίπλευση
flow = ροή
flow coefficient = συντελεστής παροχής
flow disturbance = ροϊκή διαταραχή
flow field = πεδιο ροής
flow instability = αστάθεια ροής, ροϊκή αστάθεια
flow net = δίκτυο ροής
flow nozzle = ακροφύσιο
flow perturbation = ροϊκή διαταραχή
flow separation = αποκόλληση ροής (από στερεά επιφάνεια)
4
flownet = δίκτυο ροής
flownet = δίκτυο ροής (πλέγμα που σχηματίζεται από τις γραμμές ροής και τις
ισοδυναμικές γραμμές)
flowrate = παροχή, παροχή όγκου, ογκομετρική παροχή
fluctuation = διακύμανση
fluid = ρευστό
fluid flow= ροή ρευστού
fluid machinery = υδραυλικές μηχανές
fluid particle = ρευστό σωματίδιο
fluid pressure = πίεση ρευστού
flume = ανοικτός αγωγός, αυλάκι
flux = εισροή
force = δύναμη
forced vortex = εξαναγκασμένος στρόβιλος
free surface = ελεύθερη επιφάνεια
free vortex = ελεύθερος στρόβιλος
friction = τριβή
friction drag = αντίσταση τριβής
friction factor = συντελεστής τριβής ( f, θεωρία κλειστών αγωγών)
friction losses = απώλειες τριβής
friction velocity = ταχύτητα τριβής ή διατμητική ταχύτητα (τυρβώδης ροή)
Froude number = αριθμός Froude
fuel = καύσιμο
full model = πλήρες μοντέλο
fully rough zone = πλήρως τραχεία περιοχή ροής(π.χ στο διάγραμμα Moody)
gage (gauge) pressure = σχετική πίεση
gas = αέριο
gas constant = σταθερά αερίου
gas turbine = αεριοστρόβιλος
gate = θυρόφραγμα
gauge pressure = σχετική πίεση
geometric similarity = γεωμετρική ομοιότητα
grade = βαθμός, τάξη
gradient = βαθμίδα, κλίση
gravity = βαρύτητα
grid = υπολογιστικό πλέγμα, υπολογιστικό δίκτυο, κάναβος
head loss = ύψος απωλειών
heat = θερμότητα
height= ύψος
Hele - Shaw model = ομοίωμα Hele - Shaw
high-Reynolds-number flow = ροή υψηλού αριθμού Reynolds
homogeneous fluid = ομογενές ρευστό
homologous = ομόλογος
hoop tension = περιφερειακή τάση
horizontal = οριζόντιος
hydraulic efficiency = υδραυλική απόδοση
hydraulic grade line = πιεζομετρική γραμμή
hydraulic head = υδραυλικό ύψος, υδραυλικό φορτίο
hydraulic jump = υδραυλικό άλμα
hydraulic machine blade = πτερύγιο υδραυλικής μηχανής
5
hydraulic machines = υδραυλικές μηχανές
hydraulic radius = υδραυλική ακτίνα
hydraulic similitude = υδραυλική ομοιότητα
hydraulic turbine = υδροστρόβιλος
hydraulically rough walls = υδραυλικά τραχέα όρια
hydraulically smooth walls = υδραυλικά λεία όρια
hydraulics = υδραυλική
hydrodynamic stability theory = θεωρία υδροδυναμικής ευστάθειας
hydrodynamics = υδροδυναμική
hydrofoil= υδροτομή
hydrometer = υδρόμετρο
hydrostatic force = υδροστατική δύναμη
hydrostatics = υδροστατική
ideal flow = ιδανική ροή, ιδεατή ροή
ideal fluids = ιδεατά ρευστά
ideal velocity = ιδανική (ιδεατή) ταχύτητα
image processing software = λογισμικό επεξεργασίας εικόνων
immersed body = βυθισμένο σώμα
immiscible liquids = μη μιγνυόμενα υγρά
impeller = έλικα, φτερωτή
impulse – momentum principle = αρχή ώσης – ορμής
impulse = ώση, ώθηση
impulse wheel = φτερωτή
incomplete similarity = μερική ομοιότητα
incompressible flow = ασυμπίεστη ροή
inelastic pipe = μη ελαστικός σωλήνας
inertia = αδράνεια
inertia forces = δυνάμεις αδρανείας
inertial force = αδρανειακή δύναμη
injection well = πηγάδι έγχυσης
inlet = είσοδος ( αγωγού, συσκευής, όγκου ελέγχου, κλπ )
instantaneous velocity = στιγμιαία ταχύτητα
integral analysis = ολοκληρωτική ανάλυση
integral equation = ολοκληρωτική εξίσωση
interface = διεπιφάνεια, ενδοεπιφάνεια
interfacial tension = διεπιφανειακή τάση
intermittency zone = ζώνη διαλείπουσας τύρβης
internal energy = εσωτερική ενέργεια
intrinsic scale = εγγενής κλίμακα
inviscid fluid = ιδεατό ρευστό
iron pipe = σιδηρός σωλήνας
irrotational flow = αστρόβιλη ροή
isentropic (flow, process, change, transformation) = ισεντροπικός
isentropic exponent = ισεντροπικός εκθέτης
isobaric surface = ισοθλιπτική επιφάνεια ( p = σταθερό)
isothermal (flow, process, change, transformation) = ισόθερμος
isothermal conditions = ισοθερμικές συνθήκες
isothermal flow = ισόθερμη ροή
jet = εκτοξευόμενη φλέβα, φλέβα
jet boundary = όριο της φλέβας
6
kinematic similarity = κινηματική ομοιότητα
kinematic viscosity = κινηματική συνεκτικότητα
kinetic energy = κινητική ενέργεια
kinetic energy head = ύψος κινητικής ενέργειας (v
2
/2g)
laminar boundary layer = στρωτό οριακό στρώμα, οριακό στρώμα στρωτής ροής
laminar flow = στρωτή ροή
laminar to turbulence transition = μετάβαση από στρωτή σε τυρβώδη ροή
Laplacian = Λαπλασιανή
layer = στρώμα
leading edge = ανάντη ακμή
length = μήκος
length scale = κλίμακα μήκους
lift = άνωση ( δύναμη άνωσης)
lift coefficient= συντελεστής άνωσης
light sheet =φύλλο φωτός
linear deformation = γραμμική παραμόρφωση
liquid = υγρό
liquid level = στάθμη υγρού
liquid waste = υγρά απόβλητα
local acceleration = τοπική επιτάχυνση
local friction coefficient = τοπικός συντελεστής αντίστασης τριβής
local shear stress = τοπική διατμητική τάση
longitudinal stress =διαμήκης τάση
loop = βρόχος
loss = απώλεια
Μach angle = γωνία Mach
Μach number = αριθμός Mach
major losses = μείζονες απώλειες (ροή σε κλειστούς αγωγούς)
manometer = μανόμετρο
mass = μάζα
mass balance = ισοζύγιο μάζας
mass flow rate = παροχή μάζας ( kg / s )
mass transport equation = εξίσωση μεταφοράς μάζας
material derivative = σωματιδιακή παράγωγος, υλική παράγωγος, ολική παράγωγος
maximum = μέγιστος
mean = μέσος όρος
mean flow = μέση ροή (στις τυρβώδεις ροές)
mean velocity = μέση ταχύτητα
mean velocity gradient =κλίση της μέσης ταχύτητας
measurement = μέτρηση
mechanical energy head = ύψος μηχανικής ενέργειας
mechanics = μηχανική
metacenter = μετάκεντρο
minor losses = τοπικές απώλειες (ροή σε κλειστούς αγωγούς)
mixing = μίξη
mixing chamber = θάλαμος ( κιβώτιο ) μίξης
mixing length = μήκος μίξης (θεωρία τύρβης)
mixing length theory = θεωρία μήκους μίξεως (του Prandtl)
model = μοντέλο, (φυσικό ή μαθηματικό) ομοίωμα, προσομοίωμα
modeling = προσομοίωση
7
modulus of elasticity = μέτρο ελαστικότητας
moment = ροπή
moment of inertia = ροπή αδράνειας
momentum correction factor = συντελεστής συνόρθωσης της ορμής
momentum thickness = πάχος ποσότητας κίνησης (θ, στη θεωρία οριακού
στρώματος)
momentum = ορμή, ποσότητα κίνησης
Moody’s diagram = διάγραμμα Moody
multi-phase flow = πολυφασική ροή
natural convection = φυσική συναγωγή
net = δίκτυο
network = δίκτυο
neutral equilibrium = ουδέτερη ισορροπία
Newton’s equations = εξισώσεις του Newton
Newtonian fluid = Νευτώνιο ρευστό
Newtonian mechanics = Νευτώνεια μηχανική
nomimal jet boundary = ονομαστικό όριο φλέβας
non- buoyant jet = μη ανωστική φλέβα
non-intrusive method = μη επεμβατική μέθοδος
non-uniform flow = ανομοιόμορφη ροή
normal stress = ορθή τάση
nozzle = ακροφύσιο, ακροστόμιο
numerical convergence= αριθμητική σύγκλιση
numerical model = αριθμητικό ομοίωμα
open channel = ανοικτός αγωγός
orifice = οπή
orthogonal Cartesian coordinates = ορθογώνιες Καρτεσιανές
…………………………………….συντεταγμένες
outer flow = εξωτερική ροή (στη θεωρία οριακού στρώματος)
outlet = έξοδος ( αγωγού, συσκευής, όγκου ελέγχου, κλπ )
overturning moment = ροπή ανατροπής
parallel flow = παράλληλη ροή
particulate form = σωματιδιακή μορφή
path = τροχιά
perimeter = περίμετρος
phase velocity = φασική ταχύτητα
phenomenological theory = φαινομενολογική θεωρία
physical model = φυσικό ομοίωμα
piezometer = πιεζόμετρο
piezometric line = πιεζομετρική γραμμή
pipe = σωλήνας
piston = έμβολο
Pitot tube = σωλήνας Pitot
plate = πλάκα
pollutant = ρύπος, ρυπαντής
potential energy = δυναμική ενέργεια
power = ισχύς
power input = ισχύς εισόδου
power output = ισχύς εξόδου
pressure = πίεση
8
pressure drag = αντίσταση πίεσης
pressure drop = πτώση πίεσης
pressure forces = δυνάμεις πίεσης
pressure head = ύψος πίεσης ( h = p / γ = p/ρg )
pressure wave = κύμα πίεσης
profile = κατανομή (ταχύτητας, θερμότητας κ.λ.π.)
projection = προβολή
propeller = έλικας
propulsion = προώθηση
propulsive device = μηχανή προώθησης
prototype = πρωτότυπο
pulsating flow = ταλαντούμενη ροή
pump = αντλία
pump efficiency = απόδοση αντλίας
pump power=ισχύς αντλίας
pump suction lift = ύψος αναρρόφησης αντλίας
radial = ακτινικός, κατά μήκος ακτίνας
radial flow = ακτινική ροή
radial flow field = πεδίο ακτινικής ροής
radial velocity = ακτινική ταχύτητα
random = τυχαίος
random disturbance = τυχαία διατάραξη, τυχαία διακύμανση
Rankine vortex = στρόβιλος Rankine
rated power = ονομαστική ισχύς
Rayleigh number= αριθμός του Rayleigh
reaction = αντίδραση
reaction turbine = στρόβιλος αντίδρασης
real fluids = πραγματικά ρευστά
recharging well = πηγάδι διείσδυσης
rectangular channel = ορθογωνικός αγωγός
rectangular weir = ορθογωνικός υπερχειλιστής
reference length = μήκος αναφοράς
reference plane = επίπεδο αναφοράς
reference pressure = πίεση αναφοράς
relaminarization=μετάβαση από τυρβώδη σε στρωτή ροή
relative density = σχετική πυκνότητα
relative pressure = σχετική πίεση
relative roughness = σχετική τραχύτητα (στερεού τοιχώματος)
relative velocity = σχετική ταχύτητα
reservoir = δεξαμενή, ταμιευτήρας
resistance = αντίσταση
resisting forces = δυνάμεις αντίστασης
resuspension = επαναιώρηση
Reynolds equations = εξισώσεις του Reynolds
Reynolds stresses = τάσεις του Reynolds, τυρβώδεις τάσεις
Reynolds transport theorem = θεώρημα μεταφοράς του Reynolds
riveted steel pipe = ηλωτός χαλυβδοσωλήνας, πριτσινωτός χαλυβδοσωλήνας
rocket engine = πύραυλος
rotation = περιστροφή
rough plate(wall) = τραχεία πλάκα, τραχύ τοίχωμα, τραχύ όριο
9
rough wall round jet = κυκλική εκτοξευόμενη φλέβα που ρέει κατά μήκος τραχέος
………………………στερεού ορίου
roughness = τραχύτητα
roughness coefficient = συντελεστής τραχύτητας
round jet = κυκλική εκτοξευόμενη φλέβα
scalar field = βαθμωτό πεδίο
scale = κλίμακα
scale effect = επίδραση κλίμακας
Schmidt number = αριθμός του Schmidt
secondary flow = δευτερεύουσα ροή
section = τμήμα
self - similar solution = λύση αυτό- ομοιότητας
self - similarity = αυτο-ομοιότητα
separation eddy = δίνη αποκόλλησης
separation phenomena = φαινόμενα αποκόλλησης
separation zone = ζώνη αποκόλλησης
settling = καθίζηση
shaft = άξονας
shape drag = αντίσταση σχήματος
shear force = διατμητική δύναμη
shear stress = διατμητική τάση
similarity = ομοιότητα
similarity conditions = συνθήκες ομοιότητας
similarity solution = λύση ομοιότητας
similitude = ομοιότητα
similitude conditions = συνθήκες ομοιότητας
simulation = (δυναμική ) προσομοίωση
single-phase flow = μονοφασική ροή
slope = κλίση
sloping bottom = επικλινής πυθμένας
sluice gate = θυρίδα εκροής, υδατοφράκτης εκκένωσης
smooth flat plate = λεία επίπεδη επιφάνεια
smooth wall round jet = ροή κυκλικής φλέβας σε λείο στερεό όριο
solid boundary = στερεό όριο
solid wall = στερεό τοίχωμα
sonic velocity = ταχύτητα του ήχου
sorption=συσσωμάτωση
source = πηγή
spatial coordinates = χωρικές συντεταγμένες
specific energy = ειδική ενέργεια
specific gravity = σχετική πυκνότητα
specific heat = ειδική θερμότητα
specific velocity = ειδική ταχύτητα
specific volume = ειδικός όγκος
specific weight = ειδικό βάρος ( γ=ρg )
speed = ταχύτητα (μέτρο του διανύσματος της ταχύτητας)
speed factor = συντελεστής ταχύτητας
speed of sound = ταχύτητα του ήχου
spherical coordinates = σφαιρικές συντεταγμένες
stability = ευστάθεια
10
stable equilibrium = ευσταθής ισορροπία
stagnation point = σημείο ανακοπής
stagnation pressure = πίεση ανακοπής
stagnation temperature = θερμοκρασία ανακοπής
standing wave = στάσιμο κύμα
static pressure = στατική πίεση
statistical model = στατιστικό ομοίωμα
steady flow = μόνιμη ροή
steam turbine = ατμοστρόβιλος
stochastic model = στοχαστικό ομοίωμα
stream = ρεύμα, ποταμός
stream filament = ροϊκό νήμα
stream function = ροϊκή συνάρτηση
streamline = γραμμή ροής
streamtube = ροϊκός σωλήνας
stress = τάση
surface buoyant jet = επιφανειακή ανωστική φλέβα
subcritical flow = υποκρίσιμη ροή
submerged body = βυθισμένο σώμα
subsonic = υποηχητικός
subsonic flow = υποηχητική ροή
subsonic velocity = υποηχητική ταχύτητα
substantial derivative = σωματιδιακή παράγωγος, υλική παράγωγος
suction lift = ανύψωση με αναρρόφηση
sudden contraction = απότομη συστολή (για αγωγούς)
sudden expansion = απότομη διαστολή (για αγωγούς)
supercritical flow = υπερκρίσιμη ροή
superposition principle = αρχή της επαλληλίας
supersonic = υπερηχητικός
supersonic velocity = υπερηχητική ταχύτητα
suppressed weir = καθολικός υπερχειλιστής
surface = επιφάνεια
surface buoyant jet = επιφανειακή ανωστική φλέβα
surface force = επιφανειακή δύναμη
surface tension = επιφανειακή τάση
swirl = συστροφή
Tainter-type gate = θυρόφραγμα τύπου Tainter
tank = δεξαμενή
temperature = θερμοκρασία
tensor field = ταννυστικό πεδίο
terminal velocity = οριακή ταχύτητα
tertiary flow = τριτεύουσα ροή
thickness = πάχος
three - dimensional = τρισδιάστατος
three-dimensional flow = τρισδιάστατη ροή
thrust = ώθηση
time average = μέση χρονική τιμή (κάποιας ποσότητας)
time scale = κλίμακα χρόνου
time-averaged velocity = μέση (ως προς το χρόνο) ταχύτητα, χρονικά μέση ταχύτητα
time-dependent = χρονοεξαρτημένος
11
time-varying = χρονομεταβλητός
torque = ροπή
total energy = ολική ενέργεια
total energy head = ολικό ύψος μηχανικής ενέργειας
total friction coefficient = ολικός συντελεστής αντίστασης τριβής
total friction force = ολική δύναμη αντίστασης τριβής
total head = ολικό (ενεργειακό) ύψος, ολικό ύψος ενέργειας
tracer = ιχνορευστό
trajectory = τροχιά
transformation = μετασχηματισμός
transition = μετάβαση
translation = μετάθεση, μετατόπιση
transmission = μεταφορά
transonic = δια-ηχητικός
transport phenomena = φαινόμενα μεταφοράς (μεταφορά μάζας, ορμής, ενέργειας)
trapezoidal channel = τραπεζοειδής (ανοικτός) αγωγός
triangular channel = τριγωνικός (ανοικτός) αγωγός
tube = σωλήνας
turbine = στρόβιλος, τουρμπίνα
turbomachinery = στροβιλομηχανές
turbulence = τύρβη
turbulence intensity = ένταση της τύρβης
turbulence kinetic energy = κινητική ενέργεια της τύρβης
turbulence production = παραγωγή της τύρβης
turbulent = τυρβώδης
turbulent boundary layer = τυρβώδες οριακό στρώμα
turbulent flow = τυρβώδης ροή
turbulent stress = τυρβώδης τάση
two – dimensional = δισδιάστατος
two-dimensional flow = δισδιάστατη ροή
two-layer flow = ροή με (σε) δύο στρώσεις
uniform flow = ομοιόμορφη ροή
uniform velocity distribution = ομοιόμορφη κατανομή ταχύτητας
unit = μονάδα
unit discharge = μοναδιαία παροχή
unit flow = ροή ανά μονάδα πλάτους
unit speed = μοναδιαία ταχύτητα
universal logarithmic velocity law = παγκόσμιος λογαριθμικός νόμος κατανομής της
ταχύτητας (σε τυρβώδη οριακά στρώματα)
unstable equilibrium = ασταθής ισορροπία
unstable flow = ασταθής ροή
unsteady flow = μη μόνιμη ροή
uplift on dam = άνωση σε φράγμα
upstream = ανάντη
valve = δικλείδα, βαλβίδα
vane = πτερύγιο
vapor = ατμός
vapor pressure = τάση ατμών, πίεση ατμών
varied flow = μεταβαλλόμενη ροή
varying head = μεταβαλλόμενο ύψος
12
vector field = διανυσματικό πεδίο
velocity = ταχύτητα (διάνυσμα ταχύτητας)
velocity coefficient = συντελεστής ταχύτητας
velocity distribution ( profile ) = κατανομή ταχύτητας, προφίλ ταχύτητας
velocity distribution = κατανομή ταχύτητας
velocity head = ύψος κινητικής ενέργειας
vena contracta = διατομή μέγιστης συστολής
Venturi meter = μετρητής Venturi
viscosity = ιξώδες, συνεκτικότητα
viscous drag = αντίσταση τριβών
viscous flow = ιξώδης ροή, διατμητική ροή
viscous force = δύναμη συνεκτικότητας, δύναμη ιξώδους, δυνάμεις τριβής
viscous sublayer = ''στρωτό '' (οριακό) υπόστρωμα
visualization = οπτικοποίηση
volume = όγκος
volume flowrate= ογκομετρική παροχή, παροχή όγκου ( m
3
/ s )
vortex = στρόβιλος, δίνη
vortex filament = ροϊκή ίνα, ροϊκό νήμα
vorticity =στροβιλότητα
wake= οπισθόρευμα
wall shear stress = διατμητική τάση στο τοίχωμα, διατμητική τάση του ορίου
water hammer = υδραυλικό πλήγμα
water jet = φλέβα νερού, υδάτινη φλέβα
water tank = δεξαμενή δοκιμών
water wheel = υδροτροχός
wave = κύμα
waveform = κυματομορφή
wavenumber = κυματάριθμος
weak viscous forces = ασθενείς δυνάμεις συνεκτικότητας
weight = βάρος
weir = εκχειλιστής, υπερχειλιστής
wetted perimeter = βρεχόμενη περίμετρος
wetting = διαβροχή
wind - induced circulation = ανεμογενής κυκλοφορία
wind tunnel = αεροδυναμική σήραγγα
wing = πτέρυγα
withdrawal well = πηγάδι άντλησης
work = έργο
Young modulus = μέτρο ελαστικότητας Young
zero pressure gradient = μηδενική κλίση πίεσης
13