UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET - Old Nabble

nutmegactSoftware and s/w Development

Nov 10, 2012 (6 years and 1 month ago)

389 views

UNIVERZITET U BEOGRADU

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA


SPECIJALISTIČKI RAD

TEMA


PROJEKTOVANjE I RAZVOJ APLIKACIJE
“AGILEWIKI” U MREŽNOM OKRUŽENjU


Kandidat: Gordan Milojević

Mentor: Prof. Dr Božidar Radenković


Beograd 2007

uvod


Ovim radom se prikazuje projektovanje i razvoj aplikacije
agilewiki koja pruža korisnicima da sami kreiraju i
realizuju web sadržaje, kao i programerima da
modifikuju, menjaju i prilagođavaju aplikacije
raznovrsnim principima (razna povezivanja dokumenata,
prikazivanja i slično) kao i to da korišćenjem interneta je
moguća realizacija složenih projekata, zadataka i slično.
Aplikacija je za sada u fazi realizacije u jednoj privatnoj
školi, dok
je u svetu u primeni.Prikazan
e su prednosti aplikacije, način snimanja i
analiziranja TCP paketa, funkcionisanje pri velikom broju
klijenata kao i analize ranjivosti i čvrstine na web
-
u.Kratak sadržaj rada:


Wiki, agilewiki i prikaz sličnih aplikacija


Implementacija AgileWiki u JAVA
okruženju


UML primenjen na primeru “AgileWiki”


Primena Netbeans 55 IDE,
SunAppServer9, SVN Tortoise, Ethereal
snifer, JMeter, N StalkerWiki, “agilewiki” i prikaz sličnih
aplikacija


Wiki je tip web sajta koji korisnicima omogućava
da popunjavaju, dodaju, brišu i menjaju sadržaj
veoma brzo i jednostavno.


“Agilewiki” je u osnovi wiki, sa svim napred
rečenim pogodnostima koje pruža, sa dodatkom
primene
rolonic

teorije


Rolonic

teorija je takav princip da su podaci deo
istorije, stanja, relacija i ponašanja, kao i to da
svaki od navedenih podataka, ima opet
sopstvenu istoriju, stanje, relacije i ponašanje.

Wiki, “AgileWiki” i slične aplikacije


“AgileWiki” pruža uslugu korisnicima poput
ormana koje koriste službenici u na primer
kancelariji. Orman (ark) ima u sebi pregrade ili
kutije (cabinets) od kojih svaka ima fioke
(drawers) a svaka fioka ima fascikle (folders).


“AgileWiki” je web aplikacija koja mnogim
korisnicima pruža usluge čuvanja podataka, kao
i izgradnje kompleksnih veza podataka kojima
se stvaraju tokovi podataka.( na primer
povezivanja više “ormana”)


ROLON: Ark(s), cabinet(s),
drawer(s), folder(s)

Wiki, “AgileWiki” i slične aplikacije


“AgileWiki” pruža korisnicima da naprave web
sajt a da pri tome nije potrebno da znaju ništa o
html, php, javi, vb c# ili nekom drugom
programskom jeziku.


“PlatypusWiki” je semantički web koji je imao za
cilj da kreira univerzalan medijum za razmenu
informacija povezivanjem kompjutera i
dokumenata u procesnom značenju (semantika)
na World Wide Web
-
u.

Wiki “AgileWiki” i slične aplikacije


WikiDot


omogućava korisnicima da na
jednostavan način kreiraju web sadrržaje,
podrška za email opcije boljeg prikaza.


JotSpot grafički doteran wiki, poseduje sve
do sada opisane funkcije, nije free, i
predstavlja uzor kako bi trebao AgileWiki
da izgleda.

Implementacija Agilewiki u java
okru
ženju(1)


Implementacija proširivog web aplikacionog
servera koji
treba da se razvije u JAVI

-
Ranije verzije pisane u Python(AgileWiki2)

-
Visoka pouzdanost

-
Veliki broj klijenata

-
Velika brzina transakcija(OODBMS
podržava 50000/s insert i handles 500/s)Implementacija Agilewiki u java
okruženju(2)

Pouzdanost : RMIImplementacija Agilewiki u java
okruženju(3)


Implementacija AgileWiki u java
okruženju(4)


Proširivost(cmd)

Implementacija AgileWiki u java
okruženju (5)


prosirivost(display) + command.txt


Na isti način se unose novi

roloni(+rolon.txt)

Dijagrami UseCase, Seqvenci,
Kolaboracioni, dijagram klasa(1)Korisnici: ark, cabinet, drawer i folder.
Korisnik se loguje. Rolon : ark, kabinet,
drawer, folder. Rolonik: komande sesije
tema (pomoć, logovanje, registracija i
rolonik), komande sadržaja (kojima
započete teme može da menja i to)
names
-

proširena lista i topic lista unetih
tema, Komande: crJournal i jnl kao prikaz
lista sekcija i kartica.

Dijagrami UseCase, Seqvenci,
Kolaboracioni, dijagram klasa(2)

Dijagrami UseCase, Seqvenci,
Kolaboracioni, dijagram klasa(3)

use case II nivo dekompzicije


Dijagrami UseCase, Seqvenci,
Kolaboracioni, dijagram klasa(4)

sekvenci dijagram ark

Dijagrami UseCase, Seqvenci,
Kolaboracioni, dijagram klasa(5)


Primena IDE Netbeans 55, svn
tortoise i Ethereal snifer alata(1)

Primena IDE Netbeans 55, svn
tortoise i Ethereal snifer alata(2)

Primena IDE Netbeans 55, svn
tortoise i Ethereal snifer alata(3)

Merenja jmeter 22
(4)


Rezultati sa 500 korisnika i 1 uzorkom su : Average 54s, Median 61s, Devijacija 30s, 250 r/min


Rezultati sa 5000 korisnika i 1 uzorak su: Average 5,1 min, Median 3.9 min, Dev 5min, 312r/m


Testiranje je trajalo oko 90 min, generisan wdbl fajl oko 2 Gb, brzina kompjutera 1.5 GHz,1GbRAM

N
-
stalker
(5)


zaklju
čakPotreba za aplikacijama tipa wiki se
svakodnevno uvećava, pa agilewiki ima
šansu za siguran uspeh.


Merenjem je utvrđeno da se aplikacija
ponaša veoma stabilno sa 500 korisnika i
malim čekanjem(54s) na usluge, odnosno
usporeno(5min) ali stabilno sa 5000
korisnika
, 40% izlo
ženost fajlova, 0%
cookie i poverljivi podaci (wdbl, wdbb)