15 Οι διασυνδέσεις ResultSet και ResultSetMetaData

needlebookkeeperSoftware and s/w Development

Nov 17, 2012 (5 years and 7 months ago)

297 views

Περιεχόμενα
15

￿ Οι διασυνδέσεις ResultSet και ResultSetMetaData...................................................J........629
￿ Η διασύνδεση Statement και η εκτέλεση εντολών SQL..................................................631
￿ Εργασία με το ΣΔΒΔ Derby...................................................J...................................................J....635
￿ Ερωτήσεις και Ασκήσεις...................................................J...................................................J.........636
Κεφάλαιο 21 Επίκληση απομακρυσμένων μεθόδων – servlets.......................637

￿ Τι είναι η Επίκληση Απομακρυσμένων Μεθόδων (RMI)................................................637
￿ Η αρχιτεκτονική του RMI...................................................J...................................................J.......639
￿ Εισαγωγή στα servlet...................................................J...................................................J...............646
￿ Ερωτήσεις και Ασκήσεις...................................................J...................................................J.........653
Κεφάλαιο 22 JavaΒeans.............................................................................655

￿ Επισκόπηση της τεχνολογίας JavaBeans...................................................J............................655
￿ Ο κόκκος...................................................J...................................................J.........................................657
￿ Το BDK (Beans Development Kit)...................................................J..........................................658
￿ Η δημιουργία ενός κόκκου...................................................J...................................................J.....665
￿ Περισσότερα για τα αρχεία JAR και για το βοηθητικό πρόγραμμα jar...................668
￿ Γεγονότα και ακροατές...................................................J...................................................J...........670
￿ Απλές ιδιότητες ενός κόκκου...................................................J...................................................677
￿ Συνδεδεμένες ιδιότητες...................................................J...................................................J...........678
￿ Περιοριστικές ιδιότητες...................................................J...................................................J..........680
￿ Η σειριοποίηση των αντικειμένων...................................................J........................................682
￿ Ρεύματα σειριοποίησης...................................................J...................................................J...........683
￿ Προσαρμοσμένη σειριοποίηση...................................................J...............................................686
￿ Αντανάκλαση...................................................J...................................................J...............................690
￿ Ενδοσκόπηση...................................................J...................................................J...............................690
￿ Ερωτήσεις και Ασκήσεις...................................................J...................................................J.........695
Κεφάλαιο 23 Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών...............697

￿ Το περιβάλλον NetBeans...................................................J...................................................J........698
￿ Εργασία με την Β.Δ. Derby μέσα από το NetBeans...................................................J........709
￿ Το πρόγραμμα JCreator...................................................J...................................................J...........717
￿ Το περιβάλλον Eclipse...................................................J...................................................J.............723
￿ Ο JBuilder 2007...................................................J...................................................J...........................731
￿ BlueJ...................................................J...................................................J.................................................739
￿ Microsoft Visual J++, J#, C#...................................................J.......................................................745