Τέταρτη Εργασία - Προγραμματισμός II

needlebookkeeperSoftware and s/w Development

Nov 17, 2012 (5 years and 6 months ago)

303 views


ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: Προγραατισός Η/Υ ΙΙ
Εργαστήριο


Χειερινό Εξάηνο 2010-11

Τέταρτη Εργασία

Περιγραφή
ς τέταρτη εργασία έχετε να ολοκληρώσετε τα ζητούενα των εργαστηρίων 8 και 9.
Τα παραδοτέα αρχεία σας αποτελούν τα παραδοτέα των αντίστοιχων εργαστηρίων.
Εννοείται ότι στην προετοιασία της εργασίας σας συπεριλαβάνεται και ο χρόνος
των εργαστηριακών ασκήσεων. Εργαστείτε σε οάδες των δύο ατόων όπως και
προηγούενα.

∆ιαδικαστικά
Αποθηκεύστε όλα τα αρχεία “.java” (ή όλο το φάκελο του project αν χρησιοποιείτε
NetBeans) σε έναν κατάλογο ε όνοα:
Erg_Pr2_T<αριθός>_< Ονοατεπώνυο>[_<Ονοατεπώνυο>]_Ergastirio_<αριθός>

Στη συνέχεια συπιέστε αυτούς τους φακέλους (σύνολο 2 φάκελοι, ένα για κάθε εργαστήριο)
σε ένα αρχείο zip ή rar ε όνοα:
Erg_Pr2_T<αριθός>_< Ονοατεπώνυο>[_<Ονοατεπώνυο>]_Erg_<αριθός>.
και αποστείλετε το στην διεύθυνση που σας έχει δοθεί, ανάλογα ε το εργαστηριακό
τήα το οποίο παρακολουθείτε. Προσοχή στο θέα (Subject) του ηνύατος το
οποίο πρέπει να έχει την ίδια ορφή ε το όνοα του συπιεσένου αρχείου.
Το θέα δεν πρέπει να έχει ελληνικούς χαρακτήρες. Για παράδειγα ένα σωστό
συπιεσένο αρχείο πορεί να είναι:
Erg_Pr2_T2_DeligiannisIgnatios_PaliokasIoannis__Erg_4.zip.
Το οποίο σηαίνει ότι το ήνυα περιλαβάνει την 4
η
εργασία των φοιτητών
&εληγγιάνη Ιγνάτιου και Παλιόκα Ιωάννη, οι οποίοι παρακολουθούν το
Εργαστηριακό Τήα Τ2. Η εργασία θα πρέπει να αποσταλεί ε e-mail έσα σε
προθεσία δύο εβδοάδων (έχρι τη &ευτέρα 13 &εκεβρίου).

ΕΝ γίνεται δεκτή καθυστερηένη παράδοση εργασίας.

Η παράδοση της εργασίας είναι υποχρεωτική.