de cuong kien truc mang 1

navybeansvietnameseNetworking and Communications

Oct 24, 2013 (4 years and 6 months ago)

268 views

ĐỀ

CƯƠNG

KIẾN

TRÚC

MẠNG

1

(Network

Infrastructure)


1
.


môn

học:

3101012055

2
.
Số

đơn

vị

học

trình:

4

3
.
Trình

độ

thuộc

khối

kiến

thức:

4
.
Phân

bố

thời

gian:

30LT+60TH

5
.
Điều

kiện

tiên

quyết:

6
.


tả

vắn

tắt

môn

học:

Môn

học

này

cung

cấp

các

khái

niệmloại

dịch

vụ

mạng,

các

tài

nguyêncác

thông

số

mạngbản

Ngoài

ra,

môn

học

này

còn

nhằm

cung

cấp

cho

sinh

viên

các

kỹ

năngkiến

thức

để

cấu

hình,

quản

giải

quyết

các

sự

cố

về

mạng
.

7
.
Nhiệm

vụ

của

sinh

viên:

-

Dự

lớp:

80%

-

Bài

tập:

Làm

b
ài

tập

tại

lớpbài

tập

về

nhà

-

Dụng

cụ

học

tập:thuyết:

Projector
,

Thực

hành:

Phòng

mạng,

máy

ảo

cài

Vmware

-

Khác:

Không

8
.
Tài

liệu

học

tập:


-

Đề

cương

chi

tiết

môn

Kiến

trúc

mạng

1


-

Tài

liệu

hướng

dẫn

thực

hành


-

Giáo

trình

kiến

trúc

mạng

1

9
.
Tài

liệu

tham

khảo:

[1]MCTS

E
xam_70_642_configuring_windows_server_2008
_network_infrastructure_6445

10
.
Tiêu

chuẩn

đánh

giá

sinh

viên:

-

Dự

lớp:mặt

trên

lớp

nghe

giảng

từ

80%

tổng

số

thời

gian

trở

lên

-

Thảo

luận:

Thảo

luận

về

chủ

đề

bài

học

với

giản
g

viên

-

Bản

thu

hoạch:

Không

-

Thuyết

trình:

Không

-

Báo

cáo:

Không

-


Bài

tập

lớn:

Làm

đề

tài

môn

học
:

tính

30%


-

Thi

kiểm

tra

thực

hành

giữa

kỳ

-

Thi

kiểm

tra

thực

hành

cuối

kỳ
:

điểmthực

hành

lấy

trung

bình

giữa

kỳcuối

kỳ,

tính

20%

-

Thi

trắc

nghiệ
m

kết

thúc

môn

học:

tính

50%

-

Khác:

Không

11
.
Thang

điểm:

10/10

12
.
Mục

tiêu:

Sinh

viên

nắm

vững

các

kỹ

năng

quản

trị

mạng

Windows

2008

server

trong

đócác

dịch

vụ

DNS,

DHCP,

Remote

Access

13
.
Nội

dung

chi

tiết

môn

học:


CHƯƠNG

TÊN

CHƯƠNGTHUYẾT

THỰ
C

HÀNH

1

Understanding

and

Configuring

IP

3

3

2

Configuring

Name

Resolution

3

9

3

Creating

a

DHCP

Infrastructure

6

12

4

Configuring

IP

Routing

6

12

5

Protecting

NetworkTraffic

with

IPSec

3

6

6

Connecting

to

Networks

3

6

7

Configuring

Windows

Firewal
l

and

Network

Access

Protection

3

6

8

Managing

Files

3

6


Total:

30

60


Cha
pter

1
:

Understanding

and

Configuring

IP


Understanding

and

Configur
ing

Network

Connections

W
hat

Are

Network

Layers?


Exploring

the

Layers

of

the

TCP/IP

Networking

Model

Configu
ring

Networking

Properties

for

a

Windows

Vista

or

Windows

Server2008Client


ConfiguringTCP/IPAddresses

Understanding

IPVersi
on4

(IPv4)

Addressing

The

Stru
cture

of

IPv4

Addresses

Understanding

Routi
ng

and

Default

Gateways

Understanding

IPv4

Address

Ranges

W
hat

Is

Subnetting?

Advantages

of

Subnetting

The

SubnetID

Determinin
g

the

Number

of

Subnets

Using

Variable
-
Len
gth

SubnetMasks

(VLSMs)

Learning

to

W
ork

with

Address

Blocks

Understanding

I
PVersion6

(IPv6)

Addressing

In
troducing

IPv6

Addresses

Understan
ding

IP
v6

Address

Types

IPv6

Transition

Technologies

T
esting

IPv6

Connectivity

Chapter

2
:
Configur
ing

Name

Resolution

Understanding

Name

Resolution

in

Wind
ows

Server

2008

Networks

Name

Resolu
tion

Methods

in

Windows

What

Is

Link

Local

Multicast

N
ame

Resolution

(LL
MNR)?

What

Is

NetBIO
S

Name

Resolution?

What

I
s

DNS

Name

Resolution?

DNS

Components

Understandin
g

How

a

DNSQuery

Works

Understanding

How

Caching

Works


Exploring

Automatic

Name

Resolution

in

Local

Netw
orks

Deploying

a

DNS

Server

Deploying

a

DNS

Server

on

a

Domain

Controller

Deploying

a

DNS

Server

on

a

Stand
-
alone

or

Member

Server

Deploying

a

DNS

Server

on

a

Server

Core

Installation

of

WindowsServer

2008

Configuring

a

C
aching
-
only

DNS

Server

Configu
ring

Server

Properties

Exploring

DNS

in

an

Active

Directory

E
nvironment

Configuri
ng

DNS

Client

Settings

Specifying

DNS

Servers

Specifying

a

Compute
r

Name

and

DNS

Suffixes

Configurin
g

a

Suffix

Search

List

Configuring

Dynamic

Update

Settings

Viewing

and

Clearing

the

DNS

Clien
t

Cache

Managi
ng

the

DNS

Client

Cache
C
hapter

3
:
Creating

a

DHCP

Infrastructure


I
nstalling

a

DHCP

Server

Understanding

D
HCP

Address

Assignment

Ad
ding

the

DHCP

Server

Role

Dep
loying

a

DHCP

Server

Configuring

a

DHCP

Server

Performi
ng

Post
-
installation

Tasks

Understan
ding

DHCP

Options

Classes

Ins
talling

and

Configuring

DHCP

on

a

Server

Core

Installation

Creating

an

Exclusion

Range

Chapter

4
:
Configuring

IP

Routing

Routing

Routing

Overview

E
xamining

Network

Routes

Routing

Protocols

Static

Routing

Analyzing

a
nd

Configuring

Routing

Chapter

5
:
Protect
ing

Network

Traffic

with

IPSec

Configuring

IPSec

WhatIsIPSec?

Usin
g

IPSec

in

Tunnel

Mode

Authentica
tion

Methods

for

IPSec

Assigning

a

P
redefined

IPSec

Policy

Cre
ating

a

New

IPSec

Policy

Creating

and

Configuring

a

C
onnection

Security

Rule

Deploying

IPSec

Th
rough

IPSec

Policies

and

Con
nection

Security

Rules
Chapter

6
:
Conn
ecting

to

Networks


Configuring

Netw
ork

Address

Translation

Network

Addres
s

Translation

Concepts

Configuring

Inter
net

Connection

Sharing

Configuring

Network

Address

Translation

Using

Rou
ting

And

Remote

Access

Troubleshooting

Netwo
rk

Address

Translation

Configuring

NAT

Configu
ring

Wireless

Networks

Wirele
ss

Networking

Concepts

Wireles
s

Networking

Standards

Wirel
ess

Security

Standards

Infrastructure

and

A
d
-
Hoc

Wireless

Networks

Configuring

the

Pub
lic

Key

Infrastructure

Authenticating

Wireless

Networks

Usi
ng

Windows

Server

2008

Connectin
g

to

Wireless

Networks

Deploying

Wireless

Networks

with

WPA
-
EAP

Best

Practices

f
or

Wireless

Networking

Configure

WPA
-
EAP

Authentication

for

a

WirelessAccessPoint

Connecting

to

Remote

Networks

Remote

Access

Overview

Configuri
ng

Dial
-
up

Connections

Conf
iguring

VPN

Connections

Troubleshooting

V
PN

Connection

Problems

Configuring

C
onnection

Restrictions

Testing

Connectivity

Establishing

a

Remot
e

Acce
ss

VPN

Connection

Chapter

7
:
Configuring

Windows

Firewall

and

Ne
twork

Access

Protection

Config
uring

Windows

Firewall

Why

Firewalls

Are

Important

Firewall

Profiles

Fi
ltering

Inbound

Traffic

Filtering

Out

boun
dTraffic

Configuring

Scope

Authorizing

Connection
s

Configuring

Firewall

Sett
ings

with

GroupPolicy

Enabling

Loggin
g

for

Windows

Firewall

Identifying

Network

Communications

Configuring

Windows

Firewall

Configuring

Network

Access

Protection


Network

Acce
ss

Protection

Concepts

Pla
nning

a

NAP

Deployment

Insta
lling

and

Configuring

the

Network

Policy

Server

Confi
guring

NAP

Enforcement

Conf
iguring

NAP

Components

NAP

Logging

Configuri
ng

DHCP

NAP

Enforcement


Chapter

8
:
Managing

Files

Managing

File

Security

NTFS

File

Permissions

Encrypting

File

System

Enc
ryptand

Re
cover

Files

Sharing

Folders

Installing

the

Fil
e

Services

Server

Role

Using

Quotas

Sharing

Folders

DFS

Overview

Offline

Files

Worki
ng

with

Shared

Folders

Backing

Up

and

RestoringFiles

Shadow

Copies

Windows

Server

Backup

Backing

Up

and

Restoring

Files