Παρουσίαση Προ vράμματος ICT 4 GROWTH

moldwarpsurprisedAI and Robotics

Jul 18, 2012 (6 years and 4 days ago)

528 views
Παρουσίαση Προγράμματος
ICT

4

GROWTH


Το

επιδοτούμενο

πρόγραμμα

ICT

4

GROWTH

συνολικού προϋπολογισμού
120.000.000€
αναμένεται να π
ροκηρυχθεί επισήμως
την πρώτη εβδομάδα του
Μαρτίου

από τον φορέα
Κοινωνία

της Πληροφορίας Α.Ε

και

υποστηρίζεται από
τα

χρηματοδοτούμενα

προγράμματα

ΕΣΠΑ.

Αποτελεί μια νέα εξαιρετικά σημαντική
ευκαιρία επιχορήγησης επιχειρήσεων ή συμπράξεις αυτών για το σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπ
ηρεσιών
προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ενδεικτικά, τα επενδυτικά σχέδια δύναται να αφορούν:WebSoftwareMobile SoftwareGame DevelopmentSemantic WebArtificial IntelligenceInformation
retrieval and analysisKnowledge managementSocial NetworkingAgile Software engineeringCollaborative platformsCloud computing


Οι κεντρικοί άξονες
του προγράμματος

ICT

4

GROWTH
, είναι
:Η

ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση
των ΤΠΕ.Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής
οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομ
ένου
προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και
βιωσιμότητα.Στην αύξηση της απασχόλησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρόν πρόγραμμα στοχεύει κυρίως στην αξιοποίηση του
ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας και για τον λόγο αυτό θα υπάρχει έλ
εγχος γιατην επίτευξη των στόχων κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο οποίος θα
συνδέεται με την καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης.


Θεματικοί τομείς επενδύσεων

προγράμματος
ICT

4

GROWTH

Δεδομένου ότι η παρούσα Δράση αποτελεί ένα συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο για
την προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας
δεν τίθενται περιορισμοί

αναφορικά με το ειδικότερο
αντικείμενο

των επενδυτικών σχεδίων και τους
θεματικούς
τομείς
/
αγορές

στους οποί
ους αυτό απευθύνεται. Σε κάθε περίπτωση
θα δοθεί
προτεραιότητα

σε επενδύσεις που απευθύνονται σε
δυναμικά
αναπτυσσόμενους κλάδους

της διεθνούς οικονομίας
, σε τομείς που μπορούν να
προσδώσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

στην ελληνική οικονομία, καθώς και σε
σ
ημαντικές
αγορές του εξωτερικού
. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:
WebΗλεκτρονικές ΕπικοινωνίεςΤουρισμό
,
Πολιτισμό

και

ΨυχαγωγίαΕνέργεια και πράσινη ανάπτυξηΥγεία και ΠρόνοιαΓεωργία, Αλιεία και Τρόφ
ιμαΜεταφορές


Επιλέξιμες Επιχειρήσεις


ICT

4

GROWTH

Επιλέξιμες
για χρηματοδότηση
από το πρόγραμμα
ICT

4

GROWTH

είναι

όλες οι

μεμονωμένες
υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση

επιχειρήσεις
ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών,
ανεξαρτήτου
νομικής μορφής,
μικρομεσαίες

και μεγάλες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην
Ελληνική επικράτεια.


Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι
προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και όσες
εμπίπτουν στην χρηματοδότηση από τα ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας).

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετέχει στην Δράση είτε μεμονωμένα είτε σε
σύμπρα
ξη έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο
μία (1) επενδυτική πρόταση

για
χρηματοδότηση. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται όλες οι προτάσεις πουέχουν υποβληθεί.

Μια πρόταση που απορρίπτεται σε έναν κύκλο έχει την
δυνατότητα να επανυποβληθεί σε επόμενο.

Επιχειρήσεις του εξωτερικού μπορούν να συμμετάσχουν σε σύμπραξη

μόνο
εφόσον
πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια
:η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση που
δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, η οποία θα αναλάβει
και το ρόλο του Συντο
νιστή,οι επιχειρήσεις του εξωτερικού δεν επιχορηγούνται και η χρηματοδότηση
τους θα πρέπει να γίνεται από ίδιους πόρους,η συμμετοχή τους αποφέρει αμοιβαίο όφελος για τους συμμετέχοντες στη
σύμπραξη.


Στάδια

Επενδυτικών Σχεδίων

και
Χρηματοδοτούμενες
Ενέργ
ειες

Η χρηματοδότηση των

προτάσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα
ICT

4

GROWTH

μπορεί να καλύπτει δύο διακριτ
ές και πλήρως διαχωριζόμενες ως
προς το
αντικείμενό τους

Φάσεις των επενδυ
τικών σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα
:


1.

Φάση Α : Υποστήριξη της Έρευνας,
Σχεδιασμού κα
ι Ανάπτυξης των νέων
προϊόντων και

υπηρεσιών (
R
&
D

Stage
).


Η έρευνα περιλαμβάνει την βιομηχανική έρευνα και την πειραματική

ανάπτυξη.
Ως
«βιομηχανική έρευνα»

νοείται η σχεδιασμένη έρευνα ή

κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων
γνώσεων και

δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών ή

για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών.


Ως
«πειραματική ανάπτυξη»

νοείται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η

διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επ
ιστημονικών, τεχνολογικών,

επιχειρηματικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή

σχεδίων και διατάξεων για νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα,

μεθόδους ή υπηρεσίες.


Περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη πρωτοτύπων που μπορούν να

χρησιμοποιηθούν εμπορικά και πιλοτικών σχεδίων στις περιπτώσεις που τα

πρωτότυπα συνιστούν κατ' ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι

υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για

σκοπούς επίδειξης και έγκρισης.

Ενέργειες φάσης

Α :

Στην
Φάση Α περιλαμβάνονται
οι
ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:Α1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού.Α2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας.Α3: Ενέργειες ΑνάπτυξηςΑ4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (επιλέξιμες
μόνο για ΜΜΕ)
.Α5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας &
ανάπτυξης


2.

Φάση Β : Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων /
υπηρεσιών (
commercialization

stage
).


Ενέργειες φάσης Β:

Στην Φάση Β περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες
ενεργειών:Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών
υποδομών.Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας.Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).


Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπο
ρούν είτε να καλύπτουν και τις δύο
παραπάνω Φάσεις είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β. Δεν επιτρέπεται
υποβολή πρότασης που να αφορά μόνο στη Φάση Α.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν

όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που αφορούν την
δραστηριότητα και οργάνωση της επιχείρησης

(υφιστάμενης/νεοϊδρυθείσας/υπο σύστασης) καθώς και την
αναγκαιότητα

/
σκοπιμότητα της επένδυσης
. Ακόμη, θα πρέπει να γίνει
αναλυτική περιγραφή

της
προτεινόμενης επένδυσης και να τεκμηριωθεί πλήρως
η βιωσιμότητα τ
ης
. Η
τεχνολογική στάθμιση και η ωριμότητα της επένδυσης

είναι κριτήρια που πρέπει
να αναλυθούν και να τεκμηριωθούν κατάλληλα. Τέλος, είναι σημαντικό να
περιγραφούν η
μεθοδολογία

που θα ακολουθηθεί καθώς και
όλες οι δαπάνες

που
θα καταρτίσουν τον προϋπ
ολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

Αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις
δύο Φάσεις
:


Η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
24 μήνες
.Η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους
18 μήνες
, με σημείο εκκίνησης
την ημερομηνί
α έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

Αναφορικά με επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο της Φάση Β, η συνολική
διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες.


Προϋπολογισμός και Δημόσια Χρηματοδότηση

ICT

4

GROWTH

Ο προϋπολογισμός των επενδ
υτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από
300.000€ έως
5.000.000€ (Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια) και από 5.000.000€ έως
20.000.000€ (Σημαντικού Εύρους επενδυτικά σχέδια).


Η Δημόσια Χρηματοδότηση κυμαίνεται από 15% έως 80%,

αναλόγως του μεγέθους
της επιχείρησης, της Περιφέρειας της επένδυσης, το είδος της δαπάνης και της
Φάσης η οποία υλοποιείται (
αναλυτικά στον

παρακάτω πίνακα).

Υπάρχει η δυνατότητα
προκαταβολής του 30% της επιχορήγησης,
αμέσως μετά την
έγκριση με την προσκόμιση
ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
.

Μετά από κάθε πιστοποίηση είναι δυνατή η καταβολή
τμηματικών ενισχύσεων

ανάλογα με το ποσοστό υλοποίησης του έργου. Παρότι κάποιες από τις ενέργειες
της Β φάσης μπορεί να προηγούντα
ι χρονικά από την ολοκλήρωση των ενεργειών
της Α φάσης, δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν πριν από την πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης της Α φάσης. Η τμηματική καταβολή των ενισχύσεων που
προηγούνται της τελικής πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου, δεν είναι δ
υνατόν
να υπερβαίνει το 80% των συνολικών ενισχύσεων.


Επιλέξιμες δαπάνες ανά
Φάση

Οι επιλέξιμες δαπάνες ανά φάση είναι οι κάτωθι:

Χρηματοδοτούμενες δαπάνες Φάσης ΑΔαπάνες υφιστάμενου Προσωπικού που συμμετάσχει στην προετοιμασία
και το σχεδιασμό της έρευν
ας.Δαπάνες προς συμβούλους και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες που
καταρτίζουν βάσει συγκεκριμένης σύμβασης τις αντίστοιχες μελέτες.


Δαπάνες Προσωπικού (τεχνικοί, ερευνητές, μηχανικοί, ειδικοί επιστήμονες
κλπ.) που συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες τη
ς βιομηχανικής
έρευνας.Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες (ερευνητές, εμπειρογνώμονες) που
συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες της βιομηχανικής έρευνας και
συμβουλευτικές ή άλλες υπηρεσίες από τρίτους που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τη διεξαγωγή
της βιομηχανικής έρευνας.Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την διενέργεια
διαδικασίας βιομηχανικής έρευνας. Η απόσβεση θα πρέπει να αφορά
αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συγκεκριμένης
δραστηριότητας.Δαπάνες αναλώσιμων
υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της
βιομηχανικής έρευνας.Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας (π.χ. τεχνικές γνώσεις,
παραχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πνευματικών δικαιωμάτων
κλπ.).Δαπάνες προς εξωτερικούς συνεργάτες και συμβουλευτι
κές, μεταφραστικές,
νομικές ή άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους σχετικά με
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, για την προετοιμασία, υποβολή και
διεκπεραίωση των συναφών αιτήσεων, την πιθανή ανανέωσή τους ή την
υπεράσπιση της ισχύος ήδη απονεμηθ
έντος δικαιώματος.Δαπάνες Προσωπικού (διοικητικό, βοηθητικό, οικονομολόγοι, λογιστές,
μηχανικοί κλπ.) που δε συμμετέχει άμεσα στις δραστηριότητες της έρευνας
& ανάπτυξης, αλλά συνδράμει στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.Δαπάνες προς εξωτερικούς συνε
ργάτες (σύμβουλοι κλπ.) που δε
συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες της έρευνας & ανάπτυξης , αλλά
συνδράμουν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.Συμπληρωματικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα μετακινήσεων και διαμονής,
εκθέσεων και επιδείξεων, παρουσία και
συμμετοχής σε συνέδρια κλπ.
εφόσον δικαιολογούνται από τη φύση του έργου και συνάδουν με τους
σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου.Λειτουργικές Δαπάνες, που είναι άμεσο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων
έρευνας & ανάπτυξης.

Οι ανωτέρω δαπάνες αντιστοιχούν σε συγκε
κριμένες ενέργειες της Φάσης Α και θα
πρέπει να κατηγοριοποιηθούν αντιστοίχως.

Χρηματοδοτούμενες δαπάνες Φάσης ΒΔαπάνες Προμήθειας Ενσώματων Στοιχείων Ενεργητικού.Δαπάνες Προμήθειας Ασώματων Στοιχείων Ενεργητικού (τα στοιχεία
ενεργητικού που προκύπτουν
από τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της
απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκ
μετάλλευσης,
τεχνογνωσίας,
της προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού

κ.α
).


Δαπάνες προς εξωτερικούς Συμβούλους που π
αρέχουν τις σχετικές
υπηρεσίες. Τ
α στοιχεία που συνδέον
ται με συμβουλευτικές υπηρεσίες
παρεχόμε
νες από εξωτερικούς συμβούλους, είναι επιλέξιμα
εφόσον οι
υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν συνεχόμενη ή περιοδική δραστηριότητα,
ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης).Δαπάνες συμμετοχής
σε εκθέσεις.

Οι ανωτέρω δαπάνες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ενέργειες της Φάσης Β και θα
πρέπει να κατηγοριοποιηθούν αντιστοίχως.


Πίνακας ενεργειών και δαπανών :

Φάση Α : Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης νέων προϊόντων / υπηρεσιών (
R
&
D

Stage
)έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού

Κατηγορία
Ενέργειας

Περιγραφή Ενέργειας

Μέγιστο %
επί του
πρου/μού

Είδος
πρότασης

Ποσοστό επιδότησης

Μικρές
Επιχ/σεις

Μεσαίες
Επιχ/σεις

Μεγάλες
Επιχ/σεις

Α1

προετοιμασία &
σχεδιασμός

5%


50%

50%

40%

Α2

βιομηχανική έρευνα

25%

Μεμονωμένη

70%

60%

50%

Σύμπραξη

80%

75%

65%

Α3

Ανάπτυξη


Μεμονωμένη

45%

35%

25%

Σύμπραξη

60%

50%

40%

Α4

Απόκτηση δικαιωμάτων
βιομηχανικής

ιδιοκτησίας

5%

Μεμονωμένη

45%

35%

0%

Σύμπραξη

60%

50%

0%

Α5

Διαχείριση,
υποστήριξη
και συντονισμός της

έρευνας & ανάπτυξης

15% των
Α2, Α3 και
Α5

Μεμονωμένη

45%

35%

25%

Σύμπραξη

60%

50%

40%

Φάση Β : Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων
προϊόντων

/ υπηρεσιών (
commercialization

stage
)

Κατηγορία
Ενέργειας

Περιγραφή
Ενέργειας

Μέγιστο %
επί του
προυπ/μού

Περιφέρεια
επένδυσης

Ποσοστό Ενίσχυσης

Μικρές
Επιχ/σεις

Μεσαίες
Επιχ/σεις

Μεγάλες
Επιχ/σει
ς
Β1

Εγκατάσταση και
θέση σε λειτουργία

παραγωγικών
υποδομών

για μεγάλες

επιχειρήσεις
η

κατηγορία
Β2 έως

50% των Β1
και

Β2

Στ. Ελλάδα,

Νότιο Αιγαίο

35%

25%

15%

Αττική,

Δυτ.Μακεδονία,

Κεντρ.Μακεδονί

α

40%

30%

20%

Β2

Προετοιμασία
διάθεση τελικού
προϊόντος/

υπηρεσίας

Θεσσαλία,Κρήτη
,

Ιόνια Νησιά,

Βόρειο Αιγαίο,

Πελοπόννησος

50%

40%

30%

Ανατ.Μακεδονία

& Θράκη,

Ήπειρος,

Δυτ.Ελλάδα

60%

50%

40%

Β3

Επιχειρηματική
δικτύωση /

30%της
Φάσης Β

Μεμονωμένη

50%

50%

0%Χρόνος επιλεξιμότητας δαπανών

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η εκάστοτε ενίσχυση είναι αναγκαία και ότι
χρησιμεύει ως κίνητρο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
που αναφέρονται
στην παρούσα Δράση, δεν θα είναι επιλέξιμες επενδύσεις τις οποίες ούτως ή άλλως
θα ανέπτυσσε ο δικαιούχος υπό τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες. Για το λόγο
αυτό, επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να έχουν γίνει ενέργειες που σχετίζονται μ
ε
την εφαρμογή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου πριν την ημερομηνία
υποβολής της σχετικής πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης.


Χρόνος υποβολής προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει σε
3 εξαμηνιαίους κύκλους

με δεσμευμένο
προϋπολογισμό

για τον κάθε κύκλο
.
Ο

πρώτος κύκλος υποβολών

αναμένεται να
λήξει τον Ιούνιο του 2012.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά
στο
πληροφοριακό σύστημα του φορέα Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

και
στη
συνέχεια

αποστέλλεται

ο
φυσικός
φάκελος της πρότασης.
Για κάθε κύκλο,

μετά την αξιολόγηση και την βαθμολογία των προτάσ
εων γίνεται
κατάταξη αυτών με φθίνουσα σειρά ανά περιφέρεια και εγκρίνονται όσα
επενδυτικά σχέδια έχουν την καλύτερη βαθμολογία μέ
χρι

εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Μετά την έγκριση της επενδυτικής πρότασης και κατά την υπογραφή της σύμβασης
το
υ έργου απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης στο
10%

της
εγκεκριμένης επιχορήγησης
.