Σεμινάριο - Ηλιακά Θερμικά Συστήματα - Τεχνολογία & Σχεδιασμός

moldwarpsurprisedAI and Robotics

Jul 18, 2012 (6 years and 2 days ago)

533 views

Σεμινάριο
CYS

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα:


Τεχνολογία & Σχεδιασμός

Εισηγητής
:
Δρ Σωτήρης Καλογήρου


Ο Σωτήρης Καλογήρου είναι Λέκτορας στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής
Υλικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν
ηλιακούς θερμικούς συλλέκτες (επίπεδους ολοκληρωμέ-
νους και συγκεντρωτικούς), θερμοσιφωνικά και
βεβιασμένα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού,
υπολογιστική προσομοίωση και βελτιστοποίηση ηλιακών
συστημάτων, αφαλάτωση θαλασσίου νερού με τη χρήση
ηλιακής ενέργειας, χρήση συστημάτων τεχνικής
νοημοσύνης για την πρόβλεψη της απόδοσης ενεργεια-
κών και ηλιακών θερμικών συστημάτων εξοικονόμησης
ενέργειας, ψύκτες απορρόφησης και θερμική
συμπεριφορά κτιρίων. Έχει 26 συνεισφορές σε βιβλία και
δημοσίευσε 215 μελέτες, 92 σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά και 123 σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
Μέχρι τώρα έχει πάνω από 2200 αναφορές στο έργο
του. Είναι συγγραφέας του βιβλίου
Solar Energy
Engineering: Processes and Systems
και εκδότης του
βιβλίου
Artificial Intelligence in Energy and Renew-
able Energy Systems,
αναπληρωτής εκδότης και μέλος
της ομάδας σύνταξης σε 13 περιοδικά με επιστημονικό
περιεχόμενο και θεματολογία για τις


ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.


Δικαίωμα Συμμετοχής
:

€250 +
ΦΠΑ (επιστρεπτέο)


Η ΑνΑΔ επιχορηγεί όλων των κατηγοριών τις δικαιούχες

επιχειρήσεις ως ακολούθως:




Μικρές Επιχειρήσεις
:
€180,50


Χρέωση
:
€250
-

€180,50= €69,50+ €37,50(
ΦΠΑ)

=
€107




Μεσαίες Επιχειρήσε
ις
:
€175


Χρέωση
:
€250
-

€175= €75+ €37,50(
ΦΠΑ)
=
€112,50





Μεγάλες Επιχειρήσε
ις
:
€150


Χρέωση
:
€250
-

€150= €100+ €37,50(
ΦΠΑ)
=
€137,50



ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (
CYS)

Σκοπός Προγράμματος


Κατάρτιση των ενδιαφερομένων:


στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η χρήση των οποίων απαμβλύνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος
από τη χρήση συμβατικών πηγών ενέργειας


στα διάφορα είδη ηλιακών συλλεκτών


στους διάφορους τομείς εφαρμογών των ηλιακών θερμικών συστημάτων
(θέρμανση νερού, θέρμανση/ψύξη χώρων, αφαλάτωση, ηλεκτροπαραγωγή)


στην αρχή λειτουργίας/θεωρία των επίπεδων ηλιακών συλλεκτών


στο σχεδιασμό ηλιακών θερμικών συστημάτων

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή
:


Στελέχη βιομηχανικών μονάδων παραγωγής ηλιακών θερμικών συστημάτων


Στελέχη εταιρειών εισαγωγής και εγκατάστασης ηλιακών θερμικών συστημάτων όλων των κατηγοριών


Σύμβουλοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί


Μηχανικοί Κτιριακών Εγκαταστάσεων


Υπηρεσίες του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αρμόδιες για μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη



μηχανολογικών εγκαταστάσεων


Τμήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αρμόδια για μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη
μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Τετάρτη 1
-

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011 Ξενοδοχείο
Elias Beach,
Λεμεσός

Σεμινάριο
CYS

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
:


Τεχνολογία & Σχεδιασμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη
1/6/2011

08:45
-

09:00

Εγγραφές

0
9
:
00



10:00

Εισαγωγή:





Περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση



ενέργειας





Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

10:00

11:00

Ηλιακοί Συλλέκτες


Ανασκόπηση των διαφόρων ειδών


11:00
-
11:15

Διάλειμμα

11:15
-

11:45

Ηλιακοί Συλλέκτες


Ανασκόπηση των διαφόρων ειδών

(Συνέχεια)

11:45
-

13:00

Εφαρμογές Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων:





Θέρμανση νερού





Θέρμανση/Ψύξη χώρων

13:00
-

14
:00

Γεύμα

14
:00
-

14:45

Εφαρμογές Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων (Συνέχεια):





Αφαλάτωση





Ηλεκτροπαραγωγή

14:45
-

16:45

Επίπεδοι Ηλιακοί Συλλέκτες:





Ανάλυση αρχής λειτουργίας / Θεωρία





Αναφορά στα σχετικά Πρότυπα




Πέμπτη
2/6/2011

09
:00
-

10:00

Σχεδιασμός Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων:





Θερμική Αποθήκευση





Σύνδεση πολλαπλών συλλεκτών

10:00
-

10:15

Διάλειμμα

10:15
-

12:15

Σχεδιασμός Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων (Συνέχεια):





Απόδοση ηλιακών συλλεκτών





Σχεδίαση ηλιακών συστημάτων





Προσομοίωση ηλιακών συστημάτων





Η μέθοδος
F
-
chart
-

Εύρος εφαρμογής
-

Παραδείγματα







ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (
CYS)






Επιπρόσθετα από το εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί κατά τη διάρκεια του
σεμιναρίου, για περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση στη σχετική θεματολογία,

συστήνεται το πρόσφατο βιβλίο του Δρα Σ. Καλογήρου

Solar Energy Engineering


Processes and Systems”
το οποίο είναι διαθέσιμο για αγορά και μέσω του διαδικτύου



(
http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/714620/description#description
)


1
-

2 Ιουνίου 2011 Ξενοδοχείο
Elias Beach,
Λεμεσός

Σεμινάριο
CYS

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα
:


Τεχνολογία & Σχεδιασμός

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(CYS)


Δήλωση Συμμετοχής


Όνομα Επιχείρησης
:

Τηλέφωνο:

Αρ. Μητρώου Εργοδότη:

Τ.Θ.

E
-
mail:

Διεύθυνση:

Δικαιούχοι Επιχορήγησης: ΝΑΙ ΟΧΙ

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού

Φαξ
:

Τ.Κ.

Μικρή / Μεσαία /Μεγάλη Επιχείρηση

Στοιχεία Συμμετεχόντων

Ονοματεπώνυμο

Αρ. Ταυτότητας

Αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων

Θέση Εργασίας


























Π.Α. μέχρι 27 Μαΐου 2011


Fax : 22 411 511
Τηλ
: 22 411 442 (
Μαρία Θεοφάνους)


Email

:
m.theophanous@cys.org.cy


1
-

2 Ιουνίου 2011 Ξενοδοχείο
Elias Beach,
Λεμεσός