Τεχνητή Νοηοσύνη: Γλώσσες και Τεχνικές - Αντικείµενο – Μαθησιακοί Στόχοι

moldwarpsurprisedAI and Robotics

Jul 18, 2012 (6 years ago)

506 views

Γενικές Πληροφορίες
Τίτλος Μαθήατος Τεχνητή Νοη
οσύνη:Γλώσσες και Τεχνικές

Βιβλιογραφία
1] Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου.
Τεχνητή Νοη
οσύνη - Γ' Έκδοση, Εκδόσεις Β.Γκιούρδας Εκδοτική, 2006.
2] . Στα
άτης, Λογικός Προηγρα

ατισ
ός –
Η γλώσσα Προγρα

ατισ
ού PROLOG, Ση
ειώσεις ιαλέξεων
3] W.F.Clocksin and CS.Mellish, Programming in Prolog Using the ISO Standard, Springer Verlag, 2003
4] Bratko I., Prolog Programming for Artificial Intelligence (3d edition), Addison Wesley, 2001.
5] S. Russell and P. Norvig Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd edition), Prentice Hall, 2nd ed.,
2003
5
Α
] Τεχνητή Νοη
οσύνη - Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, 2η έκδοση, S. Russel και P. Norvig, Κλειδάριθ
ος 2004.
(Μετάφραση του 5)
6]
Luger, Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving (5th Edition), Addison
Wesley, 2005
7] R.Kowalski, Logic for Problem Solving, North-Holland, 1983
8] L.Sterling, E.Shapiro, The Art of Prolog: Advanced Programming Techniques, MIT Press, 1986