2η ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΔΕΛΑΠ)

mitemaskNetworking and Communications

Jul 13, 2012 (6 years and 11 days ago)

433 views

2
Η
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (∆ΕΛΑΠ)

1.Γενικά - Υποδοµές

Το εργαστήριο ∆ΕΛΑΠ είναι θεσµοθετηµένο από τις αρχές του 2006 σύµφωνα µε σχετικό
ΦΕΚ. ∆ιαθέτει εγκεκριµένο σχετικό κανονισµό λειτουργίας και δικτυακό τόπο στον οποίο
αναφέρονται σχετικές µε αυτό δραστηριότητες, εκδηλώσεις, νέα και ερευνητικές
ανακοινώσεις (
http://decision.fme.aegean.gr
). Το εργαστήριο επί του παρόντος στεγάζεται
στον 1
ο
όροφο του κτιρίου Μυλωνάδη και έχει αυτή τη στιγµή πέντε (5) θέσεις εργασίας
(γραφεία, ερµάρια και Η/Υ).

2. Ερευνητικοί Συνεργάτες Εργαστηρίου ∆ΕΛΑΠ κατά το 2007

∆ρ Ν.Θωµαίδης (Π∆-407), ∆ρ Π.Βασιλάκης (Π∆-407)∆ρ Ν.Κοντάκης (Ε/Σ-Ο∆ΙΜ), ∆ρ
Μ.Μιχαλόπουλος (Π∆-407), ∆ρ Π.Ζαλιµίδης (Π∆-407), ∆ρ Α.Τσάκωνας (Π∆-407), ∆ρ Σ.
Κουκούµιαλος (Π∆-407), ∆ρ Ι. Μαρινάκης (Ε/Σ-Ο∆ΙΜ), Β. Βασιλειάδης (Μηχ. Ο∆, Υ/∆), Σ.
Λάλας (Μηχ. Ο∆), Ε. Βασιλάκης (Τ∆Ε-MSc), ∆.. Χαραλαµπάκης (Τ∆Ε-MSc).

3. Ερευνητικά Προγράµµατα – Χρηµατοδότηση

3.1.
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα NISIS
(Nature Inspired Smart Information Systems),
χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαµβάνει περισσότερους από 90
εταίρους που συµµετέχουν µε τη µορφή ερευνητικών κόµβων (Πανεπιστήµια, Ινστιτούτα,
R&D Ευρωπαϊκών Εταιρειών Υψηλής Τεχνολογίας). Το πρόγραµµα εισέρχεται στον 3
ο

χρόνο λειτουργίας του (είναι τριετές) και χρηµατοδοτεί δράσεις και όχι εταίρους,
υποστηρίζοντας την εκπόνηση µελετών ειδικού ενδιαφέροντος σχετικών µε την
πληροφορική, καθώς επίσης και διοργάνωση θερινών σχολείων, συνεδρίων και
εξειδικευµένων workshops. Η οµάδα του ∆ΕΛΑΠ συµµετείχε όπως κάθε χρόνο στις ετήσιες
εκδηλώσεις µε παρουσίαση ερευνητικών εργασιών (δείτε κατάλογο εργασιών στο τέλος του
απολογισµού).

3.2. ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ,
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(ΠΑΒΕΤ-2005)» Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα», Μέτρο 4.3, ∆ράση 4.3.1,
κωδ. 05ΠΑΒ 150 (Partners: Εταιρείες METIS & MENTORING) Απασχολήθηκαν συνολικά
4 άτοµα από το ∆ΕΛΑΠ (Α. Τσάκωνας, Γ. ∆ούνιας, ∆. Χαραλαµπάκης, Ε. Βασιλάκης).
Μέσα στο 2007 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συλλογής των σχετικών δεδοµένων µε την
συνεισφορά των εταιρειών METIS & MENTORING και σχεδιάστηκαν οι σχετικοί νοήµονες
αλγόριθµοι προς εφαρµογή. Το πρόγραµµα αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008.

3.3.
Πρόγραµµα Interreg (Ελλάδα-Κύπρος)
: Το ∆ΕΛΑΠ, εκπροσωπεί το Πανεπιστήµιο
Αιγαίου στην έρευνα αυτή γύρω από ανάπτυξη τηλεϊατρικών υπηρεσιών στη Χίο, σε
συνεργασία µε το Σκυλίτσειο Νοσοκοµείο Χίου, το ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος, το ∆ήµο Αµανής
και αντίστοιχους Κύπριους εταίρους. Το πρόγραµµα καθυστέρησε να ξεκινήσει λόγω
προβληµάτων ενός εκ των εταίρων. Το καλοκαίρι του 2007 έγινε ωστόσο µια εναρκτήρια
συνάντηση των εταίρων και στη συνέχεια υλοποιήθηκε από την οµάδα εργασίας του ∆ΕΛΑΠ
η εισαγωγική µελέτη που αντιστοιχεί στο 1
ο
παραδοτέο.

4. ∆ιπλωµατικές Εργασίες (Προπτυχιακές-Μεταπτυχιακές)

Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του εργαστηρίου εκπονήθηκαν 1 µεταπτυχιακή και 8
προπτυχιακές διπλωµατικές εργασίες σε συνεργασία µε 5 διδάσκοντες ∆ΕΠ ή 407 του ΤΜΟ∆
(Π. Βασιλάκη, Μ. Μιχαλόπουλο, Ν.Θωµαίδη, Γ.∆ούνια, Α. Τσάκωνα). Η εργασία του Β.
Βασιλειάδη έγινε αποδεκτή προς δηµοσίευση σε διεθνές συνέδριο.

5. ∆ιδακτορική Έρευνα

Τον Φεβρουάριο του 2007 ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διδακτορική του διατριβή ο Ν.
Θωµαϊδης υπό την επίβλεψη του Γ. ∆ούνια. Επίσης, διέκοψε για προσωπικούς λόγους τη
διδακτορική του διατριβή ο Υ/∆ κ. Ε. Παπαδόπουλος.
Στο εργαστήριο εργάζονται συστηµατικά σε καθηµερινή βάση δύο (2) διδακτορικοί φοιτητές
του ΤΜΟ∆ / Ο∆ΙΜ:
• ο κ. Β. Βασιλειάδης που (ως δόκιµο µέλος) κάνει έρευνα σε Χρηµατοοικονοµική
Μηχανική µε Νοήµονες Μεθόδους Εµπνευσµένες από το Φυσικό Κόσµο, υπό την
επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή ΤΜΟ∆ κ. ∆ούνια, και
• ο κ. Β. Κούτρας που κάνει έρευνα στην περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας υπό
την επίβλεψη του Επίκ. Καθηγητή ΤΜΟ∆ κ. Πλατή.

6. Κατάλογος ∆ηµοσιευµένων ή υπό δηµοσίευση Εργασιών 2007

Από τη συνεργασία περισσοτέρων των 10 φοιτητών και ερευνητικών συνεργατών του
εργαστηρίου, έχουν προκύψει οι παρακάτω εργασίες κατά το τρέχον έτος:

Efthymios A. Papadopoulos and Georgios Dounias (2007) Real Option Methodology for the
Evaluation of IT projects, Journal of International Business and Economy, Volume 8, Special Issue,
forthcoming, Spring 2007

Athanasios Tsakonas, Georgios Dounias, (2007) Evolving neural-symbolic systems guided by adaptive
training schemes: Applications in finance, Applied Artificial Intelligence: An International Journal,
Volume 21 Issue 7, pp.681-706

Dounias G. (2007), Fuzzy Systems in Biomedicine, Invited Paper, to appear in Maglogiannis, I.
Wallace M., Karpouzis K., and Soldatos J. (Eds.), "Frontiers in Artificial Intelligence and
Applications" IOS Press.

Nikos S. Thomaidis, Yannis Marinakis, Magdalene Marinaki, and Georgios D. Dounias, Training
neural network-based models using trading-related objective functions, NISIS-2007 Conference, Malta,
Dec. 2007

Nikos S. Thomaidis, Yannis Marinakis, Magdalene Marinaki, and Georgios D. Dounias, Optimisation
of complex financial models using nature-inspired techniques, NISIS-2007 Conference, Malta, Dec.
2007

Yannis Marinakis, Magdalene Marinaki, Georgios Dounias, Honey Bees Mating Optimization
Algorithm for Combinatorial Optimization Problems, NISIS-2007 Conference, Malta, Dec. 2007

Vassiliadis V., Thomaidis N., Marinakis Y., Michalopoulos M., Dounias G. (2007), “Investigating
Interrelations of Major International Stock Markets with the Use of Econometric and Intelligent
Approaches”, SIGEF 2007, XIV Congress of International Association for Fuzzy-Set Management and
Economy, 1-3 November 2007, Poiana, Brasov, Romania.

Vassiliadis V., Dounias G. (2007), Applications of Nature-Inspired Intelligence in Finance, accepted to
be included in Proc. 4
th
IFIP Conf. Artificial Intelligence Applications and Innovations AIAI-07,
Athens, Greece, September 20-21, 2007.

Tsakonas A. and Dounias G., (2008), Deriving Models for Software Project Effort Estimation by
means of Genetic Programming, submitted to the 4th International IEEE Conference on Intelligent
Systems 6-8 September 2008 Golden Sands, Varna, Bulgaria.

Ampazis N., Iakovaki H., Dounias G. (2007), Author Identification of E-mail Messages with OLMAM
Trained Feedforward Neural Networks, accepted for presentation / publication in Proc. ICTAI-2007:
19
th
IEEE Conf. on Tools with Artificial Intelligence, Patras, Greece, October 29-31.

Y. Marinakis, M. Marinaki, G. Dounias and C. Zopounidis, “Metaheuristic Algorithms in Medicine.
The Pap-Smear Cell Classification Problem”, Book of Abstracts of the ECO-Q Management and
Quality in Health Care, 30-31 March 2007, Chania, Greece.

Y. Marinakis and G. Dounias, (2007), "Nature Inspired Intelligence in Medicine: Ant Colony
Optimization for Pap-Smear Diagnosis", International Journal on Artificial Intelligence Tools (IJAIT),
World Scientific (accepted).

Y. Marinakis, M. Marinaki and G. Dounias, (2007) "Honey Bees Optimization Algorithm for the
Vehicle Routing Problem", presented to NICSO-2007 Conference (Italy), also selected to appear in
LNCS, Springer-Verlag.


Χίος, 10 Φεβρουαρίου 2008


Ο ∆/ντής ∆ΕΛΑΠ-ΤΜΟ∆
Αν. Καθ. Γ. ∆ούνιας