ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTE

mitemaskNetworking and Communications

Jul 13, 2012 (5 years and 11 months ago)

509 viewsΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ την 30 Μαρτίου 2007 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
www.oteacademy.gr
.ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
• Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
2-3


• Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2006
4


• Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2006
5


• Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2006

6


• Κατάσταση Ταμιακών Ροών για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006

7


• Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
10-22


• Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή
23

2
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTE
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ («OTE
ACADEMY» ή « η Εταιρεία ») παρουσιάζει την Έκθεσή του για τις Οικονομικές Καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2006

H ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTE με διακριτικό τίτλο «OTE ACADEMY»,
θυγατρική του Ομίλου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ή «ΟΤΕ»),
προήλθε από μετονομασία της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΤΕ το Φεβρουάριο του 2005
με κύρια δραστηριότητα την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης ακαδημαϊκού επιπέδου.

Η Εταιρεία είναι κατά 99,9998% θυγατρική της ΟΤΕ.

Η Εταιρεία είναι Ακαδημία της Cisco και παρέχει εκπαίδευση και πιστοποίηση CCNA,
εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο της Certiport σε Microsoft Office Specialist καθώς και IC3. Η ΟΤΕ
ACADEMY παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση / κατάρτιση τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό του
Ομίλου της ΟΤΕ, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αποσκοπεί στην καθιέρωσή
της στην ευρύτερη αγορά ως φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης ακαδημαϊκού επιπέδου
στις τεχνολογίες Επικοινωνιών.

Η Εταιρεία έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα DIRECT ENGLISH για δύο χρόνια απο τον Μάιο του
2006, για την κατάρτιση ξένων γλωσσών & συμμετέχει στον τομέα εκπαίδευσης του ΣΕΒ ως
εμπειρογνώμονας σε θέματα κατάρτισης.

Η Εταιρεία επίσης διαθέτει πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται ήδη με Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς και
εφαρμόζει πρακτικές μικτής εκπαίδευσης, δηλαδή διδασκαλία σε τάξη, βιωματική εκπαίδευση, e-
Learning, business games κ.λ.π. Ακόμη η Εταιρεία βασίζεται στη φιλοσοφία LEAP Concept (Learn &
Apply).

Η παρεχόμενη εκπαίδευση, υποστηρίζεται και ενισχύεται από το επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και
την τεχνολογία. Το εκπαιδευτικό της κέντρο διαθέτει εγκαταστάσεις 18.500 τ.μ. (αίθουσες διδασκαλίας,
εργαστήρια, αίθουσες video Conference, αμφιθέατρο με πλήρες οπτικοακουστικό εξοπλισμό, αίθουσες
συγκεντρώσεων, βιβλιοθήκη 10.000 τίτλων, vision center) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στην αναβάθμιση και στην
ανάπτυξη υποδομών, όπως δικτυακός & τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, τεχνολογικός εξοπλισμός
περιβάλλοντος εργασίας, εφαρμογές λογισμικού (ERP, CRM, Asset Management), τηλεπικοινωνιακός
εξοπλισμός εργαστηρίων, υποδομών πληροφορικής στις αίθουσες και υλοποίηση e-learning
συστήματος.

3

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια του 2006, οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας μας ανήλθαν σε Eυρώ 3.510.630,40
συμπεριλαμβανομένου του χρησιδανείου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007

Οι στόχοι της Εταιρείας για το 2007 είναι:


Αναγνώριση ισχυρού Βrand Name.


Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Assessments, consulting, coaching, ακαδημίες, κ.τλ).


Δυναμική παρουσία σε ΟΤΕ , Όμιλο εταιρειών ΟΤΕ, Κ.Ε.Κ., Ιδιωτικό & Δημόσιο Τομέα-

αύξηση μεριδίου αγοράς.

Ανάπτυξη & Υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών εκπαίδευσης (academy by conn-x , e-learning).


Oλιστική προσέγγιση εκπαίδευσης & ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της ΟΤΕ.


Σχεδιασμός / Συνεργασίες προγράμματος ΜΒΑ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

4


ΣΗΜ.
2006
2005
Κύκλος εργασιών
4
3.554.520,83
1.201.651,87
Λειτουργικά έξοδα
5.1
(5.347.370,61)
(2.059.946,21)


(1.792.849,78)
(858.294,34)
Λοιπά έσοδα
5.3
472.440,02
-
Λοιπά έξοδα

-
(305,39)


(1.320.409,76)
(858.599,73)
Χρηματοοικονομικά έσοδα
5.2
112.901,10
38.715,39
Χρηματοοικονομικά έξοδα
5.2
(1.948,94)
(722,32)


110.952,16
37.993,07
Ζημίες Χρήσης

(1.209.457,60)
(820.606,66)


Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 4 έως 23, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Μαρτίου 2007 και
υπογράφονται για λογαριασμό αυτού από τους:


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος


Παναγής Βουρλούμης Λίτσα ΠαναγιωτοπούλουΟικονομικός Διευθυντής


Σταύρος Ισαακίδης

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων.


5
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)


ΣΗΜ.
2006
2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
8
2.997.138,63
19.835,35
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
9
41.071,07
4.123,57
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
252.595,20
242.339,75

Σύνολο Μακροπρόθεσμου Ενεργητικού

3.290.804,90
266.298,67
Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΛογαριασμοί εισπρακτέοι
10
915.927,45
1.529.771,21
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
11
11.967,33
11.345,14
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
12
3.421.639,86
4.321.147,52
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

4.349.534,64
5.862.263,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.640.339,54
6.128.562,54ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΊδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
13
5.889.300,00
5.889.300,00
Τακτικό Αποθεματικό
14
21.758,19
21.758,19
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

(2.032.558,58)
(823.100,98)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

3.878.499,61
5.087.957,21Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προβλέψεις

32.942,60
32.942,60
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
15
348.000,00
348.000,00
Εσοδα επομένων χρήσεων
16
2.092.198,45
-
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.473.141,05
380.942,60Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες
7
394.318,18
414.081,05
Προμηθευτές
17
180.234,41
101.912,91
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
18
714.146,29
143.668,77
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.288.698,88
659.662,73


Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών
Καταστάσεων.
Σύνολο Υποχρεώσεων

3.761.839,93
1.040.605,33
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7.640.339,54
6.128.562,54


6
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
Υπόλοιπο

Μετοχικό
Τακτικό

Ζημιών

κεφάλαιο
Αποθεματικάεις νέο
Σύνολο

879.000,00
21.758,19
(2.494,32)
898.263,87
Υπόλοιπο 31/12/2004
Χρήση 2005
Επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης
-
-
(820.606,66)
(820.606,66)
Ζημία χρήσης

Επίδραση απευθείας στην καθαρή θέση
5.010.300,00
-
-
5.010.300,00
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
5.889.300,00
21.758,19
(823.100,98)
5.087.957,21
Υπόλοιπο 31/12/2005
Χρήση 2006
Επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης

-
(1.209.457,60)
(1.209.457,60)
Ζημία χρήσης

Επίδραση απευθείας στην καθαρή θέση

-


Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
5.889.300,00
21.758,19
(2.032.558,58)
3.878.499,61
Υπόλοιπο 31/12/2006


Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών
Καταστάσεων


7
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)2006
2005
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες


Ζημίες χρήσης
(1.209.457,60)
(820.606,66)
Προσαρμογές για:


Αποσβέσεις
496.462,78
4.369,48
Εσοδα χρησιδανείου
(448.328,25)

Πρόβλεψεις
-
32.942,60
Κέρδη από επενδύσεις
(112.901,10)
(38.715,39)
Χρηματοοικονομικά έξοδα και τόκοι
1.948,94
722,32

(1.272.275,23)
(821.287,65)
Μείωση/Αύξηση Λογαριασμών εισπρακτέων
613.843,76
(1.529.771,21)
(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων προς συγγενείς εταιρείες
(19.762,87)
414.081,05
Αύξηση Προμηθευτών
78.321,50
101.912,91
Αύξηση Λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
(10.255,45)
(242.339,75)
Αύξηση Λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσων
-
348.000,00
Αύξηση Λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
122.149,27
143.574,37
Αύξηση λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων
(622,19)
(6.059,09)
Ταμιακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(488.601,21)
(1.591.889,37)
Πληρωθέντες τόκοι
(1.948,94)
(722,32)
Καθαρές ταμιακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(490.550,15)
(1.592.611,69)
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες


Αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων
(521.858,61)
(28.328,35)
Εισπραχθέντες τόκοι
112.901,10
38.715,39
Καθαρές ταμιακές (εκροές)/εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(408.957,51)
10.387,04Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες


Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
-
5.010.300,00
Καθαρές ταμιακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
-
5.010.300,00Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα
(899.507,66)
3.428.075,35
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης
4.321.147,52
893.072,17Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης
3.421.639,86
4.321.147,52

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων.
8
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ.
1. Σύσταση και δραστηριότητες Εταιρείας 10

2. Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 10
2.1 Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων 10
2.2 Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. 10
2.3 Επίδραση νεοεκδοθέντων Λογιστικών Προτύπων (Δ.Π.Χ.Π. ή Δ.Λ.Π.)
και Διερμηνειών 10

3. Βασικές λογιστικές πολιτικές 11
3.1 Εκτιμήσεις της Διοίκησης 11
3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 11
3.3 Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 12

3.4 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12
3.5 Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12
3.6 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις / υποχρεώσεις 12

3.7 Λογαριασμοί εισπρακτέοι - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 12

3.8 Μισθώσεις 13

3.9 Συνδεμένα μέρη 13

3.10 Έσοδα 13

3.11 Έξοδα διαφήμισης 13

3.12 Φόρος εισοδήµατος 13

3.13 Συμψηφισμός απαιτήσεων / υποχρεώσεων 14

3.14 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 14

3.15 Πληροφόρηση περί Τομέων Δραστηριότητας 144. Κύκλος εργασιών 15

5. Ανάλυση δαπανών 15
5.1 Λειτουργικά έξοδα 15
5.2 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα 15
5.3 Λοιπά έσοδα 16
5.4 Φόρος εισοδήματος 16

6. Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας 16

7. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεμένα μέρη 18

8. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 19

9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 20

10. Λογαριασμοί εισπρακτέοι 20

11. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 20

12. Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20


9

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


13. Μετοχικό κεφάλαιο 21

14. Τακτικό αποθεματικό 21

15. Λοιπές μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 21

16. Εσοδα επομένων χρήσεων 21

17. Προμηθευτές 21

18. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21

19. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα 22

20. Δεσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 22

21. Χρηματοοικονομικά εργαλεία 22
21.1 Συναλλαγµατικοί κίνδυνοι 22
21.2 Πιστοδοτικοί κίνδυνοι 22
21.3 Kίνδυνοι διακύµανσης επιτοκίων 22
213.4 Κίνδυνος ρευστότητας 22

22. Δικαστικές και διοικητικές υποθέσεις 22


10

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)


1. Σύσταση και δραστηριότητες της Εταιρείας

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ (η «Εταιρεία» ή η «OTE ACADEMY») είναι ανώνυμη
εταιρεία, η οποία μετονομάστηκε το 2005 από την αρχική της ονομασία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΟΤΕ» που είχε ιδρυθεί τον Αύγουστο του 2000. Η έδρα της Εταιρείας είναι το Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος
Κηφισίας 99, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46803/01ΑΤ/Β/00/364 και το κύριο αντικείμενο των εργασιών της είναι η παροχή
εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ή ¨ΟΤΕ¨), (έδρα Μαρούσι Αττικής Λεωφ. Κηφισίας
99 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 347/06/Β/86/10).

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανήρχετο την 31 Δεκεμβρίου 2006 σε 19 άτομα.

2. Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων

2.1 Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι συνημμένες Oικονομικές Kαταστάσεις (εφ’εξής οι
«Oικονομικές Kαταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. Όπως
περαιτέρω περιγράφεται στη Σημείωση 2.2, οι Oικονομικές Kαταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (τα «Δ.Π.Χ.Π.») και τις Διερμηνείες που
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.2 Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, συντάσσονταν έως και
την 31 Δεκεμβρίου 2004, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και τις ισχύουσες έως την ημερομηνία αυτή
Ελληνικές Λογιστικές Αρχές (τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» ή «Ε.Λ.Π.»), οι οποίες, σε αρκετές
περιπτώσεις, διέφεραν από τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Π.. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
1606/2002 και βάσει του Νόμου 3229/04, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3301/2004, οι Ελληνικές
εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) και
οι θυγατρικές τους, υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, για τις χρήσεις που
ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2005 και μετά, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.. Βάσει του Δ.Π.Χ.Π. 1 και τις
προαναφερθείσες νομοθεσίες, οι προαναφερθείσες εταιρείες, είναι υποχρεωμένες να παρουσιάζουν
συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., τουλάχιστον για μία χρήση (31
Δεκεμβρίου 2004). Οι πρώτες ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν, ήταν αυτές της
31 Δεκεμβρίου 2005.

Οι λογιστικές πολιτικές που παρατίθενται παρακάτω έχουν εφαρμογή με συνέπεια σε όλες τις χρήσεις.

2.3 Επίδραση νεοεκδοθέντων Λογιστικών Προτύπων (Δ.Π.Χ.Π. ή Δ.Λ.Π.) και Διερμηνειών: Με βάση τις
αντίστοιχες διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. 1, στη σύνταξη των πρώτων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Π., μια εταιρεία χρησιμοποιεί τα Δ.Π.Χ.Π., που θα είναι σε ισχύ, κατά την ημερομηνία
κλεισίματος των πρώτων οικονομικών καταστάσεων, για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται,
καθώς και στον ισολογισμό μετάβασης.


11


ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη
των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., είναι οι ακόλουθες:

3.1
Εκτιμήσεις της Διοίκησης: Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.,
απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς Διοίκησης, οι οποίες
δύνανται να επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών καθώς και τα ποσά που
περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές
αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που
πραγματοποιούνται, και επηρεάζουν τις σχετικές περιόδους που αφορούν, εάν η αναθεώρηση
επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή στην περίοδο αναθεώρησης και τις επόμενες περιόδους, εάν η
αναθεώρηση επηρεάζει και την παρούσα και τις μελλοντικές περιόδους. Οι εκτιμήσεις και οι
παραδοχές αυτές, βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που
θεωρούνται εύλογοι, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι η βάση για τη
λήψη αποφάσεων, σχετικά με της λογιστικές αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Τα
πραγματικά τελικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι όποιες
αποκλίσεις δύναται να έχουν επίπτωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις: Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος
κτήσης, μειωμένες με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους.

Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων που πωλούνται ή
αποσύρονται, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της
απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύπτει, περιλαμβάνεται στα Αποτελέσματα.

Δαπάνες που πραγματοποιούνται για αντικατάσταση τμήματος των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων,
ενσωματώνονται στην αξία των παγίων, εφόσον μπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα, ότι αυξάνουν τα
μελλοντικά οφέλη που θα αποκομίσει από το πάγιο. Όλες οι άλλες δαπάνες καταχωρούνται στα
Αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους.

3.3 Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων: Οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων λογίζονται
συστηματικά με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των
ενσώματων ακινητοποιήσεων, η οποία επανεξετάζεται σε περιοδική βάση.

Οι εφαρμοζόμενοι επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων συντελεστές απόσβεσης, έχουν ως εξής:


Συντελεστές
απόσβεσης
Έτη Ωφέλιμης
Ζωής
Τηλεπικοινωνιακός και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
10%-25%

4-10
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
14%-20%
5-7
Μεταφορικά μέσα
14%
7
Λογισμικό - Άδειες χρήσης
10%
10
Λογισμικό - Αναβαθμίσεις, βελτιώσεις
20%-33%
3-5
Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
8,33%
12

Η εναπομένουσα αξία, εάν δεν είναι ασήμαντη, επαναπροσδιορίζεται σε ετήσια βάση.
12ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)


3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά,
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης. Η ωφέλιμη ζωή των άϋλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να
είναι περιορισμένη ή απεριόριστη. Το κόστος των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, με περιορισμένη
ωφέλιμη ζωή, αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, με σταθερή μέθοδο
απόσβεσης. Το κόστος των άϋλων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν
αποσβένεται. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Η ωφέλιμη ζωή των άϋλων περιουσιακών
στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή


ελέγχονται για απομείωση, τουλάχιστον ετησίως, σε εξατομικευμένο επίπεδο ή σε επίπεδο μονάδας
δημιουργίας χρηματοροών στην οποία ανήκουν.

Τα Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία με περιορισμένη διάρκεια ζωής, αποσβένονται από την ημερομηνία,
κατά την οποία είναι διαθέσιμα προς χρήση.

Μεταγενέστερες δαπάνες επί κεφαλαιοποιηθέντων άϋλων περιουσιακών στοιχείων,
κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που ενσωματώνονται στο
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρονται. Όλες οι άλλες δαπάνες, εξοδοποιούνται με την
πραγματοποίησή τους.

3.5 Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα : Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα υπόλοιπα ταμείου και τις
καταθέσεις όψεως. Για σκοπούς κατάρτισης καταστάσεων Ταμιακών Ροών, οι προθεσμιακές
καταθέσεις και οι άμεσα ρευστοποιήσιμες και μέχρι τρίμηνης διάρκειας (από την ημερομηνία
απόκτησης) επενδύσεις, θεωρούνται χρηματικά διαθέσιμα.

3.6 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις / υποχρεώσεις: Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, οι
οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο χαμηλότερο από τα εκάστοτε τρέχοντα επιτόκια της αγοράς,
εμφανίζονται αρχικά στην καθαρή παρούσα αξία τους. Οι διαφορές προεξόφλησης απεικονίζονται
σαν χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα.

3.7 Λογαριασμοί εισπρακτέοι - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις: Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι
(βραχυπρόθεσμοι) αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα της αρχικής
καταχώρησης, αποτιμώνται στην αξία αυτή μείον την τυχόν υπάρχουσα απομείωση. Κατά την
εκάστοτε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των λογαριασμών
εκτιμάται βάσει ιστορικών και στατιστικών δεδομένων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που
είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη
αναπροσαρμόζεται, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Απαιτήσεις που
εκτιμώνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, διαγράφονται. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από
εισπρακτέους λογαριασμούς, πραγματοποιούνται μέσω της πρόβλεψης.13

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)


3.8 Μισθώσεις: Μίσθωση, κατά την οποία, ο μισθωτής μεταβιβάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
(κινδύνους) που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου στον μισθωτή, θεωρείται ως
χρηματοδοτική μίσθωση και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη μιας υποχρέωσης. Στην
περίπτωση αυτή, τα καταβαλλόμενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) και
μείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα
Αποτελέσματα.

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις εμφανίζονται στο χαμηλότερο ποσό, μεταξύ της εύλογης αξίας τους
και της παρούσας αξίας των ελαχίστων πληρωμών μισθωμάτων, κατά την έναρξη της μίσθωσης,
μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις ή τις ζημίες απομείωσής τους.

Aν από τη συμφωνία μίσθωσης δεν μεταβιβάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις (κίνδυνοι) που
απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου τότε, η μίσθωση θεωρείται λειτουργική για το μισθωτή
και τα ενοίκια καταχωρούνται ως έξοδα με την πραγματοποίησή τους, με βάση την άμεση μέθοδο
στη διάρκεια της μίσθωσης.

3.9 Συνδεμένα μέρη: Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων / υποχρεώσεων με συνδεμένα
μέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις. Αυτά τα συνδεμένα μέρη αφορούν
κυρίως μετόχους και τη Διοίκηση της επιχείρησης.


3.10 Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως την παροχή υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους
φόρους και τις εκπτώσεις. Τα έσοδα από παροχή εκπαίδευσης και επινοικίασης κτιρίων
αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που η υπηρεσία παρέχεται.

3.11 Έξοδα διαφήμισης: Τα έξοδα διαφήμισης εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή των.

3.12 Φόρος εισοδήµατος: Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους
τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους. Η επιβάρυνση για φόρο εισοδήµατος
καταχωρείται στα Αποτελέσματα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά συναλλαγές που
καταχωρήθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται
απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα Ίδια Κεφάλαια.

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσης,
βάσει των ισχυόντων συντελεστών φόρου, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται με τη μέθοδο υπολογισμού βάσει του
Ισολογισμού και αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της φορολογικής αναγνώρισης
στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των
Οικονομικών Καταστάσεων και υπολογίζονται με τη χρησιμοποίηση των φορολογικών συντελεστών
που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να
τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τις
εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, στην έκταση που είναι
πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα, έναντι του οποίου οι
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού
και μειώνεται στην έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα, που θα
καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.14


ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)3.13 Συμψηφισμός Απαιτήσεων / Υποχρεώσεων: Ο συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων με υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού ποσού στις Οικονομικές Καταστάσεις
πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει νομικό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπάρχει πρόθεση για
διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συμψηφισμό ή για ταυτόχρονο
διακανονισμό.

3.14 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων: Το Δ.Λ.Π. 36 απαιτεί όπως, το ανακτήσιμο ποσό ενός
περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη ότι το περιουσιακό αυτό
στοιχείο ενδέχεται να έχει απομειωθεί, με εξαίρεση την υπεραξία και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία
με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση ανεξάρτητα αν
υπάρχει ένδειξη. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο
ποσό του, η ζημία απομείωσης καταχωρείται στα Αποτελέσματα, για περιουσιακά στοιχεία που
απεικονίζονται στο κόστος, ενώ θεωρείται ως μείωση της καθαρής θέσης, για τα περιουσιακά
στοιχεία που απεικονίζονται στην αναπροσαρμοσμένη αξία. Για την εκτίμηση, αν και κατά πόσο
υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη, ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απομειωμένο,
λαμβάνονται υπόψη, κατ’ ελάχιστο εξωτερικές και εσωτερικές πηγές πληροφόρησης.

Όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν τις εκτιμώμενες ανακτήσιμες αξίες, αναγνωρίζεται ζημία
απομείωσης η οποία καταχωρείται απευθείας στα Αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται
ως η μεγαλύτερη αξία, μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσης. Καθαρή τιμή
πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, στα
πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής, στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προχωρούν
οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου εξόδου διάθεσης του περιουσιακού
στοιχείου. Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου, το οποίο
αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς, για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους
κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν
αποφέρει σημαντικά ανεξάρτητη ταμιακή εισροή, το ανακτόμενο ποσό καθορίζεται για την μονάδα
παραγωγής ταμιακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει.

Η ζημία αντιλογίζεται εάν υπάρχει αλλαγή στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον
υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας.
3.15 Πληροφόρηση περί Τομέων Δραστηριότητας: Το Δ.Λ.Π. 14 «Αναφορά και Πληροφόρηση Περί Τομέων
Δραστηριότητας», θέτει κριτήρια για τον προσδιορισμό των διακεκριμένων τομέων και γεωγραφικών
περιοχών δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Οι τομείς ορίζονται με βάση τη διάρθρωση της Εταιρείας,
εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες
ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την Εταιρεία. Οι τομείς που πρέπει να αναφερθούν ξεχωριστά
προσδιορίζονται με βάση τα ποσοτικά κριτήρια που θέτει το Πρότυπο. Αναλυτικά στοιχεία για την
παρακολούθηση, κατά τομέα δραστηριότητας αναφέρονται στη Σημείωση 7.15


ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)


4. Κύκλος εργασιών

Ο Κύκλος Εργασιών αναλύεται ως εξής:


2006
2005
Έσοδα επινοικίασης
2.196.788,87
1.044.000,00
Έσοδα εκπαίδευσης
1.286.304,45
143.015,89
Λοιπά έσοδα
71.427,51
14.635,98

3.554.520,83
1.201.651,87

5. Ανάλυση δαπανών

5.1 Λειτουργικά έξοδα

Τα Λειτουργικά Έξοδα αναλύονται ως εξής:


2006
2005
Παροχές τρίτων
1.438.334,81
697.314,98
Δαπάνες μισθοδοσίας
1.243.008,23
652.903,69
Διάφορα έξοδα
306.231,38
137.216,03
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
685.813,81
110.876,04
Φόροι τέλη
347.702,69
74.308,28
Αποσβέσεις
382.276,34
4.369,48
Λοιπά έξοδα
944.003,35
382.957,71

5.347.370,61
2.059.946,21


5.1.1 Δαπάνες Μισθοδοσίας


2006
2005
Aμοιβές έμμισθου προσωπικού
922.927,72
493.956,29
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις
282.372,95
152.848,35
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
37.707,56
6.099,05

1.243.008,23
652.903,69

5.2 Χρηματοοικονομικά Έσοδα-Έξοδα

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα-Έξοδα αναλύονται ως εξής:


2006
2005
Χρηματοοικονομικά έξοδα


Τραπεζικά έξοδα
(1.948,94)
(722,32)Χρηματοοικονομικά έσοδα


Πιστωτικοί τόκοι
112.901,10
38.715,39
Χρηματοοικονομικά έσοδα (καθαρά)
110.952,16
37.993,0716

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)


5.3 Λοιπά έσοδα

Αφορά ποσό απομείωσης χρησιδανείου απο την Ο Τ Ε


5.4 Φόρος Εισοδήματος

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Eλληνικής φορολογικής νομοθεσίας ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, κατά την
31 Δεκεμβρίου 2004 ήταν 35%. Βάσει του Ν.3296/2004, ο συντελεστής φορολόγησης κερδών μειώθηκε σε
32% για τη χρήση 2005, 29% για τη χρήση 2006 και 25% για τις χρήσεις 2007 και μετέπειτα.

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές
αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή
οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι
φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, και με βάση τους
ελέγχους αυτούς, να οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο
βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη σύσταση της (χρήση 2000). Κατά συνέπεια, οι
φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2000 εως 2006 δεν έχουν καταστεί οριστικές.


6. Πληροφόρηση κατά Τομέα Δραστηριότητας

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους Τομείς Δραστηριότητας της Εταιρείας, που πρέπει να
αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις.

Οι Τομείς Δραστηριότητας έχουν οριστεί με βάση τη διάρθρωση της Εταιρείας, και βάσει το ότι οι υπεύθυνοι
για τη λήψη των οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως
παρουσιάζονται από την Εταιρεία.


Χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά κριτήρια που θέτει το σχετικό Πρότυπο, η Εταιρεία αναγνωρίζει ως Τομείς
Δραστηριότητας που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις την παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης και την επινοικίαση.

Οι λογιστικές πολιτικές των Τομέων Δραστηριότητας είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά τη
σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Διοίκηση αξιολογεί την επίδραση των Τομέων Δραστηριότητας,
βασιζόμενη στα λειτουργικά αποτελέσματα και στα καθαρά αποτελέσματα.17


ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)


Οι πληροφορίες αναφορικά με τους Τομείς Δραστηριότητας έχουν ως εξής:

2006
Εκπαίδευση
Επινοικίαση
Λοιπά
Σύνολο

Έσοδα από πελάτες
1.286.304,45
2.196.788,87
71.427,51
3.554.520,83

Χρηματοοικονομικά έσοδα
40.644,40
69.998,68
2.258,02
112.901,10
Χρηματοοικονομικά έξοδα
701,61
1.208,34
38,99
1.948,94
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
178.726,60
307.806,92
9.929,26
496.462,78

Ζημιές Χρήσης
435.404,73
749.863,71
24.189,16
1.209.457,60

Περιουσιακά στοιχεία
1.093.755,49
1.883.690,01
60.764,20
3.038.209,70
Επενδύσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
1.263.826,94
2.176.590,84
70.212,62
3.510.630,402005
Εκπαίδευση
Επινοικίαση
Λοιπά
Σύνολο

Έσοδα από πελάτες
143.015,89
1.044.000,00
14.635,98
1.201.651,87
Χρηματοοικονομικά έσοδα
4.258,47
34.067,78
387,14
38.715,39

Χρηματοοικονομικά έξοδα
79,46
635,64
7,22
722,32

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
480,64
3.845,14
43,70
4.369,48
Ζημίες Χρήσης
(90.266,73)
(722.133,86)
(8.206,07)
(820.606,66)

Περιουσιακά στοιχεία
21.083,85
2.635,48
239,59
23.958,92
Επενδύσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
24.928,95
3.116,12
283,28
28.328,35


18
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

7. Συναλλαγές και υπόλοιπα με Συνδεμένα Μέρη

Ως συνδεμένα μέρη της Εταιρείας, θεωρούνται οι συγγενείς επιχειρήσεις, η Διοίκηση και τα ανώτατα στελέχη
της. Τα συνδεμένα μέρη αφορούν Εταιρείες που έχουν κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και / ή Διοίκηση με την
Εταιρεία και συγγενείς με αυτήν Εταιρείες.
Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες από συνδεμένα μέρη, ενώ επιπλέον παρέχει και πωλεί υπηρεσίες σε
αυτά.
Οι πωλήσεις της Εταιρείας, προς τα συνδεμένα μέρη, αφορούν κυρίως παροχή υπηρεσιών. Συνήθως οι τιμές
της παρεχόμενης υπηρεσίας υπολογίζονται στη βάση κόστους, πλέον κέρδους. Οι παροχές υπηρεσιών, προς
συνδεμένα μέρη, αφορούν κυρίως σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και ενοικίων.
Οι ληφθείσες υπηρεσίες, από συνδεδεμένα μέρη, λαμβάνονται συνήθως στη βάση κόστους πλέον περιθωρίου
κέρδους και αφορούν κυρίως υπηρεσίες διασύνδεσης, καθώς και μισθώσεις χώρων. Στον κατωτέρω πίνακα
αναλύονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και 2005.
Απαιτήσεις από:
2006
2005
ΟΤΕ
835.253,34
1.484.988,32
OTE ESTATE
19.599,27
17.416,81
HELLAS SAT
1.250,90
13.040,00
INFOTE
16.368,45
5.831,00
OTENET
11.559,95
2.235,08
ΟΤΕ PLUS
23.410,59
-
COSMOTE
3.600,00
-
Σύνολο
911.042,50
1.523.511,21
Υποχρεώσεις προς:


OTE ESTATE
370.874,88
368.853,10
ΟΤΕ
22.070,60
44.604,32
COSMOTE
971,91
623,63
ΟΤΕΝΕΤ
44,98
-
HELLAS SAT
355,81
-
Σύνολο
394.318,18
414.081,05

Οι συναλλαγές, με τα συνδεμένα μέρη, κατά τη διάρκεια των χρήσεων, αναλύονται ως εξής:

2006
2005
Έσοδα


Επινοικίαση κτιρίων
2.146.464,00
1.044.000,00
Εκπαίδευση
1.177.099,45
131.778,00
Λοιπά
135.419,27
14.635,98
Σύνολο
3.458.982,72
1.190.413,98Έξοδα


Ενοίκια
1.496.137,57
729.111,72
Μισθοδοσία
134.872,11
106.086,11
Τέλη διασύνδεσης
11.486,08
3.121,97
Παροχές τρίτων
13.538,00
-
Σύνολο
1.656.033,76
838.319,80
19ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)


Οι ενδοεταιρικές αγοροπωλησίες παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής:2006
2005
Πωλήσεις από OTE προς OTE ACADEMY
-
15.597,36
Πωλήσεις από COSMOTE προς ΟΤE ACADEMY
1.200,23
243,02
Πωλήσεις από Hellas Sat προς ΟΤE ACADEMY
1.377,50
-


Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες επιβάρυναν τα Αποτελέσματα του 2006, ανήλθαν
σε ΕΥΡΩ 51.575,88.

Οι αμοιβές των Γενικών Διευθυντών της Εταιρείας, ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 595.770,06.

8. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Οι Eνσώματες Ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:Μηχανήματα
& εγκαταστάσεις
Έπιπλα & λοιπός
εξοπλισμός
Κτίρια &
τεχνικά
έργα τρίτων
Σύνολο
1/1/2005
Κόστος κτήσης
-
504,40
-
504,40
Σωρευμένες αποσβέσεις
-
(504,37)
-
(504,37)
Αναπόσβεστη αξία
-
0,03
-
0,03
Χρήση 2005
Προσθήκες
4.602,70
19.119,01
-
23.721,71
Αποσβέσεις χρήσης
(537,04)
(3.349,35)
-
(3.886,39)
31/12/2005
Κόστος κτήσης
4.602,70
19.623,41
-
24.226,11
Σωρευμένες αποσβέσεις
(537,04)
(3.853,72)
-
(4.390,76)
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2005
4.065,66
15.769,69
-
19.835,35

Χρήση 2006
Προσθήκες
2.988.855,12
149.810,56
328.978,03
3.467.643,71
Αποσβέσεις χρήσης
(449.248,89)
(38.807,88)
(2.283,66)
(490.340,43)
31/12/2006
Κόστος κτήσης
2.993.457,82
169.433,97
328.978,03
3.491.869,82
Σωρευμένες αποσβέσεις
(449.785,93)
(42.661,60)
(2.283,66)
(494.731,19)
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2006
2.543.671,89
126.772,37
326.694,37
2.997.138,63


20
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Δικαιώματα
Βιομ. Ιδιοκτησίας
Λοιπά
Δικαιώματα
Σύνολο
1/1/2005

-

Κόστος κτήσης
1.086,94
-
1.086,94
Σωρευμένες αποσβέσεις
(1.086,92)
-
(1.086,92)
Αναπόσβεστη αξία
0,02

0,02
Χρήση 2005Προσθήκες
3.450,00
1.156,64
4.606,64
Αποσβέσεις χρήσης
(396,69)
(86,40)
(483,09)
31/12/2005Κόστος κτήσης
4.536,94
1.156,64
5.693,58
Σωρευμένες αποσβέσεις
(1.483,61)
(86,40)
(1.570,01)
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2005
3.053,33
1.070,24
4.123,57
Χρήση 2006Προσθήκες
12.986,86
30.000,00
42.986,86
Αποσβέσεις χρήσης
(2.807,94)
(3.231,42)
(6.039,36)
31/12/2006Κόστος κτήσης
17.523,80
31.156,64
48.680,44
Σωρευμένες αποσβέσεις
(4.291,55)
(3.317,82)
(7.609,37)
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2006
13.232,25
27.838,82
41.071,0710. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι

Οι Λογαριασμοί Εισπρακτέοι αφορούν πελάτες εσωτερικού.


11. Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

2006
2005
Προπληρωμένα έξοδα
6.468,93
6.059,09
Χρεώστες διάφοροι
5.498,40
5.286,05
Σύνολο
11.967,33
11.345,14

12. Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα Χρηματικά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα, αναλύονται ως εξής:

2006
2005
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
3.418.765,93
4.314.346,14
Ταμείο
2.873,93
6.801,38

3.421.639,86
4.321.147,5221

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)Κατά το 2006, το μέσο επιτόκιο απόδοσης καταθέσεων ανήλθε σε 2,79% και η μέση χρονική διάρκεια
προθεσμιακών καταθέσεων ήταν 15 ημέρες.

13. Μετοχικό Κεφάλαιο

Το ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται την 31 Δεκεμβρίου 2006 σε ΕΥΡΩ
5.889.300, διαιρούμενο σε 2.010.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,93 η κάθε μία.

14. Τακτικό αποθεματικό

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, παρακρατείται ετησίως το 5% τουλάχιστον
των καθαρών κερδών, μετά από φόρους, για τη δηµιουργία Τακτικού Αποθεµατικού, το οποίο
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν τη διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού
υπολοίπου του λογαριασμού Κερδών και Ζημιών. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το
υπόλοιπο του Τακτικού Αποθεματικού φθάσει το 1/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου.


15. Λοιπές μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις της 31 Δεκεμβρίου 2006 που αφορούν κυρίως εγγυήσεις για
μισθωτικές συμβάσεις ακινήτων.

16. Έσοδα επομένων χρήσεων

Τα Έσοδα Επομένων Χρήσεων αφορούν το μακροπρόθεσμο μέρος των εσόδων τα οποία απορρέουν
από την σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ της Εταιρείας και της μητρικής αυτής, ΟΤΕ , μηχανολογικού
εξοπλισμού αξίας ΕΥΡΩ 2.988.854,95.


17. Προμηθευτές

Ο λογαριασμός Προμηθευτές περιλαμβάνει υπόλοιπα πληρωτέα σε εκπαιδευτές κυρίως για παροχή
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και λοιπούς προμηθευτές.


2006
2005
Εκπαιδευτές
63.635,80
64.439,20
Λοιποί
116.598,61
37.473,71
Σύνολο
180.234,41
101.912,91

18. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:


2006
2005
Εσοδα επομένων χρήσεων
448.328,25
-
Υποχρεώσεις από φόρους/ τέλη
140.916,19
74.740,70
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
108.742,98
56.016,82
Λοιποί πιστωτές
16.158,87
12.911,25

714.146,29
143.668,77


22
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)19. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα

Δεν υφίστανται κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων μεταγενέστερα γεγονότα τα
οποία να επηρεάζουν τα κονδύλια της 31 Δεκεμβρίου 2006.

20. Δεσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις

Οι βασικότερες δεσμεύσεις της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, αφορούν συμβάσεις για ενοικιάσεις
κτιρίων και λοιπών χώρων, για τις οποίες οι μελλοντικές καταβολές ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 28.591.809,45
περίπου.

21. Χρηματοοικονομικά εργαλεία

21.1 Συναλλαγµατικοί κίνδυνοι

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και δεδομένου ότι οι συναλλαγές της πραγματοποιούνται σε
Ευρώ δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

21.2 Πιστοδοτικοί κίνδυνοι

Η Εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική, που εφαρµόζει µε συνέπεια.

21.3 Kίνδυνοι Διακύµανσης Επιτοκίων

Οι τοκοφόρες απαιτήσεις της Εταιρείας διασυνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια, που προσαρµόζονται στις
διαφοροποιούµενες συνθήκες της αγοράς. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρεία δεν έχει συμβόλαια
ανταλλαγής επιτοκίου.21.4 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμιακών
διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων.


22. Δικαστικές και Διοικητικές Υποθέσεις

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 έχει γίνει υπόμνημα απο τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας, με βάση το
οποίο δεν υπήρχαν σημαντικές δικαστικές ή διοικητικές υποθέσεις υπέρ ή κατά της Εταιρείας, που να
επηρεάζουν της Οικονομικές Καταστάσεις . Κατά της εταιρείας υπήρχε μια αγωγή πρώην εργαζόμενου
ο οποίος διεκδικεί αποζημίωση ΕΥΡΩ 52.000 περίπου.Η υπόθεση αυτή εκδικάστηκε τον Δεκέμβριο του
2006, και αναμένεται η έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης.


23KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100

Στρατηγού Τόμπρα 3 Fax Φαξ: +30 210 60 62 111
153 42 Αγία Παρασκευή Internet
www.kpmg.gr

Ελλάς e-mail
postmaster@kpmg.gr

ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Προς τους Μετόχους της
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις (οι «Οικονομικές Καταστάσεις») της
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον
ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμιακών ροών, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή
περιλαμβάνει το σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου
σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από
ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης
την επιλογή και εφαρμογή λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων οι
οποίες είναι εύλογες για την περίσταση.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα
που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν
τη συμμόρφωσή μας με απαιτήσεις ηθικής δεοντολογίας και σχεδιασμό και διενέργεια του
ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονομικές καταστάσεις
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για
την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού
ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής γνώμης μας.


KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία
και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG
συνδεδεμένων με την KPMG International, ενός Ελβετικού συνεταιρισμού.24
KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100


Στρατηγού Τόμπρα 3 Fax Φαξ: +30 210 60 62 111
153 42 Αγία Παρασκευή Internet
www.kpmg.gr

Ελλάς e-mail
postmaster@kpmg.gr

ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και τη χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις ταμιακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την
προσοχή σας στη Σημείωση 5.4 επί των Οικονομικών Καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι οι
φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2000 έως 2006 δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές.
Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες
Οικονομικές Καταστάσεις.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2007
KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.Απόστολος Σπούτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16921
KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία
και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG
συνδεδεμένων με την KPMG International, ενός Ελβετικού συνεταιρισμού