DANH MỤC CÁC SÁCH THAM KHẢO (Có trong thư viện ... - Hutech

locketparachuteElectronics - Devices

Nov 15, 2013 (4 years and 7 months ago)

499 views1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔ
NG NGHỆ TP.HCM


CỘNG XÃ

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập


Tự do


Hạnh ph
úc


TP. Hồ Chí Minh, ng
à
y

tháng 12

năm 2007

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌCTên chương trình

:

Chương trình
l
iên thông từ Trung
c
ấp lên Đại học
.Trình độ
đào tạo

:

Đại họcNgành đào tạo

:

Công nghệ thông tinLoại hình đào tạo

:

C
hính quy

(
Ban hành tại Quyết định sốNgày …


tháng…

năm…


của Hiệu trưởng
……………………………………………………………………………
………)

1.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
:

Đào tạo kỹ sư ngành CNTT

nhằm cung cấp những kỹ sư có phẩm chất đạo đức tốt, nắm
vững các vấn đề lý thuyết, nắm vững kỹ năng của ngành CNTT trong đó đặc biệt chú trọng đến
kỹ năng thực hành, có năng lực nghề nghiệp và kiến thức chuyên sâu thích nghi với nhu cầu nhân
lực, có khả n
ăng tham gia xây dựng dự án CNTT vào các lĩnh vực quản lý, kinh tế, sản xuất..., có
khả năng tự hòan thiện và tiếp tục học tập nghiên cứu ở các bậc học cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ…)

2.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:-

Tập trung.

-

3 năm.

3.

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC T

N KHÓA: 1
5
7

ĐVHT.

4.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Là thí

sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp ngành
Kỹ thuật viên tin học,
Tin H

c

ng d

ng c

a c
á
c tr
ườ
ng THCN ch
í
nh quy

trong nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý
.

5.

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ
ĐIỀU KIỆN
TỐT NGHIỆP:

-

Phương thức

thi tuyển theo quy định là thi 3

môn
, gồm 2 môn cơ bản

(
T
oán
, Lý
)


1
môn cơ sở ngành

(
Kỹ Thuật Lập Trình
)
.

-

Đào tạo th
eo

học chế
mềm dẻo kết hợp
niên chế với học phần (Ban hành theo quyết
định 25/2006/QĐ
-
BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Gi
áo dục và
Đào tạo.

-

Chương trình được xây dựng dựa
vào mục tiêu đào đạo của trường, có tham khảo
trên
cơ sở
chương trình khung
khối các ngành kỹ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo
. Sau
hai học kỳ, sinh viên sẽ được chọn một trong ba chuyên ngành: Công Nghệ Ph
ần
Mềm, Hệ Thống Thông Tin, Mạng Máy Tính
.

-

Kết thúc khóa học, những sinh viên có điều kiện sau đây được xét làm đồ án tốt
nghiệp

hoặc thi tốt nghiệp
:

+

Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
, không bị kỷ luật đến mức đình chỉ học tập.2

+

Không có học phần
dưới điểm 5.

-

Sinh viên sẽ được nhận đố án tốt nghiệp làm trong 15 tuần và được bảo vệ trước Hội
đồng Tốt nghiệp.

6.

THANG ĐIỂM:

10

7.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

(Tên và khối lượng các học phần)
:

Nguyên tắc xây dựng chương trình:


Khi xây dựng chương trình chúng tôi d
ựa trên các nguyên tắc sau đây:

-

Những học phần trong chương trình đào tạo hệ
T
rung cấp chuyên nghiệp và Đại học
đều có số tiết chênh lệch không quá 25% không được bố trí trong chương trình liên
thông.

-

Những học phần nào có trong chương trình đào tạo hệ Đại

học nhưng không có trong
chương trình đào tạo TCCN sẽ được bố trí đủ trong chương trình liên thông.

-

Những học phần chuyên ngành mặc dù đã có trong chương trình đại học và TCCN
nhưng vẫn phải được bố trí đủ trong chương trình liên thông.

7.1

Ki
ế
n th

c gi
á
o d

c

đạ
i c
ươ
ng
:

48 đvht

7.1.1

L
ý

lu

n M
á
c L
ê

Nin v
à

T
ư

T
ưở
ng H


Ch
í

Minh
: 20 đvht

STT

Môn Học

Số ĐVHT

1

Triết học Mác
-
Lênin

5

2

Kinh tế chính trị

4

3

Chủ nghĩa xã hội

khoa học

4

4

Lịch sử Đ
ảng Cộng sản Việt Nam

4

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3


7.1.2

Ng
oạ
i Ng

:
12 đvht

ST
T

Môn Học

Số ĐVHT

1

Anh văn cơ bản
1

3

2

Anh v
ă
n c
ơ

b

n 2

3

3

Anh v
ă
n chuy
ê
n ngh
à
nh 1

3

4

Anh v
ă
n chuy
ê
n ngh
à
nh 2

3


7.1.3

T
oánTin H

c


KHTN C
ô
ng Ngh


-

M
ô
i Tr
ườ
ng

: 16 đvht

STT

Môn Học

Số ĐVHT

1

Toán cao cấp A1

4

2

Toán cao cấp A2

4

3

Toán cao cấp A
3

4

4

Vật Lý Đại Cương

4

3

7.1.4

Gi
á
o d

c th
ế

ch

t
:

theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.1.5

Gi
á
o d

c qu

c ph
ò
ng
:

theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
.

7.2

Ki
ế
n th

c gi
á
o d

c chuy
ê
n nghi

p
:10
9

đvht

7.2.1

Ki
ế
n th

c c
ơ

s


: 50

đvht

STT

Môn Học

Số
ĐVHT

1

Kỹ Thuật Lập Trình

5

2

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật

4

3

Cơ Sở Dữ Liệu

4

4

Xử Lý Tín Hiệu Số

4

5

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống

4

6

Lập Trình Hướng Đối Tượng

4

7

Tối Ưu và Quy Hoạch Tuyến Tính

4

8

Kỹ Thuật Điện Tử (Analog + Digital)

4

9

Trí
Tuệ Nhân Tạo

4

10

Phương Pháp Tính

4

11

Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị

4

12

Đồ án cơ sở

5


7.2.2

Ki
ế
n th

c ng
à
nh ch
í
nh
: 3
9

đvht

T
ùy theo ngành học mà sinh viên sẽ chọn học tương ứng các môn học trong t
ổng
quan khối lượng kiến lượng kiến thức chuyên ngành s
ẽ như sau

STT

Môn Học

Số ĐVHT

1

Chuyên ngành 1

4

2

Chuyên ngành
2

4

3

Chuyên ngành
3

4

4

Chuyên ngành
4

4

5

Chuyên ngành
5

4

6

Chuyên ngành
6

4

7

Chuyên
đề
=
N

5

8

Chuyên
đề
=
O

5

9

Đồ án chuyên ngành
=
R
=
Sau khi hoàn tất phần kiến thức cơ sở, sinh viê
n có thế chọn một trong ba chuyên
nghành là: Công Nghệ Phần Mềm, Hệ Thống Thông Tin hay Mạng Máy Tính.

-

Nếu sinh viên chọn nghành
Hệ Thống Thông Tin
thì kiến thức ngành chính cụ
thể sẽ là
:

STT

Môn Học

Số ĐVHT

1

HT Thông Tin Kế Tóan

4

2

Thiết kế CSDL nân
g=cao

44

3

PTTK Hệ thống Thông Tin nâng cao

4

4

CSDL phân tán

4

5

Hệ QT CSDL

4

6

Lập trình CSDL

4

7

ORACLE

5

8

Data Mining

5

9

Đồ án chuyên ngành

5


-

Nếu sinh viên chọn nghành Công Nghệ Phần Mềm thì kiến thức ngành chính cụ
thể sẽ là
:

STT

Môn Học

S
ố ĐVHT

1

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

4

2

Công cụ và môi trường phát triển phần
mềm

4

3

Công Nghệ Phần Mềm

4

4

Lập Trình Mạng

4

5

Đồ họa máy tính

4

6

Quản lý dự án phần mềm

4

7

Xử lý ảnh

5

8

Data Mining

5

9

Đồ án chuyên ngành
=
R
=
=
J
=
Nếu sinh
viên chọn nghành Mạng Máy Tính thì kiến thức ngành chính cụ thể sẽ


STT

Môn Học

Số ĐVHT

1

Lập trình Java

4

2

Kiến trúc máy tính nâng cao

4

3

Mạng Máy Tính

4

4

Lập Trình Mạng Máy Tính

4

5

Mạng Máy Tính nâng cao

4

6

Lập Trình Mạng Máy Tính nâng cao

4

7

Hệ Điều Hành Linux

5

8

Bảo Mật Thông Tin

5

9

Đồ án chuyên ngành
=
R
=

7.2.3

Th

c t

p t

t nghi

p v
à

l
à
m kh
óa

lu

n: 20 đvht

STT

Môn Học

Số ĐVHT

1

Th

c t

p t

t nghi

p (ng
oài

tr
ườ
ng)

5

2

Đồ

á
n t

t nghi

p

155


8.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (dự kiến):

STT

TÊN MÔN HỌC

Tổng

số ĐVHT

Lý thuyết

Thực tập, thí
nghiệm, th
K

hh

Đồ án,
䉔B
lớn

CHIA THEO TỪNG NĂM HỌC

Năm 1

Năm 2

Năm 3

䡋N

䡋O

䡋P

䡋Q

䡋R

䡋S

HỌC KỲ 1

O
R

O
O
O
R


01

Anh văn cơ bản
1

3

33


02

Kỹ thuật lập trình

5

3

2


5


03

Toán cao
cấp A1

(Đại

số)

4

44


04

Kỹ Thuật điện tử (Analog +
Digital)

4

3

1


4


05

Vật Lý Đại Cương

4

44


06

Triết học MácLênin

5

55HỌC KỲ
O

2
7

2
4

0
32
7

07

Anh văn cơ bản
2

3

3
3

08

Toán cao cấp A2

(Giải tích
hàm 1
biế
n)

4

4
4

09

Cấu tr
úc

dữ liệu v
à

giải thuật

4

3

14

10

C
ơ sở dữ liệu nâng cao

4

3

14

11

Kinh tế chính trị MácLenin

4

4
4

12

Tối ưu & Quy hoạch tuyến
tính

4

4
4

13

Lập trình hướng đối tượng

4

3

14


HỌC KỲ
P

O
T

O
R14

Tiếng Anh chuyên ngành 1

3

3

3
15

Lịch sử Đảng CSVN

4

4

4
16

Toán rời rạc
-

Lý thuyết đồ thị

4

4

4
17

Toán cao cấp A
3

(Giải tích
hàm
nhiều biến)

4

4

4
18

Chuyên ngành 1

4

3

1
4
19

Chuyên ngành 2

4

3

1
4
20

Xác xuất thống kê

4

4

4

HỌC KỲ
Q

2
8

19

04

0
5
2
821

Chủ nghĩa xã hội khoa học

4

4


422

Xứ lý tín hiệu số

4

3

1

423

Tiếng Anh chuyên ngành 2

3

3


324

Đồ án cơ sở

55
5

6

25

Phương pháp tính

4

3

1

426

Chuyên ngành 3

4

3

1

427

Chuyên ngành 4

4

3

1

4
HỌC KỲ
5

2
5

1
7

08


2
5


28

Đồ án chuyên ngành

5

55


29

Trí tuệ nhân tạo

4

3

1


4


30

Thực tập tốt nghiệp

5


5


5


31

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

33


32

Chuyê
n ngành 5

4

3

1


4


33

Chuyên ngành 6

4

3

1


4HỌC KỲ
6

25

06

04

15


25

33

Chuyên đề nâng cao 1

5

3

25

34

Chuyên đề nâng cao 2

5

3

25

35

Đồ án tốt nghiệp

1515


15

TỔNG SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH

15
7

1
1
3

24

20

2
5

2
7

2
7

2
8

2
5

2
5


9.

MÔ TẢ TÓM TẮT
NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG
CÁC HỌC PHẦN

STT

TÊN MÔN
HỌC

MÔ TẢ MÔN HỌC

SỐ
ĐVHT

1

Công cụ và môi
trường phát triển
phần mềm
=
Môn học công cụ và môi t
rường phát triển phần mềm
瑲潮í
K
=
NET Framework giới thiệu sinh viên về môi
trường phát triển
=
ứng dụng trên. NET framework bao
gồm các phần chính như sau: Giới thiệu về ngôn ngữ C#;
Ứng dụng window form; Ứng dụng webform; HTML
䡥汰l só獴敭㬠 C潭灯湥湴o 楮á ⹎K吻q 䑥灬oó浥湴=
a灰汩ca瑩潮
=
Q
=
O
=
Cấu trúc dữ liệu
và thuật giải
=
Trình bày các phương pháp tổ ch
ức và những thao tác cơ
sở trên từng cấu trúc dữ liệu, kết hợp với việc phát triển
tư duy giải thuật để hình thành nên chương trình máy
tính. Công cụ để dùng trong môn học này là ngôn ngữ
lập trình C.
=
Q
=
P
=
Công nghệ phần
mềm
=
Môn học này nhằm cung cấp cho c
ác sinh viên các kiến
thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong
lĩnh vực công nghệ phần mềm (qui trình công nghệ,
phương pháp kỹ thuật thực hiện, phương pháp tổ chức
quản lý, công cụ và môi trường triển khai phần mềm,…),
đồng thời giúp sinh vi
ên hiểu và biết tiến hành xây dựng
phần mềm một cách có hệ thống , có phương pháp.
=
Trong quá trình học, sinh viên sẽ được giới thiệu nhiều
phương pháp khác
=
=
Q
=
Q
=
Đồ họa máy tính
=
GiớI thiệu các nguyên lý và kỹ thuật về đồ họa, nghiên
cứu phân tích các khả
năng phát triển các giải thuật có
hiệu quả trong đồ họa.
=
Q
=


7

5

Kỹ thuật lập
trình

Học phần này cung cấp các kỹ thuật lập trình căn bản
trên ngôn ngữ C, đặc biệt chú trọng đến các kỹ thuật lập
trình mạch lạc, trong sáng và hiệu quả. Nội dung chính
gồm các p
hần: hàm, mảng, con trỏ, các kiểu dữ liệu có
cấu trúc và tập tin.


T
rang bị những kiến thức lập trình nâng cao cho sinh
viên thông qua ngôn ngữ C/C++. Bao gồm các kỹ thuật
lập trình có cấu trúc: hàm đệ quy, xử lý tập tin dữ liệu,
tìm kiếm & sắp xếp, hàng đ
ợi và ngăn xếp. Một số những
phương pháp giải quyết bài toán tổ hợp như phương pháp
sinh, quay lui...

5

6

Lập trình thiết bị
không dây

Cung cấp cho sinh viên nền tảng, cấu trúc của ứng dụng
không dây. Cung cấp cho sinh viên kiến thức để xây
dựng các ứng d
ụng không dây trên môi trường Java cũng
như .NET.

4

7

Lập trình hướng
đối tượng

Học phần này bao gồm: khái niệm về lập trình hướng đối
tượng, một số yếu tố chính trong phương pháp luận
hướng đối tượng như: sự đĩng gĩi, lớp, thực thể, đối
tượng, sự đồng nh
ất, tính thừa kế, tính đa hình, phương
thức ảo, … Bên cạnh đĩ, sinh viên cịn được cung cấp các
kỹ năng để xây dựng, thiết kế chương trình theo hướng
đối tượng và các kỹ thuật lập trình trên ngơn ngữ lập
trình hướng đối tượng Java.


4

8

Lập trình trong
W
indows

Học phần được giới thiệu trong ba nhóm kiến thức chính
(được thể hiện trong 6 phần từ 1 đến 6):

Nhóm kiến thức Căn bản về Các kiến thức lập trình ứng
dụng căn bản trong Windows (phần 1
-
2
-
3)

Nhóm kiến thức Mở rộng về Lập trình Cơ sở dữ liệu và
Hệ th
ống (phần 4
-
5)

Nhóm kiến thức Nâng cao về Lập trình với công nghệ
ActiveX trong môi trường phân tán (phần 6).

Các nhóm kiến thức này bao gồm cơ sở lý thuyết, phần
bài thực hành bắt buộc và mở rộng nhằm cung cấp kiến
thức và kỷ năng lập trình ứng dụng tron
g môi trường
Windows mức độ căn bản và nâng cao cho sinh viên.

4

9

Phân tích thiết kế
hướng đối tượng

Cung cấp cho sinh viên cách tiếp cận mô hình một hệ
thống thông qua các đối tượng và các tương tác giữa các
đối tượng này. Mỗi đối tượng là biểu diễn th
ông qua các
lớp, dữ liệu và các hành vi của nó. Phương pháp phân
tích sẽ tập trung phân tích hệ thống sẽ làm gì và thiết kế
sẽ tập trung hệ thống sẽ làm như thế nào.


4

10

Phát triển ứng
dụng bằng ngôn
ngữ Java

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến t
hức cơ bản
về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java, để từ đó
giúp sinh viên có thể xây dựng một ứng dụng cở trung
bình bằng ngôn ngữ Java cũng như một công nghệ LT
web bằng servlet và JSP. Từ đó sinh viên có thể tự
nghiên cứu thêm các công nghệ khác của

Java.


48

11

Quản lý dự án
phần mềm

Môn học này nhằm cung cấp cho các sinh viên các kiến
thức liên quan đến việc Quản lý (QL) các dự án CNTT:
QL phạm vi, Chi phí, Thời gian. Đồng thời cung cấp một
số phương pháp, các phần mếm hỗ trợ QL các Dự án
CNTT.

4

12

Qui trình phát
triển phần mềm

Môn học này nhằm cung cấp cho các sinh viên các kiến
thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong
lĩnh vực công nghệ phần mềm (phương pháp ước lượng
kích thước dự án, tiêu chuẩn sử dụng trong công nghiệp
phần mề
m,…).

4

13

Trí tuệ nhân tạo

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản để xây dựng
các hệ thống thông minh bao gồm các phương pháp giải
quyết vấn đề, các phương pháp suy luận, các phương
pháp biểu diễn và thu nhận tri thức.

4

14

Xử lý ảnh

Xử lý ảnh là v
iệc sử dụng các thuật tóan tin học lên trên
các ảnh số hóa. Xử lý ảnh số lên trên ảnh tương tự cũng
có nhiều thuận lợi hơn so với các xử lý tương tự vì nó
cho phép sử dụng nhiều thuật tóan hơn lên trên tập dữ
liệu đầu vào và có thể tránh được các sai sót
như tạo
thêm nhiễu hay làm méo mó ảnh trong quá trình xử lý.

5

15

Cơ sở dữ liệu

Khái niệm hệ CSDL, các phương pháp khai thác : Ngôn
ngữ đại số, ngôn ngữ SQL, các ràng buộc dữ liệu, tối ưu
hóa dữ liệu.

4

16

Hệ quản trị
CSDL

Giúp SV nắm vững khái niệm về
hệ quản trị CSDL và
ứng dụng được một hệ quản trị cụ thể vào bài toán quản


4

17

Chuyên đề Kiến
thức quản lý


kế
toán tài chính

Khái niệm về hệ thống tài khoản, phân tích báo cáo và
lập các mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp.4

18

Chuyên đề
Oracl
e


Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức
và kỹ thuật căn bản trong việc phân tích, thiết kế, phát
triển ứng dụng và quản trị một hệ thống CSDL Oracle.


5

19

Phân tích thiết kế
hệ thống thông
tin

Nêu các phương pháp luận về việc tìm hiểu ,

nghiên cứu
việc hình thành và phát triển một hệ thống thông tin. Xây
dựng các mô hình quan niện , mô hình logic về dữ liệu,
Xây dựng mô hình quan niệm xữ lý làm tiền đề về mặt
phân tích và thiết kế để xây dựng một phần mền quản lý
cuả một HTTT.


4

20

Thi
ết kế CSDL

Giúp SV năm vững mô hình quan niệm dữ liệu. Thế nào
là “CSDL tốt”, khái kiệm phụ thuộc hàm, dạng chuẩn,
bảo toàn thông tin, bảo toàn qui tắc quản lý, đồ thị quan
hệ và con đường truy xuất. Thiết kế tốt một chương trình
quản lý ở mức logic, vật l
ý.

4

21

Cấu trúc máy
tính nâng cao

Môn học cung cấp KIẾN THỨC NÂNG CAO VỀ CẤU
TRÚC MÁY TÍNH.

4

22

Kỹ thuật điện tử

Cấu tạo và hoạt động của các linh kiện bán dẫn, của các
linh kiện quang bán dẫn cùng một số chủ đề như: khái
niệm về một tầng khuếch đại, c
ấu tạo và ứng dụng của
khuếch đại vi sai và khuếch đại thuật toán.

49

23

Xử lý tín hiệu số

Môn học cung cấp một số kiến thức căn bản về tín hiệu
và hệ thống áp dụng trong một số ứng dụng như lọc, âm
thanh, xử lý ảnh, truyền thông và các điều khiển

tự động.
Các chủ đề chính trong môn học như tích chập, phép
biến đổi Fourier, lượng tử hóa và xử lý rời rạc các tín
hiệu liên tục, phép biến đổi Laplace và phép biến đổi Z
và một số hệ thống phản hồi.


4

24

Thiết kế hệ
thống số

Môn học cung cấp kỹ năng p
hân tích và thiết kế hệ thống
số. Các ngôn ngữ mô tả phần cứng, lập trình FPGA, thiết
kế vi mạch tích hợp xử lý tín hiệu số


4

25

Lập trình hệ
thống


Lập trình giao tiếp và điều khiển thiết bị ngoại vi, can
thiệp vỏ và nhân hệ điều hành. Giao tiếp máy tín
h với
các hệ thống vi điều khiển khác

4

26

Kỹ thuật số


Bao gồm các chủ đề: hệ thống số đếm,Đại số Boole và
các cổng logic,Hệ tổ hợp, Hệ tuần tự, Bộ nhớ, Giao tiếp
giữa các họ vi mạch so.á

4

27

Vi xử lý

Cung cấp kiến thức về vấn đề điều khiển và giao ti
ếp của
vi xử lý 8086/8088.

Giới thiệu một số vi mạch giao tiếp lập trình được.

Giới thiệu vi điều khiển thuộc họ MCS
-
51.


4

28

Cấu trúc máy
tính

Cung cấp kiến thức về cấu trúc máy tính và hợp ngữ. Các
khái niệm về vi xử lý, bus, bộ nhớ và thiết bị nhập xu
ất.
Tập lệnh hợp ngữ của vi xử lý Intel và lập trình hợp ngữ
đơn giản

4

29

Lập trình mạng

máy tính (Ngôn
ngữ
Java
)

Sinh viên có khả năng viết một số chương trình nhằm
thực hiện một số tác vụ như:

Kết nối socket cho truyền thông mạng mức
-
thấp

Tìm kiếm cá
c máy chủ qua DNS

Duyệt tìm các trang Web

Phân tích và gởi trả trang HTML

Gởi email với giao thức SMTP

Viết các chương trình đa luồng về phiá máy chủ

Thiết kế giao diện đồ hoạ về phiá máy khách cho các
dịch vụ mạng

Các ứng dụng phân tán xuyên qua đa hệ th
ống với RMI

Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC

Một số kỹ thuật lập trình cho tán gẫu qua mạng


4

30

Lập trình mạng
máy tính
nâng
cao

(Ngôn ngữ
Java

nâng cao)

Sinh viên có khả năng viết một số ứng dụng như:

Xây dựng các trang Web động và tương tác sử dụng
Serv
lets/JSPs

Phát triển các thành phần EJB nhằm truyền thông xuyên
qua môi trường khách/chủ đa tầng

Tạo các ứng dụng dựa trên Web sử dụng J2EE
framework

Tạo các Web Services và sử dụng chúng trong các ứng
dụng phân tán.

410

31

Mạng máy tính
nâng cao

Các khái n
iệm về mạng máy tính, mô hình OSI, tổng
quan bộ giao thức TCP/IP. Các tiện ích, các phương tiện
và kỹ thuật bảo trì mạng máy tính

4

32

Bảo mật thông
tin

Cung cấp các khái niệm cơ bản về bảo mật thông tin, giới
thiệu các phương pháp mã hóa, giải mã và ứn
g dụng của
chúng trong bảo mật thông tin.


5

33

Hệ điều hành

Giới thiệu chung về hệ điều hành và các chủ đề chính
như các vấn đề về Process, Deadlock, Quản lý bộ nhớ,
Hệ thống File, Quản lý I/O.


4

34

Hệ điều hành
Linux

Tổng quan về hệ điều hành Linux
. Cách cài đặt hệ điều
hành và ứng dụng. Cùng một số các khái niệm và dịch vụ
cơ bản trong Linux, căn bản về hệ thống quản trị Linux,
Lập trình Shell và Linux networking

5

35

Truyền số liệu

Các kỹ thuật truyền số liệu, thiết bị truyền và mô hình

mạng OSI.

4


10.

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ G
IÁO VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

10.1

Danh sách cán bộ
giáo viên
cơ hữu


TT

Họ và Tên

Năm sinh

Học hàm,
Học v


Môn học / Học phần phân bố
giảng dạy

1

Đoàn Công
=
䣹湧
=
〴⼰㈯ㄹ㘴
=
Thạc sĩ
=
Xữ lý tín hiệu số, xử lý ảnh
=
O
=
Ca漠o
葉ù
=
䅮A
=
㈸⼰ㄯㄹ㘶
=
Thạc sĩ
=
Cơ sở dữ liệu, Data Mining,
=
P
=
Văn Như Bích
=
B
íB
=
㄰N
M
㘯ㄹ㘱
=
Thạc sĩ
=
Phân tích hê thống thông tin, cơ
sở dữ liệu, quản trị hệ cơ sở dữ
liệu
=
Q
=
Trương Thị Minh
=
C棢ì
=
㈰⼰O
⼱㤷L
=
Thạc sĩ
=
Lập trình hướng đối tượng, Kỹ
Thuật Lập Trình
, Cơ sở Dữ Liệ
=
R
=
Dương Thiên
=
Tứ
=
M

M
㌯ㄹ㘶
=
h
p
=
䷡ó⁴=湨Ⱐ
C
k
=
Sinh học
=
Đồ Họa Máy Tính, Lập Trình
Mạng Máy Tính
=
S
=
Ngô Thị Bích
=
Phượng
=
M
㈯ㄲOㄹ㜰
=
Thạc sĩ
=
Lập trình Windows, Hệ quản trị
Cơ sở dữ liệu.
=
T
=
Mai Ngọc
=
周q
=
㈴⼱〯ㄹ㜹
=
Cử nhân Tin
học (đang
học cao
học)
=
Kỹ T
huật Lập Trình, Lập Trình
t楮摯áK
=
U
=
Nguyễn Chánh
=
周q湨
=
ㄲ⼰ㄯㄹ㜲
=
Thạc sĩ
=
Công Nghệ Phần Mềm, Quản Trị
Dự An, Lập Trình Windows
=
V
=
iý=呲畮g
=
Hiếu
=
㈴⼰㐯ㄹ㜹
=
Thạc sĩ
=
Công Cụ và Môi trừơng phát triển
phần mềm, phầnmềm mã nguồn
mở
=

=
Lê Mạnh
=
Hải
=

⼰㌯ㄹ㘳
=
Thạc sĩ
=
Mạng máy tính, Bảo mật thông
tin, Mạng Máy Tính nâng cao
=

=
Nguyễn Thúy
=
i潡n
=
ㄲ⼲㔯ㄹ㘱
=
Thạc sĩ
=
Data Mining, Kỹ Thuật Lập Trình
=

=
Phạ
洠周

=
ian
=
䅮A
=
〶⼰㈯ㄹ㜹
=
Cử nhân
=
Cơ sở dữ liệu, Tin Học Căn Bàn
=

=
Võ Đình
=
Bảy
=
M

M
㈯ㄹ㜴
=
Thạc sĩ
=
䑡í
a Mining, Trí Tuệ Nhân tạo
=


11

14

Nguyễn Hà

Giang

12/
0
4/1978

Thạc sĩ

Lập trình Windows, L

p trình
hướng đối tượng

15

Nguyễn Đức

Quang

28/09
/1970

Thạc sĩ

Mạng máy tính, Lập trình mạng
máy tính


10.2

Danh sách cán bộ
giáo viên
thỉnh giảng


TT

Họ và Tên

Năm
sinh

H
ọc hàm,
Học vị

Môn học / Học phần
phân bố giảng dạy

Nơi Công tác

1

Nguyễn Dũng

1962

PGS.TS.

Toán rời rạc, xử lý tín
hiệu số

Viện Cơ Học và
Ứng Dụng

2

Nguyễn Xuân Huy

1940

PGS. TSKH.

Cơ sở dữ liệu

Viện Công Nghệ
Thông Tin

3

Lê Hoài Bắc

1959

PGS. TS.


Trí

Tuệ Nhân Tạo,
Data Mining, Nhận
Dạng Ảnh

ĐH KHTN

4

Trần Văn Lăng

1959

PGS.TS.

Lập Trình mạng, Lập
Trình Hướng Đối
Tượng, Lập Trình Song
Song

Phân Viện Công
Nghệ Thông Tin

5

Dương Anh Đức

1966

PGS.TS.

Xử lý ảnh, nhận diện
ảnh

ĐH KHTN


11.

CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤ
C VỤ HỌC TẬP:

11.1

Các phòng thí nghiệm &

hệ thống thực hành, phòng học lý thuyết:

+

Các phòng
học, giảng đường:
hơn 100 phòng học với

12.200 m2

+

Các phòng thí nghiệm hệ thống thực hành

tại trường
:

3.800 m2

-

Phòng máy tính của Trường
, diện tích 1.200 m2

v
ới khoảng 700 máy với cấu hình
hiện đại
.

-

Các phòng máy tính chuyên ngành với máy tính cấu hình mạnh nhất được cập nhật và
bổ sung các chương trình mới thường xuyên phục vụ các nhu cầu theo từng chuyên
ngành
.

Các phòng thí nghiệm chuyên dùng trong các môn h
ọc kỹ thuật, công nghệ
cao 2.400 m2

+

Các đơn vị liên kết:

-

Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM, Việc Cơ
Học Ứng Dụng.

-

Cùng hơn 100 các cơ quan xí nghiệp tạo môi trường cho Sinh viên tham quan kiến
tập, thực tập
.

11.2

Thư viện
:
gần 700 m2

B
ao gồm sách từ cơ bản đến chuyên ngành và phòng máy internet phục vụ miễn
phí cho sinh viên.

-

Thư viện sách có trên 12.000 đầu sách, trong đó gần 3000 đầu sách về tin học.12

-

Thư viện điện tử nối mạng INTERNET, đường ADSL, nối mạng với các thư viện
khác trê
n địa bàn thành phố; ngoài ra thư viện còn liên kết với Sở khoa học công nghệ
và môi trường để thu thập thông tin tài liệu về các ngành nghề.

-

Thư viện cho sinh viên tham khảo sách báo, tạp chí, tài liệu điện tử, tài liệu số hóa.

(
Có k
èm theo bảng p
hụ lục s
ách tham khảo của khoa Công Nghệ Thông Tin)

11.3 Giáo trình, tập bài giảng


S
T
T


N

GIÁO TRÌNH
, TẬP BÀI GIẢNG

TÊN TÁC GIẢ

NHÀ XUẤT BẢN

NĂM
XUẤT
BẢN

1

An toàn và bảo mật tin tức trên mạng

Bùi Trọng Liên
dịch

NXB Bưu điện

2001

2

Cấu trúc dữ l
iệu ứng dụng
và cài đặt
bằng C

Nguyễn Hồng
Chương

NXB Thống Kê
TPHCM

1999

3

Giáo trình nhập môn cơ sở dữ li
ệu

Nguyễn An Tế

NXB Khoa CNTT


DHKHTN
TPHCM

2001

4

Công cụ và phát triển phần mềm trên
.NET FRAMEWORK

Lê Trung Hiếu

ĐH KTCN

2004

5

Software Engineering
-

A Pra
ctitioners
Approac
h

Roger S

Pressman
Intenational
Edition

1997

6

Computer G
raphics
-
Practice and
Principle

Foley,VanDam

Feiner Huges

2000

7

Operating System concepts

Silberschatz

SAMS Publishing

2000

8

Red Hat Linux Unleashed SAMS
Publishing

Silberschatz

SAMS Publishing

2002

9

Administering a Microsoft SQL Server
2000 Database

Microsoft

Microsoft

2000

10

Co
mputer Organization and Design

D.Patterson and
John

Hennessy

1999

11

Giáo trình kiến trúc máy tính,

Lê Mạnh Hải

ĐHKTCN

2003

12

Bài giảng kỹ thuật lập trình 1

Ng Hà Giang

ĐHKTCN

2003

13

Kỹ thuật điện tử

Lê Phi Yến
,

Lưu
Phú,

Nguyễn
Như Anh

ĐHBK. HCM

2003

14

Bài giảng kỹ thuật lập trình 2

Ng Hà Giang

ĐHKTCN

2003

15

Kỹ Thuậ
t số 1

Nguyễn Anh
Thư

NXBĐH Q
G

TP.HCM

2002

16

Cẩm nang lập trình hệ thống,

Peter Norton

NXB Thống Kê

1999

17

Lập trình đối tượng sử dụng C.

Trần văn Lăng

NXB Thống Kê

2002

18

Java Network Progamming

Elliotte Rusty
Harrold

Oreilly and
Associates

2000

19

Giáo trình mạng máy tính

Lê Mạnh Hải

ĐHKTCN

2002

20

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống
thông tin

Văn Như Bích B

ĐHKTCN

2003

21

Phương pháp tính

Trương Mỹ
Dung

NXB ĐHKHTN

2006

22

Cẩm nang lập trình hệ thống

Peter Norton

Mr.Gran Hill

199913

23

Bài gi
ảng tin học đại cương

Võ Văn Tấn
Dũng

ĐHKTCN

2000

24

Giáo trình toán rời rạc

Võ Văn Tấn
Dũng

ĐHKTCN

2000

25

Trí tuệ nhân tạo
, các phương pháp giải
quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức

Nguyễn Thanh
Thủy

NXBGD

1995

26

Kỹ thuật vi xử lý

Văn Thế Minh

NX
B ĐHBK

2000

27

Xử lý tín hiệu số

PGS.TS Nguyễn
Hữu Phương

NXBGD

2000


12.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình được thiết kế dựa trên nguyên tắc bổ sung những kiến thức còn thiếu, cập
nhật những kiến thức mới để đạt yêu cầu tương đương với chương t
rình chuẩn của hệ đào tạo
chính qui mà trường đang áp dụng.

Á
p dụng qui chế 25/2006/QĐ
-
BGDĐT đào tạo đạo học và cao đẳng chính quy.


Giờ quy đổi được tính như sau:1 đơn vị học trình (ĐVHT)

= 15 tiết giảng lý thuyết


= 30 tiết thí nghiệm, thực hành


= 45 giờ tự học


= 45


90 giờ thực tập tại cơ sở


= 45


60 giờ thực hiện đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp.

Cuối khóa học, căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên Phòng đào tạo và khoa xét danh sách
sinh viên được làm đồ án tốt nghiệ
p, hoặc thi

tốt nghiệp.

Chương trình này sẽ được cập nhật thường xuyên đáp ứng sự phát triển của ngành
Công
nghệ thông tin

và phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

HIỆU TRƯỞNG


PGS.TS Trịnh Phôi14

BẢNG 1: PH
Ụ LỤC SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T
ẠO


Để thuận tiện theo dõi khối lượng kiến thức so sánh giữa các môn học đã học ở chương trình đào
tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp với các môn học thuộc chương trình đào tạo ở bậc Đại học, từ
đó sẽ thuận lợi hơn trong việc đối chiếu để bổ túc phần kiến thứ
c cần phải học ở chương trình liên
thông.

Chúng tôi
xin phép được
quy đổi số tiết học ở chương trình trung cấp chuyên nghiệp
sang đơn vị học trình để dễ so sánh, với khối lượng tương đương là 15 tiết học tương đương
1 đơn vị học trình.


Số
đvht

SỐ
TT

MÔN HỌC

ĐH

TC

LT

I.

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

66

29

42

0
1

Triết học Mác
J
iý湩n
=
R
=
M
=
R
=
M
O
=
Pháp luật đại cương
=
Q
=
Q
=
M
=
M
P
=
Kinh tế chính trị
=
Q
=
M
=
Q
=
M
R
=
CNXH khoa học
=
Q
=
M
=
Q
=
M
S
=
Lịch sử ĐCSVN
=
Q
=
M
=
Q
=
M
T
=
Tư tưởng Hồ Chí Minh
=
P
=
M
=
P
=
M
U
=
Toán cao cấp A1
=
Q
=
M
=
Q
=
M
V
=
Toán cao cấp A2
=
Q
=
M
=
Q
=

=
Toán cao cấp A3
=
Q
=
M
=
Q
=

=
Vật Lý Đại Cương
=
Q
=
M
=
Q
=

=
Anh văn cơ bản 1
=
P
=
R
=
M
=

=
Anh văn cơ bản 2
=
P
=
R
=
M
=

=
Anh văn cơ bản 3
=
P
=
M
=
P
=

=
Anh văn cơ bản 4
=
P
=
M
=
P
=

=
Tin học đại cương
=
Q
=
R
=
M
=

=
Giáo dục thể chất
=
S
=
S
=
M
=

=

áo dục quốc phòng
=
Q
=
Q
=
M
=
II
.

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

II.A.
KIẾN THỨC CƠ SỞ

61

29

49

0
1

Kỹ Thuật Lập Trình
=
Q
=
M
=
Q
=
M
O
=
Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật
=
Q
=
M
=
Q
=
M
P
=
Cơ Sở Dữ Liệu
=
Q
=
M
=
Q
=
M
Q
=
Xử Lý Tín Hiệu Số
=
Q
=
M
=
Q
=
M
R
=
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
=
Q
=
M
=
Q
=
M
S
=
Lập Trình Hướng Đối Tượng
=
Q
=
M
=
Q
=
M
T
=
Tối Ưu và Quy Hoạch Tuyến Tính
=
Q
=
M
=
Q
=
M
U
=
Kỹ Thuật Điện Tử (Analog + Digital)
=
Q
=
M
=
Q
=
M
V
=
Trí Tuệ Nhân Tạo
=
Q
=
M
=
Q
=


15

10

Phương Pháp Tính

4

0

4

11

Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị

4

0

4

12

Đồ án cơ sở

5

0

5

13

Mạng máy tí
nh

4

4

0

14

Cấu trúc máy tính

4

4

0

15

Lập trình Windows

4

4

0

16

Access Căn Bản

0

6

0

17

Acess Nâng Cao

0

6

0

18

Lắp ráp cài đặt, sửa chữa

0

5

0

II. B. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

4
5

0

4
5

0
1

Chuyên ngành 1

4

0

4

0
2

Chuyên ngành 2

4

0

4

0
3

Chuyên ngành

3

4

0

4

0
4

Chuyên ngành 4

4

0

4

0
5

Chuyên ngành 5

4

0

4

0
6

Chuyên ngành 6

4

0

4

0
7

Chuyên đề nâng cao 1

5

0

5

0
8

Chuyên đề nâng cao 2

5

0

5

0
9

Tiếng Anh Chuyên Ngành 1

3

0

3

10

Tiếng Anh Chuyên Ngành 2

3

0

3

11

Đồ án chuyên ngành

5

0

5

III
.

THỰC
TẬP TỐT NGHIỆP, THI TỐT
NGHIỆP (HOẶC LUẬN VĂN TN)M0
1

Thực tập tốt nghiệp

5


5

0
2

Đồ án tốt nghiệp

15


15

0
3

Thi Chính Trị (Chính Trị Mác Lê Nin hay
Tư Tưởng HCM)

ĐK

ĐK

ĐK

0
4

Thi Anh Văn Chuyên Ngành

ĐK

ĐK

ĐK


TỔNG CỘNG

19
2

58

15
6


BẢNG 2: PHỤ

LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DÙNG TRONG THƯ VIỆN SỐ
HÓA ĐỂ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY HỌC TẬP


DANH MỤ
C

CÁC SÁCH THAM KHẢ
O

(Có trong thư

vi

n

Khoa CNTT)STT

Loại

Tiêu đề

Nhà xuất bản

Trang

1

Algorithms

Algorithm Design

Wiley & Sons

652

2

Algorithms

Algorithm design

for networked information
technology systems

Springer Verlag

44216

3

Algorithms

ALGORITHMS

Sams

560

4

Algorithms

Algorithms and Complexity

Other Publishers

140

5

Algorithms

Algorithms for Compiler Design

Charles River
Media

334

6

Algorithms

Algorithms F
or Computer Algebra

Kluwer Acedamic

302

7

Algorithms

An Introduction to Genetic Algorithms

MIT Press

162

8

Algorithms

Artificial Intelligence: Structures and Strategies
For Complex Problem Solving, Third Edition

Addison Wesley

853

9

Algorithms

C Algorit
hms for Real
-
Time DSP

Prentice Hall

251

10

Algorithms

Dynamic Reconfiguration Architectures and
Algorithms

Kluwer Acedamic

537

11

Algorithms

Handbook of Computer Vision Algorithms in
Image Algebra

CRC Press

384

12

Algorithms

Introduction to Algorithms,
Second Edition

MIT Press

1180

13

Algorithms

Neural Networks, Algorithms, Applications, and
Programming Techniques

Sams

414

14

Algorithms

Parallel Algorithms for Regular Architectures:
Meshes and Pyramids

MIT Press

238

15

Algorithms

Parallel Scientific C
omputing in C++ and MPI

Other Publishers

697

16

Algorithms

Practical Genetic Algorithms

Wiley & Sons

261

17

Algorithms

Synthesis and Optimization of DSP Algorithms

Kluwer Acedamic

117

18

Algorithms

The Art Of Computer Programming
-

Volume 1:
Fundamental

Algorithms

Addison Wesley

217

19

Algorithms

The Art of Computer Programming, Second
Edition, Volume 2

Addison Wesley

704

20

Algorithms

The Art Of Computer Programming, Volume 3

Addison Wesley

826

21

Artificial
Intelligent

Action Science: Concepts, Meth
ods, and Skills
for Research and Intervention

Jossey Bass

500

22

Artificial
Intelligent

Al Application Programming

Other Publishers

425

23

Artificial
Intelligent

An Introduction to Support Vector Machines
and Other Kernel
-
based Learning Methods

Other Pub
lishers

190

24

Artificial
Intelligent

Applications of Robotics and Artificial
Intelligence to Reduce Risk and Improve
Effectiveness

Other Publishers

276

25

Artificial
Intelligent

Artificial Intelligence A Modern Approach

Prentice Hall

946

26

Artificial
Intelligent

Artificial Intelligence and Expert Systems for
Engineers

CRC Press

254

27

Artificial
Artificial Intelligence and Literary Creativity:
Other Publishers

23517

Intelligent

Inside the Mind of BRUTUS, a Storytelling
Machine

28

Artificial
Intelligent

Artificial Intelligence and Molecular Biology

MIT Press

486

29

Artificial
Intelligent

Artificial Intelligence and Soft Computing
Behavioral and Cognitive Modeling of the
Human Brain

CRC Press

788

30

Artificial
Intelligent

Artificial Intelligence Applica
tions And
Innovations

Kluwer Acedamic

499

31

Artificial
Intelligent

Artificial Intelligence Strategies, Applications,
and Models Through Search Second Edition

Amacom

396

32

Artificial
Intelligent

Artificial Intelligence through Prolog

Prentice Hall

468

33

Artificial
Intelligent

Artificial Intelligent and Software Engineering

Amacom

277

34

Artificial
Intelligent

Artificial Life and Virtual Reality

Wiley & Sons

250

35

Artificial
Intelligent

Artificial Life for Graphics, Animation,
Multimedia, and Virtual

Reality

Other Publishers

386

36

Artificial
Intelligent

Artificial Life: An Overview

MIT Press

461

37

Artificial
Intelligent

Artificial Minds

MIT Press

463

38

Artificial
Intelligent

Being There Putting Brain, Body, and World
Together Again

MIT Press

240

39

Artificial
Intelligent

Business Intelligence Roadmap: The Complete
Project Lifecycle for Decision
-
Support
Applications

Addison Wesley

576

40

Artificial
Intelligent

Computational Intelligence in Control

Idea Group

348

41

Artificial
Intelligent

Comput
ational Intelligence in Manufacturing
Handbook

CRC Press

542

42

Artificial
Intelligent

Constructing Intelligent Agents with Java: A
Programmer's Guide to Smarter Applications

Wiley & Sons

498

43

Artificial
Intelligent

Decision Making Support Systems:
Ach
ievements, Trends and Challenges for the
New Decade

Idea Group

438

44

Artificial
Intelligent

Foundations of Neural Networks, Fuzzy
Systems, and Knowledge Engineering

MIT Press

581

45

Artificial
Intelligent

Fundamentals Of Neural Networks

Other Publishers

476

46

Artificial
Intelligent

Fusion of Neural Networks, Fuzzy Systems and
Genetic Algorithms: Industrial Applications

CRC Press

53218

47

Artificial
Intelligent

Fuzzy Control Systems Design and Analysis: A
Linear Matrix Inequality Approach

Wiley & Sons

41
5

48

Artificial
Intelligent

Human
-
Computer Interaction

Other Publishers

191

49

Artificial
Intelligent

Intelligent Control Systems using Soft
Computing Methodologies

CRC Press

493

50

Artificial
Intelligent

Intelligent Support Systems : Knowledge
Manageme
nt

Other Publishers

318

51

Artificial
Intelligent

Kalman Filtering and Neural Networks

Wiley & Sons

203

52

Artificial
Intelligent

LOGIC, PROGRAMMING AND PROLOG
(2ED)

Other Publishers

294

53

Artificial
Intelligent

Machine Learning

MacGraw Hill

421

54

Ar
tificial
Intelligent

Machine Learning And Its Applications

Springer Verlag

334

55

Artificial
Intelligent

Mind Design II, Philosophy Psychology
Artificial Intelligence

MIT Press

439

56

Artificial
Intelligent

Multiagent Systems A Modern Approach to
Distrib
uted Modern Approach to Artificial
Intelligence

MIT Press

585

57

Artificial
Intelligent

Natural and Artificial Minds

Other Publishers

248

58

Artificial
Intelligent

Neural Engineering

MIT Press

377

59

Artificial
Intelligent

Neural Networks in Business Fo
recasting

Idea Group

350

60

Artificial
Intelligent

Object
-
Oriented Design Heuristics

Addison Wesley

400

61

Artificial
Intelligent

Practical Artificial Intelligence Programming in
Java

Other Publishers

112

62

Artificial
Intelligent

Reasoning About Knowle
dge

MIT Press

517

63

Artificial
Intelligent

Recurrent Neural Networks Design And
Applications

CRC Press

389

64

Artificial
Intelligent

Speech and Human
-
Machine Dialog

Kluwer Acedamic

104

65

Artificial
Intelligent

Stable Adaptive Control and Estimation fo
r
Nonlinear Systems: Neural and Fuzzy
Approximator Techniques.

Wiley & Sons

548

66

Artificial
Intelligent

Static and Dynamic Neural Networks

Wiley & Sons

75119

67

Artificial
Intelligent

The Accelerated Learning Handbook

MacGraw Hill

291

68

Artificial
Inte
lligent

The Elements of Artificial Intelligence, An
Introduction using LISP

Other Publishers

553

69

Artificial
Intelligent

The Handbook of APPLIED EXPERT
SYSTEMS

CRC Press

868

70

Artificial
Intelligent

The Handbook of Brain Theory and Neural
Networks

MIT

Press

1301

71

Artificial
Intelligent

The International Dictionary of Artificial
Intelligence

Amacom

295

72

Asp, Asp.net

Build Your Own ASP.NET Website Using C#
& VB.NET

Other Publishers

183

73

Asp, Asp.net

Microsoft ASP.NET Professional Projects

Premie
r Press

488

74

C, C++, C#

C# and the .NET Platform

Apress

1022

75

C, C++, C#

C# Developer's HeadStart

MacGraw Hill

241

76

C, C++, C#

C# Professional Project

Premier Press

957

77

C, C++, C#

C# Programmer's Cookbook

Microsoft

625

78

C, C++, C#

Distribut
ed .NET Programming in C#

Apress

494

79

C, C++, C#

Efficient C++ Performance Programming
Techniques

Addison Wesley

336

80

C, C++, C#

Microsoft C# Language Specifications

Microsoft

286

81

C, C++, C#

Microsoft® Visual C#® .NET 2003 Developer's
Cookbook

Sa
ms

816

82

C, C++, C#

Network Programming in .NET With C# and
Visual Basic .NET

Digital Press

562

83

C, C++, C#

The Art of C++

MacGraw Hill

245

84

Data Structure

Object
-
Oriented Data Structures using Java

Jossey Bass

845

85

Delphy,
Ruby, PHP

Core PHP Pr
ogramming Using PHP to Build
Dynamic Web Sites

Prentice Hall

671

86

Delphy,
Ruby, PHP

PHP 5/MySQL Programming for The Absolute
Beginner

Other Publishers

465

87

Ejb, Jsp

Beginning JSP 2: From Novice to Professional

Apress

480

88

Electrical
Engineering

A
Handbook of Time
-
Series Analysis, Signal
Processing and Dynamics

Other Publishers

808

89

Electrical
Engineering

Advanced Digital Signal Processing and Noise
Reduction, Second Edition.

Wiley & Sons

495

90

Electrical
Engineering

An Introduction to Parametr
ic Digital Filters and
Oscillators

Wiley & Sons

262

91

Electrical
Engineering

Analog and Digital, Control System Design:
Transfer Function, State Space, and Algebraic
Other Publishers

60920

Methods

92

Electrical
Engineering

Analog Integrated Circuit Design

Other Publishers

713

93

Electrical
Engineering

AUTOMATED CONTINUOUS PROCESS
CONTROL

Wiley & Sons

227

94

Electrical
Engineering

Automatic Control Systems And Components

Prentice Hall

456

95

Electrical
Engineering

Automation Manufacturing Systems with PL
Cs

Other Publishers

828

96

Electrical
Engineering

Circuit Design with VHDL

MIT Press

376

97

Electrical
Engineering

DESIGN CRITERIA FOR LOW DISTORTION
IN FEEDBACK OPAMP CIRCUITS

Kluwer Acedamic

187

98

Electrical
Engineering

Flexible Neuro
-
Fuzzy Systems:
Structures,
Learning and Performance Evaluation

Kluwer Acedamic

294

99

Electrical
Engineering

Floating Gate Devices: Operation and Compact
Modeling

Kluwer Acedamic

148

100

Electrical
Engineering

Grid Computing for Electromagnetics

Artech House

267

101

E
lectrical
Engineering

MICROSYSTEM DESIGN

Kluwer Acedamic

716

102

Electrical
Engineering

SIGNAL ANALYSIS TIME, FREQUENCY,
SCALE, AND STRUCTURE

Wiley & Sons

962

103

Electrical
Engineering

Understanding Digital Signal Processing

Prentice Hall

539

104

Elect
rical
Engineering

Understanding Digital Signal Processing,
Second Edition

Prentice Hall

688

105

Electrical
Engineering

Wavelets in Electromagnetics and Device
Modeling

Wiley & Sons

553

106

Embedded
Systems

Ambient Intelligence: Impact on Embedded
System
Design

Kluwer Acedamic

357

107

Embedded
Systems

Building Embedded Linux Systems

Oreilly

416

108

Embedded
Systems

C Programming for Embedded Systems

CMP Books

191

109

Embedded
Systems

Designing Embedded Communications Software

CMP Books

207

110

Embedded
Systems

Designing Embedded Hardware

Oreilly

318

111

Embedded
Systems

Designing Embedded Internet Devices

Newnes

596

112

Embedded
Embedded C

Addison Wesley

32121

Systems

113

Embedded
Systems

Embedded Ethernet and Internet Complete,
Designing and P
rogramming Small Devices for
Networking

Other Publishers

497

114

Embedded
Systems

Embedded Intel486™ Processor Family
Developer’s Manual

Other Publishers

501

115

Embedded
Systems

Embedded Software Development with eCos™

Prentice Hall

399

116

Embedded
Sy
stems

Embedded Software For SoC

Kluwer Acedamic

551

117

Embedded
Systems

Fuzzy Logic in Embedded Microcomputers and
Control Systems

Other Publishers

75

118

Embedded
Systems

Linux for Embedded and Real
-
Time
Applications

Other Publishers

273

119

Embedded
Systems

Memory Architecture Exploration for
Programmable Embedded Systems

Kluwer Acedamic

147

120

Embedded
Systems

Numerical Methods Real
-
Time and Embedded
Systems Programming

Other Publishers

512

121

Embedded
Systems

Programming Embedded Systems 1: Embe
dded
C

Other Publishers

284

122

Embedded
Systems

Programming Embedded Systems 2: Patterns for
Time
-
Triggered Embedd Systems

Other Publishers

394

123

Embedded
Systems

Real
-
Time Concepts for Embedded Systems

CMP Books

294

124

Embedded
Systems

The 8051 Mic
rocontroller and Embedded
Systems

Prentice Hall

625

125

Embedded
Systems

The Art of Designing Embedded Systems

Other Publishers

243

126

Games

3D Game Engine Programming.

Premier Press

896

127

Games

AI for Game Developers

Oreilly

400

128

Games

AI Game P
rogramming Wisdom

Other Publishers

658

129

Games

AI Techniques for Game Programming

Premier Press

480

130

Games

Beginning Game Programming

Premier Press

348

131

Games

Flash MX 2004 Games: Art to ActionScript

Focal Press

441

132

Games

Focus on Curves an
d Surfaces

Premier Press

255

133

Games

Game Architecture and Design: A New Edition

New Riders

960

134

Games

Introduction to 3D Game Engine Design Using
DirectX 9 and C#

Apress

422

135

Games

Mathematics for Game Developers

Other Publishers

649

136

Games

Programming Game AI by Example

Wordware

51222

137

General
Database

Common Warehouse Metamodel

Wiley & Sons

287

138

General
Database

Data Access Patterns: Database Interactions in
Object
-
Oriented Applications

Addison Wesley

512

139

General
Database

Data M
ining Cookbook Modeling Data for
Marketing, Risk, and Customer Relationship
Management

Wiley & Sons

429

140

General
Database

Data mining techniques : for marketing, sales,
and customer relationship management

Wiley & Sons

672

141

General
Database

Data Mi
ning Using Grammar Based Genetic
Programming And Applications

Kluwer Acedamic

228

142

General
Database

Data Mining Using SAS® Enterprise MinerTM:
A Case Study Approach, Second Edition

Other Publishers

135

143

General
Database

Data Mining: Concepts, Model
s, Methods, and
Algorithms

Wiley & Sons

343

144

General
Database

Data Mining: Multimedia, Soft Computing, and
Bioinformatics

Wiley & Sons

421

145

General
Database

Data Mining: Opportunities and Challenges

Idea Group

468

146

General
Database

Designing a
Data Warehouse: Supporting
Customer Relationship Management

Prentice Hall

360

147

General
Database

Designing Relational Database Systems

Microsoft

284

148

General
Database

Distributed Data Warehousing Using Web
Technology

Amacom

193

149

General
Database

E
-
Directory Enterprise Software, Solutions, and
Services

Addison Wesley

539

150

General
Database

Effective Databases for Text & Document
Management

Other Publishers

387

151

General
Database

Enterprise Data Center Design and Methodology

Prentice Hall

224

152

General
Database

ERP & Data Warehousing in Organizations:
Issues and Challenges

Idea Group

262

153

General
Database

High Performance Data Mining, Scaling
Algorithms, Applications, and Systems

Other Publishers

111

154

General
Database

IBM® Data Ware
housing with IBM Business
Intelligence Tools

Wiley & Sons

707

155

General
Database

Managing Data Mining Technologies in
Organizations: Techniques and Applications

Idea Group

288

156

General
Database

Mastering Data Warehouse Design: Relational
and Dimensi
onal Techniques

Wiley & Sons

457

157

General
Multidimensional Databases: Problems and
Idea Group

44323

Database

Solutions

158

General
Database

mySAP Toolbag for Performance Tuning and
Stress Testing

Prentice Hall

416

159

General
Database

OLAP Solutions Bu
ilding Multidimensional
Information Systems, Second Edition

Wiley & Sons

688

160

General
Database

Organizational Data Mining: Leveraging
Enterprise Data Resources for Optimal
Performance

Idea Group

371

161

General
Database

Principles of Data Mining

MIT P
ress

322

162

General
Database

The Data Warehouse eBusiness DBA Handbook

Other Publishers

219

163

General
Database

The Data Warehouse Toolkit, Second Edition,
The Complete Guide to Dimensional Modeling

Wiley & Sons

447

164

General
Database

Visual Data Mi
ning: Techniques and Tools for
Data Visualization and Mining

Wiley & Sons

389

165

Hacking

Game Console Hacking: Xbox, Playstation,
Nintendo, Atari, & Gamepark 32

Syngress

593

166

Hacking

Google Hacking for Penetration Testers

Syngress

529

167

Hacking

Ha
ck Attacks Testing How to Conduct Your
Own Security Audit

Wiley & Sons

561

168

Hacking

Hack Proofing XML

Syngress

402

169

Hacking

Hacking a Terror Network: The Silent Threat of
Covert Channels

Syngress

401

170

Hacking

Hacking the Code: ASP.NET Web Appli
cation
Security

Syngress

352

171

Hacking

Hacking Windows® XP

Wiley & Sons

379

172

Hacking

PC Hacks

Oreilly

320

173

Hacking

PDF Hacks

Oreilly

296

174

Hacking

Securing and Optimizing Linux: The Hacking
Solution

Other Publishers

1101

175

Hacking

Wireless

Hacking: Projects for Wi
-
Fi
Enthusiasts

Syngress

369

176

Html, DHtml,
Css

HTML 4.01 Weekend Crash Course™

IDG

825

177

Html, DHtml,
Css

HTML Utopia: Designing Without Tables Using
CSS

Other Publishers

171

178

Html, DHtml,
Css

The CSS Anthology 101 Essen
tial Tips, Tricks
& Hacks

Other Publishers

411

179

Java, J2ee

Core JavaServer™ Faces

Prentice Hall

552

180

Java, J2ee

Enterprise Java™ with UML™

Wiley & Sons

47524

181

Java, J2ee

Java Network Programming, 3rd Edition

Oreilly

706

182

Java, J2ee

The JR Pro
gramming Language: Concurrent
Programming in an Extended Java

Kluwer Acedamic

392

183

Java, J2ee

Wireless Java Developing with J2ME, Second
Edition

Apress

384

184

MultiMedia

APPLICATIONS OF DIGITAL SIGNAL
PROCESSING TO AUDIO AND ACOUSTICS

Kluwer Acedamic

571

185

Net Books

.NET Framework Essentials, 3rd Edition

Oreilly

384

186

Net Books

.NET Framework Standard Library Annotated
Reference, Volume 1: Base Class Library and
Extended Numerics Library

Addison Wesley

560

187

Net Books

Debugging Applications f
or Microsoft .NET and
Microsoft Windows

Microsoft

803

188

Oracle

Advanced Oracle PL/SQL Programming with
Packages

Oreilly

690

189

Oracle

Crystal Reports 9 on Oracle

MacGraw Hill

390

190

Oracle

Documenting Oracle Databases Complete
Oracle database schema

auditing

Other Publishers

101

191

Oracle

Expert Oracle9i Database Administration

Apress

725

192

Oracle

Java™ Oracle® Database Development

Prentice Hall

420

193

Oracle

OCP: Oracle 10 New Features for
Administrators,Study Guide

Sybex

574

194

Oracle

Orac
le 11i E
-
Business Suite From the Front
Lines

CRC Press

504

195

Oracle

Oracle 9i PL/SQL: A Developer's Guide

Apress

325

196

Oracle

Oracle Application Server 10g Administration
Handbook

MacGraw Hill

407

197

Oracle

Oracle Data Warehousing Unleashed

MacMill
an

802

198

Oracle

Oracle Database 10 Data Warehousing

Digital Press

866

199

Oracle

Oracle Database 10g New Features

MacGraw Hill

524

200

Oracle

Oracle Database 10g XML & SQL: Design,
Build & Manage XML Applications in Java, C,
C++ & PL/SQL

MacGraw Hill

600

201

Oracle

Oracle Database 10g: A Beginner's Guide

MacGraw Hill

658

202

Oracle

Oracle Database Foundations

Sybex

365

203

Oracle

Oracle DBA made simple Oracle database
administration techniques

Other Publishers

350

204

Oracle

Oracle Unleashed, Secon
d Edition

MacMillan

1526

205

Oracle

Oracle® DBA Guide to Data Warehousing and
Star Schemas

Prentice Hall

24025

206

Oracle

Oracle9iR2 Data Warehousing

Digital Press

519

207

Oracle

Using the Oracle oradebug Utility Debugging
Oracle applications

Other Publis
hers

42

208

Other DB
Systems

DB2 Developer's Guide

Sams

1512

209

Other DB
Systems

DB2® Express Easy Development and
Administration

Prentice Hall

496

210

Other DB
Systems

IBM DB2 Data Archive Expert for z/OS: Put
Your Data in Its Place

IBM

368

211

Other

DB
Systems

MySQL: Essential Skills

MacGraw Hill

364

212

Other DB
Systems

MySQL® Certification Study Guide

Sams

648

213

Other DB
Systems

Stored Procedures, Triggers and User Defined
Functions on DB2 Universal Database for
iSeries

IBM

584

214

Other DB
Sy
stems

The Definitive Guide to MySQL, Second
Edition

Apress

824

215

Other
Languages

Designing Solutions with COM+ Technologies

Microsoft

325

216

Other
Languages

Inside COM+ Base Services

Microsoft

349

217

Other
Languages

Seeing Data: Designing User Inter
faces for
Database Systems Using .NET

Addison Wesley

554

218

Other
Languages

SPECIAL EDITION USING Crystal Reports®
10

Que

888

219

Others

Designing Distributed Environments with
Intelligent Software Agents

Idea Group

311

220

Others

Digital Communities I
n A networked Society: e
-
Commerce, e
-
Business and e
-
Government

Kluwer Acedamic

471

221

Others

DISTRIBUTED AND PARALLEL SYSTEMS
CLUSTER AND GRID COMPUTING

Springer Verlag

224

222

Others

E
-
learning Strategies

Wiley & Sons

426

223

Others

Elimination Method
s in Polynomial Computer
Algebra

Kluwer Acedamic

248

224

Others

Enterprise Resource Planning: Global
Opportunities & Challenges

Idea Group

255

225

Others

FOUNDATIONS OF SOFT CASE
-
BASED
REASONING

Wiley & Sons

299

226

Others

Grid Computing

Prentice Hall

4
00

227

Others

Improvement in Speech Synthesis

Wiley & Sons

40726

228

Others

INFORMATION SYSTEMS RESEARCH:
Relevant Theory and Informed Practice

Kluwer Acedamic

769

229

Others

Knowledge Management Strategies

Microsoft

129

230

Others

Language Proof and Log
ic

Other Publishers

597

231

Others

MindManager® For Dummies®

Wiley & Sons

411

232

Others

Natural Language Processing for Online
Applications

Other Publishers

237

233

Others

Performance by Design: Computer Capacity
Planning by Example

Prentice Hall

552

234

Others

Performance of Computer Communication
Systems: A Model
-
Based Approach.

Wiley & Sons

498

235

Others

Practical Methods for Design and Analysis of
Complex Surveys, Second Edition

Wiley & Sons

362

236

Others

Probabilistic Reasoning in Multiagent S
ystems:
A Graphical Models Approach

Cambridge
University Press

294

237

Others

QuickBooks® 2005 For Dummies®

Wiley & Sons

408

238

Others

Reusing Online Resources A Sustainable
Approach to E
-
Learning

Kogan Page

274

239

Others

Simulations and the Future of

Learning An
Innovative (and Perhaps Revolutionary)
Approach to e
-
Learning

Jossey Bass

300

240

Others

Source Book of Parallel Computing

Wiley & Sons

852

241

Others

Statistical Pattern Recognition, Second Edition.

Wiley & Sons

505

242

Others

Strategic In
formation Management: Challenges
and strategies in managing information systems

Bartlett
Publishing

641

243

Others

Survey of Text Mining Clustering,
Classification, and Retrieval

Springer Verlag

260

244

Others

Swarm Intelligence

Morgan
Kaufmann

541

245

Others

The Information Security Dictionary: Defining
the Terms that Define Security for E
-
Business,

Internet, Information and Wireless Technology

Kluwer Acedamic

444

246

Others

The Past and Future of Information Systems

Other Publishers

285

247

Others

T
iming

Kluwer Acedamic

307

248

Project
Management

Achieving Project Management Success Using
Virtual Teams

Other Publishers

521

249

Project
Management

Agile Project Management with Scrum

Microsoft

425

250

Project
Management

Applying Knowledge Management
Techniques
for Building Corporate Memories

Morgan
Kaufmann

278

251

Project
Complex IT Project Management: 16 Steps to
CRC Press

33627

Management

Success

252

Project
Management

Critical Chain Project Management

Artech House

337

253

Project
Management

Integ
ated IT Project Management A Model
-
Centric Approach

Artech House

506

254

Project
Management

International Project Management

Butterworth
-
Heinemann

277

255

Project
Management

IT Problem Management

Prentice Hall

168

256

Project
Management

IT Project Manag
ement: On Track From Start to
Finish, Second Edition

MacGraw Hill

425

257

Project
Management

IT Project+ Study Guide

Sybex

643

258

Project
Management

Managing Open Source Projects

Wiley & Sons

217

259

Project
Management

Managing the IT Services Process

Butterworth
-
Heinemann

243

260

Project
Management

Software Project Management in Practice

Addison Wesley

288

261

Project
Management

Software Project Management, Second Edition

MacGraw Hill

395

262

Robot

10 Cool LEGO MINDSTORMS Dark Side
Robots

Syngress

2
57

263

Robot

10 Cool LEGO® MINDSTORMS™ Robotics
Invention System 2™ Projects

Syngress

354

264

Robot

Absolute Beginner's Guide to Building Robots

Que

384

265

Robot

Amphibionics: Build Your Own Biologically
Inspired Robot

MacGraw Hill

385

266

Robot

Anato
my Of A Robot

MacGraw Hill

321

267

Robot

Build A Remote
-
Controlled Robot

MacGraw Hill

145

268

Robot

Build Your Own Combat Robot

MacGraw Hill

401

269

Robot

Building Robots with LEGO MINDSTORMS

Syngress

658

270

Robot

I am Me, I am Free The Robot's Guide
to
Freedom

Other Publishers

221

271

Robot

Introduction to Robotics: Mechanics and
Control

Addison Wesley

462

272

Robot

Introductory Robotics

Prentice Hall

157

273

Robot

Isaac Asimov's COMPLETE Robot, Empire,
and Foundation (58 Ebooks)

Other Publishers

5
320

274

Robot

LEGO MINDSTORMS Masterpieces Building
& Programming Advanced Robots

Syngress

57028

275

Robot

LEGO® Software Power Tools, Including
LDraw, MLCad, and LPub

Syngress

514

276

Robot

Multi
-
Agent Robot Systems

CRC Press

840

277

Robot

Natural Commu
nication with Robots

MIT Press

127

278

Robot

PDA Robotics, Using Your Personal Digital
Assistant to Control Your Robot

MacGraw Hill

256

279

Robot

PIC Robotics: A Beginner’s Guide to Robotics
Projects Using the PICmicro

MacGraw Hill

289

280

Robot

Rapid L
earning in Robotics

Other Publishers

169

281

Robot

Robot Mechanisms and Mechanical Devices
Illustrated

MacGraw Hill

337

282

Robot

ROBOTS

Other Publishers

130

283

Robot

Robots, Androids, and Animatrons

MacGraw Hill

353

284

Robot

The 6.270 Robot Builder’
s Guide

MIT Press

257

285

Robot

The Robots’ Rebellion The story of the Spiritual
Renaissance

Other Publishers

367

286

Robot

The Ultimate Palm Robot

MacGraw Hill

305

287

Robot

The Unofficial Guide to LEGO MINDSTORMS
Robots

Oreilly

226

288

Scripts

JavaSc
ript 2.0: The Complete Reference,
Second Edition

MacGraw Hill

976

289

Scripts

VBScript Programmer's Reference, Second
Edition

Wrox

720

290

Scripts

Windows Admin Scripting Little Black Book,
Second Edition

Paraglyph Press

460

291

Security

Anti
-
Spam Toolk
it

MacGraw Hill

400

292

Security

Fighting Spam For Dummies

Wiley & Sons

685

293

Software
Development

Beyond Productivity, Information Technology,
Innovation, and Creativity.

Other Publishers

268

294

Software
Development

Beyond Software Architecture: Cre
ating and
Sustaining Winning Solutions

Addison Wesley

352

295

Software
Development

Building Customer
-
Based Project Organizations

Wiley & Sons

248

296

Software
Development

Building Reliable Component
-
Based Software
Systems

Artech House

452

297

Software
D
evelopment

Business Modeling and Data Mining

Morgan
Kaufmann

650

298

Software
Development

Business Rules and Information Systems:
Aligning IT with Business Goals

Addison Wesley

384

299

Software
Data Structures and Algorithms with Object
-
Other Publishers

42529

Development

Orien
ted Design Patterns in C++

300

Software
Development

Design Patterns CD, Elements of Reuse Object
-
Oriented Software

Addison Wesley

349

301

Software
Development

Dynamics of Complex Systems

Addison Wesley

865

302

Software
Development

I
mplementing and Integraing Product Data
Management and Software Configuration
Management

Artech House

456

303

Software
Development

Object
-
Oriented Software Construction, Second
Edition

Other Publishers

1370

304

Software
Development

Software Metrics: Best

Practices for Successful
IT Management

Other Publishers

264

305

Software
Development

Workflow Modeling

Tools for Process
Improvement and Application Development

Artech House

196

306

Software
Engineering

DETAIL PROCESS CHARTING: SPEAKING
THE LANGUAGE OF
PROCESS

Wiley & Sons

208

307

Software
Engineering

Quantitative Approaches in Object
-
Oriented
Software Engineering

Kogan Page

325

308

Software
Testing

Effective GUI Test Automation: Developing an
Automated GUI Testing Tool

Sybex

464

309

Software
Testing

Unit Test Frameworks

Oreilly

212

310

SQL Server

Advanced SQL Database Programmers
Handbook

Other Publishers

113

311

SQL Server

Advanced Transact
-

SQL for SQL Server 2000

Apress

586

312

SQL Server

Designing SQL Server 2000 Databases for .NET
Enterprise
Servers

Syngress

753

313

SQL Server

Developing Time
-
Oriented Database
Applications in SQL

Morgan
Kaufmann

460

314

SQL Server

Instant SQL Server 2000 Applications

MacGraw Hill

518

315

SQL Server

Portable DBA: SQL Server

MacGraw Hill

532

316

SQL Server

P
rofessional SQL Server 2000 Data
Warehousing with Analysis Services

Wrox

722

317

SQL Server

Professional SQL Server 2000 Database Design

Wrox

637

318

SQL Server

Professional SQL Server® Reporting Services

Wrox

620

319

SQL Server

Programming Microsoft SQ
L Server 2000 with
XML

Microsoft

685

320

SQL Server

Sams Teach Yourself Microsoft SQL Server 7 in
21 Days

MacMillan

896

321

SQL Server

SQL Server 2000 Stored Procedures Handbook

Apress

288

322

SQL Server

SQL Server 2000: Store Procedure
MacG
raw Hill

75230

Programming

323

SQL Server

SQL Server 2000: The Complete Reference

MacGraw Hill

961

324

SQL Server

SQL Server CE Database Development with the
.NET Compact Framework

Apress

488

325

SQL Server

SQL Server™ 2000 Stored Procedure & XML
Programming, Second
Edition

MacGraw Hill

697

326

SQL Server

Writing Stored Procedures for Microsoft SQL
Server

Sams

334

327

Telecoom. &
Tech. Books

A Guide to Physics Problems Part 1: Mechanics,
Relativity, and Electrodynamics

Kluwer Acedamic

350

328

Telecoom. &
Tech. Book
s

A Guide to Physics Problems Part 2:
Thermodynamics, Statistical Physics, and
Quantum Mechanics

Kluwer Acedamic

374

329

Telecoom. &
Tech. Books

Advanced mathematics and mechanics
applications using MATLAB

CRC Press

655

330

Telecoom. &
Tech. Books

Advanc
ed Organic Synthesis METHODS AND
TECHNIQUES

Other Publishers

209

331

Telecoom. &
Tech. Books

Bioinformatics Converting Data to Knowledge

Wiley & Sons

53

332

Telecoom. &
Tech. Books

Biotechnology : lessons from nature

Wiley & Sons

346

333

Telecoom. &
Tec
h. Books

COMMUNICATION PATTERNS OF
ENGINEERS

Wiley & Sons

277

334

Telecoom. &
Tech. Books

Computational Intelligence for Decision Support

CRC Press

841

335

Telecoom. &
Tech. Books

Computational Methods for Protein Folding:
Advances in Chemical Physics, V
olume 120.

Wiley & Sons

498

336

Telecoom. &
Tech. Books

Computer Simulation of Aerial Target Radar
Scattering, Recognition, Detection, and
Tracking

Artech House

314

337

Telecoom. &
Tech. Books

Construction and Assessment of Classification
Rules

Wiley & S
ons

321

338

Telecoom. &
Tech. Books

Elasticity, Theory, Applications, and Numerics

Butterworth
-
Heinemann

473

339

Telecoom. &
Tech. Books

Engineering Mathematics

Newnes

540

340

Telecoom. &
Tech. Books

Handbook of linear partial differential equations
for

engineers and scientists

CRC Press

652

341

Telecoom. &
Tech. Books

High
-
Speed Digital System Design

A
Handbook of Interconnect Theory and Design
Practices

Wiley & Sons

327

342

Telecoom. &
Introduction to Optical WaveGuide Analysis:
Wiley & Sons

28131

Tech. Books

Solving M
axwell's Equation

343

Telecoom. &
Tech. Books

Kanban Filtering: Theory and Practice Using
Matlab, Second Edition

Wiley & Sons

398

344

Telecoom. &
Tech. Books

Mobile Agents for Telecommunication
Applications

Kogan Page

138

345

Telecoom.
&
Tech. Books

Numerical Mathematics

Springer Verlag

669

346

Telecoom. &
Tech. Books

Numerical Mathematics and Scientific
Computation, Vol 1

Newnes

485

347

Telecoom. &
Tech. Books

Numerical Mathematics and Scientific
Computation, Vol 2 & 3

Newnes

673

348

Telecoom. &
Tech. Books

Principles of Digital Communication Systems
and Computer Networks

Prentice Hall

742

349

Telecoom. &
Tech. Books

Project Management For Telecommunications
Managers

Kluwer Acedamic

295

350

Telecoom. &
Tech. Books

Radio Engineering
for Wireless Communication
and Sensor Applications

Artech House

416

351

Telecoom. &
Tech. Books

Radio Frequency & Microwave Power
Measurement

Other Publishers

174

352

Telecoom. &
Tech. Books

SNMP
-
based ATM network management.

Artech House

396

353

Teleco
om. &
Tech. Books

Stochastic Approximation and Its Applications

Kluwer Acedamic

369

354

Telecoom. &
Tech. Books

The MathML Handbook

Charles River
Media

518

355

Telecoom. &
Tech. Books

THE MOBILE CONNECTION: The Cell
Phone’s Impact on Society

Morgan
Kaufm
ann

263

356

Telecoom. &
Tech. Books

The Mobile Radio Propagation Channel

Wiley & Sons

433

357

Telecoom. &
Tech. Books

Wave mechanics applied to Semiconductor
Heretostructures

MacGraw Hill

364

358

UML &
CMMI

A UML Pattern Language

New Riders

288

359

UML

&
CMMI

Applying UML and Patterns

Prentice Hall

616

360

UML &
CMMI

Building J2EE™ Applications with the Rational
Unified Process

Addison Wesley

288

361

UML &
CMMI

Building Web Applications with UML Second
Edition

Addison Wesley

496

362

UML &
CMMI

Busine
ss Modeling with UML: Business
Patterns at Work

Wiley & Sons

280

363

UML &
CMM in Practice Processes for Executing
Addison Wesley

35632

CMMI

Software Projects at Infosys

364

UML &
CMMI

CMMI® Distilled: A Practical Introduction to
Integrated Process Improve
ment, Second
Edition

Addison Wesley

336

365

UML &
CMMI

CMMI®: Guidelines for Process Integration and
Product Improvement

Addison Wesley

688

366

UML &
CMMI

Domain Architectures: Models and
Architectures for UML Applications

Wiley & Sons

409

367

UML &
CMM
I

Executable UML: A Foundation for Model
-
Driven Architecture

Addison Wesley

416

368

UML &
CMMI

Fast Track UML 2.0

Apress

320

369

UML &
CMMI

Interpreting the CMMI: A Process Improvement
Approach

Other Publishers

414

370

UML &
CMMI

Real Process Improvemen
t Using the CMMI

Auerbach
Publications

420

371

Vb, Vb.net

Real World Enterprise Reports Using VB6 and
VB .NET

Apress

696

372

Vb, Vb.net

Sams Teach Yourself Visual Basic 6 in 10
Minutes

Sams

212

373

VPN

Building a Virtual Private Network

Premier Press

48
8

374

VPN

Building and Managing Virtual Private
Networks

Wiley & Sons

326

375

VPN

Deploying Virtual Private Networks with
Microsoft Windows Server 2003

Microsoft

458

376

VPN

Layer 2 VPN Architectures

Cisco Press

648

377

VPN

Mobile VPN: Delivering Advan
ced Services in
Next Generation Wireless Systems

Wiley & Sons

352

378

VPN

MPLS and VPN Architectures

Cisco Press

327

379

Web
Development

Innocent Code: A Security Wake
-
Up Call for
Web Programmers

Wiley & Sons

248

380

Web
Development

M
-
COMMERCE CRASH COU
RSE: THE
TECHNOLOGY AND BUSINESS OF NEXT
GENERATION INTERNET SERVICES

MacGraw Hill

362

381

Web
Development

Plone Fast Track The basics of building a
content
-
management system with Plone

Sams

258

382

Web
Development

Web Application Design Handbook: Best
P
ractices for Web
-
Based Software

Morgan
Kaufmann

689

383

Web
Development

Web Content Caching and Distribution:
Proceedings of the 8th International Workshop

Kluwer Acedamic

363

384

Web
Development

Web Engineering: Principles and Techniques

Idea Group

38133

385

Web
Development

Web Mining: Application and Techniques

Idea Group

433

386

Web
Development

Web portals : The new gateways to Internet
information and Services

Idea Group

380

387

Web
Development

Web Standards Solutions: The Markup and
Style Handbook

O
ther Publishers

318

388

Web
Development

Web Systems Design and Online Consumer
Behavior

Idea Group

330

389

Wireless

Bluetooth Security

Artech House

222

390

Wireless

Going Wi
-
Fi: A Practical Guide to Planning and
Building an 802.11 Network

CMP Books

538

391

Wireless

Handbook of Wireless Networks and Mobile
Computing

Wiley & Sons

645

392

Wireless

Implementing 802.11, 802.16, and 802.20
Wireless Networks Planning, Troubleshooting
and Operations

Newnes

255

393

Wireless

Managing and Securing a Cisco® Struc
tured
Wireless
-
Aware Network

Syngress

497

394

Wireless

MOBILE AD HOC NETWORKING

Wiley & Sons

480

395

Wireless

Smart Antenna Systems And Wireless LANS

Kluwer Acedamic

224

396

XML &
XSLT

.NET and XML

Oreilly

464

397

XML &
XSLT

A First Look at ADO.NET and

System.Xml v.
2.0

Addison Wesley

320

398

XML &
XSLT

Applied SOAP: Implementing .NET XML Web
Services

Sams

432

399

XML &
XSLT

Mining eBay Web Services: Building
Applications with the eBay API

Sybex

430

400

XML &
XSLT

Real World Web Services

Oreilly

222

401

XML &
XSLT

Sams Teach Yourself XML in 10 Minutes

Sams

304

402

XML &
XSLT

Service
-
Oriented Architecture A Field Guide to
Integrating XML and Web Services

Prentice Hall

541

403

XML &
XSLT

VoiceXML 2.0 Developer’s Guide Building
Professional Voice
-
Enab
led Applications with
JSP™, ASP, & ColdFusion®

MacGraw Hill

383

404

XML &
XSLT

XML Programming Bible

Wiley & Sons

987