<span dir="rtl">XCS بظٕ٘ب٣٤ زا٘ف زض ث ٢اطث ٗ٤ٛ٘ ضٚـ اضا٤ٝ</span>

jinksimaginaryAI and Robotics

Nov 7, 2013 (5 years and 3 months ago)

540 views٣ـؾسٟٙٔ ٜسىك٘ازٖب٤بپ

طتٛ٥پٔبو ٣ؾسٟٙٔ ٝتقض ضز سقضا ٣ؾبٙقضبو ٝٔب٘
(
٣ٖٛٙهٔ ـٛٞ
)ٝ٤اضا
ـٚض

ث ٢اطث ٗ٤ٛ٘
ضز ف٘از ٣٤بٕ٘ظب
XCS
ٍؾٛت
:

ّٝٗق ٝ٘اظطف


بٕٙٞاض زبتؾا
:

طتوز

ٜعٕح ٣ّٖ

طتوز
٣ٕقبٞ ضبتؾ


تكٟج٤زضا

13
9
0

اسذ ْب٘ ٝث


ـٚض ٝ٤اضا

ث ٢اطث ٗ٤ٛ٘
ضز ف٘از ٣٤بٕ٘ظب
XCSّٝ٥ؾٚ ٝث

٢
:

ّٝٗق ٝ٘اظطف


ٝٔب٘ ٖب٤بپ

ٝث ٜسق ٝئاضا
ت
٣ّ٥ٕىت تلا٥هح

ٜبٍك٘از

٣كرث ٖاٖٛٙ ٝث

ت٥ِبٗف ظا

سقضا ٣ؾبٙقضبو ٝخضز صذا ٢اطث ْظلا ٣ّ٥هحت ٢بٞٝتقض ضز
:

طتٛ٥پٔبو ٣ؾسٟٙٔ
-

٣ٖٛٙهٔ ـٛٞ


ظاط٥ق ٜبٍك٘از ظا

ظاط٥ق

ٖاط٤ا ٣ٔلاؾا ٢ضٟٕٛخ٣ثب٤ظضا
ٜسق

ٝخضز بث ٝٔب٘ ٖب٤بپ ٝت٥ٕو ٍؾٛت

:


٣ِبٖ


طتوز
ٜعٕح ٣ّٖ
زبتؾا ،
ضب٤

فرث
٣ؾسٟٙٔ
ّْٖٛ ٚ
طتٛ٥پٔبو

(
ٝت٥ٕو ؽ٥ئض
)


. . . . . . . . . .


طتوز
٣ٕقبٞ ضبتؾ
،
زبتؾا
ضب٤

فرث
٣ؾسٟٙٔ

طتٛ٥پٔبو ّْٖٛ ٚ


. . . . .
.
. . . . . . .
. . . . . . .


طتوز
٣ٔطٟخ ضسمِاٚش ضٛهٙٔ
،
٥ك٘از
ضب
فرث
طتٛ٥پٔبو ّْٖٛ ٚ ٣ؾسٟٙٔ
.

. . . . . . . .

. . . .
طتوز
٣٘بتؾٛث بيض
،
ضب٤زبتؾا
فرث
طتٛ٥پٔبو ّْٖٛ ٚ ٣ؾسٟٙٔ
.

. .
.

. .
. . .

. . . . . . . .

.. . .


ٜبٔ تكٟج٤زضا

13
90تؿر٘
ٓ٤سمت

ْع٤عٖ ضزبٔ ٚ ضسپ ٝث

ٚطٞاٛذ ؽپؾ
ضزاطث ٚ
ٓثٛذ
پؾ
٢ضاعٍؾبتوعً یهاوت رطاخ ِب لاعته دًٍادخ زا سیچ رّ زا شیپ

مراسگساپس ُدرک ِیدّ ِک ییاّ
.

،دٌوجرا دیتاسا زا
ُسوح یلع رتکد یاقآ باٌج

رتکد یاقآ باٌج ٍ
یوشاّ راتس

لَط رد ِک
ُدَب يه یاوٌّار ٍ قَشه ُراَوّ ُشٍرپ يیا ماجًا

یه یًادردق ٍ رکشت ًِاویوص ،دًا

نیاوً
.
چوّ
ُداًَاخ یاضعا زا يیٌ

یرای اره ُداشگ ُراَوّ یٍر اب لیصحت ىارٍد ماوت رد ِک ما
ُدرک

مراسگساپس دًا

ٍ

سیً

اب قیقحت يیا یرٍآدرگ رد ِک یًاتسٍد زا
ُدٌب

ِتشاد یراکوّ
-
دًا

دجه دیشْه نًاخ راکرس نبَخ تسٍد صَصخ ِب
ًِاویوص ،
نٌکیه رکشت
.زٜس٥ىچطث ٗ٤ٛ٘ ـٚض ٝ٤اضا
ضز ف٘از ٣٤بٕ٘ظبث ٢ا
XCSّٝ٥ؾٚ ٝث

٢
:


ّٝٗق ٝ٘اظطف


ؾ
ٝ٘بٔب

،ط٥ٌزب٤ سٙث ٝمجَ ٢بٞ
ٝ٘بٔبؾ

و سٙتؿٞ ٗ٥٘اٛل طث ٣ٙتجٔ ٢بٞ
٢ط٥ٌزب٤ ٜظٛح ضز ٗ٤ٛ٘ تفب٥ٞض ٚز ٝ٤بپ طث ٝ
ٜسق بٙث ٗ٥قبٔ

س٘ا
:
ٓت٤ضٍِٛا ٚ ٣ت٤ٛمت ٢ط٥ٌزب٤


٣ّٔبىت ٢بٞ
.

ٝ٘بٔبؾ ٗ٤ا

٣ّنا ٝفِٛٔ ٝؾ ظا بٞ
:
از ٣٤بٕ٘ظبث
،ف٘
ٗ٥٘اٛل ُٔبىت ٚ ٣ت٤ٛمت ٢ط٥ٌزب٤

ٜسق ُ٥ىكت

س٘ا
.
ه٥ٙىت ٝث ٝتؿث

ف٤طٗت ٝفِٛٔ ٝؾ ٗ٤ا ٢اطث ٝو ٣تٚبفتٔ ٢بٞ
٣ٔ

،زٛق
ٝ٘بٔبؾ

ٝمجَ ٢بٞ

ط٥ٌزب٤ سٙث

ٝث ٣تٚبفتٔ

ٜسٔآ زٛخٚ

س٘ا
.
٣ٔ ،٣ّو ٜبٌس٤ز ه٤ ظا

ٖاٛت
ٝ٘بٔبؾ

ٝمجَ ٢بٞ

سٙث
ط٥ٌزب٤

ْب٘ ٝث يضعث ٜزاٛ٘بذ ٚز ٝث اض

يطجؿت٥پ ٢بٞ

زٕٛ٘ ٓ٥ؿمت ٖبٍ٥ك٥ٔ ٚ
.
فٚطٗٔ

٢ٛل ٚ ٗ٤طت

ٝ٘بٔبؾ ٗ٤طت
ٖبٍ٥ك٥ٔ ٜزاٛ٘بذ
XCS

زضاز ْب٘
.
ٝ٘بٔبؾ ٗ٤ا
زضاز اض ُئبؿٔ ظا ٣ّو ٝتؾز ٝؾ ُح ٣٤ب٘اٛت ،
:
ٝٙ٥ٟث ُئبؿٔ

، ٢ظبؾ
ُئبؿٔ
ٝؾلاو

٣ت٤ٛمت ٢ط٥ٌزب٤ ُئبؿٔ ٚ ٢سٙث
.


طٞ ضز

ُئبؿٔ ظا ٝتؾز

قٛف
ٝتى٘ ٗ٤طتٕٟٔ ٚ ٗ٥ِٚا ،

ٕٞا ع٤بح ٝو ٢ا
ظا تؾضز نضز ٚ تذبٙق تؾا ت٥
تؾا ّٝئؿٔ ٍ٥حٔ
.
ٝث ٝ٘بٔبؾ ٝو ٢ضَٛ ٝث

ٖآ تب٥نٛهذ ٚ ّٝئؿٔ ٢بًف ْبٕت س٘اٛتث ،ةاٛخ ٝث ٖس٥ؾض ضٛٓٙٔ
زط٥ٍث اض ٓ٥ٕهت ٗ٤طتٟث زٛذ تاسٞبكٔ ؼبؾاطث ؽپؾ ٚ سٙ٥جث اض
.
٣٤بٕ٘ظبث ،ٚض ٗ٤ا ظا

،ف٘از

ب٤

ٝث

ٖب٥ث

طٍ٤ز

ٜٛح٘

ف٤بٕ٘

،ٗ٥٘اٛل

فم٘

ٝث

ضز ٣٤اعؾ

و
٣٤اضب

ٚ

تلز

ٝ٘بٔبؾ

اطچ زضاز

ٝو

تضسل

ٝ٘بٔبؾ

بٞ

طث ٣ٙتجٔ ٢
ٗ٥٘اٛل

ضز
ٖآ س٥ِٛت ٣ٍٍ٘ٛچ ٚ ٢س٥ِٛت ٗ٥٘اٛل ضبتذبؾ

تؾا بٞ
.
طتٟث ٢سٙث ٓ٥ؿمت ضز ٢طتك٥ث ٣٤ب٘اٛت ٗ٥٘اٛل ٗ٤ا ضسمچ طٞ
٣ٌس٥چ٥پ ٚ ٣حاٛ٘ ف٤بٕ٘ ٚ لبذ ٢بٞزطثضبو ٢اطث ،ٍ٥حٔ

ٍ٥حٔ فّترٔ ٢بٞ
٢س٥ِٛت ٝ٘بٔبؾ ،سقبث ٝتقاز

اضبو
زٛث سٞاٛذ طت
.
ٖزطو َسٔ ٚ ف٥نٛت ت٥ّثبل بث تؾبٙٔ ٣ك٤بٕ٘ َسٔ ه٤ بت تؾا ٜسق ٣ٗؾ ِٝبؾض ٗ٤ا ضز
ٜزاز ٟٓجٔ ٢بٞظطٔ ظا تؾبٙٔ

ززطٌ ٝ٤اضا ٢بٞ
.
ظا طٍ٤ز ٣ى٤ س٘اٛتث َسٔ ٗ٤ا بت تؾا ٜسق ـلات ،ٜٚلاٖ ٝث
فِبچ

ٝ٘بٔبؾ ضز زٛخٛٔ ٢بٞ

سٙو ُح ع٥٘ اض ط٥ٌزب٤ سٙث ٝمجَ ٢بٞ
.
ِبچ ٗ٤ا
ٗ٥٘اٛل زب٤ظ زاسٗت ظا تؾا تضبجٖ ف
٢س٥ِٛت
.
ٜظاس٘ا ظا ف٥ث ٗ٥٘اٛل زٛخٚ زضاٛٔ ظا ٢ضب٥ؿث ضز ٝى٤ضُٛث
ٓتؿ٥ؾ ٣٤بٟ٘ تلز زٛجٟث ثٖبث بٟٙت ٝ٘
٣ٕ٘

سق سٞاٛذ ع٥٘ ٖآ تلز ٚ ٣٤اضبو فٞبو تخٛٔ ٚ ٝتقاز ؼٛىٗٔ ٝد٥ت٘ ٝىّث زٛق
.
ٖب٤بپ ٗ٤ا ضز ٚض ٗ٤ا ظا
تؾا ٜسق ٣ٗؾ ٝٔب٘
ٝ٤اضا ٓتؿ٥ؾ بت

زاسٗت س٥ِٛت بث طتلابث تلز تؿو ضز ٜٛمِبث ٣٤ب٘اٛت ٝىٙ٤ا طث ٜٚلاٖ ٜسق
ٝىّث ،زضاز اض طتٕو ٗ٥٘اٛل
٣قٚض

ٗ٤ا طٍ٤ز فطَ ظا ٚ زٛق ٢س٥ِٛت ٗ٥٘اٛل زاسٗت فٞبو ثٖبث ٝو ززطٌ ٝ٤اضا
زٛك٘ ٓتؿ٥ؾ ٣٤بٟ٘ تلز ضز فحبف تفا ٝث ةطدٙٔ فٞبو
.ٜ

تِبُٔ تؾطٟفٖاٖٛٙ

ٝحفن

ٚا ُهف
َ
:
ٝٔسمٔ
.............................................................................................................................
.........

1

1
-
1
-

ٝٔسمٔ

..
.................................................................................................
............................................

2

1
-
2
-

ّٝئؿٔ ف٤طٗت
.............................................................................................................................
.......

3

1
-
3
-

ٝٔب٘ ٖب٤بپ توضبكٔ

......
..........................
...........................................................................................

4

1
-
4
-

ٝٔب٘ ٖب٤بپ ٗ٤ا َٛهف ٝث ٣ٞبٍ٘

............................................................................................................

7

ْٚز ُهف
:
ٓتؿ٥ؾ

ٝمجَ ٢بٞ

ط٥ٌزب٤ سٙث
XCS
...................................................................................

9

2
-
1
-

ٝٔسمٔ

.............................................................................................................................
..........
...........

10

2
-
2
-

ط٥ٌزب٤ سٙث ٝمجَ ٓتؿ٥ؾ
XCS

.........................................................................................................

11

2
-
2
-
1
-

ف٘از ف٤بٕ٘

.................................................................................
..................................

12

2
-
2
-
2
-

٢ط٥ٌزب٤ تلابٗف٘ا ٚ ُٗف
..................................................................................................

1
4

2
-
2
-
3
-

٢ط٥ٌزب٤ ٝ٘بٔبؾ
..............................................................
.................................................

1
6

2
-
2
-
4
-

ٝمجَ فكو ٝ٘بٔبؾ

بٞسٙث
..................................................................................................

1
8

2
-
2
-
5
-

فقٛپ طٍّٕٖ
....................................................
..............................................................

19

2
-
2
-
6
-
٣كقٛپ فصح
.................................................
.......
.......................................................

19

2
-
2
-
7
-

ٜطٟث ٚ ـٚبو ُثبمتٔ ضبتفض

٢ضٚ
.....................
.
.......
.......................................................

20

2
-
3
-

٣ٍٙ٥ٟث تبجثا طث ٢ا ٝٔسمٔ
XCS

........................................................................................................

20

2
-
3
-
1
-

ٖٕٝٛدٔ ضبكف

..........................
........................................................................................

21

2
-
3
-
2
-

فٟخ ضبكف

.....................................................................................................................

21

2
-
3
-
3
-

فصح ضبكف
........
............................................................................................................

22

2
-
3
-
4
-

٣كقٛپ فصح ضبكف
........................................................................................................

22

2
-
3
-
5
-

ضبكف
٣ٌس٘ظاطث
................................................................................................................

2
3

ْٛؾ ُهف
:
ك٥محت ٝٙ٥ك٥پ
...................
..........................................................................................
.......

2
5

3
-
1
-

ٜظبث ف٤طٗت طث ٣ٙتجٔ ـٚض
................................................................................................................

2
7

3
-
1
-
1
-

ٔبٗق ٚ عوطٔ ف٤طٗت بث ٜظبث ف٤بٕ٘
(
CSP
)
.....................................................
.................

2
7ٚ


ٖاٖٛٙ

ٝحفن


3
-
1
-
2
-

ٗ٥٤بپ ٖاطو ٚ لابث ٖاطو ف٤طٗت بث ٜظبث ف٤بٕ٘
(
MMR
)
....................................................

2
8

3
-
1
-
3
-

ٖاطو ف٤طٗت بث ٜظبث ف٤بٕ٘

تتطٔب٘ تضٛهث ٜظبث ٢بٞ

(
UBR
)
........................................
....

28

3
-
1
-
4
-

سنضز ٗ٤طتٕو ف٤طٗت بث ٜظبث ف٤بٕ٘


(
MPR
)
.......................................................
.......

2
9

3
-
2
-

٣ً٥ث طثا ف٤طٗت طث ٣ٙتجٔ ـٚض
................................................................................................
.....
..

30

3
-
3
-

ٍ٥حٔ ف٤طٗت طث ٣ٙتجٔ ـٚض

ةسحٔ ٢بٞ
...........................................................................................

3
2

3
-
4
-

ٝٔب٘طث ظا ٜزبفتؾا طث ٣ٙتجٔ ـٚض

٣٘غ تاضبجٖ ٣ؿ٤ٛ٘
..............................................................
.........
..

3
3

3
-
5
-

٢ظبف كُٙٔ طث ٣ٙتجٔ ـٚض
................................................................................................................

3
5

3
-
6
-

َٚا ٝجتطٔ كُٙٔ طث ٣ٙتجٔ ـٚض
..............................................................
.........................
...............

40

3
-
7
-

ٝىجق ظا ٜزبفتؾا طث ٣ٙتجٔ ـٚض

٣جهٖ ٢بٞ

........................................................................................

4
1

3
-
8
-

ٕٕخ

٢سٙث
.............................................................
...................................................
........................

4
3

ْضبٟچ ُهف
:
RSXCS

:
ٖٕٝٛدٔ ٢ضٛئت بث ّٝئؿٔ ٢بًف فٞبو ٚ ُ٥ّحت

فاض ٢بٞ
......
........

4
4

4
-
1
-

ٖٕٝٛدٔ ٢ضٛئت

فاض ٢بٞ
................................................................
................................................
..

4
6

4
-
2
-

ٓتؿ٥ؾ
RSXCS

................................................................................................................
...............

4
7

4
-
2
-
1
-

ٜزاز

ٝتؾٛ٥پ ٢بٞ
.............................
...............................................................................

50

4
-
2
-
2
-

ٜزاز

٣فنٚ ٢بٞ
.............................................................................................................

5
3

4
-
3
-

ف٤بٔظآ

ح٤بت٘ ٚ بٞ
..............
..................................................................................................
..............

5
5

4
-
4
-

ٜسٙ٤آ ٢بٞضبو ٚ ٢ط٥ٌ ٝد٥ت٘
............................................................................................................
.

6
3

ٓدٙپ ُهف
:
XCS
-
HT
:
ٗ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ فٞبو ،٢ظبف ت٤ًٖٛ ٕثاٛت ٍؾٛت ف٘از ف٤بٕ٘
..
...

6
4

5
-
1
-

ٓتؿ٥ؾ

XCS
-
HT

.......................................
......
.................................
.....
.......................................
...

6
7

5
-
1
-
1
-

ف٤بٕ٘ ٜٛح٘
....
.......................
......
.................................
.....
.......................................
...

6
7

5
-
1
-
2
-

ٝؾٚطپ


ك٥جُت
.........................
......
.................................
.....
.......................................
...

6
9

5
-
1
-
3
-

فقٛپ ٝؾٚطپ
.........................
......
.................................
.....
.......................................
...

70

5
-
1
-
4
-

٣كقٛپ فصح ٝؾٚطپ
..............
......
.................................
.....
.......................................
...

7
1

5
-
1
-
5
-

ٗ٥٘اٛل ٣ثب٤ظضا ٝفِٛٔ
..............
......
.................................
.....
.......................................
...

7
4

5
-
1
-
6
-

ٕٝ٘ٛ٘ تؿچطث جبتٙتؾا

بٞ
..............
......
.................................
.....
...................................
...

7
7

5
-
1
-
7
-

٢س٥ِٛت ٗ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ فٞبو
..............
......
.................................
.....
............................

7
7

ٓكق ُهف
:
ف٤بٔظآ

ح٤بت٘ ٚ بٞ

..............
......
...
.......
..............................
.....
................................
.......
...

81

6
-
1
-

ٓتؿ٥ؾ زطىّٕٖ ُ٥ّحت
XCS
-
HT

ٜزاز ٖٕٝٛدٔ هٕو ٝث

٣ٖٛٙهٔ ٢بٞ
.......................................
...

8
2
ظ


ٖاٖٛٙ


ٝحفن


6
-
1
-
1
-

ٜزاز ٖٕٝٛدٔ ٣ؾضطث

٣ثبرت٘ا ٢بٞ

...
..............................
.....
..................................
.....
...

8
2

6
-
1
-
2
-

٣٤ب٘اٛت ُ٥ّحت
XCS
-
HT

ٓ٥ٕهت ٢بٞظطٔ ٖزطو َسٔ ضز

٢ط٥ٌ
.................................
...

8
4

6
-
2
-

زطىّٕٖ ح٤بت٘
XCS
-
HT

٣ٗلاٚ ٢ب٥٘ز ُئبؿٔ ٢ٚض
............................
.....
.......................................
...

8
8

6
-
2
-
1
-

ٕٛدٔ ٣ؾضطث
ٜزاز ٖٝ

٣ثبرت٘ا ٢بٞ
...
..............................
.....
.......................................
...

8
8

6
-
2
-
2
-

٢سٙثطى٥پ ح٤بت٘ ٝؿ٤بمٔ

تٚبفتٔ ٢بٞ
XCS
-
HT

............
.....
.......................................
...

8
9

6
-
2
-
3
-

ٝؿ٤بمٔ
XCS
-
HT

ٝ٘بٔبؾ ط٤بؾ بث

٢بٞ
ٝمجَ

بٍ٥ك٥ٔ ٜزاٛ٘بذ ضز زٛخٛٔ ط٥ٌزب٤ سٙث
ٖ
.......

9
4

6
-
2
-
4
-

ٝؿ٤بمٔ
XCS
-
HT

ـٚض ط٤بؾ بث

ٗ٥قبٔ ٢ط٥ٌزب٤ ٢بٞ
............
.....
...................................

96

ٓتفٞ ُهف
:
٢ط٥ٌ ٝد٥ت٘

ٜسٙ٤آ ٢بٞضبو ٚ

............
.....
.......
...........................
.........
..
.....
.......
................

108

ٕثبٙٔ تؾطٟف

.......
.....
.......
...........................
...........
.....
.......
.....................
......
.....
.......
...........................
...

11
4


ح


تؾطٟف

َٚاسخٜضبٕق ٚ ٖاٖٛٙ


ٝحفن


5
5

َٚسخ
4
-
1
)
ٜزاز ٖٕٝٛدٔ تب٥نٛهذ حطق

٣ثبرت٘ا ٢بٞ

.......................................................................................

5
7

َٚسخ

4
-
2
)

ح٤بت٘

تؾسث

ٜسٔآ

ظا

٢اطخا

RSXCS

ٚ

XCS

٢زبٖ

طث

٢ٚض

ٖٕٝٛدٔ

ٜزاز

٢بٞ

UCI
.
...................


5
8

َٚسخ

4
-
3
)

ح٤بت٘

تؾسث

آ
ٜسٔ

ظا

َبٕٖا

ٝؾ

تِبح

تٚبفتٔ

ٖٛٔظآ

٢ضبٔآ

T

٣تفخ

طث

٢ٚض

٣٤اضبو

تؾسث

ٜسٔآ

ظا

٢اطخا

RSXCS

ٚ

XCS

٢زبٖ

طث

٢ٚض

ٖٕٝٛدٔ

ٜزاز

٢بٞ

UCI
.
.................................................................

5
9

َٚسخ

4
-
4
)

ٝؿ٤بمٔ

ح٤بت٘

تؾسث

ٜسٔآ

ظا

٢اطخا

RSXCS
ٚ

XCS

طث

٢ٚض

ٛ٘
٣حا

٢ظطٔ

ٜزاز

٢بٞ

UCI
......


60

َٚسخ

4
-
5
)

ح٤بت٘

تؾسث

ٜسٔآ

ظا

َبٕٖا

ٝؾ

تِبح

تٚبفتٔ

ٖٛٔظآ

٢ضبٔآ

T

٣تفخ

طث

٢ٚض

٣٤اضبو

تؾسث

ٜسٔآ

ظا

٢اطخا

RSXCS

ٚ

XCS

٢زبٖ

طث

٢ٚض

٣حاٛ٘

ٖٕٝٛدٔ

ٜزاز

٢بٞ

UCI

.....................................................

7
3

َٚسخ
5
-
1
)
ٍِا
ضز ٜسق زبٟٙك٥پ ٣كقٛپ ٝؾٚطپ ٓت٤ضٛ
XCS
-
HT

.......................................................................

7
9

َٚسخ
5
-
2
)
ٗ٥٘اٛل فٞبو ٓت٤ضٍِٛا
RLRP

ضز ٜسق زبٟٙك٥پ
XCS
-
HT

...........................................................

8
0

َٚسخ
5
-
3
)
ض ِسو ٝجق
ْب٘ ٝث ٢زبٟٙك٥پ ٓتؿ٥ؾ ٣ّو زطوضبو س٘ٚ
XCS
-
HT

.......................................................

8
9

َٚسخ
6
-
1
)
ٜزاز ٖٕٝٛدٔ ف٥نٛت

ٜزاز ٖٕٝٛدٔ ظا ٝتلطٌطث ،٣ٗلاٚ ٢ب٥٘ز ُئبؿٔ ٢بٞ

٢بٞ
UCI
...........
...

9
1

َٚسخ
6
-
2
)
٢سٙثطى٥پ تب٥نٛهذ ف٥نٛت

ٓتؿ٥ؾ ِتٚبفتٔ ٢بٞ

٢زبٟٙك٥پ

......................................................

9
2

َٚسخ
6
-
3
)
٢سٙثطى٥پ ٢ط٤صپط٥ؿفت ٚ ٣٤اضبو ٝؿ٤بمٔ

٢زبٟٙك٥پ ٓتؿ٥ؾ ِتٚبفتٔ ٢بٞ

....................................


9
5

َٚسخ
6
-
4
)
ٝؿ٤بمٔ
٣٤اضبو

ْبٙث ٢زبٟٙك٥پ ٓتؿ٥ؾ ظا ٝرؿ٘ ٚز

بٞ
XCS
-
HT
*

ٚ
XCS
-
HT* (RLRP)


ٝ٘بٔبؾ ط٤بؾ بث

ٝمجَ ٢بٞ

ٖبٍ٥ك٥ٔ ٜزاٛ٘بذ ضز تثبلض ُثبل ط٥ٌزب٤ سٙث

.......................................................................


9
6

َٚسخ
6
-
5
)
ْبٙث ٢زبٟٙك٥پ ٓتؿ٥ؾ ظا ٝرؿ٘ ٚز ٢س٥ِٛت ٗ٥٘اٛل زاسٗت ٝؿ٤بمٔ

٢بٞ
XCS
-
HT*

ٚ

XCS
-
HT* (RLRP)

ؾ بث
ٝ٘بٔبؾ ط٤ب

ٝمجَ ٢بٞ

ٖبٍ٥ك٥ٔ ٜزاٛ٘بذ ضز تثبلض ُثبل ط٥ٌزب٤ سٙث

.......
.............

10
2

َٚسخ
6
-
6
)
ـٚض ط٤بؾ بث ٢زبٟٙك٥پ ٓتؿ٥ؾ ٣٤اضبو ٝؿ٤بمٔ

ٗ٥قبٔ ٢ط٥ٌزب٤ ٜظٛح ضز َٚاستٔ ٢بٞ

............
ٌ
ٜضبٕق ٚ ٖاٖٛٙ


ٝحفن


10
3

َٚسخ
6
-
7
)
٢ط٤صپط٥ؿفت تضسل ٝؿ٤بمٔ
ـٚض ط٤بؾ بث ٢زبٟٙك٥پ ٓتؿ٥ؾ

ٜظٛح ضز َٚاستٔ ٢بٞ

٢ط٥ٌزب٤


ضٛثعٔ ٓتؿ٥ؾ ظا ٜسٔآ تؾسث َسٔ ع٤بؾ ٝجؾبحٔ بث ٗ٥قبٔ

.........................

...... .........
........................................

10
4

َٚسخ
6
-
8
)
ـٚض ٣ٔبٕت ٣٤اضبو ٚز ٝث ٚز ٝؿ٤بمٔ

فتؾا بث ٣ثبرت٘ا ٢بٞ
٢ضبٔآ تؿت ظا ٜزب
wilcoxon

........


10
6

َٚسخ
6
-
9
)
ـٚض ٣ٔبٕت ظا ٜسٔآ تؾسث َسٔ ع٤بؾ ٚز ٝث ٚز ٝؿ٤بمٔ

ظا ٜزبفتؾا بث ٣ثبرت٘ا ٢بٞ

تؿت

٢ضبٔآ
wilcoxon

...............................................................................................................
................................................

٢

تؾطٟف

بٞ ُىقٖاٖٛٙ


ٝحفن

ُىق
2
-
1
)
ٓتؿ٥ؾ زطوضبو س٘ٚض
XCS

…………………….
.
.
............
.........
....................

14

ُىق
2
-
2
)
ضز ٝو ٢ضب كف حٙپ ٗ٥ث ب ٔ زٛخٛٔ ُٔب ٗت
XCS

ٔ س٥ِ ٛت ضز ٖآ ت٥مف ٛٔ ثٖب ث تؾا
ٖٕٝٛد
٣ٔ ك٥ل ز ٚ ٝتف ب ٤ ٓ٥ٕٗت طثوا سح ٗ٥٘ ا ٛل

زٛق

......................................................................


23

ُىق
3
-
1
)
ٜظب ث ف٤ طٗت طث ٣ٙتجٔ ف٤ ب ٕ٘ ٜٛح٘
( :
فِ ا
)
ٚ ٜظب ث ف٤ طٗت طث ٣ٙتجٔ ٖٛ٘ ب ل ه٤ ف٤ ب ٕ٘
(
ة
)
ّٝئؿٔ ٢بًف ضز ٖآ فقٛپ ٜٛح٘

...................
................................................................


30

ُىق
3
-
2
)
٣ً٥ث طثا ف٤طٗت طث ٣ٙتجٔ ف٤بٕ٘ ٜٛح٘
( :
فِا
)
٣ً٥ث طثا ف٤طٗت طث ٣ٙتجٔ ٖٛ٘بل ه٤ ف٤بٕ٘
فّترٔ ـٚض ٝث

ٚ
(
ة
)
ٖآ فقٛپ ٜٛح٘

ّٝئؿٔ ٢بًف ضز بٞ

...............................................
.....


3
2

ُىق
3
-
3
)
ةسحٔ ٍ٥ حٔ ف٤ طٗت طث ٣ٙ ت ج ٔ ف٤ ب ٕ٘ ٜ ٛح٘
( :
فِ ا
)
ف٤ طٗت طث ٣ٙ ت ج ٔ ٖٛ٘ ب ل ه٤ ف٤ ب ٕ٘
ٚ ةسحٔ ٍ٥ حٔ
(
ة
)

ٖآ فقٛپ ٜ ٛح٘


ّٝ ئ ؿٔ ٢ب ًف ض ز

.........................................................


3
3

ُىق
3
-
4
)
ٝ ٔ ب ٘ ط ث ط ث ٣ٙ ت ج ٔ ف٤ ب ٕ ٘ ٜ ٛ ح ٘

٣٘ غ تا ض ب ج ٖ ٣ؿ٤ ٛ ٘
( :
ا
فِ
)
ط ث ٣ٙ ت ج ٔ ٖ ٛ ٘ ب ل ه٤ ف٤ ب ٕ ٘
ٝ ٔ ب ٘ ط ث

ٖ آ ٣٤ ٚ ز ٚ ز تذ ض ز ٚ ٣٘ غ تا ض ب ج ٖ ٣ؿ٤ ٛ ٘
(
ة
)
ٖٛ٘بل فقٛپ ٜٛح٘


ّٝئؿٔ ٢بًف ضز

..................


3
4

ُىق
3
-
5
)
٢ظبف كُٙٔ طث ٣ٙتجٔ ف٤بٕ٘ ٜٛح٘
( :
فِا
)
٢ظبف كُٙٔ طث طث ٣ٙتجٔ ٖٛ٘بل ه٤ ف٤بٕ٘
(
ة
)
ٖٛ٘بل فقٛپ ٜٛح٘


ّٝئؿٔ ٢بًف ضز ضٛثعٔ

....
....................................................................


3
7

ُىق
3
-
6
)
ٓتؿ٥ؾ زطىّٕٖ ٚ ٣٘ٚضز ضبتذبؾ ٣ّو ٢بٕق
FuzzyUCS

....................................

3
8

ُىق
3
-
7
)
ٓتؿ٥ؾ زطىّٕٖ ٚ ٣٘ٚضز ضبتذبؾ ٣ّو ٢بٕق
Fuzzy
-
XCS

..............................
.....

3
9

ُىق
3
-
8
)
٣جهٖ ٝىجق ظا ٜزبفتؾا طث ٣ٙتجٔ ٗ٥٘اٛل ف٤بٕ٘ ٜٛح٘
MLP

..................................

4
2

ُىق
4
-
1
)
ٖٕٝٛدٔ ٢ضٛئت بث ّٝئؿٔ ٢بًف ٢ط٤صپ ٓ٥ؿمت ٜٛح٘

فاض ٢بٞ

...................................

4
7

ُىق
4
-
2
)
ٓتؿ٥ؾ ٣ّو ضبتذبؾ
RSXCS
:
ٝفِٛٔ ضز
PSU

ٗ٥٘اٛل ٚ ٜسق ع٥ِب٘آ ّٝئؿٔ ٢بًف
ٝٙئُٕٔ
٣ٔ جاطرتؾا

زٛق
.
ؽپؾ

XCS

ظطٔ ٢ٚبح ٝو ٣٤بٞبًف ٢ٚض طث
ٜزاز

بٞ

٣ٔ َبٕٖا تؾا

زٛق

..............
.

4
9

ُىق
4
-
3
)
ٝفِٛٔ زطوضبو
PSU

ّٝئؿٔ بث ٝخاٛٔ ضز
Tao
................

.....................................

52

ُىق
4
-
4
)
طوضبو
ٝفِٛٔ ز
PSU

ّٝئؿٔ بث ٝخاٛٔ ضز
䍡چ
.
.....
.......................
..........................

5
4
ن


ٖاٖٛٙ

ٝحفن


ُىق

4
-
5
)

سنضز

فٞبو

٢بًف

ح٤بت٘

ُنبح

ظا

َبٕٖا

ٝؾ

تِبح

تٚبفتٔ

ٖٛٔظآ

٢ضبٔآ

T

٣تفخ

طث

٢ٚض

٣٤اضبو

تؾسث

ٜسٔآ

ظا

٢اطخا

RSXCS

ٚ

XCS

٢زبٖ

طث

٢ٚض

ٖٕٝٛدٔ

ٜزاز

٢بٞ

UCI

.....................


6
1

ُىق

4
-
6
)

٣ِبثٔ

طث

تبجثا

زطوضبو

طثٛٔ

ٓ٥ؿمت

٢سٙث

٢بًف

ّٝئؿٔ

طث

٢ٚض

٣٤اضبو

ٓتؿ٥ؾ

XCS

.
.........

6
2

ُىق

5
-
1
)

٣ِبثٔ

طث

٣ٍٍ٘ٛچ

فقٛپ

٢بًف

ّٝئؿٔ

ٍؾٛت

ه٤

ٖٛ٘بل

ٝو

ٝث

ـٚض

٢زبٟٙك٥پ

ف٤طٗت

ٜسق


تؾا
.

فِا
)

ٖٛ٘بل

،ضٛوصٔ

ة
)

ف٤بٕ٘

٘
ٜٛح

فقٛپ

٢بًف

ّٝئؿٔ

ضز

طٞ

سٗث

ٝث

ضَٛ

ُمتؿٔ

ٚ

ج
)

فقٛپ

٢بًف

ّٝئؿٔ

ضز

تِبح

٢سٗثٚز

......................................................................................


6
9

ُىق

5
-
2
)

٣ِبثٔ

طث

ٜٛح٘

ضبو
زطو

ٝؾٚطپ

فصح

٣كقٛپ
.

ٖٛ٘بل


2

٣ٔ

س٘اٛت

ٖٛ٘بل


2

اض

ظا

ٕٗخ
ت٥

زٛخٛٔ

فصح

سٙو

ٝواطچ

طتك٥ث

ظا

80
%

θ
overlap
=

ظا

٢بًف

ُثبل

فقٛپ

ٖآ

اض

٣ٔ

س٘اٛت

س٘بقٛپث
............


7
2

ُىق
6
-
1
)
ٜزاز ٖٕٝٛدٔ

٣ثبرت٘ا ٣ٖٛٙهٔ ٢بٞ

..................................................................

8
3

ُىق
6
-
2
)
ط ث ٢ز ب ٟ ٙ ك٥ پ ٝؾٚ ط پ ٚ ز ز ط ىّ ٕٖ ٝد٥ ت ٘
ٖٝ ٛ ٕدٔ ٗت ذب ؾ ٢ا
孍ث

ٗ٥ ٘ ا ٛ ل ز ا سٗ ت ٢ٚ ض ط ث
ّٝ ئ ؿٔ ض ز ٢ط ٥ ٌ ز ب ٤ ظ ب ف ٢ا ست ث ا ض ز ٢س٥ ِ ٛ ت
呡T

.................................................................


8
5

ُىق

6
-
3
)
٣ ٌ س ٥ چ ٥ پ ٖ ز ط و َ س ٔ ض ز ٢ ز ب ٟ ٙ ك ٥ پ ٓ ت ؿ ٥ ؾ ز ط ى ّ ٕ ٖ ٝ ؿ ٤ ب م ٔ

ٓ ت ؿ ٥ ؾ ب ث ٍ ٥ ح ٔ ٢ ب ٞ
ئ 䍓 C

ٜ ز ا ز ٝ ٖ ٛ ٕ د ٔ ٢ ٚ ض

ه ٔ ٢ ب ٞ
٣ ٖ ٛ ٙ
.
......................................
.........
........................


86

ُىق
6
-
4
)
ـٚض ط٤بؾ بث ٢زبٟٙك٥پ ـٚض ٣٤اضبو ٝؿ٤بمٔ

ظا ٜزبفتؾا بث ٗ٥قبٔ ٢ط٥ٌزب٤ َٚاستٔ ٢بٞ
٢ضبٔآ تؿت
䉯湦敲牯湩

................................................................
.........................


10
4

ُىق
6
-
5
)
٢ضبٔآ تؿت ٝد٥ت٘
Wilcoxon

ٓتؿ٥ؾ ٣٤اضبو ٝؿ٤بمٔ ضٛٓٙٔ ٝث ٢طهث تضٛهث
ـٚض ٚ ٢زبٟٙك٥پ

٣ثبرت٘ا ٗ٥قبٔ ٢ط٥ٌزب٤ ٢بٞ

.................................................................


10
5

ُىق
6
-
6
)
ٜسٔآ تؾسث َسٔ ع٤بؾ ٝؿ٤بمٔ
ـٚض ط٤بؾ ظا ٜسٔآ تؾسث َسٔ بث ٢زبٟٙك٥پ ـٚض ظا

٢بٞ
٢ضبٔآ تؿت ظا ٜزبفتؾا بث ٗ٥قبٔ ٢ط٥ٌزب٤ َٚاستٔ
Bonferroni

............................................


10
5

ُىق
6
-
7
(

٢ضبٔآ تؿت ٝد٥ت٘
Wilcoxon

ٜسق ٝتذبؾ َسٔ ع٤بؾ ٝؿ٤بمٔ ضٛٓٙٔ ٝث ٢طهث تضٛهث
٢زبٟٙك٥پ ٓتؿ٥ؾ ٍؾٛت

ـٚض ٚ

٣ثبرت٘ ا ٗ٥قبٔ ٢ط٥ٌزب٤ ٢بٞ

...............................................


10
6
َٚا ُهف

2


1
-

ٝٔسمٔ

1
-
1
-

ٝٔسمٔ

ٝمجَ ٝ٘بٔبؾ ٜس٤ا

ط٥ٌزب٤ سٙث
1
(
LCS
)
َبؾ ضز
1976

سق ٝئاضا سّٙٞ ٍؾٛت
=
1
و
2
.<
ضز

تذبؾ
ٝ٘بٔبؾ ٗ٥ٙچ

٥ٌزب٤ ٚ ٗ٤ٚضاز ٝ٤طٓ٘ ٣ّٔبىت َٛنا ظا ،٢ا
٣تذبٙق ٢ط
2

ٚ زٛث ٜسق ٝتفطٌ ْبِٟا
ٝ٘بٔبؾ ٌٝ٘ٛ ٗ٤ا ٝو زٛث ٜسق بٖزا

ٝ٥جق ٣٤ب٘اٛت بٞ

س٘ضاز اض تب٘اٛ٥ح ٢ط٥ٌزب٤ س٘ٚض ٢ظبؾ
.
ضَٛ ٝث
٣ٔ ،٣ّو

تفٌ ٖاٛت
ٝ٘بٔبؾ

ٝمجَ ٢بٞ

ط٥ٌزب٤ سٙث

ٝ٘بٔبؾ

ت٥ّثبل ٝو سٙتؿٞ ٗ٥٘اٛل طث ٣ٙتجٔ ٢بٞ
ٝث ٚ تذبؾ

ؿٔ ُح ٢اطث ظب٥٘ زضٛٔ ٗ٥٘اٛل ٢ط٥ٌضبو
س٘ضاز اض ُئب
.

ٝ٘بٔبؾ ٗ٤ا

٣ّنا ٝفِٛٔ ٝؾ ظا بٞ
:
ف٘از ٣٤بٕ٘ظبث
3

(
KR
)
٣ت٤ٛمت ٢ط٥ٌزب٤ ،
4

(
RL
)
ُٔبىت ٚ
ٗ٥٘اٛل
5

(
RE
)
ٜسق ُ٥ىكت

س٘ا
.
ه٥ٙىت ٝث ٝتؿث

ف٤طٗت ٝفِٛٔ ٝؾ ٗ٤ا ٢اطث ٝو ٣تٚبفتٔ ٢بٞ
٣ٔ

،زٛق
ٝ٘بٔبؾ

ٝمجَ ٢بٞ

ط٥ٌزب٤ سٙث

ٝث ٣تٚبفتٔ

ٜسٔآ زٛخٚ

س٘ا
.
و ٜبٌس٤ز ه٤ ظا بٔا
٣ّ

٣ٔ طت

ٖاٛت
ٝ٘بٔبؾ

ٝمجَ ٢بٞ

ط٥ٌزب٤ سٙث

ْب٘ ٝث يضعث ٜزاٛ٘بذ ٚز ٝث اض

يطجؿت٥پ ٢بٞ
6

ٖبٍ٥ك٥ٔ ٚ
7

ٓ٥ؿمت
زٕٛ٘
.

ٜاض ف٘از ٜبٍ٤بپ ٝو تؾا ٣ٙ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ ُٔبق ت٥ٕٗخ ظا ًٖٛ طٞ ،يطجؿت٥پ ٜزاٛ٘بذ ضز
٣ٔ زٛخٛث اض ّٝئؿٔ ُح

ـٚض ظا ٚ زضٚآ

ٓٞ ،ه٥ت٘غ ٓت٤ضٍِٛا سٙ٘بٔ ،٣ّٔبىت ٢بٞ

ٝث

ُٔبىت ضٛٓٙٔ
ٗ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ
(
ٝفِٛٔ
RE
)
٢ط٥ٌزب٤ تؾب٥ؾ ٓٞ ٚ
(
ٝفِٛٔ
RL
)
٣ٔ ٜزبفتؾا

زٛق
.
ضز بٔا
ٝث ت٥ٕٗخ ٣ٔبٕت ٚ تؾا ٖٛ٘بل ه٤ ٜسٙ٤بٕ٘ ،ت٥ٕٗخ ظا ًٖٛ طٞ ،ٖبٍ٥ك٥ٔ ٜزاٛ٘بذ

ٖاٖٛٙ
٣ٔ بف٤ا اض ٝ٘بٔبؾ ف٘از ٜبٍ٤بپ فم٘ ٗ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ

سٙٙو
.
ٝفِٛٔ ٚز ،ٚض ٗ٤ا ظا

ٗ٤ا طٍ٤ز ٢

ٖآ زٛجٟث ٚ س٤سخ ٗ٥٘اٛل س٥ِٛت ضز ٣ٗؾ ،ٝ٘بٔبؾ

ٖٕٝٛدٔ ت٤بٟ٘ ضز ٝو ٢ضَٛ ٝث ،س٘ضاز اض بٞ
سٙقبث طٓ٘ زضٛٔ ّٝئؿٔ ُح ٝث ضزبل ،ٝ٘بٔبؾ ت٥ٕٗخ ضز زٛخٛٔ ٗ٥٘اٛل
.
1

Learning Clas
sifier Systems

2

Cognitive Learning

3

Knowledge Representation

4

Reinforcement Learning

5

Rule Evolution

6

Pittsburgh
-
style

7

Michigan
-
style


3


فٚطٗٔ

٢ٛل ٚ ٗ٤طت

ٖبٍ٥ك٥ٔ ٜزاٛ٘بذ ٝ٘بٔبؾ ٗ٤طت
XCS

َبؾ ضز ٝو زضاز ْب٘
1995

ٍؾٛت
سق ٝئاضا ٖٛؿّ٤ٚ
=
3
.<
ضز
XCS
،
ٝفِٛٔ ٢اطث
RL

٢ط٥ٌزب٤ ه٥ٙىت ظا


Q
8

ٝفِٛٔ ٢اطث ٚ
RE

ظا
تؾا ٜسق ٜزبفتؾا ه٥ت٘غ ٓت٤ضٍِٛا
.
ٜسٕٖ ت٤عٔ

ٝ٘بٔبؾ ٝث تجؿ٘ ٝ٘بٔبؾ ٗ٤ا ٢

ٗ٤ا ،ٗ٥ك٥پ ٢بٞ
٣ٔ اس٥پ ُٔبىت ٚ ءبمث ؽ٘بق س٘ضاز ٝو ٣تلز ؼبؾا طث ٝ٘بٔبؾ ضز زٛخٛٔ ٗ٥٘اٛل ٝو تؾا

ٝ٘ سٙٙو
ظا ٝو ٣قازبپ ضاسمٔ ؼبؾا طث
٥حٔ
٣ٔ ٍ

س٘ط٥ٌ
=
4
.<

ؼبؾا طث ٖآ ه٥ت٘غ ٓت٤ضٍِٛا ،٣فطَ ظا
ٝقٌٛ ٢بٞستٔ

٢سٙث
9

٣ٔ ضبو

ٓت٤ضٍِٛا ٍؾٛت ُئبؿٔ ُح ضز ،زٛذ ٗ٤ا ٝو سٙو

ع٤بح ٣ّٔبىت ٢بٞ
تؾا ت٥ٕٞا
.
٣ٔ ضٛوصٔ ٝ٘بٔبؾ ٝث اض ٖبىٔا ٗ٤ا اط٤ظ

ٝقٌٛ ٣ٔبٕت بت سٞز

اض ٍ٥حٔ تٚبفتٔ ٢بٞ
٣٤ب٘اٛت ٣تاش تضٛهث ع٥٘ ٚ سٙو ٣ثب٤ظضا
س٥ِٛت

ٕٔبخ ٗ٥٘اٛل

ٝتقاز اض طت
سقبث
=
5

ٚ
6
.<
ٗ٤ا

ٚ ع٤بٕت ثٖبث ،ٝتفطٌ تضٛن ٝ٘بٔبؾ ٗ٤ا ضز ٝو ٢طٍ٤ز تبحلانا ٖآ ٕجت ٝث ٚ ،ٜسٕٖ تاط٥٥٥غت
لبذ ٢طتطث
XCS

ٝ٘بٔبؾ ط٤بؾ ٝث تجؿ٘

تؾا ٜسق طٍ٤ز ٢بٞ
.
ٜظٚطٔا ٝو ٢ضَٛ ٝث
ٝ٘بٔبؾ

٢بٞ
ٝمجَ

ط٥ٌزب٤ سٙث

ْب٘ بث اض
XCS

٣ٔ ٓٞ

سٙؾبٙق
.
ز
َبؾ ض
2001
ٝ٘بٔبؾ ٖٛؿّ٤ٚ ،

ٝث ٢ا

ْب٘
XCSF

ٖآ ضز ٝو زطو ٝئاضا
XCS

٣ٔ بف٤ا اض ٕثبت ٜسٙ٘ظ ٗ٥ٕرت ه٤ فم٘

سٙو

[
7
و
8
]
.

1
-
2
-

ّٝئؿٔ ف٤طٗت

ٝ٘بٔبؾ

٢
XCS
زضاز اض ُئبؿٔ ظا ٣ّو ٝتؾز ٝؾ ُح ٣٤ب٘اٛت ،
:
ٝٙ٥ٟث ُئبؿٔ

٢ظبؾ
10

ُئبؿٔ ،
ٝمجَ

٣ت٤ٛمت ٢ط٥ٌزب٤ ُئبؿٔ ٚ ٢سٙث
.

٢ظبؾ ٝٙ٥ٟث ُئبؿٔ
٣ٔ ٝتفٌ ٣ّئبؿٔ ٝث

ضبتذبؾ ه٤ ٖزطو ٝٙ٥ٟث ،فسٞ ٖآ ضز ٝو زٛق
٣ٔ لبذ

سقبث
.
٣ٔ ،ٗ٤اطثبٙث

ةاٛخ ٖٕٝٛدٔ ٗ٥ث ظا ٝٙ٥ٟث ةاٛخ ٖزطو اس٥پ فسٞ تفٌ ٖاٛت

٢بٞ
تؾا ٗىٕٔ
.


ٝمجَ ُئبؿٔ ضز

ٕٝ٘ٛ٘ ٖٕٝٛدٔ ظا ّٝئؿٔ ٢بًف ،٢سٙث

ظا ْاسو طٞ ٝو تؾا ٜسق ُ٥ىكت بٞ
ٖآ

ز كّٗت لبذ ؼلاو ه٤ ٝث بٞ
طٞ ؼلاو ٖزطو اس٥پ فسٞ ٚ س٘ضا
٢بًف ظا ٜاٛرِز ٕٝ٘ٛ٘
تؾا ّٝئؿٔ
.

٣ٔ ،٣ّو ضَٛ ٝث

ٝ٘بٔبؾ فسٞ تفٌ ٖاٛت

ٝمجَ ٢بٞ

٢ط٥ٌزب٤ ،ُئبؿٔ ٔٛ٘ ٗ٤ا ضز سٙث
ٕٝ٘ٛ٘ ٗ٥ثبٔ تقبٍ٘

ؼلاو تؿچطث ٚ بٞ

تؾا بٞ
.
8

Q
-
Learning

9

Niching

10

Optimization Problem


4


سٙتؿٞ ٣ت٤ٛمت ٢ط٥ٌزب٤ ُئبؿٔ عخ ٣ٗلاٚ ٢ب٥٘ز ُئبؿٔ طثوا
.
ٚز ُثبمٔ ضز ُئبؿٔ ٗ٤ا ُح

ٗ٤ا ضز اط٤ظ تؾا طتضاٛقز ضب٥ؿث ،٣ّجل ُئبؿٔ ٝتؾز

ٍ٥حٔ ظا ٣٘آ زضٛذظبث ه٤ ُئبؿٔ ٌٝ٘ٛ
ٓ٤ضاس٘
.
تؾا ٜسق ْبد٘ا ُٕٖ ت٥ف٥و طٍ٘ب٥ث زضاز زٛخٚ ٍ٥حٔ ظا ٝو ٢زضٛذظبث
.
،ٚض ٗ٤ا ظا
ٕٝ٘ٛ٘ ه٤ ت٥مفٛٔ


ٕٝ٘ٛ٘ ٢ٚض طث تؾا ٗىٕٔ

سقبث ٝتقاز طثا ع٥٘ طٍ٤ز ٢بٞ
.

ٝؾ طٞ ضز
ئبؿٔ ظا ٝتؾز
ٜسق ٖب٥ث ُ
تؾا ت٥ٕٞا ع٤بح ٝو ٢ا ٝتى٘ ٗ٤طتٕٟٔ ٚ ٗ٥ِٚا ،
تؾا ّٝئؿٔ ٍ٥حٔ ظا تؾضز نضز ٚ تذبٙق
.
ٝث ٝ٘بٔبؾ ٝو ٢ضَٛ ٝث

،ةاٛخ ٝث ٖس٥ؾض ضٛٓٙٔ
ٗ٤طتٟث زٛذ تاسٞبكٔ ؼبؾاطث ؽپؾ ٚ سٙ٥جث اض ٖآ تب٥نٛهذ ٚ ّٝئؿٔ ٢بًف ْبٕت س٘اٛتث
زط٥ٍث اض ٓ٥ٕهت
.
،ٚض ٗ٤ا ظا
٣٤بٕ٘ظبث

،ف٘از

ب٤

ٝث

ٖب٥ث

طٍ٤ز

ٜٛح٘

ف٤بٕ٘

،ٗ٥٘اٛل

فم٘

ٝث

٣٤اعؾ
ضز

٣٤اضبو

ٚ

تلز

ٝ٘بٔبؾ

زضاز
.

ضز

طٞ

ٝ٘بٔبؾ

٣ٙتجٔ ٢بٞ

ٓتؿ٥ؾ ّٕٝخ ظا ف٘از طث

ط٥ٌزب٤ سٙث ٝمجَ ٢بٞ

،

طٞ

ٖٛ٘بل

ه٤

ٝ٥حب٘

ظا

٢بًف

ّٝئؿٔ

اض

فقٛپ

ٜزاز

ٚ

٢اطث

،ٝ٥حب٘ ٖآ

ؼبؾاطث

ٝثطدت

٢ا

ٝو

ٜزٕٛ٘ تؿو

ٓ٥ٕهت

٢ط٥ٌ

٣ٔ

سٙو
.
٤اطثبٙث
٣ٔ ،ٗ

٣ٗؾ ٖٛ٘بل طٞ تفٌ ٖاٛت

ضز

َسٔ

ٖزطو

٢ط٥ٌ ٓ٥ٕهت ٚ
ضز ح٥حن

ه٤

ٝ٥حب٘

ظا

اض ّٝئؿٔ ٢بًف

زضاز
.
ظا

ٗ٤ا

،ٚض

ٖٕٝٛدٔ

ٗ٥٘اٛل

زٛخٛٔ

ضز

،ٝ٘بٔبؾ

٣تؿ٤بث

س٘اٛتث

٢بًف ُو

ّٝئؿٔ

اض

فقٛپ

سٞز

ٚ

ضَٛ ٝث

ْبٕت ،تؾبٙٔ

تب٥نٛهذ

ٚ

٣ٌس٥چ٥پ

َسٔ اض ٖآ ٢بٞ

سٙو
.
ُئبؿٔ ضز ؛َبثٔ ٖاٖٛٙ ٝث

ٝمجَ

٢سٙث

ٝؾ

فسٞ

٣ّنا

َبج٘ز

٣ٔ

زٛق
:
ف٤اعفا

،تلز

ت٥ٗٔبخ

ٚ

ت٥ّثبل

ط٥ؿفت

َسٔ

٣حاطَ

ٜسق
.
ٜٛح٘

ف٤بٕ٘

،ٗ٥٘اٛل

٢ضاعثا

تؾا

ٝو

٣ٔ

س٘اٛت

ط٥ؿٔ

ٖس٥ؾض

ٝث

ٗ٤ا

ٝؾ

اض فسٞ

مركٔ

سٙو
.

ظا

ٗ٤ا

،ٚض

ٜٛح٘

ف٤بٕ٘

ٗ٥٘اٛل

٣تؿ٤بث
ٝث

٣تضٛن

سقبث

ٝو

ثٖبث

كمحت

ٗ٤ا

ٝؾ

فسٞ

٣ّنا

زٛق
.

ٙ٤ا ب٤
ه٤ ٖزظ ٗ٥ٕرت ٢بتؾاض ضز ٝى
ٍٝ٘ٛث ٗ٥٘اٛل ٣تؿ٤بث ،ٕثبت

تٚبفتٔ ٣حاٛ٘ ضز ٗ٥ٕرت ٢بُذ ٝو سٙ٘بقٛپث اض ّٝئؿٔ ٢بًف ٢ا
زٛق ٝٙ٥ٕو ّٝئؿٔ ٢بًف
.

1
-
3
-

ٝٔب٘ ٖب٤بپ توضبكٔ

،سق طوش طتك٥پ ٝو ضُٛ٘بٕٞ
ٝ٘بٔبؾ ٜزاٛ٘بذ

ٝمجَ ٢بٞ

طث ٣ٙتجٔ ط٥ٌزب٤ سٙث
XCS
،
ه٥ٙىت

٢ط٥ٌزب٤ ٜظٛح ضز ٢سٕٙتضسل ٢بٞ

ٓت٤ضٍِٛا ـٚض ٚز ٝ٤بپ طث ٝو سٙتؿٞ ٗ٥قبٔ

٢بٞ

5


٣ّٔبىت
11

ٜسق ٝتقاصٌ بٙث ٣ت٤ٛمت ٢ط٥ٌزب٤ ٚ

س٘ا
.
ٜسٕٖ ٢طتطث
XCS
ـٚض ط٤بؾ ٝث تجؿ٘ ،

٢بٞ
ٝث ٖآ ضبتذبؾ ٝو تؾا ٗ٤ا ،ٗ٥قبٔ ٢ط٥ٌزب٤

ٌٝ٘ٛ

ُح ٣٤ب٘اٛت ٝىٙ٤ا طث ٜٚلاٖ ٝو ٜسق ٣حاطَ ٢ا
٢ٚبو ٜزاز ُئبؿٔ
12

ٝقٛذ ّٕٝخ ظا

٢سٙث
13
ٝمجَ ٚ

ٙث
٢س
14

زضاز اض
=
6
،
9

ٚ
10
<
،

تؾا ضزبل
ٝ٘بٔبؾ ،تبثض َطتٙو سٙ٘بٔ ٣ت٤ٛمت ٢ط٥ٌزب٤ ُئبؿٔ

٣تذبٙق ٢بٞ
15

=
11
،
12

ٚ
13
<

ُئبؿٔ ٚ
سٙو ُح ع٥٘ اض ٝثبكٔ
.

َسٔ تّغا

ٝ٘بٔبؾ تٚبفتٔ ٢بٞ

ٝمجَ ٢بٞ

،ط٥ٌزب٤ سٙث

ٝث ُئبؿٔ ُح ٝث زٚسحٔ ٍمف

تضٛن
تؾا ٣٤ٚزٚز
.
ٝتفطٌ تضٛن ٢زب٤ظ ٢بٟقلات اط٥ذا

ٗ٤ا ضز ع٥٘ ٝتؾٛ٥پ ٚ ح٥حن ط٤زبمٔ بت
ٝ٘بٔبؾ

لٛهرث ،بٞ
XCS
سقبث ـط٤صپ ُثبل ،
.
ٝ٘بٔبؾ ٗ٤ا ٖاٛتث ٝو ٢ضَٛ ٝث

ٍ٥حٔ ضز اض بٞ

٢بٞ
َبٕٖا ٓٞ ٝتؾٛ٥پ
زٕٛ٘ تؿو ٣ثُّٛٔ ح٤بت٘ ٚ ٜزطو
.
ٝث ٍ٥حٔ ٖزٛث ٝتؿؿٌ ب٤ ٝتؾٛ٥پ ت٥نبذ
تِبح

ٍ٥حٔ ٢بٞ
(
٣ٔ ٜضازا ٖبٔظ ََٛ ضز ضُٛچ ٝىٙ٤ا

س٘ٛق
)
ٚ

سٕٙقٛٞ ُٔبٖ َبٕٖا ٚ ناضزا ٝث
زضاز ٣ٍتؿث
.
تِبح ٢زٚسحٔ زاسٗت طٌا ٝو تضٛن ٗ٤سث

حٛيٚ ٝث ٍ٥حٔ ضز تثبث ٚ اعدٔ ٢بٞ
ٝتؾٛ٥پ ٍ٥حٔ تضٛن ٗ٤ا ط٥غ ضز ٚ ٝتؿؿٌ ٍ٥حٔ ،سقبث ٜسق ف٤طٗت


تؾا
.

ٖبٕٞ

ٝمجَ ٝ٘بٔبؾ ،سق ٝتفٌ ٝو ضَٛ

زطوضبو ٚ ٜزٛث ٣ّنا ٝفِٛٔ ٝؾ ُٔبق ط٥ٌزب٤ سٙث
ٝ٘بٔبؾ

ٖآ ٗ٥ثبٔ ٝو ٣ّٔبٗت ٚ ٝفِٛٔ ٝؾ ٗ٤ا ف٤طٗت بث

٣ٔ ٗ٥٥ٗت ،زضاز زٛخٚ بٞ

زٛق
.
ٗ٤ا ظا ٣ى٤
ٝفِٛٔ

٣ٔ ٝ٘بٔبؾ ضز زٛخٛٔ ٗ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ ،بٞ

تؾا فٚطٗٔ ف٘از ٣٤بٕ٘ظبث ٝث ٝو سقبث
.
ط٥٥غت
ٝفِٛٔ ط٤بؾ ٚ زضاز ط٥ثبت ٝفِٛٔ ٗ٤ا ٢ٚض ٓ٥متؿٔ ضَٛ ٝث ،ٗ٥٘اٛل ف٤بٕ٘ ٜٛح٘

ضز ٖآ بث ٝو بٞ
ٗت
٣ٔ ط٥ثبت ٓ٥متؿٔ ط٥غ ضَٛ ٝث ع٥٘ سٙتؿٞ ُٔب

س٘ط٤صپ
.

ٝث


ٝ٘بٔبؾ ضز ،٣ّو ضَٛ

٣ٔ ،ٗ٥٘اٛل طث ٣ٙتجٔ ٢بٞ

ٗ٥٘اٛل ف٤بٕ٘ ٜٛح٘ ٝو زٕٛ٘ بٖزا ٖاٛت
ٝث فم٘

زضاز ٝ٘بٔبؾ ٣٤اضبو ٚ زطثضبو ضز ٣٤اعؾ
.
ٝ٘بٔبؾ ٌٝ٘ٛ ٗ٤ا تضسل ٝو اطچ

ضبتذبؾ ضز بٞ
ٖآ س٥ِٛت ٣ٍٍ٘ٛچ ٚ ٢س٥ِٛت ٗ٥٘اٛل

ؾا بٞ
ت
.
ٓ٥ؿمت ضز ٢طتك٥ث ٣٤ب٘اٛت ٗ٥٘اٛل ٗ٤ا ضسمچ طٞ
٣ٌس٥چ٥پ ٚ ٣حاٛ٘ ف٤بٕ٘ ٚ لبذ ٢بٞ زطثضبو ٢اطث ،ٍ٥حٔ طتٟث ٢سٙث

ٍ٥حٔ فّترٔ ٢بٞ
اضبو ٢س٥ِٛت ٝ٘بٔبؾ ،سقبث ٝتقاز

زٛث سٞاٛذ طت
.

ٟٓٔ ٚ ٗ٥ِٚا ،ٗ٤اطثبٙث

ٚ ح٥حن تذبٙق ،ف٘از ٣٤بٕ٘ظبث ٢اطث ـٚض ه٤ ف٤طٗت ضز ْسل ٗ٤طت
ظا ُٔبو
٣ٔ ،سٙٞز فقٛپ اض ٖآ ٣تؿ٤بث ٗ٥٘اٛل ٝو ٣٤بًف ٚ ّٝئؿٔ تضٛن

سقبث
.
تضٛن ٗ٤سث11

Evolutionary Algorithm

12

Data

Mining

13

Clustering

14

Classification

15

Cognitive Systems


6


ٝث س٤بث ٣ثبرت٘ا ف٤بٕ٘ ٜٛح٘ ،ٝو

ٌٝ٘ٛ

ٗ٤ا طث ٜٚلاٖ ٝو سقبث ٢ا

٢بًف ٣ٔبٕت فقٛپ ٝث ضزبل ٝو
٣ٌػ٤ٚ م٥ركت ٣٤ب٘اٛت ،تؾا ّٝئؿٔ

٣ٌس٥چ٥پ ٚ بٞ

ٖآ ٖزطو َسٔ تٟخ ،ع٥٘ اض ٍ٥حٔ ٢بٞ
ٓ٥ٕهت ٢اطث

ح٥حن ٢ط٥ٌ
سقبث ٝتقاز ،
.

٣ٔ ةبرت٘ا اض ٣ك٤بٕ٘ ٜٛح٘ ،زٛذ ّٝئؿٔ ٢بًف تب٥نٛهذ ٝث ٝخٛت بث ٝ٘بٔبؾ طٞ

ٝو سٙو
زٛق ٖآ ٢ط٥ٌزب٤ زٛجٟث ثٖبث
.
٣ٙحٙٔ ٢بٞظطٔ بث ٜس٥چ٥پ ٢بٞبًف ضز ،َبثٔ ٖاٖٛٙ ٝث

،ضاٚ
ف٤بٕ٘ ٜٛح٘ ظا ٜزبفتؾا

٣ٔ ُنبح اض ٢طتٟث ح٤بت٘ ٢ًٛ٥ث ٚ ةسحٔ ٣حاٛ٘ طث ٣ٙتجٔ ٢بٞ

سٙٙو
.
ا
ٍ٥حٔ ضز ،٣فطَ ظ

٣ٌػ٤ٚ ٗ٥ث ٝو ٣٤بٞ

٣ٍتؿثاٚ ٖآ ٢بٞ

ظا ٜزبفتؾا ،زضاز زٛخٚ ٣نبذ ٢بٞ
حطُٔ ب٥٘ز ضز ٍثاٚض ٚ ءب٥قا زٛخٚ طث ٣ٙتجٔ ٣ؾبٙق ٣تؿٞ سٟٗت تؿح طث ٝو َٚا ٝجتطٔ كُٙٔ
٣ٔ زبٟٙك٥پ ،تؾا ٜسق

زٛق
.

ٍ٥حٔ ضز ،بتؾاض ٗ٥ٕٞ ضز

٣ٌػ٤ٚ ط٤زبمٔ ظا ٣م٥لز تبٖلاَا ٝو ٣٤بٞ

ز ضز بٞ
،تؿ٥٘ ؼطتؾ
ؽح ٝو ٣٘بٔظ سٙ٘بٔ

٣ٕ٘ ب٥ٟٔ اض ٣م٥لز تبٖلاَا بٞطٌ

٣ك٤بٕ٘ ٜٛ٥ق ظا تؾا ْظلا ،س٘ظبؾ
ٜزاز ٣٤بٕ٘ظبث ت٥ّثبل ٝو زٛق ٜزبفتؾا

سقبث ٝتقاز اض ٟٓجٔ ٢بٞ
.
ـٚض ّٕٝخ ظا

ٜزبفتؾا ٢بٞ
ـٚض ،ٜسق

تؾا ٢ظبف كُٙٔ طث ٣ٙتجٔ ٢بٞ
.
ٜزاز ٣٤بٕ٘ظبث ت٥ّثبل طث ٜٚلاٖ ف٤بٕ٘ ٜٛح٘ ٗ٤ا

ٝثٚض ٢اطث ٣جؾبٙٔ ضبىٞاض ،ٟٓجٔ

ٜزاز بث ٣٤ٚض

٣ٔ ضبٕق ٝث ع٥٘ ٢ع٤ٛ٘ ٢بٞ

س٤آ
.
،٣فطَ ظا
ٖٕٝٛدٔ

ٟٓجٔ ٢بٞ
16

ٜظبث ٝ٤بپ طث ٖآ ضز زٛخٛٔ ت٤ًٖٛ ٕثبت ٝو

٣ف٤طٗت ،تؾا ٜسق ف٤طٗت بٞ
٣ٔ ٝ٤اضا اض ٢ظبف ٖٕٝٛدٔ ظا ٝتفب٤ ٓ٥ٕٗت

سٙٞز
.
ٖٕٝٛدٔ ٗ٤ا ،تّٖ ٗ٥ٕٞ ٝث

٣ٔ بٞ

تفب٤ضز سٙ٘اٛت
بؾض
ٜزاز ْبٟثا ظا ٢طت

سٙقبث ٝتقاز ٍ٥حٔ ٢بٞ
.

ٖب٤بپ ٗ٤اضز بت تؾا ٜسق ٣ٗؾ ٝو ٣فاسٞا ظا ٣ى٤
ٝ٤اضا ٓ٥ؾطث ٖآ ٝث ٝٔب٘

ٝ٘بٔبؾ ضز ،ٜزاز ْبٟثا ظا ٢طتٟث ف٥نٛت ت٥ّثبل بث ٣ك٤بٕ٘ َسٔ ه٤
XCS

تؾا
.

فِبچ ٚ ُئبؿٔ ظا طٍ٤ز ٣ى٤

ٓتؿ٥ؾ ضز ٝو ٣٤بٞ

ضز لٛهرث ٚ ٗ٥٘اٛل طث ٣ٙتجٔ ٢بٞ
ٓتؿ٥ؾ

ٝمجَ ٢بٞ

ٗ٥٘اٛل زاسٗت ٣تضبجٖ ٝث ب٤ ٜسٔآ تؾسث َسٔ ع٤بؾ ،زضاز زٛخٚ ط٥ٌزب٤ سٙث
تؾا ٢س٥ِٛت
.
ضز ٝىٙ٤ا ز ٛخٚ بث ،سقبث طتك٥ث ٜسٔآ تؾسث ٗ٥٘اٛل زاسٗت ٝچ طٞ ٝو تضٛن ٗ٤سث
فٞبو ثٖبث ٗ٥٘اٛل زب٤ظ زاسٗت ٗ٤ا بٔا زٛك٥ٔ ٓتؿ٥ؾ ٣٤اضبو ٚ تلز ف٤اعفا تجؾ زضاٛٔ تّغا
فت ٚ ٟٓف تضسل
زٛك٥ٔ ٜسٔآ تؾسث َسٔ ٢ط٤صپط٥ؿ
.
ظا ف٥ث ٗ٥٘اٛل زٛخٚ زضاٛٔ ٣ذطث ضز ع٥٘ ٚ
٣ٕ٘ ٓتؿ٥ؾ ٣٤بٟ٘ تلز زٛجٟث ثٖبث بٟٙت ٝ٘

فٞبو تخٛٔ ٚ ٝتقاز ؼٛىٗٔ ٝد٥ت٘ ٝىّث زٛق
سق سٞاٛذ ٖآ تلز ٚ ٣٤اضبو
.

٢اطث طثٛٔ ٣قٚض تؾا ٜسق ٣ٗؾ ٝٔب٘ ٖب٤بپ ٗ٤ا ضز ٚض ٗ٤ا ظا16

Vague Sets


7


زاسٗت فٞبو

اضا ٢س٥ِٛت ٗ٥٘اٛل
زٛق ٝئ
.
ٍٝ٘ٛث ـٚض ٗ٤ا

٣٤بٟ٘ تلز تفا ثٖبث ٝو تؾا ٢ا
زٛك٘ ٓتؿ٥ؾ
.

1
-
4
-

ٝٔب٘ ٖب٤بپ َٛهف ٝث ٣ٞبٍ٘

تِبل ضز ٝٔب٘ ٖب٤بپ ٗ٤ا ضز ٜسق ٖاٖٛٙ تِبُٔ
تفٞ
ُهف
ٜزضٚآ

ٜسق

س٘ا
.
ٝٔازا
طوش تِبُٔ
ٜسق
٣ٔ اض

زٕٛ٘ ٝنلاذ ط٤ظ زضاٛٔ ضز ٖاٛت
.

ْٚز ُهف
.
ط٥ٌزب٤ ٢سٙث ٝمجَ ٓتؿ٥ؾ
XCS

ُهف ٗ٤ا ضز
ط٥ٌزب٤ سٙث ٝمجَ ٓتؿ٥ؾ ف٤طٗت
XCS

ٝفِٛٔ ٚ

طٞ ط٥ثبت ع٥٘ ٚ ٖآ ٜس٘ظبؾ ٢بٞ
تؾا ٜسق ٜزضٚآ ٌٖٛبٌ٘ٛ ُئبؿٔ ُح ٢اطث ٓتؿ٥ؾ ت٥مفٛٔ ضز ٝفِٛٔ ٗ٤ا ظا ْاسو
.
بث ٜٚلاٖ ٝث
٣ِبٕخا ٣ٞبٍ٘ ه٤
،

بث زضٛذطث ْبٍٙٞ ضز ٖآ زطوضبو س٘ٚض ٚ ٓتؿ٥ؾ ٗ٤ا ٢بٞ ٝفِٛٔ ُٔبٗت س٘ٚض
ّٝئؿٔ ه٤
ق ٜزاز حطق
تؾا ٜس
.

ٝٔسمٔ ت٤بٟ٘ ضز

ٜسق ٝ٤اضا ضٛوصٔ ٓتؿ٥ؾ ٣ٍٙ٥ٟث تبجثا طث ٢ا
تؾا
.

ْٛؾ ُهف
.
ك٥محت ٝٙ٥ك٥پ

زبٟٙك٥پ ف٘از ف٤بٕ٘ ـٚض ٝ٤اضا ٢اطث ،ٖٛٙوبت ٝو ٗ٥ك٥پ ٢بٞضبو ٗ٤طتٕٟٔ ُهف ٗ٤ا ضز
ٜسق

تؾا ٝتفطٌ ضاطل ٣ؾضطث ٚ ِٝٗبُٔ زضٛٔ بٟ٘آ تب٥نٛهذ ٜاطٕٞ ٝث
.

ْضبٟچ ُهف
.
RSXCS

:
ُ٥ّحت
ٖٕٝٛدٔ ٢ضٛئت بث ّٝئؿٔ ٢بًف فٞبو ٚ

فاض ٢بٞ

ْب٘ ٝث ٢زبٟٙك٥پ ٓتؿ٥ؾ تب٥ئعخ ُهف ٗ٤ا ضز
RSXCS

تؾا ٜسق ٜزضٚآ
.
ٓتؿ٥ؾ ٗ٤ا ضز
استثا
ٖٕٝٛدٔ ٢ضٛئت ظا ٢ط٥ٌ ٜطٟث بث

فاض ٢بٞ
ّٝئؿٔ ٢بًف ،

ٚ ٜسق ُ٥ّحت

ؽپؾ

ٖآ ٓ٥ؿمت بث
ٜزاز ٝو ٝٙئُٕٔ ٣حاٛ٘ ٝث

ه٤ ٝث كّٗتٔ ٣ٍٕٞ ٖآ ضز زٛخٛٔ ٢بٞ
ؼلاو

٢ظطٔ ٣حاٛ٘ ع٥٘ ٚ س٘ا
ٝو
ٜزاز ُٔبق

ؼلاو ٢بٞ

٢اطث ّٝئؿٔ ٢بًف فٞبو ضز ٣ٗؾ ،سٙتؿٞ تٚبفتٔ ٢بٞ
XCS

ٝتقاز
زٛق ٣٤بٟ٘ ٓتؿ٥ؾ تلز ٚ ٣٤اضبو ف٤اعفا ٖآ ٕجت ٝث ٚ
.

ٓدٙپ ُهف
.
XCS
-
HT

:
،٢ظبف ت٤ًٖٛ ٕثاٛت ٍؾٛت ف٘از ف٤بٕ٘
فٞبو

ٗ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ

زبٟٙك٥پ ٓتؿ٥ؾ تب٥ئعخ ُهف ٗ٤ا ضز
ْب٘ ٝث ٢
XCS
-
HT

تؾا ٜسق ٜزضٚآ
.
ٓتؿ٥ؾ ٗ٤ا ضز
ٝم٘ظٚش ٢ظبف ت٤ًٖٛ ٕثبت ه٤ ٍؾٛت ٖٛ٘بل طٞ

٣ٔ ف٤طٗت ُىق ٢ا

ٝو ٢ا ٝ٥حب٘ ٗ٤اطثبٙث ،زٛق

8


ٟٓجٔ ٚ ٝٙئُٕٔ ٣حاٛ٘ ْبٙث ٝ٥حب٘ ٔٛ٘ ٚز ٢ٚبح زٛك٥ٔ ٜزاز فقٛپ ٗ٥٘اٛل ٌٝ٘ٛ ٗ٤ا ٍؾٛت
تؾا
.
طٞ فقٛپ ُثبل ٝ٥حب٘ ضز ٢ط٥ٌ ٓ٥ٕهت ٝو ٣ٙٗٔ ٗ٤سث

تضٛن ُٕل ضُٛث س٘اٛت٥ٔ ٖٛ٘بل
٢طتٕو ٣٘بٙ٥َٕا ٝخضز بث ب٤ زط٥ٌ
.
ٝفِٛٔ ط٤بؾ ُهف ٗ٤ا ضز

لٛهرث ٢زبٟٙك٥پ ٓتؿ٥ؾ ٢بٞ
ْبٙث ٗ٥٘اٛل زاسٗت فٞبو ٢اطث ٢زبٟٙك٥پ ٓت٤ضٍِٛا
RLRP

سق سٞاٛذ ٣فطٗٔ ع٥٘
.

ُهف
ٓكق
.

ف٤بٔظآ

ح٤بت٘ ٚ بٞ

ٓتؿ٥ؾ زطىّٕٖ ٚ ٣٤اضبو ُهف ٗ٤ا ضز
XCS
-
HT

٣ٔ ٜزظ هحٔ

زٛق
.

ضز ،ٝو تضٛن ٗ٤سث
ٞزاز ٖٕٝٛدٔ ٢طؿى٤ ٍؾٛت استثا


طت٘بؾآ ٢طىف ٓؿدت ٚ ٟٓف ضٛٓٙٔ ٝث ٝو ٣ٖٛٙهٔ ٢بٞ
تقا ٝتكٌ ُ٥ّحت ٚ ٜسق ٜس٥كو ط٤ٛهت ٝث ٢زبٟٙك٥پ ٓتؿ٥ؾ زطىّٕٖ ٜٛح٘ سٙقبج٥ٔ ٢سٗثٚز
.
ٜٚلاٖ ٝث
٣ؾضطث ِٝٗبُٔ ضٛٓٙٔ ٝث
ٗلاٚ ٢ب٥٘ز ُئبؿٔ بث ٝخاٛٔ ضز ضٛوصٔ ٓتؿ٥ؾ ٣٤اضبو
٣

ُئبؿٔ
ٜزاز ٖٕٝٛدٔ ظا ٌٖٛبٌ٘ٛ

٢بٞ
ضز زٛخٛٔ

ٜزاز ٖٕٝٛدٔ

ٗ٥قبٔ ٢ط٥ٌزب٤ ٢بٞ
UCI


ٜسق ةبرت٘ا
تؾا
،
٢سٙثطى٥پ استثا ضز ٝو تؾا تضٛن ٗ٤سث ٣ؾضطث ٗ٤ا

تٚبفتٔ ٢بٞ
ٓتؿ٥ؾ
بث ٢زبٟٙك٥پ
ٍؾٛت ٜسٔآ تؾسث َسٔ ع٤بؾ ٚ ٣٤اضبو ،بٟ٘آ ٗ٤طتٟث جاطرتؾا بث ٗ٥ٙچٕٞ ٚ ٜسق ٝؿ٤بمٔ طٍ٤سى٤
ىٞاض
ـٚض ط٤بؾ ٍؾٛت ٜسٔآ تؾسث َسٔ ع٤بؾ ٚ ٣٤اضبو بث ٚ ٜس٥دٙؾ ٢زبٟٙك٥پ ضب

ضز حطُٔ ٢بٞ
تؾا ٜسق ٝؿ٤بمٔ ٗ٥قبٔ ٢ط٥ٌزب٤ ُٝ٥ح
.

ٓتفٞ ُهف
.
ت٘
٥
ٝد

ٌ
٥
ط
٢


طذآ ُهف ضز
ٜسق ٖاٖٛٙ تِبُٔ
ٝٔب٘ ٖب٤بپ ٗ٤ا ضز

ٕٕخ

٢سٙث
ٖآ زضٛٔ ضز ٚ ٜسق

ثحث بٞ
٣ٔ

ٛق
ز
.
ؽپؾ

٣٤بٞط٥ؿٔ ٚ تازبٟٙك٥پ

ٝٔازا ٢اطث

فٞٚػپ ضز ك٥محت ٗ٤ا ـطتؿٌ ٚ

٢بٞ
،ٜسٙ٤آ
٣ٔ ٝئاضا

ززطٌ
.


9


ْٚز ُهف

ٓتؿ٥ؾ

ٝمجَ ٢بٞ

ط٥ٌزب٤ سٙث
XCS


10


2
-

2
-

ٓتؿ٥ؾ

ٝمجَ ٢بٞ

ط٥ٌزب٤ سٙث

XCS


2
-
1

ٝٔسمٔ

ٓتؿ٥ؾ ٔاسثا
eXtended learning Classifier System

(XCS)

ٍؾٛت
٢بلآ
َبؾ ضز ٖٛؿّ٤ٚ
1995

=
3
<

٥ؾ ٝچر٤ضبت ضز فُٖ ُٝم٘ ه٤
ٓتؿ

٣ٔ ةٛؿحٔ ط٥ٌزب٤ سٙث ٝمجَ ٢بٞ

زٛق
.
ُ٥ِز
فِبچ ظا ٢ضب٥ؿث ٕفض ع٥٘ ٚ ٖآ ٜزبؾ ضبتذبؾ ،ٓتؿ٥ؾ ٗ٤ا ٖٓٓا ت٥مفٛٔ ٣ّنا

ٖآ ضز ٝو ٣٤بٞ
ٓتؿ٥ؾ ط٤بؾ ٢اطث ٖبٔظ

زٛث ،تقاز زٛخٚ ط٥ٌزب٤ سٙث ٝمجَ ٢بٞ
.
ٕلاٚ ضز
XCS

ٗتفطٌ طٓ٘ضز بث
ظا ٣تفب٤ضز ـازبپ ضب٥ٗٔ ٢بدث ٖٛ٘بل طٞ تلز ضب٥ٗٔ
ٖٛ٘بل ٖآ ٢سث ب٤ ٣ثٛذ ٣ثب٤ظضا تٟخ ٍ٥حٔ
زٛق ٢ط٥ٌّٛخ ،س٘زٛث َاطٙخ ضب٥ؿث ٝو ٣ٙ٥٘اٛل ُٔبىت ٚ س٥ِٛت ظا بت زٛث ٜسق ثٖبث
.
،٣فطَ ظا بٔا
ظا ٜزبفتؾا لٛهرث ،تقاز ٗ٥٘اٛل ُٔبىت ٚ س٥ِٛت ٢اطث ٝو ٢ضبتذبؾ ٚ ْع٥٘بىٔ ٝث ٝخٛت بث
ٝقٌٛ ه٥ت٘غ ٓت٤ضٍِٛا

ت٥ٕٗخ ظا فصح ع٥٘ ٚ ٜسق ٢سٙث
٣ٔ ثٖبث ،٣ّنا

ضز ٣ٕٙي تضسل بت سق
سقبث ٝتقاز اض َاطٙخ تؾبٙٔ ضُٛث ٗ٥٘اٛل س٥ِٛت
.

َبؾ ضز ٓت٥ؾ ٗ٤ا ٝئاضا ظا سٗث
1995
ٝٙ٥ٔظ ٗ٤ا ضز ٌٖٛبٌ٘ٛ فاسٞا بث ٢زب٤ظ تبم٥محت ،
تؾا ٝتفطٌ تضٛن
.
٣ٔ تبم٥محت ٗ٤ا ضز ٜسق َبج٘ز فاسٞا ّٕٝخ ظا

ٖزطو ٣ٕؾض ٝث ٖاٛت
٥ؾ ٗ٤ا ٣ٕت٤ضٍِٛا ضبتذبؾ
ٓتؿ

=
14
<
ٟث ،
س٤سخ ٢بٞطٍّٕٖ ٔاسثا بث ٓتؿ٥ؾ زٛج
=
4
،
15

ٚ
16
<

ٚ
٢ضٛئت جاطرتؾا

٣٤بٞ
ضٛٓٙٔ ٝث

ٓتؿ٥ؾ زطوضبو س٘ٚض طتٟث نضز
ضزبل ٍٝ٘ٛچ ٓتؿ٥ؾ ٗ٤ا ٝىٙ٤ا ٚ
ت زٛث سٞاٛذ
سٙو اس٥پ اض ٝٙ٥ٟث ةاٛخ ٖٕٝٛدٔ ب
=
5

ٚ
17
-
21
<

زطث ْب٘
.
ٓتؿ٥ؾ ،ٜٚلاٖ ٝث

٢بٞ
ٝ٤بپ طث ٢ضب٥ؿث ٢س٤سخ ط٥ٌزب٤
ٜسق ٣حاطَ ٢ط٥ٌزب٤ لبذ فاسٞا ْبد٘ا ضٛٓٙٔ ٝث ٓتؿ٥ؾ ٗ٤ا
تؾا
.
َبؾ ضز ،تضبٓ٘ بث ٢ط٥ٌزب٤ ُٝ٥ح ضز َبثٔ ٖاٖٛٙ ٝث
2003

ْبٙث ٣ٕتؿ٥ؾ
UCS

ٝو
ٓتؿ٥ؾ ٝ٥ِٚا َٛنا ٢اضاز
XCS

لا٥ؿ٘بٔ ٍؾٛت تؾا

=
9
<
َبٕٖا ضٛٓٙٔ ٝث بفطن ٝو ٜسق ٝ٤اضا
زٛث ٜسق ٣حاطَ تضبٓ٘ بث ُئبؿٔ ٢اطث ٖسق
.

ّنا فسٞ
زطوضبو س٘ٚض ٚ ٓتؿ٥ؾ ٗ٤ا ضبتذبؾ بث ُٝثاض ضز ٢طهترٔ ح٥يٛت ٝئاضا تٕؿل ٗ٤ا ٣
٣ٔ ٖآ

سقبث
.

ٓتؿ٥ؾ ٢اطث ٝو ٣ك٤بٕ٘ ٜٛح٘ ٣ٌزبؾ ضٛٓٙٔ ٝث ،ُهف ٗ٤ا ضز ٝو تؾا طوصث ْظلا
XCS

ف٤بٕ٘ ٜٛح٘ ،تؾا ٜسق ٝتفطٌ طٓ٘ ضز
ternary

٢بجفِا بث
?
0,1,#
>

٣ٔ

سقبث
.


11


2
-
2

ط٥ٌزب٤ سٙث ٝمجَ ٓتؿ٥ؾ
XCS


٥ؾ
ٓتؿ
XCS

زاٛ٘بذ ظا ٢ط٥ٌزب٤ سٙث ٝمجَ ٓتؿ٥ؾ
ٖٕٝٛدٔ س٥ِٛت بث ٝو تؾا ٖبٍ٥ك٥ٔ ٜ

٢ا

ظا
ٗ٥٘اٛل
(
ٝمجَ

سٙث
بٞ
)

زضاز ٍذطث تضٛهث ٢ط٥ٌزب٤ ُئبؿٔ ُح ضز ٣ٗؾ
.
،ٚض ٗ٤ا ظا
XCS

ه٤
تؾا ٗ٥٘اٛل طث ٣ٙتجٔ ٓتؿ٥ؾ

ٍذطث تضٛهث ٝو
17

تؾا ُٔبٗت ضز ٍ٥حٔ بث
.
ٗ٤ا ٣ّنا تٚبفت
ٓتؿ٥ؾ ط٤بؾ بث ٓتؿ٥ؾ

ٖبٍ٥ك٥ٔ ٜزاٛ٘بذ ضز زٛخٛٔ ٢بٞ

ظا تؾا تضبجٖ
:

1
)
ضبتذبؾ ٖزٛث ٜزبؾ
َبثٔ ٖاٛٙٗث ،ٖآ
XCS

ْبٙث ٣ت٤ٛمت ٢ط٥ٌزب٤ ه٥ٙىت ظا ٝو زٛث ٜزاٛ٘بذ ٗ٤ا ٓتؿ٥ؾ ٗ٥ِٚا
Q
-
learning


ْبغ٥پ تؿ٥ِ ٢بدث

٣ٔ ٜزبفتؾا بٞ

زطو
.
ٚ
2
)
تلز ٖاع٥ٔ ٢بٙجٔ طث ٗ٥٘اٛل ٣ثب٤ظضا ضب٥ٗٔ
ضز ـازبپ ٗ٥ٕرت ضز بٟ٘آ
٣ٔ تؾسث ٍ٥حٔ ظا ٣تفب٤

ٝث ،تفطٌ سٙٞاٛذ ٝو ٣قازبپ ضاسمٔ ٝ٘ س٤آ
ثٖبث ٝو تؾا ٣ٙ٥٘بل ُٔبق ٓٞ ٓتؿ٥ؾ ضز زٛخٛٔ ٗ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ ت٤بٟ٘ ضز ٝو بٙٗٔ ٗ٤ا
٣ٔ زب٤ظ ـازبپ تفب٤ضز ثٖبث ٝو ٗ٥٘اٛل ٓٞ ٚ ٓو ـازبپ تفب٤ضز

س٘ٛق
.
،طٍ٤ز ٖب٥ث ٝث
XCS

س٥ِٛت ضز ٣ٗؾ
action map

زضاز ُٔبو
.

ضز

بث ٝو ٣٤بجفِا ع٥٘ ٚ ٓتؿ٥ؾ ف٤بٕ٘ ٜٛح٘ ٝفِٛٔ استثا ،ٝٔازا

ٖآ

ٝمجَ ب٤ ٖٛ٘بل طٞ

سٙث
ف٤بٕ٘

ز
٣ٔ ٜزا

زٛق

سق سٞاٛذ ٜزاز ح٥يٛت
.
اض ٓتؿ٥ؾ ٢ط٥ٌزب٤ ٝؾٚطپ ٣ٞس٘بٔظبؾ ؽپؾ

ٝو
زٛذ

ٝمجَ ٣ثب٤ظضا ٜٛح٘ ،٢ط٥ٌزب٤ تلابٗف٘ا ٚ ُٗف ُٔبق

ْع٥٘بىٔ ٚ فكو ٝفِٛٔ ،بٞسٙث
جبتٙتؾا

تؾبٙٔ ُٕٖ

٢زٚضٚ ٕٝ٘ٛ٘ َبجل ضز

٣ٔ

قبث
ٙ
س
،

سق سٞاٛذ ٜزاز ح٥يٛت
.
طث ٓ٤ضاز ٢ضٚطٔ ،طذا ضز
٢ضٛئت

اطچ ٝىٙ٤ا طث ٣ٙجٔ زٛخٛٔ ٢بٞ
XCS

بٟٙت ٝ٘ ٝو سٙو س٥ِٛت ٣ٙ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ تؾا ضزبل
٣ٔ ع٥٘ َاطٙخ ٕٓ٤عوبٔ تضٛهث ٝىّث سٙتؿٞ ك٥لز

سٙقبث
.
بث ُهف ٗ٤اضزز ٛخٛٔ تبح٥يٛت ْبٕت
هت ُئبؿٔ ُح وطف
ٗ٤ا ضبتذبؾ ٚ زطوضبو س٘ٚض ظاطتك٥ث تبٖلاَا تٟخ ،تؾا ٜسق ٝئاضا ٝٔبٌ
تلابمٔ ٓتؿ٥ؾ

=
3
،
4

ٚ
14
<
٣ٔ زبٟٙك٥پ

س٘ٛق
.

2
-
2
-
1

ف٘از ف٤بٕ٘
17

Online


12


ٓتؿ٥ؾ
XCS

ٌٖٛبٌ٘ٛ ٢ط٥ٌزب٤ ُئبؿٔ ُح ضز ٣ٗؾ بٟ٘آ ُٔبىت ٚ ٗ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ س٥ِٛت بث
زضاز ٢سٙث ٝمجَ ُئبؿٔ ّٕٝخ ظا
.
جَ ه٤ ٖٛ٘بل طٞ ٝث ٓتؿ٥ؾ ٗ٤ا ضز
٣ٔ ٝتفٌ سٙث ٝم

زٛق
.
ؽپ
XCS

ٖٕٝٛدٔ

ْبٙث ٢ا
[P]

ٝمجَ ٢ٚبح ٝو زضاز

٣ٔ ٝتفب٤ ُٔبىت ٚ ٢س٥ِٛت ٢بٞسٙث

سقبث
.
طٞ
٢بٞ ْبٙث ٣ّنا تٕؿل ٚز ،سٙث ٝمجَ
"
ٌطق
"
18

ٚ
"
ُٕٖ
"
19

ت٥ف٥و ٝو طتٔاضبپ ٢طؿى٤ ٜٚلاٖ ٝث
٣ٔ ٗ٥ٕرت اض ضٛثعٔ سٙث ٝمجَ

سٙ٘ظ
.
،ٓتؿ٥ؾ ٗ٤ا ٕٔبخ ضبتذبؾ ٝث ٝخٛت بث
XCS

ٔ
٣

ٔٛ٘ طٞ س٘اٛت
٢اطث اض ٣ك٤بٕ٘ ٜٛح٘ ظا
ف٤طٗت
ٝمجَ

زط٤صپث زٛذ ٢بٞسٙث
.
ٚ ه٥ت٘غ ٢بٞطٍّٕٖ ٝو تؿ٥فبو ٍمف
ٝفِٛٔ ط٤بؾ

٢بٞ

ضز زٛخٛٔ
بث ٓ٥متؿٔ ضُٛث ٝو ٓتؿ٥ؾ
ٜٛح٘ ٝفِٛٔ

س٘ضاز ضبوطؾ ف٘از ف٤بٕ٘
س٘زطٌ ف٤طٗت تؾبٙٔ ضُٛث
.
ف٤بٕ٘ ٣ٌزبؾ ٢اطث ،تٕؿل ٗ٤ا ضز
ternary

٢بجفِا بث
?
0
,
1
,#
>

تٕؿل ف٤بٕ٘ ٢اطث
"
ٌطق
"

تؾا ٜسق ٝتفطٌ طٓ٘ ضز ٗ٥٘اٛل
.
ضز
٢سٗث ُهف

ط٤بؾ طث ٢ضٚطٔ
ف٤بٕ٘ ٜٛح٘

ٝمجَ ٢اطث ٝو ٣٤بٞ

ضز بٞ
XCS

تقاز ٓ٥ٞاٛذ اض ،تؾا ٜسق حطُٔ ٖٛٙو بت
.

ضز
XCS
،
ٝمجَ ب٤ ٖٛ٘بل طٞ

زضاز اض ط٤ظ ٣ّو تٔطف سٙث
:

IF

condition
THEN

action

تٕؿل
"
ٌطق
"

٤ا طٍ٘ب٥ث
ٝمجَ ٝو تؾا ٗ

َبٕٖا ُثبل ٣ُ٤اطق ٝچ تحت ب٤ ٣و ضٛثعٔ سٙث
تٕؿل ٚ تؾا
"
ُٕٖ
"

٢زبٟٙك٥پ ُٕٖ ٜسٙٙو مركٔ
ٖآ

ُئبؿٔ ضز ُٕٖ ٗ٤ا ٝو تؾا
ٝؾلاو

َزبٗٔ ٜزاز ٢سٙث

ٜزاز تؿچطث بث تؾا

بٞ
.
َبٔط٘ ْطفث ط٥٥غتٔ ٢طؿى٤ ٢ٚبح ٌطق تٕؿل
تؾا ٣ّهف
.
طٓ٘ زضٛٔ ّٝئؿٔ زبٗثا زاسٗت ٜظاس٘ا ٝث
،

غتٔ
ضز ط٥٥

ٗ٤ا

طٞ ٚ زضاز زٛخٚ تٕؿل
٣ٔ ط٥٥غتٔ

٢بجفِا ظا ضاسمٔ ه٤ س٘اٛت
?
0
,
1
,#
>

زط٥ٍث اض
.
بث ٢زٚضٚ ٕٝ٘ٛ٘ ت٥ٗيٚ ك٥جُت تٟخ
ٝمجَ ه٤

ه٤ ضاسمٔ طٌا ،سٙث
/
ٝمجَ ضز طفن

ُٔبق ٣تؿ٤بث ع٥٘ ٢زٚضٚ سقبث ٝتقاز زٛخٚ سٙث
ه٤ ضاسمٔ
/
ُث ضز طفن
تٔلاٖ طٌا بٔا سقبث َٝٛثطٔ سٗ
#

ث ٝتقاز زٛخٚ
ٖٓا ٢ضاسمٔ طٞ ٢زٚضٚ ،سقب
٣ٔ ه٤ ب٤ طفن ظا

سقبث ٝتقاز س٘اٛت
.

تٔلاٖ بجفِا ٗ٤ا ضز ،ٚض ٗ٤ا ظا
#
،

٣ٌػ٤ٚ زبد٤ا تٟخ
تؾا ٜسق ٝتفطٌ ضاطل طٓ٘ سٔ ٢س٥ِٛت ٗ٥٘اٛل ضز ت٥ٗٔبخ
.
18

Condition

19

Action


13


ضز ٣تبٖلاَا ٝو تؾا ٣٤بٞطتٔاضبپ ٢ٚبح سٙث ٝمجَ طٞ ،ُٕٖ ٚ ٌطق تٕؿل ٚز طث ٜٚلاٖ
ضٛثعٔ ٝمجَ ت٥ف٥و زضٛٔ

٣ٔ ٍٝ٘ اض

س٘ضاز
.
ٟٓٔ ّٕٝخ ظا

٣ٔ بٞطتٔاضبپ ٗ٤ا ٗ٤طت

ط٤ظ زضاٛٔ ٝث ٖاٛت
زٕٛ٘ ٜضبقا
:

1
-

ٗ٥ٕرت ضاسمٔ

p
،

سٙث ٝمجَ ٗ٤ا طٌا تؾا ٍ٥حٔ ظا ٣تفب٤ضز ـازبپ ضاسمٔ ظا ٣ٙ٥ٕرت ٝو
زٛق َبٕٖا ٍ٥حٔ ٝث ٖآ ٢زبٟٙك٥پ ُٕٖ ٚ زٛق َبٗف
.

2
-

ٗ٥ٕرت ٢بُذ

ε
،
ازبـپ ٗ٥ثبـٔ تٚبـفت ٗ٥ٍ٘بـ٥ٔ ظا ٣ـٙ٥ٕرت ٝـو
ضاسـمٔ ٚ ٣تفبـ٤ضز ـ
٣ٔ ٖبك٘ اض ضٛثعٔ سٙث ٝمجَ ٣ٙ٥ٕرت

سـٞز
.
٢بـُذ ٗ٥ٍ٘بـ٥ٔ كـُّٔ فاطـح٘ا ٕـلاٚ ضز
٣ٔ ٝجؾبحٔ اض ٣تفب٤ضز ـازبپ ٝث ٝخٛت بث ٣ٙ٥ٕرت

سٙو
.

3
-

٣ٌس٘ظاطث ضاسمٔ

F
،

تؾا ٣ٙ٥ٕرت ضاسمٔ ظا ٜسق ظاطت ٚ ٣جؿ٘ تلز ظا ٣ٙ٥ٕرت
.

4
-


ُٕٖ ٖٕٝٛدٔ ع٤بؾ
as
،
ٖٕٝٛدٔ ع٤بؾ ظا ٣ٙ٥ٕرت

٢بٞ

ضٛثعٔ سٙث ٝمجَ ٝو تؾا ٣ّٕٖ
ٖآ ضز

تؾا ٝتقاز توطق بٞ
.

5
-

ٝثطدت
exp
،

ٕٝ٘ٛ٘ زاسٗت طٍ٘ب٥ث ٝو

كـجُٙٔ سٙث ٝمجَ ٗ٤ا ٌطق تٕؿل بث ٝو تؾا ٣٤بٞ
ٜسق

س٘ا
.

6
-

زاسٗت
num
،

ٝمجَ ٗ٤ا ٝو تؾا ٗ٤ا طٍ٘ب٤بٕ٘

سٙٞز ف٤بٕ٘ ،سٙث
ٜ

ٝـمجَ سٙچ

طـٍ٤ز سـٙث
تؾا
.
ٝمجَ ،تِبح ٗ٤ا ضز

تٕؿل ِبحِ ظا ٝو ٣٤بٞ

ٝثبـكٔ ٚ ٖبؿى٤ ُٕٖ ٚ ٌطق ٢بٞ
طـٓ٘ سـٔ اض بٟ٘آ ٣ٗلاٚ زاسٗت طتٔاضبپ ٗ٤ا بث ٣ِٚ زاز ف٤بٕ٘ ت٥ٕٗخ ضز ضبجى٤ اض سٙتؿٞ
تفطٌ
.

ضز ف٘از ف٤بٕ٘ ظا طتٟث ٟٓف ضٛٓٙٔ ٝث ٝٔازا ضز
XCS
ٝفِٛٔ ُٔبٗت س٘ٚض ُهفٔ ضُٛث ،

٢بٞ
فّترٔ
XCS

ت ْع٥٘بىٔ ع٥٘ ٚ زٛخٛٔ ٗ٥٘اٛل ت٤ٛمت ٚ ٣ثب٤ظضا فسٞ بث
اض تؾبٙٔ ٗ٥٘اٛل س٥ِٛ
س٤ز ٓ٥ٞاٛذ
.

14


2
-
2
-
2


٢ط٥ٌزب٤ تلابٗف٘ا ٚ ُٗف

XCS

٢ط٥ٌزب٤ ضز ٣ٗؾ ٚ ٜزٛث ُٔبٗت ضز ٍ٥حٔ بث ٍذطث تضٛن ٝث ٝو تؾا ٣ٕتؿ٥ؾ
٥پ
زضاز ٍ٥حٔ ٣ٌس٥چ
.
ط٤ظ ُىق

ٓتؿ٥ؾ ٗ٤ا ٢ط٥ٌزب٤ ٝؾٚطپ ٚ زطو ضبو س٘ٚض ظا ٣ّو ٢بٕق ه٤
٣ٔ ٖبك٘ اض

سٞز
.
تِبح ٚز ضز ٓتؿ٥ؾ
:
ب٤ ب٤ ـٚبو
ٜطٟث ٚ ٢ط٥ٌز

تؿت ب٤ ٢ضٚ
.
،ـٚبو تِبح ضز
XCS

٣ٔ ٣ٗؾ

٢بُذ ٖزطو ٝٙ٥ٕو ثٖبث ٝو ك٥لز َبح ٗ٥ٖ ضز ٚ ٕٔبخ ٕٓ٤عوبٔ ٗ٥٘اٛل سٙو
٣ٔ ٗ٥٘اٛل ٗ٥ٕرت

سٙو جاطرتؾا اض زٛق
.
ٜطٟث تِبح ضز بٔا

،٢ضٚ
XCS

ٜسٔآ تؾسث ٗ٥٘اٛل ظا
٣ٔ ٜزبفتؾا

تؾبٙٔ بت سٙو

ضبخ ٢زٚضٚ ٕٝ٘ٛ٘ َبجل ضز ٓ٥ٕهت ٗ٤طت
زٛق ٝتفطٌ ٢
.


ُىق
2
-
1

)
ٓتؿ٥ؾ زطوضب و س٘ ٚض
XCS

ه٥ت ب ٕق تضٛهث
.
ٝ٘ ٕٛ٘ ٢زٚضٚ ب ث ٍذطث تضٛن ٝث ٓتؿ٥ؾ ٗ٤ ا
ب ٞضٛخ ٖٕٝٛدٔ س٤ سخ
[ M]

ٖٕٝٛدٔ ٗ٥ث ظا ا ض
[ P]

جب تٙتؾا ب ٤ فب كتوا سٔ ٝث ٝخٛت ب ث ؽپؾ ٚ ٜزطو س٥ِ ٛت
ٕدٔ ٚ ٜسق ةب رت٘ ا ٣ّ ٕٖ ٗ٥ٕرت ٝ٤ ا ضآ ط٤ زب مٔ ؼب ؾا طث
ُٕٖ ٖٝٛ

ب ٞ
[ A]

٣ٔ زٛخٚ ٝث

س٤ آ
.
ُٕٖ َبٕٖا بث
ضز زٛخٛٔ ٗ٥٘ ا ٛل ٢بٞطتٔا ضبپ ٍ٥حٔ ظا ـا زبپ تفب٤ ضز ٚ ٣ث برت٘ ا
[A]

ٓت٤ضٍِٛ ا ت٤بٟ٘ ضز ٚ ٜسق ظٚض ٝث
٢ٚض طث ٗ٥٘ ا ٛل زٛجٟث ضٛٓٙٔ ٝث ه٥ت٘ غ
[A]

٣ٔ َبٕٖا

زٛق
.

{ Y€mY Ä¿Z»Z‡ ÉZ¯ µYÁ
XCS

٣ٔ ا ض

زا ز ٖبك٘ ُ٤ش تضٛن ٝث ٖا ٛت
:


15


1
.

ٕدٔ
ضٛخ ٖٝٛ

٢بٞ
[M]
ٝمجَ ُٔبق ،

ت٥ٕٗخ ظا ٣٤بٞسٙث

[P]

بث بٟ٘آ ٌطق تٕؿل ٝو
٣ٔ س٥ِٛت ،تؾا ضٛخ ٢زٚضٚ تِبح

زٛق
.
ِضاسمٔ ؽپؾ
P
W
(a
i
)

ُٕٖ ظا ْاسو طٞ ٢اطث


٢بٞ
a
i

ضز ٝو
[M]

٣ٔ ٜزظ ٗ٥ٕرت زضاز زٛخٚ

زٛق
.
ِ٣٘ظٚ ِٗ٥ٍ٘ب٥ٔ ظا ٜزبفتؾا بث ضاسمٔ ٗ٤ا
ٝمجَ ظا ه٤ طٞ ِ٣ٌس٘ظاطث

٣٤بٞسٙث

ٝو
a
i

٣ٔ زبٟٙك٥پ اض

٣ٔ س٥ِٛت ،سٙٙو

زٛق
.


(
2
-
1
)ٗ٥ٕرت ٗ٤ا ْبٕت

٣ٔ ضاطل ٝ٤اضآ ه٤ ضز بٞ

زٛق ٜزبٔآ تؾبٙٔ ُِٕٖ ِةبرت٘ا ٢اطث بت زط٥ٌ
.

ُٕٖ ٣ذطث

ضز ٓٞ بٞ

[M]

٣ٕ٘ ضاطل

س٘ط٥ٌ
.
زٛث سٞاٛذ طفن بٟ٘آ ٗ٥ٕرت ؽپ
.
ٗ٤ا ٝث
س٘ضاس٘ ٖسق ةبرت٘ا ٠ظبخا ٝو ٣ٙٗٔ
.
ُٕٖ زاسٗت طٌا

ٖٕٝٛدٔ ضز ٝو ٣٤بٞ

[M]

ضاطل
ٝمجَ ٜبٍ٘آ ،سقبث طتٕو ٣ٙ٥ٗٔ سح ظا س٘ضاز

سٙث

س٥ِٛت فقٛپ طٍّٕٖ ٍؾٛت ٢س٤سخ ٢بٞ
٣ٔ

س٘ٛق
.

2
.

٢زبٟٙك٥پ َبٕٖا ٗ٥ث ظا
ضز

[M]
ٗ٥ٍ٘ب٥ٔ ٢ٚض ظا ،٣فزبهت تضٛن ٝث ُٕٖ ه٤ ،
٣ٌس٘ظاطث

٣ٔ ةبرت٘ا ،٢طٍ٤ز ـٚض طٞ ب٤ ٚ بٞ

ٝمجَ ْبٕت ٚ زٛق

ضز ٝو ٣٤بٞسٙث

[M]

ٗ٤ا
٣ٔ زبٟٙك٥پ اض ُٕٖ

ُٕٖ ٖٕٝٛدٔ زضاٚ ،سٙٙو

[A]

٣ٔ

س٘ٛق
.

٣ٔ ٜزبتؾطف ٍ٥حٔ ٝث ٣ثبرت٘ا ُٕٖ

٣ٔ طث اض زٛذ دؾبپ ٍ٥حٔ ٚ زٛق

س٘ازطٌ
.
ٗ٤ا ظا
ؾبپ
ٝمجَ ِ٣ٌس٘ظاطث ِط٤زبمٔ ٢ظبؾ ْبٍٟٙث ٢اطث ،ـازبپ ب٤ د

٣ٔ ٜزبفتؾا بٞسٙث

زٛق
.

تؾا ط٤ظ تضٛن ٝث اطخا ٝ٘بٔبؾ ٝ٤بپ ُى٥ؾ
:ط٥ٍث ٢زٚضٚ ظا ٝتقض ه٤
.ه٤
[M]

ٝمجَ ظا

٢زٚضٚ ٝتقض بث بٟ٘آ ٌطق تٕؿل ٝو ٣٤بٞسٙث
ٗو زبد٤ا تؾا ٖبؿى٤
.ضز ٢زبٟٙك٥پ َبٕٖا ٖب٥ٔ ظا ُٕٖ ه٤
[M]

ٗو ةبرت٘ا
.
ضبو ٗ٤ا
ـٚض ٝث تؾا ٗىٕٔ


زط٤صپ تضٛن فّترٔ ٢بٞ
.[A]

ظا اض
[M]

ٗو س٥ِٛت
.ٝ٘بٔبؾ ٣خٚطذ ٖبثظ ٝث اض ٜسق ةبرت٘ا ُٕٖ

ٗو ٕٝخطت
.


16


2
-
2
-
3

٢ط٥ٌزب٤ ٝ٘بٔبؾ

ضز
XCS
ٝمجَ ٢ظبؾ ْبٍٟٙث ٣تٙؾ تٕؿل ،

ـٚض بث بٞسٙث
Bucket

Brigade
ٝثبكٔ ١٘بٔبؾ بث ،
٢ط٥ٌزب٤
Q

تؾا ٜسق ٗ٤عٍ٤بخ
.
ٜزبفتؾا طثا
٣ٌس٘ظاطث ١جؾبحٔ طث ٜٚلاٖ ،ٝ٘بٔبؾ ٗ٤ا ظا

ؼبؾا طث
ُٔبو تقبٍ٘ س٥ِٛت ثٖبث ،تلز

ٝ٘بٔبؾ ٝث تجؿ٘ ،ِٝبؿٔ ٢بًف ظا ٢طت


،٣ٕ٤سل سٙث ٝمجَ ٢بٞ
تؾا ٜسق
.
ضز ٣ت٤ٛمت ٢ط٥ٌزب٤
XCS
٣ذطث ظا ٢ا ّٝحطٔ هت ٚ ٢ا ّٝحطٔ سٙچ ُِئبؿٔ ٢اطث ،
٣ٔ ُٕٖ تٚبفتٔ ِبحِ

سٙو
.
َ ،٢ا ّٝحطٔ هت ُئبؿٔ ضز
ٝمج

سٙث

ًٖٛ ٢بٞ

[A
]

ٝث ط٤ظ َٛٔطف بث
٣ٔ ظٚض

س٘ٛق
.

(
2
-
2
)
ٝو
P
i
ٝمجَ ضز ـازبپ ٗ٥ٕرت ،

٣ٔ َٝٛثطٔ سٙث

سقبث
.
،٢ا ّٝحطٔ سٙچ ُئبؿٔ ضز

[A]
-
1

(
[A]

ُجل ّٝحطٔ ضز
)
ضز ٜسق ٜزظ ٗ٥ٕرت ضاسمٔ طثواسح ٚ ُجل ّٝحطٔ ـازبپ ٕٔٛدٔ بث
[M]

ظٚض ٝث
٣ٔ

ٛق
ز
.

(
2
-
3
)ٗؿّ٤ٚ
عتبث ٚ
ضز
=
14
<

بٞطتٔاضبپ
ٗ٥٘اٛل ٢

ث
ٗ٤س
ت٥تطت

٣ٔ ظٚض ٝث

سٙو
:
1
)
ٗ٥ٕرت ٢بُذ
.

2
)
ٗ٥ٕرت ضاسمٔ

ٚ
3
)
٣ٌس٘ظاطث ضاسمٔ
.

بث ،ح٤ضستث ٚ ٜسق ٔٚطق ٓو ضاسمٔ ظا ٣ٌس٘ظاطث ٝو ٣ٔبٍٙٞ
٣ٔ ف٤اعفا ،طت ٗ٥٤بپ تٖطؾ

٣ج٥تطت ،سثب٤

تؾا س٥فٔ ضب٥ؿث ،ٜسق طوش لابث ضز ٝو
.
،طٔا ٗ٤ا تّٖ
تؾا َٚا ّٝحطٔ ضز ٗ٥ٕرت ٢بُذ ٖزطو ظٚض ٝث
.
ـازبپ ٝجؾبحٔ ٢اطث س٤سخ ٣قٚض ٗؿّ٤ٚ
زطو زبد٤ا
.
ٝمجَ ٝثطدت طٌا ،ـٚض ٗ٤ا ضز

سٙث

ضاسمٔ ٝث ٣ٌس٘ظاطث ،زٛث طتٕو ٢ظطٔ ضاسمٔ ه٤ ظا
٣ٔ اس٥پ ُ٥ّمت

سٙو
.
ّثبمٔ ٢اطث ضبو ٗ٤ا
ٝمجَ بث ٝ

فدٙؾ ٖٛٙوبت ٝو تؾا ٣٤بٞسٙث
ٜسك٘

ٝتفب٤ تؾز لابث ـازبپ ٝث ٣لبفتا تضٛهث ٣ِٚ ،س٘ا

س٘ا
.
ط٥ثبت ٝو تؾا ٗ٤ا ـٚض ٗ٤ا ٗؿح
ٝمجَ طث ٢سث

ثطدت ٝو ٣٤بٞسٙث
١

٣ٕ٘ ٝتقاصٌ ،س٘ضاز ٣ٕو

زٛق
.
ِ٣٘بؾض ظٚض ٝث ِـٚض ظا ٜزبفتؾا بث
ٝمجَ طٞ ٢اطث ٣ت٤ٛمت ِ٢ط٥ٌزب٤ َاٚض ،ٜسق طوش

ٙث
ضز س
[A]

ب٤
[A]
-
1

تؾا ط٤ظ تضٛن ٝث
.

ٗ٥ٕرت ٢بُذ ٣٘بؾض ظٚض ٝث
(
ε
j
)

:


17


(
2
-
4
)

ٗ٥ٕرت ٣٘بؾض ظٚض ٝث
(
P
j
)

:

(
2
-
5
)
ّٝحطٔ ٝؾ ضز ٣ٌس٘ظاطث ٣٘بؾض ظٚض ٝث

:

1
.

تلز ٝجؾبحٔ

(
2
-
6
)
2
.

٣جؿ٘ تلز ٝجؾبحٔ

(
2
-
7
)3
.

٣ٌس٘ظاطث ٝجؾبحٔ

(
2
-
8
)

َ ِ٢بُذ ،تلز ٝجؾبحٔ ضز
ٝمج

بت بٞسٙث
ε
0

٣ٔ اس٥پ فٞبو

سٙو
.
ظا طتك٥ث بُذ طٌا
ε
0

،سقبث
٣ٔ ٗ٥٤بپ تٖطؾ ٝث تلز

س٤آ
.
ε
0

تلز سح
20

٣ٔ ٜس٥ٔب٘

ٝمجَ ف٤طٗت ٢اطث اسٗث ٝو زٛق

٣٤بٞسٙث
٣ٔ ضاطل ٜزبفتؾا زضٛٔ ،سٙتؿٞ ك٥لز ٖاع٥ٔ ه٤ ٝث ٝو

زط٥ٌ
.
20

Accuracy Threshold


18


2
-
2
-
4

ٝمجَ فكو ٝ٘بٔبؾ

بٞسٙث

ضز ٝتفض ضبىث ٣ّٔبىت ٓت٤ضٍِٛا
XCS
ظا ،
ٔٛ٘
GA

تؾا ٣ّحٔ
.
ـضبٍ٘ ضز

ٗ٤ا ،ٝ٥ِٚا ٢بٞ
GA

طث
[M]


٣ٔ َبٕٖا

ضز ٗؿّ٤ٚ بٔا سق
[
4
]
،٣تاط٥٥غت ْبد٘ا بث ،
GA

طث اض
[A
]

زطو َبٕٖا
.
َبِٕٖا
G
A

ٌٝ٘ٛ ٝث

٣ٔ َطتٙو ٢ا

ٝمجَ زاسٗت ٝو زٛق

طٞ ظا ٝو ٣٤بٞسٙث
[A]

٣ٔ ةبرت٘ا

بج٤طمت ،س٘ٛق
سٙقبث ٢ٚبؿٔ
.
ٝو تؾا ٗ٤ا طٔا ٗ٤ا تّٖ
زٛق زبد٤ا ٍ٥حٔ ظا ُٔبو بج٤طمت ِتقبٍ٘ ه٤
.
ٗ٤ا
ِمركٔ تبٗفز َِبِٕٖا بث ،فسٞ
GA

ٖٕٝٛدٔ ْبٕت طث


٢بٞ
[A]

٣ٕ٘ تؾسث

س٤آ
.
ٍِ٤اطق تّٗث
ٖٕٝٛدٔ ظا ٣ذطث تؾا ٗىٕٔ ،٣ُ٥حٔ


٢بٞ
[A]

سقبث ٝتقاز زٛخٚ ٝ٥مث ظا طتك٥ث
.
،ُثبمٔ ضز
GA

ه٤ ضز ٣تضٛن ضز
[A]

٣ٔ اطخا

ٗ٤طذآ ّٝنبف ٝو ،زٛق

٢اطخا ِضبث
GA

ٖآ ضز
[A]
ه٤ ظا ،
سقبث ٜسق طتك٥ث ٗ٥ٗٔ ِسح
.
طٞ ضز ُثٔ س٥ِٛت ِٖاع٥ٔ ،ٝد٥ت٘ ضز
[A]
تثبث بج٤طمت ،ٖبٔظ سحاٚ ضز ،
زٛث سٞاٛذ
.
GA

٣ٔ ُٕٖ ط٤ظ تضٛن ٝث

سٙو
:

1
.

ٝمجَ ِةبرت٘ا

ُثٔ س٥ِٛت ٢اطث سٙث
:
ٝمجَ ه٤ ٝىٙ٤ا َبٕتحا

سٙث

تؾبٙتٔ ،سٙو ُثٔ س٥ِٛت
ٛذ ٖآ ٣ٌس٘ظاطث بث
زٛث سٞا
.

2
.

ِطٍّٕٖ َبٕٖا
GA

ٝمجَ طث

سٙث

س٤سخ ٢بٞ
:
٣پو

ٝمجَ ظا ٣٤بٞ

سٙث

ٚ ،ٜسق س٥ِٛت سِاٚ ٢بٞ
طٍّٕٖ

٣ٔ َبٕٖا بٟ٘آ طث ه٥ت٘غ ٢بٞ

س٘ٛق
.
َبٕتحا بث ،ُثٔ س٥ِٛت

χ

جٚظ طث

،٣ثبرت٘ا ٢بٞ
َبٕتحا ٝث ،فٟخ ٚ
μ
٣ٔ َبٕٖا بٟ٘آ ٖاس٘ظطف ٢ٚض طث ،

زٛق
.

3
.

ٝمجَ ِةبرت٘ا

فصح ٢اطث بٞسٙث
:
ا
ت٥ٕٗخ ٜظاس٘ا طٌ

[P]

ظا
N

ٝمجَ ،زٛق طتك٥ث

بت بٞسٙث
٣ٔ فصح ٣٤بخ

ٝو س٘ٛق


ٜظاس٘ا

[P]

بث

N
زٛق طثاطث
.
ضز
[
3
]
فصح ٢اطث ـٚض ٚز ،
ٝمجَ

ظا سٙتضبجٖ ٝو تؾا ٜسق ٣فطٗٔ بٞسٙث
:

1
.

ٝمجَ طٞ

ظاس٘ا ظا ٗ٥ٕرت ه٤ ،سٙث
٠

[A]

س٥ِٛت ،تفطٌ سٞاٛذ ضاطل ٖآ ضز ٝو
٣ٔ

سٙو
.
ضبث طٞ ،ٗ٥ٕرت ٗ٤ا
ٝمجَ ٝو

ه٤ ضز سٙث
[A]

٣ٔ ضاطل

ظٚض ٝث زط٥ٌ
٣ٔ

زٛق
.
ٝمجَ ه٤ ِفصح َِبٕتحا

ٗ٥ٕرت ضٛوصٔ ٜظاس٘ا ِؼٛىٗٔ بث تؾبٙتٔ ،سٙث
٣ٔ ٜزظ

زٛق
.

2
.

ٝمجَ ِفصح

ٝمجَ ِ٣ٌس٘ظاطث ٝى٥٘بٔظ طٍٔ ،تؾا ُجل ـٚض سٙ٘بٕٞ ،سٙث

طتٕو سٙث
ت٥ٕٗخ ٗ٥ٍ٘ب٥ٔ ٣ٌس٘ظاطث ظا ٣ج٤طي ظا
(
Fm
)
سقبث
.
حا ،تِبح ٗ٤ا ضز
٣ِبٕت
ٝمجَ ِ٣ٌس٘ظاطث تجؿ٘ ضز ،سق ٖب٥ث ُجل ـٚض ضز ٝو

٣ٌس٘ظاطث ٗ٥ٍ٘ب٥ٔ ٝث سٙث

19


٣ٔ ةطي ت٥ٕٗخ

زٛق
.
طٌا لاثٔ
Fm

بث طثاطث
1
/
0

ٝمجَ ٜبٍ٘آ ،سقبث

بث ٣٤بٞسٙث
َبٕتحا بث ،ٗ٥٤بپ ٣ٌس٘ظاطث
10

ٝمجَ ط٤بؾ ظا طتٌضعث ٝجتطٔ

فصح بٞسٙث
٣ٔ

س٘ٛق
.

2
-
2
-
5

فقٛپ طٍّٕٖ

ٝمجَ ِ٣فطٗٔ ِطٍ٤ز ِـٚض

ث
تؾا ٖس٥٘بقٛپ ِـٚض ،ت٥ٕٗخ ٝث س٤سخ ِسٙ
.
ٝمجَ

ضز ٝو ٢س٤سخ سٙث
٣ٔ س٥ِٛت ـٚض ٗ٤ا

ٌٝ٘ٛ ٝث ،زٛق

ٚ تؾا طثاطث ٣٘ٛٙو ٢زٚضٚ بث ،ٖآ ٌطق ِتٕؿل ٝو تؾا ٢ا
تؾا ٜسق ةبرت٘ا ٣لبفتا تضٛن ٝث ٖآ ُٕٖ
.
ٖغ ظا ْاسو طٞ ؽپؾ

ٝمجَ ٖآ ٢بٞ

َبٕتحا بث ،سٙث
P
#
زبٕ٘ ٝث ُ٤سجت ،
#

٣ٔ

زٛق
.
ٝمجَ

ٝث س٤سخ ٜسٙ٘بقٛپ ِسٙث
[P]

٣ٔ ٝفبيا

سقبث ْظلا طٌا ٚ زٛق
ٝمجَ ه٤

٣ٔ فصح ٢زبٖ ـٚض بث سٙث

زٛق
.
ه٤ ٢اطث ٖس٥٘بقٛپ
[M]

٣ٔ ضبو ٝث

٣ى٤ ٝث طٌا ،زٚض
سقبج٘ ٝٙ٥ٟث ط٤ظ ُ٥ِز ٚز ظا
:

1
.

ٝمجَ زاسٗت

سٙث

ضز زٛخٛٔ ٢بٞ

[M]
سقبث طتٕو ٣ٙ٥ٗٔ سح ظا
:
ٗ٥ًٕت ٖس٥٘بقٛپ
٣ٔ

٣فبو زاسٗت ٝو سٙو

ٝمجَ ظا

٣ٔ ضٛخ ٢زٚضٚ بث ٝك٥ٕٞ ،بٞسٙث

٣ٔ ٚ س٘ٛق

٢اطث سٙ٘اٛت
س٘ط٥ٍث ضاطل ٜزبفتؾا زضٛٔ ٝ٥ِٚا ت٥ٕٗخ
.

2
.

ـازبپ ٕٔٛدٔ


٢بٞ
[M]

ـازبپ ٗ٥ٍ٘ب٥ٔ ظا ٣ج٤طي ظا طتٕو


٢بٞ
[P]

سقبث
:
تِبح ٗ٤ا
سقبث ٜزبتفا ط٥ٌ بٟت٘ا ٣ث ٝمّح ضز ٝ٘بٔبؾ ٝو ٣تِبح ضز ٚ ٢ا ّٝحطٔ سٙچ ُئبؿٔ ضز
قبفتا
٣ٔ

ستفا
.
ٝمجَ ٖزطو ٝفبيا ،ت٥ٗيٚ ٗ٤ا ضز

ثٖبث ،ٖس٥٘بقٛپ ك٤طَ ظا بٞسٙث
٣ٔ ٝمّح ٖسق ٝتؿىق

زٛق
.

2
-
2
-
6

٣كقٛپ فصح

ٗؿّ٤ٚ ٍؾٛت ،٣كقٛپ فصح

=
4
<
،

ٝمجَ ٗتفب٤ ٢اطث ٣ٞاض ٖاٖٛٙ ٝث

سٙث

ٝتجِا ٚ ،٣ّو ٢بٞ
سق ٝئاضا ،طتم٥لز
.
ٝمجَ ٣تلٚ ،ـٚض ٗ٤ا ضز

ث
سٙ

٣ٔ س٥ِٛت س٤سخ ٢بٞ

ٝىٙ٤ا ٢بخ ٝث ،س٘ٛق
ٝمجَ بث ،س٘ٛق ت٥ٕٗخ زضاٚ بٕ٥متؿٔ

ضز ٝو ٣٤بٞسٙث
[P]

٣ٔ ٝؿ٤بمٔ س٘ضاز زٛخٚ

س٘ٛق
.
ضز
ٝمجَ ظا ٣ى٤ ٝو ٣تضٛن

سٙث

،سقبث طتك٥ث ٢ظطٔ سح ظا ٝو سقبث ٝتقاز ٢ا ٝثطدت ًلاٚا ،٣ٕ٤سل ٢بٞ

20


ٙ٘بقٛپ ٣مُٙٔ تضٛن ٝث ًبثِبث ٚ ،سقبث ك٥لز ًب٥٘بث
ٝمجَ ٜس

سقبث س٤سخ سٙث
(
ْبٕت ٣ٙٗ٤
٢زٚضٚ

ٝمجَ بث ٝو ٣٤بٞ

ضٛخ س٤سخ سٙث

٣ٔ

ٝمجَ ٗ٤ا بث ،س٘ٛق

س٘ٛق ضٛخ ٓٞ سٙث
)
ٝمجَ ٗ٤ا ،

سٙث
طتٔاضبپ ٚ ٜسق فصح س٤سخ
num

ٝمجَ ضز

٣ٔ ٝفبيا ٣ى٤ ،ٜسٙ٘بقٛپ سٙث

زٛق
.

،فصح ٔٛ٘ ٗ٤ا
تؾا ٜسق ت٤اسٞ ِفٟخ ه٤ ِسٙ٘بٕٞ
.
٥لز ٝو ٣٤بٞسِاٚ ،ٝد٥ت٘ ضز
،سٙقبث ك
GA

زٚسحٔ اض
٣ٔ

سِاٚ ظا ٝو سٙٙو ٣ثب٤ظضا ب٤ ،س٥ِٛت اض ٣٘اس٘ظطف ٝو سٙٙو

٣ّو زٛذ ٢بٞ

سٙقبث طت
.
ٗ٤ا ظا ٜزبفتؾا
٣ٔ ثٖبث فصح

ٝو زٛق


زٛق طتٕو ت٥ٕٗخ ٜظاس٘ا
.
س٥ِٛت ْبٍٙٞ َاٚض ٗ٤ا

[A]

٣ٔ ْبد٘ا ٓٞ

زٛق
.

2
-
2
-
7

ٜطٟث ٚ ـٚبو ُثبمتٔ ضبتفض

٢ضٚ

ٝ٘بٔبؾ


٣ٔ ،ط٥ٌزب٤ ٢بٞ

٘اٛت
سٙقبث ٝتقاز ت٥ِبٗف ٔٛ٘ ٚز سٙ
:
٢ضٚ ٜطٟث ٚ ـٚبو
.
ٓ٥ٕهت ِٝبؿٔ ٝث
ـٚبو ِٝزبٗٔ ،٢ضٚ ٜطٟث ٚ ـٚبو ت٥ِبٗف ٚز ظا ٣ى٤ َبِٕٖا طؾ طث ٢ط٥ٌ
/
٢ضٚ ٜطٟث

٣ٔ

سٙ٤ٌٛ
.
ٝٙ٥ٟث ضز ٝ٘بٔبؾ ِٖزبتفا ط٥ٌ ظا ةبٙتخا ٢اطث


ٝث ٢طتك٥ث ٕثبٙٔ ،ٝ٥ِٚا ُحاطٔ ضز س٤بث ،٣ّحٔ ٢بٞ
زٛق ٜزاز م٥هرت ـٚبو
.
٣ٔ زب٤ طتك٥ث اض ٍ٥حٔ ،ٝ٘بٔبؾ ٝو ح٤ضست ٝث

ٜطٟث ٝث س٤بث ٕثبٙٔ ،زط٥ٌ
س٘ٛق ٜزاز م٥هرت ٢ضٚ
.
ضز
XCS
ٕفض ُ٤ش تضٛن ٝث ٢ضٚ ٜطٟث ٚ ـٚبو ٗ٥ث ةبرت٘ا ١ِبؿٔ ،
تؾا ٜسق
.
ٜطٟث ب٤ ـٚبو ؼبؾا طث ُى٥ؾ ه٤ ضز ٝىٙ٤ا ٣ٙٗ٤ ،ُى٥ؾ طٞ ِتٗ٥جَ ،ٝثطدت طٞ ضز
،٣لبفتا تضٛن ٝث ،ٓ٥ٙو ُٕٖ ٢ضٚ

٣ٔ ٗ٥٥ٗت ،ٖبؿى٤ َِبٕتحا بث

زٛق
.
ٝث ُٕٖ ،ـٚبو ُِى٥ؾ ضز
٣ٔ ةبرت٘ا ـازبپ ٝ٤اضآ ظا ٣لبفتا تضٛن

زٛق
.
ُى٥ؾ ضز بٔا

ُٕٖ ِةبرت٘ا ،٢ضٚ ٜطٟث ٢بٞ
ٚ تؾا سٕٙ٘ٛ٘بل

ُِٕٖ

٣ٔ ةبرت٘ا ،َبِٕٖا ٝمثبؾ ٗ٤طتلابث بث

زٛق
.
٢ضٚ ٜطٟث ُى٥ؾ ضز ٍمف ح٤بت٘
٣ٔ تجث

س٘ٛق
.

2
-
3


ث تبجثا طث ٢ا ٝٔسمٔ
٣ٍٙ٥ٟ
XCS

XCS

٣ٔ ٣ٗؾ

ٖبىٔا ٝو ٣٤بخ بت ٝىّث سٙقبث ك٥لز بٟٙت ٝو سٙو س٥ِٛت ٣ٙ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ سٙو
سقبث ع٥٘ ٕٔبخ زضاز
.
ٝىٙ٤ا ُ٥ِز تٕؿل ٗ٤ا ضز
XCS

٣ٔ ٍٝ٘ٛچ

اض ٣ٙ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ ٗ٥ٙچ س٘اٛت
٣ٔ ٜزاز ح٥يٛت ،س٤بٕ٘ س٥ِٛت

زٛق
.
ٖاضبىٕٞ ٚ عتبث ٍؾٛت ٝو ٣م٥محت ،ٚض ٗ٤ا ظا

=
5
<
ا
د٘
ٜسق ْب

21


٣ٔ ٣ؾضطث اض تؾا

حٙپ ٚ ٓ٥ٙو
"
٣ّٔبىت ضبكف
"

س٥ِٛت ثٖبث ٚ تؾا زٛخٛٔ ٓتؿ٥ؾ ضز ٝو
ٗ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ


٣ٔ ٝٙ٥ٟث

٣ٔ ٣فطٗٔ اض زٛق

ٓ٥ٙو
.
ٜسق ٜزضٚآ تبح٥يٛت ،تٕؿل ٗ٤ا ضز ٝو تؾا طوصث ْظلا
تؾا ،ٖاضبىٕٞ ٚ عتبث ٍؾٛت ٜسق ْبد٘ا ضبو ظا ٢بٞس٥ىچ
.

ىت ضبكف حٙپ ٖاضبىٕٞ ٚ عتبث
ضز ط٥ٌزب٤ ٝ٘بٔبؾ ٢بٕٙٞاض ٝو ٣ّنا ٣ّٔب
XCS

٣فطٗٔ اض تؾا
ٜزطو

س٘ا
.
ٖآ ٣فطٗٔ ٝث ٝٔازا ضز

٣ٔ بٞ

ٓ٤ظازطپ
.

2
-
3
-
1

ٖٕٝٛدٔ ضبكف


ضز زٛخٛٔ ٣ّحٔ ه٥ت٘غ ٓت٤ضٍِٛا ٍؾٛت ٢س٥ِٛت ةبرت٘ا ضبكف ت٥وطت ظا ٖٕٝٛدٔ ضبكف
XCS

ُٕٖ ٖٕٝٛدٔ ٢ٚض طث ٝو

بٞ
[A]


٣ٔ َبٕٖا

ؼبؾا طث ٝو ٢ضبكف ع٥٘ ٚ زٛق
ٝمجَ فصح

ظا بٞسٙث
٣ّنا ٖٕٝٛدٔ
[P]
٣ٔ زٛخٚ ٝث ،

س٤آ
.
ٖاٖٛٙ تحت طٍ٤ز ٖب٥ث بث ٖٛؿّ٤ٚ ٍؾٛت لاجل ضبكف ٗ٤ا
"
ت٥ٗٔبخ وطف
"

َبؾ ضز
1995

َبؾ ضز ؽواٛو ٍؾٛت اسٗث ٚ زٛث ٜسق حطُٔ
1997

=
22
<

سق حطُٔ ٜضبثٚز
:
ٝمجَ ٚز طٌا

ٜبٍ٘آ ،سٙقبث تٚبفتٔ ت٥ٗٔبخ بٔا ٖبؿى٤ تلز ٢اضاز سٙث
ٝمجَ

ٕٔبخ ٝو ٢سٙث

ُٕٖ ٖٕٝٛدٔ ضز تؾا طت

بٞ
[A]

طتك٥ث تنطف ٗ٤اطثبٙث ،ٜسق طٞبْ طتك٥ث
ٝمجَ ٢بخ ٓو ٓو ٚ ٝتقاز ط٥ثىت ٢اطث

لبذ سٙث

٣ٔ ٓتؿ٥ؾ ضز اض طت

زط٥ٌ
.
،طٍ٤ز ٖب٥ث ٝث
ٝمجَ

ٕٔبخ سٙث

ٝمجَ فصح ثٖبث ٣ٕٙي ضُٛث طت

لبذ سٙث

٣ٔ طت

زٛق
.

2
-
3
-
2

فٟخ ضبكف

ت٥ٕٗخ ٝو ٖٕٝٛدٔ ضبكف فلاذ طث

ضز زٛخٛٔ
XCS

ٝمجَ تٕؿث اض

سٙث

تلز ٢بٞ

ٔبخ ٚ طت
ٕ

طت
٣ٔ ف٥پ

ٖاضبىٕٞ ٚ عتبث ،زطث
=
5
<

ثٖبث ٣ّحٔ ه٥ت٘غ ٓت٤ضٍِٛا ضز فٟخ طٍّٕٖ ٝو س٘زاز ٖبك٘
لبذ ٗ٥٘اٛل ٖسٔآ زٛخٚ ٝث

٣ٔ ٣ّنا ت٥ٕٗخ ضز طت

زٛق
.
ضاسمٔ فٟخ طٍّٕٖ ٝو تضٛن ٗ٤سث
ٝمجَ ٌطق تٕؿل ضز زٛخٛٔ ط٥٥غتٔ ه٤

بح ٝو بٞسٙث
ضاسمٔ ٝؾ ظا ٣ى٤ ٢ٚ
{0,1,#}

اض،تؾا
٣ٔ ط٥٥غت

سٞز
.
،ضاسمٔ ٚز ٝو ٣٤بد٘آ ظا

{0,1}
لبذ ضٛثعٔ ٢بجفِا ضز زٛخٛٔ ط٤زبمٔ ٗ٥ثبٔ ظا ،

22


، ضاسمٔ ه٤ ٚ سٙتؿٞ
{#}
َبٕتحا بث فٟخ طٍّٕٖ ٗ٤اطثبٙث ،تؾا ٕٔبخ ،
7
/
66

َبجل ضز سنضز

3
/
33

لبذ ٗ٥٘اٛل ٖسٔآ زٛخٚ ٝث ثٖبث سن ضز

٣ٔ طت

زٛق
.
حياٚ
ٝث لأبو فٟخ ضبكف ٝو تؾا
تؾا ٝتؿثاٚ ٣ّحٔ ه٥ت٘غ ٓت٤ضٍِٛا ضز فٟخ خط٘
.

2
-
3
-
3

فصح ضبكف

٣ّنا ٖٕٝٛدٔ ضز فصح طٍّٕٖ
[P]

ٝمجَ

اض س٘ضاز فصح ٢اطث ٢طتك٥ث َبٕتحا ٝو ٣٤بٞسٙث
٣ٔ ةبرت٘ا

سٙو
.
ٝمجَ طتٔبپ ٚز ضاسمٔ ٝث َبٕتحا ٗ٤ا

٣ٌس٘ظاطث طتٔاضبپ ،ضٛثعٔ سٙث
cl.F

طتٔاضبپ ٚ
ع٤بؾ ٗ٥ٕرت

ُٕٖ ٖٕٝٛدٔ

بٞ
cl.as
تؾا ٝتؿثاٚ ،
.
ٝمجَ ٝو تضٛن ٗ٤سث

٢اضاز ٝو ٣٤بٞسٙث
as

ٝمجَ ٝث ع٥٘ ٚ س٘ضاز ٢طتك٥ث فصح َبٕتحا سٙتؿٞ ٢طتٌضعث

سٙث

٣ٌس٘ظاطث ٢اضاز ٝو ٣٤بٞ
٣ٔ ٢طتك٥ث فصح َبٕتحا سٙتؿٞ ٢طتٕو

سٞز
.
ٕ٤ظٛت ٝو زضاز ٣ٗؾ فصح ْع٥٘بىٔ ٗ٤اطثبٙث
ةاٛخ

ٝقٌٛ ٢ٚطث ٜسٔآ تؾسث ٢بٞ

ٖٕٝٛدٔ ٣فطَ ظا ٚ سقبث ٖبؿى٤ ٍ٥حٔ فّترٔ ٢بٞ
ةاٛخ

ةاٛخ ٖٕٝٛدٔ تٕؾ ٝث اض بٞ

٣ٔ قٛؾ ٖبقٛپ ٓٞ ط٥غ ٢بٞ

سٞز
.
٣ٔ ٝد٥ت٘ ضز

تفٌ ٖاٛت
زضاس٘ ٣٤بٟ٘ ٖٕٝٛدٔ ٓ٥ٕٗت حُؾ ٢ٚض طث ٣نبذ ط٥ثبت فصح ٝؾٚطپ ٝو
.

2
-
3
-
4

٣كقٛپ فصح ضبكف

ٝمجَ ٢ٚض طث ٍمف ٣كقٛپ فصح طٍّٕٖ

٣ٔ َبٕٖا ٣٤بٞسٙث

ٝو زٛق
تؾبٙٔ ضُٛث ٣تؿ٤بث بٟٙت ٝ٘
سٙقبث ك٥لز
(
cl.
ε
<
ε
0
)
سٙقبث ٝتقاز ع٥٘ ٣فبو ٝثطدت ٣تؿ٤بث ٝىّث
(
cl.exp>
θ
sub
.)
طوش ٝث ْظلا
ٝمجَ س٥ِٛت تٕؾ ٝث ٢ضبكف چ٥ٞ طٍّٕٖ ٗ٤ا ٝو تؾا

٣ٕ٘ ٝتفب٤ ٓ٥ٕٗت ٢بٞ

س٤بث استثا ٝىّث زضٚآ
ٝمجَ

بث ٚ ك٥لز ءٝتفب٤ ٓ٥ٕٗت ٢بٞسٙث

ؽپؾ ،ززطٌ س٥ِٛت ٝثطدت
ٚ ٜزاز تضسل بٟ٘آ ٝث طٍّٕٖ ٗ٤ا
٣ٔ بٟ٘آ فصح ٕ٘بٔ ٣ٕٙي ضُٛث

زٛق
.
٢اطث ٝتفب٤ ٓ٥ٕٗت طثواسح ٚ ك٥لز ُح ٜاض ه٤ ٝو ٖبٔظ طٞ
ٜاض ٖزٚعفا ٕ٘بٔ ْع٥٘بىٔ ٗ٤ا ،سق س٥ِٛت ٍ٥حٔ ظا ٝقٌٛ ه٤

ُح

٢اطث طتزٚسحٔ ٚ ك٥لز ط٥غ ٢بٞ
ٝقٌٛ
ضٛثعٔ

٣ٔ

زٛق
.
ٝث ٓ٥متؿٔ ضُٛث طٍّٕٖ ٗ٤ا ٝو ٣٤بد٘آ ظا
ٝمجَ

ٓ٥ٕٗت طثواسح ٢بٞسٙث
٣ٔ ت٥ٕٗخ ع٤بؾ س٤سق تفا ثٖبث ،زضاز ٝخٛت ٝتفب٤

زٛق
.


23


2
-
3
-
5

٣ٌس٘ظاطث ضبكف

تؾا ّٝئؿٔ ٝث ٝتؿثاٚ تسق ٝث زضاز ٣ٌس٘ظاطث ضبكف ٝو ٢طثا
.
٣ٌس٘ظاطث ،٣ّو تِبح ضز بٔا
ٝمجَ ٗتقاز ظا اض ت٥ٕٗخ

،سٙتؿ٥٘ ك٥لز تؾبٙٔ ضُٛث لإٛٗٔ ٝو ٝتفب٤ ٓ٥ٕٗت سح ظا ف٥ث سٙث
ٝث
ٝمجَ تٕؾ

٣ٔ قٛؾ ك٥لز ٢بٞسٙث

سٞز
.
ضز ٝو ٝى٥٤بد٘آ ظا ،ٜٚلاٖ ٝث
XCS

طٞ ٣ٌس٘ظاطث
ٝمجَ

٣ٔ ٜزظ ٗ٥ٕرت تلز تؿح طث ٣جؿ٘ تضٛن ٝث سٙث

٣ٔ ،زٛق

ٕ٘بٔ ٣ٌس٘ظاطث ٝو تفٌ ٖاٛت
ٝمجَ ضًٛح ظا

ٓٞ ٢بٞسٙث

٣ٔ ٖبقٛپ

٣ٌس٘ظاطث ٖبقٛپ ٓٞ ٢بٞسٙث ٝمجَ ٝو تضٛن ٗ٤سث زٛق
ز ٗ٤ا ٝث س٘ضاز ٢طتٕو
ٝو ٣٤بٞسٙث ٝمجَ ٣ٌس٘ظاطث ٝو ُ٥ِ
as

ٖآ

ٗ٤ط٤بؾ تجؿ٘ ٝث ،تؾلابث بٞ
٢طتك٥ث ؽ٘بق ٖآ ٕجت ٝث ٚ ٜزطو توطق طتٕو ط٥ثىت ٚ ُٔبىت ٝؾٚطپ ضز ٗ٤اطثبٙث تؾا طتٕو
س٘ضاز فصح ٢اطث
.

ضبكف حٙپ ٗ٤ا ٗ٥ث زٛخٛٔ ُٔبٗت ط٤ظ ُىق
اض

ٓتؿ٥ؾ ت٥مفٛٔ ٝث طدٙٔ ت٤بٟ٘ ضز ٝو
XCS

ٛل ٖٕٝٛدٔ س٥ِٛت ضز
٣ٔ ك٥لز ٚ ٝتفب٤ ٓ٥ٕٗت طثواسح ٗ٥٘ا

٣ٔ ٖبك٘ اض ،زٛق

سٞز
.


ُىق
2
-
2
)
ض ز ٝو ٢ض ب كف حٙ پ ٗ٥ ث ب ٔ زٛخٛٔ ُٔ ب ٗت
XCS

ٖٝ ٕٛدٔ س٥ ِ ٛت ض ز ٖآ ت٥ م ف ٛٔ ثٖب ث تؾا
ك٥ ل ز ٚ ٝت ف ب ٤ ٓ٥ ٕٗت طث وا سح ٗ٥ ٘ ا ٛل
٣ٔ

زٛق
.

ضز زٛخٛٔ ٖٕٝٛدٔ ضبكف ،تؾا ٜسق ٜزاز ٖبك٘ ُىق ضز ٝو ضُٛ٘بٕٞ

س٥ِٛت ثٖبث ٓتؿ٥ؾ
ٝتفب٤ ٓ٥ٕٗت طتك٥ث ٝچطٞ ٗ٥٘اٛل

٣ٔ طت

زٛق
.
تٕؾ ٝث اض ٓتؿ٥ؾ ٣ٌس٘ظاطث ضبكف ،ُثبمٔ ضز بٔا
٣ٔ قٛؾ طتزٚسحٔ ٢بٞسٙث ٝمجَ س٥ِٛت

ع٥٘ ك٥لز ٢بٞسٙث ٝمجَ طتك٥ث ٝچطٞ س٥ِٛت ثٖبث ٚ سٞز
٣ٔ

زٛق
.
،ٝتفب٤ ٓ٥ٕٗت طثواسح ٗ٥٘اٛل ٖسق طٞبْ ظا سٗث ٣كقٛپ فصح ،ٜٚلاٖ ٝث
ظا زضاز ٣ٗؾ
سٙو ٢ط٥ٌّٛخ طتزٚسحٔ ٗ٥٘اٛل تٕؾ ٝث ت٥ٕٗخ ٢ٚض ف٥پ
.
٣ٔ ٣ٗؾ فٟخ ضبكف

ٝو سٙو

24


زضاز ٍٝ٘ ٣ٍتفب٤ ٓ٥ٕٗت ت٥نبذ طٓ٘ ظا ٣جؾبٙٔ ُٝم٘ ضز اض ت٥ٕٗخ
.
٣ٔ ت٤بٟ٘ ضز

ٝو تفٌ ٖاٛت
ٓتؿ٥ؾ
XCS

زضاز ـلات زضاز زٛخٚ ضبكف حٙپ ٗ٤ا ٗ٥ثبٔ ٝو ٣ّٔبٗت ٚ زٛذ زطوضبو ٜٛح٘ بث
ل ٖٕٝٛدٔ
س٤بٕ٘ س٥ِٛت اض َٝٛثطٔ ّٝئؿٔ ُح ٢اطث ٝٙ٥ٟث ٗ٥٘اٛ
.

25


ْٛؾ ُهف

ك٥محت ٝٙ٥ك٥پ

26


3
-

ك٥محت ٝٙ٥ك٥پ

ٓتؿ٥ؾ ضز ٝو ٣تٚبفتٔ ٢بٞ ه٥ٙىت ٣فطٗٔ ٝث تٕؿل ٗ٤ا ضز

ٝمجَ ٢بٞ

سٙ٘بٔ ط٥ٌزب٤ سٙث
XCS

ف٘از ٣٤بٕ٘ظبث ٢اطث
21

ٜسق حُٔ ٖٛٙوبت ٗ٥٘اٛل ضز

ا
س٘
ظا ْاسو طٞ ٢زٛخٚ ٝفؿّف ٚ ٝتذازطپ ،

ٗ٤ا
ـٚض

سق سٞاٛذ ٝتفطٌ ضاطل ثحث زضٛٔ ع٥٘ بٞ ٖآ طث ٣ٙتجٔ ٢بٞ ٓتؿ٥ؾ تب٥نٛهذ ٚ بٞ
.

ٓتؿ٥ؾ ضز ،ٗ٥٘اٛل ف٤بٕ٘ ٜٛح٘ طٍ٤ز ٖب٥ث ٝث ب٤ ،ف٘از ٣٤بٕ٘ظبث

ٝمجَ ٢بٞ

ٝو ط٥ٌزب٤ سٙث
لاٛنا
ٓتؿ٥ؾ

٣٤بٞ
زضاز ٓتؿ٥ؾ تلز ٚ ٣٤اضبو ضز ٣٤اعؿث فم٘ سٙتؿٞ ٗ٥٘اٛل طث ٣ٙتجٔ
.
ضز
ٓتؿ٥ؾ ٗ٤ا

بٞ
طث ٖآ ٢اطث ٚ ٜزاز فقٛپ اض ّٝئؿٔ ٢بًف ظا ٝ٥حب٘ ه٤ ٖٛ٘بل طٞ ،

ٝثطدت ؼبؾا

٢ا
ٓ٥ٕهت ٜزٕٛ٘ تؿو ٝو

٣ٔ ٢ط٥ٌ

ٚ سٙو

ٝد٥ت٘ ضز

اض ٍ٥حٔ ظا ٝ٥حب٘ ٗ٤ا ٖزطو َسٔ ضز ٣ٗؾ
زضاز
.
ٚض ٗ٤ا ظا
،

فقٛپ اض ّٝئؿٔ ٢بًف ُو س٘اٛتث ٣تؿ٤بث ٓتؿ٥ؾ ضز زٛخٛٔ ٗ٥٘اٛل ٖٕٝٛدٔ
بٕت بث اض ّٝئؿٔ ٚ سٞز
٣ٌس٥چ٥پ ٚ تب٥نٛهذ ْ

ف٤بٞ
تؾبٙٔ ضُٛث
ضٛوصٔ ٓتؿ٥ؾ بت سٙو َسٔ
سقبث ك٥لز ٚ ُٔبو ٣ٕتؿ٥ؾ
.
زٛق ٣ٔ َبج٘ز ٣ّنا فسٞ ٝؾ ٢سٙث ٝمجَ ُئبؿٔ ضز
:
ف٤اعفا
ٜسق ٣حاطَ َسٔ ٟٓف ت٥ّثبل ٚ ت٥ٗٔبخ ،تلز
.
ٓتؿ٥ؾ ضز

ٝمجَ ٢بٞ

سٙث

ف٤بٕ٘ ٜٛح٘ ط٥ٌزب٤
ٖس٥ؾض ط٥ؿٔ س٘اٛت ٣ٔ ٝو تؾا ٢ضاعثا ٗ٥٘اٛل

سٙو مركٔ فسٞ ٝؾ ٗ٤ا ٝث
.
ٜٛح٘ ٚض ٗ٤ا ظا
زٛق ٣ّنا فسٞ ٝؾ ٗ٤ا كمحت ثٖبث ٝو سقبث ٢ٛح٘ ٝث ٣تؿ٤بث ٗ٥٘اٛل ف٤بٕ٘
.

،ٜٚلاٖ ٝث
٣ٌػ٤ٚ ظا ٣ى٤ ٗ٥٘اٛل ت٥ٗٔبخ

ٓتؿ٥ؾ ظبتٕٔ ٢بٞ

ٝمجَ ٢بٞ

تؾا ط٥ٌزب٤ سٙث
.
ٝث ٣ٌػ٤ٚ ٗ٤ا
و َسٔ ٣ٍٍ٘ٛچ ع٥٘ ٚ ٓتؿ٥ؾ ٍؾٛت ّٝئؿٔ ٍ٥حٔ ٢سٙث ٓ٥ؿمت ٣ٍٍ٘ٛچ
ّٝئؿٔ ةاٛخ ٖزط
زضاز ٣ٍتؿث ٓتؿ٥ؾ ٍؾٛت
.
ضز ف٘از ٣٤بٕ٘ظبث ٜٛح٘ بث ٓ٥متؿٔ ُٝثاض زضاٛٔ ٗ٤ا ٢ٚز طٞ ٝو
زضاز ٓتؿ٥ؾ ضز زٛخٛٔ ٗ٥٘اٛل
.

٢بجفِا ظا ٜزبفتؾا ٗ٥٘اٛل ف٤بٕ٘ ٢اطث ه٥ٙىت ٗ٤طت ٣ٕ٤سل ٚ ٗ٥ِٚا

{0,1,#}

تٕؿل ضز
زٛث ٗ٥٘اٛل ٣َطق
.
٣ٔ اض ّٝئؿٔ ٝو ٣٤بٞ ٍ٥حٔ ضز ـٚض ٗ٤ا

ٛت
زٕٛ٘ ف٤طٗت ٣ت٥ث تضٛن ٝث ٖا
٣ِٛث ٕثاٛت سٙ٘بٔ تؾا ٜزبفتؾا ُثبل
.