پست بین المللی اکسپرس چیست؟

baladUrban and Civil

Aug 1, 2020 (13 days and 12 hours ago)

42 views

آیا ما تو ایران پست بین المللی اکسپرس داریم؟

یراجت تلاماعت هب ایند فلتخم طاقن اب یتحار هب دنناوتب دارفا و اه نامزاس ،اهروشک ات هدش بجوم اهروشک نیب تراجت شرتسگ
کی مک نامز تدم رد دناوتب هک عیرس لقن و لمح یاه سیورس دوجو لیلد نیمه هب .دنوش عفتنم یراجت تلادابت نیا زا و دنزادرپب
ک هب ادبم روشک زا ار هلوسرم
یزورما یللملا نیب یاهراک و بسک ناکرا زا یکی و تسا یرورض یرما دییامن لقتنم دصقم روش
.تسا
سرپسکا یللملا نیب تسپ

هتسب دنناوتب نامز نیرتمک رد ات هداد رارق ایند فلتخم طاقن رد دارفا یمامت رایتخا رد ار تصرف نیا
.دننک لاسرا طاقن نیرترود هب ار دوخ یراجت ای یصخش یاه

سپ هنیمز رد لاعف یاه تکرش زا یکی رجات یناگرزاب تامدخ تکرش
تیاضر هاتوک نامز تدم رد هتسناوت هک تسا روشک رد یللملا نیب ت
گرزاب تامدخ اب .دیامن بلج ار دوخ نابطاخم
ینا

دیناوت یم امش رجات
هاتوک نامز تدم رد
،
طاقن زا ار دوخ یصخش و یراجت یاه هتسب
.دیریگب لیوحت رظن دروم لحم رد و لاسرا ناریا دصقم هب ایند فلتخحمشخب تامدخ
رجات یناگرزاب تکرش سرپسکا یللملا نیب تسپ
ناریا هب یراجت یاه هتسب لاسرا و تاراما روشک و نیچ یراجت یاهرهش مامت زا امش هدش یرادیرخ یلااک تفایرد
ناریا هب ایند طاقن یمامت زا سرپسکا یللملا نیب تسپ هنیزه ملاعا و تمیق دروآرب
ندرک ادیپ و یبای سروس تامدخ ماجنا
امش رظن دروم لوصحم
شخب رد ناگیار هرواشم
کرمگ زا لااک صیخرتیایازم
رجات یناگرزاب تامدخ تکرش

لقن و لمح و یللملا نیب تسپ یاه هنیزه شهاک

:

گرزاب تامدخ تکرش
هدنیارف یزاس هنیهب اب رجات ینا
ا

یاه تکرش اب یراکمه و
و روشک لخاد رد یراجت ددعتم
...و هیکرت ،تاراما ،نیچ ریظن روشک زا جراخ

تدش هب ار لااک تادراو یاه هنیزه تسا هتسناوت
.دهد شهاک

یکرمگ یاهدنیارف هب لماک طلست
:

هنیزه و نیناوق ،فلتخم یاهروشک رد لااک صیخرت دنیارف

ناریا روشک .دراد ار دوخ هب صوصخم یاه
صیخرت دنیارف ندوب ینلاوط و یگدیچیپ بجوم رما نیا هک تسا ناهج رد یکرمگ یاه هفرعت و نیناوق نیرت هناریگ تخس زا یکی یاراد
تسا روشک رد لااک
.

یراجت و یصخش یاه هتسب لاسرا زا لبق تسا رتهب .دراد هبرجت اهلاس هب زاین ناریا رد لااک صیخرت لیلد نیمه هب
و باختنا امش یارب ار لح هار نیرتهب ام ناسانشراک ات دیوش دنم هرهب رجات یناگرزاب تکرش یا هرواشم ناگیار تامدخ زا ناریا هب دوخ
.دننک داهنشیپ امش هب

لک ماجنا
یکرمگ یاه تیلاعف هی
:
دورو یارب یکرمگ یاهدنیارف یمامت ،امش هدنیامن ناونع هب دناوت یم رجات یناگرزاب تامدخ تکرش
.دیامن صیخرت کرمگ زا ار امش یلااک نامز نیرت مک رد و هداد ماجنا امش بناج زا ار روشک هب لااک ینوناق


نیب تسپ قیرط زا ناوت یم ار ییاهلااک هچ
؟دومن تفایرد سرپسکا یللملا

یللملا نیب تسپ

سرپسکا

.تسا ییاه تیدودحم یاراد دوش یم لاسرا روشک هب امیپاوه طسوت هکنیا هب هجوت اب

تیهام یتسیاب امش هتسب
لاور و هدش ضبق امش هتسب ای راب وگراک یاهراب دننامه تروص نیا ریغ رد .درک صیخرت لیر یور رب ار نآ ناوتب ات دشاب هتشادن یراجت
.تشاد دهاوخ ار شدوخ صاخ صیخرت

ریز هک ییاهراب
100

ا دیلوت یارب ای دنراد یراجتریغ و یتسپ تیهام ،دنراد نزو مرگولیک
هدافتس
.دنشاب یم اراد ار یتسپ تروص هب لاسرا تیلباق نونکا مه دنوش یم

یدراوم زا یکی لااک تفایرد رد لااب رایسب تعرس
ا
سرپسکا یللملا نیب تسپ نوزفا زور تیبوبحم بجوم هک تس
هدش
یاه شور رد .تسا
لاسرا لحارم تسا ییایرد و یلیر ،ینیمز لقن و لمح لماش هک لقن و لمح رگید
لوط هام کی زا رتشیب یتح تسا نکمم لااک تفایرد و
دش دهاوخ هداد لیوحت امش هب هلوسرم نکمم نامز نیرتمک رد سرپسکا تسپ شور رد اما دسرب امش تسد هب رظن دروم هلوسرم ات دشکب
.

ییاناوت رجات یناگرزاب تامدخ تکرش
و یللملا نیب لمح
نیرتهب اب نکمم نامز لقادح رد ار یتادراو یاه هلومحم و اهلااک هیلک صیخرت
یم یراکمه روشک تاکرمگ رد حرطم ناراکصیخرت زا یرایسب اب رجات یناگرزاب تامدخ تکرش نونکا مه .دشاب یم اراد تیفیک

و دنک
زا یرایسب
.دنک یم صیخرت ار )هر( ینیمخ ماما هاگدورف کرمگ یاهراب


دخ یخرب
زا دنترابع لااک صیخرت هزوح رد رجات تام
:یتعنص و یراجت یاه هلومحم و اهالاک هیلک صیخرتاه نامزاس و دارفا اب هنایلاس دادرارق دقع تروصب صیخرتصاخ یاهالاک یارب یدروم صیخرتیراجتریغ و یراجت یاهراب هیلک صیخرت تامدخ هئاراا یاهزوجم هب زاین هک صاخ یاهراب هیلک صیخرت
دنراد کرمگ زا جورخ یارب یصاصتخیرتشم ره هب برجم ناسانشراک صیصختنایرتشم هب نیالنآ ییوگخساپاه هنیزه شهاک و اه هطساو فذحصیخرت هب طوبرم روما رد نایرتشم هب ناگیار یصصخت هرواشم هئارا
هب لااک صیخرت و سرپسکا یللملا نیب تسپ هنیمز رد ناگیار هرواشم تفایرد یارب
رجات یناگرزاب تامدخ تکرش تیاس بو

هعجارم
.دییامن