بلد ، پرنصب ترین و پرکاربردترین مسیریاب فارسی سخنگو

baladSoftware and s/w Development

Aug 1, 2020 (13 days and 12 hours ago)

67 views

با گسترش اینترنت و تلفن های هوشمند، دیگر برای پیدا کردن مسیر و مقصد فقط کافیست نام محل مورد نظر خود را بر روی یک اپلیکیشن مسیریاب جستجو کنید تا به راحتی بتوانید مقصد خود را بیابید. اپلیکیشن مسیریاب فارسی بلد ، پرنصب ترین و پرکاربردترین مسیریاب ایرانی است که در حال حاضر بیش از 4 میلیون کاربر دارد.این تعداد کاربر نشان دهنده قابل اعتماد بودن این اپلیکیشن و در نتیجه ارایه خدماتی بوده است که به آنها اشاره می کنیم:

وگنخس یسراف بایریسم نیرتدربراکرپ و نیرت بصنرپ ، دلب

و ریسم ندرک ادیپ یارب رگید ،دنمشوه یاه نفلت و تنرتنیا شرتسگ اب
نشیکیلپا کی یور رب ار دوخ رظن دروم لحم مان تسیفاک طقف دصقم
.دیبایب ار دوخ دصقم دیناوتب یتحار هب ات دینک وجتسج بایریسم
نشیکیلپا
یسراف بایریسم

بایریسم نیرتدربراکرپ و نیرت بصنرپ ، دلب
زا شیب رضاح لاح رد هک تسا یناریا
4

دادعت نیا.دراد ربراک نویلیم
راک
هیارا هجیتن رد و نشیکیلپا نیا ندوب دامتعا لباق هدنهد ناشن رب
:مینک یم هراشا اهنآ هب هک تسا هدوب یتامدخ

ریسم نیرت عیرس داهنشیپ

ریسم نیرتهب و نیرت عیرس داهنشیپ رد دلب نشیکیلپا یگژیو نیرت مهم
یدنم هرهب اب یسراف بایریسم نیا .تسا رظن دروم دصقم هب ندیسر یارب
زا
هدومن فلتخم یاهریسم یسررب هب نامز نیرتمک رد یعونصم شوه یروانف
بایریسم .داد دهاوخ رارق ربراک یور شیپ رد ار اهریسم نیرت عیرس و
دلب
یم تفایرد دوخ ناربراک تیلاعف زا هک یتاعلاطا کمک هب

و دنک
و روهار سیلپ دننام عجرم یاهداهن اب یراکمه قیرط زا نینچمه
فارت ،یرادرهش
هدنز کی


ٔ

نابایخ

اه

ار

شیامن

یم

دهد
.ناریا فلتخم یاهرهش لماک هشقن

نیبرود هب زهجم یاهوردوخ زا یدنم هرهب،دلب هشقن تازایتما زا یکی
یرهش تاییزج نیرخآ اب قیقد یرادرب هشقن و رهش رسارس زا یساکع یارب
ناتسرامیب ، اه کناب بعش لثم یدیدج ددرترپ طاقن زور ره هک تسا
،اه
نیبرود کمک هب اهوردوخ نیا.دوش یم هفاضا هشقن هب ...و اه ناروتسر
فلتخم یاهریسم زور ره هدش بصن اهنآ یور رب یفده نینچ یارب هک ییاه
یم یرادربسکع دوخ فارطا طاقن زا هیناث ره رد و هدرک یط رهش رد ار
.دننک

نیا رد هعجارمرپ طاقن دادعت رطاخ نیمه هب
دیوردنا بایریسم

و
زا شیب سا وا یآ
۴.۵

هناخ کلاپ و تسا لگوگ ربارب

هشقن رد اه


ٔ

دلب

صخشم

هدش

تسا
.
یتیلباق

هک

رد

چیه

مادک

زا

بایریسم

یاه

نیلانآ

رد

ناریا

دوجو

درادن
.
دلب

باق
تباث هک دراد مه یرگید درف هب رصحنم تیل
یم

هطقن چیه رهش اب ییانشآ و تخانش رد دنک


ٔ

یفعض

درادن
.
نیا

تیلباق

هک

هب

گنیدکوئژ

روهشم

،تسا

ناکما

تسج

و

یوج

قیقد

اب

سردآ

یتسپ

ار

یارب

ام

مهارف

یم

دنک
.

یسراف یوگنخس بایریسم

هدادرارق ناربراک رایتخا رد ار ناکما نیا دلب نشیکیلپا ندوب یسراف
نفلت یور رب ار بایریسم هدافتسا ناکما یشناد و داوس حطس ره اب هک
زا هدافتسا زاون مشچ تنوف زا ندوب رادروخرب .دنشاب هتشاد دوخ هارمه
رایتسد کی ندوب اراد رب هولاع .تسا هدرک رت تحار ار نشیکیلپا نیا
اب یبایریسم هب یگدننار ماگنه رد هک تسا هدش ثعاب وگنخس یزاجم
رب هولاع کیدزن هدنیآ رد وگنخس بایریسم نیا.دوش ماجنا رتشیب یگدوسآ
ییاناوت زین یدرک و یبرع ،یکرت یادص هب ،یسراف نابز هب تبحص ناکما
نابز اب بسانتم دنناوتب نامروشک یاه تیموق رگید ات تشاد دهاوخ تبحص
ام
.دنیامن هدافتسا نشیکیلپا نیا زا دوخ یرد

کیفارت حرط هدودحم صیخشت

رد کیفارت حرط هک روشک یاهرهش مامت رد دلب یسراف بایریسم نشیکیلپا
صخشم ناربراک یارب ار کیفارت حرط یاه هدودحم ،دوش یم ارجا اهنآ
هک دهد یم رادشه ربراک هب حرط لخاد رد یبایریسم ماگنه و تسا هدرک
رد
حرط مامتا تعاس نینچمه .دراد رارق یکیفارت حرط هدودحم لخاد
یاراد هک نارهت رهش رد .دینیبب هحفص نییاپ رد دیناوت یم ار کیفارت
تساوه یگدولآ حرط و یلصا یکیفارت هدودحم ود

هدودحم ود


ٔ

حرط

کیفارت

اب

ود

گنر

زمرق

و

یبآ

یارب

هقلح

لوا

و

مود

کیفارت

صخشم

هدش

دنا
.
هولاع

رب

نیا

رگا

یهار

دشاب

رد

تروص

لیامت

ربراک

«
دلب
»

یم

دناوت
یمن یکیفارت تیدودحم چیه زا هک دنک داهنشیپ ار یریسم

درذگ
.


هارمه تنرتنیا و یرتاب نییاپ فرصم

نازیم زا دنا هدرک هدافتسا یجراخ یاه بایریسم زا هک یناربراک بلغا
یاه یگژیو زا یکی .دنا هدرک داقتنا نآ تنرتنیا و یرتاب فرصم
.تسا تنرتنیا و یرتاب مک فرصم ،دلب بایریسم
نییاپ فرصم اب

یرتاب رت
هتسب و


ٔ

یتنرتنیا

ناکما

هدافتسا

زا

هشقن


ٔ

دلب

شیازفا

یم

دبای

و

ناربراک

رد

یاهریسم

ینلاوط

رت

اب

لایخ

هدوسآ

یرت

زا

نیا

بایریسم

دیوردنا

هرهب

یم

دنرب
.یبیکرت یبایریسم

تیلباق زا یشخب دلب

یارب ار رگید یشخب و ناگدننار یارب وردوخ یاه
سیورس زا هک هدرک یحارط یدارفا

یم هدافتسا یمومع لقن و لمح یاه

.دننک
هب نیلانآ بایریسم نیا یرترب
هشقن رگید

یبایریسم تیلباق ،دوجوم یاه
دننک صخشم ار دوخ ادبم و دصقم دارفا هک ینامز ینعی .تسا نآ یبیکرت
وربور یمومع لقن و لمح متسیس زا هدافتسا یارب فلتخم یاهداهنشیپ اب
یم

هدایپ و سوبوتا ،ورتم ،یسکات زا هدافتسا بیکرت لماش هک دنوش

یور
یم هاتوک

ه تیلباق نیا .دوش
هشقن زا مادک چیه رد زون

رد دوجوم یاه
لباق دلب نیلانآ بایریسم رد طقف یصاصتخا تروص هب و هدشن لاعف روشک
هب مه یسپت یتنرتنیا یسکات تساوخرد ناکما نیا رب هولاع .تسا هدافتسا
هشقن یور زا میقتسم تروص


ٔ

دلب

مهارف

هدش

ات

ربراک

اب

تقد

رتلااب

دصقم

دروم

رظن

دوخ

ار

باختنا

دنک

و

سپس

هب

یتحار

تساوخرد

سیورس

یاه

ناکم

دروم

رظن

دوخ

ار

زا

یسپت

دهدب
.


نیلافآ هشقن

هندرگ رد تنرتنیا ندش فیعض نارگن دیابن دلب نتشاد اب رگید


ٔ

هوک

اه

ای

لد

لگنج

ب
هشقن تیلباق اب .دو


ٔ

نیلافآ

رد

دلب

یسرتسد

ام

هب

یبایریسم

رد

نیا

نشیکیلپا

زا

نیب

دهاوخن

تفر
.
هچرگا

ناکما

علطم

ندش

زا

هدودحم


ٔ

حرط

کیفارت

رد

هشقن


ٔ

نیلافآ

زا

نیب

یم

دور

اما

رد

نیا

هشقن

رگید

یربخ

زا

یتلاکشم

هک

تباب

فیعض

ندش

ششوپ

یهد

تنرتنیا

و

نینچمه

هنیزه

یاه

اب
دوب دهاوخن ،تشاد دوجو ناربراک یتنرتنیا یلا
.

یارب
هشقن دولناد تمسق هب ونم شخب زا دیاب ادتبا یگژیو نیا زا هدافتسا
یتحار هب ات دینک دولناد ار دوخ رظن دروم ناتسا هشقن و هتفر نیلافآ
.دیشاب هتشاد یسرتسد ناتسا هشقن لک هب ، تنرتنیا هب زاین نودب و

زور اب بسانتم یاهدربراک

اج یاهزاین و زور اب بسانتم لاماک دلب
یم تکرح هعم

لاثم یارب .دنک
نیدرورف رد لیس ندش یراج اب نامزمه
۱۳۹۸
طاقن ییاسانش یارب یناکما ،
رد تیلباق نیا .دش هفاضا دیوردنا بایریسم نیا هب مه نارهت رطخرپ
یم رطخرپ طیارش

.دهد تاجن نما یبایریسم اب ار یدایز دارفا ناج دناوت
و پماکلا هاگشیامن یرازگرب اب نامزمه
لاس رد باتک هاگشیامن نینچمه
هفرغ هاگیاج و هشقن هتشذگ

یسرتسد لباق نشیکیلپا نیا رد فلتخم یاه
رتشیب ناشتقو و هنیزه رد دنناوتب نآ کمک اب ناربراک ات دوب
هفرص

رتهب یسرتسد یارب ،انورک عویش اب سپس .دننک ییوج
هب

ناتسرامیب

یاه

هژیو

انورک
هناگادج تروص هب هشقن یور رد زکارم نیا ،
هناخوراد و زکارم نیا هب یسرتسد یارب نارامیب ات دندش کیکفت

امز اه
ن
هلزلز زا دعب نیا رب هولاع .دنهدب رده ار یرتمک


ٔ

نارهت

رد

تشهبیدرا

۹۹
هلزلز نما زکارم هب یسرتسد یارب دلب هشقن لوا هحفص رد یربنایم ،
سروب رد دارفا تیلاعف شیازفا اب رگید دراوم رد .دش هداد شیامن
عیرس یسرتسد یارب یرچیف هشقن نیا ناحارط

یرازگراک هب رت

رد سروب یاه

افرص هشقن نیا هک تفگ دیاب نیمه یارب .دندرک هفاضا دوخ هشقن یلااب
رد هکلب هتشادن هدهعرب ار دصقم هب دارفا یبایریسم یارب تابر کی شقن
نارحب

مسارم ،یعامتجا یاه

تیلاعف و یعمج یاه

تیلوئسم ،یتکراشم یاه
تسا هدرک افیا ناربراک هافر و شیاسآ یارب یمهم
.