<span dir="rtl">בס"ד תוכן דיגיטלי לשיעור מתוקשב גדול-מאגר משרד החינוך http://gadol.edu ...</span>

illinoiseggoSoftware and s/w Development

Oct 28, 2013 (4 years and 8 months ago)

430 views

סב
"
ד

ןכות

ילטיגיד

רועישל

בשקותמ

לודג
-
רגאמ

דרשמ

ךוניחה

http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx

עדימ

הדימ
-
תוינכות

םינוטרסו

היזיולטהמ

תיכוניחה

media.ietv.gov.il
-
http://www.meda
/

תיכוניח
32

he/Tachi.aspx
-
http://www.23tv.co.il/15

בחרמ

דומיל


לוהינ

עדי

הגספ

ןושאר

ןויצל
-
ץלמומ

http://www.tikshuv.org.il/moodle/course/view.php?id=182

ירתא

ןכות

לע

יפ

ימוחת

תעדה

4
-
4/001
-
https://sites.google.com/site/tikshuvleumi/001

םינוטרס

הקיטמתמב

negev.gov.il/nitzanng/sites/homep
-
rianit2.edu
http://www.o
ge/math/sirton.htm

ןובשח

יתוזח

תושחמה

http://heshbon.co.il/list.htm

םינוטרס

הקיטמתמב

לכל

תותיכה

לכב

םיאשונה

http://www.learntube.co.il
/


תמישר

םירושיק

םינומושייל

תשרב

טנרטניאה

uJDiV6rU6k.pdf
-
http://www.math.shaharut.eduportal.org.il/BRPortalStorage/a/29/28/99

הקיטמתמ
-
םינומושיי

https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/mathematics/home/yesodimath/yessomnem

םירועיש

םינוקמ

ןובשחב

org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=46499
http://www.shm.shaharut.eduportal.

תוגצמ

תרכהל

םירפסמה

http://www.shlomitoltchik.com/43.php

החבשה
-
הביבס

תבשקותמ

http://biui.org.il/math/default.asp?id=473

תודיחי

הארוה

בולישב

בשחמ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/KdamYe
sodiVeyesodi/Tiks uv/ShiluvMachshev.htm

קפוא
-
טמ
"
ח

http://ofek.cet.ac.il
/

פופניירב
-

םינוטרס

http://www.brainpop.co.il
/

םילג

http://www.galim.org.il
/

תע

תעדה

metoknow.co.il
http://www.ti
/


םינוטרס

םיעדמב

http://nz.sisma.org.il/school/arbel/madaim/Lists/List2/AllItems.aspx


negev.gov.il/links/tapuz/search.asp?catid=17
-
http://www.orianit.edu

astro.com/solar_system/Intro/player.html
-
http://www.bareket

http://nz.sisma.org.il/school/arbel/madaim/Lists/List2/AllItems.aspx

negev.gov.il/hakiryaasd/sites/homepage/zahava G.htm
-
http://www.orianit.edu

http://www.mehalev.net/home/tools_month

לק

רמוחו

http://science.cet.ac.il/science/matter/index.asp

הארוה

הדימל

תנווקמ
-
ד
"
ר

םורבא

םתור

http://www.avrumrotem.com/BRPortal/br/P100.jsp

רתוכ

ירפס

דומיל

http://www.school.kotar.co.il/Default.aspx

חטמ

http://www3.cet.ac.il/default.aspx

ןרושיק
-
םירושיק

ירמוחל

הדימל
.
http://www.itu.org.il/kishuran
/

םיריש

bin/channel.pl?Id=6
-
http://books.galim.org.il/cgi

הגסיפ

ןיעידומ

sviva/page.asp?page_parent=58689
-
http://www.schooly2.co.il/modiin


יגח

לארשי


שאר

הנשה

רפושה

ןוטרס
-
םילג

http://www.galim.org.il/nature/horns/movie.html

הרודהמה
-

םינוטרס

תודהי

םילג

ahadura.galim.org.il
http://m
/

םילגעמ
-
םינוטרס

(
שאר

שדוח

הירוטסיה

םיגח
)
-
םילג

http://www.galim.org.il/m
/

הירפסה

תילאטיגידה
.
http://www.edugov.org.il/new_digital
/

לכ

תוגצמה
-
תוגצמ

לכב

םימוחתה
.
http://www.slides.co.il
/

הנמזה

טויפל
-
רגאמ

םיטויפ

הנזאהל

ללוכ

םירבסה
.
http://www.piyut.org.il
/

ןיב

םילוצלצה
-
םינוטרס
.
תונויער

ןורתפל

תויעב

תויתרבח
.

http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nSubjectID=0&nType=10&nPage=1&bIsActivity=true

לתמ
-
זכרמה

ןונכתל

םידומיל

http://kaye7.school.org.il/ashaar.htm

זכרמ

םיבאשמ

חולל

םכח

software.de
-
enter.hitachi
http://resourcec
/

זכרמ

הגסיפ

ירוזא

הירבט

-
https://sites.google.com/a/p.tveria.tzafonet.org.il/p sga
tverya/home/21century

םירועש

םיבשקותמ
-
תואנ

ןולקשא

-
http://www.tik
tak.co.il/webPro/forum/insub.asp?codeClient=1241&CodeSubWeb=0&kod=13797&c=1241


ועש
םיר

םיבשקותמ
-
םירועש

אמגודל

http://web.macam.ac.il/~lime/sample/index.htm

negev.gov.il/svivot/lomdot/olim1/index.htm
-
http://www.edu


negev.gov.il/svivot/lomdot/leming/index.htm
-
http://www.edu

הדימל

הביבסב

תבשקותמ

-
הרדח

campus.net/nodeweb.asp?t=24430
-
http://linetpro.d


זוחמ

זכרמ
-
ןדרי

גרובזניג

תומישמ

ימוחתב

תעד

םינוש
.
-
http://www.orianit.edu
negev.gov.il/yardeng/cp/homepage/yaelsmil.htm


קמ
"
מ

הפיח


תומישמ

ימוחתב

תעדה

םינושה
.
-
http://www.mkm
/shaar4.htm
haifa.co.il/schools/herzel/mikzoot


הדימל

תבשקותמ

הלעמ

למרכה

לכב

ימוחת

תעדה

-
http://www.mkm
haifa.co.il/schools/maalehacarmel/learning/learning.htm#02

הזוחא


תומישמ

תובשקותמ

לכב

ימוחת

תעדה
.

haifa.co.il/ahuza/edu1.htm
-
http://www.mkm

alcall=1&userID=seret2&password=seret2
http://top.cet.ac.il/?vccourseid=167207&extern

טמ
"
ח
-
זכרמ

יבאשמ

עדימ


http://top.cet.ac.il/default.asp?vccourseid=52870&externalcall=1&userID=jerusalem1&pass
word=jerusalem1

http://top.cet.ac.il/?vccourseid=167207&externalcall=1&userID=seret2&password=seret2


gan.info/pisgaRG
-
http://www.ramat
/
בושקת
+
תונעדימו
/
תינכת
+
בושקתה
+
תימואלה

רצוא

אלל

תואיגש

-

יכרעמ

דומיל

תרזעב

בשחמ

זכרמ

הכרדה

יזוחמ

בושקתל
-
זוחמ

םורד

-
http://www.edu
negev.gov.il/merkazh/mashabi%20lemida.htm

הירפסה

תילטיגידה

תימואלה
.
e/edugov/default.asp
http://www.edugov.org.il/sit

ירגאמ

עדימ

םייגוגדפ

גומלא
-
תיב

לרב

http://www.beitberl.ac.il/Links/LinksPreview.asp?ID=1290

התיכה

תיביטקארטניאה
-
טמ
"
ח

http://go.ynet.co.il/interactiveclass/default.aspx

םירזע

םינווקמ
-

ןולימ
,
סלטא
,
ירגאמ

תונומת
,
תוידפולקיצנא

רזע
.
-
http://www.edu
negev.gov.il/merkazh/azarim.htm

הלימ

איה

קר

הלחתהה
-
תיגח

םדרטסמא

לקנרפ
-

תישאר

האירק

םיגחו

ץלמומ

תותכל

א
'
-
ב
'
http://sites.google.com/site/hagit1954
/

םירועיש

םינווקמ
-
היב
"
ס

ממ
"
ד

ריפש

(
הירטמואג
,
תונמוא
,
הרות
,
םיעדמ
,
הפש
,
ךוניח

יתרבח
)

-
9abf
-
4f98
-
5149
-
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=9abbfaaf
-
48d0
-
4e61
-
c08ecbb73b77&fol=31323e44
-
932f
-
4a00
-
1d58
-
47a5e4f6bd37&page=597593c2
849ab9d4a5bb
-
8166
-
48d0
-
4e61
-
849ab9d4a5bb&code=31323e44
-
8166

תודיחי

הארוה

תוילטיגיד
-
דרשמ

ךוניחה

-
B463
-
463E
-
D3AA
-
education.gov.il/NR/rdonlyres/D8531022
http://cms.
A4C9448EE31C/135219/02102011.pdf


תומישמ

תובשקותמ
-
רתא

איתמ

ןולוח
-
רוזא

http://www.atarnet.net/nodeweb.asp?t=17416&subid=45128

תומישמ

תובשקותמ
-
בושקת

זוחמ

לת

ביבא

P103.jsp?cat=32077
ta.org.il/BRPortal/br/
-
http://www.tikshuv

תודיחי

הארוה

תובלושמ

בשחמ
-
םיעדמ
-
לטרופ

הילצרה

-
4563
-
af16
-
http://portal.herzliya.k12.il/sites/elesson/madaim/default.aspx?CatID=07a78001
0db74e38fc02
-
96c6

-
81fe
-
4d25
-
63de
-
http://portal.herzliya.k12.il/sites/yhmt/default.aspx?CatID=1186181f
73365e8138d0

תוביבס

הדימל

תונווקמ


הניר

ןהכ

negev.gov.il/rinachon/cp/homepage/svivotmekuvanot.htm
-
http://www.orianit.edu

םיגגוח

תא

םיגחה

nit2
http://sites.google.com/site/hetzro

טקיורפ

ותכ
"
ם

-

םירועיש

םינווקמ

םינייוצמ

-
a022
-
410e
-
13bb
-
http://c3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=0c854586
d69b69300705
-
a908
-
4922
-
a683
-
6ea4cc94bcb3&page=efca874b

ירופיס

תובאה

בשקותמ


http://www.mikragesher.org.il/titles/bereshit/peiluyot/index.html

תאירב

םלועה


http://www.kibbutznetwork.co.il/briya/index.htm

העש

לש

הקיסאלק
-
ירופס

םידלי

תוגצמב

http://sharvit.cet.ac.il/SharvitEditor/page/ShowPage.asp?nPageID=1372999