specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Samodzielna Sekcja ...

hystericalcoolMobile - Wireless

Dec 10, 2013 (7 years and 10 months ago)

1,561 views.UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

al. Papieża Jana Pawła II
nr
22a

70
-
453 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

T
P/
371/
167
/13

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na
:

dostawa nowych drukowanych książek
obcojęzycznych

w r
amach projektu pn
.
:

„SERVICE
INTER
-
LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”


Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz załącznikami

Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3: Projekt umowy

ROZDZIAŁ 1

CPV


22
.
11
.
00
.
00
-
4

Informa
cje ogólne

1.

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

1.1.

Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności
formularz oferty, załączniki do
Rozdziału 1

zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle
według wskazówek. W

przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy
Wykonawcy
-

wpisuje on
„nie dotyczy”.

2.

Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, nie
należy udostępniać jej osobom trzecim.

3.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związa
ne z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.

Dopuszcza się możliwość

składania ofert częściowych.
Liczba części
-

7

5.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.

Aukcja elektroniczna przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie stosowana.

7.

Umowa ramowa


nie dotyczy.


.ROZDZIAŁ 1


INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

al. Papieża Jana Pawła II 22a 70
-
453 SZCZECINReprezent
owany przez Rektora US prof. dr.

hab.
Edwarda Włodarczyka

działając

w oparciu o
Ustawę z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamówień Publicznych

zaprasza do złożenia ofert
w przetargu nieograniczonym

na:


dostawa nowych drukowanych książek obcojęzycznych

w ramach projektu pn
. „SERVICE
INTER
-
LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”Zakres zadań W
ykonawcy opisany został w
Rozdziale 2

niniejszej
Specyfikacji i
stotnych warunków
zamówienia.


I.

Opis sposobu przygotowania ofert

1.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelki
ch informacji, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

3.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski
poświadczonymi przez Wykonawcę.

4.

Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawi
ającego muszą być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej
„za zgodność z oryginałem”

przez Wykonawcę wraz z podaniem daty
poświadczenia.
Poświadczenie to musi znajdować się na każdej zapisanej stronie dokumentu.

5.

Formularz oferty wraz

ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w
Specyfikacji istotnych warunków
z
amówienia.

6.

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spó
łki czy konsorcjum.
Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego
ofert.

7.

Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w pkt. VI
Specyfikacji i
stotnych

warunków
z
amówienia
, według zasad określonych w pk
t. VII
SIWZ
. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z
wymaganiami
SIWZ.


8.

Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

9.

Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisa
nia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w
formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest

również dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
.10.

Wykonawca winien umieścić ofertę w
dwóch zamkniętych

kopertach.

Koperta zewnętrzna winna być
zaadresowana następująco:


Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża

Jana Pawła II nr 31

70
-
453 Szczecin


Oferta na dostawę

nowych drukowanych książek obcojęzycznych w ramach projektu pn. „SERVICE
INTER
-
LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”


PRZETARG NIEOGRANICZONY

Nie otwierać przed
23.10
.
2013

r. god
z. 12.0
0


Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

11.

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na maszynie do
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym
atramentem oraz podpisane przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

12.

Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

13.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania
ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

13.1.

Powiadomienie o wpro
wadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane
i oznaczone zgodnie z postanowieniami p
kt. 10
. Wewnętrzna koperta będzie dodatkowo
oznaczona słowem
„ZMIANA
” lub
„WYCOFANIE”.

13.2.

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek z
mian w treści oferty
po upływie terminu do składania ofert.

14.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z
wykonawców występujących wspólnie

składa odd
zielnie dokumenty wymienione w R
ozdziale I

-

część
III pkt
. 1.1
-
1.8
.

(z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
PZP).

W odniesieniu do pozostałych dokumentów
,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby

wspólnie udokumentować
spełnianie warunków podmiotowych oraz dotyczących przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy
występujący wspólnie składają również łącznie oświadczenie
o spełnianiu warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 PZP
.
Wymagane oświadczenia należy z
łożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż
oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego. Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
,

ustanawiają pełnomocnika do reprezento
wania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Peł
nomocnictwo winno być załączone

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do
oferty. Dopuszczalne jest r
ównież dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez mocodawcę..15.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z
art. 96 ust. 2 Ustawy

Prawo Zamówień Publicznych

oferty, opinie
biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mow
a w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski,
inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

15.1.

Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu u
dostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od
chwili ich otwarcia.

15.2.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nie
uczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

15.3.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca

1993 r., poz. 211, z późn.
zm.)

rozumie się
nieujawnione do wiadomości

publicznej

informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębior
stwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą
, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowani
a ich poufności, tzn.
składając ofertę

zastrzegł
, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

16.

Stosowne za
strzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie.
W przeciwnym razie
cała oferta zostanie ujawniona

na życzenie każdego uczestnika postępowania.

17.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstw
a były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej
wewnętrznej

kopercie z oznakowaniem
„tajemnica

przedsiębiorstwa”,

lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

18.

Ujawnienie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych
zasad:Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie
treści wskazanej oferty (ofert),Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia o tajemnicy
przedsiębiorstwa, zak
res inform
acji, które mogą być W
ykonawcy udostępnione,po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty
(ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu.II. Odrzucanie ofert


1. Oferta zostanie od
rzucona, jeżeli:będzie
niezgodna

z ustawą,jej treść nie będzie odpowiadała treści
SIWZ
, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3

PZP,W
ykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłek, o których mowa w
art.
87 ust. 2 pkt

3

PZP,
jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,.

zostanie złożona przez Wykonawcę w
ykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,będzie zawierała błędy w obliczeniu cenybędzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Oferty odrzucone nie będą poddane ocenie.II
I. Dokumenty wymagane w ofercie


1.

Doku
menty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

1)

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i spełnianiu warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 PZP
(załącznik nr 2).

2)

Aktualny odpis z właściwego rejestru,
lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji
, w celu
wykazania braku podstaw do wyklucz
enia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
.

3)

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaś
wiadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu


wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

4)

Aktu
alne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidz
iane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu


wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

5)

Aktualna informacja z Krajowego Rej
estru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4
-
8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6)

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
PZP, wystawiona n
ie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7)

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11

PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8)

Lista

podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, albo informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
(załącznik nr
3
)Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę

na terytorium RP, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5
-
8, 10 i 11 PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca
składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania d
otyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w


.art. 24 ust. 1 pkt 5
-
8, 10 i 11 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
z
aświadczeń


zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym

organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli Wykonawca ma sie
dzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokume
ntów, o których mowa w punkcie 5 i 7
, składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumen
ty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
-
8, 10 i 11 PZP. Dokumenty, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.


Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokume
ntów, o których mowa w punkcie 5
, składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresi
e określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
-
8 PZP. Dokumenty, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej, niż
6 miesięcy

przed upływem terminu
składania ofert.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2
-
4 i 6, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:

a)

n
ie otwarto jego likwidacji ani ni
e ogłoszono upadłości;

b)

n
ie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania
decy
zji właściwego organu;

c)

n
ie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej, niż
6 miesięcy

przed
upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w pk
t b) powinny być
wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert.


Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wystawia się dokumentów, o których mo
wa w pkt. a
-

c, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się.


2.

Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Inne dokumenty.

1)

Formularz ofertowy
-

załącznik

nr

1.

2)

Formularz cen jednostkowych/wykaz tytułów
-

załącznik
1a.3)

Dowód wpłacenia / wniesienia wadium:

4)

W przypadku wpłacenia wadium

w pieniądzu


kopia polecenia przelewu.

5)

W przypadku wniesienia wadium
w innej formie

niż pieniężnakopia dokumentu

(orygin

należy złożyć w kasie Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 1, punkt
IX, podpunkt 2.3).


IV.

Wykluczenie z postępowania

Wykluczenie Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi zgodnie z
Ustawą z dnia 2
9 stycznia 2004 r
.
Prawo Zamówień Publicznych.


V.

Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji niniejszego
zamówieni
a
:
30

dni
kalendarzowych
od podpisania umowy


VI.

Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

Cena brutto
100

%VII.

Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów


Kryterium

będzie obliczone za pomocą następującego wzoru
:C = [(Cn : Cb) x 100 %] x 100

g
dzie:

Cn
-

cena najniższa

(brutto)


Cb
-

c
ena badana (brutto)

Maksymalną ilość punktów
w ramach każdego zadania

w obrębie kryterium
otrzyma oferta z
najniższą
ceną
.


Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.


1.

W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosując kryteria ustawowe i określone w
SIWZ

dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty.

2.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert
, Zamawiający

zgo
dnie z art. 87 ust. 1 ustawy, może
żądać
udzielenia przez Wykonawców

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

3.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy
,

Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z u
względnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
.VIII.

O
pis sposobu oblic
zenia ceny oferty


1.

Wykonawca określi cenę jednostkową netto i wartość netto dla każdej pozycji zadania na formularzu
cen jednostkowych, oraz łączną wartość netto, podatek VAT i łączną wartość brutto dla całości zadania
na formularzu ofertyzałącznik nr 1.


2.

Cena określona

przez Wykonawcę

jest

wiążąc
a

i zostan
ie

wprowadzon
a

do umowy
.

3.

Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez

Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.

4.

Wykonawcy zagra
niczni, tj. posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP określą
cenę netto na formularzu oferty. Zamawiający dokona odpowiedniego przeliczenia ceny oferty celem
dokonania prawidłowej oceny.

5.

Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem
do dwóch miejsc po przecinku.

6.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

prowadzone będą w walucie PLN.IX.


Wymagania dotyczące wadium

1.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w
wysokości
:

Dla
części

nr 12
00,00

PLN

(słownie:

dwieście

złotych
);

Dla
cz
ęści

nr 2


-

2 5
00,00

PLN

(słownie:

dwa tysiące pięćset

złotych
);

Dla części nr 3


-

2 000,00

PLN

(słownie:

dwa tysiące złotych
);

Dla części nr 4


-

1 300,00

PLN

(słownie:

jeden tysiąc trzysta złotych
);

Dla części nr 5


-

2 500,00

PLN

(słownie:

dwa tysiące

złotych
);

Dla części nr 6


-

7 000,00

PLN

(słownie:

siedem tysięcy złotych
);

Dla części nr 7


-

1 500,00

PLN

(słownie:

jeden tysiąc złotych
);

Wadium może być wniesione w:

-

pieniądzu,

-

poręczeniach bankowych lub
SKOK
, z tym, że poręczenie
SKOK

jest zawsz
e poręczeniem pieniężnym,

-

gwarancjach

ubezpieczeniowych lub bankowych,

-
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 1
09, poz. 1158 , 2000 r. z
późniejszymi zmianami).

1.1.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać przelana
na konto Zamawiającego:

w banku:


Bank Pekao S.A II/O Szczecin

nr konta:
86 1240 3927 1111 0000 4099 0
732,

a Wykonawca dołączy do oferty
kserokopię

polecenia przelewu.

Uwaga:

Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego
(art. 45 ust. 7 ustawy).


2.

Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiając
ego (realnego wpływu wadium na
rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert)..2.1

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy je złożyć w kasie
Zamawiającego

a kopię dokumentu umieścić w kopercie z ofertą.


Kasa mieści się w

pokoju nr 128 w budynku administracyjnym US przy Papieża Jana Pawła II nr 31, 70
-
453 Szczecin i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30
-

13.30.


3.

Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert.

4.

Zamaw
iający zwraca

wadium wszystkim W
ykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnie
niu postępowania, za wyjątkiem W
ykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,

z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4
a
PZP.

5.

Wykonawcy, którego oferta zo
stała wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

6.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, którem
u zw
rócono wadium na
podstawie pkt 4
, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7.

Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek W
ykonaw
cy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

8.

Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

a.

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych
w ofercie,

b.

zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczy
n
leżących po stronie Wykonawcy,

c.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
PZP
, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
PZP
lub pełnomocnictwa,
chyb
a że udowodni, że wynika to z przyczy
n nie leżących po jego stronie,

9.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WykonawcyX.

Termin związania ofertą


Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi
6
0 dni

licząc od upływu terminu składania ofert.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.XI.

Składanie i otw
arcie ofert


1.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekc
ji Zamówień Publicznych, pok. nr

009
,
budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr

31, Szczecin..2.

Te
rmin składania ofert upływa

23.10
.
2013

r.

o godz
. 11.3
0.

Oferty otrzymane przez
Zamawiającego po
tym terminie
zostaną zwrócone bez otwierania

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
odwołania
.

3.

Oferty zostaną otwarte w tym samym dniu o
godz. 12.0
0

w
Sekcji Zamówień Publicznych
US, pok.
nr
010, al. Papieża Jana Pawła II
nr
31, S
zczecin.


XII.


Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert


Oceny ofert dokona Komisja p
rzetargowa.

1.

Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji ogłosi:imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawców,ceny ofert,

2.

Otwarcie ofert jest jawne.

3.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

4.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich

ofert jak również dokumentów potwierdzających
prawdziwość danych zawartych w ofercie.

5.

Zamawiający dokona badania ofert. Jeżeli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione.

6.

W toku dokonywania oceny

złożonych ofert Zamawiający, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, może żądać
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

7.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
ustawie
i niniejszej specyfikacji oraz została uznana za najkorzystniejszą.

8.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony będzie termin
zawarcia umowy.

9.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną powiadomieni pisemnie lub za pomo
cą telefaxu wszyscy
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

10.

Wyniki przetargu zostaną niezwłocznie wywieszone w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczone na
jego stronie internetowej.XIII.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentac
ji1)

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień
Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż
na
2

dni przed

upływem terminu składani
a ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści
SIWZ

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ

wpłynął po
upływie terminu składania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku..2)

Dopuszcza się możliwość wnioskowania o wyjaśnienia tr
eści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za pomocą faxu
lub formułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego
:
Uniwersytet Szczeciński, Sekcja Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, 70
-
453
Szczecin.

3)

Wszelkie oświadczenia, zawia
domienia i pytania składane przez Zamawiającego i Wykonawców
wymagają formy pisemnej.

4)

Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocz
nie potwierdzona na piśmie
przez przekazującego
. Zamawiający podaje numer faksu do kontaktów:
91

444 10 65.

5)

Zamawiający udzieli odpowiedzi pisemnej zainteresowanemu Wykonawcy. Odpowiedzi będą
zamieszczane ponadto na stronie internetowej Zamawiającego.

6)

W s
zczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może w
każdym czasie zmienić treść dokumentów składających się na
SIWZ.

Każda wprowadzona zmiana do
SIWZ

staje się częścią składową dokumentacji postępowania. O każdej ewentu
alnej zmianie
Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania i zmiana ta jest dla nich
wiążąca. Zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

7)

W przypadku, gdy zmiana treści
SIWZ

powodować będzie konieczność modyfik
acji lub uzupełnienia
ofert wymagającą dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i
Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą p
odlegały nowemu terminowi.

8)

W przypadku, gdy zmiana treści
SIWZ

powodować będzie konieczność dokonania zmian w treści
ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w
Biuletynie
Oficjalnych Publiakcji Unii Europejskiej
,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o
ile okaże się to konieczne.

9)

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

10)

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

W zakresie merytorycznym:

Beniamin Zawilla
tel.
91

4
44 31 88

W

zakresie formalnym:

Wojciech Bereszko

tel. 91

444
11 51

XIV. Środki odwoławcze


W prowadzonym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179


198 ustawy
PZP.

__________________________________________________
___________________________


XIV.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy


Zamawiający
nie
wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy..

XV.

Ustalenia końcowe

1.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiające
mu.

2.

Oferty po
dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

3.

Zmiany umowy dokonane z naruszeniem art. 144 ust. 1 są

niedopuszczalne.

4.

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą
obu Stron.

5.

Zamawiający infor
muje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą
nastąpić w następujących przypadkach:


a)

gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i
niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w za
kresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) i inne
zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania
uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej.
Strony zobow
iązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;


b)

gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowie
dzialności, skutkująca
brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia


zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji
zamówienia.

6.

Możliwa jest zmiana polegająca ona na

obniżeniu wynagrodzenia umownego z jednoczesnym
utrzymaniem standardu wykonania zamówienia

7.

W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana Ustawa z dnia 29 stycznia 2004

r.
-

Prawo Zamówień Publicznych.
.ROZDZIAŁ 2OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia


Część 1
-


Książki wydawnictwa Edinburgh University Press, Wageningen Academic Publishers, Boydell&BrewerLp.

Tytuł

Au瑯r

坹T慷湩c瑷W

䥓䉎

Ro欠
睹T慮ia

1

Agriculture, peasantry and
pove
rty in Turkey in the neo
-
liberal age

Murat Öztürk

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861927

2012

2

Aristophanic Comedy and the
Challenge of Democratic
Citizenship

John Zumbrunnen

Boydell&Brewer

9781580464178

2012

3

Constitutional Violence

Antoni Abat
i Ninet

Edinburgh
University Press

9780748669547

2012

4

David Hume and Eighteenth
-
Century America

Mark G. Spencer

Boydell&Brewer

9781580463447

2010

5

Efficacy of micro
-
financing
women's activities in Côte
d'Ivoire

Namizata Binaté
Fofana

Wageningen
Academ
ic
Publishers

9789086861255

2010

6

Epidemiology in public health
practice

Annemien Haveman
-
Nies, Sofieke Jansen,
Hans van Oers, Pieter
van 't Veer

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861408

2010

7

Essays in Criminal Law in
Honour of Sir Gerald Gordon

J
ames Chalmers

Edinburgh
University Press

9780748640706

2010

8

EU policy for agriculture, food
and rural areas

Arie Oskam, Gerrit
Meester, Huib Silvis

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861804

2011

9

Five centuries of farming

Jan Bieleman

Wageningen
Ac
ademic
Publishers

9789086861330

2010

10

Food, diversity, vulnerability
and social change

Anke Niehof

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861392

2010

11

Forest
-
people interfaces

Bas Arts, Séverine van
Bommel, Mirjam Ros
-
Tonen, Gerard
Verschoor

Wageninge
n
Academic
Publishers

9789086861934

2012

12

Gender, AIDS and food security

Mariame Maiga

Wageningen
9789086861590

2010.


Academic
Publishers

13

Institutional constraints to small
farmer development in
Southern Africa

Ajuruchukwu Obi

Wageningen
Academic
Pub
lishers

9789086861323

2011

14

International Commercial
Agreements

Michala Meiselles

Edinburgh
University Press

9780748679041

2013

15

Inter
-
organizational information
exchange, supply chain
compliance and performance

Guangqian Peng

Wageningen
Academic
Pub
lishers

9789086861781

2011

16

Intrahousehold resource
allocation and well
-
being

Fatimata Dia Sow

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861583

2010

17

Islamic and Ethical Finance in
the United Kingdom

Elaine Housby

Edinburgh
University Press

9780748648955

2013

18

Islamic Asset Management

Natalie Schoon

Edinburgh
University Press

9780748639960

2011

19

Islamic Banking and Financial
Crisis

Habib Ahmed

Edinburgh
University Press

9780748647613

2013

20

Islamic Finance in the Global
Economy

Ibrahim Warde

Edin
burgh
University Press

9780748627776

2009

21

Knowledge in action

Annemarie van
Paassen, Jolanda van
den Berg, Eveliene
Steingröver, Renate
Werkman, Bas Pedroli

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861675

2011

22

Law Making and the Scottish
Parliament

El
aine Sutherland

Edinburgh
University Press

9780748640195

2011

23

Learning for sustainability in
times of accelerating change

Arjen E.J. Wals, Peter
Blaze Corcoran

Wageningen
Academic
Publishers

9789086862030

2012

24

Legal, Regulatory and
Governance Issue
s in Islamic
Finance

Rodney Wilson

Edinburgh
University Press

9780748645046

2012

25

Living together in multi
-
ethnic
neighbourhoods

Karin Peters

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861903

2011

26

MacCormick's Scotland

Neil Walker

Edinburgh
University Pr
ess

9780748643806

2012

27

Markets, marketing and
developing countries

Hans van Trijp, Paul
Ingenbleek

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861453

2010

28

Mixed Jurisdictions Compared

Vernon Palmer

Edinburgh
University Press

9780748638864

2009

29

Modern

biotechnology

Johannes Tramper,
Yang Zhu

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861699

2011

30

New Frontiers

Paul J. du Plessis

Edinburgh
University Press

9780748668175

2013

31

New perspectives on economic
development

Fu Lai Tony Yu

Wageningen
Academic
9789086861606

2011.


P
ublishers

32

Risk Management for Islamic
Banks

Rania Abdelfattah
Salem

Edinburgh
University Press

9780748670086

2013

33

SACRED SCIENCE?

Simen Andersen
Øyen, Nora S. Vaage,
Tone Lund
-
Olsen

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861965

20
12

34

Single women, land and
livelihood vulnerability in a
communal area in Zimbabwe

Gaynor Gamuchirai
Makura
-
Paradza

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861460

2010

35

Space and economics

W.J.M. Heijman, R.A.
Schipper

Wageningen
Academic
Publishers

97
89086860975

2010

36

The Community of the College
of Justice

John Finlay

Edinburgh
University Press

9780748645770

2012

37

The Creation of the Ius
Commune

John W. Cairns

Edinburgh
University Press

9780748638970

2010

38

The European Court of Human
Rights

D
ia Anagnostou

Edinburgh
University Press

9780748670574

2013

39

The European Union and South
Korea

James Harrison

Edinburgh
University Press

9780748668601

2013

40

The Power of Memory in
Democratic Politics

P.J. Brendese

Boydell&Brewer

9781580464239

2013

41

The Urban Roots of Democracy
and Political Violence in
Zimbabwe

Timothy Scarnecchia

Boydell&Brewer

9781580463638

2013

42

Towards effective food chains

Jacques Trienekens,
Jan Top, Jack van der
Vorst, Adrie Beulens

Wageningen
Academic
Publishers

9789086
861484

2010

43

Transformation and
sustainability in agriculture

Sietze Vellema

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861613

2011

44

Unlocking markets to
smallholders

Herman D. van
Schalkwyk, Jan A.
Groenewald, Gavin
C.G. Fraser,
Ajuruchukwu Obi, Aad
van
Tilburg

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861347

2012

45

Vital coalitions, vital regions

Ina Horlings

Wageningen
Academic
Publishers

9789086861415

2010
.


CZĘŚĆ 2Książki wydawnictwa Cambridge University PressLp.

Tytuł

Au瑯r

坹T慷湩c瑷W

䥓䉎

Rok

睹T慮ia

1

A Bibliography of Historical
Economics to 1980

McCloskey

Cambridge
University Press

9780521153850

2011

2

A Complete Guide to the English
Lakes, Comprising Minute
Directions for the Tourist

Sedgwick

Cambridge
University Press

9781108017886

2010

3

A Continuous Time Econometric
Model of the United Kingdom
with Stochastic Trends

Bergstrom

Cambridge
University Press

9781107411234

2012

4

A Global Green New Deal

Barbier

Cambridge
University Press

9780521132022

2010

5

A Global History of the Financi
al
Crash of 2007

10

Lybeck

Cambridge
University Press

9781107648883

2011

6

A Guide to Experimental
Algorithmics

McGeoch

Cambridge
University Press

9780521173018

2012

7

A Handbook of Primary
Commodities in the Global
Economy

Radetzki

Cambridge
University
Press

9780521182645

2010

8

A Handbook on the WTO TRIPS
Agreement

Taubman

Cambridge
University Press

9781107625297

2012

9

A Modular and Extensible
Network Storage Architecture

Lo

Cambridge
University Press

9780521349468

2011

10

A Practical Guide to Priva
te
Equity Transactions

Yates

Cambridge
University Press

9780521193115

2010

11

A Scheme of Economic Theory

Shackle

Cambridge
University Press

9780521147552

2010

12

A Short Course in Intermediate
Microeconomics with Calculus

Serrano

Cambridge
University Pr
ess

9781107623767

2013

13

A Study in Trade
-
Cycle History

Matthews

Cambridge
University Press

9781107600119

2011

14

A Textbook of Cultural
Economics

Towse

Cambridge
University Press

9780521717021

2010

15

A Theory of Fairness and Social
Welfare

Fleurbaey

Cambridge
University Press

9780521715348

2011

16

A. W. H. Phillips: Collected
Works in Contemporary
Perspective

Leeson

Cambridge
University Press

9780521168458

2011

17

Accounting for Ministers

Berlinski

Cambridge
University Press

9780521519724

2012

18

A
ctuarial Mathematics for Life
Contingent Risks

Dickson

Cambridge
University Press

9781107044074

2013

19

Adaptive Technologies for
Training and Education

Durlach

Cambridge
University Press

9780521769037

2012

20

Advanced Topics in Bisimulation
and Coinduct
ion

Sangiorgi

Cambridge
University Press

9781107004979

2011

21

Advances in Economics and
Econometrics

Acemoglu

Cambridge
University Press

9781107627314

2013.


22

Africa and the World Trade
Organization

Mshomba

Cambridge
University Press

9781107401532

2011

23

After the Great Recession

Cynamon

Cambridge
University Press

9781107015890

2013

24

Against Injustice

Gotoh

Cambridge
University Press

9780521182614

2010

25

Against Intellectual Monopoly

Boldrin

Cambridge
University Press

9780521127264

2010

26

Agains
t the Consensus

Lin

Cambridge
University Press

9781107038875

2013

27

Allocation in the European
Emissions Trading Scheme

Ellerman

Cambridge
University Press

9780521182621

2011

28

An Economic Querist

Shackle

Cambridge
University Press

9780521147545

2010

29

An Economic Theory of Greed,
Love, Groups, and Networks

Frijters

Cambridge
University Press

9781107678941

2013

30

An Elementary Introduction to
Mathematical Finance

Ross

Cambridge
University Press

9780521192538

2011

31

An Information Theoretic
Approac
h to Econometrics

Judge

Cambridge
University Press

9780521689731

2012

32

An Introduction to International
Economics

Reinert

Cambridge
University Press

9780521177108

2012

33

An Introduction to Mathematics
for Economics

Asano

Cambridge
University Press

978
0521189460

2012

34

An Introduction to Service
-
Dominant Logic

Lusch

Cambridge
University Press

9780521195676

2013

35

Analysis of Panels and Limited
Dependent Variable Models

Hsiao

Cambridge
University Press

9780521131001

2010

36

Analytics for Leaders

Fis
her

Cambridge
University Press

9781107045569

2013

37

Analyzing Redistribution Policies

Kakwani

Cambridge
University Press

9780521126311

2010

38

Annuity Markets and Pension
Reform

Mackenzie

Cambridge
University Press

9781107407213

2012

39

Antitrust Law a
midst Financial
Crises

Kokkoris

Cambridge
University Press

9780521194839

2010

40

Applications of Differential
Geometry to Econometrics

Marriott

Cambridge
University Press

9780521178297

2011

41

Applied Intermediate
Macroeconomics

Hoover

Cambridge
Universi
ty Press

9780521763882

2012

42

Artificial Intelligence

Poole

Cambridge
University Press

9780521519007

2010

43

Aspect
-
Oriented, Model
-
Driven
Software Product Lines

Rashid

Cambridge
University Press

9780521767224

2011

44

Australia in the Global Economy

Me
redith

Cambridge
University Press

9781107683839

2013

45

Australian Intellectual Property
Law

Davison

Cambridge
University Press

9781107636033

2012

46

Availability of Credit and
Secured Transactions in a Time
Akseli

Cambridge
University Press

97
81107027442

2013.


of Crisis

47

Bangladesh

Lewis

Cambridge
University Press

9780521713771

2012

48

Bankers, Bureaucrats, and
Central Bank Politics

Adolph

Cambridge
University Press

9781107032613

2013

49

Banking on Global Markets

Kobrak

Cambridge
University Press

978
1107411807

2012

50

Banking, Trade and Industry

Teichova

Cambridge
University Press

9780521188876

2011

51

Bayesian Reasoning and
Machine Learning

Barber

Cambridge
University Press

9780521518147

2012

52

Bayesian Time Series Models

Barber

Cambridge
Univers
ity Press

9780521196765

2011

53

Behavioral Rationality and
Heterogeneous Expectations in
Complex Economic Systems

Hommes

Cambridge
University Press

9781107019294

2013

54

Behavioural Public Policy

Oliver

Cambridge
University Press

9781107617377

2013

55

B
eyond Corporate Social
Responsibility

Frynas

Cambridge
University Press

9780521175395

2010

56

Beyond Price

Hutter

Cambridge
University Press

9780521183000

2011

57

Big
-
Time Sports in American
Universities

Clotfelter

Cambridge
University Press

978110700434
4

2011

58

Biodiversity Economics

Kontoleon

Cambridge
University Press

9780521154659

2010

59

Brain
-
Computer Interfacing

Rao

Cambridge
University Press

9780521769419

2013

60

Brand Society

Kornberger

Cambridge
University Press

9780521726900

2010

61

Brazil
ian Multinationals

Fleury

Cambridge
University Press

9781107407060

2012

62

British Historical Statistics

Mitchell

Cambridge
University Press

9781107402447

2011

63

Brownian Models of
Performance and Control

Harrison

Cambridge
University Press

978110701839
6

2013

64

Building Chicago Economics

Van Horn

Cambridge
University Press

9781107616431

2013

65

Building High
-
Tech Clusters

Bresnahan

Cambridge
University Press

9780521143486

2010

66

Building Parallel, Embedded,
and Real
-
Time Applications with
Ada

McCorm
ick

Cambridge
University Press

9780521197168

2011

67

Building Respected Companies

Canals

Cambridge
University Press

9780521192101

2010

68

Business and Public Policy

Rivera

Cambridge
University Press

9781107406285

2012

69

Business Ethics and Continental
Philosophy

Painter
-
Morland

Cambridge
University Press

9780521137560

2011

70

Business Ethics as Practice

Painter
-
Morland

Cambridge
9780521174565

2011.


University Press

71

Business Performance
Measurement

Neely

Cambridge
University Press

9780521188760

2011

72

Business, Integrity, and Peace

Fort

Cambridge
University Press

9781107402898

2011

73

Cambridge Handbook of
Culture, Organizations, and
Work

Bhagat

Cambridge
University Press

9781107402409

2011

74

Cambridge Handbook of
Experimental Political Science

D
ruckman

Cambridge
University Press

9780521174558

2011

75

Cambridge Handbook of
Strategy as Practice

Golsorkhi

Cambridge
University Press

9781107404007

2011

76

Capabilities, Gender, Equality

Comim

Cambridge
University Press

9781107015692

2013

77

Capital
Accumulation and
Economic Growth in a Small
Open Economy

Turnovsky

Cambridge
University Press

9780521187527

2011

78

Capital Markets Law and
Compliance

Nelson

Cambridge
University Press

9781107404663

2012

79

Capital Mobility

Leiderman

Cambridge
University

Press

9780521142731

2010

80

Capitalism Reassessed

Pryor

Cambridge
University Press

9781107616356

2013

81

Capitalism, Corporations and
the Social Contract

Mansell

Cambridge
University Press

9781107015524

2013

82

Capitalizing on Nature

Barbier

Cambridge
University Press

9780521189279

2011

83

Cash and Credit

Barker

Cambridge
University Press

9781107401839

2011

84

Causality, Probability, and Time

Kleinberg

Cambridge
University Press

9781107026483

2013

85

Central Banking in the
Twentieth Century

Singleton

Cambridge
University Press

9780521899093

2010

86

Challenged by Carbon

Lovell

Cambridge
University Press

9780521145596

2012

87

Challenges in Central Banking

Siklos

Cambridge
University Press

9781107616493

2013

88

Changing Japanese Capitalism

Witt

Cambri
dge
University Press

9780521182829

2011

89

Changing Patterns in the
Distribution of Economic
Welfare

Gottschalk

Cambridge
University Press

9780521142694

2010

90

Chile and the Neoliberal Trap

Solimano

Cambridge
University Press

9781107003545

2012

91

Chin
a's Monetary Challenges

Burdekin

Cambridge
University Press

9781107407725

2012

92

Chronic Inflation in an
Industrializing Economy

Parkin

Cambridge
University Press

9780521134125

2010

93

Civilizing the Economy

Brown

Cambridge
University Press

978052115246
4

2010.


94

Class and Social Stratification in
Post
-
Revolution China

Watson

Cambridge
University Press

9780521143844

2010

95

Clearing Services for Global
Markets

Hasenpusch

Cambridge
University Press

9781107404472

2012

96

Climate Capitalism

Newell

Cambrid
ge
University Press

9780521127288

2010

97

Climate Change and Cities

Rosenzweig

Cambridge
University Press

9781107004207

2011

98

Climate Change Policy in the
European Union

Jordan

Cambridge
University Press

9780521208901

2011

99

Climate Extremes and Soci
ety

Diaz

Cambridge
University Press

9780521298483

2011

100

Climate Policy after
Copenhagen

Neuhoff

Cambridge
University Press

9781107401419

2011

101

Climate Policy Foundations

Whitesell

Cambridge
University Press

9781107614727

2012

102

Co
-
Engineering an
d
Participatory Water
Management

Daniell

Cambridge
University Press

9781107012318

2012

103

Cognitive Ergonomics and
Human
-
Computer Interaction

Long

Cambridge
University Press

9780521204842

2011

104

Collecting, Managing, and
Assessing Data Using Sample
Su
rveys

Stopher

Cambridge
University Press

9780521681872

2012

105

Colonial Social Accounting

Deane

Cambridge
University Press

9781107601284

2011

106

Combinatorial and
Computational Geometry

Goodman

Cambridge
University Press

9780521178396

2011

107

Commerc
ial Law

Ryder

Cambridge
University Press

9780521758024

2012

108

Commodity Price Dynamics

Pirrong

Cambridge
University Press

9780521195898

2012

109

Communication in Mechanism
Design

Williams

Cambridge
University Press

9781107407398

2012

110

Community Cap
italism in China

Hou

Cambridge
University Press

9781107030466

2013

111

Competition Policy and Patent
Law under Uncertainty

Manne

Cambridge
University Press

9780521766746

2011

112

Complex Contracting

Brown

Cambridge
University Press

9781107038622

2013

11
3

Computational Logic and
Human Thinking

Kowalski

Cambridge
University Press

9780521123365

2011

114

Computational Principles of
Mobile Robotics

Dudek

Cambridge
University Press

9780521692120

2010

115

Computer Vision

Prince

Cambridge
University Press

9781
107011793

2012

116

Computer Vision for Visual
Effects

Radke

Cambridge
University Press

9780521766876

2013

117

Concentration in British Industry

Evely

Cambridge
University Press

9781107601345

2011.


118

Concentration of Measure for
the Analysis of Randomiz
ed
Algorithms

Dubhash

Cambridge
University Press

9781107606609

2012

119

Concepts of Property in
Intellectual Property Law

Howe

Cambridge
University Press

9781107041820

2013

120

Concurrency Verification

Roever

Cambridge
University Press

9780521169325

2012

121

Conflicts in the Knowledge
Society

Haunss

Cambridge
University Press

9781107036420

2013

122

Conflicts of Interest

Moore

Cambridge
University Press

9780521143462

2010

123

Connecting Knowledge and
Performance in Public Services

Walshe

Cambridge
Unive
rsity Press

9780521195461

2010

124

Constitutional Money

Timberlake

Cambridge
University Press

9781107032545

2013

125

Constructing Intellectual
Property

George

Cambridge
University Press

9781107014619

2012

126

Contemporary Capitalism and
its Crises

McDon
ough

Cambridge
University Press

9780521735803

2010

127

Contesting the Corporation

Fleming

Cambridge
University Press

9780521169530

2010

128

Controlling Institutions

Stone

Cambridge
University Press

9780521183062

2011

129

Cookery for the Hospitality
Indu
stry

Dodgshun

Cambridge
University Press

9780521156325

2011

130

Copartnership in Industry

Fay

Cambridge
University Press

9781107692701

2012

131

Copyright and Piracy

Bently

Cambridge
University Press

9780521193436

2010

132

Corporate Governance and
Initia
l Public Offerings

Zattoni

Cambridge
University Press

9781107016866

2012

133

Corporate Governance and the
Global Financial Crisis

Sun

Cambridge
University Press

9781107411715

2012

134

Corporate Lawyers and
Corporate Governance

Loughrey

Cambridge
Universi
ty Press

9780521762557

2011

135

Corporate Responsibility

Carroll

Cambridge
University Press

9781107605251

2012

136

Corporate Social
Entrepreneurship

Hemingway

Cambridge
University Press

9781107007208

2013

137

Corporate Social Strategy

Husted

Cambridge
U
niversity Press

9780521149631

2010

138

Courting Social Justice

Gauri

Cambridge
University Press

9780521145169

2010

139

Crafting Strategy

Heracleous

Cambridge
University Press

9781107411692

2012

140

Creating Global Opportunities

Jephson

Cambridge
Univers
ity Press

9781107037816

2013

141

Credibility and the International
Monetary Regime

Bordo

Cambridge
University Press

9780521811330

2012

142

Cross
-
Cultural Research
Methods in Psychology

Matsumoto

Cambridge
University Press

9780521758420

2010.


143

Culture
in Economics

Beugelsdijk

Cambridge
University Press

9780521193009

2010

144

Currencies, Commodities and
Consumption

Clements

Cambridge
University Press

9781107014763

2013

145

Curve and Surface
Reconstruction

Dey

Cambridge
University Press

9780521175180

20
11

146

Cyber Criminals on Trial

Smith

Cambridge
University Press

9781107403208

2011

147

Cybercrime

Kirwan

Cambridge
University Press

9780521180214

2013

148

Cyclical Movements in the
Balance of Payments

Chang

Cambridge
University Press

9781107615229

2011

149

Data Analysis and Graphics
Using R

Maindonald

Cambridge
University Press

9780521762939

2010

150

Data Envelopment Analysis

Ray

Cambridge
University Press

9781107405264

2012

151

Data Management for
Multimedia Retrieval

Candan

Cambridge
University Pre
ss

9780521887397

2010

152

Data
-
Intensive Computing

Gorton

Cambridge
University Press

9780521191951

2012

153

Davenport

Schinzel Sequences
and their Geometric
Applications

Sharir

Cambridge
University Press

9780521135115

2010

154

Debating Coal Closures

Coo
per

Cambridge
University Press

9780521125970

2010

155

Debt Problems of Eastern
Europe

Zloch
-
Christy

Cambridge
University Press

9780521169318

2011

156

Debt
-
for
-
Development
Exchanges

Buckley

Cambridge
University Press

9781107610538

2013

157

Decision Makin
g Using Game
Theory

Kelly

Cambridge
University Press

9781107402676

2011

158

Decision Order and Time in
Human Affairs

Shackle

Cambridge
University Press

9780521147491

2010

159

Decoding Organization

Grey

Cambridge
University Press

9781107676756

2013

160

D
efensive Environmentalists
and the Dynamics of Global
Reform

Rudel

Cambridge
University Press

9781107030527

2013

161

Deflation

Burdekin

Cambridge
University Press

9780521153560

2010

162

Democracy and its Elected
Enemies

Rosefielde

Cambridge
University Pr
ess

9781107012653

2013

163

Democratic Theory and Causal
Methodology in Comparative
Politics

Lichbach

Cambridge
University Press

9781107622357

2013

164

Democratization and Research
Methods

Coppedge

Cambridge
University Press

9780521537278

2012

165

Demyst
ifying the Chinese
Economy

Lin

Cambridge
University Press

9780521181747

2011

166

Density Ratio Estimation in
Machine Learning

Sugiyama

Cambridge
University Press

9780521190176

2012.


167

Developing Countries in the
GATT Legal System

Hudec

Cambridge
Univers
ity Press

9781107003293

2011

168

Developments in Macro
-
Finance
Yield Curve Modelling

Chadha

Cambridge
University Press

9781107044555

2013

169

Digital Logic Design

Even

Cambridge
University Press

9781107027534

2012

170

Digital Nets and Sequences

Dick

Cam
bridge
University Press

9780521191593

2010

171

Disability and Information
Technology

Varney

Cambridge
University Press

9780521191616

2013

172

Disarray in World Food Markets

Tyers

Cambridge
University Press

9780521172318

2011

173

Discourse, Interpretatio
n,
Organization

Heracleous

Cambridge
University Press

9780521181426

2010

174

Discrete Inverse Problems

Hansen

Cambridge
University Press

9780898716962

2010

175

Discrete Models of Financial
Markets

Capiński

Cambridge
University Press

9780521175722

2012

1
76

Doing Capitalism in the
Innovation Economy

Janeway

Cambridge
University Press

9781107031258

2012

177

Downsizing

Cooper

Cambridge
University Press

9781107004672

2012

178

Dynamic Disequilibrium
Modeling: Theory and
Applications

Barnett

Cambridge
Univers
ity Press

9780521174978

2011

179

Dynamic Issues in Commercial
Policy Analysis

Baldwin

Cambridge
University Press

9780521159517

2011

180

Dynamic Modeling and
Applications for Global
Economic Analysis

Ianchovichina

Cambridge
University Press

9781107002432

2012

181

Dynamic Models for Volatility
and Heavy Tails

Harvey

Cambridge
University Press

9781107630024

2013

182

Dynamics of International
Business: Asia
-
Pacific Business
Cases

Ramburuth

Cambridge
University Press

9781107675469

2013

183

East
-
West Financi
al Relations

Zloch
-
Christy

Cambridge
University Press

9780521126359

2010

184

Econometric Modelling with
Time Series

Martin

Cambridge
University Press

9780521139816

2013

185

Econometric Theory and
Practice

Corbae

Cambridge
University Press

9780521184304

2
011

186

Economic Choices in a Warming
World

Perthuis

Cambridge
University Press

9780521175685

2011

187

Economic Crisis and Corporate
Restructuring in Korea

Haggard

Cambridge
University Press

9780521131711

2010

188

Economic Development

Nafziger

Cambridge

University Press

9780521765480

2012

189

Economic Development and
Cooperation in the Pacific Basin

Lee

Cambridge
University Press

9780521396943

2011

190

Economic Foundations of
Symmetric Programming

Paris

Cambridge
University Press

9780521123020

2011.


19
1

Economic Growth in Europe

Timmer

Cambridge
University Press

9781107412446

2013

192

Economic Openness and
Territorial Politics in China

Sheng

Cambridge
University Press

9780521195386

2010

193

Economic Policy in the
International Economy

Helpman

Cambridg
e
University Press

9780521178426

2011

194

Economic Politics in the United
States

Keech

Cambridge
University Press

9780521178679

2013

195

Economic Reform and
Development in China

Li

Cambridge
University Press

9781107024052

2012

196

Economic Reform in Ind
ia

Hope

Cambridge
University Press

9781107020047

2013

197

Economics and Social
Interaction

Gui

Cambridge
University Press

9780521169554

2011

198

Economics and Syndicalism

Kirkaldy

Cambridge
University Press

9781107646650

2012

199

Economics and the Chall
enge of
Global Warming

Pearson

Cambridge
University Press

9781107649071

2011

200

Economics of Agglomeration

Fujita

Cambridge
University Press

9780521171960

2013

201

Econophysics and Companies

Aoyama

Cambridge
University Press

9781107403482

2011

202

Effe
ctive Negotiation

Fells

Cambridge
University Press

9781107605381

2012

203

Electronic Theft

Grabosky

Cambridge
University Press

9780521152860

2010

204

Emerging Multinationals in
Emerging Markets

Ramamurti

Cambridge
University Press

9780521160186

2010

205

Emerging Wireless Technologies
and the Future Mobile Internet

Raychaudhuri

Cambridge
University Press

9780521116466

2011

206

Emissions Trading for Climate
Policy

Hansjürgens

Cambridge
University Press

9780521142045

2010

207

Emotions in Finance

Pixley

Ca
mbridge
University Press

9781107633377

2012

208

Empirical Social Choice

Gaertner

Cambridge
University Press

9781107013940

2011

209

Ending Dirty Energy Policy

Tomain

Cambridge
University Press

9780521127851

2011

210

Enhanced Dispute Resolution
Through th
e Use of Information
Technology

Lodder

Cambridge
University Press

9780521515429

2010

211

Enterprise Cloud Computing

Shroff

Cambridge
University Press

9780521137355

2010

212

Entertainment Industry
Economics

Vogel

Cambridge
University Press

9781107003095

2
011

213

Entrepreneurs and Democracy

Gomez

Cambridge
University Press

9780521169608

2011

214

Entrepreneurship and New
Value Creation

Fayolle

Cambridge
University Press

9781107402904

2011

215

Entrepreneurship in the Global
Economy

Kressel

Cambridge
Univer
sity Press

9781107019768

2012.


216

Entrepreneurship, Geography,
and American Economic Growth

Acs

Cambridge
University Press

9781107402539

2011

217

Entrepreneurship, Growth, and
Public Policy

Acs

Cambridge
University Press

9781107686533

2013

218

Entrepren
eurship, Small and
Medium
-
Sized Enterprises and
the Macroeconomy

Acs

Cambridge
University Press

9780521629256

2011

219

Environmental Economics

Endres

Cambridge
University Press

9780521173926

2011

220

Environmental Health Ethics

Resnik

Cambridge
Universit
y Press

9781107617896

2012

221

Environmental Politics

O'Lear

Cambridge
University Press

9780521759137

2010

222

Environmental Reform in the
Information Age

Mol

Cambridge
University Press

9780521182652

2011

223

Environmental Valuation in
South Asia

Haque

Cambridge
University Press

9781107007147

2011

224

Epistemic Game Theory

Perea

Cambridge
University Press

9781107401396

2012

225

Erasing the Invisible Hand

Samuels

Cambridge
University Press

9781107613164

2013

226

Escape from the Market

Huberman

Cambridg
e
University Press

9780521142663

2010

227

Essential Microeconomics

Riley

Cambridge
University Press

9780521827478

2012

228

Essentials of Mobile Handset
Design

Naha

Cambridge
University Press

9781107010048

2012

229

Ethics and Finance

Hendry

Cambridge
Uni
versity Press

9781107612488

2013

230

Ethnic Diversity and Economic
Instability in Africa

Hino

Cambridge
University Press

9781107025998

2012

231

EU Prospectus Law

Schammo

Cambridge
University Press

9780521517652

2011

232

Europe after Enlargement

Aslund

C
ambridge
University Press

9781107410510

2012

233

Europe, East Asia and APEC

Drysdale

Cambridge
University Press

9780521168434

2011

234

European Commission Decisions
on Competition

Russo

Cambridge
University Press

9780521295642

2011

235

Evaluating Electi
ons

Alvarez

Cambridge
University Press

9781107653054

2013

236

Evaluating Learning Algorithms

Japkowicz

Cambridge
University Press

9780521196000

2011

237

Every Man his Own Broker

Mortimer

Cambridge
University Press

9781108025829

2010

238

Evolution and Pr
ocedures in
Central Banking

Altig

Cambridge
University Press

9780521158282

2011

239

Evolving Financial Markets and
International Capital Flows

Davis

Cambridge
University Press

9780521166089

2011

240

Excel Basics to Blackbelt

Bendoly

Cambridge
University
Press

9781107625525

2013.


241

Exclusions from Patentability

Sterckx

Cambridge
University Press

9781107006942

2012

242

Expectation in Economics

Shackle

Cambridge
University Press

9781107629141

2012

243

Experimental Criminology

Welsh

Cambridge
University P
ress

9781107614130

2013

244

Experimental Human
-
Computer
Interaction

Purchase

Cambridge
University Press

9780521279543

2012

245

Experimental Political Science
and the Study of Causality

Morton

Cambridge
University Press

9780521136488

2010

246

Experiments

and Competition
Policy

Hinloopen

Cambridge
University Press

9781107403611

2011

247

Explaining the Performance of
Human Resource Management

Fleetwood

Cambridge
University Press

9780521699358

2011

248

Exploratory Social Network
Analysis with Pajek

de Nooy

Cambridge
University Press

9780521174800

2012

249

Exploring Creativity

Moeran

Cambridge
University Press

9781107033436

2013

250

Exponential Random Graph
Models for Social Networks

Lusher

Cambridge
University Press

9780521141383

2013

251

External Constr
aints on
Macroeconomic Policy

Alogoskoufis

Cambridge
University Press

9780521134071

2010

252

Face Geometry and Appearance
Modeling

Liu

Cambridge
University Press

9780521898416

2011

253

Factory Wage Structures and
National Agreements

Robertson

Cambridge
U
niversity Press

9781107669130

2013

254

Fashioning Intellectual Property

Richardson

Cambridge
University Press

9780521767569

2012

255

Federalism and Economic
Reform

Wallack

Cambridge
University Press

9781107402546

2011

256

Fertility, Education, Growth, a
nd
Sustainability

de la Croix

Cambridge
University Press

9781107029590

2012

257

Finance

van der Wijst

Cambridge
University Press

9781107029224

2013

258

Finance Capitalism and
Germany's Rise to Industrial
Power

Fohlin

Cambridge
University Press

9780521396
608

2011

259

Finance, Intermediaries, and
Economic Development

Engerman

Cambridge
University Press

9780521147415

2010

260

Financial Assets, Debt and
Liquidity Crises

Charpe

Cambridge
University Press

9781107004931

2011

261

Financial Crises in Emerging
M
arkets

Glick

Cambridge
University Press

9780521172189

2011

262

Financial Enterprise Risk
Management

Sweeting

Cambridge
University Press

9780521111645

2011

263

Financial Management for
Business

Bittlestone

Cambridge
University Press

9780521762908

2010

26
4

Financial Market Bubbles and
Crashes

Vogel

Cambridge
University Press

9780521199674

2010

265

Financial Markets and
Institutions

de Haan

Cambridge
University Press

9781107635920

2012