Bilaga 2 till F:201 - Avropa.se

hystericalcoolMobile - Wireless

Dec 10, 2013 (5 years and 4 months ago)

845 views
Bilaga
2

till F:
20
1

Funktioner, p
rodukter
, tjänster och priser

D
nr
2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1Bilaga
2

Funktioner, p
rodukter
, tjänster

och priser
2

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

Innehåll


1

Produkter, tjän
ster och priser

3

2

Tilläggstjänster

3

2.1

Helhetsansvar vid införande

3

3

Miljö

4

3.1

Klimat

4

4

Aktiv nätverksutrustning

6

4.1

Produkter

6

4.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

41

5

Telefonisystem

62

5.1

Produkter

62

5.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

97

6

Säkerhet

109

6.1

Produkter

109

6.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

118

7

Stödsystem

133

7.1

Produkter

133

7.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

151

8

Nät

160

8.1

Produkter

160

8.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

164

9

Kontaktc
enter

175

9.1

Produkter

175

9.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

223

10

Övervakning och trafikoptimering

231

10.1

Produkter Utbud

231

10.2

Produktrelaterade leverantörstjänster

235

11

Priser

247

11.1

Pris för produkter

247

11.2

Pris för tjänster

247

11.3

Prismodell

247


3

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

1

Produkter
, tjänster

och priser

För samtliga bilagor ska typsnitt Times new Roman, storlek 12 användas.


2

Tilläggstjänster

2.1

Helhetsansvar vid
införande

Leverantör
en
skall

erbjuda ett helhetsansvar vid införande/migration av en helt eller
delvis ny kommunikationslösning.


När avropsavtal är tecknat mellan parterna och den tekniska kommunikations
-
lösningen är bestämd tar Datametrix tekniska projek
tledare över ansvaret gällande
installation, driftsättning och leveranstest.


Kunden deltar i framtagandet av projektplanen samt i styrgruppens löpande
avstä
mningar och prioriteringar.
Datametrix åtar sig helhetsansvaret för projektets
genomförande
, dvs an
svarar även för av Datametrix kontrakterade underleverantörer
.


Datametrix projektprocess


Start
Analys

Start
Design

Projektstart

Överlämning

Planeringsstart

Delleveranser
BP
1
BP
2
BP
3
-
4
BP
5
BP
6
BP
6
-
7
BP
8
Analysera
/
finansiera
Utvärdera
Hantera förändringar
Affärsnivå
Projektnivå
Analys
Design
Planera projekt
Projektgenomförande
Överlämning
/
slutleverans
Delleveranser

Projektet stängs
TG
0
TG
1
TG
2
TG
4
TG
5
TG
3
Milstolpar
enl
.
PPS
enl
.
PROPS


De olika faserna i införandeprojekten är:AnalysDesignPlanera projektetProjektgenomförandeDelleveranserÖverlämning/slutleveransProjektavslut


Projektledare a
nsvarar för koordinering av
Datametrix interna resurser

så att
migrering/införande sker enligt övere
nskommelse med kund.
Funktionalitetsavstämningaar och t
ester sätts upp i samråd mellan kund och
projektledare för att säkerställa
att projektet flyter enlig
t plan.

4

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

Vid projektavslut har bägge parter godkännt den nya kommunikationslösningen och
ansvaret övergår till avroparen,
alternativt

kvarstår
ansvaret
hos Datametrix om drift
& underhållsavtal har tecknats.

3

Miljö

3.1

Klimat

3.1.1

Tjänst för minskad klimatpåverkan

3.1.1.1

R
adiomätning Trådlöst

Tjänsten ”Site Survey / Radiomätning WLAN” innebär att vi gör en mätning på plats
i era lokaler. Med hjälp av analysinstrument (PC med programvara, radiokort) och en
fristående accesspunkt (AP) görs en mätning. Alternativt kan mätninge
n utföras på
befintliga APs.

Resultatet dokumenteras för överlämnande till kund i form av en rapport där vi ger
förslag på åtgärder för att eliminera problem och ge bästa möjliga prestanda i
nätverket. Radiomätningen genomförs av en konsult från Datametrix

som i samråd
med nätverksansvarig går igenom lokalerna och diskuterar vilken radiotäckning och
vilka prestanda som önskas. En noggrant genomförd radioplanering minskar
utstrålningen från radion i utrustningen, då god täckning medger att utrustningen kan
sända med lägre effekt vilket spar energi.


Mätning med analysator

Beroende på nätverkets storlek och utbredning genomförs en eller flera mätningar
med analysinstrument. Mätningarna genererar information om:Nätverkets belastningVilka kommunikationsprotok
oll som användsLast för respektive kommunikationsprotokollStörningar från andra radiokällor

Rapport, presentation

Efter mätning, genomgång och inventering av lokalerna analyserar vi utfallet och
utvärderar resultatet för att hitta de eventuella fel och s
törningar som kan finns i
nätverket.Rapport samt presentation av resultatet omfattande:

o

Översiktlig nätkarta

o

Ritning över lokalerna med rekommenderad placering av APs och
antenner

o

Ritning över anläggning graderad för olika signalstyrkor i
radiotäckningen

o

Ritning över anläggning med graderad för olika
överföringshastigheter

o

Information om möjliga fel och störningskällor

o

Rekommendation om åtgärder

o

Förslag till frekvensplanering
5

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B13.1.1.2

Distansmöten


Microsoft Office Livemeeting

Office LiveMeeting är en tjänst s
om gör det möjligt att hålla möten, utbildningar,
presentationer och evenemang online i realtid.


I ett Livemeeting möte kan du hålla presentationer eller leda möten där samtliga
deltagare kan vara aktiva genom att ställa frågor, kläcka idéer, redigera fil
er eller
samarbeta via whiteboard
-
tavlor. Som arrangör av ett möte kan du välja att låta
deltagarna höra dig men inte kunna prata, eller göra det möjligt för alla att tala under
mötets gång.


Du deltar enkelt i ett möte via webben och tjänsten Livemeeting
från din egen dator.
För att delta i ett möte behöver du inte köpa något programvara utan kan installera
det du behöver enkelt och kostnadsfritt. Gränssnittet i Livemeeting påminner mycket
om Office
-
programmen, vilket gör det enkelt för nya användare att k
omma igång,
både med att arrangera och delta i möten.


Cisco Multimedia konferenser

Cisco Unified MeetingPlace och Cisco WebEx är kompletta lösningar för
multimedia konferenser för möten, utbildningar och presentationer.


Kollaborativa arbetsgrupper

WebEx

och Cisco TelePresence tillåter att personer möts på ett sätt som aldrig
tidigare gjorts samtidigt som man reducerar kostnader för resa och reducerar
miljöpåverkan.


3.1.1.3

D
-
Links Green Ethernet produkter

Genom att planera för och installera aktiv nätutrustnin
g med stöd för "Green
ethernet" där detta är möjligt reducerar vi energiförbrukningen i drift på dessa
lösningar med upp till 44% och bidrar aktivt till en minskad energiförbrukning se
bilaga: D
-
Link Green E
-
paper.doc. Konceptet kommer att utvecklas med ny
a verktyg
för att redan på design stadiet kunna beräkna besparingar på energi förbrukningen,
och därigenom erhålla s.k. ROI kalkyler.

6

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

4

Aktiv nätverksutrustning

4.1

Produkter

4.1.1

Switchar

4.1.1.1

Switchar för Ethernet

Om Switchar för Ethernet erbjuds skall dessa stödja IE
EE802.3.

4.1.1.2

Switchar för Ethernet Utbud


Cisco

Cisco Catalyst Express 500/520

Catalyst express 500/520 är nivå 2 managerade Fast Ethernet och Gigabit Ethernet
switchar för mindre anläggningar. Switcharna erbjuder non
-
blocking, wire
-
speed
prestanda med säkerh
et. En modell med Power over Ethernet (PoE) ingår i familjen.
Switcharna finns från 8
-
24 portar.


Cisco Catalyst 2940

Catalyst 2940 är en serie nivå 2 switchar för Ethernet som hanterar Quality Of
Service. Serien kännetecknas av fristående fastkonfigurera
de, övervakningsbara
switchar med 8 stycken 10/100 BaseT/TX portar och en fast Ethernet eller gigabit
Ethernet up
-
link. Lämplig för placering i kontorsmiljö (tysta). Två varianter på up
-
link beroende på modell


10/100/1000 eller 100FX/1000BaseX SFP.


Cisc
o Catalyst 2950

Catalyst 2950 familjen är en serie nivå 2 Ethernet switch som hanterar Quality Of
Service och policyfunktioner upp till nivå 4 och DC strömmatning.

Serien kännetecknas av fastkonfigurerade, övervakningsbara switchar som kan fås
olika utfö
randen med portdensiteter från 12 till 24 portar 10/100BaseT
-
portar, olika
alternativ på up
-
link, industrianpassade utföranden för tuffa miljöer, möjlighet till
DC
-
matning samt alternativ med in
-
line power för strömmatning av anslutna enheter.

I familjen
ingår Catalyst 2955 och Catalyst 2950G
-
EI
-
DC.


Cisco Catalyst 2960

Catalyst 2960 familjen är en serie nivå 2 Ethernet switchar som hanterar Quality Of
Service och policyfunktioner upp till nivå 4.

Serien kännetecknas av fristående fastkonfigurerade, över
vakningsbara switchar med
8, 24 eller 48 portar 10/100 Mb eller 10/100/1000 Mb portar och två alternativ på up
-
link beroende på modell


en av 10/100/1000
-
portarna används eller 4 stycken SFP
-
portar med möjlighet till hastigheter från 100 MB/s till 1 GB/s
via koppar/fiber,
-
LX/LH/ZX/CWDM beroende på val av SFP
-
modul.

Programvaran i switchen är ”LAN Base Software”, vilket ger utökar möjligheten att
styra och kontrollera trafiken via utökade säkerhets och QoS funktioner. Switcharna
går även att fås med en en
klare mjukvara ”Lite”, vilken ger basfunktioner för7

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

säkerhet, quality of service (QoS). LAN Lite mjukvara har endast L2 funktionalitet
och går inte att uppgradera.


Cisco Catalyst 2975

Catalyst 2975 är en nivå 2 Ethernet PoE switch som hanterar Quality O
f Service och
policyfunktioner upp till nivå 4. Switchen har även integrerade säkerhetsfunktioner
och stöd för Network Admission control (NAC).

Serien kännetecknas av fristående fastkonfigurerade, övervakningsbara switchar med
48 stycken 10/100/1000 Base
-
T
/TX portar och 4 stycken SFP
-
Gigabit portar. Via
SFP portarna erbjuds sdöd för koppar/fiber,
-
LX/LH/ZX/CWDM beroende på val av
SFP
-
modul.

Programvaran i switchen är ”LAN Base Software”, vilket ger utökar möjligheten att
styra och kontrollera trafiken via
utökade säkerhets och QoS funktioner.


Catalyst 3560

Catalyst 3550
-
familjen är en serie multilayer Ethernet switchar som hanterar Quality
Of Service och policyfunktioner upp till nivå 4.

Serien kännetecknas av fristående fastkonfigurerade, stackningsbara,
övervakningsbara switchar med 24 eller 48 stycken 10/100/1000 Base
-
T
-
portar och
två eller fyra SFP up
-
link beroende på modell


hastigheter från 100 MB/s till 1 GB/s
via koppar/fiber,
-
LX/LH/ZX/CWDM beroende på val av SFP
-
modul etc. beroende
på modell.

Sw
itcharna kan levereras med två alternativa programvaror beroende på
applikationskrav
-

”IP Base Software Image” ger bland annat avancerade QoS,
bandbreddsbegränsning, accesslistor samt statisk routing och RIP. ”IP Services
Software Image” utökade funktione
r som hårdvarubaserad IP unicats och multicast
routing, Web Cashe Communication Protocol, flera routing protokoll etc.

Stackningen görs med hjälp av en speciell stacknings
-
SFP kabel. Catalyst 3560 finns
även i E modell, vilket är en switch som kombinerar 1
0/100/1000 Mb/s portar, PoE
802.3af p åsamtliga portar samt 10 Gb/s portar som upplänk. Finns från 12 till 48
portar.


Cisco Catalyst 3750

Catalyst 3750
-
familjen är en serie multilayer Ethernet switchar som hanterar Quality
Of Service och policyfunktioner

upp till nivå 4.

Serien kännetecknas av fristående fastkonfigurerade, stackningsbara,
övervakningsbara switchar med 12 till 48 stycken 10/100/1000 Base
-
T
-
portar och två
eller fyra SFP up
-
link beroende på modell


hastigheter från 100 MB/s till 1 GB/s via

koppar/fiber,
-
LX/LH/ZX/CWDM/OADM beroende på val av SFP
-
modul, 10 GB/s
via XENPAK modul etc. beroende på modell.

Switcharna kan levereras med två alternativa programvaror beroende på
applikationskrav. ”IP Base Software Image” ger bland annat avancerade
QoS,
bandbreddsbegränsning, accesslistor samt statisk routing och RIP. ”IP Services
Software Image” utökade funktioner som hårdvarubaserad IP unicats och multicast
routing samt Web Cashe Communication Protocol och flera routing protokoll.

Switcharna använd
er stackningstekniken ”Cisco StackWise technology” för att
koppla samman flera switchar i en stack. Catalyst 3750 finns även i E modell, vilket8

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

är en switch som kombinerar 10/100/1000 Mb/s portar, PoE 802.3af på samtliga
portar samt 10 Gb/s portar som uppl
änk. Finns från 12 till 48 portar.


Cisco Catalyst 4500

Cisco Catalyst 4500 är en chassiebaserad modulär nivå 2 till 4 switch med ett brett
utbud av olika chassiestorlekar och moduler beroende på applikation. Arkitekturen är
byggd för tal, data och bild me
d tyngdpunkt på skalbar prestanda, avancerade
Quality of Service funktioner


QoS, avancerade säkerhetsfunktioner, flexibilitet i
anslutningsmedia via koppar och fiber, hög tillgänglighet etc. Används i mindre
stamnätslösningar, som distributionsenhet mell
an tyngre stamnät och switchar för
arbetsplatser samt mot arbetsplatser där olika typer av media krävs.

Cisco Catalyst 4500 portmoduler finns i en rad olika utföranden t.ex. 2
-
48 portars
kort för koppar och fiber, 10/100/1000/10G Base
-
T/SFP/GEBIC
(LX/LH/
ZX/CWDM/DWDM) beroende på modell. Även möjlighet till in
-
line power
för strömförsörjning av anslutna enheter via de kopparbaserade portmodulerna,
effektuttaget beror på vilka power
-
supply som väljs.

Programvaran levereras i nivåerna "IP Base" eller "Enterp
rise Services".


Cisco Catalyst 4900

Catalyst 4900 serien är en serie multilayer Ethernet switchar baserat på Catalyst 4500
seriens teknologi men levereras i fast konfigurerad med 48 portar 10/100/1000 Base
-
T samt 2 stycken up
-
link för 10 GB/s alternativt
plats för 4 stycken SFP
-
moduler
beroende på modell. Modellen strömförsörjs (enkelt eller redundant, hot
-
swap) från
AC eller DC källa.

SFP up
-
link beroende på modell


hastigheter från 1 GB/s via koppar/fiber,
-

LX/LH/ZX/CWDM beroende på val av SFP
-
modul, 1
0 GB/s via modul etc.
beroende på modell.

Programvaran levereras i nivåerna "IP Base" eller "Enterprise Services".


Cisco Catalyst 6500

Cisco Catalyst 6500 är en chassiebaserad modulär nivå 2 till 4 switch med ett brett
utbud av olika chassiestorlekar och

moduler beroende på applikation. Arkitekturen är
byggd för tal, data och bild med tyngdpunkt på skalbar prestanda, avancerade
Quality of Service funktioner


QoS, avancerade säkerhetsfunktioner, flexibilitet i
anslutningsmedia via koppar och fiber, hög ti
llgänglighet etc. Används i stora
stamnätslösningar, som distributionsenhet mellan tyngre stamnät och switchar för
arbetsplatser samt mot arbetsplatser där olika typer av media krävs.

Cisco Catalyst 6500 portmoduler finns i en rad olika utföranden t.ex.
2
-
48 portars
kort för koppar och fiber, 10/100/1000/10G Base
-
T/SFP/GEBIC
(LX/LH/ZX/CWDM/DWDM) beroende på modell. Även möjlighet till in
-
line power
för strömförsörjning av anslutna enheter via de kopparbaserade portmodulerna,
effektuttaget beror på vilka p
ower
-
supply som väljs.

Cisco Catalyst 6500 har portmoduler för SONET/SDH, CVDM/OADM etc. i olika
utföranden för anslutning mot stamnät med hög hastighet.

Cisco Catalyst 6500 kan även bestyckas med speciella applikationsmoduler såsom
moduler med


brandväg
g, IDS/IPS, Anomaly Guard/DDOS, nätanalys, VPN, SSL,
Storage/iSCSI/FS, Serie/WAN
-
kommunikation, Wireless LAN Service modul,9

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

Content switching etc. WAN
-
modulerna baserar sig på Ciscos 7600
-
routermoduler
vilket ger möjlighet till ett stort urval av höghastig
hetsgränssnitt som STH, 10 GB/S
Ethernet SFP.


Programvaran finns i olika nivåer beroende på applikationens krav. Ciscos Catalyst
6500 kan även fås med stöd för Virtuell switchteknik, Virtual Switching System
1440 (VSS). Via CPU modulen Supervisor 720
-
10G

VSS kan t.ex. två separata
Catalyst 6500 switchar kopplas ihop med Virtual Switch Links (VSL), för att skapa
en virtuell switch av de båda switcharna med båda CPU modulerna aktiva och med
synkroniserad databaser och trafikminnen.


Catalyst 8500

Catalyst

8500 familjen erbjuder switching och routing av multiservice ATM tjänster
“wire
-
speed”. Switcharna har även stöd för multiprotokoll routing på Gigabit
Ethernet i samma platform. Catalyst 8500 har även stöd för avancerade säkerhets
och Quality of service
tjänster i IOS. Catalyst 8500 Familjen är avsedd för campus
och metro nätverks lösningar med krav på skalbar prestande, låg ägandekostnad och
funktioner som behövs för Intranet applikationer.


I familjen ingår Catalyst 8510 och Catalyst 8540.


Cisco Metro
switchar

Ciscos Metro Switchar är baserade på Switchar ur Catalyst sortimentet men med
adderad funktionalitet anpassat för stadsnät och större publika nätverk. Metro
Switcharna har portar med ”Enhanced Services” funktionalitet. Enhanced Services
portarna
stödjer funktioner som hierarkisk QoS, Traffic shaping, 802.1Q tunneling,
VLAN
-
översättning, MPLS och EoMPLS etc. Portarna används för att ansluta mot
backbone och innebär att nätet kan styras effektivare ända ut till kundanslutningen.

Metro serien leverer
as med programvara för nivå 2 hantering, grundläggande IP
-
routing som t.ex. statisk IP
-
routing, RIP, 802.1Q
-
tunneling, VLAN
-
översättning,
hierarkisk köhantering, . För utökade funktioner som t.ex. MPLS, EoMPLS, MPLS
VLAN, ytterligare routing protokoll (t.e
x. BGP, EIGRP, OSPF etc.) samt stöd för
multicast, redundan/hot
-
stand by etc. finns olika licensalternativ beroende på
funktionskrav. ME switcharna finns i olika storlekar från fast konfigurerade 24
portars switchar till Chassibaserade modeller.


Följande
Switchmodeller ingår i ME sortimentet:Cisco Catalyst 3750 MetroCisco ME 2400Cisco ME 32400ECisco ME 3400Cisco ME 4500Cisco ME 4900Cisco ME 6500


Cisco Nexus
10

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

Ciscos Nexus switchar är en familj Switchar avsedd för datacenter och serverhallar.
Med Nexu
s serien elimineras behovet av separata lagrings
-

och datanätverk vilket
minskar behovet av antal servergränssnitt, kablage och switchinfrastruktur. Cisco
Nexus serien kan skala upp till 15 terabit per sekund och har stöd för upp till 512
stycken 10 Gigab
it Ethernet
-
portar. Dessutom klarar den framväxande tekniker som
40 och 100 Gigabit Ethernet.


I kombination med virtualisering kan Nexus switcharna hjälpa kunder att bygga mer
effektiva och hållbara datacenter samt maximera arbetsbelastningen för att kun
na
spara energi.

Nexus Switcharna levereras med det nya operativsystemet Nexus Operating System,
NX
-
OS. NX
-
OS kombinerar det bästa från Ciscos operativsystem för SAN, storage
area network, Cisco IOS Software, Lager 2
-
switching, Lager 3
-
routingprotokollet
och virtualiseringteknik. Med NX
-
OS går det att utföra all administration utan
driftsavbrott. Processer kan startas, stoppas och uppgraderas utan mänsklig
inblandning.


Cisco Nexus Switcharna binder samman all trafik från servrar och lagringssystem
och är

nästa steg i Data Center 3.0, Ciscos vision om att virtualisera datacentret.
Fördelen är att företag kan minska kostnader och administration genom
konsolidering av nätverk och lagring.

Cisco Nexus har stöd för 10 Gigabit Ethernet och innehåller också bra
nschens första
standardbaserade konsolideringslösning för Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Det
är tack vare stödet för FCoE som Cisco Nexus kan samla trafik från lokalt nätverk
(LAN) samt lagringsnätverk (SAN) i en enda Ethernetbaserad enhet, kallad Uni
fied
Fabric.


Familjen innhåller Cisco Nexus 5000 och Cisco Nexus 7000
D
-
Link


Unmanaged

D
-
Links enklare switchar för skrivbords
-

eller rackmontering tillhandahåller mycket
kostnadseffektiva och lättinstallerade lösningar för nätverk med hastigheterna
10/100Mbps Fast Ethernet eller Gigabit. Dessa switchar är idealiska för
hemmakontor, små och medelstora företag eller arbetsgrupper på större företag där
kravet på administration inte finns.


DES
-
1005D

10/100Mbps Switch i miniformat med 5 st 10/100Mbps TP

portar som automatiskt
känner av och väljer rätt hastighet.

Extern strömförsörjning (inkluderad). Fläktlös design gör denna switch i miniformat
idealisk för hemmanvändaren eller det lilla kontoret.


DES
-
1008D
11

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

8 st 10/100Mbps TP portar med Auto MDI/MDX vi
lket innebär att portarna
automatiskt känner av om man använder korsad eller rak kabel och anpassar sig efter
det. Automatiskt hastighetsval. Small Office Switch i miniformat. Extern
strömförsörjning (inkluderad).


DES
-
1008F

DES
-
1008F är en 8 portars mini
-
switch med 7 st 10/100Mbps Ethernet
-
portar och 1
st 100Base
-
FX fiberport. DES
-
1008F är perfekt för hemmakontoret eller det lilla
företaget som vill ha möjlighet till snabb filöverföring och tillgång till andra delade
resurser som t.ex. skrivare och Interne
taccess.


Med den inbyggda 100Mbps 100Base
-
FX fiberporten är DES
-
1008F dessutom ett
utmärkt val för anslutning till ett nätverk över långa avstånd (upp till 2 km) eller för
exempelvis Fiber
-
to
-
the
-
Home
-
bredband.

DES
-
1008F är kompakt och passar för instal
lationer där det finns ont om plats och
kan enkelt monteras på en vägg eller dylikt.


DES
-
1016D

DES
-
1016D är en 10/100Mbps switch för små arbetsgrupper med höga krav på
prestanda och flexibilitet. DES
-
1016D är enkel att installera och underhålla och ger
en

driftssäker lösning för hemmet eller det mindre företaget. Samtliga portar stödjer
autosense som automatiskt känner av och anpassar sig till rätt hastighet på anslutna
enheter.


DES
-
1024D

DES
-
1024D är en 10/100Mbps switch för arbetsgrupper med höga krav p
å prestanda
och flexibilitet. DES
-
1024D är enkel att installera och underhålla och ger en
driftssäker lösning för hemmet eller det mindre företaget. Samtliga portar stödjer
Auto MDI/MDIX som automatiskt känner av om man använder rak eller korsad
kabel samt

flödesreglering. DES
-
1024D är fläktlös och har ett nytt och mycket
platsbesparande desktopformat men kan också monteras i 19" rack med medföljande
rackmonteringskit.


DES
-
1016R+

DES
-
1016R+ är det kostnadseffektiva alternativet för arbetsgruppen. Alla por
tar
stödjer Nway autosense och känner av och ställer in 10 eller 100Mbps och full
-

eller
halv duplex automatiskt. DES
-
1016R+ levereras med en tom kortplats för 100Mbps
Fibermodul.


Funktioner:

16 st 10/100Mbps autosensing TP
-
portar

200Mbps hastighet i f
ull duplex

Flow Control skyddar mot dataförluster

Auto
-
negotiation MDI/MDIX
-

Alla portar känner automatiskt av om ansluten kabel
är korsad eller rak

100Mbps Base
-
FX Fiber tillval (Modul DES
-
102F).

12

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

DES
-
1024R+

DES
-
1024R+ är det kostnadseffektiva alterna
tivet för arbetsgruppen. Alla portar
stödjer Nway autosense och känner av och ställer in 10 eller 100Mbps och full
-

eller
halv duplex automatiskt. DES
-
1024R+ levereras med en tom kortplats för 100Mbps
Fibermodul.


Funktioner:

24 st 10/100Mbps autosensing

TP
-
portar.

200Mbps hastighet i full duplex.

Flow Control skyddar mot dataförluster.

Auto
-
negotiation MDI/MDIX
-

Alla portar känner automatiskt av om ansluten kabel
är korsad eller rak.

100Mbps Base
-
FX Fiber tillval (Modul DES
-
102F).


DGS
-
1005D

Energis
parfunktioner som ger upp till 27% mindre elförbrukning

Fem 10/100/1000Base
-
T
-
gigabitportar

10 Gbps bakplanskapacitet

Upp till 27 % mindre energiåtgång

Auto
-
MDI/MDIX cross over för alla portar

Säker switchning enligt principen ”store
-
and
-
forward”

Ful
l
-
/halv
-
duplex för Ethernet
-
/Fast Ethernet
-
hastigheter

2000 Mbps full
-
duplex för gigabithastighet

Garanterad tjänstekvalitet enligt IEEE 802.1p (fyra köer, strikt prioritering)

Flödeskontroll enligt IEEE 802.3x

Plug
-
and
-
play
-
installation


Ytterligare i
nformation angående Green Ethernet i separat bilaga, D
-
Link_Green_E
-
Paper.doc.


DGS
-
1008D

8
-
portars 10/100/1000Mbps switch i desktopformat Energisparfunktioner som ger
upp till 40% mindre elförbrukning, 16Gbps switchkapacitet Bordsstativ eller
väggfäste

Icke
-
blockerande uppbyggnad.


DGS
-
1016D

16
-
portars 10/100/1000Mbps rackmonterad switch Green Ethernet
-
teknologi

32Gbps switchkapacitet Bordsstativ eller rackmontering Icke
-
blockerande
uppbyggnad.


DGS
-
1024D

24
-
portars 10/100/1000Mbps rackmonterad swit
ch, Energisparfunktioner som ger
upp till 25% mindre elförbrukning 48Gbps switchkapacitet Bordsstativ eller
rackmontering Icke
-
blockerande uppbyggnad.


Switching smart managed
13

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

D
-
Links utbud av smarta switchar omfattar ett utvalt sortiment av
administr
ationsfunktioner med många av den övervakningsbara switchens fördelar,
men utan dess komplexitet och kostnader. I sortimentet av smarta switchar ingår
modeller för allt från Fast Ethernet och Gigabit till Power over Ethernet, och de
lämpar sig utmärkt för
små och medelstora företag.


DES
-
1228

24 portars 10/100Mbps L2 switch med 4 portar för Gigabit koppar (2 combo SFP)
och administration.


DES
-
1252

48 portars 10/100Mbps L2
-
switch med 4 portar för Gigabit koppar (2 combo SFP)
och administration.


DES
-
1228P

2
4 portars 10/100Mbps PoE L2 Smart switch med 4 portar för Gigabit koppar (2
combo SFP) och administration. Fyra portar för Gigabit koppar (två combo SFP) för
stamnätsanslutning (Gigabit/fiber), Ger en PoE
-
effekt per port på upp till 15,4 watt
Ger en tot
al PoE
-
effekt per enhet på 170 watt.


DGS
-
1216T

16
-
portars Gigabit Web Smart Switch med 2 Combo SFP
-
portar

(Green Ethernet
-
version) Energisparfunktioner som ger upp till 29 %* lägre
effektförbrukning, SFP
-
portar Fläktlös ventilation, idealisk för kontor
utan
serverrum/skåp, Funktion för kabeldiagnostik.

Avancerade QoS och säkerhetsfunktioner.


DGS
-
1224T

24
-
portars 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Switch Energisparfunktioner som ger
upp till 24 % lägre effektförbrukning, Fläktlös ventilation, idealisk för

kontor utan
serverrum/skåp

Funktion för kabeldiagnostik. Avancerade QoS och säkerhetsfunktioner.


DGS
-
1248T

48
-
portars Gigabit Web Smart Switch med 4 Combo SFP
-
portar (Green Ethernet
-
version)

Energisparfunktioner som ger upp till 21 %* lägre effektförb
rukning, 48 Gigabit
Ethernet
-
portar och fyra combo SFP
-
portar. Funktion för kabeldiagnostik
Avancerade QoS och säkerhetsfunktioner.


Switchar Layer 2 Managed 10/100Mbit

D
-
Link erbjuder ett mångsidigt sortiment av högpresterande administrerade switchar
som

tillhandahåller idealiska lösningar för arbetsgrupper, avdelningar eller
backbone
-
installationer. Serien omfattar lösningar baserade på Nivå 2 och Nivå 3,
Gigabit och chassin. Tillsammans med en utökad femårsgaranti och Next Business
Day Service, som är e
n snabb 24h utbytesgaranti, kan D
-
Link erbjuda mycket
kostnadseffektiva och långsiktiga lösning för små och medelstora företag såväl som14

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

för den offentliga sektorn och utbildningsväsendet där kravet på hög prestanda,
funktionalitet och administration är st
ort.


DES
-
3010F

8
-
portars Nivå 2 switch med Gigabit och fiber uplink , 8 stycken 10/100Mbps
-
portar

En 1000Base
-
T Gigabit port, En 100Base
-
FX (SC) fiberport, multimode

Virtuell stacking med Single IP
-
management.


DES
-
3010G

8
-
portars Nivå 2 switch med Giga
bit, 8 stycken 10/100 Mbps
-
portar, En 1000Base
-
T
Gigabit
-
port, En SFP/Mini GBIC
-
port.
Virtuell stacking med Single IP
-
management

Bandbreddskontroll ned 64 K per port.


DES
-
3028

24
-
portars 10/100Mbps nivå 2
-
switch med 4 Gigabit upplänkar. • Komplett
admini
strerbar nivå 2
-
switch • 24 10/100Mbps portar och 4 Gigabit portar (två
combo SFP) Tidsbaserad Access Control List (schemalagda ACL
-
regler).
Säker/effektiv användaradministration med 802.1x gäst
-
VLAN.


DES
-
3052

48
-
portars 10/100Mbps nivå 2
-
switch med 4 G
igabit portar, 48 10/100Mbps portar
och 4 Gigabit portar (två combo SFP). Tidsbaserad Access Control List
(schemalagda ACL
-
regler)

Säker/effektiv användaradministration med 802.1x gäst
-
VLAN.
D
-
Link Safeguard
Engine™.


DES
-
3526

24
-
portars Stackningsbar xStack Switch, Övervakningsbar nivå 2 switch med 24
10/100Mbps portar. Två kombi portar för Gigabit koppar/Mini GBIC anslutning.
Virtuellt stackningsbar upp till 32 enheter med Single IP manageme
nt, Auto
MDI/MDX på samtliga TP portar.

Trafikprioritering (IEEE 802.1p).


DES
-
3550

48
-
portars Stackningsbar xStack Switch, Övervakningsbar nivå 2 switch med 48
10/100Mbps portar. Två kombi portar för Gigabit koppar/Mini GBIC anslutning.
Virtuellt stackn
ingsbar upp till 32 enheter med Single IP management.


DGS
-
3200
-
10

10
-
portars 10/100/1000 Gigabit Säkerhets
-
switch med två Combo SFP portar, Fullt
managerbar, med omfattande säkerhetsfunktioner, 2 SFP
-
portar för fiberanslutning

SIM (Single IP Management)
: upp till 32 enheter i en virtuell stack. QoS (Quality of
Service) och bandbreddsreglering.


DGS
-
3100
-
24TG

24 portars stackningsbar gigabitswitch (nivå 2), Övervakningsbar
fullfunktionsswitch (nivå 2). Åtta stycken 10/100/1000Mbps
-
portar och 16 stycken15

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

S
FP
-
portar. Två inbyggda HDMI
-
stackningsportar för hög hastighet, upp till sex
enheter per stack, Linjär eller feltolerant ringtopologi för stackning.


DGS
-
3100
-
48

48 portars stackningsbar gigabitswitch (nivå 2), Övervakningsbar
fullfunktionsswitch (nivå

2). 48 stycken 10/100/1000 Mbps
-
portar och fyra combo
SFP, Två inbyggda HDMI
-
stackningsportar för hög hastighet, upp till sex enheter
per stack Linjär eller feltolerant ringtopologi för stackning.


DGS
-
3427

xStack 24
-
portars stackbar L2+ Gigabitswitch m
ed 4 combo SFP, 10GE
modulplatser, Single IP Management och 24 stycken 10/100/1000BASE
-
T
-
portar.
Single IP Management för integration med core
-
switchar (nivå 3). ZoneDefense
-
funktion tillsammans med D
-
Links NetDefend
-
brandväggar.


DGS
-
3450

xStack 48
-
porta
rs stackbar L2+ Gigabitswitch med 4 combo SFP, 10GE
modulplatser, Single IP Management och ZoneDefense. 48 stycken
10/100/1000BASE
-
T
-
portar. Virtuell stack på upp till 32 enheter, Single IP
Management för integration med core
-
switchar (nivå 3).
DES
-
3
028P

24
-
portars PoE 10/100Mbps nivå 2
-
switch med 4 Gigabit portar. Fullt managerbar
PoE nivå 2
-
switch, 24 PoE 10/100Mbps portar och 4 Gigabit portar (två combo
SFP). Stöder både Gigabit och 100BASE
-
FX Fiber SFP. Tidsbaserad Access
Control List (schemal
agda ACL
-
regler). Säker/effektiv användaradministration med
802.1x gäst
-
VLAN.


DES
-
3828P

24
-
portars xStack L3 PoE
-
switch med 2+2 Gigabit Ethernet
-
portar och Single IP
Management. Administrerad Nivå 3
-
switch med Single IP
-
management. Upp till
16,8 V per por
t (max. 370 W per enhet). Single IP
-
management (SIM) med stöd för
upp till 32 enheter.


DGS
-
3100
-
24P

24 portars stackningsbar PoE
-
gigabitswitch (nivå 2), Övervakningsbar
fullfunktionsswitch (nivå 2) för PoE, 24 stycken 10/100/1000 Mbps
-
PoE
-
portar och
fyra

combo SFP. Två inbyggda HDMI
-
stackningsportar för hög hastighet, upp till
sex enheter per stack. Linjär eller feltolerant ringtopologi för stackning.


DGS
-
3100
-
48P

48 portars stackningsbar PoE
-
gigabitswitch (nivå 2). Övervakningsbar
fullfunktionsswitch ni
vå 2 för PoE, 48 stycken 10/100/1000 Mbps
-
PoE
-
portar och
fyra combo SFP, Två inbyggda HDMI
-
stackningsportar för hög hastighet, upp till
sex enheter per stack. Linjär eller feltolerant ringtopologi för stackning.

16

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

DGS
-
3426P

xStack 24 portars stackbar PoE
-
gi
gabitswitch nivå 2+ med 4 combo SFP och 10GE
modulplatser. Kostnadseffektiv PoE
-
gigabitswitch med 10
-
Gigabitstackning och 10
-
Gigabitupplänkar för hög hastighet.


DWS
-
3024

24 portars Gigabit nivå 2+ Unified Access Switch med 802.3af PoE.
Konfigurerar
och ko
ntrollerar alla anslutna accesspunkter, Kapacitet i bakplan: 48Gbps. Stöd för
redundant strömförsörjning maximerar nätverkets drifttid. WPA/WPA2 Personal och
Enterprise.


DWS
-
3024L

24 portars Gigabit nivå 3 WLAN switch med 802.3af PoE.
Samlad administratio
n av
trådbundet/trådlöst nätverk med PoE på samtliga portar. Automatisk inställning av
kanaler och uteffekt på accesspunkterna. Gigabituppkoppling redo för kommande
trådlösa höghastighetsstandarder.


DES
-
3828

24
-
portars xStack Nivå 3 switch med 2+2 Gigabit

Ethernet portar samt Single IP
-
management

Övervakningsbar nivå 3 switch med 24 10/100Mbps portar. Single IP
-
management
(32 enheter). ZoneDefense funktionalitet mot D
-
Link brandväggar (DFL
-
800,
-
1600,
-
2500,
-
M510).


DES
-
3852

48 portars xStack nivå 3
-
swit
ch med 2+2 GE portar, Single IP Management och
ZoneDefense. Administrerad nivå 3
-
switch med 48 stycken 10/100Mbps
-
portar.

Två Gigabit Ethernet
-
portar på baksidan för stamnätsanslutning. ZoneDefense
-
funktionalitet med D
-
Links brandväggar (DFL
-
800,
-
1600,
-
2500,
-
M510).


DGS
-
3324SR

24
-
port Stackningsbar Gigabit Nivå 3 xStack Switch, 24 10/100/1000Mbps portar

Stackningsbar upp till 12 enheter i ring
-
arkitektur. Stackningsbar upp till 6 enheter +
DGS
-
3324SRi i stjärn
-
arkitektur. Single IP
-
management (SIM), 88
Gbps
bakplanskapacitet.


DGS
-
3324SRi

24
-
port Nivå 3 xStack Gigabit Stackning Master Switch, 24 10/100/1000Mbps portar

8 Combo SFP (Mini GBIC) portar. Stackningsbar upp till 6st enheter i stjärn
-
arkitektur

Single IP
-
management, 160Gbps bakplanskapacitet.


DGS
-
3612G

12
-
portars xStack övervakningsbar L3 SFP
-
Gigabitswitch med fyra combo
10/100/1000Base
-
T portar, 12 Gigabit SFP
-
platser, stödjer 100Mbps och Gigabit
SFPs. Fyra 1000Base
-
T gigabitkopparportar (fungerar som combo med fyra av SFP
-
platserna).
17

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1


DXS
-
33
26GSR

xStack 24
-
port Stackningsbar SFP/Mini GBIC Nivå 3 Switch, 24 SFP Mini GBIC
portar

4 Combo 10/100/1000Base
-
T portar. Stackningsbar upp till 12 enheter i ring
-
arkitektur

Stackningsbar upp till 6 enheter + DGS
-
3324SRi i stjärn
-
arkitektur. Single IP
-
ma
nagement (SIM).


DXS
-
3350SR

xStack 50
-
port Stackningsbar Gigabit Nivå 3 Switch med 10Gbps XFP som tillval,
48 10/100/1000Base
-
T portar, 4 Combo SFP Mini GBIC portar. Stackningsbar upp
till 12 enheter i ring
-
arkitektur. Stackningsbar upp till 6 enheter + DG
S
-
3324SRi i
stjärn
-
arkitektur

Single IP
-
management (SIM).


DGS
-
3627

24 portars stackningsbar Gigabit nivå 3 switch med 10 Gigabit
-
upplänkar som tillval.
Fysisk stackning med 10 Gigabit koppar (CX4) eller fiber (XFP). Funktioner för
VoD och IP
-
TV Omfattan
de IPv4/v6 routing
-
egenskaper, IGMP och MLD snooping
(IPv4/v6 multicasting).


DGS
-
3627G

24 portars SFP stackningsbar Gigabit nivå 3 switch med 10 Gigabit
-
portar som
tillval, 24 portars SFP nivå 3 stackningsbar Gigabit switch. Fysisk stackning med 10
Gigabi
t koppar (CX4) eller fiber (XFP). Funktioner för VoD och IP
-
TV. Omfattande
IPv4/v6 routing
-
egenskaper.


DGS
-
3650

48 portars stackningsbar Gigabit nivå 3 switch med 10 Gigabit
-
portar som tillval.
Virtuell stackning av upp till 32 enheter (med SIM
-
teknik). D
-
Link Safeguard
Engin
e™ (skyddar switchen från skadlig trafik). Omfattande IPv4/v6 routing
-
egenskaper, IGMP och MLD snooping (IPv4/v6 multicasting).DES
-
6500

Chassibaserad Nivå 3 xStack Switch.
Chassit har plats för 8 stycken moduler,
160Gbps bakplanskapacitet. Modulern
a är hot
-
swappable och kan bytas under drift.
DES
-
6500 stöder Wire
-
speed IP routing med stöd för RIP
-
1, RIP
-
2, OSPF, DVMRP
samt PIM Dense mode

Multi
-
layer (L2, L3, L4) Quality of Service, Bandbreddsbegränsning, Multi
-
layer
Access Control List (ACL), 802.1
p Trafikprioritering, IGMP snooping, 802.1D
Spanning Tree

802.1w Rapid Spanning Tree, Port spegling, Port trunking (Link aggregation).

SNMP v.1, v.2c, v.3 och webbaserad management samt RMON övervakning.
Command Line Interface (CLI) samt SYSLOG. MTBF för

chassit är 95.107 h.


Ex
e
mpel på moduler:
18

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1DES
-
6504, 12
-
port 100BaseFX LC Fiber moduleDES
-
6505, 8
-
Port 1000BaseSX SC Fiber ModuleDES
-
6507, 12
-
port 1000Base
-
T + 2 combo Mini
-
GBIC modulDES
-
6508, 16
-
Port 10/100Mbps Ethernet ModuleDES
-
6509, 12
-
port Mini
-
GB
IC moduleDES
-
6511, Redundant Power Supply module for DES
-
6500DES
-
6512, 2
-
port 10G Ethernet XFP module, Note: Requires either DEM
-
421XT or DEM
-
422XT 10GE transceivers to function.
HP Procurve

HP ProCurve 408

HP ProCurve Switch 408 är en switch för det
lilla kontoret, konferensrummet,
avdelningen eller där man enkelt och kostnadseffektivt behöver komplettera med upp
till åtta portar.

Switchen har 8 fasta 10/100 autosensing portar med full duplex. Alla portar är av s.k.
MDI/MDI
-
X vilket möjliggör att vil
ken port som helst kan användas som kaskadport
för vidarekoppling. Switchen har ingen inbyggd fläkt vilket gör den helt tyst.
Switchen har extern kraftförsörjning och är klass B certifierad för hemma miljöer.


HP ProCurve 21xx

HP ProCurve 2124 är en icke ö
vervakningsbar, 24
-
portars 10/100 switch med en tom
100 FX transceiver plats. Switchen erbjuder halv/full duplex och 10/100 autosensing
på alla fasta portar samt även automatisk MDI/MDI
-
X på alla portar. ProCurve 2100
är ej övervakningsbar.


HP ProCurve 23
xx

ProCurve Switch 2300 finns med 12 eller 24 portar med autosensing 10/100 och
halv/full duplex. Med 2 lediga transceiver
-
kortplatser kan switchen uppgraderas till
1000Mb eller 100Base
-
FX. ProCurve 2300 är ej övervakningsbar. Switchen har även
automatisk
MDI/MDI
-
X på alla portar.


HP ProCurve 1400

ProCurve Switch 1400 är en switch utan fläkt, vilket gör den lämplig för placering i
kontorsmiljö. 24 portars switchen har 22 portar autosensing 10/100/1000 och
halv/full duplex, samt 2 st gigabit dual personali
ty portar, och 8 portars switchen har
8 st 10/100/1000 portar. ProCurve 1400 är övervakningsbar via web gränssnitt.
Switchen har även automatisk MDI/MDI
-
X på alla portar. ProCurve 1400 är ej
övervakningsbar


HP ProCurve 1700

ProCurve Switch 1700 är en swi
tch utan fläkt, vilket gör den lämplig för placering i
kontorsmiljö. Switchen finns med 24 portar autosensing 10/100/1000 och halv/full
duplex. samt 2 st gigabit dual personality portar, och 8 portars switchen har 7 st
10/100 portar samt en 10/100/1000 po
rt för upplänk. ProCurve 1800 är19

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

övervakningsbar via web gränssnitt. Switchen har även automatisk MDI/MDI
-
X på
alla portar.


HP ProCurve 1800

ProCurve Switch 1800 finns med 8 eller 24 portar med autosensing 10/100/1000 och
halv/full duplex. Med 2 st gigab
it dual personality portar kan switchen förses med
ytterligare opto upplänkar. ProCurve 1800 är övervakningsbar via web gränssnitt.
Switchen har även automatisk MDI/MDI
-
X på alla portar.


HP ProCurve 25xx

HP ProCurve Switch 2512 och 2524 är en övervakning
sbar och stackningsbar 12
eller 24
-

portars 10/100 switch med två gigabit transceiver platser. Switcharna
erbjuder halv/full duplex och 10/100 autosensing på alla fasta portar, automatisk
MDI/MDI
-
X, inbyggda management funktioner (inkl SNMPv3/RMON). HP
Pr
ocurve 2510 serien har dessutom två Gigabit Dual personality portar 10/100/1000
eller SFP.

Upp till sexton switchar kan dessutom övervakas med en och samma IP adress
oavsett fysisk placering. Önskas stackning kan detta enkelt göras genom att upp till
åtta
switchar sammankopplas genom gigabit stackningsmodulen (J4116A).

Switchens ASIC har en kapacitet på 9,6 Gbps och den förbrukar max 36 watt i
strömförbrukning.


HP ProCurve 26xx/26xx
-
PWR

HP ProCurve 2626 och 2650 är en övervakningsbar 26 eller 50 portars 1
0/100 switch
varav 2st dual personality portar, d.v.s. koppar 10/100/1000T eller fiber (mini
-
GBIC
SX, LX eller LH). Finns även med power over Ethernet i samma utförande och har
då benämningen 2626
-
PWR och 2650
-
PWR. En modell som endast finns som PoE är
26
08
-
PWR och är en 8 portars 10/100 plus 1 st dual personality port, d.v.s. koppar
10/100/1000T eller fiber. Även HP Procurve 2610 serien finns med 12 till 48 portar,
och Möjlighet till PoE beroende på modell.

Switchen har stöd för statisk nivå 3 routing som

möjliggör VLAN
-
till
-
VLAN
kommunikation samt subnätsuppdelning. Utökade säkerhets och
övervakningsfunktioner, inklusive IEEE 802.1x portbaserad accesskontroll med
RADIUS network login, MAC address lockdown/lockout som ger större säkerhet
genom att ge acces
s endast till godkända användare. IP Lockdown begränsar
inkommande trafik på en port till en specifik IP adress/subnät och blockerar all annan
trafik på porten.

Säkerhetsfunktionerna inkluderar även TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure
Socket Layer (SSL), S
NMP v3, Source port filter och Web/Mac Authentication.

ProCurve Switch 2626 och 2650 erbjuder Quality of Service (QoS) (Funktionerna
innefattar IGMP snooping, IEEE 802.1p Prioritering, prioritering på nivå 4
TCP/UDP, IEEE 802.1Q VLAN stöd och IEEE 802.3ad

port trunking.)
Switchen
stöder även CDP (Cisco discovey protocol), FEC (Cisco fast Etherchannel), och
GVRP (Group VLAN registration protocol).

Switchens ASIC har en kapacitet på 13,6 (2650) & 9,6 (2626) Gbps och den
förbrukar max 100 watt i strömförbrukn
ing.

20

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

HP ProCurve 28xx

HP ProCurve 2810 är en övervakningsbar 24 eller 48 portars 10/100/1000 switch
varav 4st dual personality portar, d.v.s. koppar 10/100/1000T eller fiber (mini
-
GBIC
SX, LX eller LH).

Switchen har stöd för statisk nivå 3 routing som m
öjliggör till VLAN
-
till
-
VLAN
kommunikation samt subnätsuppdelning. Har stöd för jumbo frames. Utökade
säkerhets och övervakningsfunktioner, inklusive IEEE 802.1x portbaserad
accesskontroll med RADIUS network login, MAC address lockdown/lockout som
ger stör
re säkerhet genom att ge access endast till godkända användare.
Säkerhetsfunktionerna inkluderar även TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure
Socket Layer (SSL) och SNMP v3, Source port filter och Web/Mac Authentication.

ProCurve Switch 2824 och 2848 erbjuder
Quality of Service (QoS) (Funktionerna
innefattar IGMP data driven, IEEE 802.1p Prioritering, prioritering på nivå 4
TCP/UDP, IEEE 802.1Q VLAN stöd och IEEE 802.3ad port trunking.)
Switchen
stöder även CDP (Cisco discovey protocol), FEC (Cisco fast etherc
hannel), GVRP
(Group VLAN registration protocol), 802.1w (rapid spanning tree) och 802.1s
(multiple Spanning Tree).

Switchen erbjuder s.k. wirespeed kapacitet och den förbrukar max 100 watt i
strömförbrukning.


HP ProCurve 4200vl


serien

HP ProCurve 4200

serien är ett modulärt chassi med 4 eller 8 kortplatser. Prisnivån
på 4200 gör chassit till ett ekonomiskt alternativ till stackningsbara switchar.

Switchen finns även i fyra för paketerade alternativ.

HP ProCurve 4200 serien har stöd för statisk nivå 3 I
P routing, IEEE 802.1x, MAC
address lockdown, TACACS+, SSHv2, SSL och SNMP v3. QoS funktioner såsom
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q ,802.3ad och IGMP.
Switchen stöder även CDP (Cisco
discovey protocol), FEC (Cisco fast etherchannel), GVRP (Group vlan registration

protocol) och 802.1w.


HP ProCurve 5300xl


serien

HP ProCurve 5300 serien är ett modulärt L3/L4 chassi med 4 eller 8 kortplatser.

Switchen finns även i 4 paketerade alternativ.

HP ProCurve 5348xl är det mindre chassit förkonfigurerat med 2 st 24 portars
10/100
moduler och två lediga kortplatser.

HP ProCurve 5372xl består av det större chassit förkonfigurerat med 3 st 24 portars
10/100 moduler och fem lediga kortplatser.

HP ProCurve 5304xl
-
32G är det mindre chassit förkonfigurerat med 2 st 16 portars
10/10
0/1000 moduler varav 2 st dual personality portar för fiber interface och två
lediga kortplatser.

HP ProCurve 5304xl
-
48G är det större chassit förkonfigurerat med 3 st 16 portars
10/100/1000 moduler varav 2 st dual personality portar för fiber interface oc
h fem
lediga kortplatser.

HP ProCurve 5300 serien har utöver funktionerna som 26xx serien har även
dynamisk IP routing RIP 1
-
2/OSPF 1
-
2. Redundant routing protokoll XRRP samt en
L2 meshing funktion som möjliggör aktiv lastbalansering över multipla länkar.
Switchen har ACL funktion för accesslist styrning av säkerhet och kan även21

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

prioritera på nivå 4 TCP/UDP paket mm. Switchen har även Virus Throttling för att
hindra virus angrepp i nätverket.
Link Layer Discovery Protocol (LLDP). LLDP
-
MED. OSPF
-
ECMP. ICMP
throttling.
Bandbredds begränsning. Alla modulerna och
power supply/fläkt kan bytas under drift.


HP ProCurve 5400zl


serien

HP ProCurve 5400 serien är ett modulärt L2/L3/L4 chassi med 6 eller 12 kortplatser.

Switchen finns även i 4 paketerade alternativ.

HP ProCurve 5400 serien har stöf för 10/100/1000 Mb Tx portar och 10 Gigabit
Ethernet, chassit har även stöd för PoE på vissa portmoduler. Det finns stöd för
dynamisk IP routing RIP 1
-
2/OSPF 1
-
2. Redundant routing protokoll XRRP samt en
L2 meshing funktio
n som möjliggör aktiv lastbalansering över multipla länkar.
Switchen har ACL funktion för accesslist styrning av säkerhet och kan även
prioritera på nivå 4 TCP/UDP paket mm. Switchen har även Virus Throttling för att
hindra virus angrepp i nätverket.
Link

Layer Discovery Protocol (LLDP). LLDP
-
MED. OSPF
-
ECMP. ICMP throttling.
Bandbredds begränsning. Alla modulerna och
power supply/fläkt kan bytas under drift.


HP ProCurve 6108

HP ProCurve 6108 är en övervakningsbar 8 portars 10/100/1000 switch varav 2 st
d
ual personality portar, d.v.s. koppar 10/100/1000T eller fiber (mini
-
GBIC SX, LX
eller LH).

Switchen har stöd för statisk nivå 3 routing som möjliggör till VLAN
-
till
-
VLAN
kommunikation samt subnätsuppdelning. Utökade säkerhets och
övervakningsfunktioner, i
nklusive IEEE 802.1x portbaserad accesskontroll med
RADIUS network login, MAC address lockdown som ger större säkerhet genom att
ge access endast till godkända användare. Säkerhetsfunktionerna inkluderar även
TACACS+, Secure Shell (SSH), Secure Socket Laye
r (SSL) och SNMP v3 .

ProCurve Switch 6108 erbjuder Quality of Service (QoS) (Funktionerna innefattar
IGMP snooping, IEEE 802.1p Prioritering, IEEE 802.1Q VLAN stöd och IEEE
802.3ad port trunking.)
Switchen stöder även CDP (Cisco discovey protocol), FEC
(C
isco fast etherchannel), GVRP (Group vlan registration protocol) och 802.1w
(rapid spanning tree).
Switchen erbjuder s.k. wirespeed kapacitet och den förbrukar
max 100 watt i strömförbrukning.


HP ProCurve 34xx

HP ProCurve 3400cl
-
24G och 3400cl
-
48G är en
övervakningsbar 24 eller 48 portars
10/100/1000 switch varav 4 st dual personality portar, d.v.s. koppar 10/100/1000T
eller fiber (mini
-
GBIC SX, LX eller LH).

HP ProCurve 34xx har också en modul plats på baksidan för 2 st 10 Gb portar. Finns
2 st olika mod
uler. En med 2 st fasta koppar portar och en media flex modul med 2 st
transceiver platser för 10 Gb koppar eller 10 Gb fiber (SR, LR eller ER)

Switchen har utöver samma funktionalitet som 28xx
-
serien även dynamisk IP routing
RIP 1
-
2/OSPF 1
-
2. Redundant ro
uting protokoll XRRP samt en L2 meshing funktion
som möjliggör aktiv lastbalansering över multipla länkar. Switchen har ACL
funktion för accesslist styrning av säkerhet och kan även prioritera på nivå 4
TCP/UDP.
22

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1


HP ProCurve 35xx

HP ProCurve 3500yl är en
övervakningsbar 24 eller 48 portars 10/100/1000 switch
varav 4 st dual personality portar, d.v.s. koppar 10/100/1000T eller fiber (mini
-
GBIC
SX, LX eller LH). Switchen har stöd för PoE.

HP ProCurve 35xx har också en modul plats på baksidan för 2 st 10 Gb p
ortar. Finns
2 st olika moduler. En med 2 st fasta koppar portar och en media flex modul med 2 st
transceiver platser för 10 Gb koppar eller 10 Gb fiber (SR, LR eller ER)

Switchen har utöver samma funktionalitet som 28xx
-
serien även dynamisk IP routing
RIP

1
-
2/OSPF 1
-
2. Redundant routing protokoll XRRP samt en L2 meshing funktion
som möjliggör aktiv lastbalansering över multipla länkar. Switchen har ACL
funktion för accesslist styrning av säkerhet och kan även prioritera på nivå 4
TCP/UDP.


HP ProCurve 64x
x

HP ProCurve 6400cl är en övervakningsbar switch med 6 st 10Gb koppar portar och
6410cl är en övervakningsbar switch med 6 st 10Gb media flex portar för 10 Gb
koppar eller 10 Gb fiber (Tranceiver SR, LR eller ER). Båda modellerna har en
modulplats på bak
sidan för ytterligare 2 st 10 Gb portar. Finns 2 st olika moduler. En
med 2 st fasta koppar portar och en media flex modul med 2 st transceiver platser för
10 Gb koppar eller 10 Gb fiber (SR, LR eller ER)

Switchen har utöver samma funktionalitet som 28xx
-
s
erien även dynamisk IP routing
RIP 1
-
2/OSPF 1
-
2. Redundant routing protokoll XRRP samt en L2 meshing funktion
som möjliggör aktiv lastbalansering över multipla länkar. Switchen har ACL
funktion för accesslist styrning av säkerhet och kan även prioritera på

nivå 4
TCP/UDP.


HP ProCurve 9304/08/15

HP ProCurve 9300 serien är ett modulärt L3/L4 chassi med 4, 8 eller 15 kortplatser.

HP ProCurve 9300 serien har utöver funktionerna som 53xx serien har även
dynamisk IPX, appletalk, multicast routing samt redundan
t routing protokoll VRRP.
Switchen har ACL funktion för accesslist styrning av säkerhet och kan även
prioritera på nivå 4 TCP/UDP paket mm.

10 Gb modul finns för höghastighets kommunikation över Ethernet. Jumbo frames
stöds på gigabit och 10 Gb portarna.

S
witchen stöder även multi instance spanning tree (802.1s) och per vlan spanning
tree (PVST). Switchens fulla prestanda (178 Mpps eller 480 Gbps) uppnås med
endast en managment modul. Alla modulerna och power supply/fläkt kan bytas
under drift.


HP ProCurve

8108/16fl

HP ProCurve 8100fl serien är ett modulärt chassi med 8 eller 16 kortplatser.

HP ProCurve 8100fl serien tillhandhåller hög tillgänglighet och hög prestanda med
reducerad kostnad och komplexitet

Switching kapacitet på upp till 320 Gbps bandbredd.
Byggd på non blocking
arkitektur. För att uppnå redundans har 8100fl serien dubbla switch fabric.
Redundanta management moduler och redundanta ström aggregat.
23

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1


HP ProCurve 8200zl

HP ProCurve 8200zl serien är ett modulärt chassi med 12 kortplatser
. Chassit
supporter upp till 288 auto
-
sensing 10/100/1000 portar, 48 stycken 10
-
GbE ports,
288 mini
-
GBICs, eller en kombination av dessa interface.
ProCurve 8200zl har även
stöd för PoE 802.3af.

HP ProCurve 8200zl serien tillhandhåller hög tillgänglighet. ProCurve
8200zl har
switching kapacitet på upp till 576 Gbps bandbredd. Switchen är byggd på non
blocking arkitektur. För att uppnå redundans har 8200zl serien dubbla switch fabric.
Redundanta management moduler och redundanta ström aggregat.


4.1.2

Wireless LAN (WLAN)

4.1.2.1

WLAN Utbud


Cisco

Cisco 500 Series Wireless Express Access Point

Ciscos 521 modell är en enkel Accesspunkt med en 802.11g radio för små till
medelstora lösningar. Den är enkel att konfigurera och administrera.


Cisco Aironet 1100

Aironet 1100

är en serie
Cisco IOS
-
baserade 802.11b accesspunkter med
uppgraderingsmöjlighet till 802.11g


Cisco Aironet 1200

Aironet 1200 är en serie modulärt uppbyggda accesspunkter. De kan bestyckas för
802.11a, b, g eller n. Produkterna kan fungera som autonoma eller Lightwei
ght
accesspunkter, inomhus eller utomhus beroende på modell och eller mjukvara. Serien
innehåller modellerna Aironet 1200, Aironet 1230AG, Aironet 1240AG och Aironet
1250 vilken även stöder 802.11n och MIMO.


Cisco Aironet 1130AG

Cisco Aironet 1130 access
punkt är för inomhusbruk. Aironet 1130 har stöd för
802.11a, beller g. Produkterna kan fungera som autonoma eller Lightweight
accesspunkter, inomhus eller utomhus beroende på mjukvara.


Aironet 1300

Cisco Aironet 1300 accesspunkt och brygga är för utomhu
s eller innomhus bruk och
kan fungera som accesspukt eller trådlösbrygga då den fungerar som en ”punkt till
punkt” anslutning. Den kan fungera Autonomt eller tillsammans med centraliserad
lösning.

Det finns två modeller en med inbygdda antenner och en mode
ll med externa
antenner


Aironet 1400
24

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

Cisco Aironet 1400 bryggor möjliggör trådlös infrastruktur med hög
funktionalitetinom t.ex. i stadsnät. Utrustningen är anpassad för utomhusbruk, och
kan användas för punkt
-
till
-
punkt eller punkt
-
till
-
multipunkt insta
llationer. Cisco
1400 stödjer 802.11 standarden och kan erbjuda upp till 54 Mbps. De finns med
interna eller externa antenner.


Aironet 1500 Outdoor mesh

Cisco Aironet 1505 och 1510 accesspunkter används i utomhus lösningar där
behovet av den trådlösa täck
ningen är utsträkt. 1510 stöder 802.11a 5 Ghz och
802.11b/g 2.4 Ghz och en av dem två frekvensbanden används för att dynamiskt
bygga upp länken mellan accesspukterna då trådbunden inkoppling inte kan
tillhandehållas för alla accesspunkter. 1505 stöder 802.
11 b/g 2.4 Mhz för både klient
trafik och länk mellan accesspunkterna. Accesspunkterna är certifierade och mycket
tåliga för utomhusförhållanden. Externa Antenner måste användas med dessa
accesspunkter. Aironet 1500 serien används i centraliserad lösning.


Aironet 1520 Secure Outdoor High
-
Speed mesh

Cisco Aironet 1520 serien ger hög prestanda och flexibilitet i Mesh lösningar. 1522
accesspunkt har stöd för 802.11 a samt b/g radio och suporterar tre externa antenner.
Den har även stöd för SFP modul och PoE.

1524 accesspunkten är modulär och har
stöd upp till fyra radio SFP och PoE. Accesspunkterna är certifierade och mycket
tåliga för utomhusförhållanden. Externa Antenner måste användas med dessa
accesspunkter. Aironet 1520 serien används i centraliserad lös
ning.

Cisco 800

Familjen består av ett stort antal fast konfigurerade accessroutrar för
hemarbetsplatser och mindre kontor. Gemensamt för dem är att de på LAN sidan har
1 eller 4 Ethernet
-
portar (hubbade eller switchade beroende på modell), vissa
modeller
har även stöd för trådlös kommunikation. På WAN
-
sidan finns ett antal
olika anslutnings


ISDN, seriellt, 10/100BaseT, ADSL och G.HDSL beroende på
modell.

Till de routermodellerna finns sedan olika programvaror, s.k. feature set, med
tilläggsfunktionalit
et utöver grundprogramvaran, exempel på tillägg är


brandvägg,
VPN, IDS/IPS etc.

För trådlöst finns stöd för 802.11 b/g samt avancerade stöd för säkerhet och att kunna
managera säkerhetspolicyn från central plats, exempelvis stöd för WPA.


Cisco 1800,
2800 och 3800 Integrated Services Routers (ISR)

Cisco 1800, 2800 och 3800 ISR serie är en ny serie modulära routrar gjorda för att
koppla samman olika typer och storlekar av kontor via fjärranslutningar. En typisk
applikation är att ansluta mindre kontor t
ill ett eller flera större kontor.

Produkten är optimerad för multiservicefunktioner som tal/dat/bild/fax med stöd för
höghastighetslänkar och avancerade säkerhetsfunktioner. Flertalet av
interfacemodulerna i Cisco 1800, 2800 0ch 3800 ISR serie serier är
gemensamma.

Till de olika routermodellerna finns sedan olika programvaror, s.k. feature set, med
tilläggsfunktionalitet utöver grundprogramvaran, exempel på tillägg är


voice
-
stöd,
brandvägg, VPN, IDS/IPS etc. Produkten har redan från början inbyggda funk
tioner i25

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

hårdvaran som aktiveras genom licensnycklar och/eller genom att addera moduler.
Metoden gör att hårdvaran är dimensionerad och optimerad att redan från början
klara en rad funktioner utan att tappa prestanda. För trådlöst finns stöd för 802.11 b/g

samt avancerade stöd för säkerhet och att kunna managera säkerhetspolicyn från
central plats, exempelvis stöd för WPA.


Wireless LAN Controllers

CiscoWorks Wireless LAN Controllers är en centraliserad applikation som används
för att underlätta handhavan
de och kontroll över den trådlösa installationen.

Den kan bl.a. användas till att kontrollera förekomsten av oönskade accesspunkter i
nätet, optimera signalstyrka på accesspunkter, frekvensplanera samt monitorera
driftstatus.


Cisco Catalyst 6500 Series W
ireless Services Module

Cisco Catalyst 6500 Series Wireless Services Module (WiSM), är en modul till Cisco
Catalyst 6500 Series.
Den kan hantera upp till 300 accesspunkter och 3000
användare i det trådlösa nätet. Den erbjuder snabb och säker L3
-
roaming mel
lan
olika nät och kan bl a hantera vpn
-
tunnlar, access
-
listor, intrångsdetektering, skydd
mot DoS
-
attacker.

WiSM kan även sköta konfigurationshantering med en "out
-
of
-
box" lösning.


Cisco Catalyst 3750G Integrated Wireless LAN Controller

Ciscos Cartalyst 3
750 kan fås med inbyggd WLC för 25 eller 50 licenser, totalt kan
produkten stackas ihop och erbjuda stöd för upp till 200 Accesspunkter.


Cisco Wireless LAN Controller module

Detta är ett Network module kort som passar i Cisco 2800 och 3800 series routrar.

Modulen kan får med licenser för 6, 8, 12 eller 25 accesspunkter.


Cisco Wireless LAN Controllers

Appliances


används att för säkerhet, policies, RF management, quality of service (QoS),
intrångsdetektering tillsammans med Cisco Lightweight Accesspunkter.

Cisco 4400
Series Wireless LAN Controllers är designad för större installationer och 2100 Series
Wireless LAN Controller är lämpat för mindre installationer.


Cisco Wireless Control System (WCS)

är en plattform för trådlös LAN planering,
konfiguration, a
nd management. Cisco WCS erbjuder kraftfulla funktioner för
design, kontroll och monirorering av det trådlösa nätet från en central plats.

Cisco WCS är ett tillval till Cisco Wireless LAN Controllers.


Cisco Wireless Control System Navigator (WCS Navigat
or)

är en prudukt för att
managera flera WCS installationer vid tillämpningar av stora trådlösa installationer


Cisco Wireless Location Appliance

Cisco Wireless Location Appliance är ett lokaliseringsverktyg som bygger på RF
-
teknologi. Den kan hantera tus
entals olika enheter inom Wlan
-
infrastrukturen, som26

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

var och en identifieras genom sin RF
-
tag. Applikationen har ett öppet gränssnitt
(API) för integration med andra applikationer.


Cisco Mobile Wireless Edge Routers

Cisco MWR 1941
-
DC
-
A Mobile Wireless Edge

Router är en ny cell
-
placerad
accessplattform speciellt designad för att optimera, aggregera och transportera RAN
(Radio Access Networks)


802.11a/b/g (5GHz/2.4 GHz) Adapters

Cisco Aironet trådlösa nätverkskort finns som CardBus, PCMCIA och PCI.

Finns ä
ven med stöd för 802.11a, 802.11b, och 802.11g.


Antenner

Cisco har ett brett utbud av antenner till sina produkter, både för inomhus och
utomhus installationer.
D
-
Link

Med ett trådlöst nätverk (WLAN) kan du arbeta, och komma ut på Internet närhelst
du
vill, utan att behöva ansluta några nätverkskablar.

Dina bärbara och stationära system är anslutna utan att du behöver använda
nätverkskablar och med ett trådlöst nätverk skapar du, på ett kostnadseffektivt sätt,
både flexibilitet och mobilitet.

D
-
Link erb
juder ett brett sortiment av produkter, som passar alla typer av miljöer och
trådlösa nätverk.. AirPremier samt AirPremierAG är två serier speciellt framtagna
för krävande företagslösningar med avancerade accesspunkter samt produkter för
utomhusbruk. D
-
Lin
k erbjuder även ett av marknadens bredaste utbud av antenner
för både inomhus
-

och utomhusbruk.


DWL
-
2100AP

108Mbps SuperG Accesspunkt med bryggfunktioner. 108Mbps SuperG trådlös
accesspunkt

Kompatibel med 802.11b adaptrar. Kan användas antingen som Acces
spunkt, AP till
AP brygga, AP till Multipoint brygga eller klientstation. WiFi Protected Access
(WPA).


DWL
-
2200AP

108Mbps trådlös accesspunkt med PoE. Inbyggd 802.3af Power over Ethernet (PoE)
(PoE
-
injektor medföljer). En avtagbar dipolantenn på 5 dBi med

hög förstärkning.


DWL
-
3200AP

11g Enterprise Access Punkt med stöd för PoE. 108Mbps SuperG Enterprise trådlös
accesspunkt. Ventilerat metallchassi som kan låsas fast på väggen. SuperG
-
funktionalitet tillsammans med andra D
-
Link SuperG
-
produkter. Kompatibe
l med
802.11b
-
produkter.

27

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

DWL
-
3260AP

11g Enterprise accesspunkt med PoE. Brandvarnardesign för diskret montering i
taket. Inbyggt 802.3af Power over Ethernet (PoE). RP
-
SMA kontakt för anslutning
av extern antenn som tillval. Injektorenhet för Power over E
thernet (PoE) medföljer.
Monteringsplatta ingår.


DWL
-
8200AP

11a/g Enterprise accesspunkt med PoE och administration. Brandklassat metallchassi
som kan fästas säkert på väggen. 108Mbps SuperG
-
prestanda tillsammans med andra
SuperG
-
produkter från D
-
Link. Ko
mpatibel med 802.11b
-
produkter.


DAP
-
2590

Wireless N Bual band Access Point (11n), compatibel med 802.11g/11b/11a wireless
nätverk, en 10/100 LAN port, Wireless Multimedia (WMM) support, Support för
WPA/WPA2 och MAC address filtrering.


DWL
-
2700AP

802.11g
accesspunkt/brygga för utomhusbruk. Upp till 54Mbps med tre
funktionslägen. Vattentät kapsling för utomhusbruk samt inbyggd värmare med
temperatursensor. Idealisk för trådlös bryggning.


Wireless Controllers

D
-
Links DWS
-
3024/DWS
-
3024L är en trådlös Gigab
itswitch optimerad för
installationer av trådlösa nätverk på företag eller organisationer. Med denna enhet
kan organisationer installera en högpresterande, säker, övervakningsbar, skalbar och
samlad trådbunden/trådlös LAN
-
switchlösning. Med stöd för Power
over Ethernet
(PoE), combo SFP och redundant strömförsörjning (RPS) ger DWS
-
3024 företag
möjlighet till enkel uppgradering till nästa generations trådlösa LAN enligt 802.11n,
okomplicerad installation av trådlösa enheter oberoende av deras fysiska placerin
g
samt centraliserad administration av säker trådlös mobilitet med säkerställande av
nätverkspolicyn.


DWS
-
3024

24 portars Gigabit nivå 2+ Unified Access Switch med 802.3af PoE.
Konfigurerar
och kontrollerar alla anslutna accesspunkter, Kapacitet i bakplan
: 48Gbps. Stöd för
redundant strömförsörjning maximerar nätverkets drifttid. WPA/WPA2 Personal och
Enterprise.


DWS
-
3024L

24 portars Gigabit nivå 3 WLAN switch med 802.3af PoE.
Samlad administration av
trådbundet/trådlöst nätverk med PoE på samtliga portar
. Automatisk inställning av
kanaler och uteffekt på accesspunkterna. Gigabituppkoppling redo för kommande
trådlösa höghastighetsstandarder.

DWL
-
3500AP

11g Enterprise AP för Unified Access Switch installation.
Robust, ventilerat
metallchassi för installati
on inomhus. Två avtagbara antenner med hög förstärkning.
Låsbart väggfäste medföljer.
28

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1


DWL
-
8500AP

11a/g Enterprise AP för Unified Access Switch.
Robust, ventilerat metallchassi för
installation inomhus. Två avtagbara dualbandsantenner med hög förstärkning.


Låsbart väggfäste medföljer.


DWA
-
140

Nätverkskort med Wireless N
-
teknik


trådlös hastighet upp till 300Mbps.
Bakåtkompatibel med 802.11b/g
-
utrustning 2,4 GHz
-
frekvensband. USB
-
kabel och
hållare medföljer


Snabb USB 2.0
-
anslutning till bärbar dator/stat
ionär dator, upp till 300Mbps
överföringshastighet för rådata. Kraftfull säkerhet med WPA
-
/WPA2
-
datakryptering


Stödjer operativsystemen Windows VISTA/XP/2000. Två integrerade interna
antenner


D
-
Links Wireless Manager för enkel åtkomst till trådlösa nät
verk som man ofta är
uppkopplad mot. Plug
-
and
-
play
-
installation på det lokala språket.


DWA
-
160

Nätverkskort med Wireless N
-
teknik


trådlös hastighet upp till 300Mbps.
Dualband, 2.4 GHz eller 5 GHz. Bakåtkompatibel med 802.11a/g
-
utrustning. Snabb
USB 2
.0
-
anslutning till bärbar dator/stationär dator, upp till 300Mbps
överföringshastighet för rådata. Kraftfull säkerhet med WPA
-
/WPA2
-
datakryptering. Stödjer operativsystemen Windows VISTA/XP/2000. D
-
Links
Wireless Manager för enkel åtkomst till trådlösa
nätverk som man ofta är
uppkopplad mot. Plug
-
and
-
play
-
installation på det lokala språket (stöd för 18 språk).


Antenner

D
-
Links utbud av antenner för inom
-

och utomhuslösningar är det perfekta
komplementet för D
-
Links trådlösa produkter. De ger möjlighet
att förlänga eller
förstärka de befintliga mottagningsintervallen för trådlösa nätverk som arbetar i
frekvensen 2,4 GHz (802.11b eller 802.11g).


Både enriktnings
-

och flerriktningsantenner finns tillgängliga i denna serie, och de
tillhandahåller ett nomi
nellt mottagningsområde från ungefär 300 meter till 10
kilometer.


Exempel på antenner:

ANT24
-
0800

8 dBi IEEE 802.11b/11g inomhus
-
/utomhusantenn för
vägg/stolpe

ANT24
-
0801

8.5 dBi IEEE 802.11b/11g inomhus
-
/utomhusantenn för
vägg/stolpe

ANT24
-
1201

12 dB
i IEEE 802.11b/11g utomhus riktantenn för
vägg/stolpe

ANT24
-
1400

14 dBi IEEE 802.11b/11g inomhus
-
/utomhusantenn för
vägg/stolpe

ANT24
-
1500

15dBi IEEE 802.11b/11g rundstrålande utomhus antenn för
vägg/stolpe
29

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

ANT24
-
1800

18 dBi IEEE 802.11b/11g inomhus
-
/ut
omhusantenn för
vägg/stolpe

ANT24
-
2100

21dBi IEEE 802.11b/11g utomhus riktantenn för vägg/stolpe

ANT70
-
1000

8dBi/10dBi dualband riktantenn för inom
-
/utomhusbruk
HP Procurve

HP ProCurve Wireless Access Point 420

HP ProCurve wireless accesspoint 420 är

en WiFi certifierad 802.11g baserad icke
modulär accesspunkt.

Acccespunkten kan övervakas och konfigureras via telnet eller webb.

Den stöder 802.3af inlinepower, Roaming


IAPP draft 802.11f och VLAN 802.1q
(64 st). Multipla SSID. 420 stödjer även Radius
baserad Mac authentication. SSL och
SShv2

Antennerna kan bytas ut mot standardbaserade ex utomhus antenner.

Accesspunkten stöder 128bitars WEP, 802.1x ,EAP
-
TLS , EAP
-
TTLS, EAP
-
MD5.
WPA, WPA 2.0.


HP ProCurve Wireless Access Point 520

HP ProCurve wireless
accesspoint 520 är en WiFi certifierad 802.11a,b,g baserad
modulär accesspunkt.
Accesspunkten har 2 st modul platser för antennkort för att
erhålla högre bandbredd mot fler användare.

Acccespunkten kan övervakas och konfigureras via telnet eller webb. Den
stöder
802.3af inlinepower, Roaming


IAPP draft 802.11f och VLAN 802.1q. Antennerna
kan anslutas till korten för standardbaserade ex utomhus antenner.

Accesspunkten stöder 128bitars WEP, 802.1x ,EAP
-
TLS , EAP
-
TTLS, EAP
-
MD5.
Mjukvaran stöder s.k. dual flas
h image för säker uppgradering.

520wl stödjer även multipla SSID samt bryggning.


HP ProCurve Wireless Access Controller xl och zl moduler

Wireless xl och zl accesskontoll
-
enheter som sitter nära slutanvändarna och utövar
authentisering och accessrättig
heter för dessa. Accesskontoll enheterna hanterar alla
användarsessionerna och tillhandahåller kontinuitet när denne exempelvis ”roamar”
mellan olika layer3 subnät. Accesskontoll enheterna installeras i ProCurve 5300
respektive 5400 switcharna.Accesskont
oll enheterna är centrala access kontroll servers som
tillhandahåller säkerhets
-

och policy
-
hanteringskonfigurationen för alla
användare i nätverket. Centraliserad policy hantering och konfiguration ger
möjlighet till snabba och effektiva uppdateringar av

användarnas rättigheter i
nätverket.De tillhandahåller styrning till/av resurserna i nätverket baserade på
användare, tidpunkt och plats, vilket kan ge att en användare har access till
resurser i olika utsträckningar beroende var han/hon befinner sig sa
mt vid
vilken tidpunkt.

En kraftfull policy hanterare möjliggör att även ”fel konfigurerade” klienter tas om
hand och ges en transparent access till de olika nätverksresurserna beroende på vem30

(
250
)
Bilaga 2 till F:201

Funktioner, produkter, tjänster och priser

Dnr 2008/9

K
ommunikationsutrustning


B1

han/hon är. 700wl serien har en inbyggd accessdatabas men funge
rar väl med alla
tänkbara LDAP, kerberos och PKI
-
implementationer.


Nya Colubris sortimentet

Colubris Networks är ett företag som arbetar med trådlös teknik och
infrastrukturlösningar, bland annat baserade på 802.11n
-
standarden. Företaget har
nyligen köpts

upp av HP, som kommer att integrera Colubris produkter i den egna
produktlinjen ProCurve Networking.


HP ProCurve MSM Mobility Controller

Wireless controller licensierad för central managering av upp till 200 access punkter
och 2000 gäst access användar
e. Enterprise Mobility paketet adderar stöd för nivå 2
och nivå 3 roaming till en Basic Controller (Access Service) licens. Modeller som
ingår i familjen, MSM710 MC, MSM730 MC och MSM750 MC.


MSM ACCESS CONTROLLERS

Wireless controller licensierad för cent
ral managering av upp till 200 access punkter
och 2000 gäst access användare. Standard enterprise controller licens förinstallerat i
en 1U appliance box. Modeller som ingår i familjen, MSM710 AC, MSM730 AC
och MSM750 AC.


MSM ACCESS POINTS

HP ProCurve MSM3
23

Integrerad MSM + dual radio MAP för inomhus eller utomhus installation. Dual
band antenner. Levereras med en 2.4 GHz dipol antenn och monterings kit. Behöver
PoE.


HP ProCurve MSM313

Integrerad MSM + dual radio MAP för inomhus eller utomhus installatio
n. Dual
band antenner. Levereras med en 2.4 GHz dipol antenn och monterings kit.
Behöver
PoE.


HP ProCurve MSM335

Triple radio (802.11a/b/g + 802.11a/b/g + 802.11a/b/g RF security sensor).
För
klient access på två frekvensband plus dedikerad RF securing
monitoring (Total
Access, Total Security). Behöver PoE eller extern nätadapter, levereras med
monterings kit.


HP ProCurve MSM422

Dual
-
radio 802.11n + 802.11a/b/g.
Behöver PoE kompatibelt med 802.3af eller
extern nätadapter, levereras med monterings kit