e-ΦΡΗ, περιοδικό Μεταπτυχιακών Φυσικών Ηλεκτρονικής ...

housescallipygeanInternet and Web Development

Oct 21, 2013 (5 years and 5 months ago)

131 views
e - Φ Ρ Η
ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΝΟΙΞΗ 2005
ΠΑνελλήνιος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φυσικών Ηλεκτρονικής Ραδιοηλεκτρολογίας
Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail:
pasmefhr@yahoo.gr

ΠΑΣΜΕΦΗΡΠεριεχόµενα

Ο σύλλογος ΠΑΣΜΕΦΗΡ (∆.Σ. ΠΑΣΜΕΦΗΡ)
2
Τα του
Οίκου µας
ΑΡΘΡΟ: Το ΠΜΣ Ραδιοηλεκτρολογίας του ΑΠΘ σήµερα
(∆ηµήτρης Μπάµπας)
3
ΑΡΘΡΟ: Η αναγκαιότητα ενός τέταρτου χρόνου εξειδίκευσης στο
Επαγγελµατικό Λύκειο (Στέλιος Μπουλταδάκης)
6
Εκπαίδευση
ΑΡΘΡΟ: Εικονικά Εργαστήρια Φυσικής στο ∆ιαδίκτυο (Μανόλης
Κουσλόγλου)
9
ΑΡΘΡΟ: Digital Switchover: Ονειρο µακρινό για την Ελλάδα (Νίκος
Τουµανίδης)
12
ΑΡΘΡΟ: Η οµάδα πρωτοκόλλων του TCP/IP (Κώστας ∆ουτσίνης)
14
ΑΡΘΡΟ: Ο νόµος του Edholm για τους ρυθµούς µετάδοσης.
Άλλο ένα αποτέλεσµα του νόµου του Moore; (Κωνσταντίνος Χειλάς)
17

ΑΡΘΡΟ: ΧΑΟΣ , Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΙΣΜΑ (Χρήστος Βόλος, Ράνια Τάχα)
20

Επιστηµονική Αρθογρ
αφία
ΑΡΘΡΟ: Ο σηµαισολογικός Ιστός (Μέρος Α’) (Σωτήρης Γούδος)
22

Επισκεφθείτε...
• Club Ραδιοηλεκτρολόγων
(
http://clubs.pathfinder.gr/radioilekt
rologoi
)
• Ε∆ΡΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
(
http://www.edra.gr/
)
• Ένωση Ελλήνων Φυσικών
http://www.eef.gr/

• ΕΕΦ Κ.∆. Μακεδονίας
http://users.otenet.gr/~eefthes/


Πύλη Φυσικής
http://www.physics4u.gr/


ΑΙΤΗΣΗ εγγραφής στον ΠΑΣΜΕΦΗΡ
25
Τ
Ο
Π Ε Ρ Ι
Ο
∆ Ι Κ

Ο

ΣΕΛΙ∆Α
1/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr

Ο σύλλογος ΠΑΣΜΕΦΗΡ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Μεταπτυχιακών Φυσικών
Ηλεκτρονικής – Ραδιοηλεκτρολογίας
ΠΑΣΜΕΦΗΡ ιδρύθηκε 13/11/1995 µε
την υπογραφή 40 ιδρυτικών µελών.
Οι δράση του κατά τα 2
πρώτα χρόνια λειτουργίας του είχε
αποφέρει σηµαντικές κατακτήσεις για
τον κλάδο µας όµως η προσπάθεια
ατόνησε στα επόµενα χρόνια και
κατέστη ουσιαστικά ανενεργός.
Τον Ιούνιο του 2003 ξεκίνησε
εκ νέου προσπάθεια από µέρους λίγων
συναδέλφων προκειµένου ο σύλλογος
να αποκτήσει την αίγλη που του
άρµοζε. Το επιστέγασµα των
προσπαθειών αυτών αποτέλεσε η
Γενική Συνέλευση της 7/1/2004 που
οδήγησε στην εκλογή προσωρινού ∆.Σ.
το οποίο προχώρησε σε:
ΣΕΛΙ∆Α
2/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr
ƒ Οργάνωση του συλλόγου
ƒ Εγγραφές Μελών
ƒ ∆ηµιουργία Μητρώου µελών
ƒ ∆ιοργάνωση Εκλογών
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
διενεργήθηκαν εκλογές από όπου
προέκυψε το σηµερινό Προεδρείο που
απαρτίζεται από τους:
ƒ Μανόλη Κουσλόγλου (Πρόεδρο)
ƒ Σωτηρία Πολίτου (Αντιπρόεδρο)
ƒ Κώστα ∆ουτσίνη (Γραµµατέα)
ƒ Κύριλλο Τσερµπάκ (Ταµία)
ƒ Νίκο Τουµανίδη (Μέλος)

καθώς και την Ελεγκτική Επιτροπή που
απαρτίζεται από τους:
ƒ Μπαλτζή Κωνσταντίνος
ƒ Μπάµπα ∆ηµήτριο
ƒ Ρούσσο Παναγιώτη

Οι παρεµβάσεις του συλλόγου στον
πρώτο χρόνο δράσης του κινήθηκαν
στους άξονες:
ƒ Επαγγελµατικά δικαιώµατα
ƒ ΑΣΕΠ
ƒ Υποστήριξη µελών
ƒ Έκδοση περιοδικού
ƒ Παρεµβάσεις σε εκπαιδευτικά
θέµατα (αναθέσεις µαθηµάτων, ύλη
µαθηµάτων)
ƒ ∆ιοργάνωση Ηµερίδων

Προκειµένου ο σύλλογος να
δυναµώσει αλλά και να έχει την
δυνατότητα παρέµβασης σε κρίσιµα
θέµατα χρειάζεται την ενεργή
υποστήριξη όλων! Στο site αποτελεί
επίσηµο site του συλλόγου παρά µια
περιοχή ελέυθερου διαλόγου και
ανταλλαγής απόψεων και
πληροφοριών) θα βρείτε περισσότερες
λεπτοµέρειες.
Στη τελευταία σελίδα του
περιοδικού θα βρείτε την αίτηση
εγγραφής σας! Περιµένουµε την
ΕΝΕΡΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΜΑΣ!

Τ Α Τ
Ο
Υ
Ο
Ι Κ
Ο
Υ

Μ Α Σ
Το ∆.Σ. του ΠΑΣΜΕΦΗΡ
Το ΠΜΣ Ραδιοηλεκτρολογίας στο ΑΠΘ σήµερα
Πριν από 40 χρόνια, στις 7 ∆εκεµβρίου
1965, δεκαοκτώ πτυχιούχοι Φυσικοί
εγγράφονται στο πρώτο Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα που ξεκινάει να λειτουργεί
από εκείνη τη χρονιά στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Την
επόµενη χρονιά αποφοιτούν και τους
απονέµεται το «Ενδεικτικόν
ειδικότητος Ηλεκτρονικών Σπουδών».
Το «Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
εις την Ηλεκτρονικήν Φυσικήν»
αρχίζει την πορεία του. Η διάρκεια των
σπουδών είναι αρχικά µονοετής και
από το 1970 γίνεται διετής. Είναι τότε
που θα αλλάξει και ο τίτλος σπουδών:
«∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ηλεκτρονικής Φυσικής
(Ραδιοηλεκτρολογίας)». Η επόµενη
σηµαντική αλλαγή συντελείται το 1993
οπότε και διαχωρίζεται στις
κατευθύνσεις "Τηλεπικοινωνιών" και
"Ηλεκτρονικής" µε ενιαίο δίπλωµα και
το πρόγραµµα σπουδών διαρθρώνεται
σε 4 εξάµηνα.
Από το 1966 µέχρι και σήµερα περίπου
650 Ραδιοηλεκτρολόγοι έχουν
αποφοιτήσει και σταδιοδροµούν µε
επιτυχία σε τοµείς εργασίας σχετικούς
µε την Ηλεκτρονική και τις
Τηλεπικοινωνίες.
Όµως, ποια είναι η µορφή που έχει
σήµερα το µεταπτυχιακό που πολλοί
από µας τελειώσαµε; Το Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
Ηλεκτρονικής Φυσικής
(Ραδιοηλεκτρολογίας) από το
ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 λειτουργεί
µε νέο αναµορφωµένο πρόγραµµα και
απονέµει :
ΣΕΛΙ∆Α
3/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr
‰
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα
Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στην
“Ηλεκτρονική Φυσική
(Ραδιοηλεκτρολογία)” µε τις
εξής κατευθύνσεις ειδίκευσης:
o “Ηλεκτρονική
Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνιών”
o “Ηλεκτρονική
Τεχνολογία
Κυκλωµάτων”
‰
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα.
Η διδασκαλία των µαθηµάτων
καλύπτεται από τα µέλη ∆ΕΠ του
τµήµατος Φυσικής ΑΠΘ και από
διακεκριµένους καθηγητές και
ερευνητές άλλων ιδρυµάτων της
Ελλάδας και του εξωτερικού.
Λειτουργεί στους χώρους των
Εργαστηρίων Ραδιοεπικοινωνιών
(http://rcl.physics.auth.gr) και
Ηλεκτρονικής
(http://electronics.physics.auth.gr) ενώ
η εκπαιδευτική υποδοµή του
περιλαµβάνει αίθουσες διδασκαλίας,
εργαστήρια, νησίδα Πληροφορικής
αποκλειστικά για τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές, καθώς και αίθουσα
τηλεκπαίδευσης. Η βιωσιµότητα του
ΠΜΣ ΡΗ εξασφαλίζεται κατά κύριο
λόγο από τα ερευνητικά προγράµµατα
που αναλαµβάνουν τα δύο εργαστήρια
ενώ µέρος των δαπανών καλύπτεται
από τον τακτικό προϋπολογισµό του
ΑΠΘ.
Το πρόγραµµα σπουδών κατά
κατεύθυνση περιλαµβάνει τα εξής
µαθήµατα:


Ηλεκτρονική Τεχνολογία
Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονική Τεχνολογία
Κυκλωµάτων
Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα
Συστήµατα Τηλεπικοινωνίας
Σήµατα και Συστήµατα
Βασικά Μαθήµατα
Εφαρµοσµένος Ηλεκτροµαγνητισµός
Τεχνολογία Ηµιαγωγικών ∆ιατάξεων
Τ Α Τ
Ο
ΥΟ
Ι Κ
Ο
Υ Μ Α

Σ

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων
∆ιπλωµατική Εργασία
Κεραίες
Σχεδίαση Ολοκληρωµένων
Κυκλωµάτων
∆ίκτυα Επικοινωνίας &
Υπολογιστών
Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωµάτων
∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση
Επικοινωνιών
Ψηφιακά Συστήµατα
Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών
Εργαστήριο Αναλογικών Συστηµάτων
Μαθήµατα
Ειδίκευσης
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών
Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων
Οπτικές Επικοινωνίες
Σύνθεση Συστηµάτων
∆ορυφορικές Επικοινωνίες
Συστήµατα Μετρήσεων και Ελέγχου
Ψηφιακά Συστήµατα
∆ίκτυα Επικοινωνίας & Υπολογιστών
Μικροκύµατα
∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση Επικοινωνιών
Κυκλώµατα RF & MW
Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου
Συστήµατα Radar
Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις Ήχου &
Εικόνας
Μαθήµατα Επιλογής
Προγραµµατισµός ΗΥ
Τ Α


Τ
Ο
Υ
Ο
Ι Κ
Ο
Υ Μ Α Σ

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να εξεταστεί
επιτυχώς στα 11 υποχρεωτικά
µαθήµατα και σε 2 επιλεγόµενα της
κατεύθυνσής του.
Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνονται
άµεσα δεκτές οι αιτήσεις πτυχιούχων
των τµηµάτων Φυσικής, Επιστήµης
Υπολογιστών και Πληροφορικής
Σχολών Θετικών Επιστηµών καθώς και
των Τµηµάτων Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. του
εσωτερικού ή αντίστοιχων τµηµάτων
του εξωτερικού αναγνωρισµένων από
το Ελληνικό Κράτος. Επίσης, οι
αιτήσεις πτυχιούχων άλλων τµηµάτων
Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., των οποίων το
αντικείµενο σπουδών είναι σχετικό µε
αυτό του ΠΜΣ γίνονται δεκτές µε
προϋποθέσεις, όπως η εξέταση σε
προπτυχιακά µαθήµατα του Τµήµατος
Φυσικής. Ο µέγιστος αριθµός των
εισακτέων είναι 25 και για την
εισαγωγή λαµβάνονται υπόψη ο
βαθµός και ο χρόνος απόκτησης του
πτυχίου, τα προπτυχιακά µαθήµατα
που σχετίζονται µε το ΠΜΣ και οι
επιδόσεις σε αυτά, η γνώση της
Αγγλικής γλώσσας καθώς και η
επίδοση στις εξετάσεις εισαγωγής στην
Ηλεκτρονική και τις Τηλεπικοινωνίες.
∆ύο από τους δείκτες επιτυχούς και
βιώσιµης λειτουργίας ενός
προγράµµατος µεταπτυχιακών
σπουδών, οι οποίοι καταδεικνύουν την
απήχησή του σε ακαδηµαϊκό επίπεδο
αλλά και στην αγορά εργασίας, είναι η
«ποιότητα» και η «προέλευση» των
υποψηφίων του. Το ΠΜΣ ΡΗ του ΑΠΘ
διακρινόταν και εξακολουθεί να
ΣΕΛΙ∆Α
4/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr

διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο των
εισακτέων ενώ δεν υπήρξε ποτέ ένα
κλειστό πρόγραµµα που αφορούσε
αποκλειστικά τους απόφοιτους του
οικείου τµήµατος Φυσικής. Τα
παραπάνω επιβεβαιώνονται µε το
ενδιαφέρον που παρατηρείται κάθε
χρόνο από πτυχιούχους άλλων
τµηµάτων καθώς και µε την εισαγωγή
αρκετών από αυτούς.
Το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο
οποίο λειτουργεί σήµερα το ΠΜΣ
Ηλεκτρονικής Φυσικής
(Ραδιοηλεκτρολογίας) σαφώς δεν έχει
καµµία σχέση µε το παρελθόν. Το
µοναδικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα
του ΑΠΘ και ένα από τα ελάχιστα
στην Ελλάδα του 1965 καλείται το
2005 να ανταγωνιστεί πολλά άλλα
προγράµµατα, οµοειδή και µη, που
έχουν θεσµοθετηθεί τα τελευταία
χρόνια. Το ΠΜΣ ΡΗ µε συνεχείς
διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής
αξιολόγησης καθώς και µε έρευνες
σχετικά µε την επαγγελµατική
σταδιοδροµία και την
αποτελεσµατικότητα των εφοδίων που
παρέχει, επιδιώκει την ανάδραση µε
τους αποφοίτους του ώστε να
επανακαθορίζει την πορεία του
συνεχώς έχοντας πάντοτε ως γνώµωνα
τη βελτίωση των παρεχόµενων
σπουδών.
Το πρόγραµµα σπουδών του ΠΜΣ ΡΗ
είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας
στελεχών του ακαδηµαϊκού και του
παραγωγικού τοµέα. Ο στόχος του
παραµένει ο ίδιος µε τον αρχικό και
είναι πάντα επίκαιρος: η δηµιουργία
εξειδικευµένων επιστηµόνων υψηλού
επιπέδου µε ανεπτυγµένες δεξιότητες,
που θα είναι σε θέση να προσφέρουν
στην κοινωνία υπηρεσίες που
σχετίζονται µε την Ηλεκτρονική
Τεχνολογία. Θα µπορούσαµε να πούµε
ότι η επαγγελµατική καταξίωση των
αποφοίτων του όλα αυτά τα 40 χρόνια
ζωής του, πιστοποιεί ότι ο στόχος
αυτός είναι η αιτία και το κίνητρο της
προσπάθειας όλων όσων έχουν
συνδεθεί µε αυτό, διδασκόντων και
διδασκοµένων.
ΣΕΛΙ∆Α
5/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr
∆ηµήτριος Γ. Μπάµπας
∆ρ. Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος
Τµήµα Φυσικής ΑΠΘ
babas@auth.gr


Στοιχεία επαφής µε το ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)
Ταχυδροµική διεύθυνση
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τ.Κ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
∆ιευθυντής Σπουδών: Καθ. Ιωάννης Ν. Σάχαλος (e-mail: sahalos@auth.gr)
Τηλ. Γραµµατείας ΠΜΣ: 2310-998550
Πληροφορίες
Τηλ: 2310-998430
Fax: 2310- 998069
e-mail: elecom@physics.auth.gr
∆ικτυακός τόπος ΠΜΣ: http://elecom.physics.auth.gr
Τ Α Τ
Ο
Υ
Ο

Ι Κ
Ο
Υ Μ Α Σ


Η αναγκαιότητα ενός τέταρτου χρόνου εξειδίκευσης στο
Επαγγελµατικό Λύκειο

Ένα σύγχρονο Επαγγελµατικό
Λύκειο θα πρέπει να οδηγεί στην
ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης,
ανάλυσης, σχεδιασµού , κριτικής
σκέψης και έκφρασης. Μέσα από το
τρίπτυχο
Σχεδιάζω – Φτιάχνω –

Χρησιµοποιώ
θα παρέχει ένα
ολοκληρωµένο κοµµάτι βασικής
εκπαίδευσης
για τα θέµατα της
τεχνολογίας, των ανθρώπινων αξιών
και απαιτήσεων για την διαµόρφωση
υπεύθυνων πολιτών. Με τον όρο
βασική εκπαίδευση εννοούµε και την
Γενική και την Τεχνολογική
Εκπαίδευση. Το σύγχρονο
Επαγγελµατικό Λύκειο θα πρέπει να
εξασφαλίζει τις εκπαιδευτικές βάσεις
ώστε να διευκολύνει την οµαλή ένταξη
στην αγορά εργασίας, την κινητικότητα
εργαζοµένων και την απρόσκοπτη
πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση
Στο Επαγγελµατικό Λύκειο η
ποσότητα τεχνολογικής γνώσης που
αφοµοιώνεται καθορίζει και την
ικανότητα του ατόµου να αντεπεξέλθει
στο ταχέως µεταβαλλόµενο
τεχνολογικά εργασιακό περιβάλλον
στο οποίο ζητεί ή καλείται να
προσφέρει τις υπηρεσίες του, το οποίο
στην Ελληνική αγορά διαµορφώνεται
κυρίως σε κλάδους υπηρεσιών και σε
πεδία εφαρµογής νέων τεχνολογιών
στην βιοτεχνία και βιοµηχανία
(εγχώρια και Ευρωπαϊκή). Η
προτεινόµενη διάρθρωση σπουδών του
Επ.Λ φαίνεται στο παρακάτω σχήµα:
Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε
Υ Σ
Η

ΣΕΛΙ∆Α
6/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.grΚατεύθυνση
Τεχνών – Σχεδίου
Εφαρµοσµένων
τεχνών, Κτιριακών
Εργων
Κατεύθυνση
Τεχνολογίας
Ηλεκτρονικός,
Ηλεκτρολογικός,
Μηχανολογικός,
Γεωπονικός,
Ναυτιλιακός,
Πληροφορικής
Κατεύθυνση
Υπηρεσιών
Υγείας – Πρόνοιας
Αισθητικής –
Κοµµωτικής
Οικονοµίας-∆ιοίκησης
Α’ ΤΑΞΗ
Τάξη Κατεύθυνσης
Β’ ΤΑΞΗ
Τάξη Τοµέα
Τάξεις Τοµέων
Τάξεις Τοµέων
Τάξεις Τοµέων
Γ’ ΤΑΞΗ
Τάξη Τοµέα
Τάξεις Τοµέων
Τάξεις Τοµέων
Τάξεις Τοµέων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
∆’ ΤΑΞΗ
Τάξη
Ειδικότητας
Τάξεις
Ειδικοτήτων
Τάξεις
Ειδικοτήτων
Τάξεις
Ειδικοτήτων

Στην Α’ Τάξη θα υπάρχει
κοινό πρόγραµµα ανά κατεύθυνση
κύρια µε θεωρητικά µαθήµατα και
στοιχειώδη τεχνικά και εργαστηριακά
µαθήµατα κοινού ενδιαφέροντος. Για
παράδειγµα στην Κατεύθυνση
Τεχνολογίας Ενισχυµένα µαθήµατα
γενικής παιδείας µε ίδια ύλη µε εκείνη
του γενικού λυκείου για τα κοινά
µαθήµατα.
Στην Β’ τάξη που θα είναι η
πρώτη τάξη τοµέα θα προβλέπεται
ενισχυµένη γενική παιδεία αντίστοιχη
µε του γενικού λυκείου για τα κοινά
µαθήµατα και θα υπάρχει εισαγωγή
στα µαθήµατα τοµέα. Οι
εργαστηριακές ώρες θα είναι µέχρι 6
ώρες.
Στην Γ’ τάξη, που θα είναι και
η τελευταία υποχρεωτική τάξη του
Λυκείου πάλι η γενική παιδεία θα είναι
αντίστοιχη του γενικού λυκείου για τα
κοινά µαθήµατα, ενώ ένα πολύ
σηµαντικό τµήµα θα αποτελούν και τα
µαθήµατα τοµέα. Θα προβλέπονται και
εργαστηριακά µαθήµατα µέχρι 6 ώρες.
Στην ∆’ Τάξη, που θα είναι
και η τάξη ειδικότητας, οι µαθητές
έρχονται προαιρετικά και διδάσκονται
µόνο µαθήµατα ειδικότητας µε αρκετές
εργαστηριακές ώρες, συνθετικές
εργασίες κ.λ.π
Οι τίτλοι σπουδών που
προτείνουµε να χορηγεί το νέο
Επαγγελµατικό Λύκειο µέσα από
αντίστοιχη εκπαιδευτική διαδικασία,
φαίνονται στο παρακάτω σχήµα :

Ε Κ Π
Α Ι ∆ Ε Υ
Σ Η
ΣΕΛΙ∆Α
7/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr


Με την συγκεκριµένη πρόταση :
α) το Απολυτήριο Επαγγελµατικού
Λυκείου χορηγείται µέσα από
Πανελλαδικές Εξετάσεις (όπως και το
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) ώστε να
είναι
εκπαιδευτικά ισότιµα,
β) για την υλοποίηση της δεν
απαιτούνται µεγάλες αλλαγές στα
αναλυτικά προγράµµατα επειδή έχει
βασιστεί στα ήδη υπάρχοντα και
ανανεωµένα προσφάτως προγράµµατα
του ΤΕΕ,
γ) µπορεί να γίνει συγχώνευση
µαθηµάτων τεχνικής παιδείας
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Επαγγελµατικού
Λυκείου
Μετά από Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ίσο
αριθµό µαθηµάτων µε το Γενικό Λύκειο.
∆ύο τουλάχιστον θα είναι µαθήµατα
ειδικότητας. Πρόσβαση στην ανώτερη
εκπαίδευση / βάσεις εισαγωγής αντίστοιχα
µε του Γενικού Λυκείου. Όχι ποσοστώσεις.
Σχολές Επιλογής σχετιζόµενες µε τον
Το
µ
έα
Γ’


Τ

Α

Ξ

Η
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΙΙ
(βοηθού Τοµέα)
Με εξέταση όλων των µαθηµάτων σε
ενδοσχολικό επίπεδο. Οι µαθητές δεν
παρακολουθούν διαφορετικό πρόγραµµα
σπουδών. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
µε αντίστοιχα επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Τοµέας Κοµµωτικής – Αισθητικής µόνο
εδώ και µέχρι αυτό το επίπεδο.
∆’


Τ

Α

Η

Η
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΙΙΙ
(τεχνικού εδικότητας)

εξετάσεις σε Περιφερειακό
Επίπεδο µε θέµατα από
τράπεζα θεµάτων. Όχι
ακόµα διαδικασία
πιστοποίησης µέχρι να
βρεθεί µια αξιόπιστη
διαδικασία. Ετσι αποκτά
κύρος το επίπεδο ΙΙΙ και
µπορεί να σχετιστεί µε
επαγγελµατικά δικαιώµατα
Ευρωπαϊκού Επιπέδου. Στην
∆’ Τάξη µπορούν να
φοιτούν οι απόφοιτοι της Γ’
τάξης είτε µε Απολυτήριο
Επαγγελµατικού Λυκείου
είτε µε Πτυχίο ΙΙ

δεδοµένου ότι σχεδόν σε όλες τις
ειδικότητες υπάρχουν είτε
επαναλαµβανόµενα µαθήµατα (όσον
αφορά την ύλη) είτε µαθήµατα που θα
µπορούσαν να συµπτυχθούν σε ένα
ενιαίο µάθηµα. Πολύωρα
εργαστηριακά µαθήµατα για να γεµίσει
το πρόγραµµα,

δ) δεν υπάρχει εξειδίκευση έως και την
Γ τάξη και στηρίζεται το 12χρονο
υποχρεωτικό σχολείο για το οποίο έχει
διαµορφωθεί µια συµφωνία των
κοινωνικών φορέων και στο οποίο
παρέχεται σηµαντική βασική
εκπαίδευση, τόσο γενικής όσο και
επαγγελµατικής µορφής.
ΣΕΛΙ∆Α
8/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr

ε) προβλέπεται η διέξοδος στην
Ανώτερη Εκπαίδευση µε την παροχή
των απαραίτητων εκπαιδευτικών
εφοδίων (µέσα από το Απολυτήριο
Επαγγελµατικού Λυκείου ) ενώ
διατηρείται και η παροχή των ήδη
υπαρχόντων πτυχίων (ΙΙ και ΙΙΙ) σε
εναρµονισµό µε την Ευρωπαϊκή
Ενωση,

στ) τα πτυχία αποκτούν ουσιαστικό
περιεχόµενο και χορηγούνται σε
µεγαλύτερες ηλικίες µαθητών µε
καλύτερες δυνατότητες αφοµοίωσης
της αντίστοιχης ύλης. Στο ήδη υπάρχον
σύστηµα η χορήγηση του Πτυχίου ΙΙ
στην Β’ τάξη , κατάντησε άνευ
αντικειµένου µιας και τελικά ούτε στην
αγορά εργασίας σηµαίνει κάτι αλλά και
γιατί όλοι ανεξαιρέτως πήγαιναν στην
Γ΄ τάξη. Το Πτυχίο ΙΙΙ µετά και την
κατάργηση των Πανελλαδικών
Εξετάσεων για την χορήγησή του
(αρχική πρόβλεψη στον Ν. 2640)
υποβαθµίστηκε και αυτό,
ζ)
Η εισαγωγή του τέταρτου έτους
ειδικότητας εξασφαλίζει
τον
απαραίτητο χρόνο ωρίµανσης και
περαιτέρω κατανόησης
για όσους
επιθυµούν να εξειδικευθούν
δεδοµένου
ότι η ποσότητα τεχνολογικής γνώσης
που απαιτείται στην σύγχρονη αγορά
εργασίας είναι πολύ πιο µεγάλη από ότι
πριν από δύο δεκαετίες, µε αποτέλεσµα
η παραδοσιακή δοµή τριετούς
φοίτησης να µην είναι αρκετή για την
επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου.


Στέλιος Μπουλταδάκης
Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε
Υ Σ
Η
Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,
Τοµέας Ηλεκτρονικής , 1ο ΤΕΕ
Συκεών
e-mail:
smpoulta@sch.gr
κινητό:
6944627045


ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟΗ διδασκαλία της Φυσικής
δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς
πρόκειται για ένα µάθηµα που
συνδυάζει αφενός αόριστες έννοιες που
οι µαθητές δυσκολεύονται να
κατανοήσουν και αφετέρου ασκήσεις
µε… πράξεις (τις οποίες, µε δεδοµένο
το υπόβαθρό τους στα µαθηµατικά,
επίσης δυσκολεύονται να
κατανοήσουν).
Γι’ αυτό και ο ρόλος του
εκπαιδευτικού είναι πολύ σηµαντικός
καθώς πρέπει, κατά το δυνατό, να
ακολουθεί εκπαιδευτικές διαδικασίες
που θα προκαλούν το ενδιαφέρον των
µαθητών ή τουλάχιστον θα
αποδιώχνουν τον φόβο τους για το
µάθηµα αυτό. Εδώ έρχονται τα
εργαστήρια να τον βοηθήσουν.
Με δεδοµένη τη δυσκολία της
συχνής επίσκεψης των µαθητών στα
εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών αλλά
και τον περιορισµό των θεµάτων
Φυσικής που αυτά µπορούν να
υποστηρίξουν, υπάρχει η εναλλακτική
λύση της χρήσης ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Καθώς όµως πολλοί
συνάδελφοι Φυσικοί είτε δεν είναι
εξοικειωµένοι µε τη χρήση των
σχετικών λογισµικών είτε δεν έχουν
τον απαραίτητο χρόνο προκειµένου να
δηµιουργήσουν ένα πρόγραµµα
εξοµοίωσης που να είναι όµως
ταυτόχρονα και ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ για
τους µαθητές υπάρχει η βέλτιστη λύση:
Η χρήση των ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ.
Έχοντας κάνει τις παραπάνω
διαπιστώσεις, πριν από τρία χρόνια
προσπάθησα να συγκεντρώσω όσο το
δυνατόν περισσότερα εικονικά
εργαστήρια, που δηµιουργήθηκαν από
Πανεπιστήµια σε ολόκληρο τον κόσµο,
σε µία ιστοσελίδα
(
http://users.ira.sch.gr/kusman/
,
«ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤ.») ώστε να
είναι εύκολα προσβάσιµα από όλους
τους συναδέλφους (και… από εµένα).
ΣΕΛΙ∆Α
9/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr
Ο πλούτος τους και η ποικιλία
τους είναι πραγµατικά φανταστική.
Περιλαµβάνουν όλους τους τοµείς της
Φυσικής που διδάσκονται ή… θα
διδαχθούν στο µέλλον.
Απαραίτητη προϋπόθεση για
την αποδοτικότερη εφαρµογή τους
(προκειµένου να µην
πραγµατοποιηθούν υπό µορφή
επίδειξης) είναι η διεξαγωγή του
µαθήµατος στην αίθουσα της
Πληροφορικής, κάτι που βέβαια είναι
εύκολα εφικτό µετά από συνεννόηση
µε τον υπεύθυνο συνάδελφο του
εργαστηρίου.
Παρακάτω θα δώσω δύο
παραδείγµατα που αφορούν το µάθηµα
της Φυσικής Α’ Λυκείου καθώς, λόγω
των τριών ωρών διδασκαλίας που
προβλέπονται στο ωρολόγιο
πρόγραµµα κατά το Β’ τετράµηνο,
προσφέρεται για συχνή διεξαγωγή
τέτοιων εργαστηρίων. Τα
παραδείγµατα αφορούν τις
ευθύγραµµες κινήσεις (Ε.Ο.Κ. και
Ε.Ο.Ε.Κ.)
Σε επόµενο άρθρο µπορεί να
γίνει ανάλογη αναφορά σε αντίστοιχα
πειράµατα Η/Μαγνητισµού,
Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων κ.α. αν και
θα ήταν προσφορότερο για τους
συναδέλφους να επισκεφθούν απλά τη
συλλογή και να επιλέξουν το
εργαστήριο που τους ικανοποιεί
περισσότερο.
Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η

Παράδειγµα 1: La… vache qui rie
Το πρώτο παράδειγµα
προέρχεται από το University of
Oregon – Department of Physics
(
http://jersey.uoregon.edu/
)
Το… χαριτωµένο ζωντανό
(σχήµα 1 – επόµενη σελίδα)
σπρώχνεται µε αρχική ταχύτητα (initial
V) και επιτάχυνση (initial Α) που
καθορίζονται από τον χρήστη. Κατά
τη διάρκεια της κίνησής του
εµφανίζονται τα γραφήµατα
µετατόπισης – χρόνου (αριστερά) και
ταχύτητας χρόνου (δεξιά).
Με τη βοήθεια του
εργαστηρίου αυτού µπορούν να


µελετηθούν όλα τα ήδη ευθυγράµµων
κινήσεων της Α’ Λυκείου καθώς
µπορούν να δοθούν διαφορετικές τιµές
επιτάχυνσης (θετικές – αρνητικές –

µηδέν)
.
Σηµείωση: Οι µαθητές
συνηθίζουν προς το τέλος του
εργαστηρίου να εκτοξεύουν το άµοιρο
ζωντανό µε τη µέγιστη δυνατή αρχική
ταχύτητα (χωρίς ευτυχώς κάποιες
συνέπειες για το ζώο…)


Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η
Σχήµα 1. Όταν οι τρελές αγελάδες γίνονται χρήσιµες

Παράδειγµα 2: Σεβαστείτε… τον
ΚΟΚ
Το δεύτερο παράδειγµα
προέρχεται από το National Taiwan
Normal University – Department of
Physics
(
http://www.phy.ntnu.edu.tw/
)
Σηµείωση: Αν δεν καταλαβαίνετε
την… κινέζικη γραφή, επιλέξτε απλά
την Αγγλική.
Στο εργαστήριο αυτό (Σχήµα
2 – επόµενη σελίδα), ένα αυτοκίνητο
ξεκινά µε αρχική ταχύτητα V που
ορίζεται από τον χρήστη (m/s, Κm/h).
Επίσης καθορίζεται… η ποιότητα των
φρένων ή του οδοστρώµατος (πιο
απλά: ο συντελεστής τριβής – Friction
Coefficient)
To σενάριο απαιτεί από το
χρήστη που «οδηγεί» το αυτοκίνητο να
πατήσει φρένο (Brake) µόλις το φανάρι
γίνει πράσινο (µεσολαβεί και το
πορτοκαλί)
ΣΕΛΙ∆Α
10/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr

Εµφανίζεται το γράφηµα
µετατόπισης χρόνου και επιπλέον
καταγράφονται ο χρόνος αντίδρασης
του οδηγού, ο χρόνος φρεναρίσµατος
καθώς και οι αντίστοιχες αποστάσεις
που διανύθηκαν πριν και µετά το
άναµµα του κόκκινου σηµατοδότη.
Με τη βοήθεια του εργαστηρίου
αυτού µπορούν να µελετηθεί κυρίως η
Ευθύγραµµη Οµαλή Επιβραδυνόµενη
Κίνηση αλλά και η επίδραση της Τριβής.Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Σ Η

Σχήµα 2: Σεβαστείτε τον σηµατοδότη


Σηµείωση1: Οι µαθητές συνηθίζουν
να δίνουν χαµηλή τιµή στο συντελεστή
τριβής µε αποτέλεσµα το αυτοκίνητο
να… περνάει µε κόκκινο. Το πρόβληµα
είναι ότι το γεγονός αυτό (η µη
συναίσθηση του συντελεστή Τριβής,
ή πιο απλά: της ποιότητα των φρένων ή
του οδοστρώµατος) συνηθίζεται και
στην καθηµερινή τους ζωή µε
σοβαρότερα αποτελέσµατα…
Σηµείωση2: Το εργαστήριο
ολοκληρώνεται µε… διαγωνισµό
αντανακλαστικών
Μανόλης Κουσλόγλου
Ηλεκτρονικός Φυσικός, ΠΕ12
Ενιαίο Λύκειο Μοιρών
kusman@sch.gr


ΣΕΛΙ∆Α
11/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr

Digital Switchover: Ονειρο µακρινό για την Ελλάδα


Την ώρα που στην Ελλάδα
αρχίζουν οι (µάλλον αµήχανες)
τηλεοπτικές διαφηµίσεις του DSL και
η µόνη υπηρεσία του 3G που
προβάλλεται είναι οι βιντεοκλήσεις,
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης συµβαίνει µια σηµαντική
τεχνολογική επανάσταση: το Digital
Switchover. ∆ηλαδή η µια χώρα µετά
την άλλη, εγκαταλείπει οριστικά την
αναλογική ραδιοτηλεόραση και οι
εκποµπές είναι εξ’ ολοκλήρου
ψηφιακές, σύµφωνα µε τα πρότυπα
DVB – T (Digital Video Broadcasting
– Terrestrial, Επίγεια ψηφιακή
τηλεόραση) και DAB (Digital Audio
Broadcasting, ψηφιακό ραδιόφωνο).
ΣΕΛΙ∆Α
12/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr
Εδώ και πολλά χρόνια ακόµα και
οι τεχνολογικά αδαείς έχουν
συνειδητοποιήσει ότι ψηφιακό =
ποιοτικό. Όµως δεν πρόκειται µόνο
περί αυτού. Η ψηφιακή
ραδιοτηλεόραση (Digital Broadcasting)
δεν προσφέρει µόνο υψηλή ποιότητα
εικόνας και ήχου, αλλά και µια σειρά
από µοναδικά χαρακτηριστικά:

• Οικονοµία συχνοτήτων. Σε
κάθε τηλεοπτική συχνότητα
µπορούν να «χωρέσουν»
τουλάχιστον τέσσερα
συµβατικά κανάλια (σταθµοί)
γιατί στο εύρος ζώνης των
8MHz αντιστοιχεί ένα bit rate
των 20Mbps.

• Λειτουργία µονοσυχνοτικών
δικτύων (Single Frequency
Networks). Κάθε τηλεοπτικός
σταθµός χρησιµοποιεί µια και
µοναδική συχνότητα σε όλη
την επικράτεια!

• ∆ιαδραστικότητα
(Interactivity). Σε συνδυασµό
µε διάφορα τηλεπικοινωνιακά
µέσα ο χρήστης µπορεί να
συµµετέχει ενεργά και να
πάψει να είναι παθητικός
τηλεθεατής. Εποµένως
µπορούν να προσφερθούν
νέες υπηρεσίες, όπως distance
learning, T-commerce, T-
banking.


• Μεταφορά δεδοµένων. Ένα
µέρος από τα 20Mbps µπορεί
να διατεθεί για µεταφορά
δεδοµένων και εποµένως η
τεχνολογική υποδοµή της
DVB-T να χρησιµοποιηθεί για
ασύρµατη ευρυζωνική
πρόσβαση (ένα από τα πιο
καυτά τεχνολογικά θέµατα
των ηµερών). Σχετικά πολύ
ελπιδοφόρα πειράµατα
γίνονται στην πόλη του
Ηρακλείου από το Τµήµα
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
και Πολυµέσων του ΤΕΙ
Κρήτης, υπό την καθοδήγηση
του (συναδέλφου) Καθηγητή
Βασίλη Ζαχαρόπουλου.

Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α
• Λήψη από κινούµενο δέκτη.
Η διαµόρφωση OFDM
επιτρέπει την καλή λήψη από
δέκτη µέσα σε αυτοκίνητο.
Είναι προφανές ότι οι
επιβάτες του αυτοκινήτου
µπορούν να έχουν άµεση
πληροφόρηση για τις
κυκλοφοριακές συνθήκες ή γα
τουριστικά θέµατα.


Πρέπει να παραδεχτούµε, βέβαια,
ότι το Digital Switchover δεν είναι µια
απλή υπόθεση που µπορεί να γίνει
αυτόµατα και αµέσως:

• Ολοι οι σταθµοί πρέπει να
αποκτήσουν 100% ψηφιακή
υποδοµή.


• Οι τηλεθεατές πρέπει να
αποκτήσουν κατάλληλο
αποκωδικοποητή
(Integrated Receiver
Decoder) σε µορφή set top
box. Η χρήση του IRD είναι
εντελώς απαραίτητη σύµφωνα
µε το πρότυπο DVB, ακόµα
και για «ελεύθερα» κανάλια.

Θα πρέπει, µε άλλα λόγια, όλα τα
νοικοκυριά να υποβληθούν σε κάποια
δαπάνη. Μια λύση θα ήταν, ίσως, η
επιδότηση των συσκευών, όπως
κάνουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας
και η NOVA στην Ελλάδα.
Η παύση των αναλογικών
εκποµπών µπορεί να γίνει όταν η
συντριπτική πλειοψηφία των
νοικοκυριών αποκτήσει
αποκωδικοποιητή και τοποθετείται για
τις περισσότερες χώρες γύρω στο 2010.
Ένα χρονικό σηµείο που προέκυψε από
εξαντλητικές µελέτες της αγοράς και
ανάλυση των πρώτων αποτελεσµάτων
από τις ενηµερωτικές εκστρατείες που
οργάνωσαν τα αντίστοιχα Εθνικά
Συµβούλια Ραδιοτηλεόρασης.
Το απογοητευτικό είναι ότι στην
Ελλάδα δεν έχει ξεκινήσει ούτε καν η
συζήτηση!
Κάτι σχετικό, για να µην
ξεχνιόµαστε: Ολοι παραδέχονται ότι η
χαµηλή διείσδυση του ∆ιαδικτύου στην
Ελλάδα οφείλεται και στην έλλειψη
ελληνικού περιεχοµένου. Πότε όµως
θα παραδειγµατιστούµε από το τη
συµβαίνει αλλού; Αναφέροµαι
συγκεκριµένα στην Κύπρο, όπου η
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ο
αντίστοιχος ΟΤΕ) προσφέρει εδώ και
πολύ καιρό ψηφιακή τηλεόραση, µέσω
γραµµών DSL! Εδώ στην Ελλάδα
υπάρχει ακόµη το κραταιό δορυφορικό
µονoπώλιο της NOVA. Βέβαια κάποιες
εταιρίες (providers) υποσχέθηκαν κι
εδώ ανάλογες υπηρεσίες µέσω DSL,
αλλά πολύ φοβάµαι ότι είτε θα
αργήσουν µερικά χρόνια ακόµη είτε θα
περιοριστούν στο Video On Demand.
Πληροφορίες θα βρείτε στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.dvb.org/

http://www.digitag.org/

http://www.mivision.cyta.com.cy/

Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α
http://www.pasiphae.teiher.gr/Νίκος Τουµανίδης
Ηλεκτρονικός Φυσικός, ΠΕ12
Υποδιευθυντής 1
ου
ΣΕΚ Ηρακλείου
Συνεργάτης ΑΤΕΙ Κρήτης

ΣΕΛΙ∆Α
13/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr

Η ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΟΥ TCP/IP

H οµάδα πρωτοκόλλων TCP/IP
αναπτύχθηκε αρχικά από το ινστιτούτο
DARPA (Defence Advance Research
Projects Agency) για την διασύνδεση
διάφορων αµυντικών δικτύων
υπολογιστών. Στο Internet, σαν δίκτυο
ευρείας περιοχής χρησιµοποιείται σαν
το πρωτόκολλο για την διασύνδεση
κυβερνητικών και εκπαιδευτικών
οργανισµών. Επίσης χρησιµοποιείται
πλατιά για την διασύνδεση εµπορικών
κόµβων αλλά και εσωτερικά σε
ιδιωτικά δίκτυα.
ΣΕΛΙ∆Α
14/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr

Συνοπτικά, τα πρωτόκολλα της
σουίτας του TCP/IP δίνονται
παρακάτω, όπως επίσης και τα σχετικά
RFCs για παραπέρα αναφορά.

Να αναφερθεί εδώ πως ο
∆ιεθνής Οργανισµός για την ανάπτυξη
των προτύπων του ∆ιαδικτύου είναι η
IETF (Internet Engineering Task
Force) ενώ η παρακολούθηση και
ανάκτηση των ∆ιαδικτυακών
Προτύπων και εξελίξεων τους είναι
αυτός των RFCs που βρίσκονται από
τα αρχεία / σελίδες:
http://www.ietf.org/rfc/rfcNNNN.txt
.

Όλη η λίστα των RFCs, από το
1969 έως σήµερα βρίσκεται κάτω από
την σύνδεση:
http://www.ietf.org/iesg/1rfc_index.txt

. Η λίστα όλων των σχεδίων προτύπων
(drafts) βρίσκεται κάτω από την
σύνδεση:
https://datatracker.ietf.org/public/idinde
x.cgi


Το διάγραµµα στην επόµενη σελίδα,
δείχνει την κατανοµή των
πρωτοκόλλων του TCP / IP στα
επίπεδα βάσει του µοντέλου OSI.IP : Internet
ProtocolIPv6: Internet
Protocol ver 6.TCP:
Transmission
Control
ProtocolUDP: User
Datagram
ProtocolData Link Layer

ARP/RARP: Address
Resolution Protocol.

Tunelling protocols

ATMP: Ascend Tunnel
Management Protocol.


L2F: Layer 2 Forwarding
Protocol.

L2TP:


PPTP: Point-to-Point
Tunelling Protocol.Network Layer
Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α

DHCP / DHCPv6:
Dynamic Host Configuration Protocol.
-


DVMRP: Distance Vector
Multicast Routing Protocol.ICMP / ICMPv6: Internet
Control Message Protocol.
-


IGMP: Internet Group
Management Protocol.


MARS: Multicast
Address Resolution Server.


PIM: Protocol
Independent Multicast.


RIP: Routing Information
Protocol.


RIPng: RIP for IPv6.


RSVP: Resource
ReSerVation setup Protocol.

ΣΕΛΙ∆Α
15/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr

Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α

Security

AH: Authentication
Header.


ESP: Encapsulating
Security Payload.Routing

BGP-4:Border Gateway
Protocol.


EGP: Exterior Gateway
Protocol.

ΣΕΛΙ∆Α
16/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr

EIGRP: Enhanced
Interior Gateway Routing Protocol.

GRE: Generic Routing
Encapsulation.


HSRP: Cisco Hot
Standby Router Protocol.


IGRP: Interior Gateway
Routing Protocol.

NARP: NBMA Address
Resolution Protocol.


NHRP: Next Hop
Resolution Protocol.


OSPF: Open Shortest
Path First.Transport Layer

Mobile IP.


Van Jacobson:
compressed TCP.


XOT: X.25 over TCP.VoIP

MGCP: Media Gateway Control
Protocol.


SGCP: Simple Gateway Control
Protocol.Session Layer

DNS: Domain Name Service.


NetBIOS / IP.


Application Layer

FTP: File Transfer Protocol.


TFTP: Trivial File Transfer
Protocol.


Finger: User Information
Protocol.


Gopher: Internet Gopher
Protocol.


HTTP: Hypertext Transfer
Protocol.


S-HTTP: Secure Hypertext
Transfer Protocol.


IMAP4: Internet Message
Access Protocol rev4.


IPDC: IP Device Control.


ISAΚMP: Internet Key
Exchange.


NTP: Network Time
Protocol.\


POP3: Post Office Protocol
version3.


Radius.


RLOGIN: Remote Login.
Προσφέρει υπηρεσίες παρόµοιες
µε αυτές που δίνει το Telnet.

RTSP: Real-time Streaming
Protocol.


SMTP: Simple Mail Transfer
Protocol.


SNMP: Simple Network
Management Protocol.


TACACS+: Terminal Access
Controller Access Control System.
-

Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α

TELNET.


X-Window.

Το πρωτόκολλο αυτό δίνει ένα
αποµακρυσµένο παραθυρικό
περιβάλλον εργασίας σε
κατανεµηµένες δικτυακές εφαρµογές.
Είναι ένα πρωτόκολλο client – server
στο επίπεδο Εφαρµογής που
χρησιµοποιεί τα πρωτόκολλα TCP / IP
ή DECnet για µεταφορά.


Του
Κων/νου Χ. ∆ουτσίνη
B.Sc. Φυσικής ΑΠΘ (1991),
M.Sc. Ηλεκτρονικής Φυσικής
(Ραδιοηλεκτρολογίας) ΑΠΘ (1994)

Εκπαιδευτικός ΠΕ12.10 1
ο
ΤΕΕ
ΞΑΝΘΗΣ (2001-Σήµερα)
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών
∆ηµοσίων Υπηρεσιών για µεταγωγέα
EWSD (Siemens 1997-2001)
mail:
kdoutsi@otenet.grΟ νόµος του Edholm για τους ρυθµούς µετάδοσης.
Άλλο ένα αποτέλεσµα του νόµου του Moore;

Το 1965, ο Gordon Moore,
συνιδρυτής της Intel, έκανε µια
παρατήρηση σχετικά µε τη
χωρητικότητα στις µνήµες των
υπολογιστών. Κάθε νέο ολοκληρωµένο
κύκλωµα µνήµης, το οποίο
σχεδιάζονταν και κατασκευάζονταν
κάθε 18-24 µήνες, είχε περίπου
διπλάσια χωρητικότητα από τον
πρόγονό του. Προέβλεψε, λοιπόν, ότι ο
ρυθµός αυτός θα διατηρούνταν στο
άµεσο µέλλον. Η χωρητικότητα της
µνήµης είναι άµεσα συνδεδεµένη µε
τον αριθµό των τρανζίστορς στο
ολοκληρωµένο. Η παρατήρηση του
Moore ισχύει ακόµα και αποτελεί τη
βάση για πολλές προβλέψεις. Τα
επόµενα χρόνια ο ρυθµός ελαττώθηκε
ελαφρά, όµως ο αριθµός της
πυκνότητας των δεδοµένων
διπλασιάζεται κάθε 18 µήνες, γεγονός
που αποτελεί την τρέχουσα έκφραση
του νόµου του Moore.
Σε ένα πρόσφατο συνέδριο, µε
θέµα την Τηλεφωνία µέσω ∆ιαδικτύου,
ο John Yoakum της Nortel,
παρουσίασε ένα νέο νόµο, που αφορά
στο ρυθµό αύξησης της ταχύτητας των
διαφόρων τεχνολογιών
τηλεπικοινωνιών, ο οποίος παρουσιάζει
εξαιρετική οµοιότητα µε το νόµο του
Moore. Την παρατήρηση αυτού του
νόµου απέδωσε στο συνάδελφο του
στη Nortel, Phil Edholm.
Σύµφωνα µε το νόµο του
Edholm, αν κατασκευάσουµε ένα
διάγραµµα του λογαρίθµου του ρυθµού
µετάδοσης, για διάφορες τεχνολογίες
τηλεπικοινωνιών, ως προς το χρόνο
εµφάνισής τους στην αγορά, θα
διαπιστώσουµε ότι τα δεδοµένα
προσεγγίζονται πολύ καλά από µια
ευθεία. Αυτό µε άλλα λόγια σηµαίνει
ότι η αύξηση του ρυθµού µετάδοσης
δεδοµένων στις τηλεπικοινωνίες
ακολουθεί έναν εκθετικό νόµο, µε τις
ταχύτερες τεχνολογίες να ακολουθούν
τις πιο αργές µετά από ένα
«προβλεπόµενο» χρονικό διάστηµα.
Για να κάνει τα πράγµατα πιο
ενδιαφέροντα, ο Edholm έλεγξε αν
υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε
την τεχνολογία που χρησιµοποιούµε.
Σήµερα, µπορεί κανείς να διαχωρίσει
τις τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών, ως
προς την κινητικότητα των χρηστών,
σε τρεις κατηγορίες. Έτσι, έχουµε τις
ενσύρµατες τεχνολογίες, π.χ. Ethernet,
όπου ο χρήστης για να χρησιµοποιήσει
την υπηρεσία πρέπει να συνδέσει τον
εξοπλισµό του σε κάποια
τηλεπικοινωνιακή πρίζα, τις νοµαδικές
τεχνολογίες Wi-Fi, π.χ. ΙΕΕΕ 802.11b,
όπου η χρήστης µπορεί να
χρησιµοποιήσει την υπηρεσία
οπουδήποτε µέσα σε έναν
συγκεκριµένο χώρο και τέλος τις
ασύρµατες τεχνολογίες, π.χ. κινητή
τηλεφωνία, στις οποίες ο χρήστης έχει
απόλυτη ελευθερία κινήσεων καθώς
χρησιµοποιεί την υπηρεσία. Για τον
σηµερινό χρήστη είναι σχεδόν
προφανές ότι οι πιο στατικές
τεχνολογίες είναι αυτές που έχουν και
τις µεγαλύτερες ταχύτητες. Είναι
επίσης προφανές ότι κάθε κατηγορία
γίνεται ταχύτερη µε το πέρασµα του
χρόνου. Σύµφωνα µε την παραπάνω
ανακοίνωση του συνεδρίου, ο νόµος
του Edholm παρατηρείται ξεχωριστά
σε κάθε µια από τις τρεις κατηγορίες
(Σχήµα 1 - επόµενη σελίδα). Ακόµη
πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι αν
γίνει προεκβολή των ευθειών στο
µέλλον τότε παρατηρείται ένα σηµείο
σύγκλισης των νοµαδικών και των
κινητών τεχνολογιών περίπου στο
2030.
Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α

ΣΕΛΙ∆Α
17/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr


Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α
Σχήµα 1. Ρυθµοί µετάδοσης διαφόρων τεχνολογιών (σε bps) ως προς το έτος εµφάνισής τους.

ΣΕΛΙ∆Α
18/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr
Καθώς λοιπόν οι ρυθµοί
µετάδοσης αυξάνονται είναι λογικό να
έχουµε µεταφορά εφαρµογών και
υπηρεσιών από τις ενσύρµατες στις
ασύρµατες τεχνολογίες. Σκεφθείτε για
παράδειγµα τις εφαρµογές streaming.
Πριν το 1998 δεν µπορούσατε να
µεταφέρετε µουσική από το δίκτυο
προς τον υπολογιστή σας. Σήµερα
υπάρχει η τεχνολογία για να έχετε αυτή
την υπηρεσία στον φορητό Η/Υ σας
µέσω ασύρµατης σύνδεσης σε ένα
Internet-Café ή στην αίθουσα
αναµονής ενός αεροδροµίου. Σύµφωνα
µε το νόµο του Edholm η ίδια
υπηρεσία πρέπει να διατίθεται στο
κινητό σας πριν το 2008.
Σε ένα άλλο πρόσφατο
συνέδριο, ο Hossein Eslambolchi,
πρόεδρος των AT&T Labs, έκανε µια
παρατήρηση παρόµοια µε αυτή του
Edholm. Μάλιστα, η δική του θέση
είναι ότι οι ρυθµοί µετάδοσης στις
τηλεπικοινωνίες δεν ακολουθούν ένα
νόµο παρόµοιο µε του Moore, αλλά
αυξάνονται σύµφωνα µε το νόµο του
Moore, διπλασιάζονται κάθε 18 µήνες.
Το 1980 δεν µπορούσε κανείς να
περιµένει στο σπίτι του ταχύτητες
σύνδεσης µεγαλύτερες από 1200bps µε
ένα µόντεµ. Αν ισχύουν τα παραπάνω
θα έπρεπε µέσα σε 20 χρόνια να
υπάρχει µια αύξηση αυτής της
ταχύτητας επί χίλια. Πραγµατικά, λέει
ο Eslambolchi, το 2001 αρχίσαµε να
παρέχουµε στους πελάτες ευρυζωνικές
υπηρεσίες µε ταχύτητες µεγαλύτερες
και από 1Mbps.
Το σίγουρο είναι ότι κάθε
φορά που ο επιτρεπόµενος ρυθµός
µετάδοσης σε κάποια από τις
παραπάνω κατηγορίες επιτρέπει την
υιοθέτηση και παροχή µιας υπηρεσίας
από κάποια άλλη κατηγορία, τότε αυτό
θα γίνεται άµεσα αφού αποτελεί µια

εξαιρετική ευκαιρία για την
προσέγγιση µιας νέας και µεγαλύτερης
αγοράς πιθανών χρηστών.
ΣΕΛΙ∆Α
19/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr
Μια άλλη παρατήρηση, είναι
αυτή που κάνει ο ίδιος ο Edholm. Ίσως
να έρθει η µέρα στην οποία θα δούµε
το τέλος των καλωδίων. Η χρήση τους
οφείλεται στη συνεχή και αυξανόµενη
ανάγκη των χρηστών για µεγαλύτερο
εύρος ζώνης. Εφαρµογές όπως η
τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV)
και οι τηλεδιασκέψεις υψηλής
ποιότητας απαιτούν µεγάλο εύρος
ζώνης. Άλλες εφαρµογές, που
εµφανίζονται σήµερα, όπως η
ολογραφική απεικόνιση, η εικονική
πραγµατικότητα και η καταδυόµενη
πραγµατικότητα (immersive reality),
που χρησιµοποιείται σε εφαρµογές
τηλε-ιατρικής, θα απαιτούν όλο και
ταχύτερους ρυθµούς µετάδοσης. Όλες
αυτές, όµως, αποτελούν στην
πραγµατικότητα εφαρµογές που έχουν
να κάνουν µε την ποιότητα ανάλυσης
µιας εικόνας, η οποία έχει ένα
πρακτικό άνω όριο. Το όριο των pixels
ανά δευτερόλεπτο που µπορεί να
επεξεργαστεί το ανθρώπινο µάτι. Όταν
οι ασύρµατες τεχνολογίες αγγίξουν
αυτό το όριο θα µπορούµε πλέον να
παροπλίσουµε τα καλώδια.
Αυτό που ίσως ξενίσει τον
αναγνώστη είναι η ταξινόµηση των
τεχνολογιών στις διάφορες κατηγορίες.
Παρατηρούµε για παράδειγµα, ότι τα
modem θεωρούνται νοµαδικός τρόπος
πρόσβασης σε ένα δίκτυο. Εδώ
κάποιος µπορεί να διατυπώσει τις
αντιρρήσεις του και να τα κατατάξει
στην ενσύρµατη πρόσβαση. ∆εν πρέπει
όµως να ξεχνάµε ότι το modem είναι
ένας τρόπος να έχεις πρόσβαση σε ένα
αποµακρυσµένο δίκτυο µε µόνο τοπικό
περιορισµό να βρεις µια τηλεφωνική
σύνδεση.
Θέλοντας να προσθέσουµε
ακόµα ένα σχόλιο στα παραπάνω, ίσως
πρέπει να παρατηρήσουµε ότι ο νόµος
του Edholm µοιάζει να είναι ένα
αποτέλεσµα του νόµου του Moore. Η
αύξηση του ρυθµού µετάδοσης στις
τηλεπικοινωνίες δεν είναι απλά
αποτέλεσµα χρήσης ή βελτίωσης
υλικών µε µικρότερες αποσβέσεις ή
θόρυβο. Το απλό συνεστραµµένο
καλώδιο που µας επιτρέπει σήµερα να
έχουµε ευρυζωνικές συνδέσεις στο
σπίτι µας µέσω της τεχνολογίας xDSL,
ήταν εγκατεστηµένο στην ίδια θέση
πολύ πριν τη δεκαετία του ’80 και είναι
το ίδιο από το οποίο περνούσαν τα
µόλις 1200bps του µόντεµ. Η αύξηση
της ταχύτητας είναι αποτέλεσµα
αποδοτικότερων µεθόδων
διαµόρφωσης, ισοστάθµισης των
γραµµών, αποδοτικότερων λογαρίθµων
συµπίεσης των δεδοµένων και
διόρθωσης σφαλµάτων. Τα παραπάνω
απαιτούν αυξηµένη υπολογιστική ισχύ
τόσο από τα συστήµατα ποµποδεκτών
που χρησιµοποιεί η κάθε τεχνολογία
όσο και από τα συστήµατα που
βρίσκονται από πίσω και είναι στην
ουσία οι «πελάτες» του διαθέσιµου
εύρους ζώνης. ∆εν είναι τυχαίο ότι η
ταχύτητα διαµεταγωγής των
συστηµάτων οπτικών ινών περιορίζεται
σήµερα από την ικανότητα
επεξεργασίας των σηµάτων που έχουν
τα ηλεκτρονικά συστήµατα που
βρίσκονται στα άκρα της µετάδοσης. Η
υπολογιστική ισχύς των
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων είναι
άµεσα συνδεδεµένη µε τον αριθµό των
τρανζίστορς µέσα σε αυτά. Η αύξηση
του αριθµού των τρανζίστορς µέσα σε
ένα ολοκληρωµένο προβλέπεται από το
νόµο του Moore. Γιατί λοιπόν, να µην
συµβαίνει το ίδιο και για τους ρυθµούς
µετάδοσης στις τηλεπικοινωνίες;
Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α


Βιβλιογραφία
1. http://www.hyperdictionary.co
m
2. Steven Cherry, “Do telecom
data rates mimic Moore's
Law?”, IEEE Spectrum, July
2004.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/M
ain_Page

Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς
Φυσικός, Ραδιοηλεκτρολόγος, M.I.S.
Τµήµα Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, Τ.Ε.Ι. Σερρών
chilas@teiser.gr


ΧΑΟΣ : Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ
ΝΕΟ ΠΡΙΣΜΑ


Μέρος Β’

H ιστορία της θεωρίας του Χάος

Ο περισσότερος κόσµος
χρησιµοποιεί τον όρο «χάος»
προκειµένου να αποδώσει σε ένα
φαινόµενο τυχαία συµπεριφορά.
Επιστηµονικά όµως, τα πράγµατα δεν
είναι έτσι ακριβώς. Ο αυστηρά
επιστηµονικός ορισµός του χάους
εµπεριέχει στοιχεία ντετερµινισµού,
καθιστώντας αυτές τις δύο έννοιες
(χάος και ντετερµινισµό),
αλληλένδετες. Όσο παράδοξο
εποµένως και αν φαίνεται, το χάος
διέπεται από νόµους, οι οποίοι
προσδίδουν σ’ αυτό δοµή και τάξη.
ΣΕΛΙ∆Α
20/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr
Το χάος επιστηµονικά έχει
οριστεί ως η ακραία ευαισθησία σε
αρχικές συνθήκες. ∆ηλαδή, η
απειροελάχιστη µεταβολή στην αρχική
κατάσταση ενός χαοτικού συστήµατος
επιφέρει σηµαντική µεταβολή στη
µελλοντική κατάσταση του.
Παρόλο που το χάος και τα
χαοτικά φαινόµενα ήταν γνωστά εδώ
και πολλούς αιώνες, η ιστορία του,
ξεκινά ουσιαστικά στα τέλη του 19ου
αιώνα. Το 1889 ο γάλλος φυσικός και
µαθηµατικός Henry Poincare (1854-
1912), διαπίστωσε µε έκπληξη ότι “το
πρόβληµα των τριών σωµάτων” (δηλ.
το πρόβληµα τριών σωµάτων που
κινούνται το ένα γύρω από το άλλο µε
την επίδραση της βαρυτικής έλξης),
ήταν πολύ δυσκολότερο από όσο είχαν
συνειδητοποιήσει όλοι. Επειδή η
αλγεβρική επίλυση του έµοιαζε
αδύνατη στράφηκε προς τη γεωµετρία,
εισάγοντας ένα χώρο πολλών
διαστάσεων, στον οποίο η κατάσταση
του συστήµατος ανά πάσα στιγµή
αναπαρίστατο από ένα σηµείο. Ο
χώρος αυτός, ονοµάστηκε χώρος των
φάσεων. Αλλά επειδή η χάραξη
ολόκληρου του χώρου φάσεων είναι
µια αποθαρρυντική εργασία, ο
Poincare εξέτασε µόνο ένα µικρό µέρος
του χώρου φάσεων. Αυτό το µέρος
καλείται σήµερα τµήµα Poincare
(Poincare Section). Ένα τέτοιο τµήµα
περιέχει πολλά σηµεία, µε την
παρατήρηση των οποίων, µπορούµε να
ανιχνεύσουµε τάσεις ή χαοτική
συµπεριφορά.
Το πρόβληµα των τριών
σωµάτων ήταν τόσο δύσκολο που από
την εποχή του Poincare µέχρι και τη
δεκαετία του '60, ελάχιστη πρόοδος
είχε σηµειωθεί. Τότε ο Αµερικανός
µαθηµατικός Stephen Smale (1930- ),
ασχολήθηκε µεταξύ άλλων και µε το
πρόβληµα των τριών σωµάτων από µια
νέα όµως οπτική γωνία,
αποδεικνύοντας ότι η κατανόηση του
ήταν δυνατή µέσα από τη µελέτη της
έκτασης και της αναδίπλωσης του
χώρου των φάσεων.
Ένα αντικείµενο σηµαντικό
στη θεωρία του χάους είναι ο ελκυστής
(attractor). Ένας ελκυστής µπορεί να
θεωρηθεί ως η τελική κατάσταση ενός
φαινοµένου. Το απλούστερο
παράδειγµα ενός ελκυστή είναι ένα
σηµείο. Ένα άλλος κοινός ελκυστής
είναι ο οριακός κύκλος (Limit Cycle).
Εάν υπάρχουν δύο οριακοί κύκλοι,
παίρνουµε έναν τόρο αντί για ένα
κύκλο. Παρόλα αυτά, αυτοί οι
ελκυστές συµπεριφέρονται καλά,
δηλαδή δεν προκαλούν χάος.
Υπάρχουν όµως και οι λεγόµενοι
“παράξενοι ελκυστές”, οι οποίοι είναι
διαφορετικοί και αποτελούν ένα
αναπόσπαστο τµήµα του χάους. Την
νέα αυτή οντότητα στο χώρο των
φάσεων (παράξενος ελκυστής)
εισήγαγαν στα 1970, ο David Ruelle,
ένας Βέλγος µαθηµατικός που
εργάζονταν στο Παρίσι, µαζί µε τον
Ολλανδό µαθηµατικό Floris Takens, οι
οποίοι απέδειξαν ότι η θεωρία Landau
– Hopf περί τύρβης παρουσίαζε
ελλείψεις. Οι δύο επιστήµονες
κατόρθωσαν να εξηγήσουν το
φαινόµενο της τύρβης εισάγοντας στο
Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α

χώρο των φάσεων την έννοια του
παράξενου ελκυστή.
ΣΕΛΙ∆Α
21/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr
Το 1961, ο µετεωρολόγος
Edward Lorenz (1917 -) του
Τεχνολογικού Ινστιτούτου της
Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.), ο οποίος
χρησιµοποίησε έναν από τους
πρώιµους υπολογιστές, διαπίστωσε ότι
οι εξαιρετικά µικρές αλλαγές στις
αρχικές συνθήκες είχαν µια σηµαντική
επίδραση στον καιρό. Σχεδίασε το
διάγραµµα φάσης και παρατήρησε ότι
έµοιαζε µε τα φτερά µιας πεταλούδας.
Αν και δεν το ονόµασε παράξενο
ελκυστή, αυτή είναι η πρώτη φορά που
παρατηρείται ένας τέτοιος ελκυστής.
Είχε ανακαλύψει το διάσηµο ελκυστή
του Lorenz ή πεταλούδα του Lorenz.
Αυτή η ανακάλυψη έκανε τον Lorenz
να συνειδητοποιήσει ότι ήταν αδύνατον
να προβλεφθεί µακροπρόθεσµα ο
καιρός ενώ ήταν συνάµα ένα
σηµαντικό βήµα προς τη συγκρότηση
της θεωρίας του χάους.
Ένας άλλος παράξενος
ελκυστής, ο ελκυστής Henon,
ανακαλύφθηκε το 1962 από το Γάλλο
αστρονόµο Michel Henon (1931-).
Ανακάλυψε έναν ελκυστή, που είχε
σχήµα µπανάνας, ενώ εργαζόταν πάνω
σε σµήνος αστέρων. Στη δεκαετία του
'70, ο αυστραλός Robert May (1936-
), ο οποίος εργάζονταν στο Ινστιτούτο
Ανωτέρων Μελετών του Πρίνστον,
έδειξε ότι το χάος εµφανίζεται και σε
βιολογικά προβλήµατα.
Χρησιµοποίησε τη γνωστή εξίσωση
της επιµελητείας για να δείξει ότι οι
βιολογικοί πληθυσµοί θα µπορούσαν
να εξελιχθούν χαοτικά. Κατά συνέπεια
ανακάλυψε τον λεγόµενο λογιστικό
ελκυστή.
Στη συνέχεια ο µαθηµατικός
Mitchell Feigenbaum (1945-) του
Εθνικού Εργαστηρίου του Λος
Άλαµος, συνέχισε τη µελέτη του May
και ανακάλυψε ότι το χάος που
παρατήρησε ο May δεν ήταν τόσο
τυχαίο φαινόµενο όσο φαντάζονταν
όλοι. Η διαδροµή προς το χάος ήταν
καθολική και υπάρχει µια παγκόσµια
σταθερά (περίπου 4.66920160).
Μερικά έτη αργότερα, διαµορφώθηκε
η σχέση µεταξύ της θεωρίας του χάους
και της θεωρίας των Fractal.
Συµπτωµατικά, όλοι οι παράξενοι
ελκυστές είναι fractals. Πατέρας αυτής
της νέας θεωρίας, της θεωρίας των
Fractal, είναι ο Μπενουά
Μαντελµπροτ του Μ.Ι.Τ., επινοώντας
το όνοµα της και πολλές από τις
βασικές ιδέες της.
Προς το τέλος της δεκαετίας
του '70, ο Jack Wisdom έδειξε ότι τα
κενά στην αστεροειδή ζώνη του
ηλιακού συστήµατός µας οφείλονταν
στο χάος. Σύντοµα, όλο και
περισσότερα αστρονοµικά φαινόµενα
εξηγήθηκαν χρησιµοποιώντας τη
θεωρία του χάους µε µεγάλη επιτυχία.
Ειδικότερα, τα δαχτυλίδια του Κρόνου,
σµήνη γαλαξιών, υπερσµήνη (σµήνη
των σµηνών των γαλαξιών) και µαύρες
τρύπες βρίσκονται να σχετίζονται µε τη
θεωρία του χάους.
Τέλος, θα πρέπει να
αναφέρουµε ότι συµβολή στην εξέλιξη
της θεωρίας του χάους είχε επίσης ένα
µεγάλο πλήθος επιστηµόνων σε
διάφορους τοµείς της επιστήµης. Προς
τη κατεύθυνση αυτή, κινούνται σήµερα
παράλληλα πολλοί επιστήµονες, καθώς
η θεωρία του χάους αποτελεί το κλειδί
για την εξήγηση πολλών
επιστηµονικών µυστηρίων.
Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α

Βόλος Χρήστος
Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος,
Υποψήφιος ∆ιδάκτορας του Α.Π.Θ. µε
θέµα « Μελέτη της ∆υναµικής
Συµπεριφοράς Συζευγµένων Μη –
Γραµµικών Ταλαντωτών».
Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης και στο Τ.Ε.Ι. Σερρών.
cvolos@in.gr

Τάχα Ράνια
Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος,
Επιστηµονικός Συνεργάτης στον
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης,
Μαγκριώτη Ιωάννη.
rania_d_sxe@yahoo.com


Ο Σηµασιολογικός Ιστός (Μέρος Α΄)

Ο Σηµασιολογικός Ιστός είναι ένα
όραµα για το µέλλον του Ιστού στο
οποίο η πληροφορία θα έχει ρητά
καθορισµένο νόηµα κάνοντας το έτσι
ευκολότερο για τις µηχανές να
επεξεργάζονται και µοιράζονται
αυτόµατα τις διαθέσιµες πληροφορίες
στον Ιστό. Σήµερα οι δικτυακοί τόποι
παρέχουν πληροφορίες µε ένα τρόπο
που είναι κατανοητός µόνο από
ανθρώπους. Ο Σηµασιολογικός Ιστός
στοχεύει στη δηµιουργία πληροφορίας
στους δικτυακούς τόπους έτσι ώστε να
γίνει αυτή κατανοητή ταυτόχρονα και
από ανθρώπους αλλά και από
υπολογιστές. Ο Tim Berners-Lee [1]
δίνει τον ορισµό του Σηµασιολογικού
Ιστού ως «µια επέκταση του σηµερινού
Ιστού στην οποία η πληροφορία έχει
αυστηρά καθορισµένο νόηµα δίνοντας
τη δυνατότητα σε υπολογιστές και
ανθρώπους να δουλεύουν σε
συνεργασία».
Ένα παράδειγµα φαίνεται µε το
παρακάτω ερώτηµα.
«Πες µου τι είδους κρασιά πάνε µε το
γεύµα µου αλλά να ξέρεις ότι δεν µου
αρέσουν τα γλυκά». Είναι πολύ
δύσκολο σήµερα να κατασκευάσουµε
ένα πράκτορα ιστού (web agent) ο
οποίος να µπορεί να ψάχνει στο δίκτυο
για τα κρασιά που ικανοποιούν το
παραπάνω ερώτηµα. Οµοίως θα ήταν
πολύ χρήσιµο να µπορούσαµε να
αναθέσουµε σε ένα πράκτορα ιστού να
κάνει για µας όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για ένα µας ταξίδι δίνοντας
µόνο την ηµεροµηνία αναχώρησης και
τον τελικό προορισµό. Για την
υποστήριξη του παραπάνω τύπου
υπολογισµών θα πρέπει να πάµε πέρα
από τις λέξεις κλειδιά και να
καθορίσουµε την σηµασία των πόρων
του παγκόσµιου ιστού. Αυτό το
πρόσθετο επίπεδο πληροφορίας
αποτελεί την σηµασιολογική πλευρά
των δεδοµένων.
Η οντολογία είναι ένας όρος που είναι
δανεισµένος από την φιλοσοφία και
αναφέρεται στη επιστήµη της
περιγραφής των οντοτήτων του κόσµου
και το πώς αυτές σχετίζονται µεταξύ
τους. Η OWL Γλώσσα Οντολογιών
Ιστού (Web Ontology Language) [7]
είναι µια γλώσσα για τον ορισµό και
την δηµιουργία οντολογιών στον
παγκόσµιο ιστό. Μια οντολογία σε
OWL µπορεί να περιλαµβάνει
περιγραφές κλάσεων, ιδιοτήτων και
των στιγµιότυπων της. ∆εδοµένης µιας
τέτοιας οντολογίας η σηµασιολογία
OWL καθορίζει τον τρόπο εξαγωγής
λογικών αλληλουχιών δηλαδή
γεγονότων που δεν βρίσκονται στην
οντολογία αλλά περιέχονται από τη
σηµασιολογία. Αυτά τα συµπεράσµατα
µπορούν να εξάγονται από ένα αρχείο
ή από πολλά που βρίσκονται στον
παγκόσµιο ιστό.
Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α


Επίπεδο Λογικής

Επίπεδο Οντολογίας

Επίπεδο RDF

Επίπεδο XML


Σχήµα 1 Η αρχιτεκτονική των επιπέδων του σηµασιολογικού ιστού

ΣΕΛΙ∆Α
22/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr

Η ΟWL είναι ένα µέρος των συνεχών
αυξανόµενων προτύπων
(recommendations) του W3C για τον
Σηµασιολογικό Ιστό. Αυτά είναι:
¾ Η XML [2] η οποία παρέχει
το επιφανειακό συντακτικό
δοµηµένων εγγράφων αλλά
δεν βάζει σηµασιολογικούς
περιορισµούς στο νόηµα
αυτών
¾ Το XML Schema [3-4] που
είναι µια γλώσσα για τον
περιορισµό της δοµής των
XML εγγράφων το οποίο
επεκτείνει την XML µε τον
ορισµό τύπων δεδοµένων
(datatypes).
ΣΕΛΙ∆Α
23/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr
¾ Το RDF [5] το οποίο είναι ένα
µοντέλο δεδοµένων για
αντικείµενα («πόρους») και
σχέσεις µεταξύ τους
παρέχοντας ένα απλό
σηµασιολογικό µοντέλο
δεδοµένων και αυτά τα
µοντέλα δεδοµένων
παριστάνονται µε µια XML
σύνταξη.
¾ Το RDF Schema [6] είναι ένα
λεξικό για την περιγραφή
ιδιοτήτων και κλάσεων των
RDF πόρων, µε
σηµασιολογικό νόηµα για
γενικευµένες ιεραρχίες
τέτοιων ιδιοτήτων και
κλάσεων.
Ο Σηµασιολογικός Ιστός θα χτιστεί
πάνω στη δυνατότητα της XML [2-4]
να ορίζει σχήµατα ετικετών και στη
ευελιξία του RDF [5] για την
απεικόνιση δεδοµένων. Το πρώτο
επίπεδο πάνω από το RDF που
απαιτείται για τον σηµασιολογικό ιστό
είναι µια γλώσσα οντολογιών η οποία
θα µπορεί επίσηµα να περιγράψει το
νόηµα της ορολογίας που
χρησιµοποιείται στα έγγραφα του
Ιστού. Εάν το ζητούµενο είναι να
µπορούν οι µηχανές να κάνουν
εξαγωγή συµπερασµάτων βασισµένες
σε αυτά τα έγγραφα τότε θα πρέπει η
γλώσσα αυτή να επεκτείνει τη βασική
σηµασιολογία του RDF Schema [6].
Η OWL προσθέτει περισσότερο
λεξιλόγιο για την περιγραφή ιδιοτήτων
και κλάσεων των RDF πόρων. Μεταξύ
άλλων παρέχει : σχέσεις µεταξύ
κλάσεων (π.χ. disjointness ),
πληθάριθµος (cardinality), ισοδυναµία,
περισσότερα είδη ιδιοτήτων,
χαρακτηριστικά ιδιοτήτων (π.χ.
συµµετρικότητα), και απαριθµηµένες
(enumerated) κλάσεις. Στην OWL µια
οντολογία είναι ένα σύνολο κλάσεων
και ιδιοτήτων.
Η αναπαράσταση των δεδοµένων σε
ένα περιβάλλον σηµασιολογικού ιστού
γίνεται σε τέσσερα επίπεδα όπως
φαίνεται στο σχήµα 1
Η γλώσσα OWL σχεδιάζεται για να
χρησιµοποιείται από τις εφαρµογές που
πρέπει να επεξεργαστούν το
περιεχόµενο των πληροφοριών και των
σχέσεων µεταξύ τους, αντί απλώς να
τις παρουσιάζουν στους ανθρώπους.
Με λίγα λόγια είναι η γλώσσα µε την
οποία προσδιορίζεται το περιεχόµενο
των οντολογιών. Επίσης προάγει
µεγαλύτερη µηχανική
ερµηνευσιµότητα (interpretability) του
περιεχοµένου του Ιστού, από αυτήν
που υποστηρίζεται από την XML, το
RDF-Schema (RDF-S), και από το
RDF, παρέχοντας πρόσθετο λεξιλόγιο
µαζί µε µια επίσηµη σηµασιολογία.
Υπάρχουν ακόµα πολλά παραδείγµατα
εργαλείων ανοικτού κώδικα (open
source) στο διαδίκτυο τα οποία
συνεχώς βελτιώνονται για τη
δηµιουργία οντολογιών σε OWL. Η
OWL [7] έχει τρεις περισσότερο
εκφραστικές υπογλώσσες: OWL Lite,
OWL DL, και OWL full. Περισσότερα
για την OWL (παραδείγµατα, εργαλεία
λογισµικού) θα αναλυθούν σε επόµενο
άρθρο.
Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α

Αναφορές
1. T. Berners-Lee, J. Hendler,
and O. Lassila. The Semantic
Web. Scientific American,
May 2001.
2. Extensible Markup
Language (XML) 1.0,
Second Edition, T. Bray, J.
Paoli, C.M. Sperberg-
McQueen, E. Maler, W3C
Recommendation. 6 October
2000. ,
http://www.w3.org/TR/2000/
REC-xml-20001006
. Η
τελευταία έκδοση είναι

διαθέσιµη στη διεύθυνση
http://www.w3.org/TR/REC-
xml/
.
3. XML Schema Part 1:
Structures, H.S. Thompson,
D. Beech, M. Maloney, N.
Mendelsohn, W3C
Recommendation, 2 May
2001.
http://www.w3.org/TR/2001/
REC-xmlschema-1-
20010502/
. Η τελευταία
έκδοση είναι διαθέσιµη στη
διεύθυνση
http://www.w3.org/TR/xmlsch
ema-1
.
4. XML Schema Part 2:
Datatypes, P.V. Biron, A.
Malhotra, W3C
Recommendation, 2 May
2001,
http://www.w3.org/TR/2001/
REC-xmlschema-2-
20010502/
. Η τελευταία
έκδοση είναι διαθέσιµη στη
διεύθυνση
http://www.w3.org/TR/xmlsch
ema-2
.
5. Resource Description
Framework (RDF): Concepts
and Abstract Syntax, Graham
Klyne and Jeremy J. Carroll,
Editors, W3C
Recommendation, 10
February 2004,
http://www.w3.org/TR/2004/
REC-rdf-concepts-20040210/
,
Η τελευταία έκδοση είναι
διαθέσιµη στη διεύθυνση
http://www.w3.org/TR/rdf-
concepts/
.
6. RDF Vocabulary
Description Language 1.0:
RDF Schema, Dan Brickley
and R. V. Guha, Editors, W3C
Recommendation, 10 February
2004,
http://www.w3.org/TR/2004/
REC-rdf-schema-20040210/
.
Η τελευταία έκδοση είναι
διαθέσιµη στη διεύθυνση
http://www.w3.org/TR/rdf-
schema/
.
7. OWL web ontology
language overview, Deborah
L. McGuinness, Frank van
Harmelen, W3C
Recommendation, 10 February
2004, Η τελευταία έκδοση
είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση
http://www.w3.org/TR/owl-
features/


Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Μ

Ο

Ν

Ι

Κ

Η

Α

Ρ

Θ

Ρ

Ο

Γ

Ρ

Α

Φ

Ι

Α
∆ρ Σωτηρίου Κ. Γούδου, Φυσικού
Ραδιοηλεκτρολόγου,MIS
Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο ΑΠΘ,
sgoudo@physics.auth.grΣΕΛΙ∆Α
24/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: ΕΕΦ, Παράρτηµα.∆. Μακεδονίας
Κ
Προξένου Κοροµηλά 51

Τ.Κ.54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(Υπόψη ΤΣΕΡΜΠΑΚ Κ., για το σύλλογο ΠΑΣΜΕΦΗΡ)

Τηλ: 2310287515
Email:
PASMEFHR@yahoo.grΑITHΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΝΕΟΥ
MEΛΟΥΣ στον ΠΑ.Σ.ΜΕ.Φ.Η.Ρ.

Επώνυµο : _______________________________________________________________________
Όνοµα :_______________________________________________________________________
∆νση Κατοικίας :_______________________________________________________________________
Τηλέφωνο(σταθερό) :_______________________________________________________________________
Κιν. Τηλέφωνο :_______________________________________________________________________
e-mail (ενεργό) :_______________________________________________________________________
Τόπος και Χρόνος Μεταπτυχιακού:________________________________________________________________
Όνοµα στο διαδικτυακό club του συλλόγου (αν υπάρχει):___________________________________________

Αιτούµαι την ένταξή µου στον

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΡΑ∆ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
(ΠΑ.Σ.ΜΕ.Φ.Η.Ρ.)

και δηλώνω ότι είµαι µέλος της Ε.Ε.Φ. (Παράρτηµα:________________________), όπως αυτό απαιτείται από το
καταστατικό του ΠΑ.Σ.ΜΕ.Φ.Η.Ρ.
∆ηλώνω επίσης την ακρίβεια των πιο πάνω συµπληρωµένων στοιχείων µου.

Επισυνάπτω:
Α. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής υπογεγραµµένο από εµένα,
Β. Φωτοαντίγραφο µεταπτυχιακού τίτλου «Ηλεκτρονικής Φυσικής-Ραδιοηλεκτρολογίας»
υπογεγραµµένο από εµένα,*
Γ. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας, υπογεγραµµένο από εµένα,
∆. Αντίγραφο Κατάθεσης της Συνδροµής Εγγραφής στο λογαριασµό του Συλλόγου ΠΑΣΜΕΦΗΡ,
(ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αρ. λογ. 57222042, κάτοχος Κος Κύριλλος Τσερµπάκ, Κα Πολίτου ∆. Σωτηρία ), που
είναι
10 €.
**

* Σεπερίπτωσηπτυχίωναπόξέναπανεπιστήµια, χρειάζοντακαι τα φωτοαντίγραφατωναντίστοιχωνεπικυρώσεων
απότο∆ΙΚΑΤΣΑ.
ι

ι

** Είνα επιθυµητό νασταλεί και ενηµερωτικό email στον Ταµία τουΣυλλόγουγιατην παρακολούθησητων
εγγραφών µελών: Τσερµπάκ Κύριλλο <
tserbak@sch.gr
>,όπως και στο mail του Συλλόγου:

PASMEFHR@yahoo.gr
.


Τόπος: ………………/…/…/200… Ο/Η Αιτών/ούσα (και ∆ηλών/ούσα)


Ηλεκτρονική (∆ιαδικτυακή) Σελίδα Συλλόγου:
http://clubs.pathfinder.gr/radioilektrologoi/
(Υπογραφή-Όνοµα)

ΣΕΛΙ∆Α
25/25

ΠΑΣΜΕΦΗΡ Προξένου Κοροµηλά 51, 54622 Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310233703, Κιν. 6974378290 e-mail: pasmefhr@yahoo.gr