Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών - cs - ΤΕΙ Λάρισας

housescallipygeanInternet and Web Development

Oct 21, 2013 (4 years and 6 months ago)

146 views


Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Τεύχος Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης
Καθηγητής

Έργο: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας»
∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Καθηγητής
e-mail: hartonas @teilar.gr
Εισηγητής
Τηλ: 2410 - 684368
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας
-1
Ανάπτυξη συστήµατος χρήσης- διαχείρισης για το web site του περιοδικού Annals of
Mathematics, Computing & Teleinformatics (AMCT)
Λέξεις
Κλειδιά
Χρήση και διαχείριση web εφαρµογής
Περιγραφή
Θέµατος
Το περιοδικό AMCT διαθέτει ένα web-site στη διεύθυνση http://journals.teilar.gr/amct
.
Το αντικείµενο της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη του web-site και του σχετικού συστήµατος
διαχείρισης ώστε να παρέχει τη δυνατότητα (Α) στο χρήση-συγγραφέα: (1) υποβολής
εργασιών on-line, (2) αναζήτησης µε keywords για ήδη δηµοσιευµένες εργασίες, (3)
tracking της πορείας για την απόφαση δηµοσίευσης, (4) υποβολής αιτήµατος για να
καταχωρηθεί ως reviewer για το περιοδικό και (5) υποβολής αιτήµατος για ενηµέρωση
µέσω e-mail για εκδοθέν νέο τεύχος του AMCT.. Επίσης να παρέχει τη δυνατότητα (Β)
στο διαχειριστή του συστήµατος (editor-in-chief) (1) να δέχεται ενηµέρωση µέσω e-mail
για υποβληθείσες νεες εργασίες, (2) να διατηρεί και ενηµερώνει βάση δεδοµένων µε τους
συγγραφείς, reviewers και συνδροµητές,,(3) να αναζητά, εντοπίζει και να αναθέτει σε
reviewers υποβληθείσες εργασίες, ανάλογα µε το προφιλ του reviewer που είναι
αποθηκευµένο στο σύστηµα και (4) να προβαίνει στην έκδοση και δηµοσίευση της
ηλεκτρονικής µορφής του περιοδικού. Τέλος, θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα (Γ) στο
reviewer να ενηµερώνεται ηλεκτρονικά για ανάθεση από τον editor-in-chief, την οποία
αποδέχεται ή απορρίπτει και για downloading του ανατεθέντος paper και κατάθεσης της
κρίσης του για την εργασία που του ανατέθηκε.
Σκοπός -
Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα
Σκοπός της εφαρογής είναι η βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη του δικτυακού τόπου και
του συστήµατος χρήσης και διαχείρισης. Η ανάπτυξη στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών σε
τρεις κατηγορίες χρηστών: (Α) το χρήστη συγγραφέα, που διαντιδρά µε το σύστηµα
ερευνώντας τις υπάρχουσες δηµοσιεύσεις, υποβάλλοντας εργασία για κρίση και
ενδεχόµενη δηµσίευση και παρακολουθώντας (µε κατάλληλο tracking σύστηµα) την
πορεία κρίσης της εργασίας, (Β) το referee/ reviewe, που διαντιδρά µε το συστηµα
ενηµερούµενος για ανάθεση εργασίας για κρίση µε την επιλογή αποδοχής ή όχι, καθώς και
µε την παροχή δικαιώµατος πρόσβασης στην εργασία και, τελικά, υποβολής της έκθεσης-
κρίσης της εργασίας. Τελος, µε τον administrator, που διαντιδρά µε το σύστηµα ώστε να
ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης του περιοδικού. Το παραδοτέο είναι ο κώδικας της
εφαρµογής, αναπτυγµένος στον ιστοχώρο του περιοδικού.
Προαπαιτούµενες
Γνώσεις
1. Αναφορά σε γλώσσες προγραµµατισµού
Java/Javascript/PHP
2. Αναφορά σε µαθήµατα
Προγραµµατισµού, ∆ικτυακού Προγραµµατισµού
3. Αναφορά σε απαιτούµενες λοιπές γνώσεις
∆εν υπάρχουν
Ενδεικτική
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία
• Εγχειρίδια προγραµµατισµού
∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Καθηγητής
e-mail: hartonas @teilar.gr
Εισηγητής
Τηλ: 2410 - 684368
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας-2
Ανάπτυξη web-based συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας ατοµικών
δελτίων εκπαιδευτικών του Τµήµατος
Λέξεις
Κλειδιά
Χρήση και επεξεργασία στοιχείων σε web based εφαρµογή
Περιγραφή
Θέµατος
Η πτυχιακή εχει τη γενικη δοµη µιας web-based εφαρµογής πολλαπλών
registered users οι οποίοι εισάγουν δεδοµένα σε καθορισµένη φόρµα.
Η φόρµα µε τα δηλωθέντα στοιχεία είναι ανακτίσηµη σε καθορισµένα
διαστήµατα και ο χρήστης µπορεί να εισαγάγει πρόσθετα/νέα στοιχεία,
επικαιτοποιώντας το ατοµικό του δελτίο. Τα δελτία χρησιµοποιούνται
για την παραγωγή συλλογικών στοιχείων για το προφιλ του Τµήµατος
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, το οποίο και ανανεώνεται κατά
έτος. Το είδος των στοιχείων που συγκεντρώνονται και η µορφή
παρουσίασης των συλλογικών στοιχείων καθορίζονται µε λριτήρια που
θέτει η ΟΜΕΑ του Τµήµατος. Η εφαρµογή θα έχει την απαιτούµενη
λειτουργικότητα ώστε να γίνεται αυτόµατη επεξεργασία των δεδοµένων
(ατοµικών δελτίων), κατά κατηγορία (µέλη ΕΠ Τµήµατος, µέλη ΕΠ
άλλων Τµηµάτων που διδάσκουν στο Τµήµα Πληροφορικής, έκτακτοι
συνεργάτες). Το προφιλ του Τµηµατος δηµοσιοποιείται on-line,
διασυνδεόµενο µε τη web σελίδα του Τµήµατος. Η δηµοσιοποίηση των
στοιχείων γίνεται σε ελληνική και σε αγγλική σελίδα.∆ιαχείριση του
συστήµατος και υλικού των δελτίων γινεται από τον ορισθέντα
administrator (ΟΜΕΑ Τµήµατος).
Σκοπός - Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα
Το παραδοτέο της Πτυχιακής εργασίας είναι µια web-based εφαρµογή
για την υποβολή, αποθήκευση, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση (στα
αγγλικά και στα ελληνικά) στοιχείων που συνθέτουν το τρέχον προφιλ
του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, καθώς και έκθεση-
documentation για τη λειτουργία του συστήµατος. Η εφαρµογή
εξυπηρετεί βασικά τρεις κατηγορίες χρηστών: (Α) το γενικό, εξωτερικό
χρήστη που αναζητά πληροφορίες για το Τµήµα Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών (επιστηµονική δραστηριότητα, δηµοσιεύσεις,
ερευνητικές συνεργασίες κλπ, κατά επιστηµονικό τοµέα), (Β) το
διδάσκοντα (µέλος ΕΠ Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων καθώς και
εξωτερικό συνεργάτη) και (Γ) το διαχειριστή (την ΟΜΕΑ του
Τµήµατος).
Προαπαιτούµενες
Γνώσεις
1. Αναφορά σε γλώσσες προγραµµατισµού
Java/Javascript/PHP
2. Αναφορά σε µαθήµατα
Προγραµµατισµού, ∆ικτυακού Προγραµµατισµού
3. Αναφορά σε λοιπές γνώσεις που ο εισηγητής θεωρεί
απαραίτητες να κατέχει ο φοιτητής για την επιτυχή
υλοποίηση της πτυχιακής εργασίας
∆εν υπάρχουν
Ενδεικτική
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία
• Εγχειρίδια προγραµµατισµού


∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Καθηγητής
e-mail: hartonas@teilar.gr

Εισηγητής
Τηλ: 2410 - 684368
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας-3
Ανάπτυξη web-based συστήµατος συλλογής και επεξεργασίας
φοιτητικών ατοµικών δελτίων αξιολόγησης µαθηµάτων
Λέξεις
Κλειδιά
web-based εφαρµογή για την υλοποίηση µηχανισµού φοιτητικής
αξιολόγησης
Περιγραφή
Θέµατος
Η πτυχιακή εχει τη γενικη δοµη µιας web-based εφαρµογής πολλαπλών
registered users οι οποίοι εισάγουν δεδοµένα σε καθορισµένη φόρµα.
Η φόρµα είναι ανακτήσιµη σε καθορισµένα διαστήµατα και ο χρήστης-
φοιτητής µπορεί να εισαγάγει στοιχεία. Τα δελτία χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή συλλογικών στοιχείων αξιολόγησης του µαθήµατος
(περιεχόµενο και στόχοι, πυκνότητα ύλης, ενηµέρωση και απόδοση
διδάσκοντα κλπ). ∆ιαχειριστής του συστήµατος είναι η ΟΜΕΑ του
Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Η επεξεργασία των
στοιχείων θα γίνεται αυτόµατα, από το σύστηµα, σύµφωνα µε τακτική
επεξεργασίας που θα καθοριστει από την ΟΜΕΑ του Τµήµατος.
Συλλογικά και συγκεντρωτικά στοιχεία θα χρησιµοπιούνται από την
ΟΜΕΑ στη διαδικασια εσωτερικής αξιολόγησης και θα τίθενται στη
διάθεση του Τµήµατος για αξιοποίηση.
Σκοπός - Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα
Το παραδοτέο της Πτυχιακής είναι αναπτυγµένη web-based εφαρµογή
για την καταχώρηση, αποθήκευση και επεξεργασία δεδοµένων
φοιτητικής αξιολόγησης µαθηµάτων, καθώς και έκθεση-documentation
για τον τρόπο υλοποίησης και χρήσης.. Η διαχείριση του συστήµατος θα
γίνεται από τον administrator (ΟΜΕΑ Τµήµατος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών).
Προαπαιτούµενες
Γνώσεις
1. Αναφορά σε γλώσσες προγραµµατισµού
Java/Javascript/PHP
2. Αναφορά σε µαθήµατα
Προγραµµατισµού, ∆ικτυακού Προγραµµατισµού
3. Αναφορά σε λοιπές γνώσεις
∆εν υπάρχουν
Ενδεικτική
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία
• Εγχειρίδια προγραµµατισµού
∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Καθηγητής
e-mail: hartonas @teilar.gr
Εισηγητής
Τηλ: 2410 - 684368
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας-4
CROP Learning Objects: Ανάπτυξη web-based συστήµατος παροχής
υπηρεσιών µάθησης σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική CROP
Λέξεις
Κλειδιά
Learning Objects, Learning Object Reference Architecture, CROP
(Concept, Resource, Order, Product)
Περιγραφή
Θέµατος
Αντικείµενο της Πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός Learning
Domain και ενός web-based instructional environment µέσω του
οποίου γίνεται η απόδοση Υπηρεσιών Μάθησης. Το Learning Domain
απαρτίζεται από µια ή περισσότερες Υπηρεσίες Μάθησης (Learning
Services), καθεµιά από τις οποίες κατέχει και διαχειρίζεται ένα ή
περισσότερα µαθησιακά αντικείµενα (Learning Objects) αναπτυγµένα
σύµφωνα µε την Concept- Resource-Order-Product Reference
Architecture. Ανάπτυξη µαθησιακών αντικειµένων δεν αποτελεί µέρος
της πτυχιακής. Τα µαθησιακά αντικείµενα θα είναι διαθέσιµα στη
µορφή XML αρχείων. Τόσο τα XML αρχεία των µαθησιακών
αντικειµένων όσο και τα οιαδήποτε resources χρησιµοποιούνται απ΄πο
αυτά θα αποθηκεύονται στο σύστηµα. Ανάπτυξη meta-data αρχείων για
τα µαθησιακά αντικείµενα δεν αποτελεί µέρος της πτυχιακής. Στοιχεία
meta-data θα είναι διαθέσιµα σύµφωνα µε το πρότυπο LOM της ΙEEE.
Το σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης, ανεύρεσης και
παρουσίασης για χρήση από το σπουδαστή ενός µαθησιακού
αντικείµενου στο υπό ανάπτυξη learning environment της
εφαρµογής.Το learning environment διαχειριζεται τη διαντίδραση του
σπουδαστή µε το µαθησιακό αντικείµενο. Η διαντίδραση ρυθµίζεται
από flow controls τα οποία είναι embedded στο µαθησιακό
αντικείµενο. Στη διάρκεια κάθε session δηµνιουργείται (ή ενηµερώνεται
ήδη δηµιουργηθέν) student model. Η αρχική υλοποίηση του student
model (στα πλαίσια της Πτυχιακής) περιορίζεται σε Performance
Model το οποίο είναι open για το σπουδαστή.
Σκοπός - Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα
Το παραδοτέο της Πτυχιακής είναι web-based εφαρµογή που υλοποιεί
ένα Learning Domain στο οποίο δραστηριοποιούνται µια ή
περισσότερες Learning Services, καθεµιά από τις οποίες διαχειριζεται
ένα ή περισσότερα Μαθησιακά Αντικείµενα. Στόχος είναι η δηµιουργία
της βασικής υποδοµής για την ανάπτυξη των services και των learning
objects και η απόδοση της υπηρεσίας µέσω ενός instructional
environment. Θα παραδοθεί και θα αναπτυχθεί στο web η εφαρµογή,
καθώς και έκθεση – documentation για την εφαρµογή.
Προαπαιτούµενες
Γνώσεις
1. Αναφορά σε γλώσσες προγραµµατισµού Java
2. Αναφορά σε µαθήµατα Προγραµµατισµού, ∆ικτυακού
Προγραµµατισµού
Αναφορά σε λοιπές γνώσεις XML
Ενδεικτική
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία
R. McGreal (ed), Online Education Using Learning Objects,
Routlgedge 2004
C. Hartonas, E. Gana, “Learning Objects and Learning Services on
the Semantic Web”, Proc. ICALT’08
∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Καθηγητής
e-mail: hartonas @teilar.gr
Εισηγητής
Τηλ: 2410 - 684367
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας-5
Αρχιτεκτονική Αναφοράς CROP και υλοποίηση διδακτικών στρατηγικών
(instructional strategies) για Μαθησιακά Αντικείµενα (Learning Objects)
Λέξεις
Κλειδιά
Learning Object, Instructional Strategy, Reference Architecture for
Learning Objects
Περιγραφή
Θέµατος
Η Αρχιτεκτονική Αναφοράς CROP καθορίζει τη λογική δοµή ενός
Μαθησιακού Αντικείµενου και τις σχέσεις λογικής προτερότητας των
concepts. Μια instructional strategy καθορίζει επιπλέον συγκεκριµµένη
διαδροµή υλοποίησης διδακτικών βηµάτων (συνεκτικών προς τη λογική
δοµή του µαθησιακού αντικείµενου). Η υλοποίηση µιας διδακτικής
στρατηγικής βασίζεται σε χαρακτηριστικά του σπουδαστή-χρήστη του
µαθησιακου αντικείµενου καθώς και σε χαρακτηριστικά του µαθησιακού
αντικείµενου και των επι µέρους resources ή component learning objects
που το απαρτίζουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν (1) το είδος του
διδακτικού διαβήµατος (ταξινοµηµένου σύµφωνα µε ένα σύστηµα
ταξινόµησης βασισµένου στη speech act theory) και (2) το cognitive style
του χρήστη στον οποίο απευθύνεται. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν µέρος του
(καθ)ορισµού του Learning Object και η ανάπτυξή τους δεν αποτελεί µέρος
της Πτυχιακής Εργασίας. ∆εδοµένων των στοιχείων αυτών, αντικειµενο της
Πτυχιακής είναι η διάκριση, ταξινόµηση και υλοποίηση διδακτικων
στρατηγικών. Η υλοποίηση θα γίνει µέσω ενός instructional planning
module του διδακτικού αντικείµενου, το οποίο προτείνει και θέτει στην
κρίση του χρήστη που εκπονεί και αναπτύσει ένα learning object
καθορισµένες ακολουθίες απόδοσης διδακτικών βηµάτων που υλοποιούν
προκαθορισµένες διδακτικές στρατηγικές. Τις προτάσεις αυτές ο χρήστης
αποδέχεται ή τροποποιεί και τελικά αποθηκεύει ως µέρος του ορισµού του
learning object (το ή τα execution model(s) του αντικεµενου)
Σκοπός - Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα
Σκοπός της Πτυχιακής είναι η ανάπτυξη ενός Instructional Planning
Module το οποίο θα ενσωµατωθεί σε υπάρχουσα εφαρµογή για την
ανάπτυξη Μαθησιακών αντικειµενων σύµφωνα µε την Concept- Resource-
Order-Product reference architecture). Μετά από βασική διερεύνηση
σχετικά µε instructional strategies σε συνδυασµό µε την εφαµρογή
PerLA/CROP θα αναπτυχθεί και προστεθεί στην εφαρµογή ένας
instructional planner µέσω του οποίου θα καθορίζονται εναλλακτικά
execution models για το µαθησιακό αντικείµενο. Θα παραδοθεί τευχος µε τη
βασική θεωρητική διερεύνηση στο θέµα των διδακτικών στραηγικών, όπως
υλοποιούνται σε e-learning περιβάλλοντα, ο κώδικας του instructional
planning module και σχετική documentation και οδηγός χρήσης.
Προαπαιτούµενες
Γνώσεις
1. Αναφορά σε γλώσσες προγραµµατισµού Java
2. Αναφορά σε µαθήµατα Προγραµµατισµού, ∆ικτυακού
Προγραµµατισµού
3. Αναφορά σε λοιπές γνώσεις
∆εν υπάρχουν
Ενδεικτική
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία
D. Wiley (ed), The Instructional Use of Learning Objects, Association for
Instructional Technology 2002


∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Καθηγητής
e-mail: hartonas @teilar.gr
Εισηγητής
Τηλ: 2410 - 684368
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας-6
Κωδικοποίηση και ανάπτυξη Μαθησιακών Αντικείµενων µε την
αρχιτεκτονική αναφοράς CROP από υπάρχουσες πηγές µάθησης
Λέξεις
Κλειδιά
Μαθησιακά Αντικείµενα, Αρχιτεκτονική Αναφοράς για Μαθησιακά
Αντικείµενα, Αρχιτεκτονική CROP
Περιγραφή
Θέµατος
Η Πτυχιακή Εργασία µπορεί να ανατεθεί πολλαπλές φορές, µία για
κάθε Μαθησιακό Αντικείµενο.
Η ανάπτυξη του Μαθησιακου Αντικειµένου θα γινει µε υπάρχουσα
εφαρµογή, τον PerLA/CROP editor. Metadata θα κωδικοποιηθούν
µέσω του IEEE LOM editor. Πηγαίο υλικό (resources) που συγκροτεί
το περιεχόµενο του Learning Object θα διατεθεί στο σπουδαστή.
Αντικείµενο της Πτυχιακής είναι η προσαρµογή του Πηγαίου Υλικού (σε
συνεργασία µε το συγγραφεα του Πηγαίου Υλικού) στη δοµή της
Αρχιτεκτονικής Αναφοράς CROP την οποία υλοποιεί ο PerLA/CROP
editor και η παραγωγή ενός µαθησιακού αντικείµενου (και των υπο-
αντικειµένων του) απο το πηγαίο υλικό. Υλοποιηµένες διεργασίες στον
editor αποθηκεύουν το αντικείµενο σε ένα XML αρχείο.Η ανάπτυξη του
υλικού θα συνοδευτεί από επεξηγηµατικά σχόλια για το χρήστη-
σπουδαστή. Θα ελεγχθεί η ορθότητα της ανάπτυξης µε tests σε υπάρχον
instructional environment.
Σκοπός - Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα
Παραδοτέο της Πτυχιακής Εργασίας είναι ένα ολοκληρωµένο
Μαθησιακό Αντικείµενο, αποθηκευµένο σε XML και συνοδευόµενο από
το metadata αρχείο του, καθώς και βασική διερευνηση βιβλιογραφίας
για την τρέχουσα αντίληψη για µαθησιακά αντικείµενα και την
ανάπτυξή τους σε Learning Domains.
Προαπαιτούµενες
Γνώσεις
1. Αναφορά σε γλώσσες προγραµµατισµού Java
3. Αναφορά σε µαθήµατα Προγραµµατισµού, ∆ικτυακού
Προγραµµατισµού
4. Αναφορά σε λοιπές γνώσεις
∆εν υπάρχουν
Ενδεικτική
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία
D. Wiley (ed), The Instructional Use of Learning Objects, Association
for Instructional Technology 2002
C. Hartonas, E. Gana, “Learning Objects and Learning Services on
the Semantic Web”, Proc. ICALT’08
∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Καθηγητής
e-mail: hartonas @teilar.gr
Εισηγητής
Τηλ: 2410 - 684367
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας-7
BPEL και Ενορχήστρωση (Orchecstration) Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου
Λέξεις
Κλειδιά
Business Process Execution Language, BPEL, BPEL4WS, Web
Service, Orchestration
Περιγραφή
Θέµατος
Ένα από τα σηµαντικά θέµατα τρέχουσας έρευνας είναι το ζήτηµα της
σύνθεσης (composition) διακριτών υπηρεσιών διαδικτύου. Μία από τις
υπάρχουσες προσεγγίσεις είναι αυτή της «ενορχήστρωσης υπηρεσιών».
Η BPEL έχει αναπτυχθεί ως µια (XML-based) γλώσσα για την
περιγραφή τόσο των ενεργειών µιας υπηρεσίας, όσο και των ενεργειών
επικοινωνίας µεταξύ υπηρεσιών, µε τη διαµεσολάβηση ενός
«ενορχηστρωτή». Η BPEL περιγραφή τίθεται ένα επίπεδο «πάνω» από
την περιγραφή µιας δικτυακής υπηρεσίας µέσω της WSDL (Web Service
Description Language). Εχουν αναπτυχθεί εργαλεία ανάπτυξης
ενορχηστρώσεων υπηρεσιών (π.χ. στο Netbeans) µε οπτικό τρόπο.
Αντικείµενο της Πτυχιακής Εργασίας είναι (1) η συνοπτική παρουσίαση
του τι σηµαίνει «ενορχήστρωση υπηρεσιών» και του ρόλου της BPEL ή
άλλων παρόµοιων γλωσσών σε αυτή την κατεύθυνση, (2) η συνοπτική
παρουσίαση της σύνταξης της BPEL, (3) η συγκέντρωση ή ανάπτυξη
µερικών απλών παραδειγµάτων που επεξηγούν τη διαδικασία
ανάπτυξης µιας ενορχήστρωσης υπηρεσιών, (4) ο σχολιασµός της
βασικής κριτικής που ασκείται στην ιδέα της ενορχήστρωσης υπηρεσιών
ότι αποτελεί µια στατική λύση στο πρόβληµα της σύνθεσης υπηρεσιών
διαδικτύου.
Σκοπός - Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα
Η Πτυχιακή Εργασία στοχεύει στο να εισαγάγει το φοιτητή σε
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των δικτυακών εφαρµογών,
να αντιληφθεί τα σχετικά προβλήµατα και να οδηγηθεί να παρουσιάσει
κριτικά τις σχετικές αξιολογήσεις για την πρόταση της ενορχήστρωσης
υπηρεσιών διαδικτύου. Παραδοτέα της Πτυχιακής είναι έκθεση-
αναφορά σχετικά µε την BPEL και την αξιολογική συζήτηση γυρω από
αυτήν καθώς και συγκέντρωση-ανάπτυξη µικρών παραδειγµάτων
χρήσης της BPEL µε ένα τουλάχιστον αναπτυσσόµενο παράδειγµα
αξιόλογου µεγέθους και ολοκληρωµένης λύσης σε πρόβληµα που θα
τεθεί από τον διδάσκοντα.
Προαπαιτούµενες
Γνώσεις
1. Αναφορά σε γλώσσες προγραµµατισµού Java
2. Αναφορά σε µαθήµατα Προγραµµατισµού, ∆ικτυακού
Προγραµµατισµού
3. Αναφορά σε λοιπές γνώσεις
Εξοικειωση µε τη χρήση Netbeans (προτιµάται) ή Eclipse
Ενδεικτική
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία
Matjaz B. Juric , A Hands-on Introduction to BPEL

http://www.oracle.com/technology/pub/articles/matjaz_bpel1.html

BPEL Resources at
http://www.bpelsource.com/resources

C. Schittko, “Web Service Orchestration with BPEL”,
http://www.idealliance.org/papers/dx_xml03/papers/04-06-01/04-06-
01.pdf

∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Καθηγητής
e-mail: hartonas @teilar.gr
Εισηγητής
Τηλ: 2410 - 684367
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας-8
Role Modeling και WS-CDL (Web Service Choreography Language)
Λέξεις
Κλειδιά
Role Modeling, Web Service, Choreography,WS-CDL
Περιγραφή
Θέµατος
Ένα από τα σηµαντικά θέµατα τρέχουσας έρευνας είναι το ζήτηµα της
σύνθεσης (composition) διακριτών υπηρεσιών διαδικτύου. Μία από τις
υπάρχουσες προσεγγίσεις είναι αυτή της “χορογραφίας υπηρεσιών”
(web service choreography). Το choreography working group έχει
ανπτύξει ένα standard για µια xml-based γλώσσα περιγραφής
χορογραφιών, την WS-CDL.και έχουν αναπτυχθεί και οπτικά εργαλεία
για την ανάπτυξη χορογραφιών, από το Pi4SOA group (pi4soa eclipse
plug-in).
Ένα cdl package απαρτίζεται από το preamble και τον κυρίως ορισµό
της χορογραφίας, στην ανάπτυξη του οποίου γίνονται αναφορές σε
αντικείµενα που έχουν εισαχθεί/ορισθεί στο preamble. Το preamble
αφορά βασικά τον καθορισµό των διακριτων «ρόλων» µε τους οποίους
υπηρεσίες συµµετέχουν σε µια χορογραφηµένη συλλογική επικοινωνία
και ανταλλαγή.
Αντικείµενο της Πτυχιακής είναι η παρουσίαση της CDL, µικρών
παραδειγµάτων χορογράφησης υπηρεσιών αναπτυγµένων µε το pi4soa
tool, και ανάλυση του ρόλου του preamble στο cdl package.
Συγκεκριµµένα, θα διερευνηθεί η δυνατότητα αυτονόµησης του
preamble σε µια role model specification (to be imported in the
choreography description) και θα διακριθούν ορισµένα role-models,
π.χ. κατά το πρότυπο του role-modeling guide του Zeus.
Σκοπός - Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα
Στοχος της Πτυχιακής Εργασίας είναι να εισαχθει ο φοιτητής σε θέµατα
σύγχρονων τεχνολογιων ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου, να
µελετήσει και παρουσιάσει ένα πρότυπο για το συντονισµό/συνθεση
υπηρεσιών, τη CDL (χορογραφική προσέγγιση) , να αναπτυξει
επεξηγηµατικά µικρά παραδείγµατα µε υπάρχοντα εργαλεία ανάπτυξης
εφαρµογών (π.χ. pi4soa eclipse tool) και να αντιµετωπίσει κριτικά την
πρόταση του web service choreography working group, εξετάζοντας
την καταλληλότητα ενσωµάτωσης του role model µέσα στο ίδιο το cdl
package (πακέτο περιγραφής χορογραφίας), αντιδιαστέλλοντας αυτή
την επιλογή µε µια τακτική αυτόνοµης ανάπτυξης rolo models, που
αντικαθρεφτίζουν τυπικές καταστάσεις ανταλλαγής πληροφοριών και
συντονισµού σύνθεσης υπηρεσιών. Ως βοήθηµα σε αυτή την κατευθυνση
θα χρησιµοποιηθεί το Role Modeling Guide του Zeus.
Προαπαιτούµενες
Γνώσεις
1. Αναφορά σε γλώσσες προγραµµατισµού Java
2. Αναφορά σε µαθήµατα Προγραµµατισµού, ∆ικτυακού
Προγραµµατισµού
3. Αναφορά σε λοιπές γνώσεις
Εξοικειωση µε τη χρήση Netbeans ή Eclipse
Ενδεικτική
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία
W3C Web Service Choreography Description Language,
http://www.w3.org/TR/2004/WD-ws-cdl-10-20041217/

Pi4SOA,
http://pi4soa.wiki.sourceforge.net/
∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Καθηγητής
e-mail: hartonas @teilar.gr
Εισηγητής
Τηλ: 2410 - 684367
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας-9
Semantic Web, OWL-S και WSMO (Web Service Modeling Ontology)
Λέξεις
Κλειδιά
Σηµασιολογικό ∆ιαδύκτιο, Οντολογία, Μηχανική Οντολογιων,
Υπηρεσίες Σηµασιολογικού ∆ιαδικτύου
Περιγραφή
Θέµατος
Πρόσφατη και τρέχουσα εφαρµοσµένη έρευνα έχει επικεντρωθεί στη
µελέτη ανάπτυξης πληροφορίας στο διαδίκτυο µε τρόπο που το νόηµα
αυτής της πληροφορίας να είναι µηχανικά αναγνωρίσιµο και
επεξεργάσιµο. Το σηµασιολογικό διαδίκτυο είναι το επιθυµητο
αποτέλεσµα. Η µελέτη ανάπτυξης του σηµασιολκογικού διαδικτυου
γίνεται σε επίπεδα (δες εικόνα) και η παρούσα Πτυχιακή Εργασία
περιορίζεται στο επίπεδο του Ontology Vocabulary.

Αντικείµενο της Πτυχιακής είναι η µελέτη της υπάρχουσας έρευνας και
αναπτυγµένων προτάσεων-εφαρµογών για την ανάπτυξη Υπηρεσιών
∆ιαδικτύου (web services) στο σηµασιολογικό διαδίκτυο (semantic web
services). ∆υο sets of specification standards κυριαρχούν στο θέµα
αυτό, η OWL-S και η WSMO. Για την OWL-S υπάρχει και σχετικό
εργαλείο ενάπτυξης ως plug-in στον Protégé editor.
Στην Πτυχιακή αυτή Εργασία ο φοιτητής µελετά και παρουσιάζει
συγκριτικά την OWL-S και την WSMO, εκπονεί ή/και συγκεντρώνει
µικρά υπάρχοντα παραδείγµατα ανάπτυξης υπηρεσιών σηµασιολογικού
διαδικτύου σύµφωνων µε τις προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν και
παρουσιάζει σχετική κριτική συζήτηση για τη συνεισφορά της καθεµιάς.
Σκοπός - Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα
Στόχος της Πτυχιακής Εργασίας είναι η εξοικείωση του φοιτητή µε
αναπτυσσόµενες τεχνολογίες για διαδικτυακές υπηρεσίες στο
σηµασιολογικό διαδίκτυο, η κατανόηση και παρουσίαση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της προσέγγισης που οφείλονται στο «σηµασιολογικό»
της χαρακτήρα, η συγκριτική και κριτική παρουσίαση των δυο βασικών
προτάσεων (OWL-S και WSMO) και σχετικών εργαλέιων (π.χ. OWL-S
Protégé plug-in) και η πρακτική εκπόνηση νέων ή/και παρουσίαση και
ανάλυση υπαρχόντων παραδειγµάτων ανάπτυξης υπηρεσιών στο
σηµασιολογικό διδαδίκτυο, σύµφωνων µε το πρότυπο που
παρουσιάζεται στην OWL-S και τη WSMO.
Προαπαιτούµενες
Γνώσεις
Αναφορά σε γλώσσες προγραµµατισµού ∆εν απιτείται
Αναφορά σε µαθήµατα Προγραµµατισµού, ∆ικτυακού ρογραµµατισµού
Ενδεικτική
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία
. A. Gomez-Perez et al, Ontological Engineering, Springer 2003
W3C, OWL-S: Semantic Markup for Web Services,
http://www.w3.org/Submission/OWL-S/

W3C, WSMO: Web Service Modeling Ontology,
http://www.w3.org/Submission/WSMO/

∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Καθηγητής
e-mail: hartonas @teilar.gr
Εισηγητής
Τηλ: 2410 - 684367
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας-10
Reasoning on the Semantic Web: Οντολογίες και (Horn) Description
Logic, DL Reasoners
Λέξεις
Κλειδιά
Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο, Οντολογίες, Περιγραφική Λογική Χορν,
Μηχανές Λογικού Συµπερασµού
Περιγραφή
Θέµατος
Πρόσφατη και τρέχουσα εφαρµοσµένη έρευνα έχει επικεντρωθεί στη µελέτη
ανάπτυξης πληροφορίας στο διαδίκτυο µε τρόπο που το νόηµα αυτής της
πληροφορίας να είναι µηχανικά αναγνωρίσιµο και επεξεργάσιµο. Το
σηµασιολογικό διαδίκτυο είναι το επιθυµητο αποτέλεσµα. Η µελέτη
ανάπτυξης του σηµασιολκογικού διαδικτυου γίνεται σε επίπεδα (δες εικόνα)
και η παρούσα Πτυχιακή Εργασία περιορίζεται στο επίπεδο του Proof,
όπως αυτό παρουσιάζεται στον προγραµµατιστή που αναπτύσσει εφαρµογές
και χρειάζεται να αξιοποιήσει τη δυνατότητα ένταξης ενός DL Reasoner
στην εφαρµογή του.

Αντικείµενο της Πτυχιακής είναι η παρουσίαση των θεµάτων ανάπτυξης του
σηµασιολογικού διαδίκτυου που σχετίζονται µε το επίπεδο Proof, η
διερεύνηση και διαπίστωση σχετικά µε την πρόοδο σε επίπεδο τεχνολογικό
και εφαρµοσµένο που έχει ήδη γίνει και η κριτική παρουσίαση των
αποτελεσµάτων αυτής της προόδου για τις ανάγκες ανάπτυξης εφαρµογών.
Μέρος της Πτυχιακής είναι επίσης η πρότυπη παορυσίαση µικρών
υπαρχόντων παραδειγµάτων και µερικών που θα αναπτυχθούν από το
φοιτητή και που αφορούν πρότυπους τρόπους διασύνδεσης µιας εφαρµογής
του σηµασιολογικού διαδίκτυου µε υπάρχουσες εφαρµογές και εργαλεία που
υλοποιούν reasoners για το σηµασιολογικό διαδίκτυο (Fact, Fact++, Dig).
Σκοπός - Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα
Σκοπός της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας είναι η κριτική παρουσίαση
θεµάτων που σχετίζονται µε την αξιοποίηση υπαρχόντων µηχανών λογικού
συµπερασµού στα πλαίσια ανάπτυξης εφαρµογών στο σηµασιολογικό
διαδίκτυο, η σχολιασµένη παρουσίαση σχετικών τεχνολογικών
επιτευγµάτων, η ανάδειξη µε παραδείγµατα (υπάρχοντα ή που θα
αναπτυχθούν από το σπουδαστή στη διάρκεια της Πτυχιακής Εργασίας) του
τρόπου αξιοποίησης εργαλείων (reasoners) που είναι ήδη διαθέσιµα για
χρήση και ο κριτικός σχολιασµός σχετικά µε το state of the art και τα
ενδεχόµενα εντοπιζόµενα προβλήµατα και το βαθµό ωρίµανσης της
σχετικής τεχνολογίας.
Προαπαιτούµενες
Γνώσεις
2. Αναφορά σε µαθήµατα Προγραµµατισµού, ∆ιακριτων
Μαθηµατικών (Λογικής), Λογικού Προγραµµατισµού
Αναφορά σε λοιπές γνώσεις Εξοικείωση µε τον Protégé editor (µπορει να
αποκτηθεί στη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής)
Ενδεικτική
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία,
F. Baader et al, The Description Logic Handbook, Cambridge Univ Press
2003
∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Καθηγητής
e-mail: hartonas @teilar.gr
Εισηγητής
Τηλ: 2410 - 684367
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας-11
Ontological Engineering και Semantic Web: Τάσεις και
αναπτυσσόµενες τεχνολογίες
Λέξεις
Κλειδιά
Οντολογία, Μηχανική Οντολογιών, Σηµασιολογικό ∆ιαδίκτυο
Περιγραφή
Θέµατος
Το αντικείµενο της παρούσας Πτυχιακής είναι µια κατά πλάτος
διερευνηση θεµάτων που σχετίζονται µε πρόσφατη και τρέχουσα έρευνα
και ανάπτυξη εφαρµογών και εργαλείων για το σηµασιολογικό
διαδίκτυο και τη µηχανική οντολογιών. Το βάθος της σχετικής
διερεύνησης είναι µικρό, καθώς η στόχευση είναι η απόκτηση µιας
συνολικής ενηµέρωσης και χαρτογράφησης των σχετικών
προβληµατικών που αναπ΄τυσσονται, προτάσεων που κατατίθενται και
εργαλείων ή εφαρµογών που δηµιουργούνται και διατίθενται. Θα
διαπιστωθεί και παρουσιαστεί η θεµατική των προσεγγίσεων, η
στόχευση και τα ενδεχόµενα ήδη υπάρχοντα αποτελέσµατα κατά
προσέγγιση, η κριτική που ενδεχόµενα έχει ήδη ασκηθεί σε κάθε
προσέγγιση και η θεµατική διασύνδεση των διακριτών προσεγγίσεων µε
τρόπο που να συντίθεται µια συνολική αρχική εικόνα σχετικά µε
υπάρχοντα και αναµενόµενα αποτελέσµατα της έρευνας που εχει
αναπτυχθεί γύρω από το ζήτηµα της ανάπτυξης οντολογιών ως µέσου
για την υλοποίηση της semantic web vision. Η οπτική γωνία της
Εργασίας δεν είναι µια «ιστορική» αναφορά σχετικά µε τεχνολογικές
εξελίξεις αλλα η διαπίστωση της τρέχουσας κατάστασης στο πεδίο, µε
έµφαση στην επισήµανση οιονδήποτε ενδεχόµενα αξιόλογων
εφαρµογών και case studies.
Σκοπός - Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα
Στόχος της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας είναι η παρουσίαση µιας
συνολικής εικόνας, απαράιτητα όχι σε βάθος σε όλα τα θέµατα που
διερευνα, και η οποία επιτρέπει να εξαχθούν αξιόπιστα συµπεράσµατα
για το επίπεδο της τρέχουσας ανάπτυξης της εφαρµοσµένης έρευνας στο
πεδίο της Μηχανικής Οντολογιών για αξιοποίηση στα πλαίσια της
ανάπτυξης του σηµασιολογικού διαδίκτυου και Υπηρεσιών του
σηµασιολογικού διαδικτύου. Θα παρουσιαστούν σχετικά εργαλεία που
έχουν ήδη αναπτυχθεί, µε παραδείγµατα χρήσης και κριτική εκτίµηση
της συνεισφοράς τους στο στόχο της ολοκλήρωσης της απιτούµενης
υποδοµής για την απρόσκοπτη ανάπτυξη εφαρµογών του
σηµασιολογικού διαδίκτυου.
Προαπαιτούµενες
Γνώσεις
1. Αναφορά σε γλώσσες προγραµµατισµού
∆εν απαιτειται συγκεκριµµένη
2. Αναφορά σε µαθήµατα
Προγραµµατισµού/ ∆ικτυακού προγ/µού
3. Αναφορά σε λοιπές γνώσεις
XML
Ενδεικτική
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία,
A. Gomez-Perez et al, Ontological Engineering, Springer 2003
H.P.Alesso et al, Developing Semantic Web Services, A.K.Peters Ltd
2005
∆ρ. Χαρτώνας Χρυσάφης, Καθηγητής
e-mail: hartonas @teilar.gr
Εισηγητής
Τηλ: 2410 - 684367
Τίτλος
Πτυχιακής Εργασίας-12
Οντολογίες και Java-based εφαρµογές: Αξιοποίηση του owlapi
Λέξεις
Κλειδιά
Οντολογία, Μηχανική Οντολογιών, Web Ontology Language, OWL
Περιγραφή
Θέµατος
Αντικείµενο της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας είναι η διερεύνηση του
τρόπου διασύνδεσης εφαρµογών Java µε Knowledge Bases που έχουν
δηµιουργηθεί µε τη µορφή Οντολογιών. Το θέµα είναι τελείως ανάλογο
µε την ανάπτυξη τεχνολογίας διασύνδεσης Βάσεων ∆εδοµένων µε
εφαρµογές Java. Εχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό ένα σύνολο
πακέτων Java κλάσεων (το owlapi) µε υλοποίηση κατάλληλων
µεθόδων που επιτρέπουν τη διαχείριση οντολογιών από µια εφαρµογή
Java (loading, saving, querying, modifying etc). Αντικείµενο της
εργασίας είναι η παρουσίαση της δοµής και των βασικών στοιχείων
του owlapi, η συγκέντρωση και σχολιασµός υπαρχόντων
παραδειγµάτων στα οποία παρουσιάζεται ο τρόπος αξιοποίησης του
owlapi από µια Java εφαρµογή και η ανάπτυξη µιας σχετικά µικρού
µεγέθους (αλλά όχι τετριµµένης) εφαρµογής στην οποία η διαντίδραση
µε οντολογίες παίζει σηµαντικό ρόλο. Η πρότυπη αυτή εφαρµογή θα
καθοριστεί στην πορεία της εργασίας, µε σχετική υπόδειξη από τον
διδάσκοντα. Τα παραδοτέα περιλαµβάνουν τόσο κριτική παρουσίαση
και ανάλυση του θέµατος, σχολιασµένη τεκµηρίψση χρήσης βασικών
στοιχείων του owlapi, όσο και τον κώδικα της σχετικής εφαρµογής και
των παραδειγµάτων.
Σκοπός - Αναµενόµενα
Αποτελέσµατα
Στοχος της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας είναι η εξοικείωση του
φοιτητή µε τη σύγχρονη προβληµατική που σχετίζεται µε Knowledge
intensive applications, την οπτική των οντολογιών που αναπτύσσονται
προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και των εργαλείων προγραµµατισµού
που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Η πτυχιακή επικεντρώνεται στο owlapi, το
οποίο αποτελεί το διαµεσολαβητή µεταξύ µιας Java εφαµρογής µε
οντολογίες αναπτυγµένες στην Web Ontology Language. Θα
παρουσιαστεί και σχολιαστεί η δοµή του owlapi και θα συγκεντρωθούν
και παρουσιαστούν σχολιασµένα υπάρχοντα παραδείγµατα, ώστε να
επιτευχθεί η κατανόηση των σχετικών θεµάτων από το φοιτητή. Θα
αναπτυχθεί και µικρή εφαρµογή (η οποία θα καθοριστεί στην πορεία)
µε την οποία καταδεικνύεται στην πράξη η απόκτηση από το φοιτητή
των καταλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση αυτών των
νέων τεχνολογιών.
Προαπαιτούµενες
Γνώσεις
1. Αναφορά σε γλώσσες προγραµµατισµού Java
2. Αναφορά σε µαθήµατα Προγραµµατισµού/ ∆ικτυακού
Προγ/µού
Αναφορά σε λοιπές γνώσεις Εξοικείωση µε τον Protégé editor µπορει
να αποκτηθεί στη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής
Ενδεικτική
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία
. A. Gomez-Perez et al, Ontological Engineering, Springer 2003
H.P.Alesso et al, Developing Semantic Web Services, A.K.Peters Ltd
2005Το παρόν τεύχος δηµιουργήθηκε και εκδόθηκε στα πλαίσια του

ΜΕΤΡΟ 2.2
«Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών- ∆ιεύρυνση»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2
«Ολοκλήρωση της ∆ιεύρυνσης και Αναµόρφωση των Προγραµµάτων Σπουδών
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.2.2.γ
«Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση»
ΕΡΓΟ:
«Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας»
ΥΠΟΕΡΓΟ:
«Αυτεπιστασία-Αναµόρφωση του Π.Π. Σπουδών στο Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας»

και συγχρηµατοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).