Ο πρόλογος του κ. Μητακίδη.

housescallipygeanInternet and Web Development

Oct 21, 2013 (4 years and 6 months ago)

96 views

George Metakides


FHWMay 6 2008


Web Science

Web science timeline

1992
: Tim Berners
-
Lee
presents Web in Geneva

(CERN)

1993
:
World Wide Web
Consortium

(W3C) is established ::

Xxxx

: FHW
-

TBL presents his ideas on Semantic web

2005
: The
Web
Science

Workshop
, London


Chairs
: Tim Berners
-
Lee
,

Wendy Hall


Organizing

Committee
: J
.
Hendler
,

N
.

Shadbolt
,

D
.

Weitzner


2006:


A
Framework

for

Web
Science
” is published


2007
: the book is translated to Greek

4/2008
: FET workshop in Web science

4/2008
: RISEPTIS

4/2008
: 2
nd

Web
Science

Workshop
, China

2009
: 1
st

World Conference in Web science18
-
20 March 2009Foundation of the Hellenic WorldACM aegisKeynote speaker: Tim Berners
-
Lee
A New Initiative


RISEPTIS


EC Advisory Board


R
esearch and
I
nnovation for
Se
curity,
P
rivacy and
T
rustworthiness in
the
I
nformation
S
ociety


Input to Policy and R&D


First Plenary Meeting : April 15

A Dual Approach


Security and Dependability in the


Future Internet(
Techy
)


Trustworthiness in the Information
Society(
Web Sciency !
)

The Internet /Web assumes a major
socioeconomic role for which it was not
designed !

5

Web Science and real life


Many digital products and


processes are now perceived


as part of “real life”.


End users become major contributors to services and
applications innovation (as in blogs, chat, peer to
peer, social networks)


Many trade
-
offs among different/conflicting
requirements.


User empowerment is crucial.


Novel Internet/Web applications are coming fast.


Landscape Evolution

A Next Generation Network Ecosystem


Ubiquitous Broadband
connectivityService provision decoupled
from network functions ?A variety of heterogeneous
networks (e.g. NGI, NGN)Social

Economic
-

Legal


Technical Issues all bound up[
www.aquarium
-
berlin.de
]

A New Web Ecosystem Emerging

Broadband in the EU

9

Διαφορετικές Οπτικές Γωνίες


Το παιδί


Οι γονείς


Ο κακοποιός


Ο Νόμος


Ο κοινωνιολόγος


Ο Δικηγόρος


Ο πολιτικός


Ο τεχνολόγος


Ο Ψ

Ψυχαγωγία, επαφές


Εργαλείο, παγίδες παιδιών


Νέο πεδίο δράσης


Ναρκοπέδιο


Φυλές και κοινότητες


Περιβάλλον Αντιδικίας


Νέα μπαλκόνια και «ντομάτες»


Εξέλιξη του
WWW


Προβλήματα και εργαλεία

Η επιστήμη του
Web

( Web Science)

Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση

(και το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα !)