1η Παγκύπρια Ημερίδα Ειδικών Θεμάτων Γεωτεχνικής Μηχανικής

handsomechannelSoftware and s/w Development

Jul 2, 2012 (6 years and 21 days ago)

619 views

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙ∆Α


«1
η
Παγκύπρια Ημερίδα Ειδικών Θεμάτων Γεωτεχνικής Μηχανικής»


Χορηγός: Θεμελιοτεχνική Εταιρεία (ΠΟΛΥΣ ΑΡΓΥΡΙ∆ΗΣ) Λτδ


ΣΣάάββββααττοο,, 2266 ΜΜααΐΐοουυ 22001122,, ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο AAjjaaxx,, ΛΛεεμμεεσσόόςς

Η εταιρεία Θεμελιοτεχνική Λτδ διοργανώνει υπό την αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών (Τμήμα
Λεμεσού) την «1
η
Παγκύπρια Ημερίδα Ειδικών Θεμάτων Γεωτεχνικής Μηχανικής», το Σάββατο 26 Μαΐου
2012, στο ξενοδοχείο Ajax, στη Λεμεσό.
Η ημερίδα απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες και άλλες ειδικότητες Μηχανικών και
Εργολάβους που ασχολούνται στον μελετητικό ή στον κατασκευαστικό τομέα. Στόχος της ημερίδας είναι
να ενημερώσει τους επαγγελματίες μηχανικούς για τα γεωτεχνικά έργα, τις δυνατότητες που υπάρχουν
εκτός και εντός Κύπρου μέσω της παρουσίασης έργων. Θα γίνουν παρουσιάσεις για ειδικά θέματα από
διακεκριμένους ομιλητές. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών στο ξενοδοχείο θα ακολουθήσει επίσκεψη
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Θεμελιοτεχνική Λτδ, όπου θα γίνει παρουσίαση των μηχανημάτων και
των δυνατοτήτων που υπάρχουν ώστε να γίνει πληρέστερη κατανόηση των αντικειμένων που θα
παρουσιαστ
ούν στις ομιλίες.
Έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν με εισηγήσεις οι ακόλουθοι καθηγητές και διακεκριμένοι
επιστήμονες από το εξωτερικό και την Κύπρο.
κ. Franz-Werner Gerressen

Πολιτικός Μηχανικός, Εταιρεία BAUER AG, Γερμανία

κ. Νάκης Ιωάννου

Πολιτικός Μηχανικός, Θεμελιοτεχνική Εταιρεία Λτδ

κ. Γιώργος Πετρίδης

Τεχνικός Γεωλόγος, Πρώην ∆ιευθυντής Τμήματος Γεωλογικής
Επισκόπησης

∆ρ. Νίκος Κλήμης

Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, Σχολής
Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Ξάνθης, Ελλάδα

κ. Παύλος Σωτηρόπουλος

Γεωλόγος – Γεωφυσικός

∆ρ. Μίλτων ∆ημοσθένους

Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Frederick∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αιτήσεις δεκτές μέχρι τις
20 Μαΐου 2012
) Τηλ.: 22672866 / ΦΑΞ: 22674650 / email:
cyace@cytanet.com.cy
. Μέγιστος αριθμός συμμετοχών 150 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ:
ΤΗΛ: ΦΑΞ: E-MAIL:
Για σκοπούς καλύτερης διοργάνωσης και συντονισμού παρακαλούμε όπως επιλέξετε:
Θα μεταβώ στα γραφεία της εταιρείας Θεμελιοτεχνική: Με Λεωφορείο:

Με το αυτοκίνητό μου:

Θα παραμείνω στο Γεύμα:

∆εν θα παραμείνω στο Γεύμα:

Είσοδος: ∆ΩΡΕΑΝ
Γλώσσα: Ελληνική - Αγγλική


ΧΩΡΟΣ: ΞΕΝΟ
∆ΟΧΕΙΟ AJAX, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ: 26 Μαΐου 2012
08:30-09:00

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09:00-09:30

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

09:00-09:05

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ

09:05-09.15

ΟΜΙΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΕΤΕΚ

09:15-09:30

ΟΜΙΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΣΠΟΛΜΗΚ

09:30-10:30

ΘΕΜΑ: "ADVANCED FOUNDATION TECHNOLOGY"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΠΟ κ. FRANZ-WERNER GERRESSEN

(ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ) ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ BAUER ΙΝΤΕRNATIONAL

10:30-11:00

ΘΕΜΑ: "ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΠΟ κ. NAKH ΙΩΑΝΝΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ) EK ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ (ΠΟΛΥΣ ΑΡΓΥΡΙ∆ΗΣ) ΛΤ∆

11:00-11:15 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ
11:15-11:45

ΘΕΜΑ: "ΑΡΓΙΛΩ∆Η Ε∆ΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΠΟ ΓΙΩΡΓΟ ΠΕΤΡΙ∆Η (ΤΕΧΝΙΚO ΓΕΩΛΟΓΟ)

11:45-12:15

ΘΕΜΑ: "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η
ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΚΟ"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΠΟ ∆ρ. ΝΙΚΟ ΚΛΗΜΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ

12:15-12:45

ΘΕΜΑ: "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΠΟ κ. ΠΑΥΛΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ (ΓΕΩΛΟΓΟ/ΓΕΩΦΥΣΙΚΟ)

12:45-14:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΓΕΥΜΑ
14:00-14:30

ΘΕΜΑ: "ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ AΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ
ΚΤΙΡΙΩΝ"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΠΟ ∆ρ. ΜΙΛΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK

14:30-15:15

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

15:15-17:00

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΤ∆, ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΥΛΑ
(ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΩΝΑ)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ