Σχεδιασμος και Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση και την online παρακολούθηση των εκλογικών αποτελεσμάτων για Δημοτικές, Περιφ..

handsomechannelSoftware and s/w Development

Jul 2, 2012 (6 years and 17 days ago)

285 viewsΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ


΢ΥΟΛΗ

ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙ΢ΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ΢

«Μεηαπηπρη αθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά ΢πζηήκαηα»

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ
΢ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ
Πιεξνθνξηαθνύ ΢πζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε
θαη ηελ
on
line
παξαθνινύζεζε ησλ εθινγηθώλ
απνηειεζκάησλ
γηα
Γεκνηηθέο,
Πεξηθεξεηαθέο,
Βνπιεπηηθέο θαη ΔπξσεθινγέοΟΝΟΜΑ ΦΟΙΣΗΣΗ

ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ ΥΟΤΒΑΡΓΑ΢


Α.Μ. 40780

email
:
chouvi
@
gmail
.
com


Σει. Δπηθνηλσλίαο

(+30) 6937018696, (
+30) 2531071355ΟΝΟΜΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Γξ. Δπζηξάηηνο Φ. Γεσξγόπνπινο


Αλαπιεξσηήο
Καζεγεηήο

E
-
mail: efgeo@kal.forthnet.gr
θαη

sfg@teikal.gr

Σει. επηθνηλσλίαο: (+30)
-

6974665210 , (+30)
-

2721045278Μέιε επηηξνπήο

Γξ.
Γιεληήο Γ
ηώξγνο, Γξ. Σξύθσλα Ν
εθηαξία
ΠΑΣΡΑ

΢ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ΢ 2010

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
2


©

ΔΑΠ, 2010


Η παξνύζα δηαηξηβή, ε νπνία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ΘΔ «Γηπισκαηηθή Δξγαζία»
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά ΢πζηήµαηα»
(ΠΛΗ΢), απνηειεί ζπληδηνθηεζία ηνπ ΔΑΠ θαη ηνπ θνηηεηή,
ν θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο
έρεη ην δηθαίσµα αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο (ζην ζύλνιν ή
ηµεµαηηθά) γηα δηδαθηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο, ζε θάζε πεξίπησζε αλαθέξνληαο
ηνλ ηίηιν θαη ην ζπγγξαθέα θαη ην ΔΑΠ, όπνπ εθπνλήζεθε ε δηπισκαηηθή Δξγαζ
ία,
θαζώο θαη ηνλ επηβιέπνληα θαη ηελ επηηξνπή θξίζεο.Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
3


Πεξηερόκελα

Δπραξηζηίεο

................................
................................
................................
................................
.

8

Πεξίιεςε

................................
................................
................................
................................
....

9

Abstract

................................
................................
................................
................................
....

11

Δηζαγσγή

................................
................................
................................
................................
..

12

΢θνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.

................................
................................
.....................

12

Αλάιπζε Απαηηήζεσλ

................................
................................
................................
...............

12

Δηζαγσγή

................................
................................
................................
..............................

12

Μέζνδνη ζπιινγήο απαηηήζεσλ

................................
................................
............................

13

Αλα
δήηεζε θαη ζπιινγή Πιεξνθνξηώλ
-

Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο

................................
...........

14

Γηεξεύλεζε έηνηκσλ Πιεξνθνξηαθώλ ΢πζηεκάησλ.

................................
..............................

16

Αλάιπζε Λεηηνπξγηώλ θαη Απαηη
ήζεσλ

................................
................................
.................

18

Λεηηνπξγία


Δπηινγή Σύπνπ εθινγώλ

................................
................................
...............

19

Λεηηνπξγία


Δηζαγσγή θαη Γηαρείξηζε ησλ Γήκσλ.

................................
..........................

22

Λεηηνπξγία


Δηζαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ Παιαηώλ Γήκσλ.

................................
...........

23

Λεηηνπξγία


Δηζαγσγή
-

Γηαρείξηζε ΢πλδπαζκώλ γηα Πεξηθεξεηαθέο, Γεκνηηθέο, Δζληθέο
θαη Δπξσεθινγέο.

................................
................................
................................
..............

24

Λεηηνπξγία


Δηζαγσγή θαη Γηαρείξηζε ΢πλδπαζκώλ γηα Γεκνηηθέο Δθινγέο.

...................

25

Λεηηνπξγία


Καηαρώξεζε Σκεκάησλ.

................................
................................
..............

26

Λεηηνπξγία


Καηαρώξεζε


Γηαρείξηζε Τπνςεθίσλ Γεκνηηθέο.

................................
......

27

Λεηηνπξγία


Καηαρώξεζε ςεθνδειηίνπ γηα ηελ πεξίπησζε Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ.

.....

29

Λεηηνπξγία


Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ Σειεγξαθήκαηνο ππέξ ΢πλδπαζκώλ

..........................

31

Λεηηνπξγία


΢πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα Δζληθώλ Δθινγώλ, Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ
θαη Δπξσεθι
νγώλ

................................
................................
................................
..............

33

Λεηηνπξγία


΢πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα Γεκνηηθώλ Δθινγώλ.

................................
....

33

Λεηηνπξγία


΢πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ππνςεθίσλ ζπλδπαζκνύ.

..............................

35

Λεηηνπξγία


Απνηειέζκαηα ππνςεθίσλ αλά εθινγηθό ηκήκα

................................
...........

36

Λεηηνπξγία


Απνηειέζκαηα αλά ώξα εηζαγσγήο ηκήκαηνο ζην ζύζηεκα

..........................

36

Παξαθνινύζεζε ηκεκάησλ πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζύζηεκα

................................
......

37

Λεηηνπξγία Δπαλαιεπηηθώλ Δθινγώλ

ζηηο Γεκνηηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Δθινγέο.

............

37

΢ρεδηαζκόο κε ηελ κεζνδνινγία
ICONIX

................................
................................
..................

38

Δηζαγσγή

................................
................................
................................
..............................

38

΢ρεδηαζκόο

................................
................................
................................
............................

38

Πεξηγξαθή θαη παξαδνρέο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο
................................
..........

39

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
4


΢ηνηρεία από ηνλ Νόκν 3852 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθελη
ξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο.» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο.

................................
................................
................................
....

39

Άξζξν 26 Πεξηερόκελν ησλ ςεθνδειηίσλ

................................
................................
.........

40

Άξζξν 27, ΢ηαπξνί Πξνηίκεζεο
................................
................................
........................

40

Παξάδεηγκα γηα ηνλ Νέν Γήκν Κνκνηελήο

................................
................................
........

43

Μνληέιν ηνπ πεδίνπ πξνβιήκαηνο

................................
................................
.........................

43

Αξρηθό πεδίν Πξνβιήκαηνο

................................
................................
................................
...

45

Πηζαλνί Υεηξηζηέο (Actors) ηνπ Πεδίνπ ηνπ Πξνβιήκαηνο

................................
.....................

46

Σν ζπλνιη
θό κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ Γηαρεηξηζηή

................................
............

47

Σν ζπλνιηθό κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ δηαπηζηεπκέλν ππάιιειν ηεο Ννκαξρίαο
πνπ ζα θαηαρσξήζεη ηα ηειεγξαθήκαηα

................................
................................
................

48

Σν ζπλνιηθό κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ ρξήζηε
internet

όπνπ παξαθνινπζεί ηα
απνηειέζκαηα.
................................
................................
................................
.......................

49

Πεξηπηώζεηο ρξήζεο

................................
................................
................................
..................

50

Πεξίπησζε ρξήζεο
Menu

Δπηινγώλ

................................
................................
......................

50

Πεξηπηώζεηο ρξήζεο
login

σο
Administrator

................................
................................
..........

51

Γηάγξακκα
Robustness

γηα

ηελ εηζαγσγή ζε
Administrator

mode

................................
......

52

Γηάγξακκα
Sequence

γηα ηελ εηζαγσγή ζε
Administrator

mode

................................
........

53

Πεξίπησζε ρξήζεο
Administrator

mo
de

................................
................................
................

54

Πεξίπησζε ρξήζεο Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη ΢πλδπαζκώλ»

................................
....

57

Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη ΢πλδπ
αζκώλ»

..............

57

Γηάγξακκα
Sequence

γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη ΢πλδπαζκώλ»
................

58

Πεξίπησζε ρξήζεο Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη Τπ
νςεθίσλ»

................................
.....

59

Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα «Φήθνη Τπνςεθίσλ»

...............

59

Γηάγξακκα
Sequence

γηα ηελ Αξρηθνπνίεζε ηνπ πίλ
αθα «Φήθνη Τπνςεθίσλ»

.................

60

Πεξίπησζε ρξήζεο Δηζαγσγή


Γηαρείξηζε Σκεκάησλ ζην
Administrator

mode

....................

61

Γηάγξακκα Robustness γηα ηε Δηζαγσγ
ή


Γηαρείξηζε Σκεκάησλ ζην
Administrator

mode

62

Πεξίπησζε ρξήζεο Δηζαγσγή


Γηαρείξηζε ΢πλδπαζκώλ ζην
Administrator

mode

................

63

Γηάγξακκ
α Robustness γηα Δηζαγσγή


Γηαρείξηζε ΢πλδπαζκώλ ζην
Administrator

mode
.

64

Πεξίπησζε ρξήζεο Δηζαγσγή


Γηαρείξηζε Τπνςεθίσλ ζην
Administrator

mode
..................

65

Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Δηζαγσγή


Γηαρείξηζε Τπνςεθίσλ ζην
Administrator

mode

................................
................................
................................
................................
..........

66

Πεξίπησζε Υξήζεο : Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ
ζπγθεθξηκέλνπ ηκή
καηνο. (Ιζρύεη γηα όια ηα είδε ησλ εθινγώλ)

................................
............

67

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
5


Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο θαη εκθάληζε
ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο.
................................
................................
.............

69

Γηάγξακκα Sequence γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο θαη εκθάληζε ςεθνδειηίσλ
ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο.

................................
................................
................................
..

70

Πεξίπησζε Υξήζεο : Δηζαγσγή ςήθσλ ππνςεθίσλ ΢πλδπαζκώλ

................................
..........

71

Γηάγξακκα Robustness γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο ππέξ ππνςεθίσλ θαη
εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο.

................................
.............................

72

Γηάγξακκα S
equence γηα ηελ Δηζαγσγή ζηνηρείσλ ςεθνθνξίαο ππέξ ππνςεθίσλ θαη
εκθάληζε ςεθνδειηίσλ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο.

................................
.............................

73

Πεξίπησζε Υξήζεο : Απνηειέζκαηα Σκήκαηνο

................................
................................
.....

74

Πεξίπησζε Υξήζεο : ΢πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα ΢πλδπαζκώλ θαη Τπνςεθίσλ.

..............

74

Πεξίπησζε Υξήζεο : Απνηειέζκαηα ΢πλδπαζκώλ & Τπνςεθίσλ

αλά Γήκν

.......................

75

Η δηαδηθαζία ιήςε ππνςεθίσλ.

................................
................................
............................

75

Αλαπαξάζηαζε ζε Γηάγξακκα Οληνηήησλ
-
΢πζρεηίζεσλ.

................................
..........................

76

To

Μνληέιν Αιιειεπ
ίδξαζεο (
Interaction

Modeling
)

................................
...............................

77

Οη Πίλαθεο θαη ην ζρεζηαθό ζρήκα ηεο βάζεο.

................................
................................
..........

78

e1 (Πίλαθας ηκεκάηφλ)

................................
................................
................................
......

78

Dimos (Πίλαθας Νέοσ Γήκοσ κε βάζε ηολ Καιιηθράηε)

................................
..................

79

o
ld_dimos (Πίλαθας Παιαηώλ Γήκφλ)

................................
................................
..............

79

Synd (Πίλαθ
ας Σσλδσαζκώλ)

................................
................................
............................

80

top_koin (Πίλαθας Γεκοηηθές
-

Τοπηθές Κοηλόηεηες)

................................
........................

80

Ypoc (Πίλαθας Υπουεθίφλ)

................................
................................
..............................

81

chfoi

................................
................................
................................
................................
.....

81

Τινπνίεζε Δθαξκνγήο

................................
................................
................................
.............

83

Πεξηγξαθή ΢πζηαηηθώλ.

................................
................................
................................
........

83

Γεληθά

................................
................................
................................
................................
...

83

H

Αξρηηεθηνληθή ηνπ ΢πζηήκαηνο
-

Δπίπεδα (
Tiers
) Λεηηνπξγίαο

................................
..........

86

Πξώην Δπίπεδν (First Tier)
-

Database Server

................................
................................
....

86

Γεύηεξν Δπίπεδν (Second Tier)
-

Application Server

................................
.........................

87

Σξίην Δπίπεδν (
Third

Tier
)
-

Client

................................
................................
....................

87

Όγθνο Γεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ζύζηεκα.

................................
................................
......

89

Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ ηνπ ΢πζηήκαηνο
................................
................................
......................

91

Δκπηζηεπηηθόηεηα

................................
................................
................................
..................

91

Αθεξαηόηεηα

................................
................................
................................
.........................

91

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
6


Reverse

proxy

κε
firewall

ηξηώλ δσλώλ

................................
................................
.............

91

Reverse proxy
κε

firewall
δ
πν

δσλώλ
................................
................................
.................

93

Γηαζεζηκόηεηα
................................
................................
................................
.......................

95

Γλσζηέο απεηιέο αζθάιεηαο
-

SQL injection, .

................................
................................
...........

96

Σαπηνινγίεο

................................
................................
................................
..........................

96

Μελύκαηα ιάζνπο

................................
................................
................................
.................

96

Δξσηήκαηα έλσζεο

................................
................................
................................
...............

96

Απόθξηζε ηνπ ΢π
ζηήκαηνο

................................
................................
................................
........

97

΢πκπεξάζκαηα

................................
................................
................................
........................

104

Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο.

................................
................................
................................
........

106

Βηβιηνγξαθία

................................
................................
................................
..........................

107

Παξάξηεκα 1

................................
................................
................................
..........................

108

Οδεγόο Υξήζεο

................................
................................
................................
...................

108

Αξρηθό menu εθαξκνγήο (από εζσηεξηθή i
p)

................................
................................
.......

108

Οζόλε Δηζαγσγήο Γήκσλ

................................
................................
................................
....

109

Οζόλε ηκεκάησλ

................................
................................
................................
.................

110

Οζόλε εηζαγσγήο γηα
D
ata

Entry

o

ρξήζηεο εηζάγεη
username

&
password

..........................

111

Οζόλε Δηζαγσγήο ππέξ ππνςεθίσλ.

................................
................................
....................

113

Οζόλεο ζπγθεληξσηηθώλ Απνηειεζκάησλ ΢πλδπαζκώλ

& Τπνςεθίσλ

...............................

114

Παξάξηεκα 2

................................
................................
................................
..........................

116

Δλδεηθηηθόο Κώδηθαο ηεο εθαξκνγήο ζε
php
.

................................
................................
.......

116

Db
_
open
.
php

................................
................................
................................
.......................

116

Ekl_view_d.php

................................
................................
................................
..................

116

Ekl_view_ypoc_d.php

................................
................................
................................
.........

126

ekl_view
_ypoc_tm_d.php

................................
................................
................................
....

131

Diax_tmimatos.php

................................
................................
................................
.............

136

Chouvi_ajax_tmimata.php

................................
................................
................................
...

141

Crea
te_2_table.php

................................
................................
................................
..............

142

Παξάξηεκα

3

................................
................................
................................
..........................

144

Πίλαθεο

Mysql

................................
................................
................................
....................

144

Παξάξηεκα 4

................................
................................
................................
..........................

149

Τπόδεηγκα ηειεγξαθήκαηνο πξνεγνύκελσλ Γεκνηηθώλ Δθινγώλ

................................
.......

149

Παξάξηεκα 5

................................
................................
................................
..........................

151

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
7


Π
σο ιεηηνπξγεί ην SSL

................................
................................
................................
........

151

Παξάξηεκα 6

................................
................................
................................
..........................

152

Δγθαηάζηαζε ηνπ
mowes

(
Windows
,
Apache
,
MySQL

and

PHP
)

................................
........

152

Παξάξηεκα 7

................................
................................
................................
..........................

153

Παξακεηξνπνίεζε ηνπ
db
_
open
.
php

................................
................................
....................

153


Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
8


Δπραξηζηίεο


Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Δπζηξάη
ην Γεσξγόπνπιν
γηαηί

κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζώ κε έλα ελδηαθέξνλ ζέκα θαη αθεηέξνπ γηα
ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο.


Δπραξηζηώ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ Ννκαξρία Ρνδόπεο γηα ηα ζηνηρεία ησλ
πξνεγνύκελσλ
εθινγηθώλ
αλακεηξήζεσλ
, γηα ηελ παξνρή ηεο Ννκνζεζία θαη ηελ
ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηύρζεθε ζηα
πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.


Σέινο, επραξηζηώ γηα ηνλ ρξόλν πνπ «έθιεςα» από αγαπεκέλα κνπ πξόζσπα θαηά ηελ
δη
άξθεηα ησλ
κεηαπηπρηαθώλ
ζπνπδώλ κνπ

αιιά θπξίσο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εθπόλεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο.


Ο «ρξόλνο» είλαη πάληα
ακείιηθην
ο ζε όηη θάλνπκε… θαη όπσο είπε

θαη ν Ο Gladys
Tabler :

«Έτοσμε ανάγκη από τρόνο για όνειρα, Χρόνο για αναμνήσεις,

Χρόνο

για να αντιληυθούμε το άπειρο, Χρόνο για να σπάρτοσμε….»Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
9Π
εξίιεςε

Η
on

line

παξαθνινύζεζε νπνην
π
δήπνηε
εθινγηθνύ απνηειέζκαηνο

ηελ εκέξα ησλ
Δθινγώλ (Δζληθέο, Δπξσεθινγέο, Δθινγέο
«
Καιιηθξάηε
»
) είλαη κηα ζεκαληηθή
πξόθιεζε γηα θάζε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθ
εζε γηα ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε
ησλ Πνιηηώλ, ησλ ππνςεθίσλ, ησλ δεκνζηνγξάθσλ αιιά θαη θάζε ελδηαθεξόκελνπ.
Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνςεθίσλ Βνπιεπηώλ, Γεκνηηθώλ


Ννκαξρηαθώλ
-

Πεξηθεξεηαθώλ ΢πκβνύισλ, αλαθνηλώλνληαη επίζεκ
α από ηα αληίζηνηρα
πξσηνδηθεία ησλ Ννκώλ αξθεηέο εβδνκάδεο
αξγόηεξα από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο
.

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθνξά ηελ αλάιπζε
,

ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε
ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε
θαη ηελ
on

line

παξαθνινύζεζ
εο ησλ
εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν Ννκνύ ή Πεξηθέξεηαο γηα Ννκαξρηαθέο
-

Πεξηθεξεηαθέο, Γεκνηηθέο, Βνπιεπηηθέο θαη Δπξσπατθέο Δθινγέο
.

Η εθαξκνγή είλαη ζρεδηαζκέλε
κε ηε ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο
ICONIX
.

Η

γξαθηθή
δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ζρεδηάζηεθε ώζηε
λα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ θπιινκεηξεηώλ
ηζηνύ (web browsers)
. Έκθαζε δόζεθε ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε αλεμαξηεζία από
ζπγθεθξηκέλν θπιινκεηξεηή ηζηνύ.

Η εθαξκνγή
ζρεδηάζηεθε
αθινπζώληαο three
-
tier αξρηηεθηνληθή θαη πινπνηήζεθε κε ηε
ρξήζε εξγαιείσλ
ε
ιεύζεξν
π

ι
νγηζκηθ
νύ
,
α
λνηθηνύ
θ
ώδηθα. ΢πγθεθξηκέλα
ρξεζηκνπνηήζεθαλ: ν
δηαθνκηζηήο ηζηνζειίδσλ

Apache, ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ
PHP, ε νπνία είλαη εηδηθά θαηάιιειε γηα αλάπηπμε ζε πεξηβάιινλ Web (ε ηερλνινγία
δέζκεο ελεξγεηώλ δηαθνκηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί, επηηπγράλ
εη ηε δεκηνπξγία δπλακηθώλ
αιιειεπηδξαζηηθώλ εθαξκνγώλ Web), ε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ΜySQL ελώ
παξάιιεια κε ηελ ρξήζε ηεο
PHP

ρξεζηκνπνηήζεθ
ε ε γιώζζα

javascript γηα
ηελ
εθηέιεζε θώδηθα ηεο εθαξκνγήο ζηελ δηεπαθή ρξήζηε
.

Η εθαξκνγή ιεηηνπξγεί ζε δηαδηθηπ
αθό πεξηβάιινλ. Απαηηεί όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό
πξόζβαζεο γηα δηαβαζκηζκέλε είζνδν αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα πνπ έρεη ν
θάζε
ρξήζηεο
. Η αθεξαηόηεηα ηεο εθαξκνγήο επηηπγράλεηαη

θαη κε ηε ρξήζε
session

cookies
.

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
10


ΛΔΞΔΙ΢ ΚΛΔΙΓΙΑ

1. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθνύ ΢π
ζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ εθινγηθώλ
απνηειεζκάησλ, Δθινγέο, Δθινγηθά Απνηειέζκαηα, ICONIX, Γηάγξακκα Sequence,
Domain Model, Γηάγξακκα Robustness, Γηάγξακκα θιάζεσλ, Γηάγξακκα πεξηπηώζεσλ
ρξήζεο,

LAMP, PHP, MYSQL, APACHE, three
-
tier architectureΓηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
11


A
bstra
ct

The online monitoring of the electoral results during the Elections’ day (European,
National, Local
-
“Kallikratis” elections) is a hard challenge for every Prefectural
Administration. The valid and on time information of citizens, candidates, journalists

and
everyone else interested in it, is a crucial issue. It is worth mentioning that most of the
times the regional Courts officially announce the results of the candidate Parliament
Members, Local
-
Regional
-
Prefectural Consultants several weeks after the e
lections’ day.

The current project concerns the analysis, design and creation of an information system
for the implementation of the online monitoring of the electoral results in regional or
prefectural level, specially designed for Regional
-
Prefectural, L
ocal, Parliamentary and
European Elections.

The application is designed in accordance
with the ICONIX methodology
. The
graphical user’s interface is designed to be accessible through the technology of web
browsers, ensuring the independence of access throu
gh a specific web browser.

The application is developed based on a three
-
tier architecture and is implemented with
freeware and open source tools. Specifically: Apache web browser, the PHP
programming code which is ideal for web development (
it i
s technolo
gy of browser
actions, leads to the creation of dynamic Web applications), MySQL database, while with
the use of PHP along with javascripts for the execution of the application’s code in the
user’s interface.

The application operates on an inter
-
based env
ironment. It demands user name and
password for scaled access depending on the user’s rights. The integrity of the application
is achieved with session cookies.


KEYWORDS

1.

Completed Information System
for the monitoring
of the electoral results,
Elections,
Electoral Results, ICONIX, Diagram Sequence, Domain Model, Diagram
Robustness, Diagram of Rates, Diagram of occasions of use
ρξήζεο
,

LAMP, PHP,
MYSQL, APACHE, three
-
tier architecture
.Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
12


Δηζαγσγή

΢θνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.

΢
θνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε κειέηε, ν ζρεδηαζκόο θαη ε
πινπνίεζε ελόο
Πιεξνθνξηαθνύ ΢πζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε
θαη ηελ

on

line

παξαθνινύ
ζεζεο ησλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν Ννκνύ ή Πεξηθέξεηαο γηα
Γεκνηηθέο

-

Πεξηθεξεηαθέο, Βνπιεπηηθέο θαη Δπξσεθινγέο

ώζηε λα βνεζεζνύλ νη
Ννκαξρίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπο. ΢ηελ εθαξκνγή έρεη
ιεθζεί ππόςε ν Νόκνο γηα ηνλ «Κα
ιιηθξάηε» (Ν.3852 ηνπ 2010)

Αλάιπζε Απαηηήζεσλ

Δηζαγσγή

Οη βαζηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζ
κ
ηθνύ απνηεινύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη
αλάινγα

κ
ε ην ηη πεξηγξάθνπλ δηαθξίλνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο θαη

κ
ε ιεηηνπξγηθέο.

Οπζηαζηηθά
απαίηεζε

είλαη κηα δήισζε ηνπ ηη
πξ
έπεη λα θάλεη
ην ζύζηεκα.
Ο
η
απαηηήζεηο πεξηγξάθνληαη από ηνλ θνξέα (επηρείξεζε


νξγαληζκό)
θαη δηαρσξίδνληαη
ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο : ηηο Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο κε ιεηηνπξγηθέο
απαηηήζεηο.

Οη
ιεηηνπξγηθέο

απαηηήζεηο πεξηγξάθνπλ ην ηη ζα πξέπε
η λα θάλεη έλα
πιεξνθνξηαθό ζύζηε
κ
α. Αληίζεηα

νη

κ
ε ιεηηνπξγηθέο

απαηηήζεηο αθνξνύλ ην πώο ζα
πξέπεη λα ην θάλεη,
πεξηγξάθνπλ ηδηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλήζσο εθθξάδνληαη
βάζεη ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο κνξθήο:Απόδνζε

(performance)Υξεζηηθόηεηα

(usability)Αζθάιεηα

(security)Ννκηκόηεηα (legislative)Ιδησηηθόηεηα (privacy)Δπειημία


Γπλαηόηεηα ΢πληήξεζεο
-

Δύθνιε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε
πεξίπησζε αιιαγήο ησλ απαηηήζεσλ (Maintainability)

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
13
Δπαιεζεπζηκόηεηα
-

(Verifiability)Γπλαηόηεηα Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο (R
eusability)Φνξεηόηεηα
-

Γπλαηόηεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε δηαθνξεηηθά
πεξηβάιινληα (ιεηηνπξγηθά

ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ) (Portability)

Η αλάιπζε απαηηήζεσλ είλαη ε πξώηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο θάζε ζπζηή
κ
αηνο. Οξίδεηαη
σο ην ζύλνιν όισλ εθείλσλ ησλ

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπ
κ
βάιινπλ ζηε πεξηγξαθή ηνπ
πεδίνπ εθαξ
κ
νγήο θαη ηνπ θαζνξηζ
κ
νύ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε.

Μέζνδνη

ζπιινγήο απαηηήζεσλ

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία γηα ηελ
ζπιινγή

ησλ απαηηήζεσλ είλαη νη παξαθάησ:


΢πλέληεπμε
: Δίλαη ε πνην ρξεζηκνπνηεκέλε κέζνδν ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ. Οη ρξήζηεο


ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινληαη ζε εξσηήζεηο κε ζθνπό λα απνθηήζνπλ γλώζε ηνπ
πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηύπνη ζπλεληεύμεσλ, κε ρξήζε κε
δνκεκέλσλ, εκηδνκε
κέλσλ θα πιήξσο δνκεκέλσλ εξσηήζεσλ.


Πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ ησλ ρξεζηώλ
: θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο
αζρνιείηαη ν θάζε ππάιιεινο από ηε ζηηγκή πνπ έξρνληαη ηα ηειεγξαθήκαηα γηα ηελ
έθδνζε ησλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ.Εύρεση καλών λύσεων
μέσ
ω
brainstorming

:

Δίλαη κηα
δηαδεδν
κ
έλε

κ
έζνδνο ζηελ
αλάιπζε απαηηήζεσλ. ΢ε απηή ηε

κ
έζνδν, ζπγθεληξώλεηαη

κ
ηα ν
κ
άδα εηδηθώλ γηα λα
δε
κ
ηνπξγήζνπλ πξσηόηππεο θαη έμππλεο ηδέεο. Τπάξρεη ειεπζεξία έθθξαζεο
απνζθνπώληαο ζε πεξηζζόηεξε δε
κ
ηνπξγηθόηεηα.Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
14Α
λαδήηεζε θαη ζπιινγή Πιεξνθνξηώλ
-

Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο

Θα αλαπηπρηεί

νινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθνύ ΢πζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε
θαη ηελ

on

line

παξαθνινύζεζεο ησλ εθινγηθώλ απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν Ννκνύ

ή Πεξηθέξεηαο

γηα Ννκαξρηαθέο

-

Πεξηθεξεηαθέο
, Γεκνηηθ
έο, Βνπιεπηηθέο θαη ΔπξσεθινγέοΗ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ.Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ ηα πην δηαδεδνκέλα
πξνγξάκκαηα πινήγεζεο ζην
WWW
,
Mozilla

Firefox

θαη
MS

Internet

Explorer
,
Google

Chrome
,
Opera
.
Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε δύν βαζηθά ππνζπζηήκαηα:

o

Σν βαζηθό ππνζύζηεκα ησλ εθινγώλ νπνπ ζα απνηειείηαη από ηελ
πξνεηνηκαζία, παξακεηξνπνίεζε, θαηαρώξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ
απνηειεζκάησλ

o

Σν ππνζύζηεκα ηεο
online

ελεκέξσζεο ζην
internet

ζε πξ
αγκαηηθό ρξόλν.Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα απαηηεί όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο γηα
δηαβαζκηζκέλε είζνδν αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα πνπ ζα έρεη ν ρξήζηεο
.

Μ
ε ηε
ρξήζε
cookies

ην ζύζηεκα ζα

πξνζηαηεύεηαη θαη από ηελ είζνδν
κε
εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε
ζε νπνη
αδήπνηε ζειίδα
ηεο εθαξκνγήο
.

Η Γηαβάζκηζε
ζα αθνξά
ηνλ ρ
ξήζηε
Administrator

θαη
ηνλ

δηαπηζηεπκέλν

ρξήζηε γηα
ηελ
εηζαγσγή ησλ ηειεγξαθεκάησλ

ππέξ ζπλδπαζκώλ θαη ππέξ ππνςεθίσλ
πνπ
θέξλνπλ νη δηθαζηηθνύ αληηπξόζσπνη
.
Να ππάξρεη δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίε
ζεο ησλ δεδνκέλσλ

ηνπ πξώηνπ γύξνπ

ζ
ηελ
πεξίπησζε
πνπ δελ έρνπκε απηνδπλακία
.΢ηελ πεξίπησζε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ ε εηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ
ππέξ

ζπλδπαζκώλ

θαη ππέξ ππνςεθίσλ ζα γίλνληαη από
ηηο αληίζηνηρεο
Ννκαξρίεο
όπνπ

νη δηθαζηηθνί αληηπξόζσπνη

ζα θέξλνπλ ηα ηειεγξαθήκαηα.


Με βάζε ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ έγηλαλ κε ηνλ Ννκάξρε, ηνπο Αληηλνκάξρεο θαη
ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο ηνπ ηκήκαηνο εθινγώλ ηεο Ννκαξρίαο Ρνδόπεο πξνέθπςαλ νη
παξαθάησ αλάγθεο απνηεινύλ θαη γεληθέο πεξηπηώζεηο ρξήζεο:

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
15

Πιήξε παξακ
εηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
πξηλ
από

θάζε εθινγηθή αλακέηξεζε
.
Η παξακεηξνπνίεζε αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ ηκεκάησλ, ηνπο ΢πλδπαζκνύο θαη
ηνπο ππνςεθίνπο θάζε ΢πλδπαζκνύ.


Δπίζεο δεηήζεθε
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξνήο ησλ ηειεγξαθεκάησλ
(δειαδή ηεο
παξάδνζε
ο

από ηνλ

δηθαζηηθό αληηπξόζσπν θαη ηεο εηζαγσγήο ηνπ
ο

ζην ζύζηεκα) ν
θάζε ρξήζηεο ηνπ
internet

λα κπνξεί λα εκθαλίζεη :
΢πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα΢πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα
αλά

ΓήκνΑπνηειέζκαηα ππνςεθί
σλ

αλά

εθινγηθό ηκήκα΢πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ππνςεθίσλ

παξάηαμεοΑπνηειέζκαηα
αλά

ώξα εηζαγσγήο ηκήκαηνο ζην ζύζηεκαΠαξαθνινύζεζε ηκεκάησλ πνπ δελ
έρνπλ

εηζαρζεί ζην
ζύζηεκα


Από ηηο ζπλεληεύμεηο πνπ έγηλαλ ζε δεκνζηνγξάθνπο πξνθύπηεη
όηη ζέινπλ ηξία επίπεδα
πιεξνθόξεζεο

ζηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα
.

΢ην π
ξώην επίπεδν ζα ππάξρνπλ
ηα ζπγθεληξσηηθά ησλ ζπλδπαζκώλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά ςήθσλ. ΢ην δεύηεξν επίπεδν
θαη εθόζνλ ν ρξήζηεο επηιέμεη έλαλ ζπλδπαζκό ηόηε ην ζύζηεκα ζα ηνπ εκθαλίδεη ηνπο
ππνςεθίνπο ηνπ ζπλδπαζκνύ πνπ επέιεμε ζε θζίλνπζα ζεηξά ςήθσλ. ΢ην ηξ
ίην επίπεδν
πιεξνθόξεζεο ν ρξήζηεο ζα επηιέγεη ηνλ ππνςήθην ηεο αξεζθείαο ηνπ θαη ην ζύζηεκα
ζα ηνπ εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ηηο ςήθνπο πνπ πήξε ζε θάζε εθινγηθό ηκήκα.


Από ηελ
Πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ ησλ ρξεζηώλ

πξνθύπηεη

ε δηαδηθαζία πνπ
εθαξκόδεηαη κε η
ελ παξάδνζε ηνπ ηειεγξαθήκαηνο θαη ηνπ πξαθηηθνύ απνηειέζκαηνο
από ηνλ Γηθαζηηθό Αληηπξόζσπν ηνπ ηκήκαηνο.


Σν ηειεγξάθεκα ειέγρεηαη γηα ηελ ηπρόλ ύπαξμε ιαζώλ.

Σν ζύλνιν ςήθσλ ησλ ζπλδπαζκώλ πξέπεη λα είλαη ίζν κε ηα έγθπξα ςεθνδέιηηα

Σα έγθπξα ςεθνδέιηηα

είλαη
Φεθίζαληεο
-

(Αθπξα + Λεπθά)

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
16Γηεξεύλεζε

έηνηκσλ Πιεξνθνξηαθώλ ΢πζηεκάησλ.

΢ηελ αγνξά ππάξρνπλ 2 πξνγξάκκαηα ην έλα απεπζύλεηαη ζε Ννκαξρηαθέο
Απηνδηνίθεζεο θαη είλαη ηεο εηαηξίαο
OTS
. (
Γεο ζηνλ ηζηόηνπν
http://www2.ots.gr/ekloges/ekloges2009/elections.asp?nom=kerk&nomname=%CD.
%C1.+%CA%DD%F1%EA%F5%F1%E1%F2
)
θαη ην άιιν απεπζύλεηαη ζην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη είλαη ηεο εηαηξίαο
Singu
lar

Logic

(
δεο ζην
http
://
ekloges
.
ypes
.
gr
).

To

software

ηεο
OTS

θηάλεη κέρξη ην επίπεδν λα παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά
ππνςεθίσλ ρσξίο λα δίλεη αλαιπηηθά
γηα
ηηο
ςήθνπο

πνπ πήξε ν

θάζε ππνςήθηνο.

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
17Σν

software

ηεο

Si
ngularLogic

δελ δίλεη
ζην
Internet

ζπγθεληξσηηθά

απνηειέζκαηα

ππνςεθίσλ.


Γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο θαη γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο
ζύκθσλα

κε ηνλ ΢ρ
έδην
Κ
αιιηθξάηεο
δελ
ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο
software

πνπ λα ηηο ππνζηεξίδεη.

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
18


Αλάιπζε
Λεηηνπξγηώλ

θαη Α
παηηήζεσλ

΢ηε ιεθηηθή πεξηγξαθή ησλ πεξηπηώζεσλ ρξήζεο πνπ
ζα
αθνινπζεί γίλεηαη
αλαθνξά ζε νζόλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαπηπρζ
νύλ
.
Η πξόρεηξε ζρεδίαζε
δηεπαθώλ (νζνλώλ) απνηειεί ηκήκα ηεο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ, όπνπ
επηρεηξνύκε λα δείμνπκε ζηνλ κειινλη
ηθό ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ αλακελόκελε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ππό αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνύ. Σα ζρέδηα απηά δελ
απνηεινύλ κηα ιεπηνκεξή θαη αθξηβή απνηύπσζε ηεο γξαθηθήο δηαζύλδεζεο
ρξήζηε πνπ ζα έρεη ηειηθά ην ινγηζκηθό πνπ ζα αλαπηπρζεί. Απιά ζεσξείηαη
όηη
απνηεινύλ έλα κέζν γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή ζπλελλόεζε κεηαμύ ηνπ ηειηθνύ
ρξήζηε θαη ηνπ αλαιπηή κε ζθνπό ηελ απνζαθήληζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηε
δηεπθξίληζε ηπρόλ αζαθεηώλ ζηηο απαηηήζεηο
.
1


Η αλάιπζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηώλ έγηλε κεηά από ζπλεξγ
αζία κε
ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο, Ννκαξρηαθνύο ΢πκβνύινπο, Γεκνηηθνύο ΢πκβνύινπο θαη
Γεκνζηνγξάθνπο.
1

Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνύ βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο
ICONIX
,
Αιέμαλδξνο Ν. Υαηδεγεσξγίνπ

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
19


Λεηηνπξγία


Δπηινγή
Σύπν
π

εθινγώλ


Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
1

Ο
System

Administrator

ε
πηιέγεη ην είδνο ησλ
εθινγώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην
πξόγξακκα

Οη δηαζέζηκεο εθινγέο είλαηΔζληθέο ΔθινγέοΔπξσεθινγέοΓεκνηηθέο

(Πεξηθεξεηαθέο κε βάζε ηνλ «Καιιηθξάηε»)Πεξηθεξεηαθέο (Πεξηθεξεηαθέο κε βάζε ηνλ «Καιιηθξάηε»)


Μεηά ηελ επηινγή ησλ ηύπνπ ησλ εθινγώλ
,
δεηείηαη
ν α
ξηζκόο ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ.

Σ
ν ζύζηεκα δεκηνπξγεί ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο : Γήκσλ,
Παιαηώλ Γήκσλ, Σνπηθώλ ΢πκβνπιίσλ, Σκεκάησλ, ΢πλδπαζκώλ, Τπνςεθίσλ.

Σν ζύζηεκα δεκηνπξγεί (Ν) εγγξαθέο εθινγηθώλ ηκεκάησλ όπνπ ν αξηζκόο ηνπ
εθινγη
θνύ ηκήκαηνο είλαη θαη
unique

key
.

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
20


Δπίζεο ν
ξίδε
η
εάλ είλαη επαλαιεπηηθέο εθινγέο
θαη
πνηνη είλαη νη 2 ζπλδπαζκνί πνπ
ζπκκεηέρνπλ

ζηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο
.

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ πξνεηνηκαζίαο ησλ εθινγώλ

Δζληθέο

Δθινγέο

1.

Δηζάγνληαη ηα
εθινγηθ
ά ηκή
καη
α

γηα ηνλ

Ννκό
ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηνπ
Ννκάξρε.
Γηα θάζε εθινγηθό ηκήκα εηζάγνληαη :
ν αξηζκό
ο

ησλ εγγεγξακκέλσλ,
ν δήκν
ο
,

ην δεκνηηθό δηακέξηζκα ζην νπνίν αλήθεη

θαη ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία
βξίζθεηαη .

2.

Δηζάγνληαη ζην πίλαθα «΢πλδπαζκνί»,

ηα θόκκαηα
ζύκθσλα κε η
ελ αλαθήξπμε
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ


3.

Δηζάγνληαη ζηνλ πίλαθα «Τπνςήθηνη» νη
ππνςήθη
νη

βνπιεπηώλ πνπ αληηζηνηρνύλ
ζηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδπαζκνύο

κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθεξύρηεθαλ
.

4.

Γεκηνπξγείηαη ν
πίλαθαο

ησλ ςήθσλ γηα θάζε
΢πλδπαζκό

(Δθινγηθά ηκήκαηα
*

΢πλδπαζκνί )
.

Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό ζπλδπαζκνύ» θαη
«ςήθνη».

5.

Γεκηνπξγείηαη ην αξρείν ησλ ςήθσλ γηα θάζε ππνςήθην (Δθινγηθά ηκήκαηα
*

΢πλδπαζκνί
*

Τπνςήθηνη)
. Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό
ζπλδπαζκνύ», «Κσδηθό Τπνςεθίνπ» θαη «ςήθνη»


Δπξσεθινγέο

1.

Δηζάγνληαη ηα
εθινγηθ
ά ηκή
καη
α

γηα ηνλ Ννκό ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηνπ
Ννκάξρε.
.
Γηα θάζε εθινγηθό ηκήκα εηζάγνληαη :
ν αξηζκό
ο

ησλ εγγεγξακκέλσλ,
ν δήκν
ο,

ην δεκνηηθό δηακέξηζκα ζην νπνίν αλήθεη

θαη ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία
βξίζθεηαη .

2.

Δηζάγν
ληαη ζην πίλαθα «΢πλδπαζκνί»,

ηα θόκκαηα
ζύκθσλα κε ηελ αλαθήξπμε
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ

3.

Δηζάγνληαη ζηνλ πίλαθα «Τπνςήθηνη» νη
ππνςήθη
νη επξσβνπιεπηέο

πνπ
αληηζηνηρνύλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδπαζκνύο

κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθεξύρηεθαλ.
(Σν αξρείν δεκηνπξγείηαη
κόλν

σο πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν κηαο θαη δελ ππάξρεη
ζηαπξνδνζία επξσβνπιεπηώλ
)

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
21


4.

Γεκηνπξγείηαη ν
πίλαθαο

ησλ ςήθσλ γηα θάζε
΢πλδπαζκό

(Δθινγηθά ηκήκαηα
*

΢πλδπαζκνί )
. Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό ζπλδπαζκνύ» θαη
«ςήθνη».


Γεκνηηθέο
Δθινγέο

1.

Δηζάγνλη
αη ηα
εθινγηθ
ά ηκή
καη
α

γηα ηνλ Ννκό ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηνπ
Ννκάξρε.
.
Γηα θάζε εθινγηθό ηκήκα εηζάγνληαη :
ν αξηζκό
ο

ησλ εγγεγξακκέλσλ,
ν δήκν
ο, ν παιηόο δ
ήκνο πνπ άλεθε ην ηκήκα,
ην δεκνηηθό δηακέξηζκα ζην νπνίν
αλήθεη

θαη ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζ
θεηαη .

2.

Δηζάγνληαη ζην πίλαθα «΢πλδπαζκνί»,

νη ΢πλδπαζκνί
ζύκθσλα κε ηελ
αλαθήξπμε ηνπ
Πξσηνδηθείνπ


3.

Δηζάγνληαη ζηνλ πίλαθα «Τπνςήθηνη» νη ππνςήθηνη Γεκνηηθνί

΢ύκβνπινη
θαη ηνπηθνί ΢ύκβνπινη


πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδπαζκνύο

γηα θάζε Γήκν ή

(πξώελ Γήκν).

4.

Γεκηνπξγείηαη ν
πίλαθαο

ησλ ςήθσλ γηα θάζε
΢πλδπαζκό

(Δθινγηθά ηκήκαηα
*

΢πλδπαζκνί )
. Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό ζπλδπαζκνύ» θαη
«ςήθνη».

5.

Γεκηνπξγείηαη ην αξρείν ησλ ςήθσλ γηα θάζε ππνςήθην (Δθινγηθά ηκήκαηα
*

΢πλδπαζκνί
*

Τπνςήθηνη)
. Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό
ζπλδπαζκνύ», «Κσδηθό Τπνςεθίνπ» θαη «ςήθνη»


Πεξηθεξεηαθέο
εθινγέο
γηα επίπεδν πεξηθέξεηαο

1.

Δηζάγνληαη ηα
εθινγηθ
ά ηκή
καη
α

γηα
θάζε Ννκό ζύκθσλα κε ηηο

Απνθάζ
εηο ησλ
Ννκαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο
. Σν θάζε
εθινγηθό ηκήκα έρεη ηνλ αξηζκό ησλ
εγγεγξακκέλσλ
,
Ννκό,
ηνλ Γ
ήκν θαη ην δεκνηηθό
δηακ
έξηζκα ζην νπνίν
αλήθεη

2.

Δηζάγνληαη ζην πίλαθα «΢πλδπαζκνί»,

νη ΢πλδπαζκνί
ζύκθσλα κε ηελ
αλαθήξπμε

3.

Δηζάγνληαη ζηνλ πίλαθα «Τπνςήθηνη» νη
ππνςήθη
νη πεξηθεξεηαθνί ζύκβνπιν
η
πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ζπλδπαζκνύο

κε ηελ ζεηξά πνπ
αλαθεξύρηεθαλ. Δπίζεο νξίδεηαη ζε πνηνλ Ννκό αλήθνπλ
.

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
22


4.

Γεκηνπξγείηαη ν
πίλαθαο

ησλ ςήθσλ γηα θάζε
΢πλδπαζκό

(Δθινγηθά ηκήκαηα
*

΢πλδπαζκνί )
. Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό ζπλδ
παζκνύ» θαη
«ςήθνη».

5.

Γεκηνπξγείηαη ην αξρείν ησλ ςήθσλ γηα θάζε ππνςήθην (Δθινγηθά ηκήκαηα
*

΢πλδπαζκνί
*

Τπνςήθηνη)
. Πεξηέρεη ηα πεδία «Δθινγηθό ηκήκα», «Κσδηθό
ζπλδπαζκνύ», «Κσδηθό Τπνςεθίνπ» θαη «ςήθνη»

Λεηηνπξγία


Δηζαγσγή
θαη Γηαρείξηζε ησλ
Γήκσλ.


Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
2

΢ηελ ιεηηνπξγία απηή εκθαλίδνληαη όινη νη δήκνη πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί καδί κε ην
id

ηνπο. Ο
administrator

κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ην
id

ελόο θαηλνύξγηνπ Γήκνπ
θαη λα παηήζεη ην πιή
θηξν «Καηαρώξεζε».
Αθνύ

θαηαρσξεζεί ε λέα εγγξαθή
αλαλεώλεηαη ε ιίζηα κε ηνπο θαηαρσξεκέλνπο Γήκνπο.

΢ηελ ιίζηα κε ηνπο Γήκνπο, δίπια ζε θάζε θαηαρώξεζε πξέπεη λα ππάξρεη
ππεξζύλδεζε δηαγξαθήο
ζηελ
πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί θάπνηνο Γήκνο λα δηαγξαθεί
από ηνλ

πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μεηά από επηβεβαίσζε
ε εγγξαθή
δηαγξάθεηαη.

Δπίζεο ζην όλνκα θάζε Γήκνπ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο πνπ όηαλ παηεζεί, ε εγγξαθή
εκθαλίδεηαη πξνο δηόξζσζε.

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
23


Λεηηνπξγία


Δηζαγσγή
θαη δηαρείξηζε ησλ
Παιαηώλ Γήκσλ.Πξόρεηξε ζρεδίαζε

δηεπαθώλ
3

΢ηελ ιεηηνπξγία απηή εκθαλίδνληαη όινη νη παιηνί δήκνη πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί καδί
κε ην
id

ηνπο.
Γηα εηζαγσγή ν

Α
dministrator

κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ην
id

ελόο
παιηνύ Γήκνπ θαη λα δειώζεη ζε πνηνλ
από ηνπο λένπο Γήκνπο αλήθεη. Η εγγξαθή
απνζεθεύεηαη εάλ ν
Administrator

παηήζεη ην πιήθηξν «Καηαρώξεζε». Αθνύ
θαηαρσξεζεί ε λέα εγγξαθή αλαλεώλεηαη ε ιίζηα κε ηνπο θαηαρσξεκέλνπο παιηνύο
Γήκνπο.

΢ηελ ιίζηα κε ηνπο παιηνύο Γήκνπο, δίπια ζε θάζε θαηαρώξεζε
πξέπεη λα ππάξρεη
ππεξζύλδεζε δηαγξαθήο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί θάπνηνο Γήκνο λα
δηαγξαθεί από ηνλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Μεηά από επηβεβαίσζε ν Γήκνο
δηαγξάθεηαη.

Δπίζεο ζην όλνκα θάζε Γήκνπ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο πνπ όηαλ παηεζεί, ε εγγξαθή
εκθαλίδεηαη πξνο δηόξζσζε.


Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
24Λεηηνπξγία


Δηζαγσγή

-

Γηαρείξηζε

΢πλδπαζκ
ώλ

γηα Πεξηθεξεηαθέο, Γεκνηηθέο,
Δζληθέο θαη Δπξσεθινγέο.


Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
4

΢ηελ ιεηηνπξγία απηή
πξέπεη λα
εκθαλίδνληαη όινη ν
η ΢πλδπαζκνί πνπ έρνπλ
θαηαρσξεζεί
κέρξη ζηηγκήο, ν
αύμσλ αξηζκό πνπ έρ
εη ν ΢πλδπαζκόο
θαηά ηελ
αλαθήξπμε
ηνπ
θαη ην όλνκα ηνπ επηθεθαιή ηνπ ΢πλδπαζκνύ. Γηα εηζαγσγή λένπ
΢
πλδπαζκνύ ν
Administrator

κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία
ζηα
αληίζην
ηρα πεδία
θαη ζηελ ζπλέρεηα λα παηήζεη ην πιήθηξν «Καηαρώξεζε». Αθνύ
θαηαρσξεζεί ε λέα εγγξαθή αλαλεώλεηαη ε ιίζηα κε ηνπο θαηαρσξεκέλνπο
΢πλδπαζκνύο.

΢ηελ ιίζηα κε ηνπο ΢πλδπαζκνύο
δίπια

από θάζε εγγξαθή
πξέπεη λα
ππάξρεη θαη
ππεξζύλδεζκνο γηα δηαγξαθή η
νπ
΢πλδπαζκνύ

από ηνλ πίλαθα ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ. Μεηά από επηβεβαίσζε ν
΢πλδπαζκόο

δηαγξάθεηαη.

Δπίζεο ζην όλνκα θάζε ΢πλδπαζκνύ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο πνπ όηαλ παηεζεί, ε
εγγξαθή εκθαλίδεηαη πξνο δηόξζσζε.Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
25


Λεηηνπξγία


Δηζαγσγή

θαη Γηαρείξηζε

΢πλδπαζκ
ώλ

γηα Γεκνηηθέο Δθινγέο.


Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
5

΢ηελ ιεηηνπξγία απηή πξέπεη λα εκθαλίδνληαη όινη νη ΢πλδπαζκνί πνπ έρνπλ
θαηαρσξεζεί κέρξη ζηηγκήο, ν αύμσλ αξηζκό πνπ έρεη ν ΢πλδπαζκόο θαηά ηελ
αλαθήξπ
με ηνπ, ην όλνκα ηνπ επηθεθαιή ηνπ ΢πλδπαζκνύ, ν Γεκνο ζηνλ νπνίν
θαηεβαίλεη θαζσο θαη ην πεδίν
B

Γύξνο. Γηα εηζαγσγή λένπ ΢πλδπαζκνύ ν
Administrator

κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζηα αληίζηνηρα
πεδία θαη ζηελ ζπλέρεηα λα παηήζεη ην πιήθηξ
ν «Καηαρώξεζε». Αθνύ θαηαρσξεζεί
ε λέα εγγξαθή αλαλεώλεηαη ε ιίζηα κε ηνπο θαηαρσξεκέλνπο ΢πλδπαζκνύο.

΢ηελ ιίζηα κε ηνπο ΢πλδπαζκνύο δίπια από θάζε εγγξαθή πξέπεη λα ππάξρεη θαη
ππεξζύλδεζκνο γηα δηαγξαθή ηνπ ΢πλδπαζκνύ από ηνλ πίλαθα ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ
. Μεηά από επηβεβαίσζε ν ΢πλδπαζκόο δηαγξάθεηαη.

Δπίζεο ζην όλνκα θάζε ΢πλδπαζκνύ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο πνπ όηαλ παηεζεί, ε
εγγξαθή εκθαλίδεηαη πξνο δηόξζσζε.

Σν πεδίν
«
Β’
Γύξνο
»

ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε πξώην γύξν ζε όινπο ηνπο
΢πλδπαζκνύο
παίξλεη
ηελ
ηηκή 0.

Δλώ εάλ ππάξρεη
δεύηεξνο

γύξνο

ην πεδίν

«Β’ Γύξνο» παίξλεη

ηηκή

δηαθνξεηηθή ηνπ
κεδελόο
κόλν ζηνπο ΢πλδπαζκνύο
πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηνλ γύξν απηό
. Σν λνύκεξν 1
Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
26


έρεη ν πξώηνο ζε ςήθνπο ΢πλδπαζκόο ηνπ πξώηνπ γύξνπ θαη ην λνύκεξν 2 ην έρεη ν
δεύηεξνο ζ
πλδπαζκόο ζε ςήθνπο ηνπ πξώηνπ γύξνπ.


Λεηηνπξγία


Καηαρώξεζε Σκεκάησλ.


Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
6

Ο
Administrator

πιεθηξνινγεί ην ηκήκα πνπ ζέιεη λα θαηαρσξήζεη θαη παηάεη
«Αλαδήηεζε» εάλ ην ηκήκα είλαη θα
ηαρσξεκέλν ηόηε ζα ην αλαθηήζεη θαη ζα ην
παξνπζηάζεη γηα δηόξζσζε. Δάλ δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ν
Administrator

θαηαρσξεί
ηα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ αξηζκό

ηνπ ηκήκαηνο,
η
ε πεξηγξαθή
ηνπ,
η
ε δηεύζπλζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη,
η
ν Γήκν ζηνλ νπ
νίν αλήθεη,
η
ν παιηό Γήκν
ζηνλ νπνίν αλήθε
η
, ην Σνπηθό Γηακέξηζκα ζην νπνίν αλήθεη θαη
ηνλ αξηζκό ησλ
εγγεγξακκέλ
σλ πνπ

κπνξνύλ
λα ςεθίζνπλ ζην ηκήκα απηό.

Μεηα ηελ πιεθηξνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ ν
Administrator

παηάεη ην πιήθηξν
απνζήθεπζε θαη ηα δεδνκέλα θ
αηαρσξνύληαη ζηνλ πίλαθα «ηκήκαηα»

Δάλ γηα θαπνην ιόγν ν
Administrator

ζέιεη λα δηαγξάςεη έλα ηκήκα ηόηε ην αλαδεηεί
θαη ζηελ ζπλέρεηα παηάεη δηαγξαθή. Μεηα από επηβεβαίσζε ε εγγξαθή δηαγξάθεηαη
.


Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
27


Λεηηνπξγία


Καηαρώξεζε


Γηαρείξηζε Τπνςεθίσλ Γεκνηηθέο.


Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
7


΢ύκθσλα κε ηνλ «Ννκν 3852» ζ
ε δήκνπο πνπ απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξεο
εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζην ςεθνδέιηην κεηά ηελ νλνκαζία ηνπ ζπλδπαζκνύ αλαγξάθεηαη
ην όλνκα ηνπ ππνςήθηνπ δεκ
άξρνπ θαη:

α. ζην πξώην κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ πξνηάζζνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά, νη
ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο αληίζηνηρεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο.

β. ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ αθνινπζνύλ νη ππνςήθηνη, κε αιθαβεηηθή
ζεηξά, ησλ ππόινηπσλ εθινγ
ηθώλ πεξηθεξεηώλ, κε ζεκείσζε παξαπιεύξσο θαη εληόο
παξελζέζεσο ε εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία είλαη ππνςήθηνη.

γ.

ζην ηξίην κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ αθνινπζεί ε νλνκαζία ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο
θνηλόηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαγξάθνληαη ηα νλόκαηα ησλ

αληίζηνηρσλ ππνςεθίσλ
κε αιθαβεηηθή ζεηξά.


Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
28


Καηά ζπλέπεηα ζ
ηελ θαηαρώξεζε ππνςεθίσλ πξέπεη λα εηζάγνπκε ην
Ολνκα
ηεπώλπκν

ηνπ Τπνςεθίνπ,

ηνλ Γήκν πνπ είλαη ππνςήθηνο (Νένο
Καιιηθξαηηθόο Γήκνο),

ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα πνπ εθιέγεηαη (παιηόο Γήκνο) θαη
εάλ ε
ίλαη ππνςήθηνο δεκνηηθόο ζύκβνπινο ή ππνςήθηνο δεκνηηθήο ή ηνπηθή
θνηλόηεηαο.


Η πξόηαζε κνπ κε βάζε ηα παξαπάλσ πνπ θαίλεηαη θαη ζηελ πξόρεηξε δηεπαθή 7
είλαη:


Οη ΢πλδπαζκνί λα εκθαλίδνληαη κε κνξθή
compo

box
.
O

Administrator

επηιέγεη ηνλ
ζπλδπαζκό πνπ ε
πηζπκεί γηα λα πεξάζεη ηνπο ππνςεθίνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιέγεη
«Αλαδήηεζε». ΢ηελ νζόλε παξνπζηάδνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ πεξαζηεί κέρξη
ζηηγκήο. Δάλ ν
Administrator

ζέιεη λα εηζάγεη θάπνηνλ πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηα
παξαθάησ πεδία : Σν
Ολνκαηεπώλπκν

ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ ζεηξά πνπ έρεη ζην
ςεθνδ
έιηην, εάλ είλαη ππνςήθηνο Γεκνηηθόο ή ηνπηθόο ΢ύκβνπινο θαη πνηα ρσξηθή
ελόηεηα (Παιηό Γεκν) είλαη ππνςήθηνο.
O

Administrator

παηώληαο «Καηαρώξεζε» ή
εγγξαθή θαηαρσξείηαη ζην
table

«Τπνςήθηνη»
.

΢ηελ ιίζηα κε ηνπο

Τπνςεθίνπο δίπια από θάζε εγγξαθή πξέπεη λα ππάξρεη θαη
ππεξζύλδεζκνο γηα δηαγξαθή ηνπ
Τπνςεθίνπ

από ηνλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.
Μεηά από επηβεβαίσζε ν ΢πλδπαζκόο δηαγξάθεηαη.

Δπίζεο ζην όλνκα θάζε
Τπνςεθίνπ

ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο πνπ όηαλ παηεζεί,
ε
εγγξαθή εκθαλίδεηαη πξνο δηόξζσζε.


Δδώ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη
γ
ηα ηελ εθινγή δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζε δήκνπο πνπ
απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο
ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη
ηελ πξνηίκεζή ηνπ ππέξ ελόο ή δύν ή ηξηώλ ππνςεθίσλ ηεο
εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηνπο
θαηαιόγνπο ηεο νπνίαο είλαη γξακκέλνο θαη ππέξ ελόο ππνςεθίνπ ζε κία από ηηο άιιεο
εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ.Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
29


Λεηηνπξγία


Καηαρώξεζε ςεθνδειηίνπ γηα ηελ πεξίπησζε Πεξηθεξεηαθώλ
Δθινγώλ.


Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπ
αθώλ
8

΢ύκθσλα κε ηνλ «Ννκν 3852»
ζε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα ν ζπλδπαζκόο
εθηππώλεη ηδηαίηεξν ςεθνδέιηην, ζην επάλσ κέξνο ηνπ νπνίνπ ζεκεηώλεηαη ην ηπρόλ
έκβιεκα θαη ην όλνκα ηνπ ζπλδπαζκνύ, θαη
αθνινπζεί ην επ
ώλπκν, ην όλνκα θαη ην
παηξώλπκν ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε κε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε, ε νπνία ηίζεηαη
είηε δίπια είηε θάησ από ην όλνκα ηνπ ππνςήθηνπ, αθνινπζεί ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ
αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζηε ζπλέρεη
α ην επώλπκν,
ην όλνκα θαη ην παηξώλπκν ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνύισλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο κε
αιθαβεηηθή ζεηξά.


Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
30


Καηά ζπλέπεηα ζ
ηελ θαηαρώξεζε ππνςεθίσλ πξέπεη λα εηζάγνπκε ην
Ολνκαηεπώλπκν ηνπ Τπνςεθίνπ, ηνλ
Δθινγηθή Πεξηθέξεηα

πνπ είλαη ππνςήθηνο
δειαδή η
νλ Ννκό πνπ είλαη ππνςήθηνο
.


Η πξόηαζε κνπ κε βάζε ηα παξαπάλσ πνπ θαίλεηαη θαη ζηελ πξόρεηξε δηεπαθή 7
είλαη:

Οη ΢πλδπαζκνί λα εκθαλίδνληαη κε κνξθή
compo

box
.
O

Administrator

επηιέγεη ηνλ
ζπλδπαζκό πνπ επηζπκεί γηα λα πεξάζεη ηνπο ππνςεθίνπο θαη ζηελ ζπ
λέρεηα επηιέγεη
«Αλαδήηεζε». ΢ηελ νζόλε παξνπζηάδνληαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ πεξαζηεί κέρξη
ζηηγκήο. Δάλ ν
Administrator

ζέιεη λα εηζάγεη θάπνηνλ πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηα
παξαθάησ πεδία : Σν Ολνκα ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ ζεηξά πνπ έρεη ζην ςεθνδέιηην ηνπ
Ννκνύ
, θαη ζε πνηα ρσξηθή ελόηεηα (
Ννκαξρία
) είλαη ππνςήθηνο.
O

Administrator

παηώληαο «Καηαρώξεζε» ή εγγξαθή θαηαρσξείηαη ζην
table

«Τπνςήθηνη»
.

΢ηελ ιίζηα κε ηνπο Τπνςεθίνπο δίπια από θάζε εγγξαθή πξέπεη λα ππάξρεη θαη
ππεξζύλδεζκνο γηα δηαγξαθή ηνπ Τπνςεθίν
π από ηνλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.
Μεηά από επηβεβαίσζε ν ΢πλδπαζκόο δηαγξάθεηαη.

Δπίζεο ζην όλνκα θάζε Τπνςεθίνπ ππάξρεη ππεξζύλδεζκνο πνπ όηαλ παηεζεί, ε
εγγξαθή εκθαλίδεηαη πξνο δηόξζσζε.Δδώ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε

όηη ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξά
ζεη ηελ πξνηίκεζή
κόλν

γηα ηνπο ππνςεθίνπο

ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηνπο θαηαιόγνπο ηεο νπνίαο είλαη
γξακκέλνο
.

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
31


Λεηηνπξγία


Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ Σειεγξαθήκαηνο ππέξ ΢πλδπαζκώλ


Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
9


Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
10

Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα εκθαλίζεη όια ηα ηκήκαηα ζηα νπνία δηεμάγνληαη εθινγέο.

Δίλαη επηζπκεηό εάλ έλα ηκήκα έρεη θαηαρσξεζεί από θάπνηνλ εμνπζηνδνηεκέλν
ππάιιειν, κπξνζηά από η
ν ηκήκα λα ππάξρεη έλαο αζηεξίζθνο (*)

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
32


Ο Δμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ζα επηιέμεη ην ηκήκα ην νπνίν πξέπεη λα θαηαρσξήζεη.

Σνηε ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ηνπ εκθαλίζεη ην ηκήκα, ηνλ Γήκν πνπ αλήθεη ην ηκήκα
θαη ηνλ ρώξν νπνπ ζηεγάδεηαη ην ηκήκα απηό.

Ο εμνπζη
νδνηεκέλνο ππάιιεινο ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία :ΔγγεγξακκέλνποΦήθηζαλΆθπξαΛεπθάΈγθπξα θαη ηνπο
Φήθνπο πνπ πήξε θάζε ζπλδπαζκόο πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο Δθινγέο

Σν ζύζηεκα πξέπεη λα θάλεη ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο γηα ηελ ζσζηή εηζαγσγή η
σλ
δεδνκέλσλ:

Σν ζύλνιν ςήθσλ ησλ ζπλδπαζκώλ πξέπεη λα είλαη ίζν κε ηα έγθπξα ςεθνδέιηηα

Σα έγθπξα ςεθνδέιηηα πξέπεη λα είλαη
Φεθίζαληεο
-

(Αθπξα + Λεπθά)
Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
33


Λεηηνπξγία


΢πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα

Δζληθώλ Δθινγώλ, Πεξηθεξεηαθώλ
Δθινγώλ θαη Δπξσεθινγώλ


Π
ξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
11

΢ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ην ζύζηεκα ζα πξέπεη λα αζξνίδεη ην ζύλνιν ησλ
ςήθσλ ησλ ζπλδπαζκώλ ζηα θαηαρσξεκέλα ηκήκαηα.
Δπίζεο ην ζύζηεκα πξέπεη λ
α
εκθαλί
ζεη

κήλπκα γηα ην πόζα ηκ
ήκαηα από ην ζύλνιν ησλ ηκεκάησλ αθνξά ην
ζπγθεθξηκέλν ζπγθεληξσηηθό απνηέιεζκα θαη λα εκθαλίδεη ηνπο ζπλδπαζκνύο θαηά
θζίλνπζα ζεηξά ςήθσλ θαη λα ππνινγίδεη ην πνζνζηό ηνπο.


Λεηηνπξγία


΢πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα

Γεκνηηθώλ Δθινγώλ.


Πξόρεηξε ζρεδίαζε δ
ηεπαθώλ
12

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
34Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
13

Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ Γήκν ζηνλ νπνίν ζέιεη λα
δεη

ηα απνηειέζκαηα.

Σν ζύζηεκα
αλαδεηά ηνπο ζπλδπαζκνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζη
ν Γήκν απηό.

Σ
ν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα αζξνί
ζε
η ην ζύλνιν ησλ ςήθσλ ησλ ζπλδπαζκώλ ζηα
θαηαρσξεκέλα ηκήκαηα.
Δπίζεο
εκθαλίδεη κήλπκα γηα ην πόζα ηκήκαηα από ην
ζύλνιν ησλ ηκεκάησλ
ηνπ Γήκνπ
αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζπγθεληξσηηθό
απνηέιεζκα θαη εκθαλίδεη ηνπο ζπ
λδπαζκνύο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ςήθσλ θαη λα
ππνινγίδεη ην πνζνζηό ηνπο.
Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
35


Λεηηνπξγία


΢πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα

ππνςεθίσλ
ζπλδπαζκνύ
.΢ηηο ιεηηνπξγ
ίεο
΢πγθεληξσηηθά
΢πλδπαζκώλ
ν
θάζε
΢πλδπαζκόο
ζα πξέπεη λα
έρεη
hyperlink

ην νπνίν όηαλ ην
παηήζεηο εκθ
αλίδεη ηα
ζπγθεληξσηηθά ησλ ππνςήθησλ
ζε θζίλνπζα ζεηξά ςήθσλ.Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
14

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
36


Λ
εηηνπξγία


Απνηειέζκαηα ππνςεθίσλ αλά εθινγηθό ηκήκα


Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
15

΢ηελ ιεηηνπξγία
«
΢πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα

ππνςεθίσλ»

ν

θάζε ππνςήθηνο ζα
πξέπεη λα έρεη
hyperlink

ην νπνίν όηαλ ην παηήζεηο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά
νη ςήθνη πνπ πήξε ζε θάζε εθινγηθό ηκήκα.

Λ
εηηνπξγία


Απνηειέζκαηα αλά ώξα εηζαγσγήο ηκήκαηνο ζην ζύζηεκα


Πξόρεηξε ζρεδίαζε δηεπαθώλ
16

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
37


Κάζε απνηέιεζκα πνπ πεξληέηαη ζα

πξέπεη λα

έρεη
time

stamp
.
Με βάζε ηνπ
time

stamp

ζα εκθαλίδνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά ηα ηκήκαηα πνπ ερνπλ εηζαρζεί ζην ζύζηεκα.


Παξαθνινύζεζε ηκεκάησλ πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζύζηεκα

Π
αξνπζηάδνληαη ηα ηκήκαηα πνπ δελ έρνπλ
time

stump
.

Λεηηνπξγία Δπαλαιεπηηθώλ Δθινγώλ

ζηηο Γεκνηηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Δθινγέο.

Η ιεηηνπξγία απηή ζα εθαξκνζηεί εθόζνλ ζηηο εθινγέο θαλέλαο ζπλδπαζκόο δελ
ζπγθεληξώζεη απηνδπλακία.

΢ηελ πεξίπησζε
ησλ

επαλαιεπη
ηθ
ώλ

εθινγ
ώλ

ζα αλακεηξεζνύλ νη δπν πξώηεο
παξαηάμεηο
.
Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
38


΢ρεδηαζκόο κε ηελ κεζνδνινγία
ICONIX

Δηζαγσγή


Η
UML

απνηειεί κηα γιώζζα απεηθόληζεο ή κνληεινπνίεζεο ελόο πιεξνθνξηαθνύ
ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζε αληηθείκελα (αληηθεηκελνζηξεθνύο ζπζηήκαηνο). Όπσο ζ
ε
όια ηα ζύλζεηα έξγα, έηζη θαη ζηα έξγα πιεξνθνξηθήο ε αλάγθε ηεο κνληεινπνίεζεο
πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη επηηαθηηθή. Η κνληεινπνίεζε ελόο
ζπζηήκαηνο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο αθαίξεζεο ησλ αζήκαλησλ γηα απηό
ιεπηνκεξεηώλ θαη ηεο εζηίαζεο ζ
ηηο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη
απαξαίηεην λα θαηαλνεζνύλ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Δπίζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ
πεηξακαηηζκνύ κε δηαθνξεηηθέο ιύζεηο ή πξνζεγγίζεηο γηα ην ίδην πξόβιεκα. Καζηζηά
εθηθηή ηε δπλαηόηεηα αλάιπζεο, ζρεδηαζκν
ύ θαηαγξαθήο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο
πξνόδνπ ελόο έξγνπ πιεξνθνξηθήο. Σέινο πξνζθέξεη κηα θνηλή γιώζζα γηα ηελ
επηθνηλσλία όζσλ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο. Υσξίο έλα κνληέιν δελ
είλαη δπλαηόλ λα πξνζεγγίζεη θαλείο ηελ πνιππινθόηεηα ησλ ζπγρξό
λσλ
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ.

΢
ρεδηαζκόο

Ο ζρεδηαζκόο βαζίζηεθε ζηελ κεζνδνινγία αληηθεηκελνζηξεθνύο αλάπηπμεο
ICONIX
.
Πξνηηκήζεθε ε κεζνδνινγία
ICONIX

δηόηη είλαη απινύζηεξε θαη ζπληνκόηεξε
από ηελ πνιύ εθηελή ελνπνηεκέλε πξνζέγγηζε
(
UP
).
Η
ICONIX

ρξεζηκν
πνηεί ηελ
UML

ζαλ γιώζζα έθθξαζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ, ηνπ ππό ζρεδηαζκό
ινγηζκηθνύ θαη ζηεξίδεηαη πάξα πνιύ ζηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεηο Πεξηιακβάλεη 3 θάζεηο:Αλάιπζε Απαηηήζεσλ (Δληνπηζκόο, ζρεδηαζκόο θαη πιήξεο θαηαγξαθή ησλ
πεξηπηώζεσλ ρξή
ζεο, Δπηζθόπεζε Απαηηήζεσλ)Αξρηθόο ΢ρεδηαζκόο (Αλάιπζε Δπξσζηίαο

(Γηαγξάκκαηα
Robustness
),
Πξνθαηαξθηηθή

Δπηζθόπεζε ζρεδηαζκνύ)΢ρεδηαζκόο ΢πζηήκαηνο (Λεπηνκεξήο ΢ρεδηαζκόο, Κξίζηκε επηζθόπεζε
ζρεδηαζκνύ)Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
39


Πεξηγξαθή

θαη
παξαδνρέο σο πξνο ηη
ο
απαηηήζεηο

η
εο
εθαξκνγήο


Κάζε ηέηνηα αλάιπζε απαηηήζεσλ πεξηιακβάλεη θαη θάπνηα εξσηήκαηα
-

παξαδνρέο
ζηα νπνία ζηεξίδνπκε ηε πεξαηηέξσ αλάιπζε. Οπόηε ην αξρηθό θείκελν ησλ απαηηήζεσλ
ηνπ ρξήζηε κεηαηξέπεηαη θαη παξνπζηάδνληαη θαηλνύξγηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα
ζπκπεξ
ηιάβνπκε ζην ζρεδηαζκό.
Η εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην Ο.Π.΢. ησλ εθινγώλ πξνζηαηεύεηαη κε
username

θαη
password

ν νπνίνο δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο από ην Γηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνοΣν ζύζηεκα θαηαγξάθεη κε
time

stu
mp

θάζε δεδνκέλν ηεο ςεθνθνξίαο.


΢ηνηρεία από ηνλ

Νόκν

3852

«
Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θ
αη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο


Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο.
»

πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο.

Για Δημοτικές Εκλογές

Άξζξν 25 Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο

Χο πεξηθέξεηα γηα ηελ εθινγή ησλ κειώλ ησλ δε
κνηηθώλ ζπκβνπιίσλ νξίδεηαη ε
πεξηθέξεηα:

α) ηνπ δήκνπ, ν νπνίνο δελ πξνήιζε από ζπλέλσζε πξώελ ΟΣΑ θαηά ην άξζξν 1 ηνπ
παξόληνο,

β) ηνπ ζπλελνύκελνπ δήκνπ ή θνηλόηεηαο, δειαδή ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξόληνο λόκνπ,

γ)

νη δεκνηηθέο θνηλόηεηεο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 4 ηνπ παξόληνο λόκνπ, δειαδή ηα
δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία δηαηξνύληαη νη δήκνη άλσ ησλ εθαηό ρηιηάδσλ
(100.000) θαηνίθσλ.Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
40Άξζξν 26
Πεξηερόκελν ησλ ςεθνδειηίσλ


1. ΢ην επάλσ κέξνο ηνπ ςεθνδειηίνπ ζεκεηώλ
νληαη ην έκβιεκα θαη ην όλνκα ηνπ
ζπλδπαζκνύ, όπσο έρνπλ δεισζεί θαη αλαγξάθνληαη ζηελ απόθαζε αλαθήξπμεο.


2. ΢ε δήκνπο πνπ απνηεινύλ εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα ζην ςεθνδέιηην κεηά ηελ
νλνκαζία ηνπ ζπλδπαζκνύ, αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ππνςήθηνπ δεκάξρνπ

θαη
αθνινπζνύλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά νη ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη.


Σε δήκοσς ποσ αποηειούληαη από περηζζόηερες εθιογηθές περηθέρεηες ζηο υεθοδέιηηο κεηά
ηελ ολοκαζία ηοσ ζσλδσαζκού αλαγράθεηαη ηο όλοκα ηοσ σπουήθηοσ δεκάρτοσ θαη:

α. ζηο πρώηο κέρος η
οσ υεθοδειηίοσ προηάζζοληαη κε αιθαβεηηθή ζεηρά, οη σπουήθηοη
δεκοηηθοί ζύκβοσιοη ηες αληίζηοητες εθιογηθής περηθέρεηας.

β. ζηο δεύηερο κέρος ηοσ υεθοδειηίοσ αθοιοσζούλ οη σπουήθηοη, κε αιθαβεηηθή ζεηρά, ηφλ
σπόιοηπφλ εθιογηθώλ περηθερεηώλ, κε ζεκείφζε πα
ραπιεύρφς θαη εληός παρελζέζεφς ε
εθιογηθή ηοσς περηθέρεηα, ζηελ οποία είλαη σπουήθηοη.

γ.

ζηο ηρίηο κέρος ηοσ υεθοδειηίοσ αθοιοσζεί ε ολοκαζία ηες δεκοηηθής ή ηοπηθής
θοηλόηεηας θαη ζηε ζσλέτεηα αλαγράθοληαη ηα ολόκαηα ηφλ αληίζηοητφλ σπουεθίφλ κε
αιθαβε
ηηθή ζεηρά.


Άξζξν 27,

΢ηαπξνί Πξνηίκεζεο


Ο εθινγέαο εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζε ππνςή
θην ζπλδπαζκνύ, ζεκεηώλνληαο
ζην ςεθνδέι
ηην ζηαπξό παξαπιεύξσο ηνπ νλόκαηόο ηνπ.


Γηα ηελ εθινγή δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζε δήκνπο πνπ απνηεινύλ εληαία εθινγηθή
πεξηθέξ
εηα ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ππέξ ελόο ή δύν ή ηξηώλ
ππνςεθίσλ. Γηα ηελ εθινγή δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζε δήκνπο πνπ απνηεινύληαη από
πεξηζζόηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο
ν εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ
Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
41


ππέξ ελόο ή δύν ή ηξ
ηώλ ππνςεθίσλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηνπο θαηαιόγνπο ηεο
νπνίαο είλαη γξακκέλνο θαη ππέξ ελόο ππνςεθίνπ ζε κία από ηηο άιιεο εθινγηθέο
πεξηθέξεηεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ.

΢ηηο κνλνεδξηθέο, δηεδξηθέο θαη ηξηεδξηθέο εθινγηθέο
πεξηθέξεηεο ν εθινγέαο κπνξεί λα

εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ κόλν ππέξ ελόο ππνςεθίνπ
ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηνπο θαηαιόγνπο ηεο νπνίαο είλαη γξακκέλνο θαη ππέξ ελόο
ππνςεθίνπ ζε κία από ηηο άιιεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ.


Ο εθινγέαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή
ηνπ ππέξ ελόο ή ππέξ δύν ππνςεθίσλ
ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο θαη ππέξ ελόο ππνςεθίνπ ζπκβνύινπ ή
εθπξνζώπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο.΢ε δήκνπο πνπ απνηεινύλ εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα, ςεθνδέιηην πνπ θέξεη
πεξηζζόηεξνπο από ηνπο επηηξεπό
κελνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο, είλαη έγθπξν, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππόςε θαλέλαο ζηαπξόο πξνηίκεζεο. ΢ε δήκνπο πνπ απνηεινύληαη από
πεξηζζόηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ςεθνδέιηην πνπ θέξεη πεξηζζόηεξνπο από ηνπο
επηηξεπόκελνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο ζε θάπνην κέξν
ο ηνπ, είλαη έγθπξν, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππόςε θαλέλαο ζηαπξόο πξνηίκεζεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ηνπ
κέξνπο απηνύ.


Για
Περιυερειακές

Εκλογές


Άξζξν 129 Πεξηερόκελν ςεθνδειηίσλ

΢ε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα ν ζπλδπαζκόο εθηππώλεη ηδηαίηεξν ςεθνδέιηην
, ζην
επάλσ κέξνο ηνπ νπνίνπ ζεκεηώλεηαη ην ηπρόλ έκβιεκα θαη ην όλνκα ηνπ ζπλδπαζκνύ,
θαη
αθνινπζεί ην επώλπκν, ην όλνκα θαη ην παηξώλπκν ηνπ ππνςήθηνπ πεξηθεξεηάξρε
κε ηελ αληίζηνηρε έλδεημε, ε νπνία ηίζεηαη είηε δίπια είηε θάησ από ην όλνκα ηνπ
ππνςήθην
π, αθνινπζεί ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζηε ζπλέρεηα ην επώλπκν, ην όλνκα θαη ην παηξώλπκν ησλ
ππνςεθίσλ ζπκβνύισλ ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο κε αιθαβεηηθή ζεηξά.


Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
42


Δγγξαθέο θαη δηαγξαθέο δελ επηηξέπνληα
η θαη αλ γίλνπλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ
αθπξόηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ.


Η πξνηίκεζε ηνπ εθινγέα εθθξάδεηαη κε ζηαπξό, πνπ ζεκεηώλεηαη κε ζηπινγξάθν
καύξεο ή θπαλήο απόρξσζεο δίπια ζην νλνκαηεπώλπκν θάζε ππνςεθίνπ.


΢ηαπξόο πξνηίκεζεο πνπ ζεκεηώλεηαη κε δηαθν
ξεηηθό ηξόπν, ζεσξείηαη όηη δελ είλαη
γξακκέλνο θαη ε εγθπξόηεηα ηνπ ςεθνδειηίνπ εξεπλάηαη, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 130 ηνπ παξόληνο.


Ο εθινγέαο ζηηο πεξηθέξεηεο κε 41κειή πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα κπνξεί λα εθθξάδεη
ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο έλαλ ή δύ
ν ππνςεθίνπο, ζηηο πεξηθέξεηεο κε 51κειή
πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή πξνο έλαλ ή δύν ή ηξεηο
ππνςεθίνπο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο κε 71κειή πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα κπνξεί λα εθθξάδεη
ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο έλαλ ή δύν ή ηξεηο ή ηέζζεξη
ο ππνςεθίνπο θαη ζηηο πεξηθέξεηεο
κε 101κειή πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα κπνξεί λα εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο έλαλ ή
δύν ή ηξεηο ή ηέζζεξηο ή πέληε ππνςεθίνπο. ΢ε θάζε πεξίπησζε ν κέγηζηνο αξηζκόο ησλ
ζηαπξώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό ησλ εδξώλ

ηεο αληίζηνηρεο εθινγηθήο
πεξηθέξεηαο.

Φεθνδέιηην ζπλδπαζκνύ κε πεξηζζόηεξνπο ζηαπξνύο πξνηίκεζεο από ηνπο
αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε νξηδόκελνπο είλαη έγθπξν, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε
θαλέλαο ζηαπξόο πξνηίκεζεο.


Γηα ηνλ ππνςήθην πεξηθεξεηάξρε ή αληηπεξηθεξ
εηάξρε πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο, δελ
ρξεηάδεηαη ζηαπξόο πξνηίκεζεο. Αλ ζεκεησζεί, δελ ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηνπ
ςεθνδειηίνπ.


Όινο ν Νόκνο βξίζθεηαη ζην


http://www.e
-
aftodi
oikisi.gr/UsersFiles/admin/documents/N.3852
-
2010.pdf
Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
43


Παξάδεηγκα γηα ηνλ Νέν Γήκν Κνκνηελήο

Με βάζε ηνλ Νόκν 3852 ηνπ 2010 θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα
θαηαιήγνπκε γηα ηνλ Γήκν Κνκνηελήο ζηα παξαθάησ ζηνηρεία

ΓΗΜΟ΢ ΚΟΜΟΣΗΝΗ΢

Φεθνθόξ
νο
=
=
=
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ

ΠΛΗΘΤ΢ΜΟ΢

ΔΓΡΔ΢

΢ηαπξνί γηα
ππνςήθηνπο
ηνπ Γήκνπ ηνπ

΢ηαπξνί
ππνςήθηνπο ησλ
άιισλ Γήκσλ

ΑΙΓΔΙΡΟΤ
=
㐮㐱Q
=
P
=
N
=
N
=
ΚΟΜΟΣΗΝΗ΢
=
㔲R㘵S
=

=
P
=
N
=
ΝΔΟΤ ΢ΙΓΗΡΟΥΧΡΙΟΤ
=
㌮㐹Q
=
O
=
N
=
N
=
΢ΤΝΟΛΟ

60.574

41


Μνληέιν ηνπ πεδίνπ πξνβιήκαηνο

Από ηελ
κειέ
ηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Νόκνπ 3
852

πνπ παξαζέηνπκε παξαπάλσ

πξνθύπηνπλ νη αθόινπζεο ππνςήθηεο θιάζεηο ηνπ πεδίνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή ηα θύξηα
ελλνηνινγηθά αληηθείκελα πνπ πξόθεηηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηό ην ζύζηεκα. Οη
θιάζεηο απηέο είλαη ππνςήθηεο ππό ηελ έ
λλνηα όηη ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θιάζεηο ζε
θάπνηα ζρεδίαζε, αιιά πξνθαλώο δελ ζα είλαη όιεο θιάζεηο ζε θάζε ζρεδίαζε. Δπίζεο
θάπνηεο από απηέο ηειηθά ζα επηιεγνύλ σο κέζνδνη θαη όρη σο θιάζεηο. Δίλαη απηνλόεην
όηη ζα ππάξρνπλ πνιιέο ζσζηέο ιύζεηο θαη ζε θά
ζε κηα ζα κπνξνύζαλ λα επηιεγνύλ
δηαθνξεηηθέο θιάζεηο.
Σκήκα
:
Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα
αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε
Γήκνο
:

Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα
αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε
. (Η
Κιάζε Γήκνο είλαη ν λένο δήκνο κε βάζε ηνλ
«Καιιηθξάηε»)Παιηόο Γήκνο
:

Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα
αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε
.Σνπηθά ΢πκβνύιηα
:

Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα
πξέπεη λα αλαπαξαζηαζ
εί κε κία θιάζε
.

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
44
΢πλδπαζκνί
:

Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα
αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε
Τπνςήθηνη
:

Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα πξέπεη λα
αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζεΦήθνη ΢πλδπαζκώλ
:

Δίλαη βαζηθή ν
ληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα
πξέπεη λα αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε
.Φήθνη Τπνςεθίσλ
:

Δίλαη βαζηθή νληόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπώο ζα
πξέπεη λα αλαπαξαζηαζεί κε κία θιάζε
.Όλνκα Γήκνπ

θαη
Κσδηθόο Γήκνπ

είλαη πεδία ηεο θιάζεο
ΓήκνοΌλνκα παιηνύ

Γήκνπ

θαη
Κσδηθόο παιηνύ Γήκνπ

είλαη πεδία ηεο θιάζεο
ΓήκνοΌλνκα

Σκήκαηνο
πεδίν ζηελ θιάζε
ΣκήκαΔγγεγξακκέλνη
πεδίν ζηελ θιάζε
ΣκήκαΦήθηζαλ
πεδίν ζηελ θιάζε
ΣκήκαΛεπθά
Φεθνδέιηηα
πεδίν ζηελ θιάζε
ΣκήκαΆθπξα

Φεθνδέιηηα

πεδίν ζηελ θιάζε
ΣκήκαΈγθπξα

Φε
θνδέιηηα

πεδίν ζηελ θιάζε
Σκήκα


Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
45


Αξρηθό πεδίν Πξνβιήκαηνο

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζρεδηάδνπκε ην Αξρηθό Γηάγξακκα Πεδίνπ Πξνβιήκαηνο

Τμήμα
Σσνδσαζμοί
Υπουήθιοι
Δήμος Νέος
Δήμος Παλιός
Χήθοι Σσνδσαζμών
Χήθοι Υπουηθίφν
Δημοηικά Διαμερίζμαηα

Γηάγξακκα Γ
1

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
46


Πηζαλνί Υεηξηζηέο (Actors) ηνπ Πεδίνπ ηνπ Πξνβιήκα
ηνο

Κάζε ρεηξηζηήο
(
actor
)
αληηπξνζσπεύεη έλα ξόιν πνπ κπνξεί λα παίμεη έλαο ρξήζηεο
ηνπ ζπζηήκαηνο ή κηα νληόηεηα (όπσο έλα άιιν ζύζηεκα ή κηα βάζε δεδνκέλσλ) πνπ
βξίζθεηαη εθηόο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εμεηάδνπκε. Σν ζύλνιν ησλ ρεηξηζηώλ πνπ
πεξηέρνληαη ζην κ
νληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο αληηθαηνπηξίδεη νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη λα
αληαιιάζεη πιεξνθνξίεο κε ην ζύζηεκα.

Με βάζε ηελ παξνύζα αλάιπζε ηνπ πεδίνπ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ
ιεηηνπξγηθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ ππό ζρεδίαζε ζπζηήκαηνο πξνθύπηνπλ νη παξαθάη
σ
ηξείο ρεηξηζηέο.
Γηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο

: Δίλαη ν ρξήζηεο πνπ νξίδεη ην είδνο ησλ Δθινγώλ,
ηνπο Γήκνπο, ηα ηκήκαηα, ηνπο ζπλδπαζκνύο, θαη ηνπο ππνςεθίνπο.Τπάιιεινο Ννκαξρίαο δηαπηζηεπκέλνο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ :
Δίλαη ν ρξήζηεο εηζάγ
εη ζην ζύζηεκα ηα απνηειέζκαηα αλα ηκήκα
πνπ θέξλνπλ νη
δηθαζηηθνί αληηπξόζσπνη
.Υξήζηεο ηνπ
Internet
:
Δίλαη ν ρξήζηεο πνπ κπαίλεη γηα λα παξαθνινπζήζεη ηα
απνηειέζκαηα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη απηά πνπ αθνξνύλ ηνπο ζπλδπαζκνύο αιιά
θαη ηνπο ππνςεθίνπο ησλ
ζπλδπαζκώλ.


Εθαρμογή
Διατειριζηής
Υπάλληλος
Νομαρτίας ποσ
ειζάγει ηα Αποηελέζμαηα
ποσ θέρνοσν οι δικαζηικοί
ανηιπρόζφποι
Φρήζηης ηοσ
Internet

ποσ παρακολοσθεί ηα αποηελέζμαηα

Γηάγξακκα Γ
2

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
47


Σν ζπλνιηθό κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ Γηαρεηξηζηή


Διατειριζηής

3
.
Ειζαγφγή
δήμφν

2
.
Ειζαγφγή
Τμημάηφν

6
.
Ειζαγφγή
Σσνδσαζμών

7
.
Ειζαγφγή
Υπουηθίφν

4
.
Ειζαγφγή
παλαιών δήμφν

1
.
Ειζαγφγή
είδος εκλογών

5
.
Ειζαγφγή Τοπικών
Σσμβοσλίφν
(
μονο
δημοηικές
)

Γηάγξακκα Γ
3


΢ηελ πεξίπησζε ησλ Γεκνηηθώλ εθινγώλ
πξνζηίζεηαη

ε 5
ε

πεξίπησζε.

Δλώ
ε 7 πεξίπησζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο Δπξσεθινγέο.

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
48


Σν ζπλνιηθό κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ δηαπηζηεπκέλν
ππάιιειν ηεο Ννκαξρίαο πνπ ζα θαηαρσξήζεη ηα ηειεγξαθήκαηαΔιαπιζηεσμένος Υπάλληλος
Νομαρτίας ποσ
ειζάγει ηα ηηλεγραθήμαηα
ποσ θέρνοσν οι δικαζηικοί
ανηιπρόζφποι

Δηζαγφγή ζηοητείφλ
σπέρ ζσλδηαζκώλ

Δηζαγφγή ζηοητείφλ
σπέρ σπουεθίφλ

Γηάγξακκα Γ
4
Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
49


Σν ζπλνιηθό κνληέιν πεξηπηώζεσλ ρξήζεο γηα ηνλ ρξήζηε
internet

όπνπ

παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα.


Φρήζηης ηοσ
Internet

ποσ παρακολοσθεί ηα αποηελέζμαηα

Σσγκενηρφηικά
Αποηελέζμαηα
,
Σσνδσαζμών
&
Υπουηθίφν

Αποηελέζμαηα
Σσνδσαζμών
&
Υπουηθίφν
ανα Δήμο

Αποηελέζμαηα
Αναλσηικά
Σσνδσαζμών
ανα Τμήμα

Αποηελέζμαηα
Αναλσηικά
Υπουηθίφν
ανα Τμήμα

Γηάγξακκα Γ
5Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
50


Πεξηπηώζεηο ρξήζεο


΢ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα κεγάι
ν κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηώζεηο ρξήζεο κε ηελ αλάιπζε επξσζηίαο θαη ηα δηαγξάκκαηα
αθνινπζίαο όπνπ ρξεηάδνληαη.


Πεξίπησζε ρξήζεο
Menu

Δπηινγώλ

Βαζηθή Ρνή.

1.

Σν ζύζηεκα ειέγρεη εάλ ε
δηεύζπλζε

ηνπ
client

(
browser
)
είλαη

εζσηεξηθή ή
εμσηεξηθή

2.

Σν ζύζηεκα ηππώλεη ην Βαζηθό
menu

Δπηινγώλ πνπ πεξηιακβάλεη,
΢πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα, Απνηειέζκαηα Αλα Γήκν, Απνηειέζκαηα ζε
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, Σκήκαηα πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζην ζύζηεκα

Δλαιιαθηηθέο ξνέο

1.

Δθόζνλ ε
ip

είλαη εζσηεξ
ηθή ην ζύζηεκα εκθαλίδεη ηνπο
ππεξζπλδέζεηο

Administrator

mode

θαη
Data

Entry

modeΓηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
51


Πεξηπηώζεηο ρξήζεο

login

σο
Administrator

Βαζηθή Ρνή.

1.

Η εθαξκνγή εκθαλίδεη ηε θόξκα εηζαγσγήο ζε απηό, κε ηελ νπνία δεηάεη από
ην ρξήζηε λα δώζεη ην όλνκα ρξήζηε (username
) θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο
(password).

2.

Ο ρξήζηεο εηζάγεη ην όλνκα ρξήζηε (username) θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο
(password).

3.

Η εθαξκνγή ειέγρεη αλ ην δεπγάξη ησλ ηηκώλ username/password αληηζηνηρεί
ζε ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο.

4.

Γεκηνπξγείηε
cookies

γηα ηελ εύθνιε
ηαπηνπνίεζε ζηηο επόκελεο
ζειίδεο
.

5.

Ο ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζην

ζύζηεκα απνθηώληαο πξόζβαζε ζην
menu

επηινγώλ ηνπ Γηαρεηξηζηή


Δλαιιαθηηθέο ξνέο

1.

3.α. Η εθαξκνγή δελ κπόξεζε λα αλαγλσξίζεη ην ζπλδπαζκό/
username/password θαη παξνπζηάδεη ζην ρξήζηε ζρεηηθό κήλπκ
α.

2.

3.γ. Η ξνή κεηαθέξεηαη ζην βήκα 1 ηεο βαζηθήο ξνήο.Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
52


Γηάγξακκα
Robustness

γηα ηελ εηζαγσγή ζε
Administrator

mode


Φρήζηης

Δηζαγφγή
Username
&
Password
Οζόλε εηζαγφγής
Username
&
Password
γηα
Administrator
Τασηοποίεζε ζηοητείφλ
Με ηασηοποίεζε
ζηοητείφλ
Τασηοποίεζε
ζηοητείφλ
Γεκηοσργία
coocies
Δκθάληζε
Οζόλε Δπηιογώλ
Administrator
Δκθάληζε
Δκθάληζε κελύκαηος
ιάζοσς
Δκθάληζε
Δηζάγεη
Administrators

Γηάγξακκα Γ
6
-

Γηάγξακκα
Robustness

γηα ηελ εηζαγσγή ζε
Administrator

modeΓηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
53


Γ
ηάγξακκα

Sequence


γηα ηελ εηζαγσγή ζε
Administrator

mode

Μήλσκα Λάζοσς
Οζόλε
Δπηιογώλ
Administrator
Administrators
1
.
Δηζαγφγή
username
&
pass
Φρήζηης
2
.
Δπηιογή
Submit
3
.
Τασηοποίεζε
Οζόλε Δηζαγφγής
username
&
pass
ALT
ιάζος ζηοητεηα
4
.
Δκθάληζε
5
.
Δκθάληζε
6
.
Δκθάληζε

Γηάγξακκα Γ
7

-

Γηάγξακκα
Sequence

γηα ηελ εηζαγσγή ζε
Administrator

mode

Γηπισκαηηθή εξγαζία

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υνπβαξδά (Α.Μ. 40780)

΢ειίδα
54


Πεξίπησζε ρξήζεο
Administrator

mode


΢ηελ Οζόλε
Administrator

mo
de

ππάξρνπλ νη παξαθάησ επηινγέοΔίδνο Δθινγώλ
-

Γεκηνπξγία Βάζεο θαη Πηλάθσλ (Γήκσλ, Παιαηώλ Γήκσλ,
Σνπηθώλ ΢πκβνπιίσλ, Σκεκάησλ, ΢πλδπαζκώλ, Τπνςεθίσλ.)Δηζαγσγή δεδνκέλσλ πξνεηνηκαζίαο εθινγώλΟινθιήξσζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ πξνεηνηκαζίαο θαη Γεκηνπξγία
ησλ
πηλάθσλ «ςήθνη ζπλδπαζκώλ» θαη «ςήθνη ππνςεθίσλ»


Βαζηθή Ρνή.

1.

Ο
Administrator

επηιέγεη

«Δίδνο Δθινγώλ
-

Γεκηνπξγία Βάζεο θαη Πηλάθσλ»

2.

Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη ηελ νζόλε επηινγή ηύπνπ εθινγώλ

3.

Ο
Administrator

επηιέγεη ηνλ ηύπν (Βνπιεπηηθέο, Γεκνηηθέο, Πεξη
θεξεηαθέο,
Δπξσεθινγέο)

4.

Σν ζύζηεκα θαιεί ηελ ρξήζε «Γεκηνπξγία ηελ Βάζε δεδνκέλσλ θαη Πηλάθσλ».

5.

Ο
Administrator

επηιέγεη ηελ ππεξζύλδεζε «Δηζαγσγή δεδνκέλσλ πξνεηνηκαζίαο
εθινγώλ»

6.

Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη ηελ Οζόλε «Δηζαγσγή δεδνκέλσλ πξνεηνηκαζίαο
εθινγώλ»

7.

Ο
Administrator

επηιέγεη ηελ ππεξζύλδεζε «Οινθιήξσζε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ
πξνεηνηκαζίαο θαη
αξρηθνπνίεζε

ησλ πηλάθσλ ςήθσλ ΢πλδπαζκώλ θαη ςήθσλ
Τπνςεθίσλ»