ΑΔΑ: 4 ΑΛΘ 469 Β 7 Θ - ΟΘ

handsomechannelSoftware and s/w Development

Jul 2, 2012 (6 years and 17 days ago)

321 views


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΝ
ΕΙΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΥΛΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Π.. 432/81
ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677
E-mail: rescom@upatras.gr

www.research.upatras.gr


Πάτρα, 9.2.2011


Αριθ. Πρωτ.: 2728ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηίου Πατρών, στο
πλαίσιο του έργου ε τίτλο: «Μονάδα διασφάλισης Ποιότητας», που υλοποιείται
έσω του Επιχειρησιακού Προγράατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» ε τη
συγχρηατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταείου (ΕΚΤ) και εθνικών πόρων,
ενδιαφέρεται για την ανάθεση έργου περιορισένης χρονικής διάρκειας σε (3) τρία
φυσικά πρόσωπα ε συγκεκριένες ειδικότητες και προσόντα για τα ακόλουθα
αντικείενα.

Τίτλος Έργου: Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας

Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής

Περιγραφή Έργου:
￿ Συετοχή στα παραδοτέα του έργου
o Λειτουργικές προδιαγραφές & αρχιτεκτονική Π.Σ. Ι.Π.
o Υλοποίηση Π.Σ. Ι.Π.
o Έλεγχος και αξιολόγηση Π.Σ. Ι.Π.
o Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας και βελτιώσεις Π.Σ. Ι.Π.

Χρόνος Παράδοσης Έργου: 30/04/2013

Απαιτούενα Προσόντα:
￿ Πτυχίο ή ίπλωα Πληροφορικής ή Εφαροσένης Πληροφορικής ή
Πληροφορικής και Τηλεατικής ή Επιστήης Υπολογιστών ή Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Α Δ Α: 4 Α Λ Θ 4 6 9 Β 7 Θ - Ο Θ
Επιστήης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής ε εφαρογές
στην Βιοϊατρική ή ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηάτων ή
Ψηφιακών Συστηάτων ή Επιστηών και Πολιτισού – Κατεύθυνση Η/Υ ή
Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή
Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και
Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστηάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή ισότιος τίτλος σχολών
της ηεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
￿ Κάτοχος Μεταπτυχιακού ιπλώατος Ειδίκευσης σε συναφές αντικείενο
￿ Τουλάχιστον τριετής αποδεδειγένη επειρία:
o Στο σχεδιασό και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρογών
αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων (3-tier architecture)
o Στη χρήση τεχνολογιών PHP και Java για την υλοποίηση
διαδικτυακών εφαρογών
o Στο σχεδιασό και την υλοποίηση βάσεων δεδοένων για την
ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρογών
o Στο σχεδιασό, εγκατάσταση και παραετροποίηση Ελεύθερου
Λογισικού / Λογισικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για την
υλοποίηση προηγένων υπηρεσιών τηλεατικής
o Στην εγκατάσταση και παραετροποίηση λειτουργικών συστηάτων
LINUX για την υλοποίηση διαδικτυακών εφαρογών
￿ Αποδεδειγένη καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Lower)

Επιθυητά προσόντα:
￿ Αποδεδειγένη επειρία:
o Στο σχεδιασό και ανάπτυξη κεντρικών συστηάτων ταυτοποίησης
και εξουσιοδότησης (LDAP, Shibboleth), καθώς και στην
ενσωάτωση τους σε διαδικτυακές εφαρογές και υπηρεσίες
τηλεατικής
o Στην υλοποίηση ιστότοπων ε τεχνολογίες Web 2.0 (Web services,
Ajax, HTML, CSS)

Ειδικότητα ΤΕ Πληροφορικής

Περιγραφή Έργου:
Συετοχή στα παραδοτέα του έργου:
￿ Υλοποίηση Π.Σ. Ι.Π.
￿ Έλεγχος και αξιολόγηση Π.Σ. Ι.Π.
￿ Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας και βελτιώσεις Π.Σ. Ι.Π.

Χρόνος Παράδοσης Έργου: 31/03/2013

Απαιτούενα Προσόντα:
￿ Πτυχίο ή δίπλωα τήατος Πληροφορικής ή Εφαροσένης Πληροφορικής
και Πολυέσων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηάτων ή
Βιοηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή
Α Δ Α: 4 Α Λ Θ 4 6 9 Β 7 Θ - Ο Θ
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τηλεπληροφορικής και
ιοίκησης ή Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Η/Υ ή Επιχειρηατικού
Σχεδιασού και Πληροφοριακών Συστηάτων ή Εφαρογών Πληροφορικής
στη ιοίκηση και στην Οικονοία ή ιαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ ή
αντίστοιχο κατά περιεχόενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωα ΤΕΙ ή ισότιος
τίτλος σχολών της ηεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το
οώνυο ή αντίστοιχο κατά περιεχόενο ειδικότητας πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή
ισότιος τίτλος της ηεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
￿ Τουλάχιστον τριετή αποδεδειγένη επειρία:
o Στην τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστηάτων τελικών
χρηστών
o Στην τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών τηλεατικής
o Στην τεχνική υποστήριξη εφαρογών Ελεύθερου
Λογισικού/Λογισικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)
o Στη διαχείριση λειτουργικών συστηάτων Microsoft Windows και
LINUX
￿ Αποδεδειγένη καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας (επίπεδο Lower)

Ειδικότητα ιοικητικός-Οικονο%ικός Υπάλληλος ΠΕ ή ιοικητικός-Λογιστικός
ΤΕ

Περιγραφή Έργου:
￿ Συετοχή στο παραδοτέο του έργου (ερικής απασχόλησης):
o Επεξεργασία εδοένων από το Π.Σ. Ι.Π.

Χρόνος Παράδοσης Έργου: 31/08/2013

Απαιτούενα Προσόντα:
￿ Πτυχίο ή ίπλωα οποιουδήποτε Τήατος ΑΕΙ της ηεδαπής,
περιλαβανοένων και των πτυχίων ή διπλωάτων του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηίου (Ε.Α.Π.) ή Πτυχίο ή ίπλωα οποιουδήποτε Τήατος ΤΕΙ
της ηεδαπής, περιλαβανοένων και των πτυχίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή το οώνυο
ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωα ισότιων τίτλων σχολών της
ηεδαπής ή αλλοδαπής.
￿ Πτυχίο ή ίπλωα Ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιο σχολών της αλλοδαπής
￿ Αποδεδειγένη άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Proficiency)
￿ Αποδεδειγένη γνώση χρήσης Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχο)

Επιλογή συνεργατών
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ετά από αξιολόγηση των προσόντων των
υποψηφίων καθώς και των προσωπικών και επαγγελατικών χαρακτηριστικών κατά
την πραγατοποίηση συνέντευξης, όπου θα διερευνηθεί εταξύ άλλων η ικανότητα
επικοινωνίας και συνεργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η
πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσατικότητα.

Υποβολή αίτησης
Α Δ Α: 4 Α Λ Θ 4 6 9 Β 7 Θ - Ο Θ
Οι ενδιαφερόενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηίου Πατρών, 1
ος
όροφος Α Κτηρίου,
Πανεπιστηιούπολη Ρίου.
Η αίτηση θα συνοδεύεται ε φάκελο, που θα περιλαβάνει βιογραφικό σηείωα,
τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την
κρίση τους θα βοηθήσει στη διαόρφωση σωστής γνώης για τις γνώσεις, την
επειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα τους.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έχρι και τις 07.03.2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν
ε το Πανεπιστήιο Πατρών στα τηλέφωνα 2610 996660.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών

η%ήτριος Λ. Καλπαξής
Αντιπρύτανης
Στρατηγικού Σχεδιασ%ού
και Ανάπτυξης της Έρευνας


Α Δ Α: 4 Α Λ Θ 4 6 9 Β 7 Θ - Ο Θ