Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου - Πανεπιστήμιο ...

fifthdiagonalBiotechnology

Oct 23, 2013 (4 years and 8 months ago)

271 views

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Ανδρέας Κωνσταντίνου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΟΕΛΜΕΚ

15 Οκτωβρίου, 2005

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Ι
δρύθηκε το 2002 και φιλοδοξεί

να
συμβάλει αποτελεσματικά
σ
τη


διάχυση


στην


Κύπρο
της


βιολογικής


γνώσης


μέσω


της

διεκπεραίωσης

α
νταγωνιστικής


έρευνας


και


τηνπροσφορά


προγραμμάτωνσπουδών


υψηλού επιπέδου


Department of Biological
Sciences

Faculty members: Currently 7, three new for 2006


Prof. A. Constantinou, Cancer Biology and
Chemoprevention


Prof. C. Deltas, Molecular and Medical Genetics


Assoc. Prof. L. Kostrikis, Biotechnology and Molecular
Virology


Assist. Prof. N. Santama, Cell Biology/Biochemistry


Assist. Prof P. Georgiades, Molecular Embryology


Lecturer,Vasilis Promponas, Bioinformatics


Lecturer, Paris Skourides, Biochemistry
-
nanotechnology


Department of Biological
Sciences


Two faculty members will be added every
year for a total of ~16
-
25 members.


Undergraduate students: to begin 2006
~20/year


New Building: ~3,
5
00 square meters, ~2010


Funding

Number of New Graduate
Students

Publications

1
ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

2
ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

BIO

111
-

Εισαγωγή στη
Μοριακή Βιολογία

5

BIO 102
-

Ενοποιητική Βιολογία
Οργανισμών

7

ΦΥΣ 131
-

Γενική Φυσική

I

6

ΦΥΣ
132
-

Γενική

Φυσική

II

6

ΧΗΜ 122
-
Ανόργανη Χημεία

6

ΧΗΜ
xxx

Οργανική Χημεία
(ειδικό μάθημα)

6

MA
Σ 001
-
Μαθηματικά
I

(ειδικό
μάθημα)

6

MAΣ 002
-
Μαθηματικά

II

6

ΓΛΩ 100
-

Αγγλικά Γενικής
Μορφής Προχωρημένου
Επιπέδου

5

ΧΗΜ xxx
-
Εργαστήριο Χημείας
(ειδικό μάθημα)

7

28

32

3
ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

ECT
S

4
ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

ECT
S

BIO 211
-

Βιολογία
Κυττάρου

6

BIO 212
-

Μοριακή
Βιολογία

6

BIO 221
-

Βιοχημεία

I

6

BIO 222
-

Βιοχημεία

II

6

BIO

241
-

Εργαστηριακές
Μέθοδοι και Τεχνικές
I

7

BIO

242
-

Εργαστηριακές
Μέθοδοι και Τεχνικές
II

7

ΓΛΩ 101
-

Αγγλικά για
Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

5

ΜΑΣ
xxx
-
Βιοστατιστική
(ειδικό μάθημα)

6

ΕΠΛ 001
-
Εισαγωγή στην
Επιστήμη της
Πληροφορικής

6

Μάθημα

Ελεύθερης
Επιλογής

5

30

30

5
ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

EC
TS

6
ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

EC
TS

BIO 351
-
Γενετική

6

BIO 361
-

Αναπτυξιακή
Βιολογία

7

BIO 371
-

Βιολογία
Μικροοργανισμών


6

BIO

381
-

Φυσιολογία Φυτών
και Ζώων

6

BIO

331
-

Αρχές
και Μέθοδοι
Βιοπληροφορικής

7

BIO 311
-

Εισαγωγή στις
Νευροεπιστήμες

6

Τμηματική Επιλογή

6

Τμηματική Επιλογή

6

BIO 301

Περιβαλλοντική
Βιολογία

5

Μάθημα
Ελεύθερης
Επιλογής

5

7
ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

EC
TS

8
ο
ΕΞΑΜΗΝΟ

EC
TS

BIO 441
-
Πρακτική
Άσκηση
*

12

BIO 492
-

Διπλωματική
Εργασία

14

BIO 491
-
Διπλωματική
Εργασία

12

Τμηματική Επιλογή

6

Τμηματική Επιλογή

6

Μάθημα
Ελεύθερης
Επιλογής

5

Μάθημα
Ελεύθερης
Επιλογής

5

Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

BIO

501

Εξελικτική Βιολογία: Μορφή, Λειτουργία και Εξέλιξη

BIO

502

Οικολογία: Πληθυσμοί, Κοινωνίες και Οικοσυστήματα

BIO

503

Θαλάσσια Βιολογία

BIO

504

Περιβαλλοντική Ρύπανση

BIO

511

Νευροεπιστήμη Συμπεριφοράς

BIO

512

Συμπεριφορά Ζώων

BIO

521

Φαρμακευτική Χημεία

BIO

522

Διατροφή Ανθρώπου

BIO

523

Αυξητικός Έλεγχος και Καρκίνος

BIO

531

Βιοπληροφορική ΙΙ

BIO

551

Επιγενετική

BIO

561

Πειραματική Εμβρυολογία

BIO

562

Μοριακή Εμβρυολογία

BIO

563

Εμβρυϊκή Μορφογένεση

BIO

571

Ανοσολογία

BIO 572

Ιολογία

BIO 581

Ζωολογία

BIO 582

Βοτανική

Μαθήματα

Επιλογής

Μεταπτυχιακού

ΕπιπέδουΚωδικός

Τίτλος Μαθήματος

BIO
600

Μοριακή Βιολογία
I

BIO

610

Μοριακή Γενετική
I

BIO

620

Κυτταρική Βιολογία

BIO

630

Νουκλεϊκά Οξέα

BIO

700

Μοριακή Βιολογία
II

BIO

710

Ειδικά Θέματα Ανθρώπινης Ιατρικής Γενετικής

BIO

720

Ειδικά Θέματα Βιοχημείας

BIO

730

Μοριακή Διαγνωστική

BIO

740

Κυτταρική Επικοινωνία

BIO

750

Βιολογία Καρκίνου

BIO

760

Θέματα Γενωμικής και Πρωτεομικής

BIO

Οπτική Απεικόνιση Στις Βιολογικές Επιστήμες

BIO

Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Βιολογίας

Ε
ργαστήριο Μοριακής και
Ιατρικής Γενετικής


Α
σχολείται με την έρευνα διαφόρων
κληρονομικών ασθενειών όπως οι


νεφροπάθειες


κληρονομική θρομβοφιλία


Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός


με απώτερο στόχο την καλύτερη διάγνωση
και θεραπεία


Ε
ργαστήριο Βιοτεχνολογίας και
Μοριακής Ιολογίας


αποβλέπει στην κατανόηση των
μηχανισμών δράσης του ιού της
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
(
Human

Immunodeficiency

Virus
,
HIV
)

και


ερευνά τον ρόλο του ξενιστή στη μετάδοση
και στο ρυθμό εξέλιξης της
HIV
-
1
λοίμωξης


Ε
ργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
και Βιοχημείας

Ε
στιάζεται στην διαλεύκανση της λειτουργίας
πρωτεϊνών
-
κινητήρων στα νευρικά κύτταρα
θηλαστικών.Κ
λωνοποίηση και
τ
ο λειτουργικό χαρακτηρισμό
μεμβρανοσύνδετων υποδοχέων για πρωτεΐνες
-
κινητήρες.


Α
νάλυση της εμπλοκής μεταλλάξεων των
πρωτεϊνών
-
κινητήρων σε ανθρώπινες
νευροεκφυλιστικές ασθένειες.


Εργαστήριο Κυτταρομοριακής
Γενετικής και Εμβρυολογίας


Γ
ενετική και κυτταρική βάση της
εμβρυογένεσης


Ε
πιβίωση του εμβρύου με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στις επιδράσεις των εξω
-
εμβρυακών ιστών και


Κ
λινική συνάφεια σε σχέση με ανίατες
επιπλοκές εγκυμοσύνης όπως αυτή των
ανεξήγητων αποβολών

Εργαστήριο Αναπτυξιακής
Βιολογίας και ΒιοαπεικόνισηςΟ στόχος της ερευνητικής μας ομάδας είναι να
κατανοήσουμε τους μοριακούς και κυτταρικούς
μηχανισμούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την
δημιουργία της τρισδιάστατης δομής των ιστών


με τις εφαρμογές νανοτεχνολογίας και
συγκεκριμένα με την χρήση νανοκρυστάλλων
(
Quantum

Dots
) αναπτύσσει νέες μεθόδους
απεικόνισης που επιτρέπουν τη μελέτη της
μορφογένεσης στο οργανισμικό, κυτταρικό και
μοριακό επίπεδο.


Ερευνητικό Εργαστήριο
ΒιοπληροφορικήςΠαρόντα και μελλοντικά ερευνητικά σχέδια
εστιάζουν στη
:διαλεύκανση των σχέσεων μεταξύ ακολουθίας
-
δομής
-
λειτουργίας πρωτεϊνών
,

και τη


συγκριτική ανάλυση γονιδιωματικών δεδομένων
σε μεγάλη κλίμακα


με σκοπό τη μελέτη της εξέλιξης της δομής και
λειτουργίας των πρωτεϊνών και την αξιοποίηση
πληροφορίας αυτού του είδους για την πρόβλεψη
της δομής, λειτουργίας και αλληλεπιδράσεων
μεταξύ πρωτεϊνών.

E
εργαστήριο Βιολογίας
Καρκίνου και
ΧημειοπροφύλαξηςΠ
ρόληψη και θεραπεία
του καρκίνου του
προστάτη και καρκίνου
του μαστού.


Σ
υστατικά διατροφής που
συντείνουν στην πρόληψη
του καρκίνου.


Μ
οριακο
ί

στόχο
ι

νέων
αντικαρκινικών
φαρμάκων


Φυσιολογικ
ώς
-
ενεργ
ά

συστατικά

τροφίμων

Indoles

Lutein

Resveratrol

beta
-
carotene

lycopene

limonene

Allicin

isoflavones

Χημειοπροφύλαξη

κ
αρκίνο
υ

Η πρόληψη του καρκίνου στους
ανθρώπινους πληθυσμούς από
την κατάποση μη τοξικών
ποσοτήτων χημικών
παραγόντων που συλλαμβάνουν,
αντιστρέφ
ουν
, ή καθυστερ
ούν

τη
διαδικασία της καρκινογένεσης.


Μ. Sporn, et Al Fedn. Proc. 35: 1332
-
1338, 1976

http://www.ucy.ac.cy/biologyG/index.
html