4η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 24 – ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2008-2009

fairieshourglassSoftware and s/w Development

Jun 9, 2012 (4 years and 5 months ago)

582 views


Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

1
4η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕ ΠΛΗ24 – ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ 2008-2009


Για την αποστολή των εργασιών σας θα πρέπει :

1) Να χρησιµοποιήσετε υποχρεωτικά το πρότυπο συγγραφής εργασιών που
θα βρείτε στο ∆ιαδικτυακό τόπο της ΠΛΗ24.
2) Να χρησιµοποιήσετε υποχρεωτικά το εργαλείο NetBeans για τις Java
εφαρµογές.
3) Να ενσωµατώσετε υποχρεωτικά τον κώδικα και τα ζητούµενα διαγράµµατα
(δένδρα ανίχνευσης, αυτόµατο) µέσα στο Word αρχείο.
4) O κάθε φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να στείλει 1 συµπιεσµένο αρχείο
ΠΛΗ24_ΕΡΓ4_ΌΝΟΜΑ_ΦΟΙΤΗΤΗ.zip (ή rar) που θα περιέχει
a. Ένα αρχείο word µε όνοµα ΠΛΗ24_ΕΡΓ4_ΌΝΟΜΑ_ΦΟΙΤΗΤΗ.doc,
το οποίο θα περιέχει κείµενο ως απάντηση κάθε ερώτησης και
συνοδευτικά τον κώδικα ή τα διαγράµµατα κατά περίπτωση.
b. ∆ύο συµπιεσµένα αρχεία τα οποία θα περιέχουν τη συµπιεσµένη
µορφή του καταλόγου (directory) που δηµιουργεί το NetBeans για το
project που υλοποιεί το αυτόµατο (Άσκηση 1.2)και για το project που
υλοποιεί τον RD ανιχνευτή (Άσκηση 4.2).


ΘΕΜΑ 1 (10 µονάδες)


Ερώτηµα 1
Να σχεδιάσετε ένα προσδιοριστικό πεπερασµένο αυτόµατο που αναγνωρίζει τη
γλώσσα των δυαδικών αριθµών (αλφάβητο {0, 1}) που το δεκαδικό τους ισοδύναµο
διαιρείται µε το 3. Η κενή συµβολοσειρά ανήκει σε αυτή τη γλώσσα. Οι δυαδικοί
αριθµοί που αναγνωρίζονται µπορεί να περιλαµβάνουν προπορευόµενα 0.
Να αιτιολογήσετε τις αποφάσεις σας.

Υπόδειξη: Υπάρχει λύση µε αυτόµατο που έχει τρεις καταστάσεις. Μια από αυτές τις
καταστάσεις αναπαριστά αριθµούς που είναι πολλαπλάσια του 3.

Λύση
Οι δεκαδικοί αριθµοί που διαιρούνται µε το 3 είναι: 0, 3, 6, 9, 12, 15, κτλ.
Σε δυαδική µορφή είναι οι αριθµοί 0, 11, 110, 1001, 1100, 1111, κτλ.
Κατασκευάζουµε ένα δέντρο µε ρίζα τη κενή συµβολοσειρά και κόµβο του δέντρου
το αποτέλεσµα της παράθεσης των συµβόλων 0 και 1. Έστω λοιπόν το παρακάτω
δέντρο το οποίο αφορά όλους τους δυαδικούς αριθµούς µέχρι το 1111 (=15). Όποιοι
κόµβοι του δέντρου έχουν κόκκινο χρώµα αφορούν αριθµούς που διαιρούνται µε το
3.


Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

2


Σύµφωνα µε την εκφώνηση το αυτόµατο που ψάχνουµε έχει 3 καταστάσεις εκ των
οποίων µόνο µία είναι τελική. Έστω λοιπόν το αυτόµατο που ακολουθεί:

10
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
000
001
010
011
100
00
01
10
1010
1011
0
1
ε
110
1100
1101
11
111
1110
1111
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

3

Εφόσον η εκφώνηση µας λεει πως η κενή συµβολοσειρά είναι αποδεκτή από το
αυτόµατο τότε η αρχική κατάσταση Α είναι και τελική (θυµόµαστε πως µόνο η
αρχική κατάσταση δέχεται τη κενή συµβολοσειρά ε). Άρα:

Εφόσον το αυτόµατο που φτιάχνουµε είναι προσδιοριστικό (ντετερµινιστικό) από
κάθε κατάσταση θα εξέρχονται 2 βέλη (όσα και τα σύµβολα που αναγνωρίζει το
αυτόµατο, {0,1} ). Προκειµένου τώρα να φτιάξουµε τα βέλη συµβουλευόµαστε το
δέντρο που φτιάξαµε. Βλέπουµε πως από την αρχική κατάσταση Α µε 0 και 1
καταλήγουµε σε µη τελική κατάσταση. Επίσης από την εκφώνηση γνωρίζουµε πως
«Οι δυαδικοί αριθµοί που αναγνωρίζονται µπορεί να περιλαµβάνουν προπορευόµενα
0» άρα µε είσοδο 0 από την κατάσταση Α πηγαίνουµε πάλι στην Α. Συνεπώς µε 1 θα
πάµε στην κατάσταση Β. Άρα:

Στη συνέχεια παρατηρούµε στο δέντρο πως από το δυαδικό αριθµό 1 (κατάσταση Β)
προσθέτοντας πάλι 1 καταλήγουµε στον αριθµό 11 (=3) που διαιρείται µε το 3 άρα το
αποδέχεται το αυτόµατο µας. Συνεπώς από την κατάσταση Β µε είσοδο 1 θα πρέπει
να πάµε σε τελική κατάσταση, δηλαδή στην Α. Άρα:
Α
Β
C
start
Α
Β
C
start
Α
Β
C
start
0
1

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

4

Από την κατάσταση Β µε είσοδο 0 παίρνουµε τη συµβολοσειρά 10 που δεν διαιρείται
µε το 3 άρα πάµε στην κατάσταση C. Με δεδοµένο τον αριθµό 10 (κατάσταση C)
βλέπουµε στο δέντρο πως είτε δώσουµε είσοδο 0 είτε 1 καταλήγουµε σε µη τελική
κατάσταση (δηλαδή Β ή C). Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε µε ποια είσοδο πάµε από
την C στη Β και µε ποια πάλι στη C. Παρατηρούµε πως µε µια ακολουθία εισόδου 01
δηµιουργούµε τον αριθµό 1001 που διαιρείται µε το 3 (άρα τελική κατάσταση Α).
∆εδοµένου πως από το Β στην τελική κατάσταση Α πας µε 1 συµπεραίνουµε πως στη
Β από το C πας 0. Εφόσον το 0 είναι η είσοδος για τη µετάβαση από το C στο Β η
είσοδος 1 θα αποτελεί την ανακύκλωση στο C (η µοναδική εναλλακτική µας). Άρα:


Εποµένως το προσδιοριστικό πεπερασµένο αυτόµατο που ψάχνουµε είναι το
Ν = {K, Σ, δ, s, F} όπου
Κ = {Α, Β, C}
Σ = {0, 1}
s = A
F = {A}
δ φαίνεται στο σχήµα ή στον πίνακα που ακολουθεί

Τρέχουσα Κατάσταση Επόµενη Είσοδος Επόµενη Κατάσταση
Α 0 Α
Α 1 Β
Β 0 C
Β 1 A
Α
Β
C
start
0
1
1
Α
Β
C
start
0
1
1
0
1
0

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

5
C 0 B
C 1 C


Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

6
Ερώτηµα 2
Να κατασκευάσετε πρόγραµµα µε χρήση Java που υλοποιεί το αυτόµατο. Η κλάση
LexTest θα διαθέτει µέθοδο nextToken η οποία θα ελέγχει αν η είσοδος, η οποία θα
δίνεται ως παράµετρος της µεθόδου, είναι αποδεκτή.
Για παράδειγµα είσοδοι όπως: 00, 0011, 0110, 1001, 1100, 1111 είναι αποδεκτές.
Ενώ είσοδοι όπως: 0001, 0010, 0100, 0111, 1000 δεν είναι αποδεκτές

Η κλάση LexTest θα βασιστεί στον πίνακα µετάβασης που φτιάξαµε παραπάνω ώστε
να ελέγχει τις αποδεκτές λέξεις. Από τον παραπάνω πίνακα έχουµε ισοδύναµα τον
εξής πίνακα:

Τρέχουσα Κατάσταση Είσοδος 0 Είσοδος 1
Α Α Β
Β C Α
C Β C

Αν αντικαταστήσουµε στον πίνακα όπου Α0, Β1 και C2 έχουµε:

Τρέχουσα Κατάσταση Είσοδος 0 Είσοδος 1
0 (Α) 0 1
1 (Β) 2 0
2 (C) 1 2

Άρα στην κλάση LexTest δηµιουργούµε ένα πίνακα 3x2 µε δεδοµένα τα
{0,1,2,0,1,2}. Αρκεί λοιπόν να φτιάξουµε µια µέθοδο στην LexTest που να κάνει τις
µεταβάσεις δεδοµένης της τρέχουσας κατάστασης, της εισόδου και του πίνακα
µετάβασης. Ο κώδικας που ακολουθεί υλοποιεί ακριβώς αυτό.

public class LexTest {
int automato[][];

public LexTest(int automato[][]){
this.automato = automato;
}

public boolean nextToken(String input){
int curState=0;
int wordPointer=0;

if(input.length() == 0) // to automato dexetai th kenh symvoloseira
return true;
input = input.concat("$");// vazw to $ ws termatiko xarakthra tou string
while(input.charAt(wordPointer) != '$'){
curState=transition(curState, input.charAt(wordPointer));// metavainw se nea
katastash
if(curState == -1)

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

7
return false;
wordPointer++;
}

if(curState == 0)
return true;
else
return false;
}

private int transition(int curState, char input){
if(input != '0' && input !='1')
return -1;// lathos termatiko symvolo sthn eisodo
int inputInt = Character.getNumericValue(input);
return automato[curState][inputInt];
}
}

public class Main {

public static void main(String[] args) {
String correctInputs[] = {"", "00", "0011", "0110", "1001", "1100", "1111"};
String wrongInputs[] = {"0001", "0010", "0100", "0111", "1000","2000"};
int automato[][] = new int[3][2];
automato[0][0] = 0;
automato[0][1] = 1;
automato[1][0] = 2;
automato[1][1] = 0;
automato[2][0] = 1;
automato[2][1] = 2;
LexTest lex = new LexTest(automato);

for(int i=0;i<correctInputs.length;i++){
System.out.print("The word '"+correctInputs[i]+"' is ");
if(lex.nextToken(correctInputs[i]))
System.out.println("accepted!");
else
System.out.println("denied!");
}

for(int i=0;i<wrongInputs.length;i++){
System.out.print("The word '"+wrongInputs[i]+"' is ");
if(lex.nextToken(wrongInputs[i]))
System.out.println("accepted!");
else
System.out.println("denied!");
}
}
}Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

8
ΘΕΜΑ 2 (20 µονάδες)

∆ίνεται η γραµµατική:

Expr

integer
| {Expr}
| (Expr)
| Expr+Expr
| Expr-Expr

Η γραµµατική είναι απόσπασµα µόνο της περιγραφής των εκφράσεων µιας
υποθετικής γλώσσας για την οποία θεωρήθηκε ότι η αναγνωσιµότητα των εκφράσεων
που παράγει θα διευκολυνθεί αν χρησιµοποιήσουµε για τον ίδιο σκοπό δύο είδη
παρενθέσεων: () και {}. Για παράδειγµα µια έκφραση της µορφής ((a+b)-c) θα
αποδοθεί στην υποθετική γλώσσα ως {(a+b)-c} ή ισοδύναµα ως ({a+b}-c).

Σύµφωνα µε τον σχεδιαστή της γλώσσας, η απόδοση αυτού του µηχανισµού θα είναι
καλύτερη εάν τα δύο είδη των παρενθέσεων εναλλάσσονται αυστηρά σε
εµφωλευµένες διατάξεις τους.

Μια έκφραση θεωρείται ότι είναι συµβατή µε την αυστηρή εναλλαγή παρενθέσεων
(rotation) εάν ένα από τα ακόλουθα είναι αληθές:

1) Ένας ακέραιος είναι πάντα συµβατός µε την αυστηρή εναλλαγή παρενθέσεων
2) Η έκφραση Expr1 + Expr2 είναι συµβατή εάν και η Expr1 είναι συµβατή και
η Expr2 είναι συµβατή. Οµοίως για την έκφραση Expr1 - Expr2
3) Η έκφραση {Expr} είναι συµβατή εάν η Expr είναι συµβατή και επιπλέον για
την Expr, στην περίπτωση που περιέχει παρενθετοποιηµένες υποεκφράσεις,
ισχύει ότι για όλες αυτές τις παρενθετοποιηµένες υποεκφράσεις οι εξώτατες
παρενθέσεις είναι της µορφής (). Για παράδειγµα, εάν η Expr είναι η
ακόλουθη: ({a+b})+{c}, τότε η έκφραση {Expr} δεν είναι συµβατή, εξ’ αιτίας
της υποέκφρασης {c}.
4) Η έκφραση (Expr) είναι συµβατή εάν η Expr είναι συµβατή και επιπλέον για
την Expr, στην περίπτωση που περιέχει παρενθετοποιηµένες υποεκφράσεις,
ισχύει ότι για όλες αυτές τις παρενθετοποιηµένες υποεκφράσεις οι εξώτατες
παρενθέσεις είναι της µορφής {}.

Εάν για µια έκφραση δεν ισχύει κανένα από τα 1-4, τότε η έκφραση δεν είναι
συµβατή µε την αυστηρή εναλλαγή παρενθέσεων.

Ερώτηµα
Να δώσετε ένα µεταφραστικό σχήµα που υπολογίζει την ιδιότητα rotation κάθε
έκφρασης Εxpr. Η ιδιότητα rotation υποθέτουµε πως µπορεί να λάβει τιµή true αν η
Expr είναι συµβατή µε την αυστηρή εναλλαγή παρενθέσεων και false όταν δεν είναι.

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

9
Συµπληρώστε τις σηµασιολογικές ενέργειες στα δεξιά του αντίστοιχου κανόνα
παραγωγής. Εάν το κρίνετε σκόπιµο, µπορείτε να ορίσετε και να χρησιµοποιήσετε για
τους υπολογισµούς και άλλα µεταφραστικά πεδία.
Να αιτιολογήσετε τις αποφάσεις σας.

Συµπληρώνουµε τις σηµασιολογικές εκφράσεις στα δεξιά των εκφράσεων. Οι
κανόνες 1,4 και 5 προκύπτουν κατευθείαν από την εκφώνηση. Για τους κανόνες 2 και
3 θα υποθέσουµε την ύπαρξη του µεταφραστικού πεδίου outerSymbol το οποίο
δέχεται τιµές τύπου char και συγκεκριµένα την αριστερή παρένθεση ‘(‘ όταν η
έκφραση περιέχει υποεκφράσεις που εσωκλείονται σε παρενθέσεις και την αριστερή
αγκύλη όταν η έκφραση περιέχει υποεκφράσεις που εσωκλείονται σε αγκύλες.
Εποµένως όταν χρησιµοποιούµε τον κανόνα 2 πρέπει να εξετάζουµε αν η Expr είναι
ορθά παρενθετοποιηµένη και ότι οι υποεκφράσεις της είναι παρενθετοποιηµένες µε
παρενθέσεις (το εξώτατο σύµβολο να είναι η παρένθεση ‘(’). Αντίστοιχα και για τον
κανόνα 3 εξετάζουµε αν η Expr είναι ορθά παρενθετοποιηµένη και ότι οι
υποεκφράσεις της είναι παρενθετοποιηµένες µε αγκύλες (το εξώτατο σύµβολο να
είναι η αγκύλη ‘{’). Άρα έχουµε τους εξής σηµασιολογικούς κανόνες:

1 Expr

integer {Expr.rotation := true}
2 | {Expr} {If Expr.rotation := true and Expr.outerSymbol
:= ‘{‘ then Expr.rotation := false else
Expr.rotation := true }
3 | (Expr) {If Expr.rotation := true and Expr.outerSymbol
:= ‘(‘ then Expr.rotation := false else
Expr.rotation := true }
4 | Expr+Expr {If Expr.rotation := true then Expr.rotation :=
true else Expr.rotation := false}
5 | Expr-Expr {If Expr.rotation := true then Expr.rotation :=
true else Expr.rotation := false}


ΘΕΜΑ 3 (25 µονάδες)

Έστω η ακόλουθη γραµµατική:

S  N V | N V N
N  the A noun
A  A adj | ε
V  verb

Το αρχικό σύµβολο της γραµµατικής είναι το S. Τα µη τερµατικά σύµβολα της
γραµµατικής είναι: S, N, V και Α.


Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

10
Ερώτηµα 1
Να κατασκευάσετε µια LL(1) γραµµατική η οποία παράγει την ίδια γλώσσα όπως και
η δοθείσα γραµµατική.

1 S  N V | N V N
2 N  the A noun
3 A  A adj | ε
4 V  verb

H συντακτική ανάλυση LL(1) είναι top-down µέθοδος οπότε θα πρέπει η γραµµατική
να µην είναι διφορούµενη, να µην έχει αριστερή αναδροµικότητα, να είναι
παραγοντοποιηµένη και οι Ν-1 εναλλακτικές επιλογές ενός κανόνα να ξεκινούν µε
τερµατικό σύµβολο. Η γραµµατική παρατηρούµε πως δεν είναι διφορούµενη καθώς
δεν υπάρχει αριστερή και δεξιά αναδροµή σε κάποια εντολή. Άρα ελέγχουµε τους
παρακάτω κανόνες:

1. Αριστερή αναδροµικότητα
Ο κανόνας 4 παρουσιάζει αριστερή αναδροµικότητα. Την απαλείφουµε ως εξής:
A  ε Κ  Κ (όπου Κ ένα νέο µη τερµατικό σύµβολο)
Κ  adj Κ | ε

Συνεπώς η γραµµατική έχει ως εξής:
1 S  N V | N V N
2 N  the A noun
3 A  Κ
4 Κ  adj Κ | ε
5 V  verb

2. Παραγοντοποιήση
Ο κανόνας 1 παρουσιάζει κοινό παράγοντα το NV εποµένως λειτουργούµε ως
εξής:
S  N V L (όπου L ένα νέο µη τερµατικό σύµβολο)
L  ε | Ν

Συνεπώς η γραµµατική έχει ως εξής:
1 S  N V L
2 L  ε | Ν
3 N  the A noun
4 A  Κ
5 Κ  adj Κ | ε
6 V  verb

3. Ν-1

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

11
Ο κανόνας 2 έχει πρόβληµα Ν-1 (και οι δυο εναλλακτικές προτάσεις ξεκινάνε µε
µη τερµατικό σύµβολο). Για να το λύσουµε αντικαθιστούµε το Ν και έχουµε:
L  ε | the A noun

Συνεπώς η γραµµατική έχει ως εξής:
1 S  N V L
2 L  ε | the A noun
3 N  the A noun
4 A  Κ
5 Κ  adj Κ | ε
6 V  verb


Ερώτηµα 2
Να υπολογίσετε τον LL(1) πίνακα ανίχνευσης για την παραχθείσα γραµµατική.

Ξαναγράφουµε τη γραµµατική ως εξής:
1 S  N V L
2 L  ε
3 | the A noun
4 N  the A noun
5 A  Κ
6 Κ  adj Κ
7 | ε
8 V  verb

Για τον υπολογισµό του πίνακα ανίχνευσης πρέπει να υπολογίσουµε τα σύνολα First
και Follow για όλα τα µη τερµατικά σύµβολα της γραµµατικής µας.

Υπολογίζουµε πρώτα τα σύνολα First. Για τον υπολογισµό των συνόλων FIRST
χρησιµοποιούµε τον αλγόριθµο:

∆ιακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις για την προτασιακή µορφή α:
1.εάν α είναι ένα γραµµατικό σύµβολο ή ε, τότε
εάν α είναι ένα τερµατικό a, τότε First(α) = First(a) = {a}
εάν α είναι το ε, τότε First(α) = First(ε) = {ε}
εάν α είναι ένα µη-τερµατικό Χ και Χ  β
1
| β
2
| … | β
κ
, τότε First(α) =
First(X) = First(β
1
) ∪ First(β
2
) ∪ … ∪ First(β
κ
)
2.εάν α είναι µια συµβολοσειρά γραµµατικών συµβόλων α = Χ
1
Χ
2
…Χ
Ν
, τότε
First(α)={}; j=0;
REPEAT
j=j+1;

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

12
Προσθέτουµε στο First(α) το First(X
j
) – {ε}
UNTIL X
j

δεν είναι απαλείψιµο (δεν παράγει το ε) ή j=N
Εάν Χ
1
Χ
2
…Χ
Ν
, είναι απαλείψιµη, τότε προσθέτουµε το ε στο First(α)


Σύνολα First

First(S) = First(NVL) = First(N) {σταµατάµε στο Ν καθώς είναι µη απαλείψιµο} (1)
First(N) = First(the A noun) = {the} {σταµατάµε στο the καθώς είναι µη απαλείψιµο}
(2)
First(V) = First(verb) = {verb} (3)
First(L) = First(ε) ∪ First(the A noun) = {ε, the} (4)
First(A) = First(K) ∪ {ε} (5)
First(K) = First(adjK) ∪ First(ε) = {adj, ε} (6)
Αντικαθιστώντας στην (1) την (2) έχουµε:
First(S) = {the}
Αντικαθιστώντας στην (5) την (6) έχουµε:
First(A) = {adj, ε}


Στη συνέχεια υπολογίζουµε τα σύνολα Follow. Για τον υπολογισµό των συνόλων
FOLLOW χρησιµοποιούµε τον αλγόριθµο:

Έστω G=(S, N, T, P), A ∈ N και $ το τέλος µιας συµβολοσειράς
1. εάν Α = S, τότε $ ∈ Follow(Α)
2. ∀ p ∈ P, και Α περιλαµβάνεται στο δεξί µέρος του p µε τη µορφή:
Β  γΑδ
i. εάν δ αρχίζει από τερµατικό σύµβολο c, τότε c ∈ Follow(Α)
ii. εάν δ αρχίζει από µη-τερµατικό σύµβολο, τότε προσθέτουµε το
First(δ) – {ε}
iii. εάν δ=ε ή δ ⇒* ε, τότε προσθέτουµε το Follow(B)


Σύνολα Follow

Follow(S) = {$} (λόγω βήµατος 1 στον αλγόριθµο)
Follow(N) = First(VL) – {ε} = First(V) = {verb} (λόγω βήµατος 2ii στον αλγόριθµο)
Follow(V) = First(L) – {ε} = {the} (λόγω βήµατος 2ii στον αλγόριθµο)
Follow(L) = Follow(S) = {$} (λόγω βήµατος 2iii στον αλγόριθµο)
Follow(A) = {noun} (λόγω βήµατος 2i στον αλγόριθµο)
Follow(K) = Follow(A) ∪ First()= {noun} (λόγω βήµατος 2iii στον αλγόριθµο)

Ο παρακάτω πίνακας δίνει τα σύνολα First και Follow για τα µη-τερµατικά σύµβολα
της γραµµατικής
First Follow
S the $

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

13
N the verb
V verb the
L ε, the $
A adj, ε noun
K adj, ε noun

Ο αλγόριθµος υπολογισµού του Πίνακα Ανίχνευσης έχει ως εξής:

Για όλους τους κανόνες Αα, εκτελούνται τα ακόλουθα βήµατα:
1. για κάθε τερµατικό σύµβολο b, όπου b ∈ First(α),
προσθέτουµε τον κανόνα Αα στη θέση Μ[Α, b]
2. εάν ε ∈ First(α), τότε προσθέτουµε τον κανόνα Αα στη θέση
M[Α, c] για κάθε τερµατικό σύµβολο c που περιέχεται στο σύνολο
Follow(Α), επίσης προσθέτουµε τον κανόνα Αα στη θέση M[Α, $],
εάν $ ∈ Follow(Α)

Τα στοιχεία του ΠΑ που δεν έχουν οριστεί µε τα βήµατα 1 και 2 θα έχουν τιµή error

Εάν εφαρµόζοντας τον παραπάνω αλγόριθµο έχουµε κάποιο στοιχείο του πίνακα να
περιέχει πάνω από έναν κανόνα, τότε η γραµµατική δεν είναι LL(1).

1 S  N V L the verb adj noun $
2 L  ε S 1 - - - 1
3 | the A noun N 4 - - - -
4 N  the A noun V - 8 - - -
5 A  Κ L 3 - - 2
6 Κ  adj Κ A - - 5 5 -
7 | ε K - - 6 7 -
8 V  verb


Ερώτηµα 3
Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα που δίνει αναλυτικά τα βήµατα ανίχνευσης
της πρότασης the adj adj noun verb the noun όπου $ είναι το σύµβολο τέλους της
συµβολοσειράς και ↑ υποδεικνύει το τρέχων look-ahead token.

Το βασικό ζητούµενο κατά την ανίχνευση µε πρόβλεψη, όπως γνωρίζουµε, είναι να
προσδιορίσουµε τον κανόνα που θα εφαρµόσουµε για ένα µη-τερµατικό σύµβολο. Η
LL(1) ανίχνευση, που αποτελεί µια υλοποίηση της ανίχνευσης µε πρόβλεψη,
χρησιµοποιεί ένα µη-αναδροµικό µοντέλο ανίχνευσης και απαντά στο προηγούµενο
ερώτηµα, µε τη χρήση ενός πίνακα ανίχνευσης, ο οποίος κατασκευάζεται έτσι ώστε
να της επιτρέπει να επιλέγει κάθε φορά τον σωστό κανόνα που θα εφαρµόσει. Ο

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

14
κανόνας που επιλέγεται και εφαρµόζεται εξαρτάται από το περιεχόµενο της κορυφής
της στοίβας και το τρέχων look-ahead token.

O αλγόριθµος LL(1) ανίχνευσης παρακάτω:
1.Push($); Push(S);/* $  σύµβολο τέλους,S  αρχικό σύµβολο */
2.lookahead := get_next_token(); /* κάλεσε το Λεκτικό Αναλυτή */
3.tos:= top_of_stack(); /* περιέχει την τιµή στην κορυφή της στοίβας */
4.repeat forever
5.if tos = $ AND lookahead = $ then
6.report success and break
7.else if tos τερµατικό then
8.if lookahead = tos then begin
9.Pop(); /* αναγνωρίστηκε token */
10.lookahead := get_next_token();
11.end else error() /* λάθος στην αναζήτηση του token */
12.else/*tos µη-τερµατικό */
13.if M[tos, lookahead] = “XY
1
Y
2
…Y
k
” then begin
14.Pop();/* βγάζουµε το X,αριστερό µέρος κανόνα */
15.Push(Y
k
); Push(Y
k-1
); … Push(Y
1
); /* σωστή σειρά */
16.end else error() /* λάθος στην ανάπτυξη του tos */
17.tos:=top_of_stack();
18.end/* repeat forever */


Χρησιµοποιώντας τον πίνακα ανίχνευσης που υπολογίσαµε στον προηγούµενο
ερώτηµα και τον αλγόριθµο LL(1) ανίχνευσης, η ανάλυση της πρότασης the adj adj
noun verb the noun έχει ως εξής:

Στοίβα Είσοδος/ look-ahead token Ενέργεια Ανίχνευσης
$ S
↑ the adj adj noun verb the noun $
M[S,the] = S  N V L
$ L V N
↑the adj adj noun verb the noun $
M[N,the] = N  the A noun
$ L V noun A the

↑the
adj adj noun verb the noun $
match (the)
$ L V noun A
the
↑adj adj noun verb the noun $
M[A,adj] = A  K
$ L V noun K
the
↑adj adj noun verb the noun $
M[K,adj] = K  adj Κ
$ L V noun K adj

the
↑adj
adj noun verb the noun $
match (adj)
$ L V noun K
the
adj
↑adj noun verb the noun $
M[K,adj] = K  adj Κ
$ L V noun K adj
the
adj
↑adj
noun verb the noun $
match (adj)
$ L V noun K
the
adj
adj


湯畮⁶敲戠瑨攠湯畮 $
M[K, noun] = K  ε
$ L V noun

the
adj
adj


湯畮
⁶敲戠瑨攠湯畮 $
match (noun)
$ L V
the
adj
adj
noun


癥牢⁴桥潵v $
M[V, verb] = V  verb
$ L verb

the
adj
adj
noun


癥牢
⁴桥潵 $
match (verb)
$ L
the
adj
adj
noun
verb


瑨攠湯畮 $
M[L, the] = L  the A noun
$ noun A the

the
adj
adj
noun
verb


瑨t
潵 $
match (the)
$ noun A
the
adj
adj
noun
verb
the


湯畮 $
M[A, noun] = A  K

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

15
$ noun K
the
adj
adj
noun
verb
the


湯畮 $
M[K, noun] = K  ε
$ noun

the
adj
adj
noun
verb
the


湯畮
$
match (noun)
$
the
adj
adj
noun
verb
the
nounACCEPT


ΘΕΜΑ 4 (30 µονάδες)

Ερώτηµα 1
Μετασχηµατίστε την παρακάτω γραµµατική µε τα µη τερµατικά σύµβολα {S, Q, R},
τα τερµατικά σύµβολα {w, x, y, z} και αρχή το σύµβολο S:

S → Q | QR | Sw
Q → wR | xQ
R → y | Sz | Rx

σε γραµµατική κατάλληλη για συντακτική ανάλυση recursive – descent (προβλέπουσα
αναδροµική κατάβαση).

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ: Θα γίνονται δεκτές µόνο οι απαντήσεις που εντοπίζουν µε σαφήνεια το
πρόβληµα και παρουσιάζουν αναλυτικά τα βήµατα µετασχηµατισµού της
γραµµατικής.
1
S → Q | QR | Sw
2
Q → wR | xQ
3
R → y | Sz | Rx

Προκειµένου µια γραµµατική να είναι κατάλληλη για συντακτική ανάλυση recursive
descent θα πρέπει θα πρέπει η γραµµατική να µην είναι διφορούµενη, να µην έχει
αριστερή αναδροµικότητα, να είναι παραγοντοποιηµένη και οι Ν-1 εναλλακτικές
επιλογές ενός κανόνα να ξεκινούν µε τερµατικό σύµβολο. Η γραµµατική
παρατηρούµε πως δεν είναι διφορούµενη καθώς δεν υπάρχει αριστερή και δεξιά
αναδροµή σε κάποια εντολή. Άρα ελέγχουµε τους παρακάτω κανόνες:

1. Αριστερή αναδροµικότητα
Οι κανόνες 1 και 3 παρουσιάζουν αριστερή αναδροµή. Εποµένως πρέπει να
την απαλείψουµε οπότε:
1
S → QS΄ | QRS΄
2
S΄ → wS΄ | ε
3
Q → wR | xQ
4
R → yR΄ | SzR΄
5
R΄ → xR΄ | ε

2. Παραγοντοποιήση

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

16
Ο κανόνας 1 παρουσιάζει κοινό παράγοντα το Q εποµένως λειτουργούµε ως εξής:
1
S → QS΄΄
2
S΄΄→ S΄ | RS΄
3
S΄ → wS΄ | ε
4
Q → wR | xQ
5
R → yR΄ | SzR΄
6
R΄ → xR΄ | ε

3. Ν-1
Ο κανόνας 2 έχει πρόβληµα Ν-1 (και οι δυο εναλλακτικές προτάσεις ξεκινάνε µε µη
τερµατικό σύµβολο). Για να το λύσουµε αντικαθιστούµε στον κανόνα 2 το R µε τον
κανόνα 5 και έχουµε:
1
S → QS΄΄
2
S΄΄→ S΄ | yR΄S΄ | SzR΄S΄
3
S΄ → wS΄ | ε
4
Q → wR | xQ
5
R → yR΄ | SzR΄
6
R΄ → xR΄ | ε
Ο κανόνας 2 εξακολουθεί να έχει πρόβληµα οπότε αντικαθιστούµε σε αυτόν το S µε
τον κανόνα 1 και έχουµε:
1
S → QS΄΄
2
S΄΄→ S΄ | yR΄S΄ | QS΄΄zR΄S΄
3
S΄ → wS΄ | ε
4
Q → wR | xQ
5
R → yR΄ | SzR΄
6
R΄ → xR΄ | ε
Στη συνέχεια αντικαθιστούµε στον κανόνα 2 το Q µε τον κανόνα 4 και έχουµε:
1
S → QS΄΄
2
S΄΄→ S΄ | yR΄S΄ | wR S΄΄zR΄S΄ | xQ S΄΄zR΄S΄
3
S΄ → wS΄ | ε
4
Q → wR | xQ
5
R → yR΄ | SzR΄
6
R΄ → xR΄ | ε

Ο παραπάνω πίνακας περιέχει τη γραµµατική µας σε κατάλληλη µορφή για RD
συντακτική ανάλυση.

Ερώτηµα 2
Κατασκευάστε τις Recursive - Descent ρουτίνες για όλους τους κανόνες που θα
προκύψουν µετά το µετασχηµατισµό της γραµµατικής µε χρήση Java. Να τις
κατασκευάσετε ως µεθόδους µιας κλάσης ParseTest. Η κλάση ParseTest θα διαθέτει

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

17
µέθοδο parse η οποία θα ελέγχει και θα εκτυπώνει αν η είσοδος που θα της δίνεται ως
παράµετρος είναι δεκτή για τη γραµµατική. Να γίνει έλεγχος από το κυρίως
πρόγραµµα για τις εισόδους:
α) wxwyyxz β) xxwzxxw


Η πρώτη είσοδος γίνεται αποδεκτή ενώ η δεύτερη όχι.
Output:
Η Είσοδος wxwyyxz έγινε αποδεκτή
Σφάλµα κατά την αναγνώριση της εισόδου xxwzxxw στη θέση 4:σύµβολο z

Σύµφωνα µε την 4η εργασία του 2007-8 έχουµε:

public class Main {
public static void main(String[] args) {
ParseTest p = new ParseTest();
p.parse("wxwyyxz");
p.parse("xxwzxxw");
}
}

public class ParseTest {
String input;
int cur;

public void parse(String input) {
this.input = input;
this.input = this.input.concat("$");
cur = 0;
try {
S();
if (this.input.charAt(cur) == '$')
System.out.println("Η Είσοδος " + input +" έγινε αποδεκτή");
else
System.out.println("Σφάλµα κατά την αναγνώριση της εισόδου "+ input + " στη
θέση " +(cur+1)+":σύµβολο "+input.charAt(cur));
} catch (Exception e) {
System.out.println("Σφάλµα κατά την αναγνώριση της εισόδου " +input + " στη
θέση " + (cur+1)+":σύµβολο "+input.charAt(cur));
}
}

private void S() throws Exception{ /* S -> QS΄΄ */
Q();
SDistono();
}

private void Q() throws Exception{ // Q -> wR | xQ

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

18
if(input.charAt(cur) == 'w'){
advance();
R();
}
else if(input.charAt(cur) == 'x'){
advance();
Q();
}
else
error();
}

private void R() throws Exception{ //R -> yR΄ | SzR΄
if (input.charAt(cur) == 'y'){
advance();
RTonos();
}
else{
S();
if (input.charAt(cur) == 'z'){
advance();
RTonos();
}
else
error();
}
}

private void STonos() throws Exception{//S΄ -> wS΄ | ε
if (input.charAt(cur) == 'w') {
advance();
STonos();
}
else
;// kenh symvoloseira
}

private void SDistono() throws Exception{//S΄΄-> S΄ | yR΄S΄ | wR S΄΄zR΄S΄ | xQ S΄΄zR΄S΄
if (input.charAt(cur) == 'y') {
advance();
RTonos();
STonos();
}
else if(input.charAt(cur) == 'w'){
advance();
R();
SDistono();
if (input.charAt(cur) == 'z') {
advance();
RTonos();

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

19
STonos();
}
else
error();
}
else if(input.charAt(cur) == 'x'){
Q();
SDistono();
if (input.charAt(cur) == 'z') {
advance();
RTonos();
STonos();
}
else
error();
}
else{
STonos();
}
}

private void RTonos() throws Exception{//R΄ -> xR΄ | ε
if (input.charAt(cur) == 'x') {
advance();
RTonos();
} else
;// kenh symvoloseira
}

private void advance() throws Exception {
if (cur < input.length()) {
cur++;
}
}

private void error() throws Exception {
throw new Exception();
}
}
/* class ParseTest */


ΘΕΜΑ 5 (15 µονάδες)

∆ίνεται η παρακάτω γραµµατική. Αρχικό σύµβολο είναι το Ε. Μη τερµατικά είναι τα
σύµβολα: E, A, C, L και D.

Ε  n | A | C
A  E # E #

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

20
C  & n L
L  D L | ε
D  # E #

Ερώτηµα 1
∆είξτε ότι η παραπάνω γραµµατική είναι διφορούµενη. Να χρησιµοποιήσετε για το
σκοπό αυτό την συµβολοσειρά & n # n #

Μια γραµµατική είναι διφορούµενη όταν µπορούµε µε διαφορετικές σειρές
παραγωγών να καταλήξουµε στο ίδιο αποτέλεσµα. Προκειµένου να αποδείξουµε ότι
η γραµµατική µας είναι διφορούµενη πρέπει να δείξουµε ότι µπορούµε να
καταλήξουµε στη συµβολοσειρά & n # n # χρησιµοποιώντας µε διαφορετική σειρά
τους κανόνες για τις παραγωγές µας (και οι δύο οι παραγωγές µας είναι αριστερές).
Ξαναγράφουµε τη γραµµατική µας ώστε να µας βοηθάει στις παραγωγές µας:

1 Ε  n
2 | A
3 | C
4 A  E # E #
5 C  & n L
6 L  D L
7
| ε
8 D  # E #

Ο πίνακας που ακολουθεί µας δείχνει σε κάθε βήµα ποιον κανόνα χρησιµοποιούµε
για την αριστερή παραγωγή.

1
η
Αριστερή παραγωγή 2
η
Αριστερή παραγωγή
Βήµα Κανόνας Προτασιακή
µορφή
Βήµα Κανόνας Προτασιακή µορφή
- - Ε - - Ε
1 2 Α 1 3 C
2 4 E # E # 2 5 & n L
3 3 C # E # 3 6 & n D L
4 5 & n L # E # 4 8 & n # E # L

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

21
5 7 & n # E # 5 1 & n # n # L
6 1 & n # n # 6 7 & n # n #

Από τους πίνακες που φτιάξαµε παρατηρούµε ότι µπορούµε να παράγουµε τη
συµβολοσειρά &n#n# χρησιµοποιώντας διαφορετικά µονοπάτια κανόνων. Άρα η
γραµµατική µας είναι διφορούµενη.

Ερώτηµα 2
Να ορίσετε µια ισοδύναµη γραµµατική που δεν θα είναι διφορούµενη και θα είναι
κατάλληλη για top-down ανίχνευση. Να σχεδιάσετε το µοναδικό δένδρο ανίχνευσης
που παράγει τη συµβολοσειρά που χρησιµοποιήσατε στο ερώτηµα 1.

1 Ε  n
2 | A
3 | C
4 A  E # E #
5 C  & n L
6 L  D L
7
| ε
8 D  # E #

Προκειµένου να αποδιφοροποιήσουµε τη γραµµατική µπορούµε να τη
µετασχηµατίσουµε µε χρήση οποιουδήποτε κανόνα γνωρίζουµε ή ελεύθερα µε όποιο
τρόπο θέλουµε αρκεί να είµαστε βέβαιοι πως η γραµµατική την οποία προτείνουµε
είναι ισοδύναµη δηλαδή παράγει το ίδιο αποτέλεσµα.

Σε πρώτη φάση κάνουµε κάποιες αντικαταστάσεις προκειµένου να µειώσουµε τον
αριθµό των κανόνων της γραµµατικής. Έτσι αντικαθιστούµε το Α στον κανόνα 2, το
C στον κανόνα 3 και το D στον κανόνα 8. Έχουµε λοιπόν:
1 Ε  n
2 | E # E #
3 | & n L
4 A  E # E #
5 C  & n L
6 L  # E # L
7
| ε
8 D  # E #
Παρατηρούµε πως µε τις αντικαταστάσεις που κάναµε τα µη-τερµατικά σύµβολα Α,
C και D δεν χρησιµοποιούνται (µε αρχικό σύµβολο το Ε δεν θα τα συναντήσουµε
ποτέ στις παραγωγές µας). Εποµένως οι κανόνες 4,5 και 8 είναι περιττοί και τους
διαγράφουµε. Έτσι η γραµµατική µας έχει ως εξής:

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

22
1 Ε  n δηλαδή 1 Ε  n | E # E # | & n L
2 | E # E # 2
L  # E # L |
ε

㌠ 簠| ☠渠䰠
㐠䰠  # E # L
5
|
ε


Ο κανόνας 2 επιτρέπει τόσο τη δεξιά όσο και την αριστερή αναδροµή στην παραγωγή
εποµένως αν εξαλείψουµε αυτό το γεγονός η γραµµατική µας θα αποδιφοροποιηθεί.
Παρατηρούµε ότι αν εφαρµόσουµε την απαλοιφή αριστερής αναδροµής στον κανόνα
1 λύνουµε το πρόβληµα της διφοροποίησης. Άρα έχουµε:

1 Ε  nE΄ | & n LΕ΄ (όπου Ε΄ ένα νέο µη τερµατικό σύµβολο)
2 Ε΄ # E # Ε΄ | ε
3
L  # E # L | ε

Η γραµµατική µας είναι πλέον κατάλληλη για top-down ανίχνευση καθώς ικανοποιεί
τους 4 προϋποθέσεις, δηλαδή δεν είναι διφορούµενη, δεν έχει αριστερή
αναδροµικότητα, είναι παραγοντοποιηµένη και οι τουλάχιστον Ν-1 εναλλακτικές
επιλογές ενός κανόνα ξεκινούν µε τερµατικό σύµβολο. Συνεπώς η παραγωγή της
συµβολοσειρά &n#n# µε την νέα γραµµατική έχει ως εξής:

Ε  & n L Ε΄ & n # E # L E΄ & n # n # L E΄ & n # n # E΄ & n # n #

και το µοναδικό δέντρο ανίχνευσης που δηµιουργήται για τη συµβολοσειρά &n#n#
είναι το εξής:

Ερωτήσεις – Αξιολόγηση

Αποτελεί προτεινόµενη ενδεικτική λύση – Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά –
Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ευθύνη.ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ  210.38.22.157 – 495 Fax: 210.33.06.463φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.


www.arnos.gr
 www.oktonia.com
 www.uni-learn.gr

ΠΛΗ24 – Σχεδιασµός Λογισµικού

23

ΘΕΜΑ 1
Ερ. 1 5
Ερ. 2 5
ΘΕΜΑ 2
20
ΘΕΜΑ 3
Ερ. 1 8
Ερ. 2 10
Ερ. 3 7
ΘΕΜΑ 4

Ερ. 1 15
Ερ. 2 15
ΘΕΜΑ 5

Ερ. 1 5
Ερ. 2 10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100

Ο συνολικός βαθµός θα διαιρεθεί δια 10, ώστε να προκύψει ο τελικός βαθµός της
εργασίας.

Άλλες Παρατηρήσεις - Οδηγίες
Μελετήστε το σχετικό βοηθητικό υλικό που υπάρχει στο portal της ΠΛΗ-24 και το
Εναλλακτικό ∆ιδακτικό Υλικό (Webcasts, Ασκήσεις, Παράλληλα Κείµενα) που σας έχει
δοθεί. Ειδικότερα, για το αντικείµενο της σηµασιολογικής ανάλυσης και κατ’ επέκταση
της Συντακτικά Κατευθυνόµενης Μετάφρασης ανατρέξτε στο παράλληλο κείµενο
«Συντακτικά Κατευθυνόµενη Μετάφραση (ΣΚΜ)». Επίσης, για το αντικείµενο της
LL(1) ανίχνευσης ανατρέξετε στο οµότιτλο Webcast που σας έχει δοθεί ως Εναλλακτικό
∆ιδακτικό Υλικό του τόµου Α.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!