Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ - Πράξη Επεξεργασία εικόνων, ήχου και γλώσσας - ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

fairieshourglassSoftware and s/w Development

Jun 9, 2012 (6 years and 1 month ago)

442 views

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


1

 
 

 
  

«

 ,  
 
»
   3.3
« ! " #!$
%&η η ( η)
η*)»

!'" - 9: 
 + 
19:
ηη ! $ηη project site


,,η : 15.12.2007
!-η: Final
.): Εµπιστευτικό
.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


2


 

1


 3

2
 
4

3


 
    5

4

 


13

5

  14

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


3


1
1
1
% 
(


)
) 

* 19: « ι  
project site»  !"#$%. 


*
η η
 

 6, , +ε : «Διάχυση
Αποτελεσµάτων».
O  , ,η ε
«
-η ε» *
* *η
 3

+


 η 
η .  εε η * ε(, η:
www.iatrolexi.cti.gr

η ε


,η ε  +
 ε 
+ε
:
www.iatrolexi.gr
.
% ε η
 εε
 η
 ε εε
ε 
εε*


ε :
1. η /#: ε η ε 
),  
,
ε
ε+ε ε ε η +ε  (
*, ε
.+ε ), ).
2. η ( ,%( /#: *η+ ε( *
ε
ε
 ( 
/ ,η
 
  .
3. η η, !0 ! 0( : *η+ ε( 


 ε –
ε η+ ε
ε 
 
  .
4.
! 0) - /:


 ε ε η +ε η ε η .
5. ! ( : &ε η *
η
.ηη - ε  
 
 ε(
 
ε *  

+η η +*
 .

ε -η 


 ,
 η
 η ε 
  ε (ηε 
η+ε

) 
  εε (ε η +*
 ) 
εε 
( ,ε ε *
)ε+ε ).

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


4


2
2
2
"  

(,η ε ε 
PhP  ε Apache server
+ε -η
*ε*+ η MySQL.

(


 η ηη  ε
ε 

(,η
η
 ε
, η + ,η
ε ε Enterprise JavaBeans (EJB)
http://java.sun.com/products/ejb/

JavaServer Pages (JSP)
http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/


η ε)
+ (. %

η ε + ε - NetBeans IDE 5.5.1
http://www.netbeans.org/


 
 NetBeans Visual Web Pack 5.5 *
,ε 

η ε)
+ (.
% 

++
 +( η +,η ε ε
η Java
 ε +
 

JDK 6.
, 
 
 ε  .ηε (forum) η + ,η ε phpBB... «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


5


3
3
3
/η ε+ε η ε 
)
 ε
η η ε*
 site. ε +(+ε


η+ε
 ε
+

 +ε)
η (-ε ε η+

) η 
+ * ε + +

( +η ε 
)  η  
.

/η ε

 .ε
η «ε 
»
η «ε 
)» .

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


6
.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


7«
ε+

» . 
ε:
⇒ 0η+ ε(ε 
⇒ %+ε*

⇒ 

*

⇒ 
 ε 

⇒ &*+

/η ε+ε η ε 
)
 
 «*η+ ε(ε ».

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


8
 η ε+ε η &*+
 ε +

ε
ε
 

,ε.
.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


9/η ε
, 
«1
»
 «2 /.ηε ».

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


10

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


11


ε η 

η ε
  ε. 

η ηη 

«ε ( *ε+ ».


.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


12η+ε ,ε ε
«2η ηη» +ε -η  η
+ε ε( 

-ε 3 ε η ε*
.

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


13


4
4
4ε -η η + 
ε 
 
 η +*
ε

, 

+ε+

*ε +(
ε

 + ,ε .  *

,’ η η
* ε
  η+ε

). +

ε 
 ε  (

εε ) ε *
η
ε*ε η 
εε+ + ε ε, 
* ε 
+εη εε 
.

"
) «εε (» ε, 
3ε 
 
,ε , ε +ε ε


 η ε εη   ,
*η+ ε(ε

,ε η * ,εη , 


ε+
 . 1
η+ε ,ε  ε 3ε  
 ( 
2006  ) 
, η .  2.500,
 ,+ *
ε

 η 

εε η .

.. «...» 3.3 «ε

ε  η η », η εε


ε  , 

»,
 9:
« !"#$%»

19: &ηη
 ηη project site


14


5
5
5

Apache Software Foundation:
http://www.apache.org/

The source for Java developers:
http://java.sun.com/

MySQL: The world’s most popular open source database:
http://www.mysql.com/

Open Source Initiative:
http://www.opensource.org/

PHP language:
http://www.php.net/

Tomcat:
http://tomcat.apache.org/

phpBB:
http://www.phpbb.com/
.