Μελέτη και Υλοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών Αρχιτεκτονικής SOA. Ενορχήστρωση Υπηρεσιών Ιστού με Χρήση BPEL

fairieshourglassSoftware and s/w Development

Jun 9, 2012 (4 years and 5 months ago)

625 views

Sorry, the transcript could not be retrieved