ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

fairieshourglassSoftware and s/w Development

Jun 9, 2012 (6 years and 7 months ago)

773 views

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΟΜΑΘΗΜΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΒΑΚΗΣΑΕΜ:1792
6ο
εξάηνοkkavakis@csd.auth.gr
Χρόνοςενασχόλησης
•Ξεκίνησαναψάχνωγιαproject τέληΑπριλίου.
•Αρχικά, δενέψαχνασεκάποιασυγκεκρι#ένηκατηγορία
καιέτσιδυσκολεύτηκααρκετά.
•Μετάαπό2 εβδο#άδεςάρχισανακοιτάωστην
κατηγορίαSports τουSourceforge.
•Βρήκααρκετάποδοσφαιράκια, ό#ωςταπερισσότερα
ήταναρκετάπολύπλοκα.
•Τελικά, αποφάσισαότιθαασχοληθώ#ετοArithmetic
Tester.
Username
:kkavakis
Κοινότητα
:
https://sourceforge.net/
Kατέληξασ΄αυτότοproject για2 λόγους:
•Μουφάνηκεενδιαφέρονproject
•Ήταναπλό,άρακαιπιοεύκολοστονακαταλάβωτηδο#ήτων
κλάσεώντου
￿
Σελίδα
Σελίδα
στο
στο
sourceforge
sourceforge
https://sourceforge.net/projects/arithmetictest/
Project: Arithmetic Tester
•Τοarithmetic tester είναι#ίαεφαρ#ογήγια#αθητέςδη#οτικού, η
οποίαέχειστόχονατουςβοηθήσειναεξασκήσουντα#αθη#ατικά.Ο
#αθητής#πορείναδη#ιουργήσειαπλάδιαγωνίσ#αταδιαφόρων
ειδών(πρόσθεσης, αφαίρεσης,πολλαπλασιασ#ούκ.ά.) καιστη
συνέχειαναδεικαιτιςλύσεις.Τέλος#πορείνατατυπώσει.
•Είναιγρα##ένοσεJAVA
Εισαγωγή
PROJECT DETAILS
•Topic: Testing
•Operating System: Linux, Windows XP
•Intended Audience: Advanced End Users,
Developers, End Users/Desktop
•User Interface: Java Swing
•Programming Language: JAVA
•Registered: 18/12/2007
Screenshot τουπρογράατος
Screenshot τουπρογράατος
•Στησελίδατουπρογρά##ατοςστοsourceforge, πρότεινατοfeature
request “Equation test”.
•Είναιέναεπιπλέονείδοςτεστ, στοοποίοοι#αθητές#πορούνναλύνουν
απλέςεξισώσειςτης#ορφήςx + 3 = 5, 4 –x = 1 κ.ά.
•Ο#αθητήςαφούεπιλέξειπλήθοςερωτήσεωνκαιαριθ#όψηφίων,
δη#ιουργείτοτεστ. Μετά, #πορείνατοεκτυπώσει#αζί#ετιςλύσεις.
Feature Request
•Στησυνέχειαυπάρχουνηπροδιαγραφήτηςπερίπτωσηςχρήσηςκαι
ταεξήςδιαγρά##ατα: περίπτωσηςχρήσης,συνεργασίας,ακολουθίας
καιτολεπτο#ερέςδιάγρα##ακλάσεων. Γιαταπρώτα3
χρησι#οποιήθηκετοεργαλείοUMLet ενώγιατοτέταρτοτοNetbeans.
•Σταδιαγρά##αταέχειπροστεθείκαιηκλάσηEquationExam, ηοποία
υλοποιείτοfeature request.
Use case specification
Use case diagram
Collaboration diagram
Sequence diagram
Class diagram
Στηνεργασίασυνάντησα#ερικάπροβλή#αταπου#εδυσκόλεψανστην
υλοποίησητης:
￿Τη#εγαλύτερηδυσκολίατηναντι#ετώπισαστηναρχή#έχριναβρωτο
κατάλληλοprojectγιαναασχοληθώ.￿Odeveloper δενήτανκαιτόσοπρόθυ#οςνα#ουαπαντήσει.
Pυσκολίες
￿Αυτόπου#ουάρεσεπερισσότεροήτανότιδιάλεξαεγώτοprojectπουθα
ασχοληθώ.Έτσιείχατηδυνατότηταναεπίλέξωαυτόπου#εενδιαφέρει
περισσότερο.￿Καθώςέψαχναγιαproject,ανακάλυψακάποιαχρήσι#απρογρά##αταπου
δενήξεραότιυπήρχαν.￿Γενικάήτανέναδιαφορετικόείδοςproject σεσχέση#εαυτάπουείχα
συνηθίσει, αρκετάπιοενδιαφέρον.
Τιουάρεσε
Τελευταίοσφύριγα